Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2004 » Sesja XXI z 27 kwietnia

Protokół Nr XXI/21/2004/4

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                               zakończenia: 13:40

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXI sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta ,

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

-         przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad została pani Grażyna Chromy.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miasta.
  3. Sprawozdanie z wykonania uchwał i budżetu miasta za rok 2003.
  4. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.
  5. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dotycząca wykonania budżetu miasta za rok 2003.
  6. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubań za rok 2003.
  7. Uchwały.
  8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.
  9. Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokół XX sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag

 

Ad. 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał i budżetu miasta za rok 2003

 

Sprawozdanie z wykonania uchwał, działalności Burmistrza Miasta Lubań i budżetu miasta za rok 2003 przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta Lubań.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - w imieniu Klubu Radnych OKW Lubań 2002 wyraził opinię, że pomimo ubiegłorocznych obiekcji przy uchwalaniu budżetu, budżet roku 2003 zrealizowany został dobrze, widocznie zmniejszyło się zadłużenie miasta i Klub głosował będzie za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - w dniu 30 grudnia 2002 roku, w którym uchwalany był budżet na rok 2003 istniały wątpliwości dotyczące braku kwestii budynku socjalnego, zbyt małej ilości środków przeznaczonych na remonty dróg, oczyszczanie młynówek. Nie wszystkie cele przyjęte wówczas przez Radę były celami Klubu. W swojej wypowiedzi Burmistrz Miasta Lubań powiedział, że największym problemem są Administracje Budynków Komunalnych – być może należy przyglądać się temu, co dzieje się z nimi w Bolesławcu. Odnosząc się do sytuacji finansowej placówek kulturalnych wyraził opinię, że dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w roku bieżącym jest niewystarczające, brak jest środków na zakup książek i eksponatów i zastanowić się należy nad możliwością ich zwiększenia. Kolejną poruszoną sprawą było zwiększenie nadzoru nad aktualizacją BIP, która jest bardzo niska i słaba. Reasumując swoją wypowiedź stwierdził, że pomimo bardzo małych niedociągnięć budżet 2003 roku został wykonany dobrze i Klub Radnych OKW 2002 głosował będzie za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pan Ryszard Piekarski - zgłoszone zapytania dotyczyły:

-         czy prawdą jest , że Burmistrz Miasta ma przygotowane środki na budowę słupa milowego?

-         czy ABK poczyniły kroki w celu windykacji zadłużeń?

-         czy nie należy poczynić kroków zmierzających do reorganizacji placówek oświatowych?

-         czy drzewa na cmentarzu nie stanowią zagrożeń?

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - sygnalizując problem pokryć eternitowych zgłosił propozycję powołania wyspecjalizowanej firmy, która zajęłaby się systematycznym usuwaniem materiałów w skład, których wchodzi azbest.

 

Pani Grażyna Chromy - zwróciła się z zapytaniem, jaki będzie los schodków pomiędzy ul. Łużycką a Podwalem?

 

Pan Mieczysław Iwanow - zgłoszone zapytania dotyczyły:

-         kiedy wyremontowany zostanie odcinek drogi pomiędzy ul. Spółdzielczą a Placem Strażackim?

-         kiedy i czy Starostwo przekaże miastu część budynku starego szpitala, w którym mają powstać lokale socjalne?

-         zgłosił wniosek o zwrócenie uwagi na wysypisko śmieci znajdujące się obok budynku po Liceum Ekonomicznym.

 

Pan Henryk Sławiński - zwrócił się z zapytaniem, kiedy wykonany zostanie remont ul. Królowej Jadwigi?

 

Pani Małgorzata Grzesiak - zgłoszone wnioski i zapytania dotyczyły:

-         zinwentaryzowania reklam nieistniejących firm (na budynku przy ul. Lwóweckiej znajduje się reklama Interfuul)

-         jaki jest stan doprowadzenia do stanu używalności podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 3?

-         przyspieszenia robót naprawy nawierzchni ul. Królowej Jadwigi (tzw. łącznik do ul. K. Wielkiego)?

 

Pan Zenon Piwoni - zgłosił zapytanie dotyczące sposobu zabezpieczenia rur przebiegających pod mostem na skrzyżowaniu ul. Bankowej i Łużyckiej.

 

Pani Maria Skórniak - zgłosiła wniosek dotyczący wykonanie remontu schodów prowadzących na posesję Gimnazjum nr 3.

 

Pan Ryszard Piekarski - czy na podstawie umowy zawartej z PKS na prowadzenie usług komunikacji miejskiej istnieje możliwość nakłonienia przewoźnika do poprawy wyglądu przystanków miejskich, budowy wiat?

 

Pan Stanisław Bąk - zgłosił wniosek dotyczący usunięcia wysypiska śmieci, które znajduje się na posesji RUCH przy ul. Zamkowej.

 

Pan Tadeusz Sztaba - zgłoszone wnioski i zapytania dotyczyły:

-         przedstawienie stanu prawnego klatki schodowej p. Majewskiego,

-         naprawy wyrwy na obwodnicy obok Gimnazjum nr 3,

-         załatania dziury w jezdni obok sklepu “Plus” przy ul. Lwóweckiej-Rybackiej,

-         kolejności działań, które powinne zostać podjęte w celu zmiany pokryć dachowych (azbesto-eternitowych) na budynkach ul. Lwóweckiej, Robotniczej .

-         wskazał na zbyt małą pulę środków przeznaczonych na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej, który powoli ulega degradacji.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - jakie są efekty spotkania odnośnie poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Piastów i kiedy wykonane zostanie tam oznakowanie?

 

Pani Maria Skórniak - kiedy naprawiony zostanie mur oporowy przy ul. Lwóweckiej?

 

Pan Marian Kwolik - jakie firmy wykonywały będą prace instalacyjno-klimatyzacyjne w Trecie i jaka firma przejmie eksploatację tych instalacji?

 

Odpowiedzi na zapytanie pana Tadeusza Sztaby w kwestii dotyczącej stanu prawnego klatki schodowej p. Majewskiego udzieliła pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny. W chwili obecnej toczą się dwa procesy z panem Majewskim. Jeden w części dotyczącej zwrotu opłat za zajmowany lokal w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, natomiast drugi przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z mienia komunalnego, zaległy czynsz najmu oraz wydanie części wspólnej. Zwróciła się z apelem o pomoc w pozyskaniu świadków, którzy przed sądem zeznaliby, że pan Majewski korzysta z dwóch pomieszczeń.

 

Prowadzący obrady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 5 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dotycząca wykonania budżetu miasta za rok 2003

 

Pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie realizacji budżetu miasta za rok 2003 przedstawił jej przewodniczący pan Henryk Sławiński.

 

Uchwalony dnia 30 grudnia 2002 roku przez Radę Miasta Lubań budżet na rok 2003 po stronie dochodów wynosił 26 583 135 zł.

Był to budżet niezrównoważony. Istniała przewaga zaplanowanych dochodów nad wydatkami wynosząca 895 754 zł. Budżet po stronie wydatków wynosił 25 687 381 zł

 

W ciągu roku budżetowego Rada Miasta ośmiokrotnie podejmowała uchwały zmieniające budżet miasta. Ulegał on również zmianom, które wynikały z decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz zarządzeń Burmistrza Miasta, który posiada upoważnienie od Rady dotyczące przesunięć budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.

 

Ostateczny plan budżetu miasta na rok 2003 wyniósł po stronie:

 

Dochodów

29 746 847 zł

Wydatków

28 571 562 zł

 

Ostatecznie przewagę dochodów nad wydatkami określa kwota 1 175 285 zł.

 

Faktyczne wykonanie budżetu 2003 roku po stronie wydatków wyniosło kwotę 27 501 466 zł, co stanowi 96,25% planowanych wydatków.

Dochody osiągnięte w roku ubiegłym stanowiły kwotę 28.930.286 zł, co stanowi 97,25% planowanych dochodów.

 

Wykonanie dochodów

 

W roku ubiegłym nie zrealizowano dochodów na ogólną kwotę 816 561 zł.,

z tego:

zadania własne na kwotę 816 512 zł.,

zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 49 zł

Dochody ogółem wykonane zostały w 97,25%

 

Nie zrealizowano m.in. dochodów:

dział 700 na kwotę 13 355 zł – dotyczy to dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym. Plan wynosił 1 410 262 zł Wykonano 1 396 907 zł, co stanowi 99,05 % planowanego

dział 756 na kwotę 503 181 zł – dotyczy to dochodów od osób fizycznych (udział w podatku 28,7%) nie zrealizowanego przez Urzędy Skarbowe w imieniu Ministra Finansów,

dział 900 na kwotę 600 000 zł – dotyczy to dotacji z Funduszy Phare na modernizację oczyszczalni ścieków, co stanowi 41,86% planu rocznego.

 

Wpływ na dochody miały również dochody wykonane ponad plan:

     

dział 750 Administracja publiczna na kwotę 50 710 zł, głównie: mandaty, grzywny, dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w zakresie administracji rządowej, środki pozyskane z fundacji Arno Schmita, co stanowi 112,38 % planu,

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 80 981 zł, głównie z tytułu wnoszonych przez rodziców opłat za przedszkola, reklamy, świadczone usługi i wyegzekwowanie zaległych opłat z 2002 roku, co stanowi 133,38% planu

 

Na wyższe wykonanie dochodów budżetu miały również wpływ umorzenia:

 

w roku 2003 Burmistrz Miasta udzielił osobom fizycznym i prawnym umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na ogólną kwotę 1 266 982 zł. W kwocie tej znaczącą część stanowią umorzone podatki od nieruchomości od osób prawnych.

w roku 2002 wielkości umorzeń podatkowych stanowiły kwotę 4 311 471 zł.

 

Zadłużenia miasta Lubań

 

Na koniec roku 2003 miasto Lubań posiadało zadłużenia na ogólną kwotę 12 903 511 zł, z czego:

2 442 000 zł - to kredyty i pożyczki,

8 000 000 zł - to obligacje komunalne,

593 356 zł- zobowiązania wymagalne Urzędu Miasta Lubań, oświaty i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

1868 155 zł – wymagalne zobowiązania pozostałych podległych jednostek.

 

W roku 2003 nastąpiło zmniejszenie zadłużenia miasta w porównaniu do roku 2002

 

Rok

Zadłużenie

2003

12 903 511 zł

2002

14 619 908 zł

2003 / 2002

- 1 716 397 zł

 

Na zmniejszenie zadłużenia miasta w roku 2003 wpływ miały następujące okoliczności:

-         spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1 659 154 zł,

-         zmniejszenie zobowiązań wymagalnych o kwotę 57 243 zł.,

-         wykonanie budżetu miasta po stronie dochodów w wysokości 97,25%, tj. o 2,41% więcej niż w 2002 roku.

 

Wydatki

 

Plan wydatków budżetowych na rok 2003 ostatecznie określa kwota w wysokości 28 571 562 zł. Faktycznie wykonano ją w 96,25%, tj. w kwocie 27 501 466 zł, z czego:

 

25 259 175 zł – to suma na realizację zadań własnych gminy

2 242 291 zł– to suma na realizację zadań zleconych. Została wykonana niemal w 100%.

 

Ważniejsze wydatki

 

 1. Oświata i Wychowanie

Plan wydatków na oświatę w budżecie na rok 2003 wynosił 9 871 141 zł.

Wykonano go w kwocie 9 481 298 zł, co stanowi 96,05%.

Wydatki na oświatę w roku 2003 stanowiły 34,47% wszystkich wydatków miasta. Subwencja oświatowa zamknęła się kwotą 7 897 466 zł, a miasto wyłożyło z własnego budżetu kwotę 1 583 842 zł, co stanowi 16,7% ogółem wydatków na oświatę i wychowanie.

 

2. Opieka Społeczna

W roku 2003 poprawiła się sytuacja w świadczeniach realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonano 97,84% planu.

 

3. Inwestycje

Plan budżetowy przewidywał wykonanie inwestycji o ogólnej wartości 2 863 266 zł. Ostatecznie koszt realizacji ubiegłorocznych inwestycji wyniósł 2 581 442 zł i był niższy tylko o 281 824 zł od planowanego. Planowane inwestycje w mieście zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym. W zakresie finansowym kwotę 281 824 zł zapłacono w pierwszym kwartale 2004 roku.

 

4. Gospodarka Pozabudżetowa

Problemem finansowym dla Gminy Miejskiej Lubań są w dalszym ciągu Administracje Budynków Komunalnych. Działające ABK Nr 2, 3, 4 w sumie posiadają ujemny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego. Stan taki w ciągu 2003 roku zmniejszył się tylko o 95 368 zł.

 

Mimo trudności budżet miasta Lubań na rok 2003 został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków w stopniu zadowalającym. Wykonano dochody w wysokości 97,25%, a wydatki w wysokości 96,25%.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2003.

 

Pan Zenon Piwoni - odczytał Uchwałę Nr I-148/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2003 rok. Skład Orzekający RIO badając pod względem formalno – prawnym sprawozdania budżetowe stanowiące podstawę analizy wykonania budżetu miasta za rok 2003 oraz badając pod względem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2003 wydał pozytywną opinię o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta za rok 2003.

 

Pan Tadeusz Sztaba - odczytał Uchwałę Nr I/151/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 roku Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2003 rok. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej RM Lubań Skład Orzekający RIO stwierdził, że wniosek sformułowany został na podstawie kryteriów związanych z oceną sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2003 i wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2003 rok.

 

Ad. 6 Absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubań za rok 2003

 

Pan Marian Kwolik - przedstawił opinie komisji w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu. Wszystkie opinie są pozytywne.

 

Poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Pan Konrad Rowiński - w imieniu własnym i najbliższych współpracowników podziękował za wysoką ocenę pracy i jednogłośnie udzielone absolutorium. Ocena ta będzie zachętą do dalszej dobrej pracy nad wykonaniem tegorocznego budżetu. Podziękował również radnym za współpracę i pomoc w wykonaniu budżetu.

 

Ad. 7 Podjęcie Uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1). Utrzymania czystości i porządku w mieście

Opinie komisji przedstawił pan Marian Kwolik.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Komisja Budżetu wnioskują o zdjęcie z porządku obrad XXI sesji Rady Miasta Lubań w dniu 27 kwietnia 2004 roku projektu Uchwały nr 2 w sprawie utrzymania czystości i porządku w mieście.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem Uchwały.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji projekt Uchwały przyjęła do wiadomości.

 

Pan Marian Kwolik - poddał pod głosowanie jako najdalej idący wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej i Komisji Budżetu o zdjęcie z porządku obrad XXI sesji Rady Miasta Lubań w dniu 27 kwietnia 2004 roku projektu uchwały nr 2 w sprawie utrzymania czystości i porządku w mieście.

 

Wniosek podjęty został jednogłośnie.

 

2). Zmiany Uchwały Nr VII/98/2003 RM Lubań z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3). Zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4). Zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5).Zmian w statucie Muzeum Regionalnego w Lubaniu

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6).Ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach miasta Lubań.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej oraz Komisja Budżetu zapoznały się z projektem Uchwały.

Komisja Budżetu wnioskuje o wyjaśnienie na XXI sesji Rady Miasta, jakie koszty poniosą spółki miejskie, LPWiK, PEC, ZGiUK z tytułu podjęcia tej Uchwały.

Opinie pozostałych komisji pozytywne

 

Pan Wiesław Wydra - opinie dotyczące skutków podjęcia tej Uchwały przedstawiły dwie spółki LPWiK i PEC. Według nich w roku 2004 koszty LPWiK wyliczone zostały na 67 500 zł natomiast PEC na kwotę 72 000 zł. Są to koszty orientacyjne, które wydają się jednak być na ten rok zawyżone. Środki finansowe uzyskane z opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych stanowiły będą dochód środka specjalnego i przeznaczone będą na budowę, przebudowę i remonty dróg miejskich.

 

Pan Tadeusz Biłous - zgłosił wniosek dotyczący przesunięcia terminu rozpatrzenia tego projektu Uchwały i przeprowadzenia jego konsultacji ze spółkami miejskimi, Zakładem Energetycznym i Zakładem Gazowniczym. Odnosząc się do punktu 8 projektu Uchwały stwierdził, że przyjęcie w nim proponowanej wysokości opłat spowoduje wzrost ceny wody o 1,66 zł na gospodarstwo domowe.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - wyraził opinię, że nie podejmując tej Uchwały, tak jak zrobiły to inne miasta, stracimy dochody, które będą przeznaczone na remonty dróg miejskich. Nie wiadomo ponadto czy z takich dochodów zrezygnuje np. powiat, ponieważ opłaty te dotyczą wszystkich rodzajów dróg.

 

Pan Ryszard Piekarski - skutkiem podjęcia Uchwały może być to, że Zakład Gazowniczy nie będzie chciał przejąć nowo wybudowanych przyłączy.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - obowiązek wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego narzucił ustawodawca i wszystkie spółki o tym fakcie wiedziały wcześniej. Oburzającym jest to, że od razu koszty te przelicza się na podwyżkę ceny wody - są to bardzo proste przeliczenia, a najpierw moim zdaniem należałoby poszukać oszczędności w swoim budżecie. Intencja zawarta w tej uchwale jest bardzo dobra - spowoduje, że wszelkie nowe inwestycje nie będą prowadzone w pasach drogowych. Mając to na uwadze głosował będzie przeciwko wnioskowi pana Tadeusza Biłousa.

 

Pan Konrad Rowiński - nie ma przeszkód czasowych do podjęcia tej uchwały, jej podjęcie może nastąpić w czerwcu, ale potrzebny jest również czas na opublikowanie tej uchwały w Dzienniku Urzędowym, a to zwykle trwa w czasie. Wyraził opinię, by nie ulegać pokusie łatwego zwalniania spółek miejskich z tych opłat, które służyły będą m.in. naprawie uszkodzonych nawierzchni po przeprowadzonych robotach, egzekwowanie, których jest kłopotem. Podał przykład LPWiK, który w roku ubiegłym przy obrotach w granicach 5-6 mln zł na remonty dróg po wykonanych przez siebie pracach wydał 20 000 zł. Koszt ten musi być wliczony w działalność przedsiębiorstwa i musi być świadomość, że stan nawierzchni jest również od nich zależny. Opłaty te będą dotyczyły prac prowadzonych po 1 lipca br.

 

Pan Tadeusz Biłous - kwestia dotyczy wysokości opłat zaproponowanych w punkcie 8.

 

Pan Henryk Rogacki - stwierdził, że dyskusja powinna dotyczyć wysokości stawek a nie zasadności podjęcia Uchwały. Górna granica opłat wynosi 200 zł.

 

Pan Ryszard Piekarski - koszt odtworzenia terenu będzie różny, inny w terenie zabudowanym jak i nie zabudowanym.

 

Pan Wiesław Wydra - przedstawił wysokość opłat przyjętych w okolicznych miastach. W Bolesławcu opłata ta wynosi 146 zł, a w Zgorzelcu 200 zł. Opłaty te są zróżnicowane w zależności od terenu.

 

Pan Marian Kwolik - poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Tadeusza Biłousa dotyczący przesunięcia terminu rozpatrzenia omawianego projektu Uchwały.

 

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony przy 3 głosach za i 15 przeciwnych.

Uchwałę podjęto większością głosów – 18 za, 2 przeciwne, 1 wstrzymujący się.

 

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania

 

Pan Konrad Rowiński - udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez:

-         pana Ryszarda Piekarskiego - nie są zaplanowane żadne środki na budowę słupa milowego. Jego budowa jest pomysłem Stowarzyszenia Górnych Łużyc, które ocenia koszt budowy na 25 000 zł. Mając na uwadze, że byłaby to atrakcja miasta, zwróci się o wsparcie tej inicjatywy przez pocztę polską i niemiecką. Jeśli opracowana będzie dokumentacja być może przedstawiony zostanie Radzie Miasta wniosek o dofinansowanie tej budowy z rezerwy budżetowej, Administracje Budynków Komunalnych – nie ma łatwego rozwiązania tego problemu, zmiana formy prawnej nic nie da. Gwarancję taką dają tylko takie czynsze, jakie stosuje Spółdzielnia Mieszkaniowa czy TBS. Należy rozważyć pomysły na temat ich przyszłości, być może również przykład Bolesławca. Odniósł się do wyroku sądu, który wskazuje, że ABK mogą zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi wówczas, gdy występują one jako właściciele obiektu. Przedstawiony zostanie raport dotyczący ABK.

 

Pan Henryk Rogacki - na następną sesję Rady Miasta przedstawione zostanie zestawienie poszczególnych ABK dotyczące prowadzonych przez nie windykacji. Reorganizacja placówek oświatowych – przedstawione wcześniej propozycje nie zostały przyjęte a innych pomysłów nie ma. Na temat ten rozmawiać będzie można za miesiąc, gdy zakończą się zapisy do szkół i rozpisane zostaną arkusze organizacyjne i godziny.

 

-         pana Franciszka Bogdanowicza i pana Tadeusza Sztaby - pokrycia eternitowe - odpowiedź udzielona zostanie na piśmie.

-         panią Grażynę Chromy - remont schodków przy Podwalu - nie ma tego w budżecie, ale należy to zrobić.

-         pana Mieczysława Iwanow - remont odcinka drogi pomiędzy ul. Spółdzielczą a pl. Strażackim jest ujęty w planie i będzie robiony. Wykonany jest projekt, w chwili obecnej jednak Wydział TI zajmuje się tym, co jest ważniejsze, wysypisko śmieci i zbiorowisko elementów przy pl. Lompy – starać się należy by tego nie było. Sytuacja poprawi się po przeniesieniu do budynku po LE MOPS.

-         pana Henryka Sławińskiego - remont ul. K. Jadwigi ujęty jest w planie, podpisana jest umowa z wykonawcą. Remont zostanie wykonany.

-         pani Małgorzaty Grzesiak - reklamy nieistniejących firm – zostanie sprawdzone. Jednak bardziej chodzi o to , czy firmy te płacą opłaty za reklamy.

-         pana Ryszarda Piekarskiego - od PKS wykupione są tylko usługi przewozowe. Nie wiadomym jest czy rozsądnym byłoby budowanie wiat przez PKS przy tak małym ruchu.

-         pana Stanisława Bąka - wysypisko śmieci na ul. Zamkowej -zgłoszona zostanie interwencja do RUCH,

-         pana Mariana Kwolika - TRET - przeprowadzony został przetarg, wyłoniony został wykonawca jednak środki ujęte w budżecie są zbyt małe . Być może zaistnieje konieczność dokonania przesunięć w budżecie. Odbyło się spotkanie z właścicielami, którzy do wakacji mają się zastanowić nad sposobem zarządzania obiektem. Generalnie może robić to UM jednak pozostali właściciele muszą partycypować w kosztach jego utrzymania.

 

Na zapytanie pana Arkadiusza Słowińskiego dotyczące aktualizacji BIP odpowiedzi udzieliła pani Anna Krawiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego Urzędu Miasta. Powołany został zespół redakcyjny, który zajmuje się BIP-em. Na dzień dzisiejszy są pewne utrudnienia – brak sieci komputerowej, brak jednolitego oprogramowania i sprzętu. Informatyk pracuje na innym programie i wszystkie informacje musi przetwarzać. Na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej najnowsze uchwały i zarządzenia a transze wcześniejszych uchwał i zarządzeń są przepisywane i będą zamieszczone w BIP do końca maja br.

 

Pan Henryk Rogacki - udzielił odpowiedzi na zapytanie pana Mieczysława Iwanow dotyczące przejęcia części budynku starego szpitala. W chwili obecnej obiekt ten ma dwóch właścicieli – Starostwo i Skarb Państwa - czyli Sanepid, który trzeba z tego obiektu wyprowadzić. Jest propozycja, by zamienić się z Sanepidem na obiekty i przenieść go do pomieszczeń po banku przy ul. Bankowej.

 

Pan Wiesław Wydra - udzielił odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez:

-         panią Małgorzatę Grzesiak i panią Marię Skórniak – podjazd dla niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 3 i remont schodów - w chwili obecnej są problemy z dozorem technicznym i nadzorem budowlanym. Problem powinien zostać rozwiązany na wakacje.

-         panią Marię Skórniak – wykonany jest projekt techniczny naprawy muru oporowego przy ul. Lwóweckiej.

-         pana Tadeusza Sztaby – wyrwy w drogach – sprawa przekazana zostanie do powiatu.

-         pana Mariana Kwolika – głównym wykonawcę inwestycji w TRECIE jest konsorcjum trzech firm, w tym dwie z Lubania, które wygrało przetarg za kwotę 400 000 EURO. Ponieważ w budżecie na ten cel zaplanowanych jest mniej środków umowa nie została jeszcze podpisana.

-         pana Zenona Piwoni – zabezpieczenie rur przebiegających pod mostem na ul. Bankowej – Łużyckiej, przebiegają tam rury gazowe i wodociągowe. Wystąpiono do WZiR we Lwówku i LPWiK o usunięcie rur wodociągowych i do Zakładu Gazowniczego o przepięcie rury gazowej.

 

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań udzielił również odpowiedzi na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji dotyczący wykonania gwarancyjnej naprawy przeciekającego dach na krytej pływalni – z opinii eksperta wynika, że w dachu nie ma dziur. Problem mają sprawdzić p. Lubieński i producent blachy, którą pokryty jest dach.

 

Pan Jan Sajan udzielił odpowiedzi na zapytanie pana Ryszarda Piekarskiego czy drzewa na cmentarzu nie stanowią zagrożenia – ZGiUK ma dokumentację na przycięcie drzew na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej i prace takie są wykonywane. W roku bieżącym dokonano mniej przycięć z uwagi na skargi. Przycięcie drzew na cmentarzu w Uniegoszczy wymaga natomiast użycia specjalistycznego pojazdu i może być wykonane dopiero w okresie jesienno - zimowym.

 

Ad. 9 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik - poinformował o:

-         nieprzekraczalnym terminie składania oświadczeń majątkowych radnych, który upływa w dniu 30 kwietnia 2003,

-         terminach uroczystości majowych,

-         odczytał treść pisma Zarządu Powiatowego Ligi Polskich Rodzin i Młodzieży Wszechpolskiej informujące o akcji przebiegającej pod hasłem „Polska flaga w polskim domu”.

 

Pan Konrad Rowiński:

-         zaprezentował opracowanie badań archeologicznych dotyczące odkrytej w mieście szubienicy,

-         poinformował o przebiegu wizyty delegacji z Löbau,

-         poinformował o możliwości zakupu eksponatu do Muzeum Regionalnego, znajdującego się w ambasadzie Niemiec we Wrocławiu, którym jest list zastawny dla Sióstr Magdalenek wydany przez Fryderyka Augusta Saskiego. Koszt tego dokumentu wynosi 6 000 zł. Poprosił o opinie radnych na ten temat,

-         odczytał pismo Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A w Kamiennej Górze dotyczące wykonania prawa pierwokupu działek nie zabudowanych o pow. 0,816 ha położonych przy ul. Kopernika. Przetarg na te działki wygrała firma “Krokus” z Poznania. Warunkiem zawarcia ostatecznej umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości może nastąpić pod warunkiem rezygnacji Gminy Miejskiej Lubań z przysługującego prawa pierwokupu. Z piśmie zawarta jest prośba o złożenie przez Burmistrz Miasta Lubań oświadczenia o rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu. Rezygnacja z prawa pierwokupu wskazanych działek, których wartość wynosi 810 000 zł została pozytywnie zaopiniowana przez naczelników merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta - Wydział Finansowy i Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami z powodu braku środków finansowych w budżecie na ten cel.

 

W związku z wyczerpaniem zaplanowanego porządku dziennego, Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XXI sesji Rady Miasta Lubań.

Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2006-08-28 10:21:17 Ostatnia zmiana: 2007-01-05 13:06:38