Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja XII z 9 września

Protokół Nr XII/12/2003/8

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 9 września 2003 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:00                                                                                   zakończenia: 12.30

 

 

Otwarcia XII sesji Rady Miasta zwołanej zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Burmistrza Miasta z dnia 3 września 2003 roku, dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

 

W XII  sesji uczestniczyło 19 radnych w/g załączonej listy obecności (nieobecni usprawiedliwieni pan Zenon Piwoni i pan Krzysztof Cepuchowicz) oraz:

- pan Lucjan Żełabowski - Starosta Lubański,

- pan Ryszard Pietras - Sekretarz Starostwa Powiatowego

- pani Janina Hulacka - Dyrektor SP ZOZ w Lubaniu

- pan Jarosław Mączyński - Zastępca Dyrektora SPZOZ

- pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta Lubań

pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta

- pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta

- pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta

- przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Sekretarzem obrad został pan Ryszard Piekarski.

 

Obrady sesji poświęcone były podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu  uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu.

3.     Komunikaty.

 

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu

   

Pan Marian Kwolik - udzielił głosu zaproszonym gościom.

 

Pan Lucjan Żełabowski - przedstawił kontekst i przesłanki, które spowodowały, że Zarząd Powiatu Lubańskiego przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie likwidacji SP ZOZ w Lubaniu. Szpital przejęty został z 2 milionowym długiem, który się powiększał i obecnie wynosi 28 mln zł. Widząc i rozumiejąc realne zagrożenie istnienia Szpitala, podejmowane były różne działania mające na celu jego ratowanie. W kwietniu br. podjęta została próba restrukturyzacji zadłużenia tej jednostki, poprzez zaciągnięcie kredytu w wysokości 12 mln zł na spłatę zobowiązań wymagalnych. Do uzyskania takiego kredytu, jedyny bank chcący go udzielić, postawił dwa warunki zabezpieczenie poręczenia kredytu organu założycielskiego i brak zobowiązań komorniczych wobec pracowników Szpitala. Niestety zdolność poręczenia kredytu przez Starostwo, ze względu na wcześniejsze zobowiązania finansowe, zaciągnięte w formie obligacji na budowę kompleksu edukacyjnego, których spłata zakończy się w roku 2011, jest ograniczona do wysokości 6 mln zł. W międzyczasie odpadł również drugi warunek postawiony przez bank, gdyż pracownicy wystąpili do komornika o windykacje należności wynikających z ustawy o podwyżce 203 zł wraz z odsetkami, zasądzonej wyrokiem sądu. Nastąpiło całkowite przejęcie środków pieniężnych przez komornika, który w chwili obecnej wydziela tylko ich część na wypłatę pracownikom pensji netto. W miesiącach czerwcu i sierpniu odbyto dwa spotkania z wierzycielami, które zakończyły się niepowodzeniem z uwagi na to, że nie mają oni zaufania do Szpitala. W tej sytuacji wydaje się, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem - przy dużym ryzyku powiatu - jest przekształcenie SP ZOZ, poprzez likwidację, w spółkę prawa handlowego. Taką samą drogę wybrała Kamienna Góra. Ryzyko powiatu polega na tym, że będzie musiał przejęć długi Szpitala. Jeśli przekształcenie nie zostanie dokonane, to sytuacja Szpitala będzie tragiczna, ponieważ nie ma środków na bieżącą działalność placówki – zakup leków, odczynników laboratoryjnych, materiałów opatrunkowych, igieł. Zaapelował o gospodarczą dyskusję na ten temat. Największym dramatem jest to, że zatrudnienie straci około 180 – 200 osób. Wcześniej rozważany był również wariant rozwojowy Szpitala, poprzez prowadzenie wszystkich usług medycznych, ale po odbytych wizytach jest wiadome, że NFZ nie pokryje tych środków i nie zgodzi się na zwiększenie limitu. Jeśli uda się przekształcić Szpital w zdrową placówkę ekonomiczną, wpłynie to również korzystnie na sytuację finansową wszystkich spółek miejskich, w których Szpital jest zadłużony. Jeżeli pojawią się sprzyjające warunki, to Szpital może się odbudować. Ponownie zaapelował o podjęcie rzeczowej, gospodarczej dyskusji na ten temat.

 

Pani Janina Hulacka - przedstawiony wstępny projekt przekształcenia SP ZOZ w spółkę pod nazwą Łużyckie Centrum Medyczne zakłada, że będzie ona wykonywała te same usługi, które wykonuje obecnie Szpital. W trosce o dalsze istnienie Szpitala, zachowanie dostępności świadczeń medycznych, tak drastyczne działania muszą być podjęte, gdyż nie ma innego wyjścia. Tak naprawdę uratowanych będzie 260 miejsc pracy. Spółka prawa handlowego handlowego charakteryzuje się tym, że musi przynosić pewne zyski, które mogą być inwestowane w szpital - wyposażenie w sprzęt, remonty, a inwestowaniem w szpital nie interesowały się poprzednie władze. Uprzedzając ewentualne pytania dotyczące nie ujęcia ani w strukturze organizacyjnej ŁCM, ani w projekcie jego budżetu istnienia Poradni Odwykowej stwierdziła, że jej prowadzenie nie jest ani obligatoryjne, ani nie należy do zadań lecznictwa szpitalnego. Fakt ten nie oznacza jednak, że neguje potrzebę jej funkcjonowania. Nie uwzględnienie Poradni Odwykowej w strukturze nowej spółki podyktowane jest przeprowadzoną analizą finansową kosztów Poradni, które na koniec lipca br. wyniosły 73 956 zł a przychody 44 377 zł – jest to, więc strata około 30 tys. zł. Z uwagi na konieczność zbilansowania Szpital nie ma możliwości ujęcia w jego strukturach jednostki, która przynosi straty. Stanowiłoby to już na samym starcie pracy nowej spółki zbyt duże zagrożenie dla jej funkcjonowania. Do rozważenia jest poszerzenie planowanej struktury nowej spółki o tę Poradnię w momencie pełnego zabezpieczenia finansowego przez zainteresowane jednostki, dającego możliwość przynajmniej zbilansowania się Poradni.

 

Pan Jerzy Zieliński - zgłosił wniosek, aby przed dyskusją oświadczenia w tej sprawie złożyli przewodniczący klubów radnych.

 

Pan Marian Kwolik - udzielił głosu panu Jerzemu Zielińskiemu – Przewodniczącemu Obywatelskiego Klubu Radnych.

 

Pan Jerzy Zieliński - przedstawiony problem jest istotny nie tylko dla powiatu lubańskiego, ale także dlatego, że szpital ulegnie likwidacji, a nie przekształceniu. OKR przeciwny jest likwidacji Szpitala z dwóch powodów. Pierwszy z nich, to brak podstaw prawnych do przekształcenia Szpitala. Z przedstawionych materiałów wynika, że w momencie powstania spółki przeniesione zostaną na nią aportem, np. nieruchomości, gdzie świadczone są usługi medyczne, co jest prawnie niemożliwe. Nie tworzy się spółki, która nie może przenieść nic na własność. W odniesieniu do wypowiedzi pani dyrektor SPZOZ, że uratowanych zostanie 260 miejsc pracy stwierdził, że tak naprawdę, to o połowę redukuje się zatrudnienie w Szpitalu, a nie je utrzymuje. Najważniejszym argumentem, by nie podejmować decyzji o likwidacji SPZOZ jest czas. Gdyby propozycja taka pojawiła się na początku roku, byłoby to myślenie pozytywne, gdyby pojawiła się  za trzy miesiące, gdy znana będzie znowelizowana Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, też byłoby to realne. Dziś odnosi się to tylko do likwidacji SPZOZ, a nie do jego przekształcenia – gdyż art. 43 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej mówi o likwidacji. Różnica pomiędzy koncepcją Starosty a Ministra Zdrowia polega na tym, że według Ministra Zdrowia po przekształceniu nowe podmioty będą miały status spółek użyteczności publicznej, który umożliwi im min. uzyskanie zdolności układowej i upadłościowej. Według tej koncepcji powstanie spółka wielopodmiotowa, w której część udziałów obejmą pracownicy, wierzyciele zewnętrzni (w zamian za długi) i wszyscy będą zainteresowani jej działalnością. Nie będzie mechanicznego oddłużenia służby zdrowia - przekształcenie w/g Ministra Zdrowia zasadzać się będzie na umorzeniu (poprzez zamianę wierzytelności na obligacje) długów zewnętrznych (np. Urząd Skarbowy, wierzyciele), o które zostaną one pomniejszone. W odniesieniu do wypowiedzi Starosty, dotyczącej przekształcenia SPZOZ w Kamiennej Górze stwierdził, że różnica pomiędzy Lubaniem a Kamienną Górą polega na tym, że wierzyciele w Kamiennej Górze wyrazili na to zgodę, a w Lubaniu nie. Zaapelował o przemyślenie sprawy, zatrzymanie procesu zaproponowanego przez Starostę do czasu nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, gdyż na dzień dzisiejszy, może być to jedynie likwidacja placówki. Życzeniem jest, by projektodawcy pojawili się w momencie przyjmowania ustawy prze Sejm. W imieniu OKR wniósł o negatywne zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji SPZOZ w Lubaniu.

 

Pan Konrad Rowiński - ustosunkowując się do wniosku zgłoszonego przez pana Jerzego Zielińskiego, mówiącego o tym, aby przed dyskusją oświadczenia złożyli przewodniczący klubów radnych zauważył, że najpierw winna zostać przeprowadzona dyskusja, a dopiero po niej stanowiska poszczególnych klubów. Mając na uwadze fakt, że Starostwo wniosek w sprawie zaopiniowania przez Rady Miasta projektu Uchwały Rady Powiatu złożyło w sierpniu br., zwrócił się z zapytaniem do gości zaproszonych, czy Starostwo zapoznało się z założeniami Ustawy o zmianie Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które pojawiły się we wrześniu na stronie internetowej Ministra Zdrowia i czy wzięte one były pod uwagę czy też nie?

 

Pan Jarosław Mączyński - odpowiadając na przedstawione wątpliwości dotyczące likwidacji SPZOZ stwierdził, że sytuacja w Szpitalu jest tak tragiczna, że dłużej już czekać nie można. Już wkrótce nie będzie możliwości zapewnienia należytych warunków do leczenia chorych, a finał będzie taki, że szpital będzie ewakuowany i w Lubaniu stał będzie kolejny pusty obiekt szpitalny. W odniesieniu do zapytania dotyczącego, czy wzięte zostały pod uwagę propozycje Ministra Zdrowia dotyczące restrukturyzacji SPZOZ stwierdził, że w zasadzie nie ma wielkich różnic pomiędzy tym, co proponuje Starostwo, a tym, co ministerstwo. Jeżeli teraz niewdrożony zostanie system restrukturyzacji, to szpital nie zostanie objęty pomocą ministerialną. Z uwagi na to, że w chwili obecnej szpital jest na krawędzi zapaści, brak jest leków, gipsu,materiałów opatrunkowych - propozycja utworzenia spółki jest jedynym wyjściem z tej sytuacji.

 

Pan Lucjan Żełabowski - odpowiadając na zapytanie Burmistrz stwierdził, że w projekcie Uchwały w sprawie likwidacji SPZOZ nie zostały uwzględnione propozycje ministerstwa, gdyż projekt Uchwały opracowany został wcześniej, niż ukazały się te założenia. Po podjęciu szeregu prób ratowania szpitala, które się nie powiodły, nie pozostało nic innego jak przekształcenie szpitala w spółkę. W tej sprawie przeprowadzono rozmowy z NFZ, Marszałkiem Sejmiku i uznano, że zaproponowany kierunek jest dobry.

19 września odbędzie się spotkanie z ministrem L. Sikorskim przedstawicielami spółek, które już się przekształciły. Do czasu odbycia sesji Rady Powiatu, która jest zaplanowana na 25 września 2003 roku zbierane są opinie rad gmin. Reasumując stwierdził, że jeśli szpital upadnie, będzie to dług Starostwa, jeśli funkcjonował będzie w niezmienionej formie, to jego dług będzie się w dalszym ciągu powiększał, jeśli zaś zostanie przekształcony w spółkę, to jego dług może ulec zmniejszeniu.

 

Pani Janina Hulacka - przedstawiła proponowane zmiany zatrudnienia w nowej spółce, która zakłada inny schemat organizacyjny, a w związku z tym konieczne są zwolnienia pracowników, które zawsze są dramatem. Na dzień dzisiejszy nie ma środków dla zwalnianych osób. Komornik zajmuje 100% wszystkich napływających do placówki pieniędzy wydzielając tylko część z nich na wypłatę wynagrodzeń netto. W takiej formie Szpital nie może dalej funkcjonować i dlatego konieczne jest jego przekształcenie w spółkę prawa handlowego. Koncepcja spółki zakłada również działania rozwojowe, dające w perspektywie szanse na dodatkowe zatrudnienie.

 

Pan Jarosław Mączyński - zaproponowana forma przekształcenia Szpitala, poprzez likwidację, da mu sytuację komfortową, będzie bez długów. Podpisanie kontraktu z NFZ na rok 2004 powinno odbyć się już z nową ekipą i nowym sprzętem. Odnosząc się do restrukturyzacji zatrudnienia - redukcje obejmą w szczególności personel administracji i obsługi technicznej, redukcje „personelu białego” będą minimalne. Nie powinno się jednak mówić o zwolnieniach, a o uratowaniu 260 miejsc pracy. Zaapelował, aby pozwolono na uratowanie tych miejsc pracy.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – czy w związku z tym, że 280 pracowników upomniało się o swoje pieniądze, będzie to powodem do ich zwolnienia? Dlaczego podpisywane kontrakty z NFZ tak niskie?

 

Pan Ryszard Pietras - wskazał, że obowiązujące przepisy prawne (art. 60 ust. 2 i art.43 ust. 3 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) pozwalają na przekształcenie SPZOZ, poprzez likwidację, w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Starostwa Powiatowego. Istnieje również możliwość, by dotychczasowy dysponent nieruchomości rozwiązał umowę z SPZOZ i następnie przekazał je nowej spółce przed okresem zakończenia likwidacji.

 

Pan Lucjan Żełabowski - od września ub. roku podejmowane były różne działania mające na celu poprawę sytuacji SPZOZ, były to jednak złudzenia. W chwili obecnej najważniejszą sprawą jest to, by pracownicy Szpitala otrzymywali należne im wynagrodzenia.

 

Pan Tadeusz Sztaba - Przewodniczący Klubu Radnych „Razem” - po szerokiej dyskusji, przeprowadzonych konsultacjach w różnych środowiskach, Klub Radnych “Razem” wydał negatywną opinię dotyczącą projektu Uchwały w sprawie likwidacji SPZOZ w Lubaniu. Uznał również, że w świetle proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia założeń nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, decyzja w sprawie likwidacji SPZOZ jest przedwczesna.

 

Pan Marian Kwolik - Przewodniczący Klubu Radnych SLD-UP - kierując się wizją ewakuacji Szpitala, determinacją Starostwa, Klub Radnych SLD- UP projekt Uchwały w sprawie likwidacji SP ZOZ zaopiniował pozytywnie.

 

Pan Konrad Rowiński - stwierdził, że rozumiejąc intencje Starostwa, że Szpital trzeba ratować, to po przeczytaniu propozycji Ministra Zdrowia w sprawie zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zwątpił w słuszność zaproponowanego rozwiązania. Przyjmując propozycję likwidacji SPZOZ Starostwo przejmie wszystkie jego długi, które będą traktowane przez RIO jako 100% zadłużenie Powiatu. Szpital zostanie natomiast całkowicie oddłużony, a takiego rozwiązania nie zakłada Ministerstwo Zdrowia, według którego oddłużenie szpitali będzie częściowe.

 

Pan Jarosław Mączyński - w odpowiedzi na zapytanie pana Franciszka Bogdanowicza dotyczące wpływu złożonych przez 280 pracowników roszczeń o wypłatę zaległych należności na planowane zwolnienia w Szpitalu, stwierdził, że pieniądze te pracownikom się należą i są zasadne. Jednak w trosce o dobro szpitala pracownicy poproszeni zostali o sprolongowanie zapłaty w ratach. Liczono na to, że część pracowników zawiesi roszczenia komornicze, ale tak się nie stało. Nie będzie to miało jednak wpływu na planowane zwolnienia pracowników, personel będzie dobierał sobie sam ordynator. Pytaniem jest to, co będzie z osobami, które nie wystąpiły z roszczeniami do komornika? Kontrakty zawierane są z NFZ na podstawie ilości łóżek – w Lubaniu wysokość kontraktu wynosi 800 tys. zł, we Lwówku – 1,2 mln zł , a w Zgorzelcu 2,5 mln zł.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - w kwietniu br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Miasta i Rady Powiatu, na którym dyrektor SPZOZ przedstawiła informację dotyczącą zadłużenia szpitala. Wynosiło ono wówczas 18 mln zł, dzisiaj jest to kwota 28 mln zł. Pytanie, skąd w tak krótkim czasie doszło do tak dużego wzrostu zadłużenia, skąd ta niegospodarność i skąd gwarancja, że po utworzeniu spółki długi nie będą rosły? Dlaczego wymyślono, że eksperyment przekształcenia SPZOZ w spółkę, poprzez jego likwidację, ma być przeprowadzony właśnie w Lubaniu? Czy zasadnym jest utworzenie przy nowej spółce POZ?

 

Pani Janina Hulacka - w kwietniu, kiedy podawała wysokość zadłużenia Szpitala, nie miała jeszcze takiej wiedzy, jaką ma dzisiaj. 18 mln zł zadłużenia nie uwzględniało zobowiązań wynikających z ustawy „203”, natomiast zadłużenie 28 mln zł są to wszystkie zobowiązania wymagalne i niewymagalne wraz z odsetkami i kosztami. W roku 2002 komornik tytułem kosztów komorniczych wziął 2,5 mln zł. Ma pretensję do poprzednich władz, które tego nie sprawdziły. Utworzenie poradni POZ, na którą jest już wstępna deklaracja zgody NFZ, umożliwi zwiększenie przychodów nowej spółki.

 

Pan Tadeusz Biłous - na ile jest prawdą, że likwidacja Stacji Dializ przyczyniła się do obecnej sytuacji Szpitala? Czy SPZOZ znajduje się w Krajowym Rejestrze Szpitali, które zostaną utrzymane?

 

Pan Lucjan Żełabowski - Stacja Dializ przynosiła Szpitalowi 25% dochodów. Do czerwca 2002 roku jej dochody wyniosły 400 tys. zł. Patrząc na cyfry był to błąd ekonomiczny. Sprawa skierowana została do prokuratury.

 

Pan Jarosław Mączyński - Lubański Szpital jest ujęty w sieci szpitali publicznych, podobnie jak szpitale w Gryfowie i Lwówku. Podobną drogą jak Lubań próbuje pójść Jelenia Góra. Obecna sytuacja SPZOZ powoduje, że podjęte zostały takie działania, by przygotować się do zawarcia kontraktów w roku następnym.

 

Pani Janina Hulacka - o działaniach podjętych przez Lubań dowiaduje się również Zgorzelec.

 

Pan Mieczysław Iwanow - stwierdził, że w służbie zdrowia, nigdy przy 7,5% odpisie nie będzie pieniędzy. Za obecną sytuację Szpitala obarcza się również pracowników, którzy wystąpili do komornika o windykacje należności, co jest całkowicie zrozumiałe. Z przedstawionych informacji wynika, że droga, którą zamierza pójść Starostwo jest nadal mglista. Jednak odpowiedzialność merytoryczną i polityczną za dalszy los Szpitala i tak w rezultacie podejmie Powiat.

 

Pan Lucjan Żełabowski - w sprawie tej nie chodzi o cele polityczne, pytaniem jest to, czy szpital może funkcjonować w obecnej formie. Jego sytuacja ekonomiczna powoduje również kłopoty finansowe spółek miejskich (np. PEC), u których szpital jest zadłużony. Czy w tym przypadku postępujemy moralnie? Gdyby prywatyzacja się powiodła, byłoby to korzystne także dla tych spółek, które miałyby szansę na odzyskanie swoich należności. Istotnym elementem, by Szpital przetrwał do końca roku jest to, by spółki te w dalszym ciągu go kredytowały.

 

Pan Konrad Rowiński - zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości organizacja Poradni Odwykowej należy do zadań Powiatu,w związku z tym, czy po ewentualnym przekształceniu Szpitala będzie ona utrzymana?

 

Pan Lucjan Żełabowski - stwierdził, że nie wyobraża sobie, by Przychodni Odwykowej nie było. W chwili obecnej toczy się dyskusja, jak ją utrzymać i znaleźć sposób jej finansowania (partycypacja gmin).

 

Pani Małgorzata Grzesiak - w imieniu innych osób zadała pytania , które wynikły z  przeprowadzonych, w różnych środowiskach, rozmów i konsultacji:

- czy Szpital Powiatowy, który przy czterech podstawowych oddziałach, musi posiadać jeszcze inne oddziały, np. ortopedyczny? Czy ortopedia jest niezbędna?

- dlaczego, przy tak trudnej sytuacji finansowej, Szpital nie wystawia rachunków spółkom medycznym, za dyżury wieczorne?

- co będzie ze zwalnianymi pracownikami i kto wypłaci im odprawy?

- dlaczego planowane jest uruchomienie przy nowej spółce POZ? Dlaczego psuje się to, co dobrze funkcjonuje?

- dlaczego planuje się utworzenie łóżek dializowych, skoro funkcjonuje prywatna dializa?

- czy potrzebne jest utworzenie Poradni Foniatrycznej ?

­- dlaczego w przedstawionym planie kosztów zaniżone zostały opłaty za ogrzewanie i utrzymanie czystości ?

- w jaki sposób otoczona zostanie opieką Poradnia Odwykowa?

- jakie są koszty tworzenia nowych oddziałów i jakie są kontrakty na nowe łóżka?

­- dlaczego o kształt tego szpitala walczą osoby nie związane z Lubaniem? Dlaczego tylu ortopedów przyjechało do Lubania ze Zgorzelca?

­- jak kondycja finansowa szpitala może być dobra mając na uwadze kominy płacowe – szczególnie lekarzy spoza Lubania.

 

Pan Jarosław Mączyński - generalnie szpital może zamykać się w czterech podstawowych oddziałach, ale nie będzie on dochodowy. Zyski mają przynosić oddziały specjalistyczne. Oddziałami, które do chwili obecnej „ciągnęły” Szpital, była dializa i laryngologia. Zapotrzebowanie na ortopedię, która jest oddziałem bardzo dochodowym, jest duże. W chwili obecnej na oddziale ortopedycznym zakontraktowanych z NFZ jest 10 łóżek, natomiast w projekcie na 2004 rok ma ich być 34. Czy ortopedom zabrakło miejsca w Zgorzelcu? Nie, cała grupa lekarzy ortopedów ze Zgorzelca solidarnie podjęła pracę w Lubaniu, choć mieli bardziej intratne propozycje pracy, np. w Bogatyni.  Decyzję o przeniesieniu się do Lubaniu podjął ordynator, który odszedł ze Zgorzelca ze względów ambicjonalnych, a w raz z nim zespół ortopedów. Zatrudnienie takiej liczby lekarzy ortopedów jest spowodowane wymogami NFZ. W najbliższym czasie spółkom medycznym przesłane zostaną rachunki za pełnione dyżury wieczorne. Dlaczego planowane jest uruchomienie przy nowej spółce POZ? Utworzenie takiej poradni umożliwi zwiększenie przychodów nowej spółki, jest na to również zapotrzebowanie ze strony pacjentów, którzy skarżą się na brakdostępności, np. do skierowań lekarskich, wyboru lekarza. Dlaczego mogą funkcjonować i zarabiać prywatne spółki, a przy Szpitalu nie? Rozumiejąc niepokoje środowiska lekarskiego stwierdził, że nie interesują go żadne firmy prywatne, tylko Szpital. Nie będzie to rywalizacja z medycznymi spółkami prywatnymi. Planuje się utworzenie stacjonarnego oddziału dializ – teraz funkcjonuje dializa ambulatoryjna. Dializa stacjonarna będzie przeznaczona dla pacjentów w bardzo ciężkim stanie, którzy będą mogli być do niej podłączeni, bez potrzeby ich przewożenia. Utworzenie poradni foniatrycznej jest potrzebne w związku z częstymi chorobami krtani i jest na to zapotrzebowanie. W odniesieniu do „kominów płacowych “ - jeśli wziąć pod uwagę fakt, że zwiększone zostały, z 4,5% do 7%, regulaminów premiowania w szpitalu, to są to „kominy płacowe“.

 

Pan Jerzy Zieliński - prowadzona dyskusja całkowicie odbiega od tematu sesji, dyskutujemy o spółce, przekształceniu, oporze środowiska lekarskiego, czyli nie na temat. Rada Powiatu podejmując swoją Uchwałę, z uwagi na brak podstaw prawnych, nie będzie miała prawa do utworzenia spółki. Zaproponowane rozwiązanie, czyli utworzenie Łużyckiego Centrum Medycznego, będzie świetnym interesem dla rady nadzorczej, zarządu, lekarzy, ale nie dla innych. Zaapelował do Rady Powiatu, by nie robiła niczego, co może przynieść tylko złe skutki i wstrzymała się z podjęciem decyzji do czasu ukazania się nowych przepisów prawnych, które umożliwią przekształcenie SP ZOZ w spółkę użytku publicznego. Dziś przedstawiona propozycja, to prosty zamach na kasę powiatu.

 

Pan Ryszard Pietras - przedstawiona struktura finansowa i organizacyjna dostosowana jest do obecnej wielkości kontraktów z NFZ, stąd konieczność redukcji przerostu obecnego zatrudnienia. Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie środków finansowych na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników - środki takie uzyskano dla 96 osób, 40 osób przeszło na wcześniejszą emeryturę. W chwili obecnej problem jest w tym, co w świetle grożącej ewakuacji szpitala, powiedzieć pacjentom? Zaproponowane rozwiązanie umożliwi właściwe jego funkcjonowanie, gdyż zostanie on całkowicie oddłużony, a wszystkie zobowiązania przejmie powiat i to będzie jego problem. Mając na uwadze tragiczną sytuacją finansową Szpitala, postępującą degenerację jego personelu, który nie wie co z nim dalej będzie, troskę o pacjentów, podjęcie decyzji o nowym kształcie spółki jest zasadne.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłosił wniosek, by przed głosowaniem projektu Uchwały odbyła się 10 minutowa przerwa w obradach.

 

Pan Marian Kwolik - w głosowaniu projektu Uchwały powinne być wzięte pod uwagę wszystkie racje, kierować się tym, by nie przeszkadzać służbie zdrowia, ale mieć również na uwadze też to, czy nie będzie się odpowiedzialnym za ewentualną ewakuację Szpitala.

 

Obrady zostały wznowione po 15-sto minutowej przerwie.

 

Przed przystąpieniem go głosowania projektu Uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu, pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego.

 

Pan Marian Kwolik - poddał w/w wniosek pod głosowanie, w wyniku którego przy 9 głosach za i 11 przeciwnych, został odrzucony.

 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Jerzego Zielińskiego dotyczący negatywnego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu.

Za negatywnym zaopiniowaniem projektu Uchwały Rady Powiatu głosowało 9 radnych, 9 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

                                                          

Na wniosek pana Jerzego Zielińskiego, pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie drugą możliwość zawartą w projekcie Uchwały dotyczącą pozytywnego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu Uchwały Rady Powiatu głosowało 9 radnych, 9 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

 

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonego głosowania Rada Miasta Lubań nie podjęła Uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu.

 

Pan Lucjan Żełabowski - podziękował radnym za przeprowadzoną debatę, wyrażone stanowisko oraz zaapelował o prowadzenie dalszych rozmów wspierających.

 

Ad. 3 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik - poinformował o terminach odbycia:
- XIII sesji Rady Miasta, która odbędzie się 30 września 2003 roku
- posiedzeń stałych komisji Rady Miasta w tygodniu poprzedzającym sesję
- posiedzeniu Komisji Etyki, które wstępnie zaplanowane zostało na 22 września 2003 roku na godz. 16:00
- uroczystości z okazji Dnia Sybiraka, które odbędą się w dniu 17 września 2003 roku

Stosownie do art. 19 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym, pan Marian Kwolik, wyznaczył pana Tadeusza Sztabę – Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta, do organizacji pracy Rady i prowadzenia obrad najbliższej sesji.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego, Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XII sesji Rady Miasta Lubań.

 

W godzinach od 12:30 do 15:00 radni Rady Miasta uczestniczyli w seminarium na temat „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w perspektywie zmian wprowadzonych ustawą o zatrudnieniu socjalnym i innymi ustawami z zakresu zabezpieczenia społecznego”

Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2006-08-25 11:22:11 Ostatnia zmiana: 2007-01-05 11:29:13