Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta Lubań » Regulamin Urzędu Miasta Lubań

Regulamin Urzędu Miasta Lubań

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań

Nadany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 66/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku, tekst jednolity Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 79/2005 z dnia 6 maja 2005 roku zmieniony Zarządzeniem Nr 181/2005 z dnia 8 listopada 2005 roku oraz Zarządzeniem Nr 50/2006 z dnia 15 maja 2006 roku

(tekst ujednolicony według stanu na dzień 15 maja 2006 roku)

  

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań zwany dalej Regulaminem, określa:

1. Zakres działania i zadania Urzędu Miasta Lubań zwanego dalej Urzędem,

2. Organizację Urzędu,

3. Zasady funkcjonowania Urzędu,

4. Zakres działania oraz podział zadań i kompetencji kierownictwa Urzędu i wydziałów Urzędu.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Gminie lub Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Lubań,

2. Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miasta Lubań,

3. Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego, Naczelniku - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Miasta Lubań, Zastępcę Burmistrza Miasta Lubań, Skarbnika Miasta Lubań oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubaniu lub Naczelnika Wydziału Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Główną siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. 7 Dywizji 14

Poza główną siedzibą znajdują się następujące Wydziały:

1) Spraw Obywatelskich - w budynku przy ul. Mickiewicza 6,

2) Wydział Oświaty siedziba w budynku przy ul. Mickiewicza 1c,

3) Urząd Stanu Cywilnego w budynku Ratusza,

4) Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Techniczno-Inwestycyjny oraz Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - w budynku przy Placu Lompy 1.

 

§ 4

1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach:

- W poniedziałek od 8:00 do 16:00,

- Od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Biuro Obsugi Interesanta (BOI) od poniedziaku do pitku od 7:30 do 16:30.

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w dni wolne od pracy w godzinach indywidualnie ustalonych z zainteresowanymi

 

Rozdział II - Zakres działania i zadania Urzędu

 

§ 5

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza i Rady.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1) Zadań własnych,

2) Zadań zleconych,

3) Zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

4) Zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumień między gminnych,

5) Zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

 

§ 6

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

2) Wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,

3) Zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

4) Przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,

5) Realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,

6) Zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,

7) Prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

8) Wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

- Przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

- Prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

- Przechowywanie akt,

- Przekazywanie akt do archiwów,

9) Realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako

10) Pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

Rozdział III - Organizacja Urzędu

 

§ 7

Strukturę organizacyjną urzędu stanowią:

1. Kierownictwo urzędu:

1) Burmistrz,

2) Zastępcy Burmistrza (w liczbie dwóch),

3) Skarbnik,

4) Sekretarz,

2. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska Urzędu:

1) Wydział Organizacyjno-Prawny /OR/ wraz z Biurem Rady Miasta /BRM/,

2) Wydział Finansowy /F/,

3) Wydział Spraw Obywatelskich /SO/,

4) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej /GKM/,

5) Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa /GGNiR/,

6) Urząd Stanu Cywilnego /USC/,

7) Wydział Rozwoju Miasta /R/,

8) Wydział Oświaty /WO/,

9) Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej /OŚiGP/,

10) Wydział Techniczno-Inwestycyjny /TI/,

11) Referat d/s reagowania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych /RK/,

12) Samodzielne stanowisko ds. kontroli,

13) Miejskie Centrum Reagowania,

14) Samodzielne stanowisko: pełnomocnik ds. integracji europejskiej oraz pozyskiwania funduszy pomocowych /FP/.

 

3. Gospodarstwa Pomocnicze Urzędu Miasta:

1) Pokoje Gościnne /PG/,

 

§ 8

1. Wydziałami kierują naczelnicy z zastrzeżeniem ust. 3

2. Z zastrzeżeniem § 9, wydziały dzielą się na stanowiska pracy.

3. Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pracą Wydziału Oświaty kieruje Inspektor Oświaty

4. W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępcy naczelnikw wydziałów.

5. W wydziałach, w których nie utworzono stanowiska, o którym mowa w ust. 4, funkcję zastępcy pełni wyznaczony przez naczelnika pracownik wydziału

 

§ 9

1. Burmistrz może tworzyć referaty samodzielne luba w ramach wydziałów, określając równocześnie podział zadań pomiędzy nimi.

2. Referatami kierują kierownicy.

3. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.

 

§ 10

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Rozdział IV - Zasady działania Urzędu

 

§ 11

Urząd działa według następujących zasad:

1. Praworządności,

2. Służebności wobec społeczności lokalnej,

3. Racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4. Jednoosobowego kierownictwa,

5. Planowania pracy,

6. Kontroli wewnętrznej,

7. Podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne Wydziały oraz wzajemnego współdziałania.

8. Dokumentowania systemu zarządzania jakością wg normy PN - EN ISO 9001:2001 obejmującej księgę jakości, politykę jakości, procesy i procedury

 

§ 12

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 13

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

 

§ 14

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 15

1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępców Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

3. Naczelnicy poszczególnych Wydziałów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Wydziałów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.

4. Naczelnicy poszczególnych Wydziałów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

5. Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i naczelników wydziałów określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

6. Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta określa odrębne Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

§ 16

1. Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy.

2. Szczegółowe zasady planowania pracy w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 17

W Urzędzie działa kontrola, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Wydziały i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

1. Szczegółowe zasady kontroli w Urzędzie określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

§ 18

Wydziały i referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

Wydziały i referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji oraz realizacji zadań wymagających współpracy wydziałów.

 

Rozdział V – Zakresy zadań Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Miasta

 

§ 19

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,

2. Powoływanie i odwoływanie zastępców burmistrza oraz określenie ich liczby,

3. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

4. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

5. Kierowanie pracą Urzędu Miasta oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników samorządowych oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1) Nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie umowy o pracę i mianowania,

2) Czasowe zlecanie pracownikom wykonania innej pracy niż określona w akcie mianowania,

3) Przenoszenie na inne stanowisko w razie utraty przez pracownika zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku,

4) Przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacji pracowników,

5) Wyznaczanie spośród mianowanych pracowników samorządowych rzecznika dyscyplinarnego na czas trwania kadencji komisji,

6. Nadawanie regulaminu organizacyjnego urzędu, określającego organizację i zasady jego funkcjonowania,

7. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej

8. Wykonywanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi miasta,

9. Udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

10. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

11. Wykonywanie budżetu miasta,

12. Gospodarowanie mieniem komunalnym,

13. Składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem lub upoważnianie, w tym zakresie, swoich zastępców do działania samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną osobą,

14. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

15. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

16. Upoważnianie swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do czynności kontrolnych,

17. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym oraz innych oświadczeń i informacji od Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,

18. Podejmowanie działań w zakresie promocji miasta oraz zapobiegania bezrobociu,

19. Pełnienie funkcji Zgromadzenia Wspólników w stosunku do komunalnych spółek: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o., Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

20. Powoływanie i określenie zadań Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

21. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, Statut Miasta, Regulamin oraz uchwały Rady,

22. Nadzorowanie i koordynowanie działalności następujących komórek organizacyjnych, miejskich osób prawnych i jednostek organizacyjnych:

1) Wydział Finansowy,

2) Wydział Rozwoju Miasta,

3) Miejski Dom Kultury,

4) Miejska Biblioteka Publiczna,

5) Muzeum Regionalne,

6) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

8) Wydział Oświaty i miejskie placówki oświatowe,

9) Łużyckie centrum Rozwoju

10) Straż Miejska,

11) Referat d/s reagowania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych /RK/,

12) Samodzielne stanowisko ds. kontroli

13) Samodzielne stanowisko pełnomocnik ds. integracji europejskiej oraz pozyskiwania funduszy pomocowych

 

§ 20

1. Wyznaczony przez Burmistrza, Zastępca podejmuje czynności kierownika Urzędu podczas jego nieobecności.

2. Zastępcy Burmistrza wykonują inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

3. Zastępca Burmistrza pan Henryk Rogacki prowadzi sprawy Gminy Miejskiej Lubań w imieniu Burmistrza z zakresu:

1) Gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz rolnictwa i leśnictwa,

2) Geodezji i kartografii,

3) Gospodarki mieszkaniowej, a w szczególności:

- Prowadzenie spraw należących do kompetencji Gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, zasobie mieszkaniowym gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych , nie przekazanych do kompetencji Administracji Budynków Komunalnych,

- Nadzór nad Administracjami Budynków Komunalnych nr 2, 3, 4 w zakresie ich statutowej działalności,

4) Lokalnego transportu drogowego,

5) Targowiska i hal targowych;

6) Gospodarki wodnej,

7) Zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt,

8) Utrzymania obiektów administracyjnych,

9) Obsługi organizacyjno-prawnej i sprawnego funkcjonowania Urzędu,

10) Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu z wyłączeniem spraw z zakresu zatrudniania, zwalniania i wynagradzania oraz karania,

11) Prowadzenie spraw dotyczących skarg i wniosków,

12) Zapewnienie sprawnej obsługi organów gminy,

13) Zadań gminy wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku

14) Obrony Rzeczpospolitej Polskiej,

15) Organizacji zbiórek publicznych, zgromadzeń publicznych i imprez masowych,

16) Ewidencji ludności,

17) Prowadzenia spraw dotyczących wyborów do samorządu terytorialnego, parlamentu, prezydenta, referendów i spisów, kancelarii tajnej i informacji niejawnej,

18) Organizacji świąt państwowych i miejskich,

19) Nadzoru nad Gospodarstwem Pomocniczym „Hotel Pokoje Gościnne” Ponadto nadzoruje i koordynuje, działalność następujących Wydziałów i jednostek organizacyjnych:

a. Wydział Organizacyjno-Prawny wraz z Biurem Rady Miasta,

b. Wydział Spraw Obywatelskich,

c. Urząd Stanu Cywilnego,

d. Wydział Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa,

e. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie opisanym w ust.3 pkt.3

f. Miejskie Cemtrum Reagowania,

g. Pełnienie funkcji pełnomocnika w komunalnych spółkach:

- Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.,

- Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

- Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Lubańskiego

- Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

h. Wykonywanie zadań przewidzianych dla Sekretarza.

20) Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. wdrażania systemu zarządzania jakością wg normy ISO900:2000 w Urzędzie Miasta Lubań

4. Zastępca Burmistrza pan Wiesław Wydra prowadzeni sprawy Gminy Miejskiej Lubań w imieniu Burmistrza z zakresu:

1) Gospodarki komunalnej, a w szczególności:

a. Utrzymania i remontów miejskich dróg, ulic, placów, parków, mostów i innych

b. Ciągów pieszych i jezdnych oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, energię elektryczną, cieplną oraz gaz, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów,

c. Prowadzenia i utrzymania cmentarzy komunalnych i wojennych,

d. Prowadzenia spraw dotyczących kanalizacji deszczowej,

e. z zakresu spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt,

f. Oświetlenia drogowego,

g. Nadzorowania Administracji Budynków Komunalnych nr 2,3 i 4 w zakresie inwestycji, remontów i spraw technicznych,

2) Ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony zwierząt,

3) Utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień,

4) Organizowania i projektowania przedsięwzięć w zakresie obsługi i prowadzenia miejskich procesów inwestycyjnych wraz z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł na ten cel,

5) Budownictwa mieszkaniowego,

6) Nadzorowania stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, a w szczególności:

- Powoływania komisji przetargowej,

- Zatwierdzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Zatwierdzania wyników przetargów,

- Rozpatrywania środków odwoławczych.

Ponadto nadzoruje i koordynuje działalność następujących Wydziałów i jednostek organizacyjnych:

1. Wydział Techniczno-Inwestycyjny,

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie opisanym w ust.4 pkt. 1,

3. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,

 

§ 21

Do zadań Skarbnika należy:

1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2. Kierowanie pracą Wydziału Finansowego,

3. Nadzorowanie i kontrola realizacji w zakresie finansowym budżetu gminy,

4. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu oraz jego zmian,

6. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

7. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 

§ 22

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

1. Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego, Pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, premiowania i ich zmian,

2. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

3. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

4. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady ,

5. Koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych, wyposażenia i sprzętu biurowego,

6. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,

7. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza

Rozdział VI - Podział zadań pomiędzy wydziałami

 

§ 23

1. Do wspólnych zadań Wydziałów i samodzielnych stanowisk oraz referatów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:

1) Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2) Pomoc Radzie i właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,

3) Współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy i jego zmian,

4) Przygotowywanie projektów uchwał Rady z zakresu działania wydziału,

5) Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

6) Współdziałanie z Wydziałem Organizacyjno - Prawnym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego wydziału,

7) Przechowywanie akt,

8) Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

9) Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów,

10) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i pism wpływających do danego wydziału,

11) Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

12) Opracowywanie projektów programów gospodarczych i przedkładanie informacji z realizacji programów,

13) Wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

14) Realizacja zadań związanych z funkcjonującym w Urzędzie Miasta systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 200.

2. Ogólne obowiązki naczelników Wydziałów jako przełożonych służbowych określa Regulamin Pracy Urzędu.

 

§ 24

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy w szczególności:

1. Zapewnienie sprawnej obsługi i funkcjonowania Urzędu,

2. Realizowanie zadań służby prasowej i informacyjnej Burmistrza,

3. Pomoc merytorycznym wydziałom w opracowywaniu projektów aktów prawa dotyczących powołania, reorganizacji i likwidacji jednostek organizacyjnych Gminy,

4. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania funduszem płac i funduszem nagród w Urzędzie,

5. Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kadry kierowniczej jednostek podporządkowanych,

6. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,

7. Przygotowywanie dokumentów w sprawach rent i emerytur pracowników urzędu i kierowników jednostek podporządkowanych,

8. Kontrolowanie dyscypliny pracy w urzędzie,

9. Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

10. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników urzędu,

11. Prowadzenie ewidencji gospodarowania drukami i formularzami ścisłego zarachowania,

12. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

13. Prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących oraz konserwacji obiektów administrowanych przez Urzędu,

14. Gospodarowanie środkami rzeczowymi Urzędu i zabezpieczenie mienia,

15. Zaopatrzenie materiałowo- techniczne na cele administracyjne, zakup mienia ruchomego, materiałów i pomocy biurowych oraz pieczęci urzędowych,

16. Prowadzenie biblioteki urzędowej i archiwum zakładowego,

17. Zapewnienie łączności telefonicznej, faksowej i elektronicznej,

18. Przygotowanie wniosków i propozycji dotyczących usprawniania organizacji pracy oraz wdrażanie nowych metod i technik zarządzania,

19. Obsługa sekretariatu burmistrza i zastępców:

1) Prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do urzędu i rozdzielanie jej zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

2) Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

3) Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcami Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych wydziałów,

4) Przygotowywanie pomieszczeń, obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępców Burmistrza lub Sekretarza,

20. Sporządzanie projektów sprawozdań z działalności Burmistrza na sesje Rady Miasta oraz sprawozdań rocznych z wykonania uchwał Rady,

21. Obsługa komisji dyscyplinarnej,

22. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz wniosków, interpelacji i zapytań radnych oraz komisji Rady,

23. Prowadzenie spraw w zakresie stanowienia przepisów prawa miejscowego oraz koordynowanie obsługi prawnej Urzędu,

24. Prowadzenie centralnego rejestru aktów prawnych Burmistrza,

25. Sporządzanie wniosków o realizację prac interwencyjnych, robót publicznych i stażów absolwenckich,

26. Obsługa i doręczanie przesyłek pocztowych Urzędu,

27. Prowadzenie spraw związanych z informatyką w Urzędzie:

a. administrowanie siecią komputerową,

b. nadzorowanie pracy w programach komputerowych na poszczególnych stanowiskach, współpraca w tym zakresie z programistą,

c. szkolenie pracowników w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych na poszczególnych stanowiskach pracy,

d. praca z Internetem w zakresie niezbędnym dla potrzeb Urzędu,

e. prowadzenie korespondencji w poczcie elektronicznej,

f. prowadzenie biblioteki komputerowej,

g. aktualizacja strony internetowej,

h. koordynowanie działań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej

28. Organizowanie oraz prowadzenie praktyk szkolnych i studenckich,

29. Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

30. Organizowanie oraz obsługa świąt, uroczystości państwowych i miejskich;

31. Obsługa zgromadzenia wspólników miejskich spółek,

32. Nadzór merytoryczny nad Gospodarstwem Pomocniczym – Pokoje Gościnne,

33. Wykonywanie zadań określonych dla wydziałów w § 23 Regulaminu.

34. Czuwanie nad terminowym składaniem oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń i informacji określonych w ustawie o samorządzie gminnym przez radnych , burmistrza, zastępców burmistrza, skarbnika, sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków zarządzających gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza i właściwe ich przechowywanie oraz prowadzenie spraw dotyczących ich analizy

35. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności:

1. przygotowywanie projektu rocznego programu współpracy Miasta Lubań z w/w organizacjami;

2. przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3. przygotowywanie umów , kontrolowanie i ocena realizacji zleconych zadań publicznych;

4. przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych;

5. aktywizowanie organizacji pozarządowych do ubiegania się o środki poza budżetowe;

6. udzielanie pomocy chętnym do tworzenia organizacji pozarządowych;

7. pomoc działającym organizacjom pozarządowym w realizacji ich przedsięwzięć.

8. prowadzenie ewidencji funkcjonujących na terenie miasta Lubań organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

9. organizowanie raz w roku „ Forum organizacji pozarządowych Miasta Lubań

36. Opiniowanie wniosków o dotację na podstawie innych niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustaw, a w szczególności:

1. przygotowywanie umów o dotację, rozliczanie zadań pod względem rzeczowym i finansowym oraz prowadzenie nadzoru w zakresie wykonywani umów,

2. współpraca w tym zakresie z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta.

37. Współpraca z mniejszościami narodowymi:

1. koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków z zewnątrz na poprawę sytuacji socjalno-bytowej,

2. organizowanie spotkań , inicjowanie przedsięwzięć integracyjnych ze społecznością lokalną.

38. Koordynowanie działań związanych z wdrażaniem w Urzędzie Miasta Lubań systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000”- prowadzenie i nadzór  nad dokumentacją”.

39. Prowadzenie spraw i właściwej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.

40. Prowadzenie Biura Obsługi Klienta, a w szczególności:

1) informowanie klientów Urzędu o sprawach załatwianych w poszczególnych wydziałach,

2) informowanie o obowiązujących procedurach załatwiana spraw w Urzędzie,

3) przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi wydziałami i wydawanie druków właściwych dla sprawy zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz dbanie o ich aktualizację na stronach internetowych Urzędu,

4) przyjmowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Urzędu Miasta zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,

5) prowadzenie badań ankietowych i analiz dotyczących satysfakcji klienta, prowadzenie rejestru przyjęć mieszkańców miasta przez Burmistrza lub jego Zastępców w sprawach skarg i wniosków.

 

§ 25

1. Biuro Rady Miasta jest częścią Wydziału Organizacyjno – Prawnego.

2. Do zadań Biura Rady Miasta, które w zakresie działalności podlega Przewodniczącemu Rady Miasta, należy w szczególności:

1) Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady i jej organów w tym:

- Organizacyjne przygotowywanie posiedzeń organów Rady, opracowywanie protokółów, wniosków, materiałów z obrad, uchwał, postanowień i opinii,

- Zapewnienie prawidłowego przygotowywania materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawianie ich właściwym komisjom,

2) Prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i opinii komisji oraz zapytań i wniosków radnych,

3) Udział w opracowywaniu uchwał Rady oraz opracowywaniu oraz przedstawianiu wniosków i opinii komisji w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

4) Współdziałanie z przewodniczącymi komisji Rady, w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowywaniu projektów uchwał, projektów zawierających przepisy prawa miejscowego,

5) Zapewnienie Radzie i jej organom oraz radnym organizacyjnych oraz materialnych warunków pracy,

6) Dostarczanie tekstów uchwał Rady Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Burmistrzowi Miasta,

7) Prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia praw radnych, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy,

8) Prowadzenie ewidencji radnych i niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,

9) Obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady Miasta , jego zastępców oraz radnych,

10) Sporządzanie listy wypłat diet radnych,

11) Czuwanie nad terminowym składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych i antykorupcyjnych.

 

§ 26

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1. W zakresie spraw budżetowych:

1) Przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu budżetu miasta w trybie określonym przez Radę Miasta,

2) Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych niezbędnych do uchwalenia i zmian budżetu miasta oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do podjęciu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,

3) Opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego,

4) Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu,

5) Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu Miasta oraz budżetu Gminy,

6) Uruchomianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

7) Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

8) Rozliczanie inwentaryzacji wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów,

9) Prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości budżetowej i egzekwowanie sprawozdań budżetowych od podległych jednostek,

10) Sprawowanie nadzoru na gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta,

11) Sporządzanie układu wykonawczego budżetu Gminy oraz opracowanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy,

12) Prowadzenie ksiąg rachunkowych związanych z budżetem Gminy i Urzędu Miasta,

13) Sporządzanie bilansu Gminy oraz bilansów zbiorczych i skonsolidowanych podległych jednostek,

14) Informowanie Burmistrza, Radę Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową o stanie finansów gminnych,

15) Bieżące analizowanie sytuacji finansowej gminy,

16) W razie stwierdzenia marnotrawstwa lub niedoborów w majątku Gminy informowanie o tym fakcie Burmistrza Miasta,

17) Prowadzenie zbiorczej ewidencji planowanych dochodów i wydatków budżetowych,

18) Podejmowanie inicjatywy w zakresie prawnych zabezpieczeń gromadzonych i wydatkowanych środków finansowych.

2.  W zakresie spraw podatkowych i niepodatkowych:

1) Prowadzenie ewidencji podatników,

2) Prowadzenie ewidencji należności cywilno-prawnych Gminy,

3) Terminowe i powszechne dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych,

4) Prowadzenie postępowań podatkowych,

5) Egzekucja należności cywilno-prawnych należnych Gminie,

6) Prowadzenie rachunkowości podatkowej i niepodatkowej

7) Terminowa egzekucja podatków i opłat lokalnych,

8) Ewidencja decyzji podatkowych i niepodatkowych,

9) Obsługa rachunków bankowych Gminy,

10) Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych poprzez hipoteki

11) Przygotowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,

12) Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych

13) Wykonywanie zadań w zakresie emitowania i wykupu przez Gminę obligacji, zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek,

14) Opracowywanie i przedstawianie analiz z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

15) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł.

 

§ 27

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1. Wydawanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem i rozliczeniem,

2. Wydawanie zezwoleń na organizowanie zgromadzeń i imprez masowych oraz nadzór nad ich przebiegiem,

3. Prowadzenie ewidencji ludności oraz wykonywanie zadań dotyczących tworzenia banku danych w ramach Rządowego Centrum Informatycznego PESEL i Lokalnego Terenowego Banku Danych,

4. Wydawanie zaświadczeń z dokumentów ewidencji ludności, udzielanie informacji osobowo-adresowych,

5. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązku meldunkowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów i hoteli,

6. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, opracowanie i elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA;

 

§ 28

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

1. Gospodarki komunalnej:

1) Zapewnienie utrzymania czystości miejskich dróg ulic, placów, parków i innych ciągów pieszych oraz jezdnych, w tym zwalczania gołoledzi oraz współdziałanie z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w zakresie ich utrzymania,

2) Podejmowania działań związanych z prowadzeniem i utrzymywaniem cmentarzy komunalnych i wojennych,

3) Prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia mieszkańców w wodę, gaz, energię cieplną, kanalizację,

4) Budowa i utrzymanie zieleni miejskiej,

5) Sprawowanie nadzoru nad Administracjami Budynków Komunalnych w zakresie remontów zasobu mieszkaniowego miasta.

6) Prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia drogowego a w szczególności:

- Utrzymanie oświetlenia ciągów pieszych i jezdnych oraz sygnalizacji świetlnej w mieście,

- Prowadzenie dokumentacji i dokonywanie rozliczeń zużycia energii elektrycznej za oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz konserwacji sieci oświetleniowej,

- Prowadzenie inwestycji w zakresie oświetlenia dróg,

- Wydawanie uzgodnień dokumentacji dotyczącej oświetlenia ulic

- Realizowanych ze środków pozabudżetowych,

- Wydawanie uzgodnień dokumentacji na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w obrębie sieci oświetlenia drogowego,

- Kontrola prowadzenia dokumentacji z okresowych pomiarów sieci oświetlenia ulic określonych przez przepisy prawa energetycznego,

7) Udział w pracach Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Technicznej w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w obrębie miejskiej sieci oświetlenia drogowego,

8) Wydawanie opinii w ramach wszczętych postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie zlokalizowanych miejskich oświetlenia drogowego oraz zagospodarowania miejskich terenów zielonych,

9) Opracowywanie dokumentacji dowodowej powstałej szkody, zniszczenia mienia komunalnego w obrębie infrastruktury sieci oświetlenia drogowego, terenów zielonych w celu dochodzenia kosztów usunięcia wyrządzonej szkody,

10) Pełnienie obowiązków koordynatora projektów realizowanych w ramach współpracy Gminy Miejskiej Lubań z krajowymi organizacjami pozarządowymi oraz współpracy z międzynarodowymi organizacjami i fundacjami w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i energetycznej gminy,

11) Prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem zwierząt bezdomnych na terenie miasta a w szczególności:

a. Organizowanie akcji wyłapywania zwierząt bezdomnych

b. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Lubaniu w zakresie ustalania zasad, warunków i terminów wyłapywania zwierząt bezdomnych,

c. Współdziałanie z wybranymi schroniskami dla bezdomnych zwierząt w zakresie zagwarantowania możliwości przyjęcia i zapewnienia ochrony zwierzętom wymagającym opieki,

d. Współdziałanie z organizacjami łowieckimi, ogrodami zoologicznymi w zakresie zapewnienia azylu dla rannych bądź zbłąkanych dzikich zwierząt,

e. Kontrola okresowa Administracji Budynków Komunalnych w zakresie prowadzenia ewidencji psów,

12) Opiniowanie propozycji zmiany taryf i opłat za wodę, ścieki, śmieci i ciepło,

13) Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości w mieści,

14) Organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych na terenie miasta w zakresie gospodarki komunalnej,

15) Organizowanie i nadzorowanie wykonywania przez skazanych nieodpłatnych, dozorowanych prac,

16) Prowadzenie spraw w zakresie targowiska miejskiego i innych miejsc

17) Przeznaczonych do prowadzenia handlu,

18) Organizowanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,

19) Prowadzenie spraw dotyczących nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o., Lubańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Lubańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

20) Wykonywanie zadań określonych w § 23 Regulaminu.

2. Gospodarki mieszkaniowej:

1) Prowadzenie spraw należących do kompetencji Gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, zasobie mieszkaniowym gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ustawy o dodatkach mieszkaniowych nieprzekazanych do kompetencji Administracji Budynków Komunalnych a w szczególności spraw w zakresie:

- Wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

- Prowadzenia całokształtu spraw związanych ze wskazaniem najemcy lokalu mieszkalnego lub socjalnego,

- Kwalifikacji mieszkań na lokale socjalne,

- Rozstrzygania sporów czynszowych,

- Decydowania o sposobie zarządu nieruchomością wspólną w budynkach, w których lokale stanowią wyłączną własność gmin ,

- Udzielania zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej w budynkach, w których lokale stanowią wyłączną własność gminy,

- Obsługa Komisji Mieszkaniowej,

2) Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie gospodarki lokalowej,

3) Nadzorowanie i udzielanie pomocy Administracjom Budynków Komunalnych w celu realizacji ich zadań statutowych,

4) Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Burmistrza Miasta funkcji kontrolnej i nadzorczej w stosunku do Administracji Budynków Komunalnych.

 

§ 29

Do zadań Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego należy w szczególności:

1. Projektowanie i organizowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta, w zakresie obsługi oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych i remontowych poprzez prowadzenie spraw dotyczących:

1) Sporządzania dokumentacji przygotowania zadań do realizacji (zlecenia wykonawstwa projektów budowlanych, kosztorysów inwestorskich, itp.),

2) Planowania i wnioskowania o środki finansowe na realizację inwestycji w budżecie miasta,

3) Wyszukiwania dodatkowych źródeł finansowania robót,

4) Sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji,

5) Ścisłej współpracy z funduszami pomocowymi Unii Europejskiej,

6) Wyłaniania wykonawców robót w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych,

7) Zlecania prowadzenia skomplikowanych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych inwestorom zastępczym,

8) Kontroli prowadzenia inwestycji pod względem formalno-finansowym oraz składanie sprawozdań z realizacji robót Burmistrzowi Miasta,

9) Udziału w pracach komisji odbiorowych oraz przekazywania inwestycji i modernizacji do użytku,

10) Sporządzania dokumentów księgowych dotyczących odbiorów technicznych i przekazywania wykonanych obiektów do użytku,

11) Sporządzania sprawozdawczości GUS dotyczącej działalności inwestycyjno-remontowej,

2. Przeprowadzanie czynności wyboru wykonawców prac objętych procesem inwestycyjno – modernizacyjno – remontowym zgodnie z postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych,

3. Sprawowanie funkcji kontrolnej w zakresie robót określonych w pkt. 1 wobec zakładów i jednostek budżetowych podległych Burmistrzowi Miasta oraz spółek z udziałem Gminy Miejskiej Lubań oraz pomoc merytoryczna Wydziału w organizowaniu procesów inwestycyjno- modernizacyjnych jednostkom organizacyjnym,

4. Pomoc merytoryczna komórkom organizacyjnym Urzędu oraz zakładom i jednostkom budżetowym, a także spółkom z udziałem Gminy Miejskiej Lubań w zakresie prawidłowości stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy zlecaniu robót inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,

5. Prowadzenie spraw związanych z rejestrem zabytków miasta oraz pozyskiwaniem środków na prowadzenie remontów substancji zabytkowej stanowiącej mienie komunalne,

6. Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg gminnych i wewnętrznych oraz placów miejskich, stanowiących mienie komunalne, w zakresie ich modernizacji, remontów kapitalnych i bieżących oraz oznakowania ulic,

7. Ścisła współpraca wydziału w zakresie utrzymania placów i alejek stanowiących część parków miejskich oraz oświetlenia ulic, a także kanalizacji deszczowej z prowadzącym powyższe sprawy Wydziałem GKM,

8. Współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i wewnętrznych w zakresie ich prawidłowego utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,

9. Inspirowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu technicznego pasów drogowych ulic na terenie miasta Lubania, a stanowiących ciągi dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także bezpieczeństwa ruchu na tych ulicach,

10. Współpraca z zarządzającym ruchem na drogach gminnych, Starostą Lubańskim oraz Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską w zakresie wprowadzania zmian w organizacji ruchu poprawiających bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych,

11. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem ustawy o drogach publicznych, zwłaszcza w zakresie:

1) Prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących mienie komunalne,

2) Występowania z wnioskami w sprawie kwalifikacji odcinków dróg do odpowiedniej kategorii,

3) wydawania zezwoleń i pobierania opłat za zajmowanie pasów drogowych administrowanych przez Burmistrza Miasta oraz umieszczania w pasach drogowych urządzeń obcych,

4) Karania w trybie administracyjnym i egzekwowania usunięcia samowolnego wchodzenia z robotami i urządzeniami w pasy drogowe dróg gminnych i wewnętrznych,

5) Wstrzymywanie robót prowadzonych w pasach drogowych niezgodnie z postanowieniami wydanych zezwoleń, a zwłaszcza w przypadkach ich niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia,

6) Ścisła współpraca ze Strażą Miejską w zakresie wydawania zezwoleń na zajmowanie pasów drogowych, kontroli prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia robót oraz likwidacji samowolnego zajmowania pasów,

7) Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w sprawach uzgodnień, na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, planowanych robót w pasach drogowych,

8) Prowadzenie wszystkich spraw związanych z koordynacją robót prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych,

9) Współpraca w pozostałymi zarządcami ulic na terenie miasta w zakresie przestrzegania postanowień zezwoleń na zajmowanie pasów drogowych przez poszczególnych inwestorów wraz z ewentualnymi interwencjami w przypadku występowania zagrożeń dla ruchu.

12. Wykonywanie robót modernizacyjnych i utrzymania kanału Młynówki i jej dopływów wraz ze wszystkimi obiektami inżynieryjnymi (kładki, mostki i przepusty),

13. Współpraca z pozostałymi Wydziałami w zakresie działalności merytorycznej wydziału, w tym zwłaszcza z Wydziałem Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie przygotowywania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, występującego uzbrojenia w planowanych do sprzedaży działkach budowlanych oraz zbywania działek graniczących z pasami dróg gminnych i wewnętrznych,

14. Inspirowanie i organizowanie prac publicznych oraz robót publicznych na terenie Miasta w zakresie:

1) Robót drogowych,

2) Budownictwa komunalnego,

3) Infrastruktury technicznej.

15. Wykonywanie zadań określonych w § 23 Regulaminu.

16. Prowadzenie spraw dotyczących kanalizacji deszczowej na drogach Gminy Miejskiej Lubań :

a. prowadzenie ewidencji urządzeń kanalizacji deszczowej ,

b. wydawanie technicznych warunków przyłączenia się do miejskiej sieci deszczowej podmiotom realizującym budowę, rozbudowę lub przebudowę przyłączy,

c. wydawanie uzgodnień dokumentacji pod względem kolizji i rozwiązań technicznych w obrębie miejskiej sieci deszczowej,

d. dokonywanie odbiorów zadań inwestycyjnych , remontowych realizowanych w obrębie miejskiej sieci deszczowej ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikowych ,

e. prowadzenie dokumentacji zdawczo-odbiorczej obejmującej zrealizowane przyłącza, przykanaliki, kolektory wewnętrzne przyłączone do miejskiej sieci deszczowej,

f. rozpatrywanie spraw roszczeniowych z tytułu wadliwego funkcjonowania kanalizacji deszczowej ,

17. Udział w pracach Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Technicznej w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w obrębie miejskiej sieci deszczowej,

18. Wydawanie opinii w ramach wszczętych postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie zlokalizowanych miejskich sieci deszczowej,

19. Opracowywanie dokumentacji dowodowej powstałej szkody, zniszczenia mienia komunalnego w obrębie infrastruktury miejskiej sieci deszczowej w celu dochodzenia kosztów usunięcia wyrządzonej szkody.

 

§ 30

Do zadań Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa należy w szczególności:

1. Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,

2. Gospodarowanie mieniem komunalnym, a w szczególności prowadzenie spraw związanych z:

1) Ustanawianiem odrębnej własności lokali w zasobach komunalnych,

2) Sprzedażą nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali,

3) Oddawaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

4) Oddawaniem w trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, administrowanie – zarządzanie nieruchomości stanowiących własność gminy,

5) Scalaniem gruntów rolnych,

6) Ochrony gruntów rolnych i leśnych,

7) Prowadzeniem spraw związanych ze zmianą i zrzeczeniem się nieruchomości, darowiznami a także obciążaniem nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

8) Przekazywaniem nieruchomości wnoszonych jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek,

9) Wydawaniem decyzji zatwierdzających podział nieruchomości po uprzednim zasięgnięciu opinii Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego,

3. Prowadzenie spraw w zakresie wywłaszczania nieruchomości,

4. Wykonywanie prawa pierwokupu,

5. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości mienia komunalnego,

6. Prowadzenie spraw w zakresie nadawania numeracji porządkowej nieruchomościom, prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i placów,

7. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi i leśnymi komunalnymi oraz drogami rolniczymi (gminnymi wewnętrznymi) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

8. Podejmowanie działań i nadzorowanie wspólnie z właściwymi służbami zadań w zakresie ochrony roślin oraz zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt i profilaktyki weterynaryjnej,

9. Prowadzenie spraw należących kompetencji do Gminy a wynikających z ustawy o lasach i ustawy prawo łowieckie,

10. Prowadzenie spraw dotyczących urządzeń melioracji wodnych (rowy itp.) wynikających z ustawy prawo wodne,

11. Prowadzenie spraw zleconych związanych z rolnictwem tj. przygotowywanie materiałów niezbędnych w wyborach do Izby Rolniczej, aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych do spisów rolnych, nadzór nad uprawami maku lub konopi,

12. Ustalanie opłat adiacenckich,

13. Prowadzenie spraw należących do kompetencji Gminy wynikających z ustawy o własności lokali nieprzekazanych do właściwości Administracji Budynków Komunalnych lub innych wydziałów,

14. Przygotowywanie dokumentacji w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

15. Współdziałanie z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w zakresie opracowywania planów zagospodarowania gruntów komunalnych , z Wydziałem Techniczno – Inwestycyjnym w zakresie przygotowywania terenów pod budownictwo mieszkaniowe , regulowanie stanu prawnego gruntów pod drogami gminnymi

16. Współpraca z innymi Wydziałami w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów szczególnych celem wykonania budżetu,

17. Opracowywanie sprawozdań, analiz, informacji, itp. z zakresu zadań prowadzonych przez Wydział,

18. Wykonywanie zadań określonych w § 23 Regulaminu.

19. Prowadzenie kontroli spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim banku ubezpieczycieli komunikacyjnych.

 

§ 31

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1. Rejestracja aktów stanu cywilnego obywateli:

1) Urodzeń;

2) Małżeństw;

3) Zgonów.

2. Prowadzenie akt zbiorowych do poszczególnych rodzajów ksiąg oraz skorowidzów alfabetycznych do tych ksiąg,

3. Dokonywanie aktualizacji ksiąg stanu cywilnego poprzez nanoszenie wzmianek dodatkowych na marginesie aktu i przypisków na podstawie orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz zawiadomień innych Urzędów Stanu Cywilnego,

4. Prowadzenie ewidencji posiadanych ksiąg stanu cywilnego,

5. Zawiadamianie innych USC o sporządzonych aktach stanu cywilnego,

6. Wysyłanie aktów stanu cywilnego oraz zawiadomień o zmianach zachodzących w aktach stanu cywilnego do Ewidencji Kontroli Ruchu Ludności,

7. Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

8. Sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych,

9. Kompletowanie dokumentów i prowadzenie postępowania wyjaśniającego do wydania decyzji administracyjnej z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

10. Prowadzenie archiwum stanu cywilnego oraz aktów zbiorowych, dbałość o ich konserwację i zabezpieczenie,

11. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art. 41 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (małżeństwo konkordatowe),

12. Prowadzenie archiwum ksiąg poniemieckich z terenu byłego powiatu lubańskiego,

13. Prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi,

14. Opracowywanie sprawozdań,

15. Programowanie i organizowanie uroczystych form zawierania związków,, małżeńskich, jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,

16. Wykonywanie zadań określonych dla wydziału w § 23 Regulaminu.

17. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

18. Prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji w sprawie zmiany i ustalenia pisowni imion i nazwisk.

19. Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą.

 

§ 32

Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta należy w szczególności:

1. Kształtowanie polityki kulturalnej w mieście,

2. Koordynacja działalności instytucji kultury działających na terenie miasta,

3. Współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

4. Przedstawianie organom gminy projektów planów rozdziału środków związanych z kulturą, kulturą fizyczną i opieką społeczną,

5. Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem przez organizatorów imprez zbiorowych porządku i bezpieczeństwa na imprezach sportowych i rekreacyjnych,

6. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Burmistrza Miasta funkcji kontrolnej i nadzorczej w stosunku do Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podejmowanie interwencji w sprawach pomocy społecznej,

7. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy,

8. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów przeciwalkoholowych,

9. Inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach miasta

10. Prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta,

11. Prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania przez Miasto środków pomocowych Unii Europejskiej w zakresie spraw społecznych,

12. Współpraca z partnerami zagranicznymi,

13. skreślony

14. Wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji,

15. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

16. Wydawanie licencji i zezwoleń na krajowy drogowy przewóz osób na terenie Miasta,

17. Wnioskowanie w sprawie stref taryfowej obowiązującej przy przewozie osób i rzeczy,

18. Nadzór merytoryczny nad Łużyckim Centrum Rozwoju,

19. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych,

20. Prowadzenie ewidencji wszystkich innych obiektów (poza obiektami kategoryzowanymi przez wojewodę o zastrzeżonych nazwach: hotel, motel, pensjonaty, kempingi, domy wczasowe, schronisko, schronisko młodzieżowe, pola biwakowe), w których są świadczone usługi hotelarskie,

21. Przeprowadzanie kontroli w placówkach handlu detalicznego i zakładach gastronomicznych na terenie Lubania w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

22. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego:

1) Udostępnianie do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z załącznikiem,

2) Udostępnianie nieodpłatnie urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, umożliwiających rejestrację spółkom jawnym,

3) Udostępnianie zainteresowanym informacji o:

a. Właściwym miejscowo dla danej gminy sądzie rejestrowym ze wskazaniem jego siedziby i adresu;

b. Wysokości opłat sądowych oraz opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

c. Sposobie uiszczania opłat sadowych i opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z określeniem rachunku bankowego właściwego sądu oraz ze wskazaniem innych niż przelew na rachunek sposobu uiszczania opłat

23. Wykonywanie obowiązków wynikających z rozdziału 5 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.),

24. Wykonywanie zadań określonych w § 23 Regulaminu.

25. skreślony

 

§ 33

Do zadań Wydziału Oświaty należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw związanych z polityką oświatową miasta oraz nadzór nad miejskimi placówkami oświatowymi,

2. Opracowywanie projektów aktów założycielskich placówek oświatowych oraz projektów ich zmian,

3. Opracowywanie projektów sieci szkół,

4. Opiniowanie projektów organizacyjnych placówek na dany rok szkolny,

5. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania konkursowego na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,

6. Opracowywanie i aktualizowanie zakresów obowiązków dyrektorów placówek oświatowych,

7. Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek oświatowych,

8. Współdziałanie z Kuratorem Oświaty w zakresie ocen dyrektorów placówek, wizytacji i hospitacji szkół i przedszkoli,

9. Przygotowywanie projektów ocen cząstkowych związanych z oceną pracy dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli,

10. Wnioskowanie o powołanie i odwołanie dyrektorów placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie wszelkich czynności organizacyjno - technicznych z tym związanych,

11. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wniosków organów placówek oświatowych o odwołanie dyrektora,

12. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych i płacowych pracowników przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, gimnazjów, zakładu budżetowego Stołówki Szkolne,

13. Prowadzenie spraw związanych z dopłatami do czesnego nauczycieli,

14. Prowadzenie spraw dotyczących stypendiów udzielonych nauczycielom,

15. Opracowywanie zbiorczego budżetu działu Oświata i Wychowanie we współdziałaniu z Wydziałem Finansowym,

16. Dokonywanie podziału środków finansowych na poszczególne placówki,

17. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych),

18. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem i rozliczaniem placówek niepublicznych z przyznanych dotacji,

19. Opracowywanie wniosków o dodatkowe środki finansowe w ramach rezerw celowych,

20. Nadzór nad obsługą finansowo – księgową przedszkoli miejskich, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych przyznanych na inwestycje,

21. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych o stanie zatrudnienia w placówkach oświatowych oraz o liczbie uczniów,

22. Przygotowywanie dokumentów w sprawach rent i emerytur kierowników jednostek podporządkowanych,

23. Współpraca ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświatowych,

24. Współdziałanie ze społecznymi organami palcówek oświatowych,

25. Podejmowanie decyzji w sprawach uchwał Rad Pedagogicznych i Rad placówek wstrzymanych przez dyrektora,

26. Wykonywanie prac organizacyjno – technicznych związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego, a w szczególności:

1) Proponowanie składu komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,

2) Analiza formalno-prawna dokumentacji złożonej przez nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

3) Wydawanie zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,

4) Wydawanie decyzji związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego,

27. Udział w pracach komisji związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego,

28. Wydawanie zaświadczeń o wpisie lub odmowie wpisu do ewidencji i wykreślanie z ewidencji szkół i palcówek niepublicznych,

29. Prowadzenie postępowań dotyczących nie realizowania obowiązku szkolnego,

30. Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków oświatowych,

31. Wykonywanie zadań określonych w § 23 Regulaminu.

32. Opiniowanie wniosków o dotacje, rozliczenie zadań pod względem rzeczowym i finansowym oraz prowadzenie nadzoru w zakresie wykonywania umowy o dotację,

33. Kontrola spełnienia obowiązku nauki przez młodzież w wieku od

      16 do 18 lat,

34. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem pomocy materialnej uczniom ( stypendia szkolne i zasiłki szkolne),

35. Gromadzenie zbioru danych w systemie informacji oświatowe.

36. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego

  

§ 34

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:

1. Stymulowanie procesów rozwoju gospodarczego miasta w zgodzie z planami zrównoważonego rozwoju Miasta, powiatu, województwa i kraju,

2. Prognozowanie i programowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych i gospodarki przestrzennej,

3. Opracowywanie programów, raportów, analiz oraz opiniowanie zamierzeń gospodarczych mających wpływ na środowisko i zagospodarowanie przestrzenne,

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej,

5. Realizacja obowiązujących programów w zakresie ochrony środowiska i planów z zakresie gospodarki przestrzennej,

6. Ochrona przyrody poprzez wprowadzanie form ochrony przyrody, takich jak:

1) Pomniki przyrody,

2) Stanowiska dokumentacyjne,

3) Użytki ekologiczne.

7. Wnioskowanie o wprowadzenie innych form ochrony przyrody (zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe) przez Wojewodę lub Radę Powiatu Lubańskiego,

8. Ochrona zwierząt dzikich, wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt,

9. Wydawanie i cofanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne;

10. Ochrona kopalin oraz zapobieganie degradacji gruntów,

11. Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem. Współpraca w tym zakresie z organami kontrolnymi i wydającymi odpowiednie decyzje ustalające zakres dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń,

12. Ochrona przed hałasem i wibracjami. Współpraca w tym zakresie z organami kontrolnymi i wydającymi odpowiednie decyzje ustalające emisję dopuszczalnego hałasu i wibracji,

13. Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem, w tym egzekwowanie obowiązku podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej,

14. Współpraca z instytucjami w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń dla środowiska,

15. Współpraca z organami wydającymi pozwolenia wodno - prawne na szczególne korzystanie z wód, a także wydawanie pozwoleń na zwykłe korzystanie z wody,

16. Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych,

17. Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami,

18. Opiniowanie sposobu postępowania z odpadami niebezpiecznymi,

19. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wywozu, unieszkodliwiania i transportu odpadów komunalnych,

20. Udostępnianie zainteresowanym obywatelom informacji o środowisku,

21. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew, decyzji o wymiarze kar za usunięcie drzew i krzewów, zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,

22. Zamieszczanie informacji o stanie środowiska w mieście w prasie i publikacji, a także na stronach internetowych miasta,

23. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu decyzji, wymagających udziału społeczeństwa w postępowaniu, mającym na celu wydanie decyzji z zakresu ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

24. Nadzór merytoryczny nad Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej,

25. Współpraca z Lubańskim Stowarzyszeniem Ekologicznym „ Agenda 21”,

26. Planowanie wydatków i ich wykonywanie w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

27. Realizowanie zadań wynikających z planów i programów dotyczących ochrony środowiska, w tym także ze „ Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Lubania”,

28. Zlecanie i koordynacja w zakresie opracowywania studium uwarunkowań przestrzennego kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

29. Realizacja zadań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,

30. Prowadzenie wykazu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań,

31. Prowadzenie wykazu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

32. Wydawanie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów z obowiązujących planów miejscowych,

33. Wydawanie decyzji ustalających wysokość tzw. opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

34. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, po uprzednim uzyskaniu odpowiednich opinii i uzgodnień, w tym prowadzenie w stosunku do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

35. Współpraca z organami nadzoru budowlanego oraz prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę,

36. Opiniowanie projektów podziału nieruchomości pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

37. Wykonywanie zadań określonych w § 23 Regulaminu.

38. Opiniowanie wniosków o dotacje, rozliczenie zadań pod względem rzeczowym i finansowym oraz prowadzenie nadzoru w zakresie wykonywania umowy o dotację

 

§ 35

Referat d/s reagowania kryzysowego i ochrony inormacji niejawnych.

Do zadań Referatu ds. reagowania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1.    Merytoryczny nadzór nad organizacją stałych dyżurów związanych z podwyższeniem gotowości do działań w sytuacjach kryzysowych;

2.    Organizacja szkoleń obronnych w ramach Akcji Kurierskiej;

3.    Opracowanie i aktualizacja programu mobilizacji gospodarki narodowej na wypadek" W";

4.    Organizacja i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych oraz udział w organizacji poboru.

5.    Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych .

6.    Organizowanie natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych

7.    Przygotowanie dokumentów i zwrotów kosztów za ćwiczenia żołnierzy rezerwy oraz uznawanie poborowych i żołnierzy za opiekunów lub mających na utrzymaniu członków rodziny.

8.    Współpraca z Woskową Komendą Uzupełnień w sprawach rejestracji i poboru służby wojskowej,

9.    Prowadzenie spraw związanych z reagowaniem kryzysowym, a w szczególności:

1)   przygotowywanie rocznego planu pracy miejskiego zespołu reagowania

2)   kierowanie bieżącymi sprawami zespołu oraz jego działaniem w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią technicxzną nosząca znamiona klęski żywiołowej.

3)   ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń zespołu,

4)   zawaidamianie o terminach posiedzeń zespołu i przewodniczenie jego posiedzeniom,

5)   realizowanie zadań obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

6)   nadzór nad Ochotniczą Strażą Pożarną.

10.    Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, a w szcególności:

1)   zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2)   ochrona systemów i sieci informatycznej,

3)   kontrola ochrony informacji niejawnychoraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

4)   okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

5)   opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

6)   szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych

 

§ 35a

Do zadań Miejskiego Centrum Reagowania należy:

Do zadań Miejskiego Centrum Reagowania należy:

1. Realizowanie zadań określonych prawem w okresie spokoju,

2. Zapewnienie warunków koordynacji działań Burmistrzowi w razie stanu klęski żywiołowej i zdarzeń mających znamiona kryzysu,

3. Podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie rozmiarów lub eliminację prawdopodobieństwa wystąpienia klęski żywiołowej bądź innych zdarzeń,

4. Podejmowanie działań planistycznych dotyczących sposobu reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej i zdarzeń mających znamiona kryzysu, a także działań w celu powiększanie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania,

5. Podejmowanie działań polegających na zapewnieniu pomocy poszkodowanym oraz zahamowania rozwoju niekorzystnych wydarzeń, ograniczenie strat powstałych w wyniku zaistniałej sytuacji kryzysowej,

6. Podejmowanie działań mających na celu przywrócenie zdolności reagowania właściwym służbom miejskim, odtworzenie infrastruktury, środków i zapasów.

 

 

§ 35b

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli należy w szczególności:

1. Sporządzanie rocznego planu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz przedkładanie go Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia.

2. Sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka.

3. Przygotowywanie planu kontroli obejmującego zadania i czynności dla obszarów określonych w planie kontroli.

4. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie:

- badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,

- oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,

- oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,

- badania wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,

- oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli ryzykiem i kierowania jednostką,

- oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.

5. Prowadzenie kontroli doraźnych na polecenie Burmistrza Miasta (nieprzewidzianych w rocznym planie kontroli).

6. Prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

7. Prowadzenie rejestru audytu wewnętrznego.

8. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i przedkładanie go Burmistrzowi Miasta.

9. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych wg planu audytów wewnętrznych i przedkładanie ich Burmistrzowi Miasta.

10. Opracowywanie projektów wniosków, wystąpień, zaleceń pokontrolnych i po zatwierdzeniu ich przez Burmistrza Miasta przekazywanie jednostkom kontrolowanym.

11. Zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej obszarów objętych kontrolą.

12. Inicjowanie kierunków prawidłowego działania oraz wskazywanie działań zapobiegawczych powstawaniu nieprawidłowości.

13. Współdziałanie z inspektorami kontroli zewnętrznej za zgodą Burmistrza Miasta.

 

§ 35c

Do zadań samodzielnego stanowisko – pełnomocnika ds. integracji europejskiej i pozyskiwania funduszy pomocowych należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,

2. Poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków pomocowych i przekazywanie informacji w tym zakresie zainteresowanym Wydziałom Urzędu Miasta i jednostkom organizacyjnym Gminy,

3. Współpraca z instytucjami europejskimi i krajowymi w zakresie korzystania ze środków pomocowych,

4. Opracowywanie, koordynowanie i wspomaganie wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych w zakresie składania wniosków w celu pozyskania środków pomocowych,

5. W zakresie ustalonym przez Burmistrza Miasta nadzorowanie Wydziałów, Urzędu Miasta realizujących projekty ze środków pomocowych i informowanie o stanie ich realizacji,

6. Rozliczanie, sporządzanie sprawozdań i analiz z wykorzystanych środków pomocowych,

7. Przygotowywanie planów, programów i analiz związanych z ubieganiem się o środki pomocowe,

8. Koordynowanie działań związanych z realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz innych programów uchwalonych przez Radę Miasta,

9. Wykonywanie zadań określonych w § 23 Regulaminu.

 

Rozdział VII - Zakresy i zasady funkcjonowania gospodarstw pomocniczych

 

§ 36

Do zadań Gospodarstwa Pomocniczego – Pokoje Gościnne należy w szczególności:

1. Prowadzenie działalności hotelarskiej, polegającej na wynajmowaniu pokoi mieszczących się w budynku przy ul. Mickiewicza 6, a w szczególności:

1) Prowadzenie ewidencji meldunkowej,

2) Pobieranie opłat za korzystanie z usług „ Pokoi Gościnnych” zgodnie z przyjętym cennikiem oraz wystawianie rachunków i faktur z tego tytułu,

3) Prowadzenie „ Książki skarg i wniosków”,

4) Prowadzenie wszystkich spraw księgowych gospodarstwa.

2. Wykonywanie usług gastronomicznych,

3. Bieżące utrzymywanie, konserwacja i remontowanie pomieszczeń posiadanych i pozyskiwanych,

4. Podejmowanie działań reklamowych „Pokoi Gościnnych”.

 

§ 37

 

Skreślony

 

Rozdział VIII - Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych

 

§ 38

1. W granicach posiadanych uprawnień i upoważnień wydawane są akty prawne przez:

1) Radę Miasta – uchwały,

2) Burmistrza - zarządzenia, decyzje, postanowienia.

2. Burmistrz wydaje również akty prawne wewnętrzne w formie poleceń, wytycznych itp.

 

§ 39

1. Projekty aktów, o których mowa w § 38, na wniosek burmistrza albo z własnej inicjatywy przygotowują właściwe pod względem merytorycznym wydziały Urzędu. Jeżeli regulowana dziedzina mieści się w zakresie działania kilku wydziałów, burmistrz ustala wydział wiodący do opracowywania projektu aktu prawnego.

2. Projekty aktów prawnych wymagają wcześniejszego uzgodnienia z:

1) Skarbnikiem, jeżeli dotyczą budżetu lub, jeżeli wywołują skutki finansowe,

2) Burmistrzem lub Zastępcami w zakresie merytorycznych spraw nadzorowanych przez nich wydziałów,

3) Każdorazowo z naczelnikami innych wydziałów, jeżeli zawierają zadania, polecenia lub zobowiązania z zakresu działania tych wydziałów.

                   

§ 40

1. Naczelnik lub inny pracownik wydziału obowiązany do opracowania projektu aktu prawnego, winien go sporządzić z uwzględnieniem przepisów prawa.

2. Projekty aktów prawnych przedkładane burmistrzowi parafuje na kopii naczelnik wydziału sporządzającego projekt.

3. Projekty aktów prawa miejscowego oraz innych aktów normatywnych winny być sporządzone zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej.

4. Projekty aktów prawnych powinny być zaopiniowane przez radcę prawnego, co do ich legalności, prawidłowości użytych w tekście sformułowań.

5. Projekty aktów prawnych przygotowywanych niezgodnie z wymogami prawa lub niniejszego regulaminu podlegają zwrotowi projektodawcy celem usunięcia stwierdzonych wad.

6. Zaopiniowane pod względem prawnym projekty aktów prawnych, do których wniesiono poprawki lub uzupełnienia wymagają ponownego uzgodnienia oraz dodatkowej pisemnej opinii prawnej.

7. Ostateczną wersję projektu aktu prawnego naczelnik wydziału odpowiedzialny za jego przygotowanie składa w Wydziale Organizacyjno - Prawnym celem zaewidencjonowania.

8. Ostateczne wersje projektów uchwał Rady Miasta wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz z opisem celowości i skutkiem finansowym dla budżetu Miasta po zaewidencjonowaniu i podpisaniu przez Burmistrza Wydział Organizacyjno-Prawny przekazuje do Biura Rady.

9. Pozostałe akty prawne burmistrza po ich zaewidencjonowaniu i podpisaniu projektodawca przekazuje w stosownej ilości egzemplarzy zainteresowanym wydziałom i jednostkom.

 

§ 41

Urząd Miasta prowadzi zbiór przepisów gminny dostępnych do powszechnego wglądu, znajdujący się w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

 

§ 42

Wprowadza się następującą procedurę udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz komisji Rady:

1. Wydział Organizacyjno - Prawny prowadzi rejestr interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz komisji Rady,

2. Wydziały Urzędu prowadzą uproszczoną ewidencję, o której mowa w ust.1.

3. Rozpatrywanie i załatwianie spraw interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz komisji Rady należy do wydziału rzeczowo właściwego ze względu na ich przedmiot, względnie wydziału właściwego, wskazanego jako wiodący przez Burmistrza, jeżeli załatwienie sprawy wymaga współdziałania różnych wydziałów.

4. Interpelacje, zapytania i wnioski, po zarejestrowaniu, Wydział Organizacyjno-Prawny przekazuje do odpowiednich wydziałów.

5. Wydziały przygotowują projekt odpowiedzi na interpelację, zapytanie lub wniosek w terminie 7 dni.

6. W sprawach skomplikowanych odpowiedź winna być przygotowana w porozumieniu z Burmistrzem lub Zastępcami w zależności od przedmiotu sprawy.

7. Odpowiedź podpisuje Burmistrz.

8. Wydział merytoryczny przesyła odpowiedź wnioskodawcy i przekazuje po 1 egzemplarzu do Wydziału OR i Biura Rady.

 

§ 43

Wprowadza się następującą procedurę wykonywania uchwał Rady Miasta:

1. Uchwały Rady, Biuro Rady Miasta niezwłocznie po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady przekazuje do Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

2. Wydział Organizacyjno-Prawny w porozumieniu z Burmistrzem niezwłocznie po otrzymaniu uchwały oraz opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, jeśli publikacja danej uchwały jest niezbędna, ustala:

1) Wydział wiodący w realizacji danego aktu stosownie do właściwości rzeczowej,

2) Termin opracowania przez ten wydział zarządzenia, harmonogramu realizacji aktu lub określa inny sposób wprowadzenia ich w życie.

2. Zobowiązuje się Wydziały, którym zostały przekazane uchwały do realizacji, do sporządzania i przedkładania Burmistrzowi półrocznych sprawozdań z ich realizacji.

 

Rozdział IX - Zasady obsługi obywateli

  

§ 44

Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu w dniach i godzinach określonych odrębnie, stosownie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 

§ 45

Szczegółowe zasady organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków a także listów obywateli przez wydziały Urzędu ustala w drodze zarządzenia Burmistrz.

 

Rozdział X - Postanowienia końcowe

 

§ 46

Integralną częścią niniejszego regulaminu są załączniki:

Nr 1 - schemat organizacyjny Urzędu Miasta Lubań,

Nr 2 – Zasady podpisywania pism,

Nr 3 – Zasady planowania pracy,

Nr 4 – Kontrola wewnętrzna.

 

§ 47

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 lutego 1993 roku Uchwała Nr XLII/255/93 zmieniony uchwałami:

1) Nr XLIX/274/93 z dnia 23 marca 1993 roku,

2) Nr XII/83/95 z dnia 21 marca 1995 roku,

3) Nr XXIV/169/96 z dnia 23 stycznia 1996 roku,

4) Nr LVI/425/98 z dnia 26 maja 1998 roku,

5) Nr XII/94/99 z dnia 28 września 1999 roku,

6) Nr XXIX/246/2001 z dnia 27 lutego 2001 roku,

7) Nr XXXIII/285/2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku,

8) Nr XLIX/395/2002 z dnia 24 września 2002 roku.

 

 

 

 

Podpisany przez Burmistrza Miasta Lubań Konrada Rowińskiego

 

Załączone dokumenty
  Zalacznik2 (31.4kB)        
  Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego (54kB)        
  Załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego (19kB)        
  Załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego (20.6kB)        
Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2006-06-29 14:35:48 Ostatnia zmiana: 2007-02-13 13:49:49