Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Finansowy » Podatki » Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Sprawy podatku od nieruchomości załatwia:

Urząd Miasta Lubań Wydział Finansowy

ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

pokój 22 – osoby fizyczne, tel. (075) 646 44 15

pokój 20 – osoby prawne, tel. (075) 646 44 17

 

Podstawa prawna

1). Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2006 roku, Dz. U. Nr 121 poz 844 z późn. zm.)

 

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które:

1.       są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem,

2.       są użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części,

3.       są posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub innego tytułu prawnego, a także umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa albo z ustanowionego zarządu,

4.       posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane nie złączone trwale z gruntem, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1.       grunty,

2.       budynki lub ich części,

3.       budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:

1.       grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

2.       pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,

3.       grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,

4.       nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostwa powiatowego i urzędów marszałkowskich,

5    pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

1.       właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2.       posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3.       użytkownikami wieczystymi gruntów,

4.       posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

-         a). wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości

-         b). jest bez tytułu prawnego

 

Podstawę opodatkowania stanowi:

1. dla gruntów - powierzchnia,

2. dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,

3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz nie pomniejszoną o spłatę wartości początkowej. Jeżeli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

 

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych określony Uchwałą Rady Miasta Lubań  Nr XL/293/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku jest dostępny w formie załącznika.

 

Podatek jest płatny w ratach, w terminach:

I rata do dnia 15 marca

II rata do dnia 15 maja

III rata do dnia 15 września

IV rata do dnia 15 listopada każdego roku podatkowego.

 

Wpłat podatku od nieruchomości należy dokonywać na konto:

Bank Gospodarki Żywnościowej Oddzial Lubań, numer konta 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1.       składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2.       odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, powodującego zmianę wysokości podatku w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

3.       wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

 

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz uchwała Rady Miasta Lubań w sprawie stawek podatku od nieruchomości są dostępne w formie załącznika.

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1.       budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy - wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty,

2.       budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty,

3.       budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego,

4.       budynki gospodarcze lub ich części:

-         służące działalności leśnej lub rybackiej,

-         położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,

-         zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,

5.       nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,

6.       grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

7.       grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych,

8.       budynki i budowle w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody oraz grunty objęte ochroną ścisłą, częściową lub krajobrazową,

9.       budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w między wałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe,

10.   grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

11.   grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

-         osiągnęli wiek emerytalny,

-         są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,

-         są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

-         są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,

12.   grunty pracowniczych ogrodów działkowych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

13.   budynki i budowle nowo wybudowane bądź zmodernizowane, oddane do użytkowania, wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup - w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru.

 

Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:

1    uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,

2.       szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa,

3.       placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,

4.       prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,

5.       jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.

Podatek od nieruchomości wyliczany jest w oparciu o stawki podatku przyjęte Uchwałą Nr II/2/2006 Rady Miasta Lubań z 29 listopada 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Informację przygotowała

Zdzisława Kocur

Załączone dokumenty
  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości {IN-1} (86.6kB)        
  deklaracja na podatek od nieruchomości {DN-1} (55kB)        
  załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości (34.5kB)        
  załącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości (30.5kB)        
Zobacz także
  UCHWAŁA NR XV / 74 / 2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  UCHWAŁA NR II/ 2 /2006 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wzory druków dla podatków i opłat prowadzonych przez Urząd Miasta Lubań
  Uchwała Nr XL/293/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Lubań
Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Magda Markuszewska
Utworzony: 2006-06-16 12:40:31 Ostatnia zmiana: 2008-01-10 10:51:27