Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Rozwoju Miasta » Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty

1)      zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

2)      dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

3)      pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

4)      decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225).

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rozwoju Miasta, przybudówka – parter, tel. (0 75) 646 44 29

 

Termin załatwienia sprawy do 30 dni.

 

Zezwolenia wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 48, poz. 1107 z późn.zm.).

 

Opłaty
-    nie podlega opłacie skarbowej
 

-         Przy odbiorze zezwolenia wniesienie opłaty na rachunek Urzędu Miasta Lubań w BGŻ S.A. Filia Lubań, ul. 7 Dywizji 14, Nr konta 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230 w wysokości:

-         525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

-         525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-         2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Uwaga!

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie i wnoszona jest za cały rok kalendarzowy. Jeżeli zezwolenie nie obejmuje całego roku, to opłata wnoszona jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

1) Art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Informację przygotowała
Anna Przytulska

Załączone dokumenty
  Załącznik Nr 18 - Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (29.5kB)        
  Załącznik Nr 18 - Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (22.1kB)        
Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2006-06-09 14:48:30 Ostatnia zmiana: 2007-05-22 11:19:03