Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Spraw Obywatelskich » Wydawanie dowodu osobistego

Wydawanie dowodu osobistego

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

-         od ukończenia 18 roku życia,

-         od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Od 1 maja 2004 roku, na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, dowód osobisty może być wydawany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.

 

Podstawa prawna

1). Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

2). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz.1182 z późn. zm.)

3). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz.1110)


Dowód osobisty ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowo-adresowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i fałszowaniem. 

  

W dowodzie osobistym zamieszcza się:

-         nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe,

-         datę i miejsce urodzenia,

-         adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się,

-         płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu,

-         numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),

-         nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego,

-         dowód osobisty zawiera również zdjęcie i podpis jego posiadacza, a także dane przeznaczone do odczytania maszynowego.

Dowód osobisty zawiera również zdjęcie i podpis jego posiadacza.


Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały - organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.

 

W celu otrzymania dowodu należy osobiście złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Osoba małoletnia składa wniosek w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

Do wniosku załącza się:

-         dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

-         dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego;

-         odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;

-         odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego nie jest wymagane;

-         na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście. Przy odbiorze dowodu osobistego, cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

 

Opłaty
Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

-         ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,

-         zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,

-         które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,

-         przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

-         małoletnich przebywających w domach dziecka.

Opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu.


Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

-         zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,

-         uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,

-         upływu terminu ważności dowodu osobistego.

-         Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

-         utraty obywatelstwa polskiego; osoba która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej.

-         zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

 

Według Ustawy zmieniająca Ustawę o zmianie Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Ustawy o działalności gospodarczej wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 roku w następujących terminach:

1)      od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku - wydanych w latach 1962-1972,

2)      od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku - wydanych w latach 1973-1980,

3)      od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku - wydanych w latach 1981-1991,

4)      od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku - wydanych w latach 1992-1995,

5)      od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku - wydanych w latach 1996-2000.

Przy wymianie dowodów osobistych, o których mowa w ust. 2, stosuje się tryb postępowania określony w sprawach wydawania tych dokumentów.

 

Uwaga!
Posiadacz dowodu osobistego jest obowiązany okazywać ten dokument uprawnionym organom i instytucjom.

 

Załączone dokumenty
  wniosek_na dowod_osobisty (381.2kB)        
Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2006-06-09 11:44:34 Ostatnia zmiana: 2006-06-09 11:46:17