Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2007 r. » Sesja z 27 listopada 2007 r.

Protokół nr XVI /16 / 2007/ 11

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 27 listopada 2007 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                             zakończenia: 15.30

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XV sesji uczestniczyło 19  radnych w/g załączonej listy obecności ( usprawiedliwiona nieobecność pana Jana Baniaka i pana Stanisława Wisłockiego ) oraz :

 

-        pan Konrad Rowiński                                 - Burmistrz Miasta

-        pan Henryk Rogacki                                  - Zastępca Burmistrza

-        pan Wiesław Wydra                                   - Zastępca Burmistrza

-        pan Marian Zwierzyński                              - Skarbnik Miasta

-        pan Krzysztof Konopka                              - Prezes ŁCM Sp. z o.o w Lubaniu

-        przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji, mieszkańcy miasta.

 

Sekretarzem obrad został pan Jerzy Wawrzyniak.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady - wniosła o rozszerzenie porządku obrad sesji o:

 

-       rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta o rozszerzenie punktu 7 „Podjęcie uchwał” o rozpatrzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie  zmiany  uchwały nr XL/293/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 29     listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia wzorów informacji  i deklaracji podatkowych dotyczących   podatku od  nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Lubań,

-       wysłuchanie w punkcie 6 porządku obrad  informacji dotyczącej aktualnej sytuacji kadrowo –finansowej

       Łużyckiego Centrum Medycznego, którą przedstawi pan Krzysztof Konopka – Prezes ŁCM,

-       przedstawienie przez pana Wiesława Wydrę – Zastępcę Burmistrza -Planu zadań inwestycyjnych na 2008 r i lata następne”  w punkcie 7 obrad.

 

Zaproponowane zmiany przyjęte zostały większością głosów – przy 18 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XV sesji RM.
 3. Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie  międzysesyjnym.
 4. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.
 5. Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta na rok 2008. 
 6. Informacja dotycząca aktualnej sytuacji kadrowo – finansowej Łużyckiego Centrum Medycznego
 7. Plan zadań inwestycyjnych na 2008 r i lata następne.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.
 10. Komunikaty.

 

Ad. 2.

 

Przyjęcie protokołu  XV sesji RM.

 

Protokół XV sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3.

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań , obejmujące okres od ostatniej sesji do dnia 26 listopada  2007 r. przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in.  w zakresie  spraw organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Witold Chojnacki – poprosił o podanie składu  Rady Sportu.

 

Pan Zbigniew Paluch – zwrócił się z pytaniem o termin rozpoczęcia remontu chodnika przy ul. Brackiej.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – skład Rady Sportu podany zostanie pod koniec obrad sesji .Chodnik przy ul. Brackiej  robiony będzie po zakończeniu remontu ul. Reja. Informacja ta podana była w sprawozdaniu.

 

Ad. 4.

 

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Mieczysław Iwanow zgłosił  wnioski w sprawach:

 

-       uzupełnienia luk pomiędzy chodnikiem a budynkiem przy ul. Zgorzeleckiej , na której  położona została nowa kostka,

-       wyznaczenia miejsca do parkowania przy ul. Tkackiej 2 dla rodziny mającej niepełnosprawne dziecko .

 

Pani Halina Bargiel zgłosiła wniosek dotyczący utworzenia w roku przyszłym nowego przedszkola lub jego filii.

 

Pan Zbigniew Paluch – czy i jakie działania zostały podjęte w sprawie reorganizacji ABK ?

 

Pan Ryszard Piekarski –zgłosił zapytania w sprawach :

-        czy istnieje możliwość utworzenia na stronie internetowej miasta elektronicznych skrzynek dla radnych?

-        jakie jest zadłużenie miasta na rzecz wspólnot mieszkaniowych?

 

Pan Arkadiusz Słowiński -  zgłosił wnioski w sprawach :

-        oświetlenia parku znajdującego się w pobliżu marketu Intermarche,

-        wykonania nawierzchni ul. Wyspowej,

-        wykonania remontu  budynku przy ul. Piramowicza 4

-        uporządkowania gospodarki ściekowej na ul. Torowej,

-        czy w roku przyszłym prowadzone będą szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi HPV?

 

 

 

Pan Tadeusz Sztaba -  zgłosił wnioski w sprawach :

-        wykonania remontu ul. Wyspowej,

-        zagospodarowania budynków pustostanów będących własnością PKP , położonych przy ul. Jeleniogórskiej.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wniosek dotyczący wymiany instalacji elektrycznej w Ratuszu.

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił wniosek o zabezpieczenie budynku po byłej drukarni przy ul. Bankowej.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – podziękowała za uregulowanie ruchu drogowego przy ul. Bankowej.

 

Ad. 5.

 

Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta na rok 2008. 

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz  – w swoim wystąpieniu skupił się na zagadnieniach generalnych , w którym omówił :

-        Wytyczne przyjęte do opracowania budżetu :

 

1.       Wszystkie jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miasta Lubań przyjmują następujące wskaźniki ekonomiczne:

-        wzrost wynagrodzeń w 2008 roku o 6% w stosunku do 2007 roku,

-        wzrost wydatków rzeczowych w 2008 roku o 2,5% w stosunku do 2007 roku,

-        wzrost stawek podatkowych w 2008 roku zgodnie ze stawkami zawartymi w ustawie o podatkach i   opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku,

-        wzrost cen usług komunalnych w 2008 roku o 13,65% w stosunku do 2007 roku,

-        wzrost czynszu mieszkaniowego od 1 marca 2008 roku o 2,5%.

2.       Wydatki inwestycyjne zaplanować zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

3.       Wskaźniki o charakterze informacyjnym:

-        planowany wzrost PKB w 2008 roku wyniesie 5%,

-        planowany wskaźnik inflacji w 2008 roku nie powinien przekraczać 2,5%.

 

Podstawowe dane o budżecie Miasta Lubań na 2008 rok:

 

1.       Planuje się dochody budżetu w wysokości 44.628.868 zł

2.       Planuje się wydatki budżetu w wysokości 44.284.428 zł

3.       Planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 344.440 zł

4.       Planuje się zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.771.170 zł

5.       Planuje się spłatę kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w wysokości 3.115.610 zł.

6.      Planuje się spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych w wysokości   780.996 zł.

7.       Planuje się wydatki na inwestycje w wysokości 3.440.212 zł

8.       Projekt budżetu Miasta Lubań na 2008 rok:

a.       zawiera wszystkie obligatoryjne dokumenty,

b.      stanowi, że:

-        plan dochodów jest zgodny z polityką dochodową Miasta,

-        kwoty dochodów i wydatków mieszczą się w założeniach do budżetu Miasta opracowanych przez Burmistrza  Miasta,

-        w budżecie przewidziano odpowiednie środki finansowe na wykonanie obowiązkowych zadań    Miasta na płatności, wynikające z zaciągniętych zobowiązań oraz na kontynuację wcześniej rozpoczętych projektów,

-        poziom nakładów inwestycyjnych zapewnia nie tylko prostą reprodukcję majątku Miasta, również dalszy rozwój.

 

        I.      Planuje się dochody budżetu miasta w wysokości 44.628.868 zł z tego:

 

1.       dochody z podatków i opłat 9.121.649 zł

2.       udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 11.596.538 zł

3.       dochody z majątku gminy 6.030.519 zł

4.       pozostałe dochody własne 970.150 zł

5.       dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 6.036.179 zł

6.       subwencja ogólna z budżetu państwa 9.729.475 zł

7.       wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 390.000 zł

8.       dotacje celowe na zadania własne 754.358 zł

 

      II.      Planuje  się wydatki budżetu miasta w wysokości 44.284.428 zł z tego:

 

1)       Wydatki majątkowe 3.440.212 zł, z tego:

-        inwestycje 3.440.212 zł.

2)       Wydatki bieżące 40.844.216 zł, z tego:

-        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.702.603 zł

-        dotacje 2.587.314 zł, z tego:

a)      przedmiotowe dla zakładów budżetowych 290.102 zł,

b)     dla instytucji kultury 1.616.056 zł,

c)      inne dotacje 681.156 zł.

3)       wydatki na obsługę długu 780.996 zł,

4)       pozostałe wydatki 17.773.303 zł.

 

 1. Nadwyżkę budżetu Miasta Lubań w 2008 roku ustala się na kwotę 344.440 zł
 2. Na spłatę przypadających w 2008 roku rat kredytu, wykupu obligacji gminnych w Banku Ochrony Środowiska oraz kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Lubań, w Nordea Bank Polska S.A. i BGŻ S.A. Oddział Jelenia Góra, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznacza się kwotę 3.115.610 zł.
 3. W 2008 roku planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.771.170 zł .Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2008 roku w wysokości 15.090.777 zł, co będzie stanowiło 33,81% dochodów w roku budżetowym..Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.036.179 zł. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w formie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez Gminę Miejską Lubań w kwocie 14.300 zł. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 200.000 zł, co stanowi 0,45% wydatków budżetu Miasta. Tworzy się rezerwę celową na nieprzewidziane koszty (klęsk żywiołowych) w kwocie 38.553. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, które Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta na kwotę 900 000 zł. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie, na kwotę 2.771.170 zł.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 1. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.
 2. Zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 2.771.170 zł w celu realizacji inwestycji.
 3. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3.500.000zł.

 

W 2008 roku planuje się dochody budżetu Miasta Lubań w wysokości 44 628 868 zł z tego:

-        zadania własne w wysokości 38 592 689 zł

-        zadania zlecone w wysokości 6 036 179 zł

Szczegółowo omówione zostało zestawienie dochodów Miasta według źródeł ich powstawania.

Plan wydatków budżetowych Miasta Lubań na 2008 rok wynosi ogółem 44 284 428 zł, z tego na :

 1. zadania własne 38 248 249 zł,
 2. zadania zlecone 6 036 179 zł.

Szczegółowo omówione zostały  wydatki w zakresie zadań własnych , m.in. w działach:

 

Rolnictwo i łowiectwo – 77 000 zł.

 

Zaplanowana kwota przeznaczona jest m.in. na :

 1. meliorację Młynówki 34 000 zł,
 2. konserwacja rowów ul. Główna i ul. Stawowa 40 000 zł.

 

Transport i łączność – 1 257 170 zł

 

Planowane wydatki przeznacza się na :

 1. prace remontowe nawierzchni ulic i oznakowań w kwocie 275 000 zł,
 2. wydatki majątkowe 757 170 zł,
 3. komunikację miejską 55 000 zł,
 4. zakup gruntów pod drogi (wydatek majątkowy) 70 000 zł,
 5. ewidencja dróg gminnych 40 000 zł,
 6. zakup kostki i materiałów 60 000 zł.

 

 Gospodarka mieszkaniowa – 4 658 749 zł

 

Wydatki przeznacza się na:

 1. Wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wykonanie inwentaryzacji budynków z przeznaczeniem do sprzedaży w 2008 w roku w wysokości 100 000 zł,
 2. Zakup tabliczek z nazwami ulic 7 230 zł,
 3. Wydatki na zadania mieszkaniowe ABK-2 – 1 524 238 zł, ABK-3 –1 233 530 zł, ABK-4 – 1 793 751 zł.

 

Administracja publiczna – 5 965 396 zł

 

Planowane wydatki będą przeznaczone na:

 1. Obsługę biura Rady Miasta Lubań w kwocie 286 985 zł ,
 2. Urząd Miasta Lubań 5 037 146 zł, w tym:

a.       wynagrodzenia + pochodne, nagrody jubileuszowe 3 717 279 zł

b.      wydatki bieżące - 906 500 zł.

-        malowanie pomieszczeń biurowych,

-        remont sekretariatu i pomieszczeń socjalnych,

-        zakup materiałów i sprzętu

 

c.       wydatki majątkowe – 413 367 zł

-        remont dachu Rynek Ratusz 200 000 zł,

-        zakup sprzętu komputerowego + modernizacja sieci komputerowej,

-        remont budynków ul. 7-mej Dywizji i Mickiewicza 6 30 000 zł,

-        zakup samochodu 50 000 zł.

d.      promocję miasta 93.000 zł

-        zakup folderów,

-        artykuły promocyjne w prasie i programy telewizyjne,

-        udział w targach krajowych i zagranicznych.

 1. Opłatę składek 55.000 zł:

-        Związek Gmin Euroregionu Nysa 30 567 zł,

-        Związek Gmin Kwisa 19 766 zł,

-        Związek Miast Polskich 4 467 zł,

-        DOT Wrocław 3 500 zł.

 

Wydatki Łużyckiego Centrum Rozwoju 468 661 zł:

-        wynagrodzenia i wydatki rzeczowe 468 661 zł.

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – 682 488 zł

 

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie Straży Miejskiej oraz na  wydatki majątkowe 164 500 zł (Monitoring miasta + karta ewidencji pojazdów i kierowców )

 

Obsługa długu publicznego - 780 996 zł

 

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od pożyczek,kredytów i obligacji komunalnych Miasta Lubań w 2008 roku.

 

żne rozliczenia - 238 553 zł

 

Planowane środki finansowe przeznaczone są na rezerwy:

-        rezerwa ogólna 0,45% wydatków budżetu na 2008 rok w kwocie200 000 zł

-        rezerwa celowa 38 553 zł (koszty klęsk żywiołowych)

 

Oświata i Wychowanie - 15 210 599 zł

 

Wydatki przeznacza się na:

 1. Utrzymanie Szkół Podstawowych ( nr 1,2,3 i 4) w kwocie 6.363 837zł,
 2. Utrzymanie Przedszkoli Miejskich (nr 1, 3 i 5) oraz Przedszkola Niepublicznego nr 1 ogółem w kwocie 3 100 213 zł,
 3. Utrzymanie Gimnazjów (nr 1,2 i 3) w kwocie 5 236 389 zł,
 4. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli147 100 zł,
 5. Wydatki w formie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

 

Stołówki Szkolne w Lubaniu w kwocie 290 102 zł oraz dożywianie dzieci 72 958 zł.

 

Ochrona zdrowia - 400 000 zł

 

Planowane wydatki w kwocie 390 000 zł są związane przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Pomoc Społeczna - 3 807 789 zł

 

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano następujące zadania:

-        prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w kwocie 350 127 zł,

-        wypłata zasiłków i pomocy rzeczowej w kwocie 497 621 zł,

-        wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 425 300 zł,

-        prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie  1186 603 zł,

-        świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Lubania 103 000 zł,

-        dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach i potrzebujących 245 138 zł.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 482 561 zł

 

Wydatki przeznacza się na:

 1. Bieżące utrzymanie w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska w kwocie 149 162 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne:

-        budowa oświetlenia ul. Plac Śląski – 24 200 zł,

-        budowa oświetlenia ul. Moniuszki, Chopina, Ogrodowa – 84 550 zł,

-        kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lubań – 1 134 000 zł.

 1. Wydatki w zakresie utrzymania czystości w mieście w kwocie 288 840 zł,
 2. Wydatki w zakresie utrzymania zieleni miejskiej w kwocie 200 040 zł,
 3. Wydatki w zakresie oświetlenia w mieście w kwocie 520 269 zł,
 4. Wydatki na utrzymanie targowiska miejskiego 81 500 zł.

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 616 056 zł

 

Planowane wydatki (dotacje przedmiotowe) w 2008 roku obejmują w większości wydatki bieżące, i tak:

 1. Muzeum Regionalne w kwocie 229 324 zł,
 2. Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 755 730 zł,
 3. Miejski Dom Kultury w kwocie 631 002 zł.

 

Kultura fizyczna i sport 1 146 196 zł

 

Wydatki w wysokości 1 146 196 zł przeznacza się na:

 

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie kultury fizycznej poprzez zajęcia na hali sportowej i krytej pływalni w kwocie 1 146 196 zł.

 

Reasumując

 

1.      Proponowane dochody budżetowe na rok 2008 odzwierciedlają realne możliwości ich pozyskiwania a przedstawiony plan jest zgodny z polityką dochodową Miasta.

2.      Zaplanowane wydatki zapewnią świadczenie usług publicznych na dobrym poziomie na rzecz mieszkańców Lubania.

3.      Przy planowaniu budżetu przyjęto założenie ,że inwestycje nie mogą obciążać bieżącej działalności. W związku z tym na inwestycje zostaną zaciągnięte kredyty, tak aby jednorazowy wysiłek finansowy został rozłożony na wiele lat. Zaciągnięcie kolejnych kredytów nie wpłynie na zachwianie płynności finansowej Gminy.

4.      Rok 2008 będzie rokiem dalszych przygotowań do pozyskania środków z Unii Europejskiej.

Z uwagi na  fakt , że do zaplanowanego przybycia na godz. 12.00 prezesa ŁCM Sp. z o.o pozostało 45 min. czasu  jednogłośnie postanowiono , że kolejnym punktem obrad sesji będzie rozpatrzenie punktu 7.

 

Ad. 7

 

Plan zadań inwestycyjnych na 2008 r i lata następne.

 

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2008 i lata następne przedstawił pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należały będą:

 

-        obwodnica ul. Łokietka, 300 000 zł

-        Rynek - nawierzchnia, 252 170 zł

-        remont Ratusza, 200 000 zł

-        wykup gruntów, obwodnica zachodnia, 70 000 zł

-        termomodernizacja GM-3, 775 000 zł

-        zagospodarowanie placów w śródmieściu, 40 000 zł

-        kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lubań, 1 134 000 zł.

-        budowa oświetlenia ul. Plac Śląski – 24 200 zł

-        budowa oświetlenia ul. Moniuszki, Chopina, Ogrodowa – 84 550 zł,

-        remont budynków ul. 7-mej Dywizji i Mickiewicza 6 30 000 zł

-        meliorację Młynówki 34 000 zł,,

-        konserwacja rowów ul. Główna i ul. Stawowa 40 000 zł.

-        prace remontowe nawierzchni ulic i oznakowań w kwocie 275 000 zł,

 

Ad 6

 

 Informacja dotycząca aktualnej sytuacji kadrowo – finansowej Łużyckiego Centrum Medycznego

Informację przedstawił pan Krzysztof Konopka – Prezes Łużyckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o .

 

Z informacji tej wynika , że  ŁCM ma podpisany kontrakt z NFZ na kwotę 15 mln. zł. Po przejściowych kłopotach z płynnością pracy , kiedy odeszło z niej 11 lekarzy,  na dzień dzisiejszy  sytuacja placówki pod względem kadrowym jest dobra . Wszystkie oddziały działają i mają pełną obsadę. Placówkę zasilili  najwyższej klasy specjaliści z  terenu kraju. W najbliższym czasie planowane jest otwarcie nowych  pododdziałów m.in. onkologii. Planuje się również otwarcie przyszpitalnej apteki , wynajęcie przychodni POZ , zakup nowych wind oraz przejęcie pogotowia ratunkowego. Odnosząc się to sytuacji ekonomicznej stwierdził , że placówka nie ma dużej straty na działalności bieżącej , rok może zamknąć się stratą około 1 mln. zł  od początku istnienia spółki.

 

Pan Zbigniew Paluch zadał pytania dotyczące: czy przyjmował będzie urolog , jakie są zamiary przejęcia pogotowia , czy spółka sprosta wymaganiom pielęgniarek , z jaką stratą przejęta została spółka , ile wynosi najwyższy kontrakt zawarty z lekarzami , czy są  nadwykonania i kto je wypracował, jakie są przychody spółki, jakie straty ?

Pan Krzysztof Konopka – Prezes ŁCM - oddział urologiczny będzie w Zgorzelcu, natomiast w Lubaniu  myśli o utworzeniu poradni urologicznej , by raz w tygodniu przyjmował urolog. Spółka stara się , by pracował  w miarę stały i dobrze wynagradzany  personel pielęgniarski. Jeśli będą rozporządzenia wyższego rzędu to spółka będzie starała się je respektować. Placówka posiada odpowiednią bazę, a także zespół lekarzy, wobec czego sensownym byłoby umieszczenie w niej pogotowia . Spółka nigdy nie miała dochodu , przejęta została ze stratą kilkuset tys. zł. Spółka ma zobowiązania , z którymi musi sobie poradzić , próbuje zbyć niepotrzebne obiekty , podnieść kapitał zakładowy. Sam  chciałby ułożyć się z wierzycielami na spłatę zobowiązań , liczy również na dobrą współpracę z miastem, chciałby by miasto np. w zamian za podatek od nieruchomości , który był umarzany , dokupiło placówce sprzęt. Nadwykonania są -  rozpoczęli je  poprzednicy  a wypracowane zostały wspólnie z ekipą obecną. Odnosząc się do kontraktów – najwięcej zarabiają anestezjolodzy, wartość kontraktów jest na poziomie poprzednich. Nie chciałby mówić o wysokości zobowiązań , strat czy nadwykonaniach .

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził , że przeciwny jest umarzaniu spółce podatku od nieruchomości natomiast jest za tym , by miasto kupiło jakiś sprzęt szpitalowi.

 

Pan Ryszard Piekarski – czy po objęciu funkcji pan Konopka zauważył nieprawidłowości poprzedniego prezesa?

 

Pan Krzysztof Konopka – były pewne nieprawidłowości naruszające ustawy o zamówieniach publicznych i spółkach handlowych , na które złożył doniesienie do prokuratury , a ta wszczęła postępowanie.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – czy poprzednia ekipa złożyła wnioski o pozyskanie środków

na termomodernizację budynku szpitala i czy naciski polityczne mają oddziaływanie na pracę obecnego prezesa?

 

Pan Krzysztof Konopka – poprzednia ekipa złożyła wniosek o pozyskanie takich środków , żadne naciski polityczne nie mają wpływu na jego pracę.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jakie działania ugodowe zamierza podjąć  prezes  w stosunku do zadłużenia w

spółkach miejskich i jaki kontrakt przewiduje na rok 2008 ?

 

Pan Krzysztof Konopka - kontrakt na rok 2008 będzie kontraktem wyjściowym z roku 2007 , czyli 15 mln. zł. Odnosząc się do zadłużenia wobec spółek miejskich , to  ma ratalny program spłaty zobowiązań  z LPWiK , PEC.

 

Pan Tadeusz Sztaba – jak nowy prezes widzi  Łużyckie Centrum Medyczne  w dyskusji na temat przekształcania szpitali w kraju i czy istnieje groźba likwidacji ŁCM ?

 

Pan Krzysztof Konopka – szkoda , że nie skorzystano z oddłużenia szpitala. Wyraził pogląd , że nie ma zagrożenia istnienia ŁCM.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta ponieważ ŁCM jest spółką prawa handlowego, pan prezes powinien odpowiedzieć , a nie odpowiedział na pytania dotyczące zobowiązań spółki, strat , nadwykonania .

 

Pan Krzysztof Konopka -  wysokość zobowiązań jest taka jak podała wcześniej prasa – około 5 mln. zł., straty około 300 – 400 tys. zł., nadwykonania roczne wynoszą około 1,5 mln. zł.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady- pod adresem prezesa ŁCM zadała pytania :

jaka jest koncepcja funkcjonowania POZ przy szpitalu , dlaczego pochodzący z terenu miasta lekarze musieli wyjechać, dlaczego nie mogli tu pracować , co jest planowane z budynkiem przy ul. Zawidowskiej 4b , w którym mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej ?

 

pan Krzysztof Konopka – koncepcja POZ-  chciałby aby pomieszczenia  wraz z wyposażeniem zostały wynajęte i by ktoś prowadził tam praktyki lekarskie . Odnośnie  zmiany pracy lekarzy pochodzących z terenu miasta , którzy wyjechali – lekarze złożyli wypowiedzenia z pracy, sam chciał , by je wycofali. Zachęca wszystkich by powrócili do pracy w ŁCM . Odnosząc się do budynku  przy ul. Zawidowskiej 4b , w którym mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej – z budynku tego trzeba wysiedlić zamieszkującą tam rodzinę , drugie piętro przeznaczyć  na 4 mieszkania dla lekarzy , które w przyszłości mogłyby zostać sprzedane. Stwierdził , że nie widzi zagrożenia dla dalszego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku przy ul. Zawidowskiej.

 

W obradach nastąpiła 15 minutowa przerwa.

 

Ad. 8.

 

Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach.

 

1)       Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Uchwałę podjęto większością głosów przy 15 za, 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się.

 

2)       Zmiany uchwały nr XIV/70/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 30.10.2007 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Lubań : nr LIII/296/93z dnia 29.06.1993r. i nr  VI/76/2003 z dnia 25.02.2003r. w spr. zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

3)      Stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy  Miejskiej Lubań Stołówki Szkolne.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

4)       Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

5)       Zmiany budżetu miasta Lubań na 2007 rok

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił propozycję spotkania się Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej , Przewodniczącej Rady i Burmistrza Miasta na temat sensu istnienia i dalszego działania Miejskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścił radny.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – przekazał wątpliwości pana Zbigniewa Palucha dotyczące działania MKRPAiPN – braku opiniowania przez nią wydatków związanych z tzw funduszem alkoholowym. Zgłosił zapytanie do projektu uchwały nr 6 uczniowie jakiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  objęci zostaną działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu ,czym było to uwarunkowane i czy w przyszłości objęte mogą być też inne szkoły?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz –nie ma obowiązku opiniowania projektów uchwał przez MKRPAiPN. Odczytał zakres działania Komisji wynikający z ustawy o wychowaniu w trzeźwości , na podstawie której opracowany jest regulamin działania komisji. Projekt uchwały nr 6 opiniowany był przez podkomisję , która wyraziła się o nim pozytywnie.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – cała Komisja powinna zbierać się 3 – 4 razy w roku oraz wtedy kiedy opiniuje Miejski Program Profilaktyki .Wówczas kiedy wpływają wnioski o podjęcie leczenia odwykowego zbiera się podkomisja , która je opiniuje. Na ostatnim posiedzeniu podkomisji wnioski , które zaproponowane są w projekcie uchwały nr 6 zostały przez nią zaopiniowane pozytywnie. Przypomniała o podziale środków na dofinansowanie akcji letniej , który zaproponowany był w miesiącu lipcu oraz o ich przyznaniu  bez konsultacji z Komisją.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – nie prawnego obowiązku konsultowania wydatków z funduszu przeciwalkoholowego z Komisja. Pozytywnie wypowiedział się o zorganizowaniu  spotkania, zaproponowanym przez pana Zbigniewa Palucha. Odnosząc się do zapytania pana Arkadiusza Słowińskiego  stwierdził , że działaniami określonymi w projekcie uchwały nr 6 objęci będą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza.

 

Pani Halina Bargiel – wnioski o dofinansowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych , której jest dyrektorem , składane są co roku. Z takich dofinansowań skorzystać może każda placówka .

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6)      Zmiany uchwały nr V/28/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 23.01.2007  w spr.  „Miejskiego Program   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii mieście Lubaniu na   2007 rok.”

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

7)      Wyrażenia stanowiska odnośnie planów likwidacji Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – w punkcie 6 uzasadnienia zamiast Krzywa należy wpisać Krzyżowa.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

8)      Zmiany uchwały nr XIV/68/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2007 roku   w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

9)      Przyjęcia wzorów informacji  i deklaracji podatkowych dotyczących podatku  od  nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Lubań.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 9.

 

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił  odpowiedzi na wnioski i zapytania w sprawach :

 

-         podania składu Rady Sportu- w jej skład weszli  Krzysztof Doliński,  Artur Fenczyszyn,   Małgorzata Garula,,Dorota Getler , Jan Hofbauer ,  Marek Kachniarz ,  Mirosław Kazimierczak ,    Irena Kicmal, Henryk Matyjewicz , Konrad Rutkiewicz,    Eliza Sławińska 

-       wymiany instalacji elektrycznej w Ratuszu – wniosek jest słuszny , ale nie ma tego ujętego w budżecie,

-       zabezpieczenia budynku po byłej drukarni przy ul. Bankowej – budynek zostanie zabezpieczony,

-       utworzenia w roku przyszłym nowego przedszkola lub jego filii – nie ma wolnego budynku by uruchomić przedszkole .Pierwszą sprawą, której należy się przyjrzeć, to weryfikacja przyjęć dzieci spoza miasta do przedszkoli miejskich.

-       możliwości utworzenia na stronie internetowej miasta elektronicznych skrzynek dla radnych – jeśli będzie to możliwe , to nie ma problemu,

-        oświetlenia parku znajdującego się w pobliżu marketu Intermarche – wniosek zasadny , ale nie ma tego ujętego w planie,

-        wykonania nawierzchni ul. Wyspowej – być może zostanie zrobiona po zimie.

-        wykonania remontu  budynku przy ul. Piramowicza 4 – brak środków w budżecie.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad. 10

 

Komunikaty

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała o:

 

-        terminie odbycia  grudniowej  sesji poświęconej uchwaleniu budżetu – 21.12.2007 r. o raz o spotkaniu Opłatkowym, które odbędzie się po sesji o godz. 14.oo.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak  ogłosiła zakończenie obrad XVI sesji RM.

 

 

Prot.JMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2008-01-07 14:37:18 Ostatnia zmiana: 2008-01-07 14:40:33