Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2007 rok

 GGNiR – 72246-1/07                                                                                 Lubań, 2007-04-30

               
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia na potrzeby Gminy Miejskiej Lubań . Nr sprawy: GGNiR – 72246-1/07


Działając na podstawie art. 4a ust. 2 BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

„Usługi związane z wydzieleniem gruntów przeznaczonych pod budowę obwodnicy południowo-zachodniej w Lubaniu”

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

    BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

    ul. 7-mej Dywizji 14, 59-800 Lubań

    http://www.luban.pl

    email umluban@post.pl

 Godziny urzędowania 7.30-15.30

2) Określenie trybu zamówienia:

    Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: http:// www.bip.luban.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową - za pobraną opłatą pocztową .

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  • Podział geodezyjny 49 działek o łącznej powierzchni 71,8987 ha, w tym :

- podział 25 działek na 2 części

- podział 21 działek na 3 części

- podział 2 działek na 4 części

- podział 1 działki na 5 części

wraz z okazaniem granic oraz ich trwałą stabilizacją

  • Połączenie 57 działek powstałych w wyniku podziału oraz już wydzielonych

 

     

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Nomenklatura CPV: 70 00 00 00 00-1          Nazwa usługi:  Usługi w zakresie nieruchomości

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

  

6) Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy  do dnia 31 lipca 2007 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

     tych warunków:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)   posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem

            technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

-          udokumentują wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac związanych z

przedmiotem zamówienia tj. dokonanego podziału gruntów w ilości co najmniej 50 szt , dokonanego scalenia gruntów w ilości co najmniej  30 szt. oraz w okresie ostatnich trzech lat przez co najmniej dwa lata  realizowali usługi zgodne z przedmiotem zamówienia. .

-          udokumentują, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia .

 

b)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

      c)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy,

 

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z regułą spełnia/nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania.

 

9) Informacja na temat wadium:

     wadium nie wnosi się

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      cena – 100 %  

11) miejsce i termin składania ofert:

     w siedzibie zamawiającego :

     Urząd Miasta Lubań – Biuro Obsługi Interesantów,  pokój Nr 9, ul. 7-mej Dywizji 14  

     59-800 Lubań

     do dnia 07 maja 2007 roku do godz. 9.30 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

      w siedzibie zamawiającego

      Urząd Miasta Lubań, pokój Nr 11, ul. 7-mej Dywizji 14,  59-800 Lubań

      dnia  07 maja 2007 roku o godz. 10.00 .

 

13) termin związania ofertą

     Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni .

 

                           

 

Załączone dokumenty
  SIWZ (85.4kB)        
  Załącznik Nr 1 (38kB)        
  Załącznik Nr 2 (78kB)        
  Załącznik Nr 3 (30kB)        
  Załącznik Nr 4 (42.8kB)        
  Załącznik Nr 5 (22.5kB)        
Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2007-04-30 14:25:35 Ostatnia zmiana: 2008-02-28 12:45:08