Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2007 r. » Sesja z 27 marca 2007

 

Protokół nr VII / 7 / 2007/ 3

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 27 marca 2007 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                  zakończenia: 15.00

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W VII sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz :

 

-        pan Konrad Rowiński       - Burmistrz Miasta

-        pan Henryk Rogacki         - Zastępca Burmistrza

-        pan Wiesław Wydra        - Zastępca Burmistrza

-        pan Marian Zwierzyński   - Skarbnika Miasta

-        pani Beata Siemaszkiewicz –   radca prawny

-        pan Ignacy Kidoń             - Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM

-        mieszkaniec Miasta

-        przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Sekretarzem obrad został pan Andrzej Gałęski.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady –odczytała wniosek Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie rozszerzenia porządku obrad sesji  o rozszerzenie porządku obrad w punkcie „Podjęcie uchwał”  o rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego

 

Propozycja rozszerzenia porządku obrad przyjęta została jednogłośnie.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad.

2)      Przyjęcie protokołu VI sesji RM.

3)      Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego.

4)      Ślubowanie radnej.

5)      Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

6)      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

7)      Analiza inwestycji miejskich zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym  na lata 2003 – 2007 i propozycje na lata 2007 – 2013.

8)     Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr  1.

9)      Podjęcie uchwał.

10)        Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

11)        Komunikaty.

 

Ad. 2

                  Przyjęcie protokołu VI sesji RM.

 

  Protokół VI sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

 

 

Ad. 3

           Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała ,że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Lubań Pana Krzysztofa Krawca – wybranego z okręgu wyborczego nr 1 z listy wyborczej nr 5 –KW  Platforma Obywatelska RP zgodnie z  art. 194 ust. 1  ustawy  z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z2003 r., Nr 159, poz.1547 z późniejszymi zmianami) –  kandydatką do wstąpienia w skład Rady Miasta Lubań z tej samej listy wyborczej jest pani Barbara Jaworowska, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 1 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 1 w Lubaniu z listy wyborczej nr 5 KW Platforma Obywatelska RP utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań.

 

Uchwała podjęta została jednogłośnie – przy 20 głosach za

 

Ad. 4

            Ślubowanie radnej.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała , że na podstawie art. 56 ust 4 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów( Dz.U. Nr 218 , poz. 1592 ze zmianami) kandydat na radnego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego przed przystąpieniem do ślubowania.

Oświadczenie takie pani Barbara Jaworowska -kandydatka na radną złożyła .

 

Zgodnie  art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnej pani Barbara Jaworowska   złożyła ślubowanie o treści :

“ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście  obowiązki radnego sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie , mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

 

Ad. 5

 Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań , obejmujące okres miesiąca marca  2007 r. przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in.  w zakresie  spraw organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:

 

Pan Stanisław Bykowski – w nawiązaniu do informacji przedstawionej w sprawozdaniu  dotyczącej przeprowadzanej wycinki drzew zgłosił wniosek dotyczący wycięcia dwóch drzew przy ul. K.Wielkiego 1a.

 

Pan Eugeniusz Witanowski  – odnosząc się do utwardzania nawierzchni dróg wskazał na konieczność nawiezienia kamienia na ul. Rzeczną.

 

Pan Jan Baniak – wskazał na konieczność  usunięcia zapadliska w jezdni na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Łużyckiej

 

Pan Zbigniew Paluch – czy zatkane po zimie studzienki kanalizacji deszczowej  znajdujące się  np. przy ul. 3 Maja i Łużyckiej będą oczyszczone przez pracowników  interwencyjnych ?

 

Pan Mieczysław Iwanow – co było przyczyną wymiany szafek  w szatni damskiej na basenie krytym?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – większość  zadanych zapytań  to wnioski , które w większości będą w przyszłości realizowane . Odnosząc się do oczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej przy

ul. Łużyckiej i 3 Maja – nie są to drogi miejskie. Zająć się tym powinien zarządca tych dróg. Złożył wstępną obietnicę , że w najbliższym czasie w internecie opublikowana zostanie mapka o właścicielach dróg znajdujących się na terenie miasta. W nawiązaniu do wymiany  szafek do szatni damskiej na basenie – powodem było to , że stare były skorodowane .

 

Ad. 6

             Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Eugeniusz Witanowski – zgłosił wniosek dotyczący ujęcia w planach inwestycyjnych modernizacji mostku nad rzeką Siekierką przy ul. Starolubańskiej.

 

Pani Halina Bargiel – zgłosiła zapytanie dotyczące :

-        możliwości spowodowania , by Galeria w Trecie otwarta była dłużej,

-       czy poprzez architekta można wpłynąć , by z Tretu usunięte były nieestetyczne banery?

-       czy jest możliwość wybudowania parkingu na terenie byłych warsztatów szkolnych na Pl. Strażackim?

 

Pan Mieczysław Iwanow zgłosił wniosek dotyczący przycięcia żywopłotu na Pl. Strażackim.

 

Pan Paweł Płuciennik zgłosił wnioski w sprawach:

-       wytyczania w przyszłości miejsc do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych o większej szerokości,

-       braki pojemników na makulaturę, szkło i tworzyw sztucznych ( czy może być to jeden większy pojemnik?),

-       skarg mieszkańców na zaśmiecanie terenu os sklepu Bricomarche   w stronę Kościoła Św. Jadwigi.

 

Pan Stanisław Wisłocki zgłosił wnioski dotyczące:

-       naprawy drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Piastów II . Ponieważ jest to droga niedawno wybudowana , jej naprawa powinna nastąpić w ramach rękojmi,

-       częstszego monitoringu przez Straż Miejską terenu pomiędzy ul. Słowackiego od budynku dawnego kasyna do tylnej bramy wjazdowej, ponieważ teren ten jest zaśmiecany i wyprowadzane są tam psy bez smyczy.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wniosek w sprawie ustawienia tablic zakazujących wysypywania śmieci oraz uporządkowania terenu w rejonie Osiedla Fabryczna w kierunku ogrodów działkowych „Kwisa” oraz rejonu byłej świniarni.

 

Pan Arkadiusz Słowiński  - zgłosił wnioski w sprawach:

-       wyegzekwowania przez miasto i  władze ZGiUK zapisu uchwały o utrzymaniu czystości w Gminie Miejskiej Lubań ( rozdział II § 13 pkt 4) w stosunku do wymienionych w regulacji podmiotów ( ogrody działkowe),

-       ponownego przeanalizowania możliwości wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi do budynku MOPS,

-        załatania na ul. Tkackiej dziur w nawierzchni tej ulicy,

-       możliwości zamontowania w centrum miasta tablicy przeznaczonej wyłącznie na tzw. ogłoszenia funeralne – czyli np. na wywieszania klepsydr,

-       możliwości zamontowania podliczników w obiektach , w których najemcy lub właściciele uprawiają przydomowe ogródki,

-        wskazał na brak odpowiedzi na zapytanie o tym , kto za niewielkie pieniądze zakupił drewno z wiatrołomów.

-        przedstawienia w formie pisemnej informacji zawierających średnią wysokość pensji pracowników w spółkach miejskich ,pensji brutto prezesów tych spółek, wysokość nagrody rocznej przyznanej prezesom spółek za okres 2002 – 2006 r.

 

Pan Jerzy Wawrzyniak zgłosił wniosek dotyczący zakupu przez miasto kostki polbrukowej i wydania jej mieszkańcom ul. Warneńczyka , którzy we własnym zakresie ułożą z niej chodnik.

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił wniosek dotyczący poprawy stanu dróg miejskich na ulicach

Gajowa, Parkowa ,Polna ,Łukasiewicza .Wnioskuje o zabezpieczenia środków finansowych w latach 2007 – 2013 na modernizacje ich nawierzchni.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił wniosek dotyczący przygotowania środków finansowych na wykonanie dokumentacji remontu ulicy Rzecznej. Zgłosił zapytanie , czy w budżecie miasta ujęta jest kwota na ubezpieczenie zdrowotne nauczycieli?.

 

Pan Stanisław Bykowski  zgłosił wnioski w sprawach:

-       postawienia znaku ograniczenia prędkości przy ul. Esperantystów ( od ul. Klasztornej),

-        zamontowania lampy oświetleniowej przy ul. Klasztornej,

-        wymiany żarówki obok sklepu spożywczego przy ul. Esperantystów.

 

Pan Tadeusz Sztaba zgłosił wnioski w sprawach:

-        rozważenia możliwości ułożenia około 2 m2 chodnika w rejonie przejścia przez drogę krajową od strony dawnego Polmozbytu,

-        naprawy siatki ogrodzeniowej oddzielającej chodnik od drogi krajowej ( obwodnicy) na przedłużeniu  ul. Rataja – Różana,

-        przycięcia drzew przy ul. Warszawskiej 7 – 12 .

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wnioski w sprawach:

-       zainstalowania lampy oświetleniowej na początku ul. Klasztornej , która została usunięta podczas naprawy nawierzchni tej ulicy,

-       wystąpienia do dyrektorów oddziałów banków mających siedzibę w Lubaniu o zamontowanie bankomatu na Osiedlu Piastów.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące:

-        możliwości zainstalowania podlicznika na wodę zużytą do podlewania ogródków – jest to możliwe według warunków podanych przez LPWiK – wynika to z ustawy,

-        możliwości wybudowania parkingu na terenie byłych warsztatów szkolnych na Pl. Strażackim -  warsztaty są własnością Powiatu. Od trzech lat staramy się o ich przejęcie ale do chwili obecnej brak jest decyzji Starostwa w tej sprawie.

 

W obradach nastąpiła 15 minutowa przerwa , podczas której na obrady przybyli pan Ignacy Kidoń – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM oraz pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny UM.

 

 

 

Ad. 7

Analiza inwestycji miejskich zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym  na lata 2003 – 2007 i propozycje na lata 2007 – 2013.

 

Prezentację multimedialną dotyczącą z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

na lata 2003 – 2007  i propozycje na lata 2007 – 2013  według stanu na dzień 31.12.2006 roku przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

 

W sprawozdaniu szczegółowo omówił realizację  poszczególnych  zadań ujętych w WPI ,tj.:

1)     przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy Siekierczyn,

2)      budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Uniegoszcz,

3)      budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kamienna Góra – IV etap,

4)      zabudowa śródrynkowa Tret z zagospodarowaniem terenu,

5)     ochrona dziedzictwa kulturowego Pogranicza Dolnośląsko – Saksońskiego poprzez renowację Ratusza w Lubaniu,

6)      modernizacja basenu odkrytego na stoku Kamiennej Góry,

7)      budowa obwodnicy zachodniej Pisarzowice – Zaręba,

8)      zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe,

9)      kompleksowa modernizacja i odbudowa nawierzchni dróg gminnych – I etap.

10)        budowa i przebudowa nawierzchni ul. Wł. Łokietka,

11)        termomodernizacja Gimnazjum nr 3 i Przedszkola nr 3,

12)        przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ulicy Rynek w Lubaniu.

 

oraz całkowite koszty poszczególnych inwestycji, poniesione środki , planowany okres realizacji, stopień przygotowania do inwestycji w tym: koncepcja, ekspertyza stanu technicznego, dokumentacja techniczna, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko ,wykonawstwo . Szczegółowo omówił również procedurę składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych , możliwości pozyskania i wykorzystania tych funduszy. Koszt zrealizowania wszystkich wymienionych zadań wyceniony został na około 32 – 35

mln. zł.

 

W dyskusji głos zabrali :

 

Pan Stanisław Wisłocki – czy są dokładne dane  jak daleko od zabudowy mieszkalnej ,od ul. Królowej Jadwigi i Górniczej,  przebiegała będzie obwodnica zachodnia , czy nie będą potrzebne tam ekrany ochronne ,czy do jej budowy potrzebna była zgoda mieszkańców , z kim było to konsultowane , czy opracowany jest plan bezkolizyjnego dojazdu do garaży na Osiedlu Piastów?

 

Pan Ignacy Kidoń – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego – obwodnica będzie przesunięta tak , by nie stwarzała zakłóceń dla mieszkańców ul. K. Jadwigi i Górniczej , ale jeśli będzie to konieczne to zamontowane będą ekrany ochronne. Plan bezkolizyjnego dojazdu do garaży planowany będzie na etapie opracowania projektu. Budowa obwodnicy konsultowana była na etapie wyłożenia do publicznego wglądu planu zagospodarowania tego terenu.

 

Pan Ryszard Piekarski – w większości  przedstawionych zadań brak jest określenia, czy na ich realizację złożone zostały wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – wnioski będą składane na zadania , których realizacja planowana jest w latach następnych. W chwili obecnej   kryteria składania i rozpatrywania wniosków nie są jasno określone. Brak jest wytycznych z jakich funduszy unijnych poszczególne zadania będą mogły być realizowane.

 

Pan Tadeusz Sztaba – czy czynione są starania budowy wodociągu w Uniegoszczy?

 

Pan Konrad Rowiński – zagadnienie to omówione zostało podczas prezentacji sprawozdania.

 

Ad. 8

Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1.

 

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Gimnazjum nr 1 przedstawił pan Jan Baniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji .

 

W protokole przedstawiony został zakres kontroli jaką objęto Gimnazjum nr 1.

Obejmowała ona  badanie gospodarki finansowej placówki w zakresie:

1)      Wykaz uczniów zameldowanych w Lubaniu i poza Lubaniem,

2)     Ilość uczniów w klasach 1 , 2 i 3 w latach 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 , 2006/2007,

3)     Wpływ na gospodarkę finansową placówki poprzez odejście nauczycieli na emeryturę w 2007r.

4)      Ilość godzin lekcyjnych wszystkich nauczycieli ( obejmujący tydzień pracy)

5)      Ilość wszystkich etatów w tym nauczycieli i pracowników administracji,

6)     Sposób przyznawania i naliczania godzin nadliczbowych nauczycielom za nieobecność w pracy nauczycieli będących na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym,

7)      Absencja pracowników z powodu zwolnień,

8)      Przebieg ewidencji faktur oraz należności i zobowiązań finansowych,

9)      Rozliczanie delegacji służbowych,

10)        Zakup usług i materiałów do szkoły.

 

W podsumowaniu protokołu Komisja stwierdziła , że:

1.     W czasie czynności kontrolnych zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w zakresie zagadnień objętych kontrolą.

2.     Dyrektor szkoły prowadzi prawidłowy nadzór nad gospodarka finansową jak też nad dokumentacją z nią związaną.

3.     Dyrekcja szkoły wykazuje się dużą operatywnością w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków ze źródeł pozabudżetowych jak również działań zmierzających do uzyskania oszczędności.

4.     Zasadne jest popieranie , opracowanego przez dyrekcję placówki , programu poprawy sytuacji ekonomicznej i jak najszybsze wdrożenie go do realizacji.

 

Protokół Komisji stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Ryszard Piekarski – kontrola przeprowadzona w Gimnazjum nr 1 świadczy o bardzo dobrym funkcjonowaniu tej placówki ,a protokół sporządzony przez zespól kontrolujący o dobrej i fachowej jego pracy.

 

Pan Witold Chojnacki – Komisja Infrastruktury Społecznej odbyła wizję lokalną w Gimnazjum nr 1i wszystkie elementy zawarte w protokole Komisji Rewizyjnej zostały potwierdzone. Wynik kontroli potwierdza , że szkoła funkcjonuje dobrze.

 

Ad. 9

             Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

2) zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Lubań.

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

 

Pani Barbara Jaworowska – wyraziła zgodę na prace w Komisji Budżetowo – Gospodarczej .Stwierdziła przy tym , że byłaby bardziej zainteresowana pracą w Komisji Infrastruktury Społecznej.

 

Pan Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca RM – zaproponowała , aby radna zmierzyła się z problemami , jakimi zajmuje się Komisja Budżetowo – Gospodarcza. Jeśli jednak w przyszłości radna uzna , że praca w tej komisji jej nie satysfakcjonuje , to rozważona zostanie propozycja zmiana pracy w innej komisji.

 

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 20 za i 1 wstrzymującym się.

 

3) powołania Komisji Etyki Rady Miasta Lubań.

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywna-

przy 5 głosach za , 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się.

 

Pozostałe komisje zapoznały się z projektem uchwały.

 

Do pracy w Komisji Etyki zgłoszeni zostali:

 

Pani Barbara Jaworowska   ( zgłoszona z ramienia klubu PO przez pana Marka Kardelę)

Pan Arkadiusz Słowiński ( zgłoszony z ramienia Klubu OKW Lubań 2006 przez pana Franciszka Bogdanowicza)

Pan Stanisław Bykowski ( zgłoszony z ramienia klubu Rodziny Katolickie „Razem” przez pana Mieczysława Iwanow)

Pan Jerzy Wawrzyniak ( zgłoszony z ramienia klubu radnych SLD  przez pana Mariana Kwolika)

Pan Marek Kardela (zgłoszony z ramienia klubu PO przez panią Małgorzatę Grzesiak)

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Etyki RM.

 

Uchwałę o powołaniu Komisji Etyki w w/w składzie osobowym podjęto jednogłośnie.

 

4) zmiany budżetu miasta Lubań na 2007 rok.

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5) wyboru delegata reprezentującego Gminę Miejską Lubań na Konferencji Krajowej  Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Nysa”.

 

Opinie Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej

  jednogłośnie pozytywne .

 

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej pozytywna

 przy 4 głosach za i 2 wstrzymujących się

 

pan Arkadiusz Słowiński – stwierdził ,że cieszy się , że podejmując tą uchwałę powracamy do normalności , i że delegatem będzie burmistrz miasta . Stwierdził również , że żałuje , iż na dzisiejszej sesji nie ma byłego delegata , który złożyłby sprawozdanie ze swojej działalności. Zgłosił wniosek , by  na jedną z najbliższych sesji zaprosić pana Michała Turkiewicza , by złożył sprawozdanie z działalności za okres 8 lub 4 lat.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – w czasie gdy pan Michał Turkiewicz wybrany został na delegata był wówczas zastępcą burmistrza. Z uwagi na panującą wówczas sytuację polityczną , sam zgłosił jego kandydaturę . Pozwoliło to , przy sprawowaniu rządów przez SLD ,że pan Michał Turkiewicz wybrany został na Prezydenta Euroregionu.

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził , że po wyjaśnieniach złożonych prze burmistrza  zmienia swój pogląd przedstawiony na posiedzeniu Komisji Budżetowo – Gospodarczej  dotyczący propozycji wyboru burmistrza na delegata.

 

Pan Marian Kwolik – stwierdził , że jako były Przewodniczący Rady , za kadencji którego pan Michał Turkiewicz wybrany został delegatem do Euregionu „Nysa”  , protestuje  , że w wypowiedzi pana Arkadiusza Słowińskiego użyte zostało wyrażenie , że dopiero teraz powraca się do normalności. Sprawozdanie byłego delegata składane było na sesji poprzedniej kadencji i wniosek , który złożył przedmówca  powinien dotyczyć okresu  od ostatniego sprawozdania , a nie okresu 8 lat.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6) sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 10

                Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – w formie pisemnej złożonych zostało wiele wniosków ,które związane są z kosztami. Ich realizacja musi być etapowana.

Udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez :

 

Panią Halinę Bargiel - możliwości spowodowania , by Galeria w Trecie otwarta była dłużej – jest ona czynna do godziny 21.00.Nie ma problemu , by czynna była dłużej, jednak związane jest to z koniecznością partycypacji współwłaścicieli w kosztach ogrzewania i utrzymania obiektu, a oni na to nie wyrażają zgody,

- czy poprzez architekta można wpłynąć , by z Tretu usunięte były nieestetyczne banery – nie ma prawnej możliwości wpływania na umieszczanie reklam. Obowiązująca w tym zakresie uchwała dotyczy tylko budynków komunalnych, nie dotyczy natomiast właścicieli lokali prywatnych i wspólnot.

 

Pana Mieczysława Iwanow dotyczący przycięcia żywopłotu na Pl. Strażackim – należy to do administratora terenu.

 

Pana Pawła Płuciennika - wytyczania w przyszłości miejsc do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych o większej  szerokości – postaramy się to zrobić

- zaśmiecania terenu os sklepu Bricomarche   w stronę Kościoła Św. Jadwigi- zostanie posprzątany przez pracowników interwencyjnych

 

Pana Stanisława Wisłockiego - naprawy drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Piastów II – zostanie to sprawdzone,

- częstszego monitoringu przez Straż Miejską terenu pomiędzy ul. Słowackiego od budynku dawnego kasyna do tylnej bramy wjazdowej, ponieważ teren ten jest zaśmiecany i wyprowadzane są tam psy bez smyczy – sprawa przekazana zostanie komendantowi Straży Miejskiej,

 

Pana Franciszka Bogdanowicza –ustawienia tablic zakazujących wysypywania śmieci oraz uporządkowania terenu w rejonie Osiedla Fabryczna w kierunku ogrodów działkowych „Kwisa” oraz rejonu byłej świniarni sprawdzimy czyj jest to teren, tabliczki powinny zostać ustawione – można to zrobić przez Centrum Ekologiczne oraz  rozpropagować  akcję uświadamiającą konieczność utrzymania porządku.

 

Pana Witolda Chojnackiego - poprawy stanu dróg miejskich na Kamiennej Górze – w tej chwili brak jest środków finansowych,

 

Pana Ryszarda Piekarskiego  – czy w budżecie miasta ujęta jest kwota na ubezpieczenie zdrowotne nauczycieli – zostanie to sprawdzone ,

- wykonanie dokumentacji remontu ulicy Rzecznej – brak środków finansowych.

 

Pana Stanisława Bykowskiego - postawienia znaku ograniczenia prędkości przy ul. Esperantystów, zamontowania lampy oświetleniowej przy ul. Klasztornej ,wymiany żarówki obok sklepu spożywczego przy ul. Esperantystów – zostanie sprawdzone  i przekazane odpowiedniemu wydziałowi

 

Pana Tadeusza Sztabę -- ułożenia około 2 m2 chodnika w rejonie przejścia przez drogę krajową – wniosek zostanie rozważony

- naprawy siatki ogrodzeniowej oddzielającej chodnik od drogi krajowej ( obwodnicy) na przedłużeniu ul. Rataja – Różana – wniosek zostanie przekazany zarządcy drogi

- przycięcia drzew przy ul. Warszawskiej 7 – 12  - wniosek zostanie przekazany zarządcy drogi

 

Panią Małgorzatę Grzesiak - zainstalowania lampy oświetleniowej na początku ul. Klasztornej – zostanie to sprawdzone ,

- zamontowania  bankomatu na Osiedlu Piastów-  wystąpimy  do dyrektorów oddziałów banków

 

Pana Arkadiusza Słowińskiego  - wyegzekwowania przez miasto i  władze ZGiUK zapisu uchwały o utrzymaniu czystości w Gminie – wniosek jest bardzo słuszny,

 - wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi do budynku MOPS – zostanie to sprawdzone i rozważone

 

- zamontowania w centrum miasta tablicy przeznaczonej wyłącznie na tzw. ogłoszenia  funeralne – nie ma pewności , że tablice te nie będą zaklejane

- przedstawienia w formie pisemnej informacji zawierających średnią wysokość pensji pracowników w spółkach miejskich, pensji brutto prezesów tych spółek, wysokość nagrody rocznej przyznanej prezesom spółek za okres 2002 – 2006 r – stwierdził ,że  w sprawie tej musi zasięgnąć opinii prawnej i jeśli będzie to możliwe , to odmówi pisemnej odpowiedzi na ten wniosek. Jeśli radny jest tym zainteresowany może sam to sprawdzić w dokumentach , które mogą zostać mu udostępnione.

 

Pan Arkadiusz Słowiński -  stwierdził , że jako radny ma prawo składać  takie wnioski i to robi. Ludzi bulwersuje fakt , że z zysków spółek wypłacane są prezesom spółek nagrody jednorazowe.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – premie przyznawane są w wysokości jedno miesięcznego wynagrodzenia – w przypadku prezesa LPWiK jest to kwota około 9,5 tys. zł , prezesów ZGiUK i PEC natomiast jest to kwota około 8,2 tys. zł. W tej chwili zarobki prezesów spółek miejskich  nie są małe , ale są mniejsze niż wówczas , gdy został burmistrzem. Wyjaśnił zasady podziału zysków osiąganych przez spółki.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza –ustosunkowując się do braku odpowiedzi na zapytanie pana Arkadiusza Słowińskiego o tym, kto zakupił drewno z wiatrołomów stwierdził ,że nie ma żadnych reguł , na jakich jest ono przyznawane czy sprzedawane. Jeśli budzi to kontrowersje to zasadnym byłoby opracowanie takich reguł. Drewno od ZGiUK zakupiły 44 osoby  po cenie 26,84 zł za m 3 natomiast pozostałe 40 ton drewna wywiezione zostało na wysypisko do kompostowania.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jak to się stało , że na posiedzeniu komisji burmistrz mówi , że drzewo prawdopodobnie nie będzie sprzedawane o później się je sprzedaje?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – po raz trzeci zadawane jest pytanie o drewno. Czy radni wiedzą coś na ten temat o czy nie wiedzą burmistrzowie?

 

Pan Mieczysław Iwanow – temat ten powraca , ponieważ po mieście krążą informacje , że grubsze drzewo wzięły osoby związane z miastem.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania udzielone zostaną odpowiedzi pisemne.

 

Ad. 11

Komunikaty

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady -  w dniu 2 kwietnia obchodzona będzie druga rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II – w związku z tym poprosiła radnych o uczestnictwo w mszy św. poświęconej Papieżowi , która odbędzie się 2.04.2007 r. o godz. 18.oo w Kościele Św. Jadwigi .

Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych złożyła życzenia . Poinformowała również o terminie składania oświadczeń majątkowych radnych.

 

 W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady  ogłosiła zakończenie obrad VII sesji RM.

 

 

 

Protokółowała

Joanna Temborowska

 

 

 

 

 

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2007-04-27 09:16:46 Ostatnia zmiana: 2007-04-27 09:19:50