Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

Zarządzenie nr 61/2003

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie: odpracowania i rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Itekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami 1 oraz Uchwały Nr XIl89/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wniosek Pani Bożeny Waniewskiej zam………………………….. w sprawie umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 2.434,57 zł rozpatrzyłem następująco:

-        kwotę 943,96 zł - stanowiącą zaległości za czynsz + odsetki za czynsz należy odpracować przy pracach porządkowych na terenie ABK Nr 4 w Lubaniu

-        kwotę 1.279,99. zł - stanowiącą zaległości za opłaty komunalne + odsetki rozłożyłem na 24 miesięczne raty

 

Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się w ABK Nr 4 w Lubaniu w celu spisania stosownego porozumienia.

Informuję również Panią, iż brak wpłat bieżących oraz wpłat na poczet zaległości za okres jednego miesiąca spowoduje, że zarządca lokalu tj. ABK Nr 4 w Lubaniu wystąpi z wnioskiem do sądu o eksmisję. Niezależnie od wszczęcia postępowania eksmisyjnego zarządca lokalu zmuszony będzie wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu w sprawie odcięcia Pani wody.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                   Burmistrz Miasta

                                                                                                                  Konrad Rowiński

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2007-01-25 07:36:08 Ostatnia zmiana: 2007-01-25 07:38:57