Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa » Sprzedaż lokali mieszkalnych oraz użytkowych na rzecz najemców

Sprzedaż lokali mieszkalnych oraz użytkowych na rzecz najemców

 

Lokal mieszkalny, lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Lubań może być wykupiony wyłącznie przez najemcę, lub współnajemców. Osoba zainteresowana winna złożyć wniosek o wykup  lokalu.

 

Wnioski oraz załączniki do wniosków o wykup lokali są wolne od opłat skarbowych. Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta Lubań w Biurze Obsługi Interesanta (ul. 7-mej Dywizji 14, pokój Nr 9 - I piętro) lub w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa  (ul. 7-mej Dywizji 14, pokój Nr 4 – I piętro)

 

Do wniosków należy dołączyć:

  • kserokopię aktualnej umowy najmu
  • kserokopię decyzji o przydziale lokalu

Wniosek oraz kserokopie w/w dokumentów powinny być potwierdzone przez właściwą Administrację Budynków Komunalnych oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

Wnioski z załącznikami należy składać w  Urzędzie Miasta Lubań w Biurze Obsługi Interesanta (ul. 7-mej Dywizji 14, pokój numer 9 – I piętro). Przed złożeniem wniosku należy dokonać wpłaty wadium na poczet czynności przygotowawczych   na konto Urzędu Miasta, Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Lubań Nr 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230

  • wadium na wykup lokalu mieszkalnego    - 400,-zł (czterysta złotych)
  • wadium na wykup lokalu użytkowego        - 500,-zł (pięćset złotych)

 

Sprzedaż lokali wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie na rzecz najemców odbywa się w trybie bezprzetargowym.

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych może nastąpić:

  • za gotówkę    - z zastosowaniem 90% bonifikaty w cenie,
  • na raty            - z zastosowaniem 70 % bonifikaty w cenie,

Przy sprzedaży na raty I wpłata wynosi 20 % ceny po bonifikacie, pozostała kwota może być rozłożona na raty roczne płatne przez okres do 10 lat wraz z odsetkami w wysokości 50% stopy procentowej równej średniej stopie redyskonta weksli.

 

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny na lokal, za nabycie ułamkowej części gruntu lub I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Koszty notarialne i sądowe ponosi także nabywca.

 

Termin załatwienia wniosku: około 3 m-ce

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubań w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa ul. 7-mej Dywizji 14, pokój Nr 4, I piętro – tel. 646 4421.

 

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.– Dz.U.Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/

·         Uchwała Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w spr. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań. (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884 z późn. zm.)


Informację przygotowała
Beata Stołecka

Załączone dokumenty
  Wniosek o nabyci lokalu mieszkalnego (47.2kB)        
  Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego (45kB)        
  Wniosek o nabycie lokalu użytkowego (46.5kB)        
  Wniosek o nabycie lokalu użytkowego (41.5kB)        
Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2007-01-17 14:47:56 Ostatnia zmiana: 2007-02-02 15:29:10