Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Decyzje środowiskowe

Informacja do wniosku o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

1.         Wymagane dokumenty:

1.1  poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie  - art. 46a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - 1 egzemplarz;

1.2  informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy /raport o oddziaływaniu na środowisko - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej prosi o składanie 3 egzemplarzy informacji/raportu;

Art. 49 ust 3: Do zapytania, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:

1)     rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

2)     powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,

3)     rodzaju technologii,

4)     ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

5)     przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,

6)     rozwiązaniach chroniących środowisko,

7)     rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

8)     możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

9)     obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

1.3  w przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.

 

2.         Opłaty:

- Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/ opłatę skarbową należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Lubań 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230 - w wysokości 205 zł. Dowód dokonania opłaty składa się wraz z wnioskiem. W przypadku załączonej kopii pełnomocnictwa, nie potwierdzonej przez notariusza, należy uiścić dodatkowo opłatę w wysokości 17 zł.

- Istnieje możliwość zwrotu opłaty skarbowej, w przypadku gdy nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zezwolenia, jedynie na wniosek strony.

 

3.           Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Lubań, Biuro Obsługi Interesanta, ul. 7-mej  Dywizji  14, tel. (075) 646 44 99, bądź drogą elektroniczną na e-mail: boi.um@luban.pl.

 

4.         Podstawy prawne:

4.1  Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2006 r. Nr 129, poz. 902/

4.2  Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm/

4.3  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z 17 czerwca 2003 r. /Dz.U. Nr 110, poz.1058/

4.4  Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm./

 

5.         Informacje dodatkowe:

5.1  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,

5.2  Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego,

 

 Informację przygotowała
Joanna Czyż

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2007-01-08 14:42:52 Ostatnia zmiana: 2007-01-08 14:43:41