Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2005 » Sesja XXXVIII z 27 września

Protokół Nr XXXVIII/38/2005/21

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 27 września 2005 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 9:30 zakończenia: 16:00

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i

podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

W XXXVIII sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności (usprawiedliwiona

nieobecność pani Małgorzaty Grzesiak) oraz:

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

-         pan Bogusław Borowski - Prezes Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

-         mieszkańcy miasta,

-         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Sekretarzem obrad został pan Tadeusz Biłous.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu XXXVII sesji RM.

3.      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4.      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5.      Realizacja budżetu miasta za I półrocze 2005 roku

6.      Informacja nt. działalności statutowej Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubaniu i zamierzenia na rok 2006.

7.      Podjęcie uchwał.

8.      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

9.      Komunikaty.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miasta

Protokół XXXVII sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie obejmujące okres miesiąca lipca i sierpnia 2005 roku przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta

Sprawozdanie znajduję w załączonym pliku.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wnioski dotyczące:

-         zabudowy jednego punktu świetlnego przy ul. Garbarskiej,

-         zaproszenia na jedną z najbliższych sesji dyrektora Zarządu Dróg Krajowych celem wyjaśnienia, dlaczego Zarząd ten wzbrania się przed ustawieniem sygnalizacji świetlnej na ul. Zgorzeleckiej?

Pani Maria Skórniak – zgłosiła zapytania dotyczące:

-         utrzymania czystości i wyglądu estetycznego dużego parkingu w centrum miasta obok Powiatowego Urzędu Pracy,

-         czy zasadnym jest utrzymywanie tylu ABK-ów, skoro wiele mieszkań przeszło w ręce prywatne?,

-         dlaczego nie otrzymała odpowiedzi na piśmie na temat tworzenia klas pierwszych w roku szkolnym 2005/2006 w Szkole Podstawowej nr 2?

-         jaka jest perspektywa powstania obiecanego centrum kulturalnego przy PLUS-ie?

-         zwrócenia uwagi na zachowanie młodzieży zbierającej się w tzw. „małpim gaju” przy obwodnicy

Pan Mieczysław Iwanow - zgłosił zapytania w sprawach:

-         wykonania rozbiórki warsztatów po szkole zawodowej oraz jak będzie zagospodarowany ten teren?,

-         dziur na ul. Ratuszowej, które systematycznie się pojawiają – wnioskuje o naprawę stanu obecnego a przyszłości zmianę nawierzchni.

Pan Ryszard Piekarski zgłosił zapytania w sprawach:

-         w ramach zadań inwestycyjnych w roku 2005 ujęto budowę oświetlenia ulicy Skalniczej – kiedy zadanie to zostanie wykonane?

-         na jakich zasadach we wspólnotach mieszkaniowych do siedmiu lokali ABK przeprowadzają podwyżkę czynszu za zarządzanie?

Pan Stanisław Bąk – dlaczego nie otrzymał odpowiedzi na zapytanie jakie są wpływy do

budżetu miasta od marketów? Zgłosił wniosek o sprawdzenie wykonania studzienek burzowych

Pan Tadeusz Sztaba zgłosił zapytania i wnioski dotyczące:

-         jak wygląda profilaktyka zapobiegania gruźlicy w szkołach podstawowych?

-         bardziej skutecznego zamalowywania znaków zakazanych (swastyki)

-         zwrócenia uwagi, poprzez częstsze patrole Straży Miejskiej, na zachowanie osób stale przebywających na ławkach obok CPN, które piją tam alkohol i wymuszają pieniądze

-         ustawienia znaków drogowych - przejazd z ul. Głównej do ul. Granicznej w GW Lubań, podwórko pana Barnata

-         jedną z dróg łączących ul. Główną z ul. Graniczną przywrócić do stanu możliwego do przejścia pieszego i przejazdu w okresie jesienno – zimowym poprzez nawiezienie tam podbudowy bazaltowej

-         dlaczego w książce „Lubań wczoraj i dziś” W. Bereca tak mało miejsca poświęcono kulturze chrześcijańskiej w naszym mieście i dokonaniami w tym zakresie?

-         podjęcia kroków zmierzających do ustawienia wideo radaru na drodze krajowej przebiegającej przez miasto

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wnioski i zapytania w sprawach:

-         braku oświetlenia podwórka znajdującego się pomiędzy ul. Hutniczą i Robotniczą,

-         zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2005 środków finansowych na remont nawierzchni placu przy lubańskiej fontannie przy Ratuszu,

-         podjęcia kroków przystosowujących szalet zlokalizowany przy stadionie miejskim przy ul. Ludowej do wymogów służb sanitarnych,

-         kiedy Komisja Prezydialna zajmie się sprawą ufundowania sztandaru dla Tresury Psów?

-         przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Radę Miasta kosztów wydatkowanych przez budżet miasta Lubania na remont byłego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy Placu Lompy

 

Ad. 5

Realizacja budżetu miasta za I półrocze 2005 roku

 

W związku z tym, że radni otrzymali pisemną informację o przebiegu realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2005 roku, najważniejsze zagadnienia w niej zawarte przedstawił pan Marian  Zwierzański – Skarbnik Miasta.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku zatwierdzona została zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 31 sierpnia br. oraz przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Opinia RIO jest pozytywna.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na rok 2005 w dniu 28 grudnia 2004 roku wynosił:

-         po stronie dochodów 38 670 954 zł

-         po stronie wydatków 40 757 037 zł

W okresie I półrocza 2005 roku budżet miasta Lubań ulegał zmianom, które wynikały z Uchwał Rady Miasta, decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego oraz na wniosek Burmistrza Miasta Lubań.

W wyniku zmian ostateczny plan budżetu miasta Lubań na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniósł:

-         po stronie dochodów 41 375 751 zł

-         po stronie wydatków 51 793 809 zł

Do dnia 30 czerwca Burmistrz Miasta skorzystał z następujących uprawnień:

-         dokonywał przesunięcia wydatków budżetowych zgodnie z danym upoważnieniem

-         zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym 855 722 zł (plan 900 000 zł)

Ponadto w celu pokrycia wydatków nieprzewidzianych wykorzystał rezerwę ogólną na kwotę 53 700 zł oraz rezerwę inwestycyjną 321 977 zł, Planowany deficyt budżetowy w kwocie 10 418 058 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków inwestycjach zawartych w uchwale

budżetowej na 2005 rok. Zobowiązania miasta Lubań na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosiły 15 080 550 zł, co stanowiło 36,45% planowanych dochodów, z tego przypada na:

-         obligacje komunalne 6 600 000 zł

-         kredyty i pożyczki 4 086 836 zł

-         wymagalne zobowiązania podległych jednostek bez Urzędu Miasta 2 112 292 zł (MOPS kwota 0 zł, Pokoje Gościnne kwota 10 259 zł, Agencja Rozwoju Miasta kwota 55 502 zł, Szkoły Podstawowe od 1 do 4 kwota 167 920 zł, Gimnazja od 1 do 3 kwota 114 244 zł, Stołówki Szkolne kwota 0 zł, ABK nr 2 kwota 332 019 zł, ABK nr 3 kwota 648 811 zł, ABK nr 4 kwota 658 422 zł, MOSiR kwota 22 731 zł, Przedszkola Miejskie nr 1, 3, 5 kwota 102 684 zł)

-         wymagalne zobowiązania Urzędu Miasta Lubań 2 281 122 zł

W I półroczu 2005 roku dokonano spłaty następujących kredytów, pożyczek i obligacji

komunalnych:

-         kredyt inwestycyjny Nordea Bank Wrocław 0 300 619 zł

-         wykup obligacji BOŚ Warszawa 1 100 000 zł

Razem: 1 400 619 zł

Należności wymagalne miasta Lubań na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 4 166 708 zł, (w tym 2 000 000 zł to odsetki) z tego:

-         podatków i opłat lokalnych 3 791 394 zł

-         majątku gminy 0 231 138 zł

-         opłat administracyjnych 0 041 481 zł

-         innych 0 102 695 zł

Widząc pogarszający się stan finansów przedsiębiorców i osób fizycznych dokonano umorzeń

podatkowych w I półroczu 2005 roku na kwotę 114 725 zł, z tego:

-         podatek od nieruchomości 0 071 288 zł

-         podatek rolny osoby fizyczne 0 000 667 zł

-         podatek od środków transportowych 0 042 770 zł

Dochody

Plan dochodów ogółem został wykonany w kwocie 18 732 322 zł, tj. 45,27% planu rocznego z tego zadania własne 15 822 910 zł tj. 42,66% planu rocznego oraz zadania zlecone 2 909 412 zł, tj. 67,85% planu rocznego.

Główną przyczyną nie zrealizowania dochodów zgodnie z planem jest brak realizacji dotacji z Funduszu Phare CBS z powodu opóźnień w realizacji inwestycji „Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Lubania i Gminy Siekierczyn” oraz niezrealizowane dochody od osób fizycznych (PIT) przez Ministra Finansów, ponadto sprzedaż mienia komunalnego, podatek od nieruchomości osoby prawne.

Zagrożenia w wykonaniu dochodów w II półroczu 2005 roku to:

-         dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, które zostały wykonane w 31,47% planu rocznego, tj. w kwocie 358 763,27 zł z powodu nie sprzyjającej koniunktury na rynku nieruchomości. Przewiduje się, że plan roczny nie zostanie wykonany w kwocie ok.  350 000 zł, tj. 30,70% planu rocznego,

-         niezrealizowane dochody od osób fizycznych (PIT) przez Ministra Finansów (duże bezrobocie ok. 30%). Innych zagrożeń nie ma.

Wydatki

Plan wydatków za I półrocze 2005 roku ogółem został zrealizowany na kwotę 17 692 715 zł, tj. 34,16% planu rocznego, z tego zadania własne 15 209 495 zł, tj. 32,02% planu rocznego oraz zadania zlecone 2 483 220 zł, tj. 57,91% planu rocznego.

Wydatki budżetowe w zdecydowanej większości zostały zrealizowane w ramach limitów ustalonych w planach finansowych, lecz są pewne zagrożenia:

-         w realizacji zadań oświatowych, z powodu braku środków finansowych na kwotę około 400 000 zł Zastanowić się należy nad docelową siecią szkół, jednak decyzji nie należy podejmować szybko, ponieważ nie wiadomo na razie, co będzie dalej z budynkami.

-         wydatkach Urzędu Miasta - niedoszacowanie na kwotę około 400 000 zł (w tym również utrzymanie TRETU).

Odnosząc się do sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych Gminy stwierdził, że najgorsza sytuacja występuje w Administracjach Budynków Komunalnych. Sytuacja ta spowodowana jest zbyt niskimi czynszami mieszkaniowymi oraz wzrostem zobowiązań obligatoryjnych (energia, gaz, woda, odpisy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych). Reasumując stwierdził, że nie widzi zagrożeń w realizacji dochodów i wydatków. Zastanowić się jednak należy nad docelową siecią szkół, jednak decyzji nie należy podejmować szybko oraz reorganizacją ABK.

Pan Zenon Piwoni – Przewodniczący Komisji Budżetu odczytał Uchwałę nr I – 200/2005 z dnia 8 września 2005 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubań informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2005 roku. Skład Orzekający RIO badając pod względem formalnoprawnym dokumenty będące podstawą analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku oraz badając pod względem merytorycznym informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2005 roku – wydał pozytywną opinię o informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2005 roku.

Pan Ryszard Piekarski – odnosząc się do sytuacji finansowej ABK stwierdził, że nadszedł czas, aby dokonać ich reorganizacji. Spowodowałoby to zmniejszenie zobowiązań i wydatków.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2005 roku została przyjęta.

 

Ad. 6

Informacja na temat działalności statutowej Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubaniu i zamierzenia na rok 2006

 

Informację o statutowej działalności jak i zamierzeniach na rok 2006 Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubaniu (LTBS) przedstawił jego prezes pan Bogusław Borowski.

Podstawowym zadaniem LTBS-u jest budowanie domów mieszkalnych, przeprowadzanie adaptacji i modernizacji budynków na cele mieszkaniowe przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. W okresie ostatnich 5 lat działania wykonane zostały dwie duże inwestycje mieszkaniowe. Pierwszą była adaptacja byłego przedszkola przy ul. Kolejowej 30. Budynek dla 21 rodzin został oddany do zasiedlenia od 1 stycznia 2001 roku. Drugą inwestycją była przebudowa budynku po szkole podstawowej przy ul. Słowackiego 16, która wykonywana została w okresie od września 2004 roku do czerwca 2005 roku. W budynku tym od 1 lipca br. klucze do mieszkań otrzymało 19 rodzin. Dzisiaj zasoby mieszkaniowe LTBS stanowią 2 budynki mieszkalne, w których jest 40 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej lokali wynoszącej 2100m2. Ta ostatnia inwestycja miała ogromne znaczenie, gdyż uwiarygodniła TBS na rynku mieszkaniowym zarówno w Lubaniu jak i województwie. Pod względem organizacyjnym jak i finansowym odniesiony został duży sukces. Inwestycja budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Słowackiego 16 trwała bardzo krótko i kosztowała stosunkowo niewiele. Wykonawca – firma INTER- AUPOL z Bolesławca w ciągu 9 i pół miesiąca terminowo wykonała wszystkie zaplanowane prace budowlana. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 1 385 000 zł, co w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej wyniosło 1 320 zł. Od 1 lipca 2005 roku majątek trwały Spółki stanowią 2 budynki mieszkalne i budynek biurowy, tj. kamienica w Rynku – Sukiennicach na łączną kwotę

4 428 000 zł. W roku 2005 oprócz prowadzonej inwestycji mieszkaniowej wykonany został również remont kamienicy w Rynku. Pomalowano w nim wewnątrz klatki schodowe, pomieszczenia biurowe i gospodarcze oraz pomalowano elewację zewnętrzną. LTBS oprócz zarządzania własnymi zasobami prowadzi również zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Pl. 3 Maja 4. W okresie lata wykonano na zapleczu tego budynku remont pokrycia dachowego, wymieniono stare rynny spustowe, uporządkowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczówki. W chwili obecnej trwają końcowe odbiory techniczne. Odnosząc się do zamierzeń na rok 2006 – LTBS chce przygotować się do kolejnej inwestycji mieszkaniowej. Działanie to musi być jednak spójne na dwustronnej płaszczyźnie. Chodzi tu o wykonanie takiej inwestycji mieszkaniowej, którą udźwignie Spółka przede wszystkim pod względem finansowym. Niezbędnym będzie znalezienie w miarę dobrego technicznie budynku do adaptacji na

mieszkania. Musi tu być współdziałanie Zarządu Spółki LTBS z Burmistrzem i Radą Miasta, a z drugiej strony musi być społeczne zapotrzebowanie na mieszkania budowane przez LTBS, aby inwestycja taka miała sens.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Stanisław Jastrzębski - czy zamknięty został już temat wyciekającego szamba na ul.

Kolejowej oraz gdzie odprowadzane są ścieki z ul. Kolejowej?

Pan Bogusław Borowski – sprawa wyciekającego szamba na ul. Kolejowej została załatwiona. Odnosząc się do gospodarki ściekowej – za miastem wybudowaliśmy przepompownię, która ścieki pompuje do rurociągu (kanału) tłocznego. Uporządkowanie nastąpi po wybudowaniu kanalizacji.

Pani Maria Skórniak - gdzie ścieki odprowadzane są dalej?

Pan Bogusław Borowski – cała sanitarka odprowadzana jest do zbiornika Inchoffa byłej

Bawełnianki.

Pan Ryszard Janiak – prawda jest taka, że wówczas, kiedy LTBS adaptował budynek

przedszkola na mieszkania przy ul. Kolejowej otrzymał pozwolenie do wpięcia się do istniejącej wtedy kanalizacji Bawełnianki, do której podłączone były również dwa budynki przy ul. Kolejowej. Pozwolenie to jest już teraz nieważne, a prawda jest taka, że ścieki nie są

odprowadzane do zbiornika Inchoffa, a płyną prosto do rzeki. Zwrócił się z pytaniem, czy LTBS pobiera od swoich lokatorów opłaty za ścieki i czy, wzorem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej, są one odkładane na lokacie, czy też są konsumowane?

Pan Bogusław Borowski – LTBS pobiera opłaty za ścieki i wydaje je, ponieważ kosztuje tak przepompownia jak i czyszczenie, dwa razy w roku, kanalizacji. TBS jako udziałowiec mniejszościowy płaci 1/3 kosztów czyszczenia kanalizacji.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

1.      Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy Siekierczyn.

Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

2.      Zmiany budżetu miasta na rok 2005

   Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

     Opinie pozostałych komisji pozytywne:

     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej – 3 za, 2 wstrzymujące się,

     Komisja Gospodarki Miejskiej - 5 za, 2 przeciwne, 2 wstrzymujące się.

     Komisja Budżetu nie wydała opinii – 2 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się

     W dyskusji głos zabrali:
Pan Stanisław Jastrzębski – stwierdził, że jest zaskoczony tym, że rzeczy wcześniej uchwalone są następnie uchylane - w tym przypadku chodzi o kanalizację Uniegoszczy W roku ubiegłym mieszkańcy zostali poinformowani, że w tamtym rejonie prowadzona Będzie inwestycja, bo jest niezbędna. Natomiast w tym projekcie uchwały środki w  wysokości 200 tys. zł zdejmuje się z tego zadania i przeznacza na inny cel. Środki wydane na oczyszczalnię ścieków muszą się zamortyzować a to spowoduje, że zwiększą się opłaty za odbiór wody i ścieków. W interesie, więc wszystkich jest to, by do  oczyszczalni podłączonych było jak najwięcej odbiorców. Myśli, że decyzja z ubiegłego roku zostanie podtrzymana i wnioskuje, aby, kwota 200 000 zł zapisana w § 2 punkcie 4 przeznaczona została na wykonanie projektu technicznego kanalizacji Uniegoszczy.
Pan Ryszard Janiak – zgadza się z wypowiedzią przedmówcy. Kwotę wcześniej Przeznaczoną na wykonanie dokumentacji kanalizacji Uniegoszczy, w tym projekcie uchwały przeznacza się na oświatę, ale nic nie robi się w zakresie reorganizacji placówek oświatowych, bo w tej chwili termin jest nieodpowiedni - zbliżające się wybory. Odwleka się to, co jest potrzebne, a dokłada tam, gdzie nie jest.
Pan Tadeusz Sztaba – jeśli środki te zostaną przesunięte, to groziło to będzie brakiem kanalizacji w całym rejonie Uniegoszczy. O potrzebie wykonania kanalizacji mówi się już trzecią kadencję, a odwleka się na piątą. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z mieszkańcami Uniegoszczy, którzy bardzo krytycznie wypowiadali się o zamiarze rezygnacji z tego zadania. Ma upoważnienie od mieszkańców, którzy chcieliby spotkać się w tej sprawie z Burmistrzem. Jeśli projekt uchwały głosowany będzie w przedstawionym  brzmieniu, to Klub Radnych będzie głosował przeciw chyba, że przyjęty zostanie wniosek pana Stanisława Jastrzębskiego. Zwrócił się do radnych z prośbą o przychylne spojrzenie na potrzeby mieszkańców Uniegoszczy.
Pan Mieczysław Iwanow – nadrzędnym celem jest ekologia, czego w rejonie Uniegoszczy nie ma. Przyczyną warunków sanitarnych jest m.in. choroba dziewczynki z ul. Głównej.
Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 4 § 2, ponieważ najpierw chciałby wiedzieć, czy pozyskamy środki na wykonanie kanalizacji, bo wykonanie samej dokumentacji technicznej nic nie da.
Pan Arkadiusz Słowiński – odnosząc się do wypowiedzi przedmówców stwierdził, że wcześniej wszyscy mieli szansę na podjęcie innych decyzji dotyczących zarówno kanalizacji Uniegoszczy, np. pan Tadeusz Sztaba, który był członkiem Zarządu Miasta jak również reorganizacji placówek oświatowych, bo to radni tej kadencji podjęli decyzję o jej nie przeprowadzaniu. Stwierdził, że przykro jest, że projekt tej uchwały zmienia Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym zapisane były określone zadania nie zmieniając równocześnie na dzisiejszej sesji WPI.
Pan Konrad Rowiński – konieczność skanalizowania Uniegoszczy jest rzeczą absolutnie oczywistą. Przez ostatnie 15 lat samorząd wybudował 18 km kanalizacji a celem jest całkowite skanalizowanie miasta. W roku ubiegłym sam proponował środki na dokumentację Uniegoszczy II etap, jednak warunki się zmieniły. Propozycja wstrzymani wykonania dokumentacji technicznej II etapu kanalizacji sanitarnej Uniegoszczy związana est z tym, by nie płacić kar za zrzut ścieków do Kwisy z oczyszczalni. Zgodnie z wymogami unijnymi nastąpiła potrzeba rozszerzenia modernizacji oczyszczalni ścieków o gospodarkę osadową, a to związane jest z koniecznością zaciągnięcia pożyczki  wysokości 7,5 mln zł. Po zakończeniu modernizacji oczyszczalni ścieków, przygotowana jest następna inwestycja – I etap kanalizacji obszarów leżących wzdłuż ul. Kolejowej oraz IV etapu Kamiennej Góry. Koszt tej inwestycji szacowany jest na około 6 mln zł, w związku z  tym miasta nie będzie stać w najbliższym czasie na rozpoczęcie inwestycji skanalizowania pozostałej części Uniegoszczy. Inwestycji tej nie można realizować bez środków pomocowych, żeby je otrzymać miasto musi zabezpieczyć wkład własny w wysokości około 40% tych środków. Dlatego też zaproponowane zostało przesunięcie środków z wykonania dokumentacji technicznej na oświatę. Nie jest to zabieranie pieniędzy, bo i tak tej inwestycji, ze względu na brak środków, nie będzie ani w tej kadencji, ani przez następne dwa lata przyszłej. Nie możemy wydawać pieniędzy tylko po to, żeby dokumentację wykonać i odłożyć na półkę gdzie będzie leżała trzy lata. Zastanowić się należy również nad następnymi potrzebnymi inwestycjami, np. remontem basenu na Kamiennej Górze. Odnosząc się natomiast do oświaty – likwidacja jednej szkoły nie przyniesie tak dużych oszczędności. Jest zdania, że radni w kadencji, ze względu na zbliżające się wybory, nie podejmą decyzji o reorganizacji placówek oświatowych. Na początku kadencji proponowana była reforma oświaty, na co radni nie wyrazili zgody. Reasumując jesteśmy przygotowani na dwie inwestycje – I etap kanalizacji Uniegoszczy i IV etap Kamiennej Góry. Pan Burmistrz stwierdził, że ma pewność, iż kanalizacja Uniegoszczy zostanie wykonana, ale zasadnym jest, by do sprawy tej podejść realnie – najpierw w ciągu najbliższych trzech lat wykonać I etap kanalizacji Uniegoszczy, gdzie zagęszczenie mieszkańców jest największe.
Pan Tadeusz Sztaba - odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi pana Arkadiusza Słowińskiego, że będąc członkiem Zarządu Miasta nie zabiegał o środki na kanalizację Uniegoszczy, stwierdził, że wówczas mówiło się o tym, że nastąpi to w przyszłej kadencji. Stwierdził również, że wyjaśnienia pana Burmistrza go nie przekonały, choć rozładowały sytuację.
Pan Stanisław Jastrzębski - padają różne, coraz wyższe kwoty wykonania kanalizacji, najpierw było to 4 – 5 mln zł, teraz mówi się o 9 mln zł. Uważa jednak, że rozkładając wykonanie inwestycji na np. pięć lat, corocznie nie będą to duże kwoty. Pan Wiesław Wydra – nie ma pomyłki w wysokości kwoty potrzebnej na wykonanie kanalizacji, ponieważ po wejściu do Unii Europejskiej zwiększyły się ceny stali, nastąpił wzrost podatku VAT. Odnosząc się do wykonania kanalizacji stwierdził, że inwestycji tej nie można dzielić na kawałki, gdy korzysta się ze środków unijnych. Koszty te zwracane są w 60% po wykonaniu inwestycji, miasto musi zabezpieczyć pozostałe 40% a teraz takich środków miasto nie ma. W chwili obecnej zlecane jest wykonanie dokumentacji technicznej na I etap Uniegoszczy – ul. Boczna, Robotnicza, Kolejowa, Jeleniogórska. Do tego chcemy włączyć IV etap Kamiennej Góry. Obawia się, że koszty są niedoszacowane.Dokumentacja zlecona będzie po półroczu po to, by płatność nastąpiła w roku przyszłym, a środki na nią zabezpieczone przeznaczyć w tym roku na ul. Łokietka – na co Rada wyraziła zgodę.
Pan Arkadiusz Słowiński – kanalizacji nie mają ulice w centrum miasta, dlaczego nie
Realizuje się IV etapu Kamiennej Góry, a zaczyna się Uniegoszcz.
Pan Wiesław Wydra – IV etap Kamiennej Góry został częściowo wykonany, ale na jego dokończenie zabrakło środków. Teraz jest szansa jego dokończenia.
Pan Marian Kwolik – w czasie dyskusji zgłoszone zostały wnioski przez pana Stanisława Jastrzębskiego – dotyczący pozostawienia 200 000 zł na dokumentację techniczną Uniegoszczy i przez pana Franciszka Bogdanowicza, dotyczący zdjęcia z porządku obrad głosowania nad punktem 4 § 2 projektu uchwały. Najdalej idącym jest wniosek pana Stanisława Jastrzębskiego. Przegłosowanie tego wniosku wiąże się z koniecznością wykreślenia z projektu uchwały punktów 5, 6 i 7 w § 2 oraz zmiany numeracjipozostałych punktów. Jako najdalej idący głosowaniu poddany został wniosek zgłoszony przez pana Stanisława Jastrzębskiego.
W wyniku głosowania wniosek przyjęty został większością głosów – przy 9 głosach za, 7 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.
Pan Marian Zwierzański – od początku wiadomym było, że na oświatę zabraknie środków. Na posiedzeniach komisji były informacje, że dopiero po tym projekcie uchwały Inspektor Oświaty wyliczy ile jeszcze środków zabraknie do końca roku. Podjęcie uchwały z przyjętym wnioskiem spowoduje, że niektóre szkoły nie otrzymają środków na wynagrodzenia.
Pan Arkadiusz Słowiński - wniosek został przegłosowany i głosowany powinien być projekt uchwały wraz ze zmianą. Nikt nie wiedział, że zabraknie na wynagrodzenia nauczycieli.
Pan Franciszek Bogdanowicz – wiedząc o tym, właśnie, dlatego zgłosił swój wniosek.
Pan Stanisław Jastrzębski – skąd wzięte byłyby środki na oświatę, gdyby nie było ich na kanalizację? Nikt o tym wcześniej nie mówił.
Pan Konrad Rowiński – to, że środki z dokumentacji będą przeniesione na oświatę
Napisałem w uzasadnieniu do projektu uchwały. Po przeanalizowaniu wszystkich zadań, uznano, że z tego zadania można przenieść środki na oświatę, ponieważ i tak nie może być wykonana w tym roku.
Pan Ryszard Janiak – sam Burmistrz powiedział, że reorganizacji oświaty nie da się
przeprowadzić przed wyborami. Trzeba było wcześniej zastanowić się, dlaczego brakuje na oświatę.
Pan Marian Zwierzyński – o potrzebach oświaty mówił na posiedzeniach komisji. Teraz postawiony został w trudnej sytuacji.
Pan Arkadiusz Słowiński – jeśli nie rozwiążemy problemu ilości szkół, to co sesję temat Braku środków na oświatę będzie się powtarzał.
Pan Wiesław Wydra – 200 000 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w tym roku nie wydamy, bo nie ma takiej możliwości.
Pan Tadeusz Sztaba – jeśli subwencja oświatowa jest niezrealizowana, to czy robi się coś by ją otrzymać? Dlaczego budżet oświaty jest niedoszacowany, skoro wiadomo jest ilu jest nauczycieli? Jak to się dzieje, że pierwotne wyliczenia są przekraczane – nawet o 80%?
   
Pan Marian Zwierzański – na każdej komisji przekazywał informacje, w czym jest    problem.

     Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji, ponieważ decyzja

     została już podjęta.

     W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę – wraz z wnioskiem – podjęto

     większością głosów – przy 15 głosach za i 4 przeciwnych.

3.      Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

Opinia Komisji Budżetu negatywna – 1 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Opinia - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna – 5 za, 2 przeciwne

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej- 2 za, 2 przeciwne, 1 wstrzymujący się
Pani Maria Ścibiorska – zwiększenie wymiaru godzin nie przyniesie żadnych oszczędności.

Pan Konrad Rowiński – oszczędności rzeczywiście nie będzie. Intencją tej uchwały, zgodnie z sugestiami dyrektorów szkół, jest to, by pedagodzy, psycholodzy i logopedzi więcej czasu spędzali z uczniami w szkole.

Pan Arkadiusz Słowiński – dyrektorzy uważają, że pedagodzy mają mało pracy, co nie jest prawdą.

Pani Grażyna Chromy – pedagodzy wykonują więcej pracy niż nauczyciele. Opracowują

programy, przeprowadzają wywiady. Nie jest prawdą to, o czym mówiła pani Inspektor, że projekt tej uchwały konsultowany był z dyrektorami szkół, chyba, że tylko z niektórymi. W wyniku głosowania projekt uchwały został odrzucony przy 4 głosach za, 10 przeciwnych i 6 wstrzymujących się.

4.      Upoważnienia kierownika Działu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu

Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

5.      Zmiany w statucie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu

Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

6.      Zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Lubaniu

     Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie.

     Uchwałę podjęto jednogłośnie.

7.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań

Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej negatywna – 2 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się.

Opinie pozostałych komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej- 3 za, 2 przeciwne

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 3 za, 4 wstrzymujące się,

Komisja Budżetu – 2 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się.

Pan Zenon Piwoni – w swojej kampanii wyborczej miał dwa priorytety – zmniejszenie

bezrobocia (zakaz budowy marketów) i kanalizację Uniegoszczy. Projekty uchwał w sprawach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta przegłosowane zostały przez Radę w miesiącu styczniu br. z poprawką dotyczącą ograniczenia budowy obiektów handlowych do 300 m2. Wówczas uchwały te mogły zostać podjęte, ale Burmistrz ponowił procedurę. W przedstawionych dzisiaj projektach uchwał nieuwzględnione zostały w nich uwagi PEC, wniosek radnego o ograniczenie budowy obiektów handlowych powyżej 300m2 powierzchni sprzedażowej oraz decyzja Rady, co jego zdaniem jest lekceważeniem radnych i Rady. Wypowiedział się na temat sytuacji PSS, która na dzień dzisiejszy jest dobra, ale jeśli powstaną sklepy wielkopowierzchniowe spowoduje to, że sytuacja nie będzie już taka stabilna. Ponownie zgłosił wniosek o dokonanie zmian w projektach uchwały na 7, 8 i 9 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu, zachodniej i północnozachodniej części Miasta Lubań poprzez dopisanie w § 12 (projekty nr 8, 9) i § 13 (projekt nr 7) „Ustala się ograniczenie budowy obiektów handlowych do 300m2 powierzchni sprzedażowej”.

Pan Mieczysław Iwanow – przy pierwszym rozpatrywaniu tych projektów uchwał głosował za ograniczeniem powierzchni obiektów handlowych. Obserwując jednak sytuację szerzej oraz mając na uwadze wniosek ZEHS, który chciałby na swoim terenie wybudować obiekt, w którym sprzedawane byłyby produkty wytwarzane przez ten zakład uważa, że takie ograniczenia będą hamowały rozwój niektórych firm. Odczytał protokół posiedzenia Rady Nadzorczej ZEHS w kwestii dotyczącej zamiaru wybudowania takiego obiektu, w którym firma sprzedawałaby produkty przez nią wytwarzane. Uważa, że ograniczenie dotyczące dwóch dziedzin nie jest zasadne. Wyraził również pogląd, że jeśli w uchwale taki zapis zostałby zawarty, to w przypadku gdyby ZEHS odstąpił od złożonej propozycji wówczas byłby on nieaktualny.

Pan Arkadiusz Słowiński – w miesiącu styczniu mówiło się, że ograniczenia dotyczą

wszystkich dziedzin. Wyraził zdziwienie stanowiskiem przedmówcy, który już raz głosował za ograniczeniem a teraz zmienia zdania. Stwierdził, że Obywatelskim Klubie Radnych nie będzie obowiązywała dyscyplina w głosowaniu.
Pan Tadeusz Sztaba – dyscyplina głosowania nie będzie obowiązywała również w  Klubie Radnych „Rodziny Katolickie Razem ”.

Pani Grażyna Chromy – stwierdziła, że uważa, iż Rada powinna stworzyć warunki, by chronić handel lokalny, np. poprzez obniżenie podatków a nie ograniczanie powierzchni obiektów.

Pan Stanisław Jastrzębski – stwierdził, że podmioty w mieście nie są traktowane jednakowo – jedni płacą podatki, a inni nie. Opłat do kasy miejskiej nie wnoszą podmioty zewnętrzne. Pozytywnym natomiast przykładem, jest handel rodzimy - PSS i firma pana Trzęsowskiego, które zatrudniają pracowników i płacą podatki – dlatego też należy dbać i chronić handel lokalny. Powstanie natomiast dużych sklepów spowoduje wzrost bezrobocia. Przypomnieć sobie należy projekty dotyczące PLUSA. Wokół marketu miała być rozbudowana infrastruktura – bank, parking, centrum kulturalne - a tego nie ma. Stwierdził, że będzie przeciwny podjęciu tych  uchwał, chyba, że uwzględniony zostanie wniosek zgłoszony przez pana Zenona Piwoni.

Pan Stanisław Bąk – stwierdził, że chronić należy handel lokalny i zastanowić się nad

wpuszczaniem inwestorów zagranicznych.

Pan Konrad Rowiński – ustosunkowując się do wypowiedzi pana Zenona Piwoni o nie

uwzględnieniu w projektach uchwał dotyczących zagospodarowania przestrzennego tak opinii Rady jak i wniosku radnego wyjaśnił zasady opracowywania, wykładania tych planów, wnoszenia do nich uwag i ich rozpatrywania Rozpatrzenie uwag, zgodnie z ustawą są obligatoryjnym obowiązkiem burmistrza. Każde wniesienie jakiejkolwiek uwagi do projektu powoduje, że procedura jego uchwalania jest powtarzana od początku. uwagi do projektu planu wniosły konkretne osoby i firmy, które chcą się rozwijać. Stwierdził, że nie ma zamiaru oceniać interesów korporacyjnych, rozumie ich wypowiedzi i stanowiska, ale nie zgadza się z sugestią, że zlekceważył radnych i Radę nie uwzględniając tych wniosków.

Pan Zenon Piwoni - nie było intencją obrażenie Burmistrza, tym, że lekceważy Radę i radnych. Jeśli pan Burmistrz tak to odebrał, to przeprasza.
Pan Jan Sajan – z rozmów przeprowadzonymi z mieszkańcami swojego rejonu wynika, że mieszkańcy nie chcą wprowadzenia ograniczeń wielkości sklepów. Czy ograniczenia takie są zgodne z prawem?

Pan Tomasz Bernacki – to będzie dopiero wiadome, po podjęciu uchwały, której zgodność z prawem zbada Wojewoda. Do tej pory uchwały takie podejmowane były m.in. w Kołobrzegu, ale w odniesieniu do konkretnych działek, a nie całego planu.
Pan Arkadiusz Słowiński – co innego mówiono w styczniu, a co innego mówi się teraz.

Pan Tomasz Bernacki – ograniczenia generalnie nie dotyczą poszczególnych branż.

Pan Stanisław Jastrzębski – ustosunkowując się do wypowiedzi pana Jana Sajana dotyczącej woli mieszkańców o budowie dużych sklepów stwierdził, że odpowiedź na pewno byłaby inna, gdyby zapytano ich o wzrost bezrobocia, jakie powodują duże markety.
Pan Marian Kwolik – Klub Radnych SLD-UP nad tymi projektami uchwał głosował będzie również bez dyscypliny głosowania.
Pan Wiesław Wydra – wyraził pogląd, że aby głosowanie było obiektywne z głosowania powinni wyłączyć się ci radni, którzy zainteresowani są handlem, ponieważ wpływu na podjecie uchwały nie mają osoby, które wniosły inne uwagi do projektu planu.

Za zgodą Przewodniczącego obrady opuścił jeden radny.
Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Zenona
Piwoni o
dokonanie zmian w projektach uchwały na 7, 8 i 9 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu, zachodniej i północnozachodniej części Miasta Lubań poprzez dopisanie w § 12 (projekty nr 8, 9) i § 13 (projekt nr 7) „Ustala się ograniczenie budowy obiektów handlowych do 300m2 powierzchni sprzedażowej”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został odrzucony przy 8 głosach za 10

przeciwnych.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 10 głosach za, 8 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

8.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań

Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej negatywna – 2 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się.

Opinie pozostałych komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej- 3 za, 2 przeciwne

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 4 za, 3 wstrzymujące się

Komisja Budżetu – 2 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 10 głosach za, 8 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

9.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań

Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej negatywna – 2 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się.

Opinie pozostałych komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej- 3 za, 2 przeciwne

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 3 za, 4 wstrzymujące się

Komisja Budżetu – 2 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 10 głosach za i 9 przeciwnych

W obradach nastąpiła 15 – sto minutowa przerwa.

 

Ad. 8

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Zenon Piwoni - w imieniu Związku Kupców poinformował o tym, że Związek wraz z

niemieckim partnerem „Kontenta” Lobau opracowuje wniosek unijny z programu Interreg III A. Wniosek ten dotyczy rozwoju współpracy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami z Lubania i Lobau. Swoim zakresem obejmuje m.in. utworzenie wspólnej polsko-niemieckiej grupy roboczej, badania rynku po obu stronach granicy, wydawanie materiałów promocyjnych w dwu językach, stworzenie warunków do transgranicznej współpracy małych i średnich firm. Kosztorys po stronie polskiej wynosi 60 000 zł, natomiast po niemieckiej 59 500 EURO. Wraz ze złożeniem wniosku musi zostać złożone zapewnienie o finansowaniu w II kwartale 2006 roku 25% wartości wniosku, tj. 15 000 zł. Ponieważ Związek Kupców taką kwotą nie dysponuje zwrócił się z prośbą do Burmistrza o wsparcie tego przedsięwzięcia i sfinansowanie wkładu własnego Związku. Wsparcie takie bardzo przybliży dostęp do środków unijnych. Związek Kupców będzie natomiast finansował pozostałą część w wysokości 45 000 zł, licząc, że po zrealizowaniu projektu nastąpi refundacja środków. W tym celu Rada Miasta musiałaby podjąć uchwałę intencyjną o zagwarantowaniu takich środków w przyszłorocznym budżecie.

Pan Konrad Rowiński – wyraził opinię, że jako samorząd wniosek ten powinniśmy poprzeć, gdyż jest on zasadny. Jednak w chwili obecnej takiej obietnicy dać nie może z uwagi na fakt, że projekt budżetu na rok przyszły przedstawiony zostanie w miesiącu listopadzie. Zwrócił się do radnych z prośbą, by już dzisiaj wypowiedzieli się o tym czy zostanie to zaakceptowane w przyszłorocznym budżecie.

Pan Henryk Sławiński – w składaniu wniosków do programu Interreg III A podobna sytuacja, dotycząca zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 25% wartości wniosku, występuje również w odniesieniu do organizacji pozarządowych, w tym PTSM.

Pani Grażyna Chromy - poparcie tego wniosku byłoby jedną z form wspierania lokalnego

handlu.

Pan Marian Zwierzański – stwierdził, że w chwili obecnej w tej sprawie jego stanowisko jest negatywne, ponieważ jest to zaciągnięcie zobowiązania na rok przyszły, a do tej pory nie zostały spełnione określone wymogi i uzupełnione dokumenty.

Pan Zenon Piwoni – uzupełnienie dokumentów jest kwestię czasu. Teraz potrzebne byłoby tylko podjecie uchwały intencyjnej. Wszystko wskazuje na to, że jednak Związek do tego programu nie przystąpi.

Pan Marian Zwierzański – swoją wolę Rada wyraża uchwałą, a takiego projektu uchwały nie ma.

Pan Marian Kwolik – czy jeśli Rada dziś wyrazi swoje stanowisko, to zostałoby ono

uwzględnione w budżecie roku 2006 pod warunkiem, że Związek Kupców dostarczy odpowiednie dokumenty?

Pan Tadeusz Sztaba – czy byłoby to możliwe prawnie?

Pan Konrad Rowiński – ma to być intencja, czy chcemy to zrobić. W tej chwili chodzi o to, by mieć świadomość, że z czymś takim możemy mieć do czynienia. Strona niemiecka taki wniosek do programu Interreg III A zgłosiła.

Pan Zenon Piwoni – są to wnioski tego samego rodzaju składane osobno przez stronę

niemiecką i polską. Dopóki strona polska takiego wniosku nie złoży wniosek strony niemieckiej nie zostanie rozpatrzony.

Pan Wiesław Wydra – czy są to dwa osobne wnioski?

Pan Zenon Piwoni – są to osobne wnioski.

Pan Wiesław Wydra – w takim wypadku procedura jest taka, jak przedstawił to Skarbnik

Miasta

Pan Marian Kwolik – sprawę rada rozpatrzy ponownie po uzupełnieniu przez Związek Kupców wymaganych dokumentów i rozmowie z Burmistrzem.

Pan Konrad Rowiński udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         wykonania rozbiórki warsztatów po byłej szkole zawodowej – teren i warsztaty po szkole zawodowej są własnością Starostwa. Miasto wystąpiło z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie tego terenu, ale z uwagi na to, że Starostwo nie ma pieniędzy, obiekt ten wraz z terenem przeznaczyło do sprzedaży. Jeśli sprzedaż się powiedzie, to budynek tam pozostanie,

-         dziur na ul. Ratuszowej – w ramach robót cząstkowych,

-         poświęcenia zbyt mało uwagi kulturze chrześcijańskiej w wydaniu książki „Lubań wczoraj i dziś” – w książce tej więcej nie ma niż jest - brak jest też np. historii Miasta XX wieku. Tematy w niej opisane nie są wyważone. Sam uważa, że opracowanie to mogło być lepsze,

-         poprawy czystości i wyglądu estetycznego parkingu koło Powiatowego Urzędu Pracy – najbardziej wygląd tego parkingu psują otaczające go mury. Ich wygląd mogłyby poprawić np. reklamy,

-         remont nawierzchni placu przy fontannie obok Ratusza – zadanie do budżetu roku 2006,

-         poprawy bezpieczeństwa na drogach – planowane jest zamontowanie przy obwodnicy fotoradarów. Zakupi je firma Chromex, zatrudni również osoby do ich obsługi. Za monitorowanie firma otrzymywałaby 40%-45% od zapłaconych mandatów,

-         szaletu przy stadionie MOSiR – sprawa przekazana zostanie dyrektorowi MOSiR,

-         podwyżki czynszów przez ABK za zarządzanie – wynikają z ustawy o najmie lokali,

-         remontu ul. Rzecznej – jest to inwestycja,

-         zaproszenia na sesję dyrektora Zarządu Dróg Krajowych – być może na następną sesję,

-         perspektywy powstania centrum kulturalnego przy PLUSIE – zapytamy o to inwestora,

-         zasadności utrzymywania trzech ABK – należy się nad tym zastanowić, najwcześniej od 31 grudnia 2006 roku,

-         odpowiedź na temat tworzenia klas pierwszych w roku szkolnym 2005/2006 w Szkole Podstawowej nr 2 udzielona została ustnie na ostatniej sesji.

Pan Wiesław Wydra – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         zabudowy jednego punktu świetlnego przy ul. Garbarskiej - będzie wykonane,

-         ustawienia znaków drogowych (przejazd z ul. Głównej do Granicznej) – znaki zostaną ustawione,

-         utwardzenia przejazdu z ul. Głównej do Granicznej – jeśli będzie taka możliwość, ponieważ chodzi o koszty transportu surowca do utwardzenia,

-         tzw. „małpiego gaju” przy obwodnicy – powstanie tam stacja CPN i problem się rozwiąże

Pan Marian Zwierząński – udzielił odpowiedzi na zapytanie dotyczące wysokości wpływów do budżetu Miasta od marketów – jest to kwota 150 000 zł od nieruchomości oraz podatek PIT.

Poinformował radnych o propozycji zakupu, za kwotę 60 000 zł książek dla LO, z okazji jego 60 - cio lecia.

Pan Marian Kwolik – ufundowanie sztandaru – konsultacje w tej sprawie obędą się

październiku.

Pan Henryk Sławiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odnosząc się do wniosku o

przeprowadzenie kontroli – dobrze byłoby, aby sprawę zbadał odpowiedni wydział Urzędu

Miasta, a jeśli wynik byłby negatywny, to wówczas sprawdzi to Komisja Rewizyjna.

Pan Arkadiusz Słowiński – chciałby, aby kontrolę przeprowadziła komisja zewnętrzna, a nie

wydział Urzędu Miasta.

Za zgoda Przewodniczącego obrady opuścili dwaj radni.

Pan Marian Kwolik – poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Arkadiusza

Słowińskiego - w imieniu Obywatelskiego Klubu Radnych - dotyczący przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta kosztów wydatkowanych na remont budynku po byłym Liceum Ekonomicznym.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty przy 9 głosach za 7

wstrzymujących się.

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Lubań.

 

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-11-08 11:28:34 Ostatnia zmiana: 2006-11-08 11:53:32