Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2004 » Sesja XIII z 25 maja

Protokół Nr XXIII/23/2004/6

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 25 maja 2004 roku

 

 

godz. rozpoczęcia:9:30                                                           zakończenia: 14:10

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXI sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności (usprawiedliwiona nieobecność pana Zenona Piwoni) oraz:

­        pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,

­        pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

­        pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

­        pan Marian Zwierzyński – Skarbnik Miasta,

­        pan Zdzisław Kuchmistrz - Prezes PEC Lubań Sp. z o.o.

­        mjr Michał Gniewczyński – Z-ca Komendanta WKU Bolesławiec,

­        zaproszeni goście ,

­        przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad została pani Małgorzata Grzesiak.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta - przedstawił wniosek Burmistrza Miasta Lubań dotyczący rozszerzenia porządku obrad XXIII sesji Rady Miasta Lubań w punkcie 8 “Uchwały” o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu RP w dniu 11 lipca 2004 roku.

 

Wniosek został przyjęty.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Wręczenie aktów mianowania na stopień oficerski.

3.       Przyjęcie protokołów XXI i XXII sesji Rady Miasta.

4.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6.       Działalność statutowa PEC Lubań Sp. z o.o.

7.       Rozpatrzenie skarg.

8.       Uchwały.

9.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

10.  Komunikaty.

 

Ad. 2 Wręczenie aktów mianowania na stopień oficerski

 

Pan major Michał Gniewczyński – zastępca Komendanta WKU w Bolesławcu – po odczytaniu wyciągu z decyzji Ministra Obrony Narodowej o przyznaniu kolejnych stopni oficerskich żołnierzom uczestniczącym w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i okresie pwojennym, w imieniu Komendanta WKU, wręczył akty mianowania na stopień porucznika: panu Ryszardowi Kozakiewicz, panu Czesławowi Mirosław, panu Wacławowi Sławińskiemu, panu Wincentemu Chachurskiemu, panu Stanisławowi Kachniarz, panu Kazimierzowi Kisielewicz, panu Kazimierzowi Matuszewskiemu, panu Eugeniuszowi Łukjaniec. Wyróżnionym kwiaty oraz upominku książkowe wręczyli pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta i pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań. Gratulacje złożyli pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań i pan Jan Laszczak – Prezes ZBOWiD.

 

Następnie odbyło się wręczenie pucharu panu Gerardowi Kempińskiemu, który w konkursie na radnego, zorganizowanego przez TV Komsat, uzyskał największą liczbę głosów. Wręczenia pucharu dokonał pan Adam Kaszta – Prezes TV Komsat.

 

Ad. 3 Protokoły XXI i XXII sesji przyjęte zostały bez uwag

 

Ad. 4 Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań obejmujące okres miesiąca kwietnia - maja roku 2004 przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań.

 

W omawianym okresie Burmistrz Miasta Lubań

 

W zakresie spraw organizacyjno – prawnych:

 

przedłożył RM 17 projektów uchwał , wydał 25 zarządzeń m.in. w sprawach:

·         oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Budżetowego Stołówki Szkolne nieruchomości zabudowanej w Lubaniu przy ul. Bankowej 8,

·         zmian budżetu miasta Lubań na 2004 rok,

·         podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

·         sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok ,

·         oddania w użyczenie na rzecz MOPS w Lubaniu nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 7,

·         zmiany w normach przydziałów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Lubań,

·         umorzenia udziałów w Sudecko - Pomorskim Towarzystwie Drogowym,

·         wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na festynie z okazji obchodów 1 Maja 2004, rocznicy Konstytucji 3-go Maja , podczas imprezy „ Piknik w mieście”,

·         powołania członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

 

I. W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego:

 • W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 16 punktów świetlnych.

II. Inne działania w ramach utrzymania obwodów oświetlenia drogowego.

 • W ramach bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego – usuwania skutków aktów wandalizmu - uzupełniono osprzęt oświetleniowy (klosze i oprawy). Wymiana obejmowała 21 punktów. Koszt wymiany (montażu i dostawy) wyniósł: 5 926,17 złotych.
 • Uruchomiono oświetlenie Placu Szarych Szeregów na odcinku od ulicy Lwóweckiej do Dworca PKS. Ze względu na ograniczenia finansowe Spółka PKS zmuszona była wyłączyć zasilanie oświetlenia. W ramach porozumienia z PKS Sp. z o.o. koszty utrzymania tej części oświetlenia oraz koszt energii elektrycznej ponosić będzie miasto.
 • Trwają działania zmierzające do uruchomienia części oświetlenia drogowego po byłym ZNTK na odcinku ulicy Gazowej.

III. W ramach zadania – utrzymanie czystości

 • Po okresie zimowym przystąpiono do oczyszczania i porządkowania ulic miejskich. Grupa pracowników zatrudnionych przez miasto w ramach robót publicznych oczyściła miejskie ulice i chodniki, w dniach 05-08.04 2004 r. odbyła się akcja wywozu na składowisko miejskie zbędnych przedmiotów i sprzętu (mebli, sprzętu zmechanizowanego, opakowań szklanych i odzieży) zgromadzonych na strychach i posesjach. Wywóz przedmiotów realizował Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu. Koszt wywozu: 8 000 złotych. Podczas 44 kursów na wysypisko miejskie przyjęto 3,7 t przedmiotów i 167 opon.
 • IV. W ramach zadania – utrzymanie zieleni
 • W ramach realizacji umowy na prowadzenie wycinki ,ogławiania i prześwietlania drzewostanu na terenach miejskich wycięto 6 drzew.
 • W dniu 15.04.2004 r. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu rozpoczął realizację umowy na wykonywanie usługi komunalnej w postaci utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie miasta w roku 2004. Koszt realizacji zadania: 80 000 złotych.

Wydano 215 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 

W zakresie inwestycji i remontów:

 

Roboty związane z bezpieczeństwem ruchu na drogach, ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań: oznakowanie ulic - prowadzono prace związane z naprawą uszkodzonego i skradzionego oznakowania pionowego, rozpoczęto od dnia 18 maja br., od przejść dla pieszych, prace związane z odnową oznakowania poziomego na wszystkich ulicach będących w zarządzie miasta. Całość robót powinna być zakończona do 10 czerwca. Prace wykonuje wybrany w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARWITO” Spółka z o.o. z Zielonej Góry – Oddział Jelenia Góra. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w roku 2004 remontów nawierzchni ulic masami bitumicznymi na gorąco. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lubania. Umowa została podpisana dnia 26 kwietnia 2004 roku na wartość 65 100 złotych brutto i terminem realizacji do 30 czerwca 2004 roku. Do chwili obecnej wykonano naprawy cząstkowe uszkodzeń jezdni ulic: Spółdzielcza, Rynek, Tkacka, Bracka, Żymierskiego, Mikołaja, Wrocławska, Plac Strażacki, Esperantystów, część Kazimierza Wielkiego oraz terenu parkingu pomiędzy ulicami: Żymierskiego i Graniczną. Całość prac remontowych powinna być zakończona przed terminem określonym w umowie. W trybie awaryjnym usunięto powstałe zapadliska w nawierzchni chodników przy ulicy Rataja i Placu Śląskim oraz dokonano remontu powstałych w okresie zimy ubytków w nawierzchni z płyt granitowych placu przy Ratuszu Miejskim.

 

Zakończono czynności postępowania przetargowego na wybór wykonawcy największej inwestycji miasta „Modernizacji oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy iekierczyn”. Komisja Europejska podjęła decyzję zatwierdzającą prowadzone przez Komisję Przetargową postępowanie i rekomendowaną firmę na realizację kontraktu. Zawarto kontrakt z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym „HYDROBUDOWA 9” Spółka z o.o. z Poznania. Wartość kontraktu 2.392.531,32 EUR (netto), w tym udział środków Wspólnoty Europejskiej 1 708 985,12 EUR. Termin realizacji 18 miesięcy. Przekazanie placu budowy nastąpi do końca maja br. Na ukończeniu jest przygotowanie wniosku do WFOŚiGW we Wrocławiu na dodatkowe dofinansowanie robót modernizacyjnych oczyszczalni ze środków tego funduszu w formie dotacji oraz udzielenie pożyczki na preferencyjnych zasadach. Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku na wykorzystanie pełnej kwoty przyznanego z funduszu PHARE dofinansowania na ten cel i wykonanie dodatkowych prac w ramach posiadanego projektu modernizacji oczyszczalni. Zatwierdzenie wniosku przez Władzę Wdrażającą pozwoli na rozpoczęcie czynności przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót dodatkowych. Prace te powinny zakończyć się w miesiącu październiku br.

 

W zakresie dotyczącym przygotowania i prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych ujętych w zadaniach budżetu miasta na rok 2004 zakończono opracowanie projektów na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Reja i Kochanowskiego oraz przyłączenia budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika i Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej do sieci kanalizacji sanitarnej oraz remontu muru oporowego parkingu przy Urzędzie Miasta. Przetargi na wybór wykonawców tych robót przeprowadzone zostaną czerwcu br., w fazie uzgodnień znajduje się wykonywanie projektu budowlanego na wykonania remontu dachu, rynien i rur spustowych wraz z włączeniem ich do kanalizacji deszczowej oraz elewacji budynku Ratusza Miejskiego.

 

Zakończono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych, zakupów wyposażenia i zagospodarowanie części terenu w zabudowie śródrynkowej „TRET” wraz ze zlokalizowaniem tam Centrum Łużyckiego. Wybrano konsorcjum złożone z firm: Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szypiłow z Lubania, PPHU „HENPOL” z Olszyny oraz Pawilon Handlowy „MODUS” z Lubania. Umowa zostanie zawarta 25 maja 2004 roku. Wartość umowy netto 299.909,42 EUR, w tym udział dofinansowania z funduszu PHARE 225.000 EUR. Zakończenie robót 30 września 2004 roku. Przekazanie placu budowy nastąpi 25 maja br.

 

W ramach zadań związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

 • zakończono realizację odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Bankowej (na skrzyżowaniu z ulicą Staszica,
 • na bieżąco prowadzi się również bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, zwłaszcza w zakresie poprawy osadzeń włazów i obudów oraz uzupełnień brakujących zabezpieczeń elementów kanalizacji (braki po skradzionych przykryciach wpustów ulicznych),

 

Wydano 5 opinii pod warunki zabudowy oraz 15 opinii pod projekty budowlane związane z przyszłym zajęciem pasów drogowych i umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym.

 

Wydano 10 opinii pod wnioski na zajęcie pasów drogowych; 11 decyzji zezwoleń na zajęcie pasów drogowych oraz zawarto 3 umowy na dzierżawę pasów drogowych pod obiekty handlowe.

 

Zakończono odbudowy nawierzchni po awariach sieci gazowej w ulicach:

Ratuszowa, Rynek, Wrocławska i Szymanowskiego, wykonywanych w okresie zimowym przez Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu. Wystąpiły również trzy awarie sieci wodociągowej w ul. Słonecznej, Kolorowej i Kolejowej usunięte przez LPWiK.

 

W zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa:

 

1.     Przeprowadzono przetarg na sprzedaż działek na ul. Armii Krajowej, Mikołaja. Przetargi nie doszły do skutku, z uwagi na brak chętnych.

2.     Przeprowadzono negocjacje na sprzedaż w/w działek, w wyniku czego w m-cu kwietniu zawarto akty notarialne w przedmiocie ich sprzedaży.

3.     Wytypowano do sprzedaży działkę zabudowaną stacją transformatorową przy ul. Lwóweckiej

4.     Wytypowano do oddania w użytkowanie wieczyste działkę przy ul. Zgorzeleckiej.

5.     Wydano 5 decyzji zatwierdzających projekt podziału.

6.     Sprzedano 13 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

7.     Wytypowano do sprzedaży 32 lokale mieszkalne na rzecz najemców oraz 1 lokal w formie przetargu położony przy ul. Zawidowskiej 22B.

 

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej:

 

1.     WFOŚiGW przyznał dotację w wysokości 14.000 zł na zadanie pn. Lubańska Wiosna Ekologiczna

2.     23 kwietnia br. w MDK odbyła się inauguracja Lubańskiej Wiosny Ekologicznej. W ramach akcji odbyło się wiele imprez dla dzieci i młodzieży.

3.     Dostarczono kolejne pojemniki do segregacji odpadów – 37 szt. po 1,5 m3

4.     Dokonano zakupu z GFOŚiGW kosiarki i pilarki spalinowej do prowadzenia prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej przez pracowników publicznych.

5.     Zlecono firmie Zakład Ochrony Środowiska „Decybel” przeprowadzenie dwukrotnego monitoringu wysypiska komunalnego w Nawojowie Łużyckim (maj-sierpień);

6.     Zlecono i rozpoczęto prace związane z uzupełnieniem warstwy ziemi przykrywającej odpady na wysypisku w Nawojowie Łużyckim

7.     Odbyło się drugie spotkanie Miejskiej Komisji Urbanistycznej, której przedmiotem było zaopiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego Miasta

 

W zakresie spraw oświatowych:

 

1.     1.Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4 w  Lubaniu.

2.     2.Dnia 1 kwietnia 2004 roku odbył się sprawdzian szóstych klas szkół podstawowych :Znane są już wyniki sprawdzianu. Na 40 możliwych do otrzymania punktów uczniowie naszych placówek uzyskali średnią notę:

 • SP nr 1 – 29,4
 • SP nr 2 – 25,4
 • SP nr 3 – 24,6
 • SP nr 4 – 27,5

Średnia wojewódzka – 26,0

Średnia gminy – 27,0

3.     W dniach 5 i 6 maja 2004 roku odbył się egzamin gimnazjalny uczniów kl. III.

4.     4.12 maja 2004 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Juliana Tuwima Przedszkolu Miejskiemu nr 5 w Lubaniu.

5.     5.Złożone zostały 4 wnioski do Kuratorium Oświaty o nowe komputery dla szkół podstawowych;

6.     6. Złożono wniosek do MENiS celem pozyskania środków z 1 % rezerwy subwencji oświatowej na ogólną kwotę 770.000,00 zł . Wniosek obejmuje wykonanie remontów w następujących placówkach oświatowych

 • GM nr 2 – remont sali gimnastycznej oraz wykonanie izolacji pionowej, Przeciwwilgociowej budynku;
 • GM nr 3 – wymiana instalacji elektrycznej;
 • GM nr 1 - wymiana dachu wraz z izolacją cieplną;

·         SP nr 4 – odbudowa zewnętrznych biegów schodowych przylegających do budynku szkoły oraz wymiana stolarki okiennej.

 

W zakresie spraw kultury, sportu i promocji:

 

1.           W dniach 89-9 maja w Loebau odbyły się Targi Gospodarcze „Kontenta 2004”. Na wspólnym stanowisku wraz z miastem prezentowało się 5 przedsiębiorców z Lubania,

2.           W dniach 13 do 15 maja radni uczestniczyli w delegacji w Prieani na Litwie;

3.           Od 17 maja w wyremontowanych pomieszczeniach na parterze budynku na placu Lompy umieszczono kasę MOPS i pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych. Do chwili obecnej wnioski o wypłatę świadczeń złożyło 767 rodzin. Po raz drugi otrzymano dary z Holandii, Jest to kilka ton odzież, mebli oraz sprzętu technicznego oraz specjalistyczne łóżka (15 sztuk).

4.           Wymieniono tablicę z planem miasta przy Baszcie Brackiej

5.           Otrzymano środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.000 zł na organizację imprezy EUROROCK w dniu 1 maja ,

6.           Otrzymano środki finansowe w wysokości 20.000 zł z Ministerstwa Kultury na prace remontowe w Baszcie Brackiej ,

7.           Złożono 4 projekty w Euroregionie „NYSA” na:

a.           II Euroregionalny Festiwal Folklorystyczny

b.           Spacer po starym Lubaniu - oznakowanie zabytków

c.            Lubań wczoraj i dziś (publikacja książkowa)

d.           Jak zostać przedsiębiorcą - warsztaty małej przedsiębiorczości

8.           Odbyły się 3 spotkania zespołu koordynacyjnego prac nad Wieloletnim Programem Wspierania Przedsiębiorczości.

9.           Wspólnie z niemiecką firmą Donner + Partner przygotowywane jest ponadgraniczne seminarium dla przedsiębiorców. Pierwsze odbędzie się w Bautzen 30.06. (Niemcy), następne 25.08. w Lubaniu i we wrześniu w Czeskiej Lipie  (Czechy).

10.      Po raz kolejny miasto przystąpiło do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu .

 

Ponadto Burmistrz uczestniczył:

 

·         2 kwietnia br. w Zwyczajnym Zgromadzeniu PEC, ZGiUK;

·         3 kwietnia br. w festiwalu Sakrosong;

·         5 kwietnia br. w posiedzeniu Euroregionu „ Nysa”;

·         6 kwietnia br. w przekazaniu obowiązków w ŁOSG;

·         8 kwietnia br. w otwarciu wystawy fotograficznej „ Cyganie”

·         15 kwietnia br. w Zwyczajnym Zgromadzeniu TBS – u;

·         6 kwietnia w Walnym Zgromadzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

·         w uroczystości forsowania Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu;

·         17 kwietnia br. w spotkaniu z okazji Świąt Wielkanocnych w Klubie Małego Dziecka;

·         21 kwietnia br. Burmistrz przyjmował delegację z Lobau;

·         22 kwietnia br. w otwarciu Rajdu 3 Dni,3 Kraje, 3 Wędrówki;

·         23 kwietnia br. w otwarciu Lubańska Wiosna Ekologiczna;

·         1 maja br. w uroczystym wciągnięciu flagi Unii Europejskie;

·         3 maja br. w obchodach z okazji Konstytucji 3-go Maja;

·         6 maja br. w obchodach z okazji Dnia Strażaka;

·         8 maja br. w Targach gospodarczych w Lobau;

·         w capstrzyku przy obelisku;

·         12 maja br. w spotkaniu z okazji Dnia Bibliotekarza;

·         w Wyścigu Pokoju ;

·         w nadaniu imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 5 w Lubaniu im. Tuwima ;

·         14 maja br. w posiedzeniu Związku Gmin Kwisa w Nowogrodźcu;

·         18 maja br. w spotkaniu z Komitetem Bezrobotnych;

·         19 maja br. w spotkaniu z okazji Dnia Muzealnika;

·         20 maja br. w spotkaniu Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego;

·         22 maja w Koncercie z okazji Wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrali:

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił zapytanie dotyczące wysokości kwoty przeznaczonej na remont Baszty Brackiej oraz zakresu prac jaki zostanie za nią wykonany.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – w Ministerstwie Kultury złożony został wniosek o przyznanie środków na remont Baszty Brackiej w wysokości 10 000 zł. Otrzymaliśmy jedynie kwotę 20 000 zł, która wystarczy na odtworzenie brakujących schodów, które uniemożliwiają wejście na szczyt Baszty. Brakuje środków na wykonanie instalacji elektrycznej, systemu alarmowego, wyłożenia schodów ogniotrwałą wykładziną dębową. Jest jednak szansa, że po interwencji posła Michała Turkiewicza, kwota ta zostania zwiększona do 40 000 zł.

 

Pan Ryszard Piekarski zwrócił się z zapytaniem, czy Burmistrz Miasta Lubań występuje do zarządców innych dróg o udrożnienie studzienek i kanałów ściekowych, które powodują zalewanie mienia gminnego.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – odnosząc się do przedstawionych wyników sprawdzianów klas szóstych szkół podstawowych, stwierdziła, że cieszyć się należy z wyników osiągniętych, przez SP Nr 1 i SP Nr 4, a martwić wynikami osiągniętymi prze szkoły mniejsze, kameralne, tj. SP Nr 2 i SP Nr 3, które zgodnie z głoszonymi teoriami, powinny należeć do przodujących. Zgłosiła sugestię, by zastanowić się nad tym faktem i dokonać głębszej analizy zaistniałego stanu rzeczy, wprowadzić w tych placówkach program naprawczy, ponieważ duże znaczenie ma poziom wiedzy nabytej w szkole podstawowej.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – w odniesieniu do zapytania pana Ryszarda Piekarskiego odpowiedział, że monity do zarządców innych dróg prowadzone są na bieżąco. Ustosunkowując się do sugestii pani Małgorzaty Grzesiak stwierdził, że wyniki osiągnięte przez SP nr 2 i SP nr 3 pozostawia bez komentarza. Sprawdzone zostanie, jakie wyniki szkoły te osiągnęły wcześniej, czy jest to tendencja o charakterze trwałym czy przejściowym.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – odnosząc się do wyników egzaminów klas szóstych stwierdził, że przy wcześniejszej próbie reorganizacji placówek oświatowych negatywnie wypowiadał się o łączeniu szkół słabszych i silniejszych, czego efekty są teraz widoczne. W dalszej części swojej wypowiedzi odniósł się do kradzieży pokryw studzienek kanalizacyjnych – czy rację bytu mają punkty skupu złomu i czy nie byłoby zasadnym zabieranie koncesji tym punktom, w przypadkach stwierdzenia, że skupują one kradzione pokrywy.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – nie można zabronić prowadzenia działalności gospodarczej, jakimi są punkty skupu złomu. Ważnym jest to, co one skupują, ale trudno określić jest, co jest kradzione, gdyż nie zawsze skradzione kratki trafiają do skupu w mieście. W ubiegłym miesiącu odbyło się spotkanie z komendantami Straży Miejskiej i Policji oraz naczelnikiem Wydziału TI Urzędu Miasta na ten temat. Straż i Policja zobowiązane zostały do zwracania uwagi na ten problem.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – w celu zapobieżenia kradzieży kratek postaramy się kupować włazy żelbetowe.

 

Pan Henryk Sławiński – jaki jest postęp prac związanych z wykonaniem remontu ulicy Królowej Jadwigi?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – zakończony jest proces przygotowawczy i w najbliższym czasie roboty zostaną rozpoczęte.

 

Ad. 5 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pani Grażyna Chromy – na jakim etapie znajdują się prace związane z remontem schodków w parku przy ul. Podwale oraz z modernizacją zaplecza Pl. Strażackiego i ul. Spółdzielczej? Czy zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na te zapytania prace wykonane zostaną w zaplanowanym terminie?

 

Pan Arkadiusz Słowiński – czy można ponownie wykonać ogrodzenie wzdłuż SP Nr 4 od strony PKS, które zostało rozebrane na drugi dzień po jego ustawieniu? Jakie są plany zagospodarowania terenu po byłych ogródkach przy ulicy Staszica?

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłoszone zapytania dotyczyły:

·         czy nie można przyspieszyć zawierania przez ABK Nr 3 umów z najemcami, które w chwili obecnej trwają dwa tygodnie i powodują , że najemcy lokali nie mogą zawierać innych umów?,

·         zlikwidowania garbu na ul. Groblowej,

·         strefie ekonomicznej są dwa wściekłe lisy – czy można coś z nimi zrobić?

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłoszone zapytania i wnioski dotyczyły:

·         jakie jest zaangażowanie prac zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na osiedlu Piastów – brak jest widoczności na łączniku pomiędzy ulicą Jagiełły i ulicą K. Wielkiego?,

·         zobowiązania patroli policji do zwiększenia liczby patroli na w/w terenie,

·         naprawy lamp oświetleniowych na ulicy Włókienniczej (łącznik osiedle Piastów do Gimnazjum Nr 2)

·         czy osoby wykorzystujące ciągi piesze na ekspozycje sklepowe – przy ulicy Esperantystów i ulicy K. Wielkiego – ponoszą opłaty za zajęcie pasa drogowego? Ze względów estetycznych powinno być to zabronione.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wnioski w sprawach:

·         właściwego ustawienia lustra znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Lwóweckiej i 7 Dywizji,

·         wywożenia w okresie letnim nieczystości z centrum miasta w soboty po godz. 20:00 lub rano w niedzielę. Na ten cel należy znaleźć środki w budżecie miasta.

 

Pani Maria Skórniak – przy wjeździe do miasta od strony Jałowca znajduję się uszkodzona rzeźba ceramiczna, która była wizytówką miasta – czy zostanie ona zdemontowana czy będzie remontowana?

 

Pan Tadeusz Sztaba – stwierdził, że zamontowanie fotoradarów na krzyżówce na tzw. Manhattanie i ulicy K. Wielkiego przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa. Zgłosił wniosek dotyczący zlikwidowania zapadliska w chodniku przy ulicy Rataja.

 

Pan Stanisław Bąk - zgłosił wnioski dotyczące zlikwidowania wysypiska śmieci na posesji RUCH przy ulicy Zamkowej oraz przycięcia tuji, która zasłania mieszkańcom bloku przy tej ulicy okna.

 

Pan Jan Sajan - zgłosił wnioski dotyczące udrożnienia kanalizacji deszczowej przy ulicy Parkowej nr 7, 8, 9 i uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy M. Skłodowskiej.

 

W obradach nastąpiła 20-sto minutowa przerwa, w czasie, której odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Ad 6 Działalność statutowa PEC Lubań Sp. z o.o.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – złożył panu Zdzisławowi Kuchmistrzowi gratulacje z okazji przyznania Mu przez Ministra Gospodarki i Pracy odznaki “Zasłużony dla Energetyki”. Wyróżnienie to zostało wręczone podczas uroczystego Zgromadzenia Wspólników Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, którego członkiem jest PEC Lubań sp. z o.o.

 

Informację dotyczącą statutowej działalności PEC Lubań Sp. z o.o za rok 2003 i I kwartał 2004 roku przedstawił jej Prezes - pan Zdzisław Kuchmistrz.

W informacji omówione zostały zagadnienia związane z:

·         kapitałem zakładowym Spółki, który na koniec roku 2003 wynosił 5 133 500 zł ,

·         koncesjami na wytwarzanie ciepła w źródłach ciepła i na przesył, i dystrybucję ciepła dla odbiorców,

·         wynikami ekonomicznymi za rok 2003:

o       przychód Spółki wyniósł 6 931,5 tys. zł , w tym z ciepła 5 900,5 tys. zł.,

o       zysk brutto wyniósł 66,2 tys. zł a zysk netto 4,5 tys. zł.,

o       rentowność spółki z całokształtu działalności wynosi 0,1% ,

§         natomiast rentowność sprzedaży 5,2% ,

·         wynikami ekonomicznymi za I kwartał 2004 roku:

o        przychód Spółki ze sprzedaży wyniósł 2 514,9 tys. zł., w tym z ciepła 2 475,4 tys. zł.,

o        dynamika wykonania planu ze sprzedaży w I kwartale wyniosła 104,7%, (plan 2 364,7 tys. zł, wykonanie 2 475,4 tys. zł),

o        zysk brutto na zaplanowaną kwotę 349,4 tys. zł - wykonano 520,7 tys. zł,

·         ze spłatą pożyczek i kredytów inwestycyjnych :

o        do końca roku 2003 spłacono pożyczkę i kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami i różnicami kursowymi w kwocie 369,7 tys. zł.,

o        na rok 2004 przypada do spłaty 332,8 tys. zł., a na lata następne pozostanie do spłaty 412,8 tys. zł.

o        ściąganiem należności za ciepło w 2003 r. - stan należności przeterminowanych na koniec roku wyniósł 739,8 tys. zł - największe zaległości ma SP ZOZ – 388 769 zł, Integra – Polska Lubań – 27,694 zł, Z-d Gosp. Nieruch. PKP 15 033 zł, jednostki miejskie ABK Nr 2 – 116 067 zł,

·         ze sprzedażą ciepła – w roku 2003 zanotowano spadek sprzedaży ciepła 4,2 % oraz spadek mocy zamówieniowej o 1,2 MW,

·         nową “Taryfą dla ciepła”, która obowiązuje od 1 maja 2004 do 30 kwietnia 2005, średni wzrost cen i opłat w nowej taryfie wynosi 1,38%

·         współpracą z odbiorcami,

·         usługami zewnętrznymi, z których zysk wyniósł 192,6 tys. zł.,

·         zamierzeniami i planami,

·         osiągnięciami.

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – w imieniu Klubu Radnych OKW Lubań 2002 pogratulował Prezesowi PEC Lubań Sp. z o.o wyróżnienia przyznanego przez Ministra Gospodarki i Pracy. Zwrócił się z zapytaniem czy czynione były próby odzyskania długów?

 

Pan Zdzisław Kuchmistrz – próby odzyskania długów są prowadzone przez cały czas: PKP zadłużenie spłaca w ratach wraz z odsetkami, natomiast w stosunku do SP ZOZ czynione są próby przejęcia 4 węzłów cieplnych, 2 sieci, budynku na działalność gospodarczą, maszyn – jeżeli będą takie możliwości prawne nastąpi to być może jeszcze w tym roku, jednak likwidator nie ułożył się jeszcze ze starostą.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – po złożeniu gratulacji z okazji przyznanego Prezesowi PEC wyróżnienia, zgłosiła zapytania dotyczące: czy Łużyckie Centrum Medyczne na bieżąco płaci za ciepło i czy w związku z panująca pogodą Spółka może podawać ciepło poza okresem objętym umową?

 

Pan Zdzisław Kuchmistrz – Łużyckie Centrum Medycznej nie ma żadnych zaległości w opłatach za pobrane ciepło. Odnosząc się natomiast do ogrzewania o tej porze roku stwierdził, że zapotrzebowanie na ciepło zgłaszają zarządcy budynków i jeśli takie zapotrzebowanie zostanie złożone, to ciepło jest podawane. Do chwili obecnej zapotrzebowania nie zgłosiła SM, ŁOSG, ABK Nr 4.

 

Pan Marian Kwolik – w związku z tym, że Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 350 nieopomiarowanych lokali i z tym, że w wielu mieszkaniach prowadzone są remonty uruchomienie ogrzewania było bezzasadne. Jeśli wszystkie lokale SM będą opomiarowane wówczas nie będzie problemu z uruchomieniem ogrzewania. Zwrócił się z zapytaniem czy i kiedy PEC przewiduje wymianę sieci na odcinku osiedle Piastów od kościoła do kotłowni oraz czy planowane szykany na ulicy K. Wielkiego nie będą powodowały utrudnienia przy dostawie słomy do kotłowni PEC?

 

Pan Zdzisław Kuchmistrz – pierwsza wymiana sieci od kotłowni do pierwszej komory zaplanowana jest w roku 2006, natomiast reszta magistrali do roku 2010. Zależne jest to od środków finansowych. Odnosząc się natomiast do szykan na ulicy K. Wielkiego stwierdził, że nie spowodują one utrudnienia w dostawie słomy do kotłowni. Utrudnienie takie stanowią natomiast drzewa wystające poza obrys jezdni.

 

Pan Tadeusz Sztaba – czy w związku z wejściem do Unii Europejskiej, PEC dysponuje prognozą cen ciepła na najbliższe 2-3 lata?

 

Pan Zdzisław Kuchmistrz – trudno w tej kwestii jest się wypowiedzieć. Nośniki w EU są inne, zależne od ceny słomy, węgla, gazu. PEC starał się będzie, aby w jak najmniejszym stopniu obciążać odbiorców.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – czy w przypadku uruchomienia zakładów w strefie ekonomicznej po ZNTK, Spółka będzie inwestowała na tym terenie i czy dostarczała będzie tam ciepło?

 

Pan Zdzisław Kuchmistrz – inwestycja byłaby nieopłacalna, lepszym rozwiązaniem jest wybudowanie przez te zakłady własnych źródeł ciepła. Spółka chce zaoferować swoje usługi – sporządzenie planów, kosztorysów. Zależne jest to jednak od inwestora. Spółka zechce wejść do strefy, jeśli pojawi się tam duży inwestor.

 

W obradach nastąpiła 20-sto minutowa przerwa, w czasie, której odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu.

Obrady za zgodą Przewodniczącego opuścił jeden radny.

 

Ad. 7 Rozpatrzenie skarg

 

Opinie komisji dotyczące skarg pana Józefa Debieś na Burmistrza Miasta Lubań oraz notatkę Straży Miejskiej przedstawił pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały.

Komisja Gospodarki Miejskiej skargi uznała za niezasadne pod warunkiem dołączenia do niej notatki Straży Miejskiej z przebiegu zdarzenia z dnia 14 kwietnia 2004.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji skargi uznała za niezasadne.

Komisja Budżetu pierwszą skargę dotyczącą niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2004 uznała za zasadną, natomiast drugą skargę dotyczącą udzielenia, zdaniem skarżącego, niezadowalającej odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2004 oraz wezwania w dniu 14 kwietnia 2004 funkcjonariuszy Straży Miejskiej za niezasadną. W związku z tym Komisja proponuje modyfikację projektu uchwały polegającą na ujęciu w § 1 zapisów dotyczących tych dwóch skarg.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie jako najdalej idący wniosek Komisji Budżetu.

·         pierwsza skarga dotycząca niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2004 uznana została za zasadną - przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się.

·         druga skarga dotycząca udzielenia, zdaniem skarżącego, niezadowalającej odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2004 oraz wezwania w dniu 14 kwietnia 2004 roku funkcjonariuszy Straży Miejskiej jednogłośnie uznana została za niezasadną.

 

Ad. 8 Uchwały

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1. Zmiany budżetu miasta Lubań na roku 2004.

  

Pan Arkadiusz Słowiński – poprosił o przedstawienie krótkiej informacji, czym zajmuje się Centrum Arno Schmidta.

 

Opinie komisji przedstawił pan Marian Kwolik.

1) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej wnioskuje, aby kwota 5 000 zł zapisana w § 3 ppkt 13 jako dotacja celowa dla Klubu Małego Dziecka przy Parafii Św. Trójcy przeznaczona została na „zakup usług pozostałych” w § 4300 i by została ona przeznaczona na organizację półkolonii w miesiącach letnich.

2) Komisja Gospodarki Miejskiej wnioskuje o:

·         przeznaczenie kwoty 5 000 zł , zapisanej w § 3 ppkt 13 jako dotacja celowa dla Klubu Małego Dziecka przy Parafii Św. Trójcy, na organizację półkolonii w miesiącach letnich dla dzieci pozostających w mieście,

·         wydzielenie z kwoty 13 716 zł przeznaczonej na „profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w okresie wakacji” kwoty 2 000 zł i przeznaczenia jej na remonty placów zabaw.

3) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zapoznała się z projektem uchwały.

Komisja wnioskuje równocześnie, aby kwota 5 000 zł zapisana w § 3 ppkt 3 jako dotacja celowa dla Klubu Małego Dziecka przy Parafii Św. Trójcy przeznaczona została na „zakup usług pozostałych” w § 4300. Z kwoty 5 000 zł Komisja proponuje przeznaczyć 2 000 zł na remonty placów zabaw a kwotę 3 000 zł na organizację wypoczynku letniego – półkolonię.

4) Komisja Budżetu (po odbytych w czasie przerw w sesji posiedzeniach) wnioskuje, aby kwota 5.000 zł zapisana w § 3 ppkt 13 jako dotacja celowa dla Klubu Małego Dziecka przy Parafii Św. Trójcy przeznaczona została na “ zakup usług pozostałych” w § 4300 i z kwoty tej Komisja proponuje przeznaczyć 2 000 zł na remonty placów zabaw

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie wnioski dotyczące:

·         Przeznaczenia kwoty 5 000 zł, zapisanej w § 3 ppkt 13 jako dotacja celowa dla Klubu Małego Dziecka przy Parafii Św. Trójcy na „zakup usług pozostałych” w § 4300

Wniosek podjęto jednogłośnie.

·         przeznaczenia kwoty 2 000 zł, zapisanej w § 4300 „zakup usług pozostałych” na remonty placów zabaw.

Wniosek podjęto przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się

Uchwałę wraz ze zmianami podjęto przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się

 

2. Wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Opinie wszystkich Komisji negatywne.

Uchwałę podjęto przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

3. Wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich.

Opinie wszystkich Komisji negatywne.

Uchwałę podjęto przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

4. Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu

Opinie wszystkich Komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5. Upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Opinie wszystkich Komisji pozytywne – z wnioskiem o dokonanie zmiany zapisu „Kierownika MOPS” na „Dyrektora MOPS”.

Uchwałę wraz ze zmianami podjęto jednogłośnie

 

6. Uchylenia Uchwały Nr X/107/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 27 maja 2003 roku.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

7. Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

8. Zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

9. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowani w wyborach uzupełniających do Senatu RP w dniu 11 lipca 2004 roku.

Opinie wszystkich komisji pozytywne z zapytaniem Komisji Budżetu, czy właściwym jest zapis nazwy 14 obwodu głosowania- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Projektu uchwały nie rozpatrywała Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – odnosząc się do zapytania Komisji Budżetu stwierdził, że według oświadczenia Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich pana Janusza Włoska nazwa 14 obwodu głosowania jest właściwa.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Ad. 9 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – najlepszym czasem do wykonywania prac w drogownictwie jest okres od miesiąca maja do września i w tym okresie prace będą wykonywane.

Udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące:

·         remontu schodków w parku przy ulicy Podwale – odpowiedź na piśmie otrzymał pan Mieczysław Iwanow,

·         modernizacji zaplecza Placu Strażackiego i ulicy Spółdzielczej – wykonana zostanie w miesiącu lipcu,

·         zagospodarowania terenu po ogródkach działkowych przy ulicy Staszica – w IV kwartale br. teren ten objęty będzie ogólnym planem zagospodarowania.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – do 15 czerwca br. teren ten zostanie uporządkowany przez pracowników interwencyjnych. Do czasu opracowania planu dla tego terenu będzie to pas zieleni. Zamiarem jest by na tym terenie był deptak.

·         wyrwy w chodniku przy ul. Rataja – zostanie naprawiona,

·         zapewnienia bezpieczeństwa na osiedlu Piastów – brak jest widoczności na łączniku pomiędzy ulicą Jagiełły i ulicą K. Wielkiego – progi zwalniające oraz przejścia dla pieszych wykonane zostaną po przetargach,

·         uszkodzona rzeźba ceramiczna – nie ma właściciela tej rzeźby, która znajdowała się w pasie drogowym drogi krajowej i została strącona lusterkiem samochodowym.

 

Pani Grażyna Chromy – rzeźba ta jest własnością miasta a zakupiona była w latach 70-80 tych.

 

Pan Marian Kwolik – właścicielem rzeźby jest miasto i należy ją zdemontować.

 

·         zlikwidowania garbu na ul. Groblowej – wniosek jest zasadny , zostanie zlikwidowany

·         naprawy lamp oświetleniowych na ulicy Włókienniczej (łącznik osiedle Piastów do Gimnazjum Nr 2) - zostanie to sprawdzone,

·         wykorzystywanie ciągu pieszego na ekspozycje sklepowe – przy ul. Esperantystów – K. Wielkiego – w porozumieniu ze Strażą Miejską i Wydziałem TI zostanie to sprawdzone,

·         zainstalowania fotoradarów – przydałby się monitoring miasta,

·         właściwego ustawienia lustra znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Lwóweckiej i 7 Dywizji – będzie przestawione,

·         udrożnienia kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej – zostanie sprawdzone

·         zlikwidowania wysypiska śmieci na posesji RUCH przy ul. Zamkowej – zostanie sprawdzone,

·         remontu ul. Królowej Jadwigi – postaramy się , by z remontem wejść od 15.06.br.

 

Pani Małgorzata Piotrowaka – dyrektor MBP – w roku 1990 MBP otrzymała literaturę Arno Schmidta. Całość tych obcojęzycznych zbiorów, po skatalogowaniu, umieszczona została w jednym pomieszczeniu - sali Arno Schmidta. W sali tej odbywają się też zajęcia dzieci z Klubu Europejskiego “Akant” jak również zajęcia dla dzieci pt. „Książka lecznicą duszy”.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań - przedstawił informację dotyczącą należności ABK. ABK administrują 1884 lokalami mieszkalnymi. 452 najemców nie płaci czynszu na bieżąco a 182 z nich nie płaci czynszu przez 5 miesięcy. Niezapłacone czynsze na koniec kwietnia br. wyniosły 646 945,55 zł. Największy odsetek osób, które nie płacą czynszu jest w ABK Nr 2 - wynosi on 28,3%, najmniejszy w ABK Nr 3 – 16,7%. W celu windykacji należności prowadzonych jest 66 postępowań sądowych oraz zawartych jest 122 porozumień z lokatorami, którzy zadłużenia spłacają w ratach. Z przedstawionej informacji wynika wniosek, że sytuacja jest absurdalna, ponieważ niektóre osoby mogłyby być eksmitowane, ale brak jest mieszkań socjalnych, nie ma również możliwości wyegzekwowania przez komornika zaległości, gdyż są to osoby niewypłacalne. Odnosząc się do zapytań pana Ryszarda Piekarskiego w sprawie czasu zawierania umów z lokatorami przez ABK Nr 3 – poprosił o wskazanie osoby, której to dotyczy, natomiast lisami znajdującymi się w strefie ekonomicznej zainteresowany zostanie naczelnik Wydziału GKM.

 

Pan Marian Kwolik – wypowiedział się na temat zaległości lokatorów w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji nie z własnej winy należy współczuć, ale są również i takie osoby, które nie płacą czynszu świadomie. Czy w stosunku do takich osób istnieje możliwość przekwaterowania ich z lokali o dużym metrażu do lokali mniejszych?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań - jest to możliwe, ale nierealne z powodu braku mieszkań.

 

Pan Ryszard Piekarski – wyraził obawę, że eksmisje grożące lokatorom w Spółdzielni Mieszkaniowej spowodują, że z powodu braku mieszkań socjalnych miasto będzie musiało za te osoby płacić Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Ad. 10 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik – złożył panu Zygmuntowi Duziakowi gratulacje, który otrzymał tytuł “Człowieka roku 2003 Powiatu Lubańskiego” w kategorii Sport, Turystyka i Rekreacja. Poinformował, że w dniu 15 czerwca br. o godz. 11:00 odbędzie się sesja Młodych Ekologów i radnych Rady Miasta Lubań.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – w imieniu matki Doroty Zielińskiej przekazał radnym podziękowania za przekazanie kwoty 1850 zł na zakup leku.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – poinformował, że w dniu 12 czerwca br. przy Parafii Św. Jadwigi odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka i Matki.

 

W związku z wyczerpaniem zaplanowanego porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miasta Lubań.

 

 

Sekretarz obrad: Małgorzata Grzesiak

 

 

prot. JMT

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-11-03 09:12:34 Ostatnia zmiana: 2006-11-03 09:13:21