Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja XVI z 2 grudnia 2003

Protokół Nr XVI/16/2003/12

Sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 2 grudnia 2003 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                         zakończenia: 15:30

 

 

Otwarcia sesji dokonał Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XVI sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz :

-         Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,

-         Pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         Pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta,

-         Pani Teresa Chamier-Gliszczyńska – kierownik ABK Nr 3

-         Pani Bogusława Wiśniewska – kierownik ABK Nr 4

-         Pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty,

-         główne księgowe ABK,

-         przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został Pan Jerzy Wawrzyniak.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołów XIV i XV sesji Rady Miasta.

3.      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4.      Uchwały podatkowe.

5.      Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w zakresie realizacji planu finansowego przez Administracje Budynków Komunalnych nr 2, 3, 4 za rok 2002 i I półrocze 2003.

6.      Informacja ekonomiczna Administracji Budynków Komunalnych nr 2, 3, 4 za 10 miesięcy 2003 roku.

7.      Podjęcie uchwał.

8.      Interpelacje, zapytania i wnioski.

9.      Komunikaty.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołów XIV i XV sesji RM.

 

Pan Jerzy Zieliński – odnosząc się do zapisu na str. 1 protokołu XV sesji RM zwrócił się z zapytaniem, czy powołany został zespół ds. koordynacji prac na rzecz realizacji strategii oraz monitoringu przebiegu zadań. Mając na uwadze apel dr Marka Obrębalskiego, według, którego cały rozdział Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania poświęcony miernikom należy przepracować w taki sposób, by był on zgodny ze wskaźnikami komisji Unii Europejskiej, zgłosił wniosek o uzupełnienie zapisu w protokole XV sesji RM w punkcie 9 o zdanie: „tak, aby mierniki były zgodne ze wskaźnikami Komisji Europejskiej”

 

Pan Konrad Rowiński – BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ -odpowiedział na zapytanie Pana Jerzego Zielińskiego, czy powołany został Zespół ds koordynacji prac na rzecz realizacji strategii – Zespół taki został powołany, w jego skład weszli Pan Henryk Rogacki, Pani Urszula Marzec i Pani Marzena Smreczyńska - Różańska. Zespół koordynował i opracował analizę strategii.

 

Protokoły XIV i XV sesji RM zostały przyjęte wraz z wnioskiem o uzupełnienie zapisu w protokole XV sesji RM w punkcie 9.

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań obejmuje okres miesiąca listopada 2003.

        

W omawianym okresie:

 

-         W zakresie spraw organizacyjno – prawnych:

 

Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 10 projektów uchwał, wydał 25 Zarządzeń m.in. w sprawach:

-         podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

-         zmiany budżetu miasta Lubań na 2003 rok;

-         zmiany Zarządzenia nr 96/2003 w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. Przydziału Mieszkań;

-         powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg miejskich”;

-         łączenia i podziału lokali komunalnych ;

-         powołania komisji inwentaryzacyjnej ;

-         wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości nie zabudowanej wchodzącej w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych;

-         oddania w użyczenie na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaniu oraz Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1;

-         miesięcznych limitów na przeprowadzenie rozmów telefonicznych przy użyciu służbowych telefonów komórkowych;

-         powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

-         ogłoszenia konkursu na kierownika Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Lubań Agencja Rozwoju Miasta w Lubaniu ;

-         przekazania w formie aportu na rzecz LTBS Sp. z o.o. w Lubaniu nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ulicy Słowackiego 1

 

-         W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

 

1.      W ramach prac na obwodach oświetlenia drogowego:

§     Zakończono budowę oświetlenia drogowego na ulicy Leśnej ( odcinka od torów PKP do granicy miasta). Wykonawca robót była Jeleniogórska Energetyka Wysokich i Najwyższych Napięć Sp. z o.o. w Lubaniu. Łączny koszt wyniósł zadania – 100 339,10 złotych Część kosztów jest refundowana budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) w wysokości 80 000 złotych. W ramach budowy wykonano obwód o długości 700 mb z ustawiono 19-ście punktów świetlnych oraz ustawiono nowy punkt sterowniczy (szafka sterująca).

§     Zakończono modernizacje obwodu oświetlenia ulicy Włókienniczej polegającej na wykonaniu odcinka linii kablowej zasilającej obwód oświetlenia ulicy Staszica do i zasilenie nim oświetlenia ulicy Włókienniczej. Łączny koszt wyniósł zadania – 5 016,71 złotych. Rozpoczęto wykonywanie nowego obwodu oświetlenia na ulicy Rzecznej. W ramach zadania zostanie wykonana linia kablowa o długości 120 mb oraz zostaną ustawione 4-ry nowe punkty świetlne. Cały obwód zostanie podłączony do wykonanego wcześniej oświetlenia ulicy Leśnej. Koszt zadania wyniesie: 13 444,40 złotych.

2.      W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej w obrębie ulic:

§      Robotniczej - oczyszczono i udrożniono kanał deszczowy oraz ze względu na uszkodzenia odcinka (ok. 25 mb) kanalizacji ułożono nowy odcinek kanału. Koszt zadania: 12 200 złotych.

§      Torowej - uzupełniono, ze względu na kradzież kratkę deszczową. Prace te zostały zlecone w ramach umowy na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

3.      W ramach działań własnej grupy prowadzone są prace porządkowe:

§         uporządkowano z liści ulicę Dworcową;

§         oczyszczano tereny miejskie z odpadów typu folie, reklamówki itp.;

4.      W ramach utrzymania terenów zielonych:

§         Przeprowadzono przegląd miejskiego drzewostanu i ze względu na uszkodzenia oraz zagrożenie życia i mienia ludzkiego zakwalifikowano do wycinki 25 drzew.

 

-         W zakresie inwestycji i remontów:

 

1.       Roboty związane z poprawą warunków korzystania z pasów drogowych oraz bezpieczeństwem ruchu:

§         usunięto powstałe w nawierzchni ulic i chodników zapadnięcia nawierzchni spowodowane prawdopodobnie źle funkcjonującą kanalizacją sanitarna i deszczową na ul. Rynek, Esperantystów, Ratuszowa, Stara, Esperantystów i K. Wielkiego;

§         zakończono w dniu 20 listopada prace związane z remontami lokalnych uszkodzeń nawierzchni na wszystkich drogach gminnych przed okresem zimowym (wykonano remont cząstkowy z obcinaniem krawędzi w ilości 115 m2 oraz uzupełnienie wyrw w jezdniach masą w ilości 7 ton; koszt robót ok. 16 700 złotych);

§         z uwagi na brak dostatecznej ilości środków prowadzone są tylko prace awaryjne (poprawa oznakowania i uzupełnienie skradzionych znaków) związane z bezpiecznym prawidłowym oznakowaniem ulic.

2.       Trwają prace przedprzetargowe na wybór wykonawcy robót związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków. Ogłoszenie o przetargu na wybór wykonawcy ukazało się w dniu 4 listopada br., a otwarcie ofert nastąpi 13 stycznia 2004 roku. Przetarg wzbudził duże zainteresowanie oferentów, potencjalnych wykonawców. Rozpoczęcie robót i ich finansowanie nastąpi w I kwartale 2004 roku.

3.       Trwają prace budowlano-instalacyjne związane z adaptacją pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na kuchnię w Stołówce Szkolnej przy ul. Bankowej w Lubaniu, obejmujące wykonanie robót remontowo – budowlanych, wymiany instalacji elektrycznych, wykonaniu wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej i c.o. oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego (gastronomicznego). Prace wykonuje Zakład Ogólnobudowlany Pana Stanisława Szypiłowa z Lubania. Aktualne zaawansowanie prac nie stwarza żadnych zagrożeń ich terminowego wykonania ustalonego na dzień 20.12.2003

4.       Wydział udziela pomocy innym Wydziałom i placówkom oświatowym w zakresie przygotowania i prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych, i tak:

§         dla Gimnazjum Nr 3 przy ul. Rybackiej w Lubaniu:

·         przygotowano dokumenty projektowe i przetargowe niezbędne do ogłoszenia poprzez Biule­tyn Zamówień Publicznych przetargu na wybór wykonawcy robót remontowych kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 30 (ul. Rybacka). Otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia br. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 15 czerwca 2004 roku (gro prac to roboty antyko­rozyjne, których realizacja wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych);

·         zakończono prace przygotowawcze pod montaż dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku gimnazjum.

§         dla Wydziału Organizacyjno – Prawnego:

·         dokumenty i kosztorysy dotyczące zabezpieczenia i remontu uszkodzonego muru oporowego parkingu przy Urzędzie Miasta.

5.      W dniu 13 listopada br. odbyło się spotkanie dotyczące spraw uporządkowania systemu komunikacyjnego obejmującego Osiedle Piast II - Kompleks Edukacyjny – ZUS i połączenia z istniejącą na tym obszarze siecią dróg gminnych. W spotkaniu wzięli udział Przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Kompleksu Edukacyjnego, Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzędu Miasta. Ustalono wstępne kierunki działania oraz konieczność zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnego zrealizowania prac projektowo – inwestycyjnych i zasad ich sfinansowania.

6.      Przedstawiciel niektórych Wydziałów Urzędu Miasta w dniu 21 listopada br. wzięli udział w szkoleniu dotyczącym zakresu wprowadzonych zmian w ustawie o zamówieniach publicznych i wymaganych ustawą zasad postępowania przy udzielaniu zamówień.

7.      W trybie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych (konkurs ofert) wybrano wykonawcę robót związanych z opracowanie projektu budowlanego na prace rozbiórkowe, umożliwiającego uzyskanie przez Urząd pozwolenia na prowadzenie robót rozbiórkowych i wykonanie robót rozbiórkowych komina wolnostojącego z cegły o wysokości ok. 36 mb i kubaturze ok. 170 m3 wraz z wywozem gruzu z rozbiórki i uporządkowaniem terenu, zlokalizowanego przy ul. Słowackiego w Lubaniu. Prace wykonywać będzie „MASZT-BUD” S.C. Marek Podbielski, Katarzyna Wergieluk z Lubania. Termin zakończenia prac 20 grudnia 2003 roku.

8.      Wydano 6 decyzji na zajęcia pasów drogowych (w tym dwie dotyczące robót inwestycyjnych: budowa linii energetycznej pomiędzy stacjami transformatorowymi przy ul. Dzielnej i Szymanowskiego – dla Zakładu Energetycznego Jelenia Góra S. A., sieci przesyłowej i przyłącza gazowego w ul. Młynarskiej – dla Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu), 6 opinii pod przyszłe zajęcia pasów drogowych oraz 1 opinię pod projekty budowlane związane z przyszłym zajęciem pasów drogowych i umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym.

9.      W powyższym okresie w pasach drogowych ulic administrowanych przez miasto wystąpiła 1 awaria sieci wodociągowej w ulicy Wyspowej usunięte przez LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu.

 

-         W zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa:

 

1.      Wytypowano do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki przy ul. Torowej i Pogodnej, zabudowane stacjami transformatorowymi na rzecz Zakładu Energetycznego.

2.      Przeprowadzono przetarg na sprzedaż działek:

§         działki Nr 11/9 przy ul. Fabrycznej Osiedle (przetarg nie doszedł do skutku)

§         działki Nr 76/2 przy ul. Mikołaja (przetarg nie doszedł do skutku)

§         działki Nr 7/2 przy ul. Tkackiej – Grunwaldzkiej (cena wylicytowana 23.000,-zł) – zawarto akt notarialny.

§         działek Nr 75/2, 75/3, 75/4, 75/11, 75/9 przy ul. Mikołaja – Piramowicza – Granicznej (przetarg nie doszedł do skutku)

3.      Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na sprzedaż działek 15,16,17 przy ul. Wrocławskiej (przetarg nie doszedł do skutku)

4.      Ogłoszono II przetarg na sprzedaż działek:

§         przy ul. Fabrycznej – Osiedle – termin 11.12.2003 r.

§         przy ul. Mikołaja – termin 11.12.2003 r.

§         przy ul. Wrocławskiej – termin 18.12.2003 r.

5.      Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 10 działek pod budowę garaży przy ul. Różanej.

6.      Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 11 działek pod budowę garaży przy ul. Fabrycznej Osiedle.

7.      Ogłoszono kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 działek pod budowę ga­raży przy ul. Polnej..

8.      Zaproszono do negocjacji warunków sprzedaży działek położonych w Lubaniu:

§   ul. Piramowicza – Graniczna – Mikołaja

§   ul. Armii Krajowej

§   ul. Zgorzelecka

§   ul. Wrzosowa

Termin składania ofert 15.12.2003 r.

9.      Wytypowano do oddania w użytkowanie wieczyste działki 4,5,6 przy ul. Sybiraków

10.  Zawarto akt notarialny oddania w użytkowanie wieczyste działek przy ul. Esperantystów na rzecz Zakładu Energetycznego

11.  Oddano w zarząd na rzecz Gimnazjum Nr 1 nieruchomość przy ul. Skalniczej

12.  Wydano 10 decyzji zatwierdzających projekt podziału.

13.  Wytypowano do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomość zabudowaną garażem położoną w Lubaniu przy ul. Skalniczej.

14.  Sprzedano 11 lokali mieszkalnych.

15.  Wytypowano do sprzedaży 18 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

16.  Sprzedano nieruchomość zabudowaną położoną w Lubaniu przy ul. Kościuszki 4a i przy ul. Bankowej 4 na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych.

17.  Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własno­ści.

18.  Złożono wniosek oraz załączniki do Wojewody Dolnośląskiego o przejęcie z mocy prawa w skład mienia komunalnego udział we współwłasności nieruchomości gruntowej zabu­dowanej budynkiem wielomieszkaniowym położonym w Lubaniu przy ul. Torowej – Plac Śląski.

19.  Wystąpiono do Agencji Własności Rolnej z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta pod budowę obwodnicy zachodniej, łączącej ul. Zgorzelecką z ul. Zawidowską.

 

-         W zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej:

 

1.      12 listopada br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie umiejscowienia na stałe na terenie miasta Lubania stacji pomiarowej jakości powietrza. Przez okres jednego roku stacja mobilna będzie ustawiona przy hali sportowej i basenie przy ul. Różanej.

2.      13 listopada br. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta wraz z Naczelnikami Wydziałów Urzędu Miasta z przedstawicielami firmy planistycznej „Regioplan” z Wrocławia. Podczas spotkania przedstawiono wstępne założenia oraz uwagi do projektu planu.

3.      20 listopada br. w sali Rajców Miejskich w Ratuszu rozstrzygnięto powiatowy konkursu pod nazwą „Rady na odpady”. Współorganizatorami konkursy było Miasto Lubań, Starostwo Powiatowe, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej i Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu Sp. z o.o.

 

-         W zakresie promocji miasta, kultury, sportu i rekreacji:

 

1.      Pani Elżbieta Sindrewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta wraz z panią Beatą Jurak Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu odwiedziły Schronisko Brata Alberta w Leśnej. Podczas wizyty rozmawiano o możliwości korzystania z usług schroniska przez osoby bezdomne z Lubania.

 

Ponadto Burmistrz uczestniczył:

 

-        11 listopada br. w uroczystościach rocznicy Odzyskania Niepodległości;

-        12 listopada br. w uroczystości wręczenia odznaczeń i medali z okazji Święta Niepodle­głości funkcjonariuszom ŁOSG w Lubaniu;

-         16 listopada w otwarciu „ niebieskiego pokoju” na policji;

-        19 listopada w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i w XVI Zjeździe ZHP w Lubaniu (w zastępstwie uczestniczył pan Henryk Rogacki Z-ca Burmistrza Miasta Lubań)

-        19 listopada br. w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2003 w Po­znaniu, podczas których odebrał nagrodę dla Miasta Lubań – laureata I edycji Wiel­kiego Konkursu NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie”. Nagroda w formie dotacji w wysokości 200 000 zł zostanie przeznaczona na inwestycje z zakresu ochrony śro­dowiska;

-        20 listopada br. w uroczystości z okazji Dnia Seniora zorganizowanym przez PKPS w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu;

-        21 listopada br. w obchodach z okazji Honorowych Dawców Krwi klubu Dawców Krwi przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu;

-        25 listopada br. w Walnym Zgromadzeniu Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej w sprawie sprzedaży nieruchomości w Lubaniu i w otwarciu nowej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 (zakupiono 14 zestawów komputerowych);

-        27 listopada br. w spotkaniu z radnymi w SP nr 4;

-        28 listopada br. w posiedzeniu Związku Gmin „Kwisa” w Małomicach;

-        28 listopada br. w uroczystości z okazji 150 lecia Aresztu Śledczego w Lubaniu (w zastępstwie uczestniczył pan Henryk Rogacki Z-ca Burmistrza Miasta Lubań).

 

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrali:

 

Pan Ryszard Piekarski – zapytanie dotyczyło zasadności lokalizacji punktu stacji pomiarowej jakości powietrza, czy nie byłoby bardziej wskazanym umiejscowienie tej stacji w innym miejscu, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest większe, miejscem takim mogłyby być np. Księginki?

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zapytanie dotyczyło postępów prac przy dostosowywaniu obiektu po byłej SP Nr 4 na budynek mieszkalny TBS.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – w chwili obecnej budynek po SP Nr 4 administrowany jest przez TBS, trwają prace proceduralne związane z ubieganiem się o pozyskanie środków finansowych z Krajowego Centrum Mieszkalnictwa.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza Miasta Lubań – lokalizacja stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza nie jest od nas zależna, miejsce, w którym została umieszczona, wybrane zostało przez firmę prowadzącą pomiary. Stacja ta będzie badała nie tylko zanieczyszczenia powietrza w mieście, ale też napływy zanieczyszczeń spoza miasta.

 

Ad. 4 Uchwały podatkowe.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach

 

1. Podatku od posiadania psów

Opinie wszystkich komisji pozytywne. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2. Ustalenia ceny skupu żyta na rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

Opinie wszystkich komisji pozytywne. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3. Podatku od nieruchomości

Opinie wszystkich komisji pozytywne. Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

4. Stawek podatku od środków transportowych

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Pan Jerzy Zieliński – uchwała ta podejmowana jest w absurdalnej sytuacji prawnej, jaką zafundował rząd. Absurd polega na tym, że minister podpisuje dwa sprzeczne ze sobą rozporządzenia, w których stawki minimalne są większe od stawek maksymalnych. Ponadto nie wiadomo, kiedy zostanie podpisana ustawa o dochodach jednostek samorządowych. Taki stan prawny powoduje, że nie wiadomo jest, czy rada podejmując tę uchwałę dziś, postępuje zgodnie z prawem.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – odczytał komunikat, że w dniu 27 listopada 2003 Prezydent podpisał Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a wejdzie ona w życie z dniem 01 stycznia 2004.

Uchwałę podjęto większością głosów – 19 za, 2 wstrzymujące się.

 

Ad. 5 Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w zakresie realizacji planu finansowego przez Administracje Budynków Komunalnych nr 2, 3, 4 za rok 2002 i I półrocze 2003.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań z kontroli Administracji Budynków Komunalnych nr 2, 3, 4 w zakresie realizacji planu finansowego za rok 2002 i I półrocza 2003 przedstawił Pan Henryk Sławiński – Przewodniczący Komisji.

Na podstawie § 9 Statutu Miasta Lubań Komisja Rewizyjna Rady Miasta przeprowadziła kontrolę działalności ABK nr 2, 3, 4 w zakresie realizacji planu finansowego za rok 2002 i I półrocza 2003. Posiedzenia Komisji odbyły się w dniach 17 i 24 października 2003 oraz 5 i 13 listopada 2003 roku. Przeprowadzenie kontroli było realizowane na podstawie planu pracy Komisji. Do dnia 22 października 2003 poszczególne ABK oraz Wydział Finansowy Urzędu Miasta złożyły Komisji sprawozdania Rb-Z i Rb-N wraz z wyjaśnieniami oraz informacje dotyczące realizacji planu finansowego za kontrolowany okres. Komisja ponadto zapoznała się z protokołami kontroli przeprowadzonej w ABK przez pracownika Urzędu Miasta. W trakcie kontroli pobieżnie skontrolowano:

-         ściągalność należności czynszowych,

-         zobowiązania wymagalne wobec budżetu miasta, wspólnot mieszkaniowych i usługodawców,

-         ewidencję wysokości kaucji gwarancyjnych , pustostanów, zgłaszanych usterek , skarg i zażaleń,

-         wykaz budynków o złym stanie technicznym i zagrożonych katastrofą budowlaną,

-         udzielanie umorzeń należności czynszowych,

-         wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam oraz ewidencję rejestrową psów,

-         stan przygotowania budynków ABK do okresu zimowego.

W trakcie kontroli stwierdzono:

Naruszanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w przypadku zlecenia do wykonywania bez przetargu przez jednego wykonawcę kilku lub kilkunastu usług remontowych, ale na łączną kwotę ponad 3000 Euro. Dotyczy to takich usług jak: postawienia, przestawienia pieców, przebudowy kominów lub przeglądów instalacji gazowej czy elektrycznej. Na okoliczność pilnego wykonania tych prac ABK przeważnie posiadają protokoły konieczności wykonania tych robót. Z doświadczenia z lat poprzednich wynika jednak, że ilość wykonywanych remontów pieców i przeglądów instalacji jest do określenia i zaplanowania, co powoduje obowiązek ogłaszania zamówień publicznych w trybie przetargu.

Niewielką ilość zleceń remontowych objętych ustawą o zamówieniach publicznych ABK udziela w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki oraz na podstawie zapytania o cenę. Wymagana jest większa staranność przy udzielaniu zamówień w tej formie. Dotyczy to ilości podmiotów, do których występuje się z zapytaniem o cenę oraz niebudzące wątpliwości dokumentowanie konieczności wykonania zlecenia, w tak zwanej sytuacji przymusowej, np. katastrofa budowlana, zagrożenie życia lokatorów itp.

Zdecydowana większość zleceń na remonty udzielana jest na podstawie art. 61 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie wartość udzielonych zamówień nie przekracza równowartości 3000 Euro.

Większość wykonywanych remontów spowodowana jest uchwałami wspólnot mieszkaniowych, gdzie dysponują one większością głosów i same decydują o wydatkach z funduszu remontowego.

Przyjęte do realizacji przez ABK plany remontów budynków nie są realizowane. Wykonywanie prac zabezpieczających i usuwania pilnych awarii powoduje całkowite wykorzystanie środków pieniężnych przeznaczonych na realizację planów remontowych.

Bardzo małą ściągalność należności czynszowych.

Nieskuteczne działania egzekucyjne wobec lokatorów z wyrokami sądowymi o zapłatę należności czynszowych lub o eksmisję.

Nieterminowe wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

Dużą nadwyżkę zobowiązań wymagalnych nad należnościami wymagalnymi.

Wysoki udział odsetek za nieterminowe płacenie faktur dla spółek miejskich, takich jak ZGiUK, LPWiK, PEC.

Przegrywanie spraw sądowych o zwrot kaucji mieszkaniowych, nawet za te nienależne, których ABK nie otrzymała od poprzednich zarządców takich jak PGKiM czy wojsko.

Reasumując:

Komisja zwraca uwagę na konieczność zwiększenia przez ABK staranności przy zlecaniu usług remontowych i zmian w przygotowywaniu planów remontów budynków mieszkalnych pod kątem możliwości finansowych.

Komisja widzi konieczność zwiększenia nadzoru merytorycznego na działalnością ABK przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miasta.

Komisja Rewizyjna składając niniejsze sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, przedstawia jej wyniki przyjęte przez członków niejednomyślnie. W ocenie przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych występowały rozbieżności wśród członków Komisji.

 

Pan Jerzy Zieliński – dzisiejsze sprawozdanie, należy traktować jako jego pierwsze czytanie, ponieważ budzi ono dwie wątpliwości. Pierwszą jest to, że jest to sprawozdanie przewodniczącego, a nie całej Komisji. Druga wątpliwość, to niezgodność ze Statutem Miasta, z którego wynika, że z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, na podstawie, którego Komisja formułuje wnioski pokontrolne. Przedstawione w sprawozdaniu uwagi powinny być wzięte dziś pod uwagę przez kierowników ABK i naczelnika wydziału GKiM, natomiast temat ten powinien być dalej przez Komisję kontynuowany i zakończony protokołem wraz z wnioskami pokontrolnymi.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – w sprawozdaniu Komisji powinny być omówione poszczególne ABK ze wskazaniem rzeczy, które robione są dobrze jak i te, które wykonywane są źle.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – zaproponowałby w sprawie tej przyjąć formułę kontynuowania pracy Komisji Rewizyjnej z uwzględnieniem wszystkich sugestii.

 

Ad. 6 Informacja ekonomiczna Administracji Budynków Komunalnych nr 2, 3, 4 za 10 miesięcy 2003 roku.

 

Pisemne informacje Administracji Budynków Komunalnych nr 2, 3, 4 za 10 miesięcy 2003 roku stanowią załączniki do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Arkadiusz Słowiński – ABK Nr 3 administruje budynkiem przy ulicy 3 Maja, w którym mieszczą się organizacje społeczne, które zwolnione są z opłat czynszu. Czy z opłaty tej zwolniona jest partia polityczna, która ma swoja siedzibę również w tym budynku?

 

Pani Teresa Chamier Gliszczyńska – organizacje społeczne i kombatanckie, których siedziby znajdują się w budynku przy ulicy 3 Maja, zwolnione są z opłat czynszu, ponoszą tylko opłaty za ogrzewanie w wysokości 0,30 zł. W budynku tym ma również swoją siedzibę Liga Polskich Rodzin, która, za zgodą Urzędu Miasta, współużytkuje lokal wraz z jedną z organizacji społecznych. Niektóre z partii politycznych stawki czynszu płacą w/g normalnych stawek (np. OKW), a niektóre nie płacą.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – wszystkie partie polityczne mają obniżoną do 3 zł/m2 stawkę czynszu. Od 10 lat organizacje społeczne i kombatanckie korzystają z ulg w opłatach czynszu. Jeśli chodzi o LPR – to współużytkuje ona jedno pomieszczenie o powierzchni 14 m2 wraz z inną organizacją społeczną, która zwolniona jest z czynszu. W związku ze wzrastającą liczbą partii politycznych rodzi się problem z przydziałem dla nich nowych lokali. Ponieważ lokale organizacji społecznych i kombatanckich nie są wykorzystywanie codziennie, zgodę na ich wspólne użytkowanie wyraził trzy lata temu Zarząd Miasta.

 

Pan Ryszard Piekarski – zapytanie dotyczyło budynku przy ulicy Lwóweckiej 22, który przeznaczony jest do rozbiórki, czy nadal ktoś w nim zamieszkuje, a jeżeli tak, to, dlaczego przekwaterowanie ciągnie się tak długo?

 

Pani Teresa Chamier-Gliszczyńska – jest to budynek przejęty od ABK Nr 4, w chwili obecnej zamieszkuje w nim jedna osoba samotna i jedna rodzina. Budynek jest w dalszym ciągu zasiedlony, ponieważ nie ma mieszkania dla tej rodziny.

 

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do przedstawionych informacji o działalności ABK skupił się na generalnym problemie, którym jest niepoprawność działania zakładu budżetowego jako zarządcy części wspólnych. Dochodzi w tym przypadku do sytuacji patologicznej, gdy środki publiczne mieszane są z prywatnymi. ABK przymuszane są uchwałami wspólnot mieszkaniowych do wykonywania określonych remontów. Wówczas następuje taka sytuacja, że ABK muszą wygenerować środki finansowe na współudział w tych remontach, nie realizowane są natomiast remonty w zasobach gminnych, które ujęte są w planach. Odnosząc się do wypowiedzi kierownika ABK Nr 4 stwierdził, że zastanawiające jest to, w jaki sposób określony został 40% stopień realizacji zadań ujętych w “Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym w latach 2002-2006”. W dalszym swoim wystąpieniu, mając na uwadze kontrolę przeprowadzoną w ABK Nr 3, odniósł się do zawyżania przychodów ABK i ich nie realizowania oraz braku realizacji ustawy o zamówieniach publicznych. W ABK Nr 3 przy zamówieniach stosowane jest tylko zapytanie o cenę. Nie są sumowane wartości wszystkich robót w poszczególnych branżach. Popełniane są błędy proceduralne – zapytania kierowane są do mniejszej liczby oferentów, niż przewiduje to ustawa. Stan realizacji przyjętego uchwałą RM planu gospodarowania mieszkaniowymi zasobami komunalnymi gminy na lata 2002-2005 wynosi zero. Nie realizowany jest plan finansowy i plan remontów. Administrowanie przez zakłady budżetowe, jakimi są ABK, wspólnotami mieszkaniowymi jest niezgodne z prawem. Wniosek - to doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, czyli do powołania licencjonowanego zarządcy wspólnot mieszkaniowych, który w niczym nie przeszkodzi obecnym administracjom. Odniósł się do protokołu z kontroli przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta w ABK, stwierdzając, że nie do końca jest on prawdziwy, ponieważ ujęty jest w nim zapis, że w ABK prace remontowe wykonywane były zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a z przeprowadzonej kontroli wynika, że ustawa ta jest łamana. Powinny być ogłaszane przetargi na każdy rodzaj prac remontowych wykonywanych w ciągu roku, ponieważ większość z nich realizowana jest ciągle.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – odnosząc się do protokołu kontroli przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta w ABK, stwierdził, że przy użyciu stwierdzenia, że remonty w ABK przeprowadzane są zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych, to odnoszą się one do konkretnych przykładów.

 

Pan Marian Kwolik – przedstawiona w informacjach i dyskusji istota i waga problemu oraz zgłoszone wnioski posłużą do pracy Komisji Gospodarki Miejskiej i Komisji Rewizyjnej.

 

Ad. 6 Podjęcie uchwał.

 

Opinie Komisji dotyczące projektów uchwał przedstawił Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM. Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1. Nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 5 w Lubaniu

Opinie wszystkich komisji pozytywne. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2. Nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Lubaniu

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna.

Komisja uznała za zasadne, by uzasadnienie do projektu uchwały na sesji RM przedstawiła dyrektor Gimnazjum Nr 3.

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej negatywna.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Komisja Budżetu nie wydały opinii (jednakowa ilość głosów za i przeciw).

Zgodnie z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji uzasadnienie do projektu Uchwały przedstawiła Pani Ewa Wierbiłowicz – dyrektor Gimnazjum Nr 3.

Od dnia złożenia wniosku o nadanie imienia Gimnazjum Nr 3, od którego upłynęło 8 miesięcy, jest on wciąż aktualny. Wniosek ten zdobył największe poparcie wśród społeczności szkolnej i został pozytywnie zaopiniowany przez rodziców i Samorząd Uczniowski. Mając na uwadze, że idea jednoczenia Europy jest priorytetem współczesnego świata, społeczność szkolna uznała, że głoszone przez Unię Europejską hasła sprawdzą się tylko wtedy, kiedy będą realizowane przez konkretnych ludzi lub instytucje w poszczególnych regionach Europy. Zapisanie w imieniu szkoły nazwy Euroregion będzie upamiętnieniem działań, które Europę zjednoczyły. Nadanie Gimnazjum Nr 3 imienia „Euroregionu Nysa”  nie ma na celu promowania Stowarzyszenia Euroregionu “Nysa”, które organizuje proces integracji w obszarze Nysy Łużyckiej, ale wyłamanie się tradycyjnego rozumienia pojęcia „patron szkoły” i zapisania dla przyszłych pokoleń idei, która z perspektywy czasu może być niedoceniona. Zapewniła, że w przypadku nie nadania Gimnazjum Nr 3 nazwy “Euroregionu Nysa”, poszukiwane będą przez społeczność szkolną inne niekonwencjonalne propozycje nazwy patrona szkoły.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 13 za, 4 przeciwnych i 4 wstrzymujących się.

 

3. Zmiany Uchwał Rady Miasta Lubań

Opinie wszystkich komisji pozytywne. Uchwałę podjęto większością głosów – przy 20 za i 1 wstrzymującym się.

 

4. Uchylenia Uchwały Nr XXII/142/95 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 19 grudnia 1995 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych w Lubaniu do wydawania decyzji administracyjnych

Opinie wszystkich komisji pozytywne. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5. Zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Lubaniu przy ulicy Skalniczej 3.

Opinie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywne. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji wnioskuje jednocześnie, o przeprowadzenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w takim terminie, by placówka rozpoczęła swoje funkcjonowanie z nowym dyrektorem.

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości z sugestią, by utworzenie Zespołu Szkół Nr 1 nastąpiło z dniem 1 września 2004 roku.

Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje zamiar utworzenia Zespołu Szkół nr 1 z wnioskiem, by jego utworzenie nastąpiło z dniem 1 września 2004 roku.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań - przedstawiony projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, wszczynającą pewną procedurę. Dotyczy ona zamiaru utworzenia Zespołu Szkół. Na podstawie tej uchwały otrzymamy opinię Kuratora. Dopiero wtedy, w przypadku opinii pozytywnej, podjęta zostanie właściwa uchwała o utworzeniu Zespołu Szkół, jego obwodzie oraz nadany zostanie statut placówki. W chwili obecnej głównym problemem jest Gimnazjum Nr 1, w którym uczy się tylko 167 uczniów, a mogłoby dwa razy więcej. Gimnazjum Nr 1 mieści się w dwupiętrowym budynku, który zaprojektowany został do celów szkolnych Szkoła posiada salę gimnastyczną, duże boiska szkolne. Jednak w budynku tym niewykorzystane jest jedno piętro. Wszystko wskazuje na to, że będzie trudny nabór do Gimnazjum Nr 1, a wówczas sens jego istnienia będzie dyskusyjny. Natomiast Szkoła Podstawowa Nr 3, ładnie położona, nie jest obiektem typowo szkolnym: klasy lekcyjne nie są wymiarowe, brak jest pracowni komputerowej, dużych boisk szkolnych i wymiarowej sali gimnastycznej, która znajduje się po drugiej stronie ulicy. W przyszłości budynek SP Nr 3 powinien być modernizowany pod warunkiem, że będą uczyły się w nim dzieci. Obserwuje się ciążenie do SP Nr 1, a nie do SP Nr 3. Rada Pedagogiczna tej placówki sygnalizuje problem niepewności dalszego jej funkcjonowania. Sugestia dyrektora SP Nr 3, to przeniesienie szkoły do Gimnazjum Nr 1 od połowy roku szkolnego. Kuratorium o takim terminie przeniesienia szkoły nie słyszało, jednak, jeśli projekt taki zostanie przedstawiony, to go rozpatrzy. Przeniesienie szkoły od połowy roku pozwoli na zaaklimatyzowanie się uczniów w nowej placówce i przeniesienie całej szkoły; od 1 września 2004 rodzice mogliby chcieć przepisać dzieci do SP Nr 1. Istotną sprawą jest również ogłoszenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół, gdyż obowiązki dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 powierzone zostały tylko na 6 miesięcy - do 14 lutego 2004. Konkurs ten musi być ogłoszony w styczniu. Reasumując stwierdził, że po wszystkich sugestiach nasuwają się trzy rozwiązania: pierwsze, żeby nic nie robić, drugie, by połączenie szkół nastąpiło we wrześniu 2004 łącznie z ogłoszeniem konkursu na dyrektora Zespołu i trzecie rozwiązanie, aby Zespół utworzyć, wybrać jego dyrektora i jemu pozostawić decyzję, co dalej będzie robił, czy przeniesie część klas ze SP Nr 3 do Gimnazjum Nr 1, czy SP Nr 3 do końca roku szkolnego będzie funkcjonowała w dotychczasowym obiekcie. Siedziba Zespołu Szkół mieściłaby się w Gimnazjum Nr 1. Od woli Rady zależy, jakie rozwiązanie zostanie przyjęte.

 

Pan Jerzy Zieliński – projekt tej uchwały wzbudził wiele kontrowersji. Zdziwienie budzi, również Kuratora, by szkołę przenosić w połowie roku szkolnego. Zaskakującym argumentem jest również próba zaskoczenia rodziców tym, do której szkoły mają chodzić ich dzieci. Poza tym Rada Pedagogiczna SP Nr 3 nie wskazała terminu przeniesienia szkoły. Odnosząc się do ograniczenia do 6 miesięcy powierzenia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 1 wyraził opinię, że z zasady, obowiązki takie powierzane są na jeden rok. Przeniesienie SP Nr 3 do Gimnazjum Nr 1 od połowy roku szkolnego byłoby zrozumiałe w przypadku, gdyby budynek SP Nr 3 zagrożony był katastrofą budowlaną, a takiego przypadku nie ma. Poza tym obiekt SP Nr 3 jest najtańszy w utrzymaniu. Połączenie SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Zespół Szkół jest rozwiązaniem logicznym, który wzmocni prawidłowe wykorzystanie bazy oświatowej, szczególnie na Księginkach. Nie uzasadnia to jednak terminu połączenia szkół. Odnosząc się do budynku SP Nr 3 – nie jest tak, że budynek ten nie jest przystosowany do nauki, został on zaadaptowany na potrzeby szkolne, szczególnie wiele środków finansowych przeznaczono na stołówkę, która jednak później nie była używana. Zwrócił się z zapytaniem, co jest przyczyną tak nagłego pomysłu połączenia placówek szkolnych w trakcie roku szkolnego, czy jest to związane z konkretnym przeznaczeniem obiektu po SP Nr 3 i komu na tym zależy? Jakie są zamierzenia w stosunku do tego obiektu, który ma zapisaną funkcję edukacyjną? Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, że chciałby namówić do rozsądku – utworzyć Zespół, ale z dniem 1 września 2004, ogłosić konkurs na dyrektora Gimnazjum Nr 1, ale z perspektywą, że będzie on być może dyrektorem tego Zespołu.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – stwierdził, że w szkole są trzy podmioty: rodzice, dzieci i nauczyciele, a z wypowiedzi Burmistrza Miasta Lubań wynika, że preferowany jest wyłącznie interes nauczycieli. Rodzice są bardzo zaskoczeni, nie byli informowani o takim zamiarze. Na spotkaniu odbytym, w SP Nr 3 w dniu 26 listopada 2003 połowa z rodziców stwierdziła, że jest to bardzo zły pomysł, część z nich myśli o przeniesieniu dzieci do innych szkół. Stwierdził, że nie ukrywa, że jest to również Jego bardzo prywatny interes, ponieważ gdyby wcześniej o takim zamiarze wiedział, to jego dziecko nie chodziłoby to tej szkoły. Na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdził, że jest w stanie zgodzić się na utworzenie Zespołu Szkół, ale od 1 września 2004 roku.

 

Pan Ryszard Piekarski – jako Przewodniczący Rady Rodziców SP Nr 3 stwierdził, że rodzice o tym zamiarze byli informowani. Część z rodziców zamiar ten popiera, a część nie. Problem może stanowić dojazd do Gimnazjum Nr 1, można jednak korzystać z komunikacji miejskiej. Wypowiedział się za podjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – wypowiedziała się za utworzeniem Zespołu Szkół z dniem 1 września 2004. Proponowany termin 1 lutego 2004 roku z uwagi okres zimowy, dobro dzieci i zaskoczenie rodziców byłby nietaktem i lekceważeniem wyborców. Zwróciła się z wnioskiem do Inspektora Oświaty, by podejść do tego problemu rozsądnie i z rozwagą, w taki sposób, aby na połączeniu SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 nie skorzystały szkoły znajdujące się w centrum miasta (np. SP Nr 1, której uczniowie uczą się również w obiekcie Stołówek Szkolnych). Opracować należy właściwe przyporządkowanie ulic do poszczególnych szkół, tak by nie było w nich drugiej zmiany. Zorganizować należy również spotkanie z rodzicami i przedstawić im walory i atuty nowej szkoły. Data 1 września 2004 roku jest idealna dla rozpoczęcia istnienia Zespołu Szkół przy ulicy Skalniczej. Do końca roku szkolnego Zespół mógłby funkcjonować w obu budynkach – SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 - z nowym dyrektorem Zespołu wybranym w drodze konkursu oraz dyrektorem SP Nr 3. Wyjaśniła powody powołania dyrektora Gimnazjum Nr 1 na okres 6 miesięcy.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wniosek, by przegłosowany został termin połączenia Gimnazjum Nr 1 i SP Nr 3: 1 luty 2004 lub 1 wrzesień 2004.

 

Pan Marian Kwolik – czy możliwe jest funkcjonowanie Zespołu Szkół w dwóch obiektach?

 

Pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty – Zespół Szkół może funkcjonować w dwóch budynkach. Na następną sesję RM przygotowane zostaną nowe obwody szkół. Przestawiła wstępną propozycję nowych obwodów, w której od roku 2004 SP Nr 1 powróciłaby do swojego dawnego obwodu i przejęła część obwodu SP nr 3 (wraz z terenem Kamiennej Góry) - obwód ten obejmowałby 540 uczniów.

 

Pan Jerzy Zieliński – uchwała o obwodach wejdzie w życie od nowego roku szkolnego, a nie od grudnia tego roku. Przegubowe połączenie jest nieprawne.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – odnosząc się do propozycji funkcjonowanie Zespołu w dwóch budynkach stwierdził, że nie wie czy jest to intencja, czy obietnica, by uczniowie SP Nr 3 ukończyli naukę w swoim budynku, ponieważ uzasadnienie do projektu uchwały jest zupełnie inne. Wypowiedział się za utworzeniem Zespołu Szkół od 1 września 2004 roku.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – nie ulega wątpliwości, że nowe obwody szkół obowiązywały będą od nowego roku szkolnego i nic w tym przypadku nie odbędzie się bez zgody Rady. Kluczową jest w tej chwili uchwała intencyjna, która pozwoli na przygotowanie i przyjęcie nowych obwodów szkolnych. Chodzi o to, by wybrać najlepsze rozwiązanie. Ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Jerzego Zielińskiego- nie rozstrzygałby w tej chwili o zdziwieniu Kuratora w sprawie terminu połączenia szkół od połowy roku szkolnego - poczekajmy na opinię. Odnośnie zaskoczenia tym terminem rodziców – w uzasadnieniu projektu uchwały napisane jest, że termin połączenia szkół od 1 lutego 2004 pozwoli za zaaklimatyzowanie się dzieci w nowej placówce. Prawdą jest, że budynek SP Nr 3 jest najtańszy w utrzymaniu, i że na jego remont przeznaczono dużo środków finansowych. Należy jednak myśleć o kosztach utrzymania Gimnazjum Nr 1, a nie SP nr 3. Przedstawił przepisy prawne dotyczące powoływania dyrektorów w szkołach, gdzie nie ma wicedyrektora. Odnośnie planów przeznaczenia budynku SP Nr 3 – w tej chwili nie ma ani planów, ani celów jego sprzedaży. Jeśli radni mają propozycje w tej sprawie, to prosi o ich zgłaszanie. Najprawdopodobniej obiekt ten zaproponowany zostanie dla TBS. Odpowiadając na wątpliwości Pana Arkadiusza Słowińskiego stwierdził, że nie zgadza się z tym, że połączenie szkół jest korzystne tylko dla nauczycieli. Z decyzji tej część rodziców będzie zadowolona, a część nie. Odnosząc się do wypowiedzi dotyczącej intencji, czy obietnicy, by uczniowie SP Nr 3 ukończyli naukę w swoim budynku, stwierdził, że uzasadnienie do tego projektu uchwały napisane zostało miesiąc wcześniej, a teraz ulegnie zmianie. Można również nakazać dyrektorowi szkoły, by powstrzymał się z przeniesieniem SP Nr 3 od lutego 2004. Na zakończenie swojej wypowiedzi przedstawił informację dotyczącą wysokości subwencji oświatowej w roku 2003 i planowanej na rok 2004.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – ustosunkowując się do odpowiedzi Burmistrza Miasta Lubań stwierdził, że nie użył w swojej wypowiedzi określenia, że połączenie szkół korzystne jest tylko dla nauczycieli. Z wypowiedzi Burmistrza Miasta Lubań wynikało natomiast, że termin połączenia szkół zaproponowała dyrektor SP Nr 3.

 

Pan Jerzy Zieliński – zwrócił się do Burmistrza Miasta Lubań, jako wnioskodawcy projektu uchwały, o wprowadzenie autopoprawki polegającej na zastąpieniu daty 1 luty 2004 na 1 wrzesień 2004.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 15 minutową przerwę w obradach, w czasie, której odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Celem spotkania było uzgodnienie stanowiska w sprawie omawianego projektu uchwały.

 

Pan Gerard Kempiński – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawił poprawkę Komisji polegającą na dopisaniu w § 1 projektu uchwały punktu 2 o treści: „2. Do zakończenia roku szkolnego 2003/2004 zajęcia lekcyjne Szkoły Podstawowej nr 3 odbywać się będą w budynku przy ul. Górnej 1.”

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – ustosunkowując się do propozycji Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stwierdził, że poprawkę o tej samej treści chciałby zgłosić. W tej chwili istotną sprawą jest konkurs na dyrektora Zespołu. Jeśli intencją jest, by Zespół Szkół utworzyć od 1 września 2004, to powinien on zacząć pracę już z nowym dyrektorem. Teraz, z formalno–prawnego punktu widzenia, będzie konkurs na dyrektora Zespołu, a faktyczne przeniesienie SP Nr 3 do Gimnazjum Nr 1 nastąpi od 1 września 2004.

 

Pan Jerzy Zieliński – zgłoszona poprawka, jest jedną z wielu. Najdalej z nich idąca jest o zmianie daty i ona powinna być głosowana jako pierwsza.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie poprawki:

Zmiany daty zamiaru połączenia SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Zespół Szkół na 1 wrzesień 2004.

Za poprawką głosowało 3 radnych, 15 było przeciwnych i 3 wstrzymało się od głosu

Dopisania w § 1 projektu uchwały punktu 2 o treści: „Do zakończenia roku szkolnego 2003/2004 zajęcia lekcyjne Szkoły Podstawowej Nr 3 odbywać się będą w budynku przy ul. Górnej 1.”

Za poprawką głosowało 19 radnych, 2 było przeciwnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę wraz z poprawką dotyczącą dopisania w § 1 uchwały punktu 2 o treści: „Do zakończenia roku szkolnego 2003/2004 zajęcia lekcyjne Szkoły Podstawowej Nr 3 odbywać się będą w budynku przy ul. Górnej 1”, podjęto większością głosów przy 18 głosach za, 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

 

6. Zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Opinie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej, Komisji Gospodarki Miejskiej i Komisji Oświaty Kultury , Sportu i Rekreacji pozytywne.

Komisja Budżetu wnioskuje o rozszerzenie projektu uchwały dla wszystkich osób, które w roku 2004 zarejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy. W związku z tym Komisja wnioskuje o zmianę zapisu § 1 projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zwalnia się z obowiązku wnoszenia opłaty stałej za pierwszy wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które w roku 2004 zarejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy.”

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – poprawka Komisji Budżetu jest bardzo rozsądna i całkowicie się z nią utożsamia.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – czy zaproponowana poprawka dotyczy również osób, które prowadziły działalność jako wspólnicy w spółkach cywilnych?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – zwolnieniem objęte zostaną osoby, które dotychczas nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Informacje takie zawarte będą w oświadczeniach osób ubiegających się o takie zwolnienia.

 

Pan Jerzy Zieliński – forma, którą przedstawił Burmistrz Miasta Lubań, czyli oświadczenia, jest jak najbardziej zasadna.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – uchwała będzie bardziej czytelna, jeżeli zawarty zostanie w niej zapis, że zwolnienie nie obejmuje osób, które prowadziły działalność gospodarczą jako wspólnicy w spółkach cywilnych.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu dotyczący zmiany zapisu § 1 projektu uchwały, który wraz z poprawką radcy prawnego otrzymuje brzmienie:

„1. Zwalnia się z obowiązku wnoszenia opłaty stałej za pierwszy wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które w roku 2004 zarejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy. Zwolnienie nie obejmuje osób, które prowadziły działalność gospodarczą jako wspólnicy w spółkach cywilnych.”

Poprawka przyjęta została jednogłośnie. W wyniku głosowania uchwałę wraz z poprawką przyjęto jednogłośnie.

 

Pan Jerzy Zieliński –stwierdził, że wierzy, że korzystając z tej uchwały wiele osób rozpocznie własną działalność gospodarczą, a to będzie miało odbicie w zmniejszaniu się bezrobocia. Zgłosił wniosek, by po zakończeniu półrocza, w miesiącu wrześniu 2004, przedstawiona została informacja z realizacji tej uchwały. W informacji tej powinny być zestawione wpływy, odrębnie za pierwszy wpis do ewidencji działalności gospodarczej i odrębnie z opłat za zamianę wpisu do ewidencji.

 

7. Zmiany budżetu miasta Lubań na 2003 rok.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – przedstawił zmianę zapisu w §3: dochody budżetu miasta na rok 2003 wynoszą 29 756 132 zł, wydatki budżetu miasta na rok 2003 wynoszą 29 144 247 zł. Zmiana w dochodach miasta o kwotę 244 tys. zł dokonana została w oparciu o decyzję Wojewody.

 

Uchwałę wraz z poprawka podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 8 Interpelacje, wnioski, zapytania.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła interpelację dotyczącą uporządkowania ruchu drogowego na ulicy Kazimierza Wielkiego i Bolesława Krzywoustego. W imieniu mieszkańców Osiedla Piastów wnosi m.in. o:

-         umieszczenie kilku zwalniających garbów ulicznych na ulicy K. Wielkiego oraz na ulicy B. Chrobrego,

-         oznaczenie nowych przejść dla pieszych („zebr”) na ulicy K. Wielkiego i B. Chrobrego,

-         dokonywanie częstszych kontroli radarowych na ulicy K. Wielkiego,

-         dokonanie wszelkich innych zmian w organizacji ruchu, niezbędnych dla bezpieczeństwa w tym rejonie.

 

Pan Jerzy Zieliński zgłosił

1). Dwa wnioski do Rady Miasta Lubań w sprawach:

-         Wniosek do protokołu: o przesunięcie w porządku obrad sesji RM punktu „Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań do wcześniejszej części, tj. po sprawozdaniu Burmistrza Miasta Lubań, tak, aby dać szansę interpelowanym i zapytywanym udzielenia odpowiedzi do końca sesji, zwłaszcza w sprawach pilnych, co zmniejszy konieczność udzielania odpowiedzi na piśmie.

-         Wystąpienia z oficjalnym pismem do Ministra Zdrowia i NFZ wobec zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców Lubania, do czego prowadzi pozostawienie poza kontraktowaniem niemal wszystkich lekarzy rodzinnych i NZOZ prowadzących działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

2). Trzy interpelacje pod adresem BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ w sprawach:

-         Aktualizacji “Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań na lata 2002 – 2006.” Program ten został niemal całkowicie zarzucony przez AKB  i nie zrealizowano żadnych zadań w latach 2002-2003. Brak reformy administracji mieszkaniowej prowadzi do patologii w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pozyskiwanymi przez ABK. Urealnienie tego programu wymaga przede wszystkim restrukturyzacji formy organizacyjnej, w jakiej jest prowadzony zarząd wspólnotami mieszkaniowymi.

-         Jak zostanie ukształtowany zarząd wspólnotami mieszkaniowymi w Lubaniu? Istniejący stan jest niezgodny z ustawą o gospodarce komunalnej, która nie dopuszcza prowadzenia takiej działalności w formie zakładu budżetowego. Stan ten doprowadza do niejasnych transferów środków publicznych i mieszania ich ze środkami prywatnymi. Kiedy i w jaki sposób zostanie usunięty stan niezgodny z prawem?

-         Sposobu i terminu wdrożenia w Lubaniu realizacji rozporządzenia w sprawie gospodarki materiałami zawierającymi azbest. Jak będzie wdrażane to rozporządzenie i jaki będzie plan wieloletni usuwania wyrobów zawierających azbest w Lubaniu?

3). Trzy zapytania pod adresem Burmistrza Miasta Lubań w sprawach:

-         Jakie działania zamierza podjąć Burmistrz w interesie mieszkańców Lubania, którzy zadeklarowali siebie i swoje rodziny w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej u lekarzy, którzy nie złożyli swoich ofert w konkursie NFZ na rok 2004. Czy istnieje szansa na przeciwstawienie się destrukcji dobrze funkcjonującego od 2000 systemu POZ i lekarza rodzinnego w Lubaniu?

-         Dlaczego nie jest aktualizowany Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Lubań? Ostatnia aktualizacja w katalogu „Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań” dotyczy stycznia 2003. Jest to niezgodne z rozporządzeniem w sprawie zawartości BIP.

-         Czy i kiedy Burmistrz Miasta Lubań oraz Skarbnik Miasta byli karani za łamanie dyscypliny budżetowej, stawali przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych w okresie III i obecnej kadencji.

4). Zapytanie pod adresem Przewodniczącego Rady Miasta Lubań:

-         Dlaczego, wbrew obowiązkowi ustawowemu, Przewodniczący Rady Miasta Lubań nie dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych do końca października br.?

 

Za zgodą Przewodniczącego RM obrady sesji opuścili dwaj radni.

 

Pani Maria Skórniak – zgłosiła wniosek w sprawie wykonania konserwacji kanału przy ulicy Różanej - Głównej oraz naprawy lampy oświetleniowej przy ulicy Różanej 15.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zwrócił się z zapytaniem, czy prawdą jest, że od nowego roku Stołówki Szkolne będą naliczały SP Nr 1 opłatę w wysokości 1000 zł za korzystanie ze świetlicy terapeutycznej?

 

Odpowiedzi udzielili:

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza Miasta Lubań – czyszczenie młynówki odbyło się dwa lata temu. W chwili obecnej potrzebne są środki na jej odbudowę.

Odnośnie uporządkowania ruchu drogowego na K. Wielkiego i B. Chrobrego – uporządkowanie to będzie ściśle powiązane z budową obwodnicy zachodniej. Na dzień dzisiejszy optymalnym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie tam sygnalizacji świetlnej (na przyciski).

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – udzielił odpowiedzi na niektóre za pytania i wnioski Pana Jerzego Zielińskiego:

-         zarówno w trzeciej jak i czwartek kadencji ani Burmistrzowi, ani Skarbnikowi Miasta nie postawiono żadnych zarzutów o łamanie dyscypliny budżetowej i nie stawali przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych. Fakt taki miał miejsce w drugiej kadencji, kiedy Burmistrzem był zapytujący,

-         Biuletyn Informacji Publicznej jest aktualizowany, niemniej zostanie to sprawdzone,

-         w jaki sposób ukształtowany zostanie zarząd wspólnotami mieszkaniowymi – wie na jakiej zasadzie działa to w Bolesławcu. Jest tam całkiem inny sposób zarządzania. Doktrynalne podejście do takiego sposobu, jakie proponuje radny, spowoduje krach sytuacji finansowej miasta. Skala problemu jest dość duża, zastanowić się należy nad tym, czy doprowadzać do tego na siłę i czy więcej będzie z tego powodu strat czy zysków.

-         jakie działania zamierza podjąć Burmistrz w interesie mieszkańców Lubania, którzy zadeklarowali siebie i swoje rodziny w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej u lekarzy, którzy nie złożyli swoich ofert w konkursie NFZ na rok 2004. Czy istnieje szansa na przeciwstawienie się destrukcji dobrze funkcjonującego od 2000 systemu POZ i lekarza rodzinnego w Lubaniu? Intencje są słuszne, jest podobnego zdania, natomiast kierowanie tego problemu pod adresem Burmistrza Miasta Lubań jest trochę humorystyczne, ponieważ Burmistrz nie nadzoruje NFZ. W Lubaniu prawie wszyscy lekarze nie podpisali umów z NFZ, gdyż nie zgadzają się oni z tym, by narzucone zostały im nowe zadania bez dostatecznych środków, a takim zadaniem jest opieka całodobowa. Umowę podpisał jedynie SP ZOZ i jeśli ten system nie ulegnie zmianie - to może być tak, że jedynym kontrahentem będzie SP ZOZ. Trudno jest powiedzieć, dlaczego NFZ niszczy to, co funkcjonuje dobrze. Mając na uwadze wagę problemu wystosowane zostanie przez BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ i ZG “Kwisa” pismo w tej sprawie.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – odniosła się do odpowiedzi Z-cy Burmistrza Miasta Lubań w sprawie uporządkowania ruchu drogowego na Osiedlu Piastów stwierdzając, że  program modernizacji związany z budową obwodnicy zachodniej jest  zasadny, jednak zbyt odległy w czasie. Na dzień dzisiejszy należałoby umieścić na wskazanych ulicach progi zwalniające, które zapewniłyby odrobinę bezpieczeństwa. Odnosząc się natomiast do problemu dotyczącego poparcia protestu lekarzy stwierdziła, że wystosowanie przez Burmistrza Miasta Lubań i Związku Gmin „Kwisa” takiego apelu, to jest właśnie to, co należy zrobić. Radni z Leśnej wsparli stanowisko lekarzy z tamtego terenu, którzy nie podpisali kontraktu z NFZ. Zasadnym byłoby, by również radni z Lubania wsparli lekarzy ze swojego terenu.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – wypowiedział się za poparciem stanowiska lekarzy, którzy mają absolutną rację.

 

Ad. 9 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował o:

1. Spotkaniu opłatkowym, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2003 o godz. 15:00 w Sali Rajców.

2. Spotkaniach radnych: z okręgu wyborczego Nr 3, które odbędzie się 2 grudnia o godz. 17:00 w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz z okręgu wyborczego Nr 4, które odbędzie się w dniu 4 grudnia br. o godz. 17:00 w Miejskim Domu Kultury.

3. Terminie odbycia XVII sesji RM, która poświęcona będzie zapoznaniu się z projektem budżetu miasta na rok 2004. Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2003 o godz. 9:30.

4. Posiedzeniach Komisji RM, które odbędą się w dniach 16 – 18 grudnia br.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XVI sesji Rady Miasta Lubań.

 

Sekretarz obrad: Jerzy Wawrzyniak

 

prot. JMT

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-10-12 11:51:44 Ostatnia zmiana: 2006-10-12 11:52:55