Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968746
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2008 roku » Sesja z 29 marca 2008 r. obrazek Wersja do druku

Protokół nr XX / 20 / 2008/ 3

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 26 marca 2008 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                            zakończenia: 13.35

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XX sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności( nieobecny pan Zbigniew Paluch ) oraz

-        pan Konrad Rowiński                           - Burmistrz Miasta

-        pan Henryk Rogacki                             - Zastępca Burmistrza,

-        pan Wiesław Wydra                               - Zastępca Burmistrza,

-        pan Marian Zwierzyński                       - Skarbnik Miasta,

przedstawiciele lokalnej prasy i telew izji  , mieszkańcy Miasta.

 

Sekretarzem obrad został pan Jan Baniak.

 

Propozycję zmian w zaproponowanym porządku obrad zgłosiła pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady. Dotyczyły one  :

udzielenia w punkcie 8 „Komunikaty” głosu pani Annie Krawiec – Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Prawnego UM aby  przedstawiła informację dotyczącą prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych.

wniosku mieszkanki miasta  pani Wioletty Błockiej, która  zwróciła się z prośbą o udzielenie jej głosu   podczas dzisiejszej sesji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie  wyraziła zgodę na udzielenie głosu pani W. Błockiej w punkcie 4 porządku obrad.

 

Jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek obrad:

1)         Otwarcie obrad.

2)         Przyjęcie protokołu  XIX sesji RM.

3)        Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)         Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)         Polityka mieszkaniowa w mieście Lubaniu.

6)         Podjęcie uchwał.

7)         Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

8)         Komunikaty.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu  XIX sesji RM.

 

Protokół  XIX sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań obejmujące okres miesiąca marca przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta . W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie  spraw organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , ochrony środowiska ,promocji miasta. Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu pani Wioletcie Błockiej , która w swoim wystąpieniu odniosła się do , jej zdaniem, nieprawidłowości przy wymianie dachu z eternitowego na blacho dachówkę w budynku przy ul. Lwóweckiej 30 , 28 ( 26, 24) . W odniesieniu do źle przeprowadzonych przez wykonawcę prac , które nie były wykonywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  w zakończeniu swojego wystąpienia wniosła o powołanie komisji i ponowne rozpatrzenie całej sprawy remontu .Pełny tekst  wystąpienia stanowi załącznik do protokołu.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady  - sprawa przedstawiona przez panią Błocką rozpatrzona zostanie w gronie Komisji Prezydialnej a o dalszym trybie rozpatrzenia sprawy zainteresowana zostanie poinformowana.

 

Pan Witold Chojnacki – przedstawił petycję mieszkańców ul. Starolubańskiej dotyczącą potrzeby regulacji rzeki Siekierki.

 

Pan Jan Baniak – zgłosił wniosek o podjęcia działań zmierzających do uporządkowania rzeki Siekierki, odbycia spotkania z mieszkańcami ul. Starolubańskiej w celu wyjaśnienia całości problemu.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił wniosek o wskazanie właściciela ogrodów działkowych położonych przy ul. Groblowej.

 

Pan Stanisław Bykowski – zgłosił zapytanie , czy prawdą jest , że obwodnica zachodnia zostanie przesunięta? Podziękował za naprawę parkingu przy ul. Esperantystów.

 

Pan Stanisław Wisłocki – zgłosił wniosek o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami , by wyjaśnić sprawę przebiegu obwodnicy zachodniej, wykupu gruntów pod jej budowę, na którym skorzystali m.in. byli radni poprzednich kadencji czy osoby związane z  Urzędem.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – poprosił o wyjaśnienie , czy zajęcie chodnika przy ul. Torowej na parking jest zgodne z prawem.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady –  w uzgodnieniu z Komisją Prezydialną , Burmistrzem i panem Krzysztofem Jaworskim zaproponowała , by zdjęty został z porządku obrad sesji punk dotyczący „Polityki mieszkaniowej w mieście Lubaniu” , ponieważ temat ten szczegółowo omówiony zostanie podczas szkolenia radnych , które odbędzie się w dniu 04 kwietnia br.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania propozycja ta została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1) Zmiany budżetu miasta na 2008 rok

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywna-przy 5 głosach za ,1 przeciwnym i 1 wstrzymującym.

 

Opinie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej –jednogłośnie pozytywne

 

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 17 za, 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się.

  

2) Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Opinie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji Infrastruktury Społecznej jednogłośnie pozytywne

 

Opinia Komisji Rewizyjnej pozytywna – przy 3 głosach za i 1 wstrzymującym .

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3) Uznania za pomniki przyrody

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4) Zmiany uchwały nr VII/98/2003 RM Lubań z dnia 25.03.2003 r. w spr.  wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

 

Pan Jan Baniak zgłosił sugestię opracowania ujednoliconego tekstu uchwały

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – mając na uwadze fakt, że do przedłożonego projektu uchwały opinii nie przedstawiło Forum Związków Zawodowych zaproponował , by projekt uchwały odłożyć i by w sprawie tej  wypowiedziała się radczyni.

 

5) Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

 

Pan Stanisław Bykowski – jaki jest efekt spotkania z dyrektorem Stanasiukiem?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – podczas spotkania przedstawiony został  aktualny kosztorys na wykonania prac – jest to kwota 97 tys. zł. Obejmuje ona również wycenę i podatek VAT.

W uzasadnieniu do projektu uchwały podany został kosztorys szacunkowy. Teraz kwota remontu wyliczona jest na podstawie kosztorysu.

 

Pan Stanisław Bykowski – czy kwota ta obejmuje również prace wewnętrzne?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – kwota ta obejmuje wszystkie prace , również wewnętrzne.

 

Pan Jan Baniak – czy Rejon Dróg sfinansuje cały remont?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – Rejon Dróg sfinansuje cały remont .Zaliczony on zostanie na poczet czynszu. Użytkowanie obiektu określono na 15 lat. Przy tej kwocie czynsz będzie wynosił około  8,50 zł za m2.

 

                                           Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 7

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-       spotkania z mieszkańcami w sprawie obwodnicy –takie spotkanie zostanie zorganizowane ale dopiero po wypracowaniu alternatywnych rozwiązań .Przypomniał , że w czasie konsultacji ,które odbyły się w roku 2002 podczas opracowywania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta nikt nie wnosił żadnych uwag .Ponadto obecna trasa obwodnicy umieszczona została w planie w roku 1994 i od tej pory jej planowany przebieg nie zmienił się. Stwierdził , że nie ma jeszcze dokumentacji technicznej planowanej inwestycji i nikt nie twierdzi , że jej budowa rozpocznie się nawet za rok. Nie jest ona również ujęta w żadnych planach , oprócz budżetu miasta. W chwili obecnej miasto jest na etapie zainteresowania tą inwestycją  Urzędu Marszałkowskiego  i Sejmiku , bo ma być o droga wojewódzka i powinna zostać ujęta w WPI Dolnego Śląska. Odnosząc się do sugestii pana Wisłockiego , że na wykupie gruntów pod obwodnicę skorzystali m.in. byli radni czy osoby związane z Urzędem stwierdził ,   że nie było przypadku by miasto sprzedało im tam grunty. Zaapelował , by uzbroić się w cierpliwość i   nie podsycać temat. Obiecał , że w tym roku nie będą prowadzone tam żadne prace,

-       sprawy przedstawionej przez panią Błocką – wina miasta w przedstawionej sprawie jest taka , że  samorząd podjął inicjatywę zdjęcia azbestu i partycypował w kosztach utylizacji azbestowego pokrycia dachów. Działanie to wynikało jednak z dobrowolnego, jednostronnego oświadczenia woli, zmierzającego do udzielenia wsparcia Wspólnocie Mieszkaniowej w likwidacji istniejącego zagrożenia ekologicznego. Istnienie tego faktu nie daje jednak podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń pod jego adresem,

 

pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania w sprawach:

 

pan Jan Baniak – czy miasto podpisywało umowę z wykonawcą ?

 

pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – uchwałę dotyczącą usunięcia azbestu podjęła wspólnota mieszkaniowa , wykonawcę wybrał zarządca , czyli w tym przypadku ABK 4 i zaakceptowała to wspólnota,

 

-       zajęcie chodnika przy ul. Torowej na parking – teren ten jest przynależny do wspólnoty,

-       wskazania właściciela ogrodów działkowych położonych przy ul. Groblowej – teren ten jest w wieczystym użytkowaniu Zarządu Ogrodów Działkowych w Legnicy.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-       uregulowania rzeki Siekierki – środki w budżecie miasta są tylko na oczyszczenie Siekierki przy współudziale Zarządu Melioracji we Lwówku. W przypadku przepływu wody w tej rzece należałoby zrobić koryto dwudziałowe, a byłby to koszt milionów złotych. Miasto nie jest stroną w tej sprawie. Mieszkańcy mogą skarżyć Skarb Państwa.

 

Pan Jan Baniak – na odcinku rzeki należałoby wybrać warstwę mułu.

 

Pan Wiesław Wydra – jeśli są to niewielkie potrzeby to postaramy się to zrobić.

 

Pan Stanisław Wisłocki – ustosunkowując się do wypowiedzi burmistrza stwierdził , że w jego wcześniejszej wypowiedzi chodziło o to , że np. radni mając wcześniej informacje o planowanym przebiegu obwodnicy wykupili tam grunty.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – stwierdził , że plany zagospodarowania przestrzennego są jawne.

 

Ad. 8

                  Komunikaty.

 

Pani Anna Krawiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego UM przedstawiła informację dotyczącą prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała o:

-        nieprzekraczalnym terminie składania oświadczeń majątkowych ,

-        terminie odbycia i tematyce szkolenia radnych,

-        podziękowała za przesłane na jej ręce życzenia świąteczne.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz –  zgodnie z opinią radcy prawnego zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Zmiany uchwały nr VII/98/2003 RM Lubań z dnia 25.03.2003 r. w spr.  wysokości najniższego  wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników  zatrudnionych w miejskich  jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego na terenie Gminy  Miejskiej Lubań.

 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – jeśli opinia Forum Związków Zawodowych przesłana zostanie do dnia 4 kwietnia br. to projekt tej uchwały rozpatrzony zostanie podczas sesji RM w dniu 5 kwietnia br. , na której przedstawiona zostanie informacja dotycząca działalności MOPS.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XX sesji RM.

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-05-09 13:14:32, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-05-09 13:17:25, Ostatnia zmiana: 2008-05-14 09:37:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3209