Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968656
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2008 roku » Sesja z 29 stycznia 2008 r. obrazek Wersja do druku

Protokół nr XVIII /18 / 2008/ 1

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 29 stycznia 2008 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                              zakończenia: 13.45

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XVIII sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz

-        pan Konrad Rowiński                                 - Burmistrz Miasta

-        pan Henryk Rogacki                                  - Zastępca Burmistrza

-        pan Wiesław Wydra                                               - Zastępca Burmistrza

-        pan Marian Zwierzyński                               - Skarbnik Miasta

-        pan Bogusław Borowski                             - Prezes LTBS SP. z o.o w Lubaniu

-        przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji, mieszkańcy miasta.

 

Sekretarzem obrad został pan Stanisław Wisłocki.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – wniosła o zdjęcie z zaproponowanego porządku  obrad sesji punktu drugiego – wręczenie medalu „Za zasługi dla obronności Kraju”- z  uwagi na fakt ,

iż zaproszona na dzisiejszą sesję pani , która miała zostać odznaczona medalem „Za zasługi dla obronności Kraju” nie będzie mogła w niej uczestniczyć.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

 

1.).   Otwarcie obrad.

2.).   Przyjęcie protokołu  XVII sesji RM.

3.).   Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4.).   Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5.).   Działalność statutowa Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Lubaniu –  aktualna sytuacja finansowa

6.).   Podjęcie uchwał.

7.).   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

8.).   Komunikaty.

 

Ad. 2

          Przyjęcie protokołu  XVII sesji RM.

 

Protokół XVII sesji został przyjęty bez uwag.

 

 

Ad. 3

           Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań , obejmujące okres miesiąca stycznia  przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie  spraw organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , promocji miasta.

 

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Za zgodą Przewodniczącej Rady obrady opuścił jeden radny.

 

Ad. 4

             Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił interpelację w sprawie przygotowania i przedstawienia koncepcji funkcjonowania w przyszłości placówek oświatowych w mieście. Zgłosił również zapytanie dotyczące dalszego funkcjonowania stacji paliw przy ul .Podwale, które miało zakończyć się z końcem ubiegłego roku.

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił wnioski i zapytania w sprawach :

-       uregulowania prawnego dotyczącego utrzymania porządku na posesjach przyległych do wspólnot nie zarządzanych przez ABK,

-        zdjęcia znaku zakazu wjazdu ustawionego przez CPN przy ul. Podwale,

-        zmiany wyjazdu z parkingu znajdującego się naprzeciw starego szpitala ,gdyż obecny wyjazd znacznie ogranicza widoczność.

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił zapytanie , co można zrobić w sprawie bezpańskich psów , które stwarzają zagrożenie dla mieszkańców ulic Parkowej , Gajowej , Polnej i Stwrolubańskiej.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wnioski w sprawach:

-        naprawy zapadającej się ścieżki rowerowej  biegnącej wzdłuż ul. Kościuszki,

-        reakcji Straży Miejskiej na wyprowadzanie psów przez ich właścicieli na Osiedlu Willowym.

 

Pan Marian Kwolik zgłosił zapytania w sprawach :

-       kiedy burmistrz planuje przedstawić projekt uchwały w sprawie płatnego parkowania w centrum   miasta?,

-        czy planowany jest remont schodków przy ul. Żymierskiego?

 

Pan Tadeusz Sztaba – ponownie zwrócił się z prośbą o zbadanie i potwierdzenie informacji , czy faktycznie na granicy miasta i Siekierczyna na jednej z posesji  znajduje się zbiorowa mogiła polskich robotników przymusowych z czasów II wojny światowej, rozstrzelanych pod jej koniec. Zgłosił sugestię , że w przypadku potwierdzenia się informacji , miejsca te należałoby upamiętnić.

 

Pan Ryszard Piekarski –zgłosił zapytania w sprawach:

-        akie jest zadłużenie miasta w stosunku do wspólnot mieszkaniowych? Przypomniał , że na wcześniej zgłoszone zapytanie w tej sprawie nie otrzymał odpowiedzi,

-       dlaczego , wzorem innych miast, biuro dowodów osobistych UM nie miało wydłużonego czasu pracy  w ostatnich dniach miesiąca grudnia ub.roku , kiedy upływał okres składania wniosków o wydanie nowych dowodów osobistych ?

 

Pan Stanisław Bykowski – zwrócił uwagę ,że parking i chodnik przy ul. Esperantystów jest ustawicznie zalewany w przypadku padającego deszczu.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił zapytania w sprawach :

-        jaki jest docelowy plan zagospodarowania sprzedanego terenu   przy ul. Grunwaldzkiej?,

-        kiedy wypłacone zostaną dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom oświaty?,

-        czy dalej wywożony będzie gruz i humus  na teren znajdujący się za płotem SP nr 4?,

-        czy w czasie , kiedy na stadionie miejskim nie odbywają się żadne imprezy , może być on zamykany?,

-       kiedy , zgodnie z obietnicą ABK , remontowany będzie budynek komunalny przy ul. Piramowicza 3 i jak postępowanie ABK nr 3 ma się do posiadanego przez UM certyfikatu ISO?

-       jakie czynności prawno – administracyjne podjęło miasto w stosunku do pana Bartolewskiego

-        zastanowienia się n/t zgłaszanych propozycji zmian w ordynacji wyborczej – proponuje , by temat ten rozpatrzony  został  przez Komisję Prezydialną.

 

Pan Jan Baniak – zgłosił wnioski w sprawach :

-        zwrócenia  większej  uwagi na utrzymanie porządku na ul. Brackiej,

-        zwrócenia uwagi przez służby porządkowe na niewłaściwe parkowanie samochodów na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i K.Miarki obok Szkoły Podstawowej nr 1.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła zapytanie , czy służby porządkowe mogą podać informacje nt. podjętych interwencji podczas nocy sylwestrowej .

 

Ad. 5

            Działalność statutowa Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Lubaniu – aktualna sytuacja finansowa.

 

Z przedstawionej przez pana Bogusława Borowskiego – prezesa Spółki – informacji  wynika , że sytuacja finansowa TBS jest stabilna i nie występują zagrożenia utraty płynności finansowej. Na dzień 31.12.2007 r. Spółka wykazuje zysk brutto z działalności bieżącej w wysokości 46 tys.zł , natomiast zysk netto 37 tys. zł. Przychody spółki stanowią czynsze mieszkaniowe i za lokale użytkowe , przychody związane z refundacją kosztów za Muzeum Arno-Schmidta oraz przychody z tytułu umorzenia  jednostek funduszu inwestycyjnego. Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych na 31.12.2007r. wyniosły 42 tys. zł  natomiast przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych 265 tys. zł. Spłata kredytu inwestycyjnego BGK – 39 tys.zł. Spółka nie ma żadnych zaległych zobowiązań. Od stycznia 2008 r. miesięczne przychody wynoszą ok. 30 tys. zł , które w całości pokrywają koszty bieżącej działalności Spółki. Zgodnie  ze statutem głównym zadaniem Spółki jest powiększanie zasobów mieszkaniowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych. Od 2001 roku , kiedy Spółka powstała „ od zera” zrealizowała 3 inwestycje mieszkaniowe przy ul. Kolejowej , Słowackiego i Skalniczej. Majątek trwały Spółki do dnia dzisiejszego wzrósł do kwoty 5.008.000 zł. W zasobach mieszkaniowych znajduje się

47 lokali mieszkalnych , a w chwili obecnej  wolne jest 1 mieszkanie 1 pokojowe. W czerwcu ub. roku został oddany do użytkowania trzeci budynek mieszkalny przy ul. Skalniczej. W celu utrzymania należytego stanu technicznego i estetycznego budynków TBS  Prezes Spółki zleca wykonywanie wszelkich napraw i remontów. Co roku wykonywane są przeglądy techniczne budynków oraz dokonywane księgowe , indywidualne rozliczenia kosztów mediów. Na dzień 31.12.2007 r. nikt z najemców lokali  mieszkalnych i użytkowych nie zalega z płatnościami czynszowymi. Jeśli chodzi o plany inwestycyjne, to Zarząd Spółki planuje na lata 2008 – 2010 wybudować nowy budynek mieszkalny.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Ryszard Piekarski – jak zagospodarowany będzie zysk spółki? Odnosząc się do adaptacji budynku przy ul. Skalniczej wskazał na zbyt nisko dobudowany komin.

 

Pan Bogusław Borowski – wszystkie zyski Spółki przeznaczane są na fundusz zapasowy. Odnosząc się do komina stwierdził , że  ze względu na strukturę budynku nie można było wyciągnąć komina wyżej.

Stwierdził równocześnie , że projektanci wyrażają opinię , że został on wykonany prawidłowo.

 

Pani Halina Bargiel – zwróciła się z ponownym zapytaniem  czy przy bloku na ul. Słowackiego wykonany zostanie plac zabaw?

 

Pan Bogusław Borowski – Zarząd Spółki uważa , że na posesji przy ul. Słowackiego jest zbyt mały plac aby urządzić tam plac zabaw, ponadto w budynku tym zamieszkuje zbyt mało dzieci . Zarząd stara się natomiast o pozyskanie środków z funduszu przeciwalkoholowego na wykonanie placu zabaw przy ul. Kolejowej.

 

Pan Marian Kwolik – ile wynosi czynsz w mieszkaniach TBS o powierzchni 50m2 ?

 

Pan Jan Baniak – co jest powodem , że w budynkach TBS są pustostany ?

 

Pan Bogusław Borowski – w budynkach TBS – od jesieni do grudnia ub. roku – była nie zasiedlona jedna kawalerka. Czynsze mieszkaniowe w TBS mogą wynosić 4% wartości odtworzeniowej . Ze wszystkimi mediami czynsz za 50 metrowe mieszkanie wynosi 550 – 600 zł.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jaka jest wysokość funduszu zapasowego Spółki, jakie będą źródła finansowania nowej inwestycji?

 

Pan Bogusław Borowski – fundusz zapasowy Spółki wynosi 1 mln. zł. Zaproponowane są trzy lokalizacje nowej inwestycji . Będzie to plomba przy ul. Fabrycznej koło SP nr 4 , lub przy ul. Kopernika albo Dąbrowskiego. Byłby to budynek 3 kondygnacyjny o 12–15 mieszkaniach i kubaturze około 600 m. Źródła finansowania : część z funduszu zapasowego , część od przyszłych najemców, którzy muszą partycypować w kosztach. Zarząd starał się będzie również o środki od UM – w formie aportu.

 

Pan Ryszard Piekarski stwierdził ,że miasto ma do wykonania zbyt  wiele ważnych zadań inwestycyjnych by dokapitalizowywać  TBS.

 

Pan Zbigniew Paluch przekazał informację z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej , na której temat TBS był szczegółowo omawiany.

 

Ad. 6

           Podjęcie uchwał.

 

Na sesję przybyły pani Alina Jarosz – Dyrektor SP nr 3 i pani Ewa Kieryluk – pedagog szkolny.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1. Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Lubaniu.

 

Pan Ryszard Piekarski – wyraził opinię , że tak jak pozostałe placówki oświatowe również Szkoła Podstawowa nr 3 powinna mieć swojego patrona.

 

Pan Mieczysław Iwanow -  stwierdził ,że po przeanalizowaniu projektu uchwały , Klub Rodziny Katolickie będzie głosował za nadaniem placówce zaproponowanego imienia.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – wyraził pozytywną opinię dotycząca nadania imienia SP nr 3.Odnosząc się do interpelacji pana Zbigniewa Palucha stwierdził , że budżet miasta na rok 2008 pokazuje , że Szkoła Podstawowa nr 3 nadal będzie istniała, a dywagacje radnych n/t reorganizacji sieci szkół tylko placówce tej przeszkadzają.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Pani Alina Jarosz – Dyrektor SP nr 3 podziękowała za wynik głosowania. Wyraziła nadzieję, że placówka nadal będzie funkcjonowała a miasto pomoże w jej remoncie.

 

2. Zmiany Statutu Miasta Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3. Zmiany Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003r.w sprawie zasad

    gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  Gminy Miejskiej Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

.

Pan Jan Baniak zgłosił propozycję opracowania jednolitego tekstu uchwały.

 

4. Wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy   Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości gruntowej położonej w Lubaniu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

     Narkomanii w mieście Lubaniu na 2008 rok.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 6. Trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubań ,   

sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych  zadań podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż

określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

7. Zmiany budżetu miasta Lubań na 2008 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 7

           Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – udzielił odpowiedzi na interpelację ,wnioski i zapytania dotyczące:

-       płatnego parkowania w centrum miasta – projekt uchwały przedstawiony zostanie w ciągu dwóch miesięcy,

-        remontu budynku przy ul. Piramowicza 3i  postępowania ABK nr 3 – ISO posiada tylko UM , a nie ABK. Sprawdzimy , dlaczego takie informacje mieszkańcom tego budynku zostały przekazane przez  ABK. Odnosząc się do remontu tego budynku stwierdził , że ABK ma swój plan finansowy , w który UM nie ingeruje,

-       zapadającej się ścieżki rowerowej  biegnącej wzdłuż ul. Kościuszki – z wnioskiem wystąpimy do zarządcy drogi,

-        zadłużenia miasta w stosunku do wspólnot mieszkaniowych – do 15.02.08 r. z administracji spłyną wszystkie dane i wówczas udzielona zostanie konkretna odpowiedź,

-        koncepcji funkcjonowania w przyszłości placówek oświatowych – na dziś robienie takiej koncepcji nie est możliwe . Jeśli do naszych szkół nadal będą uczęszczały dzieci spoza Miasta , to istniejąca liczba szkół jest potrzebna, ponieważ istnienie szkół zależy od uczniów , a uczniowie są. Stwierdził , że nie ma potrzeby likwidowania jakiejkolwiek  szkoły i takiej koncepcji nie przedstawi,

-        sprzątania ul. Brackiej – jest sprzątana codziennie,

-       interwencji przeprowadzonych nocy sylwestrowej – możemy zwrócić się o takie dane do policji.

 

Pan Jan Baniak – przedstawił informacje dotyczące zabezpieczeń imprez masowych oraz postępowania służb porządkowych w tym zakresie.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

-       czynności prawno – administracyjnych miasta w stosunku do pana Bartolewskiego – przypomniał cały przebieg czynności podjętych w stosunku do pana Bartolewskiego . Obecnie miasto odwołało się od decyzji powiatowego inspektora budowlanego. Dalej sprawę będzie prowadził inspektor nadzoru ze Lwówka Śląskiego,

-       braku wydłużonego czasu pracy Wydziału Spraw Obywatelskich –osobiście podjął taką decyzję , gdyż ewentualne wydłużenie czasu pracy Biura Dowodów Osobistych nie  spowodowałoby , że wszyscy zainteresowani zostaliby przyjęci. Przedstawił całą procedurę składania i przyjmowania wniosków o wymianę dowodów osobistych,

-        remontu kaplicy cmentarnej – będzie remontowana w 2008 roku,

-        postępowania z padłym ptactwem – jeśli istnieje prawdopodobieństwo , że było ono chore wzywany jest weterynarz,

-       zmiany czasu wywozu nieczystości na ul. Bankowej – nie ma większych możliwości manewru zmienić tego czasu.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza  - udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

 

-       zmiany wyjazdu z parkingu znajdującego się naprzeciw starego szpitala – nie jest to teren miejski,

-        dalszego funkcjonowania stacji paliw przy ul.Podwale – wysłane zostało pismo ponaglające o zamknięcie stacji. Wyjaśnień postępowania prawnego udzieliła pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny,

-        zalewania parkingu przy ul. Esperantystów – teren trzeba wyrównać i położyć kostkę,

-       wywożenia gruzu na teren znajdujący się za płotem SP nr 4- jest to teren prywatny , miasto nie wydawało na to zgody.

 

Pan Marian Zwierzański  - Skarbnik Miasta -  dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom oświaty tzw. „13” wypłacone zostaną w miesiącu marcu.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad. 8

         Komunikaty

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała o:

-       terminach spotkań radnych z wyborcami , które odbędą się w poszczególnych okręgach wyborczych w dniach 11 – 14.02 2008 r.,

-        terminie szkolenia radnych , które odbędzie się po Świętach Wielkanocnych,

-        posiedzeniu Komisji Prezydialnej w dniu 22.02.2008 r. o godz. 14.oo,

-        wręczeniu prezentu Kacprowi Tymińskiemu – z okazji urodzin – przez pana Mariana Kwolika – w dniu 30.01.2008r.,

-        terminie składania oświadczeń lustracyjnych i oświadczeń majątkowych.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XVIII sesji RM.

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-03-12 15:00:46, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-03-12 15:02:35, Ostatnia zmiana: 2008-03-12 15:03:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3009