Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6083157
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2007 r. » Sesja 30 października 2007 obrazek Wersja do druku

Protokół nr XV /15 / 2007/ 10

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 30 października 2007 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                            zakończenia: 15.30

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XV sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności  oraz :

 

-        pan Konrad Rowiński          - Burmistrz Miasta

-        pan Henryk Rogacki           - Zastępca Burmistrza

-        pan Wiesław Wydra                        - Zastępca Burmistrza

-        pan Marian Zwierzyński       - Skarbnik Miasta

-        pani Aleksandra Białek       - Dyrektor Gimnazjum nr 3

-        pani Jolanta Kazan             - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3

-        przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Sekretarzem obrad został pan Paweł Płuciennik.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady wniosła o rozszerzenie porządku obrad sesji o uroczyste wręczenie powołań pani Aleksandry Białek na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 i pani Jolanty Kazan na stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3. Poinformowała również , że w związku z Jej wyjazdem do Jeleniej Góry  na naradę zorganizowaną przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty ,obrady w dalszej części poprowadzi pan Marian Kwolik – Zastępca Przewodniczącej Rady. W obradach sesji zaplanowane zostały również dwie przerwy. W czasie jednej z nich radni podpiszą  piłko ufundowane zespołowi „Orlików „ , natomiast w czasie drugiej członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej dokonają wizji w Muzeum Regionalnym. Propozycje zmian w porządku obrad przyjęte zostały jednogłośnie.

 

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1)       Otwarcie obrad.

2)       Uroczyste wręczenie powołań nowych dyrektorów placówek oświatowych.

3)       Przyjęcie protokołu  XIII sesji RM.

4)      Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

5)      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6)       Informacja n/t działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

7)       Informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartały 2007 roku.

8)      Informacja Przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Lubań za rok 2006.

9)      Informacja Burmistrza Miasta Lubań dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za rok 2006.

10)   Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

11)   Podjęcie uchwał.

12)   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

13)   Komunikaty.

 

 

Ad. 2

           Uroczyste wręczenie powołań nowych dyrektorów placówek oświatowych.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – dokonał uroczystego wręczenia mianowań  na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 - pani Aleksandry Białek i pani Jolanty Kazan na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 .

 

Nowo powołane panie dyrektor  przybliżyły radnym swój przebieg pracy zawodowej.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca – w imieniu własnym i wszystkich radnych pogratulowała wygranego konkursu nowym paniom dyrektor  i przejęcia obowiązków.

 

Pan Zbigniew Paluch – zwrócił się z zapytaniem do pani Aleksandry Białek , co sądzi o tym , by to dyrektorzy placówek, a nie inspektor oświaty , dysponowali  funduszem na dokształcanie nauczycieli?

 

Pani Aleksandra Białek – stwierdziła ,że jej zdaniem obecny system dysponowania  funduszem na dokształcanie nauczycieli jest rozwiązaniem dobrym i osobiście nie widzi potrzeby by to zmieniać.

 

W obradach nastąpiła 5-cio minutowa przerwa , w czasie której radni podpisali piłki ufundowane dla młodzieży zrzeszonej w klubie „Orliki” działającego w MZKS „Łużyce”.

 

Ad.3

          Przyjęcie protokołu  XIII sesji RM.

 

Protokół XIII sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 4

           Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań , obejmujące okres miesiąca października  2007 r. przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in.  w zakresie  spraw organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Złożono zapytania do sprawozdania :

Pan Ryszard Piekarski – czy wycinki drzew na cmentarzu nie można było przeprowadzić po 1 listopada?

Pan Jan Baniak – wskazał na potrzebę wyczyszczenia studzienek na cmentarzu . Odniósł się również do zbyt małego rozpropagowania wśród mieszkańców miasta informacji o bezpłatnych przejazdach komunikacja miejską w dniu 1 listopada.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – informacja o bezpłatnych przejazdach przekazywana jest przez TV Lubań – Bolesławiec , zamieszczona jest również na stronach internetowych UM. Uwaga dotycząca wycinki drzew przekazana zostanie do ZGiUK.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza -  samo wyczyszczenie studzienek  nic nie da , ponieważ na cmentarzu nie ma kanalizacji.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – dalsze prowadzenie obrad przekazała panu Marianowi Kwolikowi – Zastępcy Przewodniczącej.

 

 

Ad. 5

            Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił interpelacje dotyczące :

-        usunięcia nieczynnych słupów drewnianych pozostałych po sieci telefonicznej TP.SA na terenie miasta ,

-        przeorganizowania kierunków jazdy w pobliżu stacji benzynowej „Orlen” przy ul. Papieża Jana Pawła II.

 

Pan Marek Kardela – zgłosił wniosek o przeprowadzenie remontu chodnika  przed Gimnazjum nr 3. Przedstawił również informacje dotyczące możliwości zainstalowania darmowego Internetu bezprzewodowego na terenie miasta.

 

Pan Marian Kwolik – z uwagi na przekroczenie czasu wypowiedzi i nie sformułowanie konkretnego wniosku w sprawie internetu odebrał radnemu głos.

 

Pan Andrzej Gałęski – zgłosił zapytanie dotyczące możliwości wykonania nawierzchni na odcinku ul. Torowej oraz części ulicy Kolejowej.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił zapytanie dotyczące dalszych losów istnienia stancji benzynowej przy ul. Podwale.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił wnioski dotyczące oświetlenia ul. Skalniczej oraz umieszczenia w planie rewitalizacji obiektów znajdujących się na Księginkach.

 

Pan Stanisław Bykowski – zgłosił zapytania w sprawach:

-        terminu przeprowadzenia remontu kaplicy na cmentarzu,

-        jak została załatwiona sprawa lokalu dla wędkarzy,

-        co stało się ze sprzętem zdemontowanym ze stadionu kartingowego?

 

Pan Jan Baniak – czy miasto , jako administrator uzyskało zgodę konserwatora zabytków na wywieszenie na Baszcie Brackiej plakatu wyborczego pana Brodniaka?

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wnioski o:

-        oświetlenie Placu Śląskiego,

-       ograniczenie prędkości  samochodów , szczególnie dla ciężarówek ,na moście przy ul. Warszawskiej i zwiększenia patroli policji na tym odcinku,

Zgłosił również zapytanie dotyczące możliwości zmniejszenia opłat za sprzedaż zniczy i kwiatów przed świętem zmarłych. Wskazał również na kłopotliwy dla kierowców przejazd kolejowy przez tory z ul. Izerskiej na ul. Dworcową.

 

Odczytał wniosek zgłoszony przez panią Małgorzatę Grzesiak w sprawie  docelowego rozwiązania organizacji ruchu na odcinku ul. Bankowej – ustawienia tam znaku zatrzymywania się po obu stronach.

 

Pan Marian Kwolik – zgłosił  zapytania w sprawach:

-        zagospodarowania obiektu po byłym Sanepidzie ,

-        ak ABK przygotowane są do montażu tzw. euro skrzynek pocztowych?

 

Ad. 6

 

        Informacja n/t działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

 

Multimedialną prezentację dotyczącą działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

Obecnie na terenie strefy zarejestrowanych jest 6 podmiotów gospodarczych – „Constal” ,Zakład Metalowy Czyrko, „Zeipina” , „Megater” , „Metalplast „, „Ponar” , a dalsze trzy starają się o pozwolenie na prowadzenie działalności. W większości  istniejących budynków trwają prace remontowe i modernizacyjne , wymieniane są dachy , okna , drzwi , instalacje gazowe i elektryczne. Strefa zainteresowana jest również terenami położonymi w okolicach Krzyża Milenijnego oraz za cmentarzem miejskim w kierunku Bolesławca.

 

Ad. 7

               Informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartały 2007 roku.

 

Informację z realizacji budżetu miasta za III kwartały 2007 roku,na podstawie art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, przedstawił pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta. 

  

1)      Dochody budżetu Miasta Lubań:

-        plan dochodów                                                                    44.900.810 zł

-        wykonane dochody za III kwartały 2007                                 33.572.692,19 zł

-        % wykonania dochodów                                                       74,77%

 

2)      Wydatki budżetu Miasta Lubań:

-        plan wydatków                                                                     44.179.892 zł

-        wykonane wydatki za III kwartały 2007 roku                            29.702.189,52 zł

-        % wykonania wydatków                                                        67,23 %

 

3)      Planowany wynik finansowy:

-        planowano nadwyżkę budżetową w wysokości                                  720.918,00 zł

-        zrealizowano nadwyżkę budżetową za

   III kwartały 2007 roku w wysokości                                         3.870.502,67 zł

 

Pan Zbigniew Paluch – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej – w imieniu Komisji stwierdził , iż Komisja wyraża swoje zadowolenie z powodu bieżącego przekazania wszystkim jednostkom przyznanych im dotacji.

 

Ad.8

           Informacja Przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń  majątkowych radnych Rady Miasta   Lubań za rok 2006.

 

Pan Marian Kwolik –Zastępca Przewodniczącej  RM – przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Lubań za rok 2006.

Oświadczenia złożyły 22 osoby Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie

W oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Analiza oświadczeń stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8

              Informacja Burmistrza Miasta Lubań dotycząca analizy oświadczeń  majątkowych pracowników   samorządowych za rok 2006.

 

Analizę oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych przedstawił pan Konrad Rowiński – BML.

 

Oświadczenia złożyło 37 osób. Wszystkie oświadczenia zostały przekazane do US wg miejsca zamieszkania osób zobowiązanych do składania oświadczenia, oświadczenia w większości są wypełnione prawidłowo, nie mniej jednak najczęściej popełnione błędy  to:  brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych, rzeczy ruchomych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego lub  majątku objętego małżeńską

wspólnością  majątkową, w pkt. VIII brak kwot oraz tytułu osiągniętego dochodu małżonka lub  podawanie przychodu zamiast dochodu.

Reasumując stwierdzone nieprawidłowości ( błędy ) nie są na tyle istotne, aby zastosować wobec tych osób uregulowania art. 24 h ust.9 i  art. 24 l ustawy o samorządzie gminnym . Należy potraktować je jako oczywiste błędy o mniejszym ciężarze gatunkowym .

Osoby zobowiązane do składani oświadczeń majątkowych zostaną poinformowane o stwierdzonych błędach, aby zapobiec ich powtórzeniu przy składaniu kolejnych oświadczeń majątkowych.

 

Analiza oświadczeń stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 10

               Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 przedstawił przewodniczący zespołu kontrolnego pan Paweł Płuciennik.

Zespól kontrolny zaplanował objąć kontrolą pierwsze półrocze 2007 r. Jednak z powodu zmiany dyrektora szkoły postanowiono przeprowadzić badanie gospodarki finansowej także 3-go kwartału 2007 r. tj. do końca września 2007 r. Kontrola objęła więc już jeden miesiąc,  w którym szkoła zarządzana jest przez nowego dyrektora.

Kontrolą objęto:

1. informację dyrektora o procedurze przekazania placówki – w związku ze zmianą dyrektora,

2. badanie gospodarki finansowej placówki,

3.sposób przyznawania i naliczania godzin nadliczbowych nauczycielom, zastępującym nauczycieli, będących na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym,

4. absencję pracowników z powodu zwolnień chorobowych,

5. przebieg ewidencji faktur oraz należności i zobowiązań finansowych,

6. rozliczanie delegacji służbowych,

7. zakup usług i materiałów do szkoły.

 

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono:

 

ad.1.

            W dniu 01.09.2007 r. został spisany Protokół Zdawczo-Odbiorczy, dotyczący przejęcia majątku szkoły, pomiędzy: zdający – mgr Ewa Wierbiłowicz (dotychczasowy dyrektor Gimnazjum Nr 3), przejmujący –mgr Aleksandra Białek (dotychczasowy wicedyrektor Gimnazjum Nr 3).

 

ad.3.

            Aktualna księga zastępstw jest prowadzona od czerwca 2006 r.
Zastępstwa płatne naliczane są i rozliczane zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Nauczycieli i kartą Nauczyciela. Rozliczenia prowadzone są w okresach miesięcznych.

            W ramach możliwości organizowane są zastępstwa niepłatne, poprzez prowadzenie zajęć łączonych oraz przydzielanie zastępstw np. nauczycielowi bibliotekarzowi, pedagogowi, psychologowi i innym w ramach ich planowych godzin.

 

ad.4.

 

Zestawienie nieobecności w pracy nauczycieli i pracowników szkoły w okresie 01.01.2007 r. – 30.09.2007 r.:

a)       z powodu zwolnień lekarskich

-        nauczyciele                                             – 122 dni

-        pracownicy administracji i obsługi               – 82 dni

b)      inne nieobecności usprawiedliwione                 7 dni.

 

ad.5.

            Ewidencja faktur i rachunków wpływających do szkoły prowadzona jest przez sekretariat szkoły. Każda faktura jest:

-        opisana,

-        sprawdzona pod względem merytorycznym.

-        sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym,

-       sprawdzona, czy zakupu dokonano zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy o zamówieniach  publicznych.

Z analizy faktur objętych kontrolą wynika w sposób jednoznaczny, że wydatki w nich udokumentowane były uzasadnione pod względem celowości, gospodarności i legalności.

Postępowanie z fakturami i innymi dokumentami księgowymi oparte jest na obowiązującej w szkole „Instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów księgowych”.

Uchybień w tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził.

 

ad.6.

          Kontrolą zostały objęte losowo wybrane polecenia wyjazdu służbowego wydane w okresie od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.

Wszystkie sprawdzone polecenia wyjazdów rozliczone zostały zgodnie z paragrafem wydatków nr 4410 (podróże służbowe krajowe).

 

ad.7.

            W okresie objętym kontrolą nie było zamówień na przeprowadzenie remontów przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów publicznych. Wszelkie drobne naprawy i remonty (w tym malowanie) zarząd szkoły wykonywał, w miarę możliwości, własnymi środkami. Zakupy innych usług i materiałów są udokumentowane fakturami.

Podczas czynności kontrolnych dokonano losowej kontroli faktur:  Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

           

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że zarząd szkoły podejmował inicjatywy, które umożliwiły pozyskanie dodatkowych pozabudżetowych źródeł finansowania.

W szkole prowadzona jest efektywna zbiórka surowców wtórnych, z których za zgromadzone fundusze systematycznie zakupywane są drzewka w celu obsadzenia nimi terenu szkoły.

Nauczyciel bibliotekarz w ramach współpracy z wydawnictwami organizuje kiermasze książek, w wyniku których uzyskano radiomagnetofon i pozyskuje się nagrody książkowe dla uczniów.

Oprócz tego nauczyciel bibliotekarz uzyskał od sponsora kwotę 3000,- zł, którą przeznaczono na wzbogacenie szkolnego księgozbioru.

Pozyskano dla szkoły pracownię komputerową o wartości 49.747,- zł w ramach projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.

W szkole mieści się Regionalne Centrum Szkoleniowe dla nauczycieli, działające w ramach partnerskiego programu COMBIDATA dla szkół.

           

Podsumowanie:

 

1.      zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w zakresie zagadnień objętych kontrolą,

2.      dyrekcja szkoły prowadzi prawidłowy nadzór nad gospodarką finansową i dokumentacją,

3.      dyrekcja szkoły wykazuje się operatywnością w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków ze źródeł pozabudżetowych oraz działań w celu uzyskania oszczędności.

 

 

Spostrzeżenia pozakontrolne:

 

1.      nie ma jeszcze ustanowionego zastępcy dyrektora szkoły, funkcję tą pełni społeczny zastępca dyrektora p. Izabela Rożko,

2.      w budynku szkoły znajdują się 2 oddzielne lokale mieszkalne, z czego jeden zajmowany jest przez osoby, które nie są zatrudnione w Gimnazjum Nr 3, ani w innej szkole; w związku z zajmowanym lokalem występują często problemy związane  między innymi z wyegzekwowaniem należności z tytułu użytkowania lokalu oraz z ochroną i monitorowaniem placówki.

 

Ad. 11

 

               Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

1) Zmiany uchwały nr XI/58/2007 Rady  Miasta Lubań z dnia 28 sierpnia 2007  roku w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

2) Przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną  i paliwa gazowe dla Miasta Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

3) Zwolnienia za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

4) Uchylenia uchwał Rady Miasta Lubań : nr LIII/296/93 z dnia 29.06.1993r. i nr Vi/76/2003 z dnia 25.02.2003r. w spr. zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników  samorządowych.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

5) Zmiany budżetu miasta Lubań na 2007 rok.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił sugestię o rozważenie możliwości przeznaczenia nadwyżki budżetowej z sprzedaży mienia na remont budynku przy ul. Piramowicza 4.Zwrócił się z prośbą , by w budżecie roku 2008 pamiętać o zarezerwowaniu środków finansowych na remonty  budynków będących własnością wyłącznie komunalną.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

6) Uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015.

 

Pan Stanisław Bykowski – stwierdził , że w przedstawionym planie brakuje ujęcia takich zadań  jak budowa obwodnicy , remonty dróg czy budowa budynków komunalnych.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – budowa  budynków komunalnych jest bardzo droga i miasta na to nie stać, ponadto ich budowa nie może być sfinansowana z funduszy europejskich. Mieszkania socjalne powstaną w budynku byłego sanepidu.W przedstawionym planie planowana jest budowa obwodnicy zachodniej. W pierwszej kolejności  środki przeznaczone zostaną na dokończenie wykupu gruntów pod tą inwestycję oraz na dokumentację. W WPI ujęte są zadania , których termin realizacji przekracza rok , i  które  będą w części finansowane ze środków europejskich .Nie ujęcie w planie remontów nawierzchni dróg i chodników nie oznacza , że mniejsze remonty  nie będą realizowane na bieżąco.

 

Pan Tadeusz Sztaba – wskazał na brak ujęcia w planie budowy małej obwodnicy na ul. Granicznej. Budowa tej obwodnicy spowodowałaby odciążenie ruchu w centrum miasta i przyczyniłaby się do spadku zanieczyszczenia powietrza. Odniósł się również  do braku  monitoringu miasta , który wpłynąłby na poprawę bezpieczeństwa.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – budowa małej obwodnicy ujęta jest do realizacji w latach następnych . Starać się będziemy o pozyskanie na jej budowę środków pomocowych. Nie ujęcie w WPI monitoringu miasta , nie oznacza , że nie będzie on uwzględniony w budżecie roku 2008. Opracowana została wstępna koncepcja , która zakłada zainstalowanie w mieście czterech kamer . Ich liczba w latach następnych będzie się zwiększała.

 

Ad. 12

           Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w sprawach:

-       zainstalowania tzw. euro skrzynek – kierownikom ABK  zalecono dostosowanie rodzaju skrzynek do wymogów unijnych,

-       zagospodarowaniu obiektu po byłym sanepidzie – będą tam mieszkania socjalne,

-        oświetlenia Placu Śląskiego – jest planowane , jeśli wystarczy środków,

-       wpisania do planu rewitalizacji obiektów na Księginkach – nie ma problemu , by zostały one do planu wpisane,

-       możliwości zmniejszenia opłat za sprzedaż zniczy i kwiatów przed świętem zmarłych – wysokość opłat reguluje uchwała Rady , która nie była zmieniana od 7 lat. Wydaje się , że nie są to opłaty zbyt wysokie,

-       przejazdu kolejowego przez tory z ul. Izerskiej na ul. Dworcową -sprawa przekazana zostanie do PKP,

-        wywieszeni na Baszcie Brackiej plakatu wyborczego pana Brodniaka – plakat umieszczony został , bez wstępnej zgody konserwatora zabytków, na podstawie ustawy ordynacji wyborczej, zgodnie z którą materiały  wyborcze mogą być wywieszane za zgodą właściciela  obiektu. Jednak po piśmie przesłanym przez konserwatora zabytków, do pana Brodniaka skierowane zostało pismo o zdjęcie plakatu z obiektu Baszty. W przyszłości zgoda na  wywieszanie plakatów wyborczych na obiektach zabytkowych nie będzie wydawana.

 

Pozostałe wnioski o charakterze inwestycyjnym zostaną rozpatrzone.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-       usunięcia słupów pozostałych po sieci telefonicznej TPS.A – wniosek przekazany zostanie TP S.A

-       docelowego rozwiązania organizacji ruchu na odcinku ul. Bankowej – zostaną zakupione 4 znaki , które ustawione będą po obu stronach u. Bankowej na wysokości Bursy Szkolnej,

-       dalszych losów istnienia stancji benzynowej przy ul. Podwale – stacja w tym roku zostanie zamknięta, a zlikwidowana będzie w roku przyszłym,

-        muru przy ul. Głównej – będzie remontowany,

-       zdemontowania sprzętu do jazdy na deskorolkach na stadionie kartingowym – sprzęt ten jest w konserwacji w    MOSiR i będzie zamontowany na wiosnę,

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące:

-       pomieszczenia dla wędkarzy – lokal przy ul. Łącznej został wędkarzom wypowiedziany przez kierownika ABK nr 4 już w roku 2005. Po jego wyremontowaniu będzie  wykorzystany na polepszenie warunków pracy ABK

nr 4. Będą w nim przyjmowani interesanci. Wędkarzom natomiast zaproponowano lokale zastępcze – przy pl Szarych Szeregów i pl.3-go Maja ,

-       przejęcia budynków  PKP – w dniu 19.11.2007 r. zorganizowane zostanie spotkanie z lokatorami tych budynków. Przejęcie budynków nastąpi po dostarczeniu przez PKP dokumentacji technicznej tych obiektów. Na pozostałe wnioski i zapytania udzielone zostaną odpowiedzi na piśmie.

 

Ad. 13

              Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik – Zastępca Przewodniczącej Rady – w imieniu pani Małgorzaty Grzesiak podziękował radnym za udział we wspólnej sesji RM i Rady Powiatu oraz panu Arkadiuszowi Słowińskiemu za wygłoszenie na tej sesji referatu. Zaprosił również do udziału radnych w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości  oraz sesji naukowej organizowanej przez Muzeum Regionalne. Odczytał zapytanie Społecznego Komitetu Obrony Bezrobotnych w sprawie nie wybrania pana Lesława Hardzieja na ławnika sądu oraz pismo PTTK o ujęcie w budżecie roku 2008 środków na wycinkę drzew.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pan Marian Kwolik ogłosił zakończenie obrad XV sesji RM.

 

 

Prot.JMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-12-10 13:38:55, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-12-10 13:42:11, Ostatnia zmiana: 2007-12-10 13:42:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3266