Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5959419
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2007 r. » Sesja z 25 września 2007 obrazek Wersja do druku

Protokół nr XIII /13 / 2007/ 8

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 25 września 2007 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                  zakończenia: 14.30

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XIII sesji uczestniczyło 19 radnych w/g załączonej listy obecności  ( nieobecny pan Mieczysław Iwanow , pan Jan Baniak )  oraz :

-        pan Konrad Rowiński                - Burmistrz Miasta

-        pan Henryk Rogacki                  - Zastępca Burmistrza

-        pan Wiesław Wydra                  - Zastępca Burmistrza

-        pan Marian Zwierzyński - Skarbnik Miasta

-        pani Beata Soczyńska              = Inspektor Wydziału OR UM

-        przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Sekretarzem obrad został pan Paweł Płuciennik.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady - w związku z tym, że około godz. 12.00 na obrady sesji przybędzie przedstawiciel firmy medycznej, który przedstawi  rekomendacje dotyczące stosowania szczepionki profilaktycznej zgłosiła wniosek o ujęcie tego wystąpienia w punkcie 6 porządku obrad. Odczytała również wniosek Burmistrza Miasta dotyczący rozpatrzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2007. Zaproponowane zmiany w porządku obrad przyjęte zostały jednogłośnie.

 

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad.

2)     Przyjęcie protokołów XI i XII sesji RM.

3)     Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)     Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)     Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2007 roku.

6)    Informacja o szczepieniach ochronnych – wystąpienie przedstawiciela firmy medycznej.

7)    Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach związanych z wypoczynkiem letnim - zgodnie ze  złożonym programem przez instytucje i organizacje.

8)     Podjęcie uchwał.

9)     Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

10)     Komunikaty.

 

Ad. 2

              Protokoły XI i XII sesji RM przyjęte zostały bez uwag.

 

Ad. 3

             Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań , obejmujące okres miesiąca września  2007 r. przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in.  w zakresie  spraw organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:

Pan Ryszard Piekarski – kto kupił działkę przy ul. Jeleniogórskiej 11 ?

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – działkę kupił pan Andrzej Juncewicz.

Pan Stanisław Bykowski – czy prawdą jest, że Burmistrz zatwierdził nowy cennik opłat ZGiUK?

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – jest to prawdą , jest nowy cennik.

 

Ad. 4

 

          Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił wniosek , by przy planowaniu budżetu placówek oświatowych na rok 2008 środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli ujęte zostały w budżetach poszczególnych placówkach oświatowych .Zwrócił również uwagę na fakt , że nowe ceny biletów wstępu na basen kryty, które wzrosły z jednego do czterech złotych ,nie są do zaakceptowania przez dyrektorów szkół.

 

Pani Halina Bargiel – zgłosiła wniosek dotyczący ujęcia w budżecie roku 2008 remontu Miejskiego Domu Kultury.

 

Pan Witold Chojnacki – w imieniu Towarzystwa Walki z Kalectwem zgłosił wnioski dotyczące:

-        wyznaczenia miejsc przyjęć dla osób niepełnosprawnych w budynkach UM,

-        obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych,

-        zwrócenia uwagi przez Straż Miejską na parkowanie nieuprawnionych pojazdów na miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych.

 

Pan Marek Kardela zgłosił wniosek o utwardzenie ul. Cmentarnej.

 

Pan Tadeusz Sztaba – zgłosił wnioski w sprawach:

-        wykonania w okolicy parkingu pana Bronowickiego drogi dojazdowej do ul. Głównej,

-        wystąpienia do prezesa Rady Walk i Męczeństwa o środki finansowe na zbiorowe mogiły znajdujące na terenie miasta w tym przy ul. Zawidowskiej.

 

Pan Ryszard Piekarski zgłosił wniosek o uzupełnienie kratki studzienki kanalizacyjnej przy ul. Gazowej.

 

Pan Stanisław Bykowski – zgłosił wniosek o podniesienie zapadniętej kostki na parkingu przy ul. Esperantystów.

 

Pan Arkadiusz Słowiński poparł wniosek dotyczący zlikwidowania barier architektonicznych w mieście, wskazując szczególnie na nierozwiązany problem podjazdu dla niepełnosprawnych i wózków dziecięcych  do siedziby MOPS oraz na łączniku ul. Włókienniczej i A. Krajowej. Zgłosił również  wniosek ,by w roku 2008 asfalt przy Kościele Św. Trójcy zastąpiony został kostka brukową. Zwrócił się z zapytaniem , czy miasto ma wpływ na zmuszenie właściciela budynku przy ul. Ratuszowej do jego wyremontowania .

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła wniosek o podjęcie interwencji przez Burmistrza u właściciela drogi w sprawie zamontowania lustra przeznaczonego dla kierowców wyjeżdżających ze szpitala w kierunku ul. Zawidowskiej. Zgłosiła zapytanie, czy PCK  odprowadza do budżetu miasta opłaty za dzierżawę terenów , na których ustawione są pojemniki na zbieranie zużytej odzieży?

 

Ad. 5

            Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2007 roku.

 

W związku z tym, że radni otrzymali pisemną informację o przebiegu realizacji budżetu Miasta za

I półrocze 2007 r. , najważniejsze  zagadnienia w niej zawarte  przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz  Miasta.

Uchwalony przez Radę Miasta Lubań budżet na 2007 rok w dniu 23 stycznia 2007 roku wynosił:

-        po stronie dochodów 43 261 286 zł

-        po stronie wydatków 42 621 897 zł

W okresie I półrocza 2007 roku budżet miasta Lubań ulegał zmianom.

W wyniku zmian ostateczny plan budżetu miasta Lubań na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniósł:

-        po stronie dochodów 44 836 381 zł

-        po stronie wydatków 44 115 463 zł

Do dnia 30 czerwca Burmistrz Miasta skorzystał z następujących uprawnień

-        dokonał przesunięcia wydatków budżetowych zgodnie z danym upoważnieniem

-        zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym 688 791 zł

Nie skorzystał ze swoich uprawnień:

-        nie zaciągnął kredytu na inwestycje w kwocie 2 777 730 zł

Ponadto w celu pokrycia wydatków nieprzewidzianych w budżecie Miasta wykorzystano rezerwę ogólną w wysokości 181 795 zł, z tego na:

-        remonty budynków ABK , oraz zwroty kaucji - 98.285 zł

-        remont oświetlenia - 10 000 zł

-        naprawę dróg i chodników - 15 000 zł

-        konserwacja młynówek – 10 000 zł

-        kosze uliczne, oczyszczanie Miasta – 2 010 zł

-        programy komputerowe – 10 000 zł ( sieć dróg)

-        zakup sprzętu na zwierzęta padnięte - 6 000 zł

-        zakup komputera dla ABK-2 – 4 000 zł

-        remont basenu – 22 000 zł.

-        dotacja ogródki działkowe – 4 500 zł

Zbiorcze wykonanie budżetu miasta Lubań za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

 

               Plan 2007 rok       Wykonanie I półrocza 2007 roku        % wykonania planu

1.  Dochody     44 836 381 zł              22 362 886 zł                                       49,88

2.  Wydatki      44 115 463 zł              19 877 954 zł                                        45,06

3.  Wynik (1-2)   + 720 918 zł             + 2 484 932 zł                                      344,69

Na zrealizowanie nadwyżki budżetowej miały wpływ następujące czynniki:

-    zaciągnięty kredyt – 6 88 791 zł BGŻ Jelenia Góra - rachunek bieżący)

-    wolne środki obrotowe z 2006 roku – 108 472 zł

-    spłata kredytów i pożyczek – 1 445 519 zł

-    wykup obligacji komunalnych – 900 000 zł

-    zrealizowane dochody i wydatki za I półrocze 2007 roku

Zobowiązania Miasta Lubań na dzień 30.06.2007 wynosiły 19 932 190 zł, co stanowiło 44,23 % planowanych dochodów, z tego przypada na:

-    obligacje komunalne 4 600 000 zł

-    kredyty i pożyczki 12 819 208 zł

-    wymagalne zobowiązania podległych jednostek bez Urzędu Miasta 2 043 560 zł (MOPS kwota 0 zł,  Pokoje Gościnne kwota 2 890 zł, Szkoły Podstawowe od 1 do 4 kwota 12 010 zł, Gimnazja od 1 do 3 kwota 0 zł, Stołówki Szkolne kwota 0 zł, ABK nr 2 kwota 284 160 zł, ABK nr 3 kwota 745 184 zł, ABK nr 4 kwota 925 417 zł, MOSiR kwota 64 200 zł, Przedszkola Miejskie nr 1,3,5 kwota 9 699 zł. GFOŚiGW – 0 zł)

-    wymagalne zobowiązania Urzędu Miasta Lubań 369 422 zł

W I półroczu 2007 roku dokonano spłaty następujących kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych:

-    Nordea Bank Wrocław (inwestycje miejskie) 300 619 zł

-    pożyczka WFOŚiGW w Jeleniej Górze (Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Lubania) 190 000 zł

-    NFOŚiGW Warszawa (Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Lubania) 753 300 zł

-    BGŻ Jelenia Góra (inwestycyjny) 201 600 zł

-    wykup obligacji BOŚ Warszawa 900 000 zł

Razem: 2 345 519 zł

Należności wymagalne miasta Lubań na dzień 30.06.2007 roku wynoszą 4 540 867 zł, z tego:

-    podatków i opłat lokalnych 2 648 102 zł

-    majątku gminy 178 464 zł

-    opłat administracyjnych 54 760 zł

-    zaległości czynszowe 1 613 682 zł

-    opłat w przedszkolach 44 573 zł

-    opłat z tytułu opieki społecznej 1 286 zł

Dokonano umorzeń podatkowych w I półroczu 2007 roku na kwotę 428 052 zł, z tego:

-    podatek od nieruchomości osoby prawne 413 146 zł

-    podatek rolny osoby fizyczne 751 zł

-    podatek od nieruchomości osoby fizyczne 11 329 zł

-    odsetki od podatków od osób fizycznych i osób prawnych 2 124 zł.

 

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

 

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Zbigniew Paluch – Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej – budżet po stronie dochodów i wydatków realizowany jest bardzo dobrze. Natomiast zdaniem Komisji niepokojąca jest  wysokość kwot  umorzeń za I półrocze br. Zwrócił się z  sugestią do Burmistrza, czy nie byłoby elegancko, gdyby  na bieżąco informował on Komisję o planowanych umorzeniach?

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – dokonywanie umorzeń jest działaniem świadomym, które w przyszłości przynosi wymierne efekty, ponieważ firmy te inwestują w swój rozwój.

 

Pan Zbigniew Paluch stwierdził , że Komisja nie miała wątpliwości dokonanych umorzeń wobec firm , ale wobec niektórych nazwisk osób indywidualnych , które powtarzają się.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – również stwierdził, że wątpliwości dotyczą umorzeń niektórych osób indywidualnych. Zgłosił wniosek o przedstawienie wykazu stowarzyszeń i instytucji , do których należy miasto , jakie ponosi z tego tytułu opłaty i jakie są  efekty  przynależności do nich.

 

Pan Marian Zwierzański – szczegółowo wyjaśnił powody, dla których dokonane zostały umorzenia.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – dokonując umorzeń miasto stara się pomóc wszystkim tym , którzy są aktywni , inwestują w firmy, które w przyszłości stworzą nowe miejsca pracy i będą przynosiły zyski. Stwierdził, że od  polityki pomocy przedsiębiorcom nikt go nie odwiedzie. Stwierdzenie, że Komisję niepokoją umorzenia nie ma uzasadnienia. Przedstawił procedurę całości prac poprzedzających decyzję o udzieleniu umorzenia. Odnosząc się do sugestii Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej stwierdził , że konsultacje z Komisją dotycząca umorzeń nie są możliwe – jest to w wyłącznej kompetencji burmistrza.  W sprawie dokonanych umorzeń należy opierać się na całości dokumentów , a nie na insynuacjach i pomówieniach. Zwrócił się z zapytaniem , co niepokoi Komisję , jakie są tego przesłanki , czy Komisja ma w tej sprawie jakieś podejrzenia?

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził , że pan Burmistrz źle zrozumiał jego wypowiedź , nie chodziło bowiem o jakieś podejrzenia ale o to, by  przedstawione  na sesji wyjaśnienie dotyczące kwestii umorzeń było wcześniej przedstawione na Komisji.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – stwierdził, że radni są również po to by kontrolować burmistrza. Nie byłoby problemu, gdyby wszystkie wyjaśnienia przedstawione były na komisjach.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – odniósł się do artykułu zamieszczonego w Biuletynie , a dotyczącego właśnie umorzeń. Informacje w nim przedstawione nie są prawdziwe.

 

W obradach nastąpiła 10 – cio minutowa przerwa.

 

Ad. 6

          Informacja o szczepieniach ochronnych – wystąpienie przedstawiciela firmy medycznej.

 

Prezentację dotyczącą problemów związanych z wirusem HPV przenoszonym drogą płciową dokonał pan Sławomir Karolewski – przedstawiciel firmy farmaceutycznej Silgard. Prezentacja miała na celu zainteresowanie samorządu ewentualną pomocą w szczepieniach dziewcząt , gdyż szczepionka ta jest bardzo droga. Koszt zakupu jednej szczepionki w aptece wynosi 1600 zł natomiast firma starałaby się sprzedać ja po cenie hurtowej , tj w granicach 1200 zł.

 

Ad. 7

Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach związanych z wypoczynkiem letnim- zgodnie ze złożonym programem przez instytucje i organizacje.

 

Informację przedstawiła pani Beata Soczyńska – inspektor Wydziału Organizacyjno – Prawnego UM.

 

Wypoczynek letni organizowały, przy wsparciu z budżetu gminy,  następujące organizacje pozarządowe:

 

1)     Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii p.w. Najświętszego Serca pana Jezusa i Świętego Jakuba

Organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w Ośrodku Wypoczynkowym „Sława” w Lubiakowie. Kolonia została zorganizowana w dniach od 7 lipca do 20 lipca  dla 20 dzieci. Całkowity koszt kolonii wyniósł 13.200 zł, w tym dotacja z budżetu 5.000 zł. Sprawozdanie finansowe z realizacji tego zadania nastąpi do 30 września br.

2)     Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu

     Organizacja wypoczynku letniego w tym dla dzieci niepełnosprawnych.

Wypoczynek odbył się w ośrodku TPD w Brennie oraz w ośrodkach rehabilitacyjno - wypoczynkowych w  Jarosławcu, Świnoujściu i Sianożętach. Kolonie zostały zorganizowane dla 40 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 12 dzieci niepełnosprawnych. Turnusy zaczynały się od  czerwca i trwały  do  września br. Dotacja z budżetu Miasta - 10.000 zł. Sprawozdanie finansowe z realizacji tego zadania nastąpi do 30 października br.

3)     Klub Małego Dziecka przy Parafii Świętej Trójcy w Lubaniu

Organizacja kolonii zdrowotnej z leczeniem i rehabilitacją w Dusznikach Zdrój. Kolonia została zorganizowana w Domu Wczasów Dziecięcych. W turnusie uczestniczyło 36 osób, w tym 6 matek, bezpośrednich opiekunek dzieci, które wymagają stałej opieki nad dzieckiem. Z dofinansowania otrzymanego z budżetu gminy skorzystało 22 dzieci. Dzieci korzystały z zajęć korekcyjnych, zajęć z logopedą oraz z inhalacji solno-jodowych. Dzieci chętnie uczestniczyły w spacerach, wycieczkach pieszych i autokarowych. Dofinansowanie z budżetu Miasta wyniosło 10.000 zł Sprawozdanie finansowe z realizacji tego zadania nastąpi do 26 września br.

4)     ZHP Lubań

Zorganizowanie wypoczynku pod namiotami. W obozie wzięło udział  213 osób.

Odbyły się trzy turnusy w okresie od 9 lipca do 17 sierpnia br. w Mrzeżynie. Dofinansowanie z budżetu Miasta - 14.000 zł. Sprawozdanie finansowe z realizacji tego zadania nastąpi do 30 września br.

 

Zorganizowany został również wyjazd 25 osobowej grupy dzieci do Himmighausen w Niemczech w dniach od 21.07 do 04.08 br.

 

Ponadto w okresie wakacji dzieci z lubańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych  mogły spędzać wolny czas  na basenie w miesiącu lipcu i sierpniu (odpłatność za wejście na basen w godzinach od 11.00 do 14.00 – ostatnie wejście -  wynosiła 2 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej).

 

Miejski Dom Kultury, w okresie wakacyjnym prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywały się próby zespołów wokalnych i muzycznych. W sali balowej spotykały się pary z Klubu Tańca Towarzyskiego AMETYST, które doskonaliły swoje umiejętności taneczne. Przez cały okres wakacji do dyspozycji dzieci i młodzieży znajdował się stół pingpongowy, a w każdy piątek odbywały się dyskoteki. W dniach od 9 do 27 lipca trwała realizacja programu „Wakacje z Kulturą” dla dzieci i młodzieży. Program obejmował:

-        zajęcia świetlicowe (gry i zabawy integracyjne, gry planszowe, tenis stołowy, karaoke),

-        gry i zabawy w plenerze (koszykówka, siatkówka, grill w amfiteatrze),

-        zajęcia plastyczne (konkursy malarskie i rysunkowe, budowa latawców),

-        autokarową wycieczkę do sztolni w Kowarach.

Program ten został dofinansowany z budżetu Miasta w kwocie 2.500 zł.

Uczestnikom zapewniono codzienny poczęstunek w postaci ciepłych i zimnych napojów oraz słodyczy. Ponadto MDK organizował szereg imprez kulturalnych i rozrywkowych ogólnodostępnych dla mieszkańców Miasta.

 

Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie również były miejscem spotkań dzieci w okresie wakacyjnym. Biblioteka była dostępna dla czytelników w godz. od 9.00 do 16.30, a w godz. od 13.00 do 14.00 odbywały się zajęcia plastyczne, czytelnicze i edukacyjne.

Filie prowadziły zajęcia plastyczne i zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych. W okresie wakacji odbyło się 17 zajęć tematycznych. W dużej mierze, na prośbę dzieci, były to zajęcia plastyczne łączone z lekturą. W zajęciach łącznie wzięło udział 94 osoby. Dzieci miały też możliwość spędzenia czasu w kąciku czytelniczym. Oddział dla dzieci prowadził również zajęcia związane z autorskim programem terapeutyczno-edukacyjnym „Biblioteka-lecznica duszy”. Program ten trwa od 15.07.2007 do 15.11.2007 i został dofinansowany z budżetu Miasta w kwocie 1.600 zł. Tych zajęć odbyło się 28, a łącznie uczestniczyło w nich 140 osób.

 

Punkt Informacji Turystycznej proponował od 04.07.07 do 25.07.07 w godz. 12.00-13.45 Spacer po Lubaniu (zwiedzanie zabytków Miasta). Z propozycji tej skorzystała jedna grupa dzieci zainteresowanych historią naszego Miasta.

 

Miasto było współorganizatorem imprezy sportowo-rekreacyjnych pod hasłem „Lato w mieście” zorganizowanej w miesiącu sierpniu na Osiedlu Piast przez Ognisko TKKF „Osiedle”.

 

W okresie wakacyjnym dzieci z rodzin najuboższych korzystały z dożywiania w Stołówkach Szkolnych przy ul. Bankowej. W miesiącu lipcu wydano obiady dla 201 dzieci, natomiast w miesiącu sierpniu dla 204 dzieci.

 

W okresie od 15 lipca do 15 września br. Łużyckie Centrum Rozwoju realizowało projekt profilaktyczny „Życie w wolności i odpowiedzialności – Radość bez używek”. W projekcie wzięło udział ogółem 42 dzieci w wieku 3-15 lat. Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej i komputerowej ŁCR przy ulicy Armii Krajowej 30. Przeprowadzony cykl zajęć objął  3 moduły tematyczne:

I informatyczny - praca przy komputerze z wykorzystaniem zakupionego z licencją na 5 stanowisk komputerowych multimedialnego programu profilaktycznego „Porusz umysł”. Dla dzieci młodszych dodatkowo zakupiono „Magiczny album wujka Alberta” – program rozwijający pasję nauki, „System intensywnej nauki słownictwa” oraz grę „Formuła Challenge”.

W ramach modułu informatycznego przeprowadzono 16 spotkań.

II zajęcia warsztatowo-treningowe „Co ważne, co niezbędne”. W ramach tego modułu zostały zrealizowane spotkania o następującej tematyce:

- zdrowe i dobre życie, - miej czas dla piękna, - moje marzenia, - moje sukcesy. Wykorzystano zabawy, burze mózgów, pogadanki, odgrywanie scenek.

Dodatkowo został zorganizowany dla dzieci „Spacer po Starym Lubaniu”, czyli zwiedzanie zabytków miasta. Na zakończenie wycieczki dzieci oglądały również film o mieście Lubań w Sali konferencyjnej ŁCR przy ulicy Rynek – Sukiennice 38 oraz otrzymały drobne upominki: mapki rowerowe ze szlakami, ulotkę „Spacer po Starym Lubaniu” w wersji polskiej oraz „harmonijkę” z zabytkami miasta.

III moduł – artystyczno-plastyczny „Żyję w zaczarowanej krainie”. W ramach wolontariatu  zostały przeprowadzone zajęcia plastyczne. Zostały zrealizowane 2 spotkania po 2 godziny z instruktorem podczas których wykorzystano technikę akwarela i grafitti. Spośród zastosowanych technik największym zainteresowaniem cieszyło się grafitti.

Na zakończenie realizacji projektu w dniach 10 – 17.09.2007r. odbyła się wystawa prac powstałych podczas spotkań z instruktorem. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni i otrzymali dyplomy uznania za uczestnictwo w projekcie.

Projekt został dofinansowany z budżetu Miasta w kwocie 2.000 zł.

 

W okresie wakacji Klub Młodzieżowy przy Domu Dziennego Pobytu w Lubaniu realizował program pod nazwa „Klub Młodzieżowy na górce zaprasza Cię, aby w czasie wakacji bezpiecznie i dobrze bawić się”. Zajęcia odbywały się w poniedziałki, wtorki i piątki od godz. 9.00 do 17.00, w środy i w czwartki od godz. 9.00 do 19.00. Program cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzieci i młodzież rozgrywały mecze piłki nożnej i siatkowej na boisku szkolnym i w parku na Kamiennej Górze. Odbywały się konkursy plastyczne m.in. o tematyce „Alkohol w moim życiu i mieście”, odbył się turniej gry w bilard, dyskoteka, wyjścia na pływalnię. Podsumowaniem programu była wycieczka autokarowa do Szklarskiej Poręby. W czasie realizacji programu dzieci i młodzież miały do dyspozycji książki, czasopisma, oglądały filmy, programy edukacyjne związane z zagrożeniem spożywania alkoholu. Podczas tegorocznych wakacji Klub Młodzieżowy gościł 77 dzieci i młodzieży.

Z budżetu Miasta dofinansowanie tych działań wyniosło 1.910 zł.

 

Ad 8       

                Podjęcie uchwał.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

1)     Zmiany budżetu miasta Lubań na 2007 rok

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

 

Pan Zbigniew Paluch –  odnosząc się do zwiększenia wydatków dla Ognista Wychowawczego zwrócił się z zapytaniem, czy są to osoby z terenu miasta, czy też z innych gmin i czy gminy nie mogą w tym przedsięwzięciu partycypować?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – gminy ościenne nie są chętne w partycypacji kosztów, bez względu na to, skąd wychowanki Ogniska pochodzą na czas kształcenia są mieszkankami Lubania.

 

Pan Zbigniew Paluch – czy w przyszłości nie będzie takiej sytuacji, że miasto będzie musiało lokal ten wyposażyć i czy Ognisko nie będzie chciało, by czynsz za lokali został umorzony?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz –żadne umorzenia nie są przewidywane. Siostry Magdalenki już dwa lata temu zwróciły się do z prośbą o przydzielenie na ten cel  mieszkania komunalnego ( sprawa była również przedmiotem obrad komisji mieszkaniowej). Niestety w zasobach komunalnych brak było takich mieszkań. Narodził się więc pomysł wynajęcia takiego mieszkania w TBS. Ognisko zobowiązało się do ponoszenia bieżących opłat ( czynsz, ogrzewanie itp.) prosi jedynie o pomoc w pokryciu kaucji mieszkaniowej oraz opłaty partycypacyjnej  wymaganej ustawą w wysokości 5.200 zł – kaucja gwarancyjna i 20.000 zł opłata partycypacyjna w kosztach budowy. Zamierzenie jest słuszne z wychowawczego punktu widzenia Jeżeli rada wyrazi zgodę zostanie pomiędzy Ogniskiem Wychowawczym, a Samorządem podpisana umowa na mocy której, poprzez wypłatę kaucji i opłaty partycypacyjnej przez Gminę zostanie utworzone mieszkanie chronione. Kaucja oraz opłata partycypacyjna są zwrotne w razie zaprzestania takiej działalności środki finansowe wydatkowane na ten cel wrócą do budżetu miasta.

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wniosek , aby pani Małgorzata Chojnacka przygotowała informację o liczbie dzieci z terenu miasta , które oczekują na miejsce w przedszkolach miejskich i ile dzieci spoza Lubania uczęszcza do naszych przedszkoli. Zastanowić się  należy również nad tym , by dzieci uczęszczające do klas zerowych pobierały naukę w szkołach.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2)     Zmiany uchwały Nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 r. w spr. określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży,  jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3)     Wyboru  ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję  2008 – 2011

4)     Wyboru  ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję  2008 – 2011 .

 

Wszystkie komisje projekty uchwał przyjęły do wiadomości.

 

Opinię Zespołu  o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008 – 2011 przedstawił pan Tadeusz Biłous – Przewodniczący Zespołu.

 

Powołany  na X sesji RM Zespół do przedstawienia opinii o  zgłoszonych  kandydatach na  ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008 – 2011w składzie  Tadeusz Biłous- Przewodniczący Zespołu, Jan Baniak, Witold Chojnacki, Krzysztof Jaworski,  Paweł Płuciennik zebrał się na posiedzeniu w dniu 11 września 2007 r. Na posiedzeniu członkowie Zespołu zapoznali się z przepisami prawnymi dotyczącymi wyboru ławników ,opiniami Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu dotyczącymi poszczególnych kandydatów na ławników oraz  dokonali weryfikacji zgłoszonych wniosków pod względem formalnym. W jej wyniku pozytywnie zaopiniowanych zostało 30 wniosków – na 33 zgłoszone wnioski.  Trzy wnioski zaopiniowane zostały negatywnie – z czego dwa z powodu nie spełnienia wymogów określonych w art. 158 § 1 pkt 7  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych , tj posiadania co najmniej wykształcenia średniego. W   trzecim przypadku kandydatka nie spełniła wymogu  określonego w § 5  pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty do zgłoszenia – dotyczyło to braku dołączenia do zgłoszenia dwóch fotografii oraz oświadczenia , że przeciwko kandydatce nie toczy się postępowanie karne.

W wyniku prac Zespołu do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wytypowanych zostało 2 kandydatów – na 9 miejsc, a do Sądu Rejonowego w Lubaniu 29 kandydatów - na 33 miejsca w tym 5 na ławników do Sądy Pracy.

Z uwagi na fakt, że liczba zgłoszonych kandydatów nie pokrywa zapotrzebowania sądów na ławników Zespół opiniujący proponuje przegłosowanie list przedstawionych i zaopiniowanych kandydatów zgodnie z propozycjami wnioskodawców.

 

W związku z tym , że art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych nakłada na radę gminy obowiązek wyboru ławników w głosowaniu tajnym, powołania  została komisja skrutacyjna do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencje 2008 – 2011 w następującym składzie osobowym: pani Barbara Jaworowska – Przewodnicząca , pan Ryszard Piekarski, pan Stanisław Bykowski.

 

Komisja opracowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne.

 

Ad. 9

              Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez:

pana Tadeusza Sztabę w spr. wystąpienia do prezesa Rady Walk i Męczeństwa o środki finansowe na zbiorowe mogiły – sprawdzimy czy jest taka możliwość,

 

pana Witolda Chojnackiego – w budynku UM nie ma technicznej możliwości zainstalowania windy dla niepełnosprawnych. Interesanci ci są przyjmowani w przybudówce na parterze budynku, natomiast w przypadku obniżania krawężników – przy robieniu nowych krawężników jest to czynione. Dobrze byłoby o wskazanie konkretnego miejsca.

 

Pana Zbigniewa Palucha -  wniosek o ujęcie w placówkach oświatowych środków na dokształcanie nauczycieli będzie rozpatrzony , choć osobiście ma inny pogląd na tą sprawę. W kwestii  podwyżek cen biletów na basen – problemowi temu trzeba się przyjrzeć.

 

Pani Haliny Bargiel – w budżecie miasta na 2008 rok nie będzie środków na remont Domu Kultury – jest to kwota około 2,5 mln zł.( można stara się o nie ze środków unijnych).

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na  zapytanie zgłoszone przez pana Arkadiusza Słowińskiego – właścicielka budynku przy ul. Ratuszowej przystąpi do jego remontu.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez:

 

Pana Eugeniusza Wilanowskiego – remont mostku przy ul. Starolubańskiej możliwy jest w roku przyszłym.

Pan Marka Kardelę – istnieje konieczność remontu ul. Cmentarnej jednak w tegorocznym budżecie brak jest na to środków finansowych,

Pana Stanisława Bykowskiego – zobaczymy , co da się zrobić z zapadniętą kostką na parkingu przy ul. Esperantystów.

Pani Małgorzaty Grzesiak – ponownie wystąpimy do zarządcy drogi o zamontowanie lustra przy wyjeździe ze szpitala.

Pana Tadeusza Sztaby – na dzień dzisiejszy nic nie można zrobić w spr drogi dojazdowej do ul. Głównej – trzeba to robić kompleksowo wraz z kanalizacją

Pana Arkadiusza Słowińskiego – podjazd dla niepełnosprawnych przy ul. Łużyckiej zostanie poprawiony.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego na kadencję 2008-2011 przedstawiła pani Barbara Jaworowska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej.

Spośród zgłoszonych kandydatów kandydatury pana Lesława Hardzieja i pani Jolanty Witeckiej nie otrzymały wymaganej większości głosów. W związku z tym nie zostali wybrani na ławników sądu.

Ławnikami Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2008 – 2011 wybrani zostali:

1.      Ardeli Małgorzata    

2.      Fiłka Jolanta

3.      Gnaś Bogumiła

4.      Jastrzębska Anna

5.      Juszczyk Jadwiga 

6.      Lendzion Jadwiga

7.      Łakota Ewa

8.      Majczak Iwona

9.      Mereszka Czesława

10. Michalak Ryszard

11. Obruśnik Aneta

12. Pietkiewicz Teresa

13. Pietrzak Grażyna

14. Prizel Izabela

15. Rogoza Irena

16. Skórniak Maria

17. Staśkowiak Dagmara

18. Stołecka Beata

19. Urban Władysława

20. Wiśniewska Bogusława

21. Wojciechowska Iwona

22. Zając Maria

Ławnikami do orzekania z zakresu prawa pracy  Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2008 – 2011 wybrani zostali:

1.      Bełzowski Ryszard    

2.      Buławska Halina

3.      Karlińska Irena

4.      Klusik Lucyna

5.      Krogulecka Alina

6.      Ostrowska Danuta    

 

Ławnikiem do  Sądu Okręgowego w  Jeleniej Górze  na kadencję 2008 – 2011wybrany został pan Ryszard Janiak.

 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady ogłosiła zakończenie obrad XIII sesji RM.

 

 

Prot.JMT

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-11-22 10:49:00, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-11-22 10:50:42, Ostatnia zmiana: 2007-11-22 10:50:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3232