Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5961778
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2007 r. » Sesja z 28 sierpnia 2007 r. obrazek Wersja do druku

 

Protokół nr XI /11 / 2007/ 6

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 28 sierpnia 2007 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                  zakończenia: 14.00

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XI sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności  ( nieobecny pan Mieczysław Iwanow )  oraz :

 

- pan Konrad Rowiński             - Burmistrz Miasta

- pan Henryk Rogacki            -    Zastępca Burmistrza

- pan Wiesław Wydra             -    Zastępca Burmistrza

- pan Marian Zwierzański       -    Skarbnika Miasta

- pan Marian Tokarczyk          -   Komendant Straży Miejskiej

- pan  Jan Hofbauer                -   Prezes MZKS Łużyce”

- pani Beata Siemaszkiewicz –   radca prawny

- przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji , zespół piłkarski „ Orliki” , trenerzy MZKS Łużyce”

 

Sekretarzem obrad został pan Zbigniew Paluch.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad :

1)  Otwarcie obrad.

2)  Przyjęcie protokołu X sesji RM.

3)  Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)  Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)  Działalność Straży Miejskiej w Lubaniu.

6)  Działalność MZKS „Łużyce” – informacja Zarządu Klubu.

7)  Podjęcie uchwał.

8)  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

9)  Komunikaty.

 

Ad. 2

          Przyjęcie protokołu X sesji RM.

 

Protokół X sesji RM  został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3

         Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań , obejmujące okres miesiąca lipca i sierpnia  2007 r. przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in.  w zakresie  spraw organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:

 

Pan Zbigniew Paluch – w sprawozdaniu brak było informacji o naprawie ul. Łącznej i chodników przy ul. Brackiej Zwrócił  również uwagę na mylną informację zamieszczoną w „Ziemi Lubańskiej” dotyczącą powierzchni działki przy ul. Jeleniogórskiej 11.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – ul. Łącznej nie ma ujętej na liście zadań inwestycyjnych , na razie będzie robiona częściowo. W przypadku remontu chodników przy ul . Brackiej – również nie ma tego ujętego w planie zadań. Pojawił się tam problem niesprawnej instalacji kanalizacyjnej , która najpierw musi zostać usunięta. Po jej zlikwidowaniu robiony będzie chodnik obok kancelarii adwokackiej. Odnośnie mylnej informacji w „Ziemi Lubańskiej” – rzeczywiście jest ona mylna i zostanie poprawiona.

 

Pan Jan Baniak – czy jest zainteresowanie kupnem działki przy ul. Jeleniogórskiej 11, czy w przypadku nie sprzedania jej w pierwszym przetargu jej wartość zostanie obniżona?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – wszystko będzie wiadomo po dniu 14 września , do którego ma być wpłacone wadium. W przypadku kolejnego przetargu obniżenie wartości tej działki może być minimalne.

 

Ad. 4

          Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – w imieniu mieszkańców ul. Łokietka zgłosiła interpelację dotyczącą terminu realizacji inwestycji na tej ulicy.

 

Pan Jerzy Wawrzyniak – zgłosił wniosek o zaplanowanie w budżecie miasta na rok 2008 środków finansowych na zakup kostki brukowej na chodnik przy ul. Warneńczyka i oświetlenie ul. Oficerskiej.

 

Pan Eugeniusz Witanowski zgłosił wnioski w sprawach:

- nadania jednej z ulic miasta imienia Józefa Piłsudskiego,

- zwiększenie środków w roku 2008 na promocję miasta w wersji angielskiej.

 

Pan Paweł Płuciennik – zgłosił wnioski o:

- rozważenie możliwości stworzenia kilku miejsc parkingowych na terenie przyległym do
  stołówek
szkolnych , z których mogliby korzystać interesanci agencji PZU mieszczącej się
  przy ul. Bankowej,

- remont nawierzchni przy obelisku,

- czy ma szansą dojść do skutku budowa elektrowni wiatrowych?

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił wniosek o ustawienie znaku zakazu zatrzymywania się po obu stronach ul. Bankowej na wysokości bursy szkolnej, gdyż obecnie ustawiony znak zakazu parkowania po jednej stronie ulicy nie spełnia swojego zadania.

 

Pan Marian Kwolik – zgłosił wniosek  o wprowadzenie opłat za parkowanie na drogach miejskich.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłoszone wnioski dotyczyły:

- ustawienia ławeczek parkowych wzdłuż ul. Skalniczej,

- uzupełnienia przęseł w ogrodzeniu byłego placu zabaw przy ul. Leśnej – Skalniczej , a jego
  kosztami 
obciążyć wandala , który je uszkodził,

- jak wygląda przegląd drzewostanu w mieście?

 

Pan Tadeusz Sztaba – zgłosił wnioski i zapytania dotyczące:

- oświetlenia ul. Kolejowej na wysokości krzyża,

-  wykupu mieszkań kolejowych przy ul. Warszawskiej – należy dopingować PKP,

- przyspieszenia oczyszczania rowów melioracyjnych na „ Zakwisiu   „,

- utwardzenia nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Główną i Graniczną,

- zwrócenia się z pismem do odpowiednich władz o wyjaśnienie dalszego losu złożonych
  przez radnych
 oświadczeń lustracyjnych,

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wnioski dotyczące:

- naprawy zapadniętego chodnika przy ul. Zgorzeleckiej – po jej prawej stronie,

- uruchomienia łącznika pomiędzy stadionem kartingowym i ścieżką obok cmentarza , tak by mogły

  parkować tam samochody.

 

Pan Jan Baniak – zgłosił zapytanie w kwestii , czy wybudowane będą ekrany ochronne przy drodze

K 30 – ul. Kolejowej . Z tego powodu , że jest to droga krajowa zwrócił się z prośbą o interwencję w tej sprawie u zarządcy drogi.

Zgłosił również wnioski w sprawach:

- naprawy nawierzchni w obrębie skrzyżowania ul. Podwale – Graniczna ,

- ustawienia znaku zakazu parkowania na terenach zielonych przed Kościołem Św.Trójcy.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła wniosek o przyspieszenie terminu realizacji remontu nawierzchni ul. Reja oraz wyczyszczenie studzienek kanalizacyjnych przy ul. Gazowej.

 

Pan Stanisław Bykowski – zgłosił wniosek o wykonanie remontu mostku nad potokiem Siekierka w ciągu ul. Starolubańskiej.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad sesji tak, by kolejnym jej punktem było wysłuchanie informacji na temat działalności MZKS „Łużyce”.

 

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Po 10 – cio minutowej przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego porządku dziennego.

 

Ad. 5

         Działalność MZKS „Łużyce” – informacja Zarządu Klubu.

 

Informację z działalności MZKS „Łużyce” za rok 2006 złożył pan Jan Hofbauer – Prezes Klubu.

Na wstępie swojego wystąpienia podziękował Burmistrzowi Miasta , Przewodniczącej RM i Komisji Infrastruktury Społecznej RM za zainteresowanie sytuacją Klubu.

W informacji podkreślił , że cała działalność zarządu i działaczy Klubu oparta jest na wolontariacie.

W Klubie rozgrywki  toczą się w 6 kategoriach .W pierwszej kolejności Klub dba o najmłodszych piłkarzy. W chwili obecnej w grupie seniorów  zdecydowanie występują wychowankowie klubu , a nie armia zaciężna, tak jak miało to miejsce dawniej. Klub prowadzi akcję profilaktyczną pod kątem „Przez sport oddalam się od kieliszka” a także od narkotyków i papierosów. Jest to program opracowany i realizowany przez cały rok. Najważniejszymi kosztami ponoszonym przez Klub są opłaty skarbowe, sędziowskie, przewóz zawodników na mecze, zakup sprzętu sportowego , utrzymanie obiektu ze wszystkimi opłatami za media i telefon oraz opłata za wynajem hali w okresie od późnej jesieni do wiosny. Przychody Klubu wynoszą 100 tys. zł- z czego 62 tys. zł to dotacja z miasta , która nie jest wystarczająca, a reszta od sponsorów. Wydatki Klubu na dzień dzisiejszy to kwota 92 tys. zł. Reasumując swoją wypowiedź zwrócił się z prośbą , by  nie zapomnieć o Klubie i jego potrzebach.

 

Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Witold Chojnacki – stwierdził ,że smutnym jest fakt , że tak zacni działacze muszą dobijać się o środki na sesji. Widząc zaangażowanie i efekty pracy  zasadnym jest wsparcie klubu .

 

Pan Zbigniew Paluch – zwrócił się z zapytaniem , w czym można pomóc i jakie środki finansowe są Klubowi potrzebne na dziś i na przyszłość.

 

Pan Jan Hofbauer – od roku 2005 Klub otrzymał o 20 tys. zł mniej dotacji. Kwota , która zadowoliłaby Klub to 95 – 100 tys zł.

 

Pan Marian Kwolik – stwierdził ,że na pewno należy poczynić starania , aby przepływ środków z UM do „Łużyc” i MOSir-u był czytelny, aby wrócić do powołania Miejskiej Rady Sportu, która pomogłaby w pewnych konsultacjach , podziale środków dla wszystkich klubów sportowych. Trzeba poszukać konsensusu i poszukać kwoty 20 tys. zł na tegoroczną działalność Klubu.

 

Pan Marek Kardela – zgłosił wniosek , aby radni poprzez swoich szefów wpłynęli na zwiększenie dotacji od sponsorów, aby również jako radni promowali Klub i starali się wpłynąć na jego sponsorowanie.

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła propozycję , aby zafundować piłki  z autografami radnych dla młodych piłkarzy , deklarując ,że taką piłkę jako pierwsza zasponsoruje.

 

Pan Jan Baniak – poparł  wypowiedź pana Mariana Kwolika , by podjąć działania w celu utworzenia Rady Sportu .

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – wysokość środków finansowych zawsze jest trudna. Zastanowić się należy nad priorytetami. Z całej kwoty przeznaczonej na dotacje 42% przekazywana jest na Klub Łużyce”. W tym roku dotacja dla Klubu była niższa w niż w roku 2005 , ale wówczas jej wysokość wynikała z trudnej sytuacji Klubu. Niemniej  na działalność merytoryczną Klubu kwoty były porównywalne. Przeanalizować należy również treść porozumienia zawartego pomiędzy Klubem a MOSiR-em , które to porozumienie określa prawa i obowiązki  zarówno Klubu jak i MOSiR-u. Odnosząc się do powołania Rady Sportu to powstanie ona w ciągu 1-2 miesięcy , a przedmiotem jej działania będzie opiniowanie budżetu i działalność sportowa.

 

W obradach nastąpiła 15 – sto minutowa przerwa.

 

Ad.6

         Działalność Straży Miejskiej w Lubaniu.

 

Informację z działalności Straży Miejskiej za rok 2006 przedstawił jej Komendant pan Marian Tokarczyk.

Omówił w niej zbiorczą statystykę działań , nałożone sankcje karne, charakterystykę i rodzaje wykroczeń, współpracę z Policją i innymi podmiotami. Podsumowując stwierdził , że wzrost podstawowych wskaźników :ilość przeprowadzonych kontroli i podjętych interwencji w precyzyjnie określonych tematach skutkował wzrostem wskaźników  szczególnie w zakresie utrzymania porządku w mieście.

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Tadeusz Sztaba – czy ilość dzikich wysypisk śmieci zmienia się i co Komendant może powiedzieć w sprawie fotoradaru?

 

Pan Marian Tokarczyk – liczba dzikich wysypisk śmieci kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim , ale podjętych zostało więcej interwencji. Odnosząc się do fotoradaru – może on być używany przez Straż tylko na drogach miejskich i osiedlowych. Wstępnie oszacowane zostały koszty , jakie należałoby ponieść. Samochód , w którym zainstalowany zostałby fotoradar kosztuje około 260 tys.zł , do tej kwoty należałoby doliczyć około 8-9 tys. zł , która pozwoliłaby na dostęp do bazy danych kierowców. Przy wykonaniu 6000 zdjęć rocznie potrzebne byłoby utworzenie dodatkowych 4 etatów oraz zakupienie dwóch zestawów komputerowych z usprzętowieniem .Ważnym elementem byłoby również przystosowanie dodatkowych odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeń . Łączny jednorazowy koszt  wyniósłby około 350 tys.zł. Do tego należy doliczyć miesięczne środki na utrzymanie – materiały , dodatkowe etaty – około 20 tys. zł. Poniesione koszty zwróciłyby się  za pierwszy rok działania fotoradaru.

 

Pan Zbigniew Paluch – tematem tym zajmowała się Komisja Budżetowo-Gospodarcza , której członkowie wyrazili opinię , że w chwili obecnej miasta na taki zakup nie jest stać. Jest to sprawa do rozwiązania za 2 – 3 lata. Komisja wypowiedziała się również za potrzebą zwiększenia uwagi na wandalizm, pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego , porządek wokół targowiska .

 

Pani Małgorzata Grzesiak – wyraziła nadzieje , że fotoradar będzie zakupiony w obecnej kadencji.

 

Ad. 7

           Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1) zmiany budżetu miasta Lubań na 2007 rok.

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2) programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3) określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej jednogłośnie pozytywna.

 

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej pozytywna –

przy 5 głosach za i 3 wstrzymujących się.

 

Opinia Komisji Rewizyjnej pozytywna –

przy 2 głosach za i 1 wstrzymującym się.

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził , że ma mieszane uczucia dotyczące górnych stawek , ponieważ ZGiUK będzie dążył do maksymalnych cen za wywóz nieczystości.

 

Pan Jan Baniak – zwrócił uwagę , że powołany w uzasadnieniu pkt 2 art. 7 dotyczący uprawnień burmistrza do wydawania decyzji zastępczych został z ustawy wykreślony. Zadał pytanie , czy  w ogóle i ile takich decyzji zastępczych w przyszłości było wydanych. Co było podstawą ustalenia wysokości opłat o 27%?

 

Pan Tadeusz Sztaba wyraził wątpliwość , czy uchwała ta osiągnie zamierzony cel.

 

Pan Marian Zwierzański – skarbnik – uchwała ta dotyczy tylko osób nieuczciwych – jest to pewna forma kary. Do tej pory uchwały takiej nie było i do tej pory również nie było wydanych decyzji zastępczych.

 

Pan Zbigniew Paluch –  złożył wniosek , by z uwagi na pewne rozbieżności dotyczące procentowego wzrostu wysokości  opłat  oraz powołania w uzasadnieniu nieistniejącego przepisu prawnego projekt tej uchwały odłożyć do następnej sesji.

 

Pan Jan Baniak stwierdził , że chce mieć pewność , że uchwała ta będzie rzeczywiście realizowana i będą podjęte kroki wobec osób nieuczciwych , że nie będzie to tylko martwy przepis.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – rzeczywiście w uzasadnieniu do projektu uchwały nieprecyzyjnie określono wzrost opłat – około 25% – 27%. Jeżeli chodzi o podwyżkę opłat za wywóz nieczystości to na pewno ona będzie , ponieważ z 15 zł do 75 zł wzrosły koszty składowania nieczystości.

 

Pan Zbigniew Paluch wycofał wcześniej złożony wniosek o odłożenie projektu uchwały.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto przy 16 głosach za , 1 przeciwnym

( pan Stanisław Bykowski) i 2 wstrzymujących się.

 

 

Ad 8

            Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez:

 

Pana Ryszarda Piekarskiego  w spr. ustawienia ławeczek parkowych wzdłuż ul. Skalniczej – zorientujemy się w tej sprawie,

 

Panią Małgorzatę Grzesiak -  nawierzchnia ul. Łokietka jest inwestycją. W październiku , kiedy przedstawiony zostanie Wieloletni Plan Inwestycyjny Rada rozstrzygnie jakie inwestycje będą realizowane. Droga ta jest bezwzględnie potrzebna. Stan zaawansowania dokumentacji jest kompletny. Można próbować złożyć wniosek o środki unijne , można robić to również ze środków budżetu miasta etapując prace. Należy się nad tym zastanowić.

 

Pana Franciszka Bogdanowicza w sprawie uruchomienia łącznika pomiędzy stadionem kartingowym i ścieżką obok cmentarza – jest to wniosek do przemyślenia.

 

Pana Jerzego Wawrzyniaka - o zaplanowanie w budżecie miasta na rok 2008 środków finansowych na zakup kostki brukowej na chodnik przy ul. Warneńczyka i oświetlenie ul. Oficerskiej – przy planowaniu budżetu,

 

Pana Pawła Płuciennika – w sprawie możliwości stworzenia kilku miejsc parkingowych na terenie przyległym do stołówek szkolnych – jest to wniosek do załatwienia.

 

Pana Eugeniusza Witanowskiego – zasadnym jest , by w mieście była ulica nazwana im. J.Piłsudskiego

 

Pana Mariana Kwolika –  wniosek o płatnych miejscach parkingowych jest zasadny

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez:

 

Pana Ryszarda Piekarskiego w spr. uzupełnienia przęseł w ogrodzeniu byłego placu zabaw przy ul. Leśnej – Skalniczej – sprawdzimy , czy kosztami  będzie można obciążyć wandala , który je uszkodził,

 

Pana Witolda Chojnackiego – postaramy się uregulować sprawę zakazu zatrzymywania się po obu stronach  ul. Bankowej,

 

Pana Stanisława Bykowskiego  - dokonany zostanie przegląd uszkodzonego mostku,

 

Pana Eugeniusza Witanowskiego – pracownicy interwencyjni uzupełnia ubytki w schodach przy murach obronnych,

 

Pani Małgorzaty Grzesiak – w sprawach:

- przyspieszenia terminu realizacji remontu nawierzchni ul. Reja  - rozpoczęty zostanie jak najszybciej  -

  w miesiącu wrześniu br.,

- wyczyszczenie studzienek kanalizacyjnych przy ul. Gazowej – po zakończeniu oczyszczania   

  studzienek na Os. Willowym,

 

pana Tadeusza Sztaby  w sprawie robót melioracyjnych – jeśli zostaną środki , to rowy będą wykoszone.

 

Pana Pawła Płuciennika  w sprawie naprawy nawierzchni obok  obeliska -  na razie ubytki zostaną uszczelnione przez pracowników interwencyjnych , poinformował o  wstępnych rozmowach przeprowadzonych z potencjalnym inwestorem budowy elektrowni wiatrowych ( na terenie gminy)

 

Pana Jana Baniaka – w sprawie modernizacji krzyżówki przy kościele – zaasfaltowana skarpa zostanie zlikwidowana.

 

Pana Tadeusza Sztaby – w spr. łącznika pomiędzy ul. Graniczną i Główną – wycięte zostały tam krzaki- remont nawierzchni w roku przyszłym.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytanie dotyczące wykupu mieszkań  kolejowych – rozmowy z kolejarzami prowadzone będą w miesiącu wrześniu – październiku.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania udzielone zostaną odpowiedzi pisemne.

  

Ad. 9

               Komunikaty

 

 

Pani Małgorzata poinformowała o :

- obchodach Dnia Kombatanta – 01.09.2007r.

- wytypowaniu do komisji konkursowej do wyboru dyrektora PM nr 3 i GM nr 3 – pani Haliny Bargiel

  i pana Andrzeja Gałęskiego,

- odczytała podziękowanie TPD za zbiórkę środków na zakup pompy insulinowej,

- przedstawiła informację z posiedzenia Kapituły Medalu

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady  ogłosiła zakończenie obrad XI sesji RM.

 

 

 

Prot.JMT

 

 

 

 


Informację wytworzył: Joanna Temborowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Joanna Temborowska, Data wprowadzenia: 2007-10-15 11:01:11, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-10-15 11:37:42, Ostatnia zmiana: 2007-10-15 11:37:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2631