Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966022
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2007 r. » Sesja z 26 czerwca 2007 obrazek Wersja do druku

Protokół nr X /10 / 2007/ 6

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 26 czerwca 2007 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                         zakończenia: 14.30

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W X sesji uczestniczyło 18 radnych w/g załączonej listy obecności  ( nieobecni pan Mieczysław Iwanow, pan Arkadiusz Słowiński, pan Stanisław Wisłocki)  oraz :

 

- pan Henryk Rogacki            -    Zastępca Burmistrza

- pan Wiesław Wydra             -    Zastępca Burmistrza

- pan Marian Zwierzański       -    Skarbnika Miasta

- pan Michał Turkiewicz          -    były Prezydent Euregionu „Nysa”

- pan Marek Kamiński               -    Prezes PEC Lubań Sp. z o.o

- pani Beata Siemaszkiewicz –   radca prawny

- przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Marian Kwolik.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca RM – zgłosiła wniosek , by z uwagi na pilne obowiązki pana Michała Turkiewicza , jego wystąpienie ująć w punkcie 4 porządku obrad.

Wniosek przyjęty został jednogłośnie.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad :

 

1)  Otwarcie obrad.

2)  Przyjęcie protokołu IX sesji RM.

3)  Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)  Informacja pana Michała Turkiewicza z działalności  w Euroregionie „Nysa”

5)  Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6)  Działalność statutowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp z o.o

7)  Informacja na temat wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie  wakacyjnym.

8)  Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

9)  Uchwalenie planów pracy stałych komisji RM i planu pracy Rady Miasta  Lubań na II półrocze
     2007r.

10) Podjęcie uchwał.

11) Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

12) Komunikaty.

 

Ad. 2

                  Protokół IX sesji RM przyjęto bez uwag.

 

Ad. 3

               Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza obejmujące okres od maja do czerwca 2007 roku odczytał pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza.

 

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – kto został podinspektorem ds.  pozyskiwania środków unijnych w UM ?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza - konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty , do jego drugiej tury zakwalifikowanych zostało kilka osób.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – pytanie to zadane zostało z tego powodu , ponieważ nie było o nim wzmianki na stronach internetowych UM. Były natomiast ogłoszenia o innych konkursach.

 

Ad. 4

             Informacja pana Michała Turkiewicza z działalności  w Euroregionie „Nysa”

 

Pan Michał Turkiewicz –były Prezydent Euroregionu „Nysa” w kadencji 2003 – 2007   w swoim wystąpieniu przedstawił strukturę Euroregionu , w skład której wchodzą 3  stowarzyszenia – polskie, niemieckie i czeskie. Euroregion obejmuje 52 gminy zamieszkałe przez 170 tys. osób. Ze strony polskiej stowarzyszenie skupia gminy i powiaty województwa jeleniogórskiego, legnickiego i lubuskiego. W stowarzyszeniu działa 30 osobowa rada, 15 grup eksperckich. Omówił ważniejsze działania , ·którymi w czasie Jego kadencji zajmował się Euroregion . Były to    .m.in.: rozwój społeczno – gospodarczy , współpraca samorządów i instytucji w zakresie szeroko rozumianej turystyki  bezpieczeństwa – w tym również górskiego , medycznego, drogowego , p.pożarowego. Wymienił ważniejsze inicjatywy , do których zaliczył m.in. wprowadzenie innowacyjnej nagrody w trzech kategoriach , wprowadzenie konkursu bezpieczeństwa , zabudowa przysłupowa , forum bezpieczeństwa Euroregionu, region planowania, budowa i oznakowanie szlaków rowerowych , budowa nowych przejść granicznych. Omówił działania Euroregionu, które przyniosły wymierne efekty finansowe ( m.in. pozyskanie środków na oczyszczalnię ścieków, Tret, zakup samochodów strażackich) W tym okresie miasto z funduszy Interreg i Phare otrzymało kwotę 800 tys. zł, również szkoły otrzymały środki w wysokości 54 tys. zł.  Powiat natomiast otrzymał kwotę 150 tys. zł. Łącznie  okresie Jego prezydentury miasto i powiat otrzymały 1 mln zł.   Na zakończenie wystąpienia uzupełnił informację przedstawioną na ostatniej sesji RM dotyczącej działalności ZGiUK. W okresie tym Spółka zakupiła drugą windę na cmentarz, baldachim oraz nagłośnienie. Rozpoczęto również rozprowadzanie stojaków na odpady segregowane na Osiedlu Willowym. Poinformował również, że w związku ze wzrostem kosztów składowych 1 tony odpadów z 15 zł do 75zł od przyszłego roku wzrosną ceny opłat za wywóz nieczystości.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady –wręczając wiązankę kwiatów panu Michałowi Turkiewiczowi podziękowała Mu za pracę w Euroregionie „Nysa”, która przyniosła wymierne efekty dla miasta i powiatu.

 

Pan Tadeusz Sztaba – zwrócił się z prośbą, o odnowienie tzw. ścieżki rowerowej „saksońskiej”

  

Ad. 5

         

          Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Tadeusz Sztaba – zgłosił wnioski i zapytania w sprawach:

- podjęcia inicjatywy w zakupie fotoradaru,

-  w dniach 10-12.06.br. mieszkańcy ul. Różanej otrzymali pisma  w sprawie przydrożnych odpływów. W związku z powyższym prosi o spotkanie się burmistrza z mieszkańcami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,

- usunięcia dziury w jezdni w obrębie skrzyżowania przy ul. Kolejowej nieopodal kiosku 
  spożywczego,

- udzielenia odpowiedzi na wniosek  złożony w lutym br.  w sprawie zainstalowania świateł

  wzbudzających na drodze krajowej na wysokości ul. Warszawskiej nr 7 – 15,

- ustawienia znaków drogowych - zakazu przejazdu samochodów ciężarowych przez podwórko
  pana
Barnata przy ul. Głównej,

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił zapytania w sprawach:

- czy zespół „ Manam” poniósł konsekwencje finansowe za niedotrzymanie warunków umowy
  występu 
 podczas „Dni Lubania”?,

- dlaczego SP nr 1 zbojkotowała Igrzyska Młodzieży Szkolnej il. W.Wajcfelta?

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił zapytania w sprawach:

- dlaczego nie jest wykaszana trawa wzdłuż pasa drogowego przy ul. Wrocławskiej?,

- czy chodnik przy ul. Torowej, na którym jest parking należy do Wspólnoty Mieszkaniowej?

 

Pan Ryszard Piekarski -.zgłosił wnioski dotyczące:

- interwencji u zarządcy drogi wojewódzkiej o udrożnienie studzienek deszczowych wzdłuż ul.
  Leśnej i 
 Kościuszki – w szczególności przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i Groblowej,

-  wysokości kwoty , jaka przekazywana jest na działalność telewizji Lubań-Bolesławiec?

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wniosek o wystąpienie do właścicieli TV Lubań – Bolesławiec z prośbą o udzielenie informacji nt. planów działalności stowarzyszenia w związku z ostatnimi zmianami personalnymi jak również ostatnich emisji, oraz o podanie wysokości środków przekazywanych stowarzyszeniu w 2006 i 2007 roku za programy informacyjne o mieście. Zgłosiła również zapytanie, czy w roku bieżącym ma szanse zostać rozpoczęta inwestycja na ul. Łokietka.

 

Pan Jan Baniak – zgłosił zapytanie, czy w newralgicznych punktach miasta nie można przesunąć na czas popołudniowy prac prowadzonych na ulicach ( malowanie pasów)?

 

Pan Stanisław Bykowski – zgłosił wnioski i zapytania w sprawach:

- naprawy zerwanej tablicy o zabytkach przy ul. Podwale,

- wyprania brudnych plag w Sali Rajców.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił zapytanie kiedy rozpoczęty zostanie II etap kanalizacji Kamiennej Góry.

 

Pan Paweł Płuciennik – nawiązując do przejazdu przez miasto wyścigu kolarskiego zwrócił uwagę na niewłaściwe, jego zdaniem, wyznaczenie trasy przejazdu obok sądu. Wskazał na potrzebę posiadania legitymacji radnego.

 

Pani Małgorzata Grzesiak z uwagi na przekroczenie czasu wypowiedzi odebrała głos panu Pawłowi Płuciennikowi.

 

W obradach nastąpiła 15 – sto minutowa przerwa.

 

 Ad. 6

           Działalność statutowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp z o.o

 

  Informację dotyczącą statutowej działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o przedstawił prezes  Spółki pan Marek Kamiński.

W informacji przedstawione zostały zagadnienia związane:

- z przedmiotem działalności Spółki,

- kapitałem zakładowym,

- systemem zaopatrzenia w energię,

- wykorzystaniem źródeł ciepła ,

- ze sprzedażą ciepła,

- zatrudnieniem,

- ze strukturą przychodów i zysków ,

- z czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na działalność Spółki,

-  z remontami i inwestycjami,

- z sytuacją finansową, majątkową i kapitałową Spółki,

- z kredytami , należnościami,

- sytuacją firmy w roku bieżącym.

Poinformował  opracowywanej nowej taryfy na sezon grzewczy 2007/2008 , w której przewidywany jest wzrost cen energii cieplnej średnio o 4%. Zwiększenie cen spowodowane jest głównie wzrostem kosztów pozyskania paliw.

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Ryszard Piekarski – czy przyszłościowo Spółka nie planuje przejścia na inną formę energii?

 

Pan marek Kamiński – na najbliższe 3 lata priorytetem jest wyremontowanie i utrzymanie w ruchu 3 kotłowni, po to , by nie podrażać cen energii. Można byłoby  korzystać z innych źródeł energii , ale na to nie ma środków.

 

Ad. 7

           Informacja na temat wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

 

Informację odczytał pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Lubań na podstawie umów o dofinansowanie poszczególnych zadań publicznych wspiera realizację wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe działające na terenie miasta.

            Wypoczynek letni organizują, przy wsparciu z budżetu gminy,  następujące organizacje pozarządowe:

 

1)       Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii p.w. Najświętszego Serca pana Jezusa i Świętego Jakuba

 

Organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.

Kolonia zostanie zorganizowana w miesiącu lipcu dla 20 dzieci. Dzieci z rodzin najuboższych zostaną zakwalifikowane na kolonie przy pomocy PKPS i MOPS w Lubaniu.

 

Przewidywany, całkowity koszt kolonii wynosi 10.000 zł, w tym dotacja z budżetu 5.000 zł.

 

2)       Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu

 

Organizacja wypoczynku letniego w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Wypoczynek odbędzie się w ośrodku TPD w Brennie oraz w ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych w  Jarosławcu, Sarbinowie i Sianożętach. Kolonia jest zorganizowana dla 30 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 10 dzieci niepełnosprawnych. Turnusy zaczynają się od  07czerwca i trwają  do  września br.

Całkowity koszt wypoczynku dla tych dzieci szacowany jest na 31.200 zł, w tym dotacja z budżetu 10.000 zł.

 

3)       Klub Małego Dziecka przy Parafii Świętej Trójcy w Lubaniu

 

Organizacja kolonii zdrowotnej z leczeniem i rehabilitacją w Dusznikach Zdrój.

Kolonia jest organizowana dla 40 dzieci z rodzin bardzo biednych i patologicznych.

Całkowity koszt kolonii wynosi 35.200 zł., w tym dotacja z budżetu 10.000 zł.

Kolonia odbędzie się w dniach od 12 sierpnia br. do 26 sierpnia br.

 

4)       ZHP Lubań

 

Zorganizowanie wypoczynku pod namiotami. W obozie weźmie udział 210 dzieci. Odbędą się trzy turnusy w okresie od 9 lipca do 17 sierpnia br. w Mrzeżynie. Całkowity koszt organizacji obozu wynosi 128.100 zł, w tym dotacja 14.000 zł.

 

Organizowany jest również wyjazd 20 osobowej grupy dzieci do Himmighausen w Niemczech w dniach od 21.07 do 04.08 br. Program wypoczynku dzieci organizowany jest przez stronę niemiecką.

 

            Ponadto w okresie wakacji dzieci z lubańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych będą mogły spędzać wolny czas  na basenie w miesiącu lipcu i sierpniu (odpłatność za wejście na basen w godzinach od 11.00 do 14.00 – ostatnie wejście - będzie wynosiła 2 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej).

 

            Miejski Dom Kultury, w dniach od 9 lipca do 20 lipca, będzie organizował dwutygodniowy blok wakacyjny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wakacje z Kulturą”. Zajęcia będą się odbywały od godziny 9.00 do 14.00.

 

             Miejska Biblioteka Publiczna w miesiącach wakacyjnych będzie dostępna dla czytelników w godz. od 9.00 do 15.30, a w godz. od 13.00 do 14.00 będą odbywały się zajęcia plastyczne, czytelnicze i edukacyjne (oddział dla dzieci w Ratuszu).

 

Punkt Informacji Turystycznej proponuje od 04.07.07 do 25.07.07 w godz. 12.00-13.45 Spacer po Lubaniu (zwiedzanie zabytków Miasta – grupa zainteresowana musi liczyć min. 5 osób).

 

Miasto będzie również współorganizatorem imprez sportowo-rekreacyjnych pod hasłem „Lato w mieście” organizowanych przez Ognisko TKKF „Osiedle”.

 

            W okresie wakacyjnym dzieci z rodzin najuboższych będą dożywiane w Stołówkach Szkolnych przy ul. Bankowej. Będą wydawane obiady dla około 180 dzieci.

 

Na wniosek Komisji Infrastruktury Społecznej przedstawił również informację  o wynikach      egzaminów  szóstoklasistów i gimnazjalistów.

 

Gimnazja:

 

 Na możliwych do uzyskania 50 punktów średnia w województwie wyniosła – w części humanistycznej 30,9 punktu a w części matematyczno – przyrodniczej 24,9 punktu . W mieście natomiast odpowiednio : w części humanistycznej 31,5 i w części matematyczno – przyrodniczej 25,7 punktu.

Poszczególne gimnazja uzyskały następujące liczby punktów:

 

GM nr 3 -  część humanistyczna 33,8 punktu, część matematyczno-  przyrodnicza  – 26,9 punktu

GM nr 2 -  część humanistyczna 30,4 punktu, część matematyczno-  przyrodnicza  – 25,4 punktu

GM nr 1 -  część humanistyczna 28,3 punktu, część matematyczno-  przyrodnicza  – 23,4 punktu

 

Szkoły podstawowe :

Na możliwych do uzyskania450 punktów średnia w województwie wyniosła 26,6 punktu , w mieście natomiast 27 punktu.

Poszczególne szkoły uzyskały następujące liczby punktów:

SP nr 1 – 30,2 punktu

SP nr 4 – 25,4 punktu

SP nr 3 – 24,8 punktu

SP nr 2 – 23,5 punktu.

 

Ad. 8

           Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

 

Protokół z kontroli przeprowadzonej w ABK nr 2 przedstawił pan Jan Baniak.

 

Kontroli dokonał zespół w składzie pan Jan Baniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji i pan Paweł Płuciennik

Kontrolą objęte zostały zagadnienia dotyczące:

- osiąganych zysków( strat) za szczególnym uwzględnieniem zobowiązań,

- zakupu usług na rzecz ABK nr 2.

 

Podsumowując przeprowadzoną kontrolę  członkowie zespołu kontrolującego stwierdzili , że

1)       Wydatki były dokonywane :

     – w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania  najlepszych
       efektów z 
 danych nakładów,

     - w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

     - w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2) Należy w dalszym ciągu konsekwentnie podejmować i zintensyfikować działania prawne w celu  wyegzekwowania od dłużników należności z tytułu najmu.

Protokół kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 

Protokół z kontroli przeprowadzonej w MOSiR przedstawił pan Marek Kardela .

 

Kontroli dokonał zespół w składzie pan Marek Kardela – Przewodniczący Komisji i pan Paweł Płuciennik

 

Kontrolą przeprowadzona została w zakresie:

1)       gospodarki biletami,

2)       gospodarki remontowej,

3)       zatrudnienia

4)       współpracy z klubami i stowarzyszeniami,

5)       dochodów

6)       organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.

W podsumowaniu protokołu zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w działaniach kontrolowanego podmiotu. W związku z powyższym, o ile nie wystąpią nieprzewidziane problemy , to kreatywność dyrekcji w zarządzaniu  jednostką i zaangażowanie w pozyskiwaniu sponsorów pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

 

Protokół z kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 

Ad. 9

 

   Uchwalenie planów pracy stałych komisji RM i planu pracy Rady Miasta  Lubań na II półrocze
  2007 r.

 

Uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2007 r. podjęto jednogłośnie

Uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2007 r. podjęto jednogłośnie

 

Ad. 10

                    Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

3) Powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych  kandydatach na ławników do
   sądów
powszechnych na kadencję 2008 – 2011

 

Wszystkie komisje projekt uchwały przyjęły do wiadomo0ści

  Do pracy w Zespole zostali zgłoszeni:

 

Pan Paweł Płuciennik i pan Krzysztof Jaworski  - z ramienia Klubu Radnych PO

Pan Jan Baniak – z ramienia Klubu Radnych LKO

Pan Tadeusz Biłous – z ramienia Klubu Radnych SLD

Pan Witold Chojnacki – z ramienia Klubu Radnych Rodziny Katolickie.

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Zespół wybrał pana Tadeusza Biłousa na przewodniczącego Zespołu.

 

4) Sprzedaży w trybie bezprzetargowym kościelnej osobie prawnej prawa  użytkowania  
  wieczystego 
gruntu i prawa własności budynku   położonego w Lubaniu przy ul.
  Jeleniogórskiej 11

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywna –

 przy 4 głosach za i 2 przeciwnych

 

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej negatywna –

 przy 1 głosie za , 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

 

Opinia Komisji Rewizyjnej negatywna – przy 4 głosach przeciwnych.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała o spotkaniu z ks. Janem Tomczakiem i ks. Markiem Kurzawą.

 

Uchwałę podjęto przy 5 głosach za , 11 przeciwnych i 2 wstrzymujących się.

 

5) Zmiany budżetu miasta Lubań na 2007 r.

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Ad. 11

            Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez:

Pana Tadeusza Sztabę  w sprawach:

-  podjęcia inicjatywy w zakupie fotoradaru -  wniosek jest sensowny , jednak w budżecie miasta
  na  
2007  rok nie ma na ten cel przewidzianych środków,

-  w dniach 10-12.06.br. mieszkańcy ul. Różanej otrzymali pisma  w sprawie przydrożnych
  odpływów- 
  sprawa zostanie wyjaśniona

- usunięcia dziury w jezdni w obrębie skrzyżowania przy ul. Kolejowej nieopodal kiosku
  spożywczego -
wniosek przekazany zostanie do Wydziału TI,

- udzielenia odpowiedzi na wniosek  złożony w lutym br.  w sprawie zainstalowania świateł

  wzbudzających na drodze krajowej  na wysokości ul. Warszawskiej nr 7 – 15 – wniosek
  ponownie 
 przekazany zostanie zarządcy drogi,

- ustawienia znaków drogowych  - zakazu przejazdu samochodów ciężarowych przez podwórko
  pana
Barnata przy ul. Głównej- wniosek przekazany zostanie o Wydziału TI,

 

Pana Franciszka Bogdanowicza w sprawie wykoszenia trawy wzdłuż pasa drogowego przy ul.

Wrocławskiej – ABK otrzymały polecenie koszenia trawy na wszystkich terenach komunalnych

-  chodnik przy ul. Torowej , na którym jest parking należy do Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Pana Witolda Chojnackiego – zespół „Manam”  oddał  pieniądze  , przy czym zgłosił propozycję odbycia w mieście swojego pożegnalnego koncertu.

 

Pana Ryszarda Piekarskiego - o udrożnienie studzienek deszczowych wzdłuż ul. Leśnej i  Kościuszki – w szczególności przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i Groblowej – wniosek przekazany zostanie zarządcy drogi.

 

Pana Stanisława Bykowskiego o  naprawę zerwanej tablicy o zabytkach przy ul. Podwale – zostanie to sprawdzone,

- wyprania brudnych plag w Sali Rajców – są to flagi malowane , ich wypranie nie przyniesie spodziewanego efektu , zobaczymy co da się z nimi zrobić.

 

Pana Jana Baniaka – w spr. zmiany czasu malowania pasów na jezdniach – wniosek przekazany zostanie stosownym służbom,

 

Pana Pawła Płuciennika -  w sprawie   wyznaczenia trasy przejazdu wyścigu – taką trasę wyznaczył organizator wyścigu  oraz w sprawie  potrzeby  posiadania legitymacji radnego – legitymacje będą wykonane.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez:

 

Pana Zbigniewa Paluch – kanalizację ul. A.Krajowej i Starolubańskiej będzie wykonywała nasza spółka poza środkami unijnymi – najprawdopodobniej w 2008 r.

 

Pani Małgorzaty Grzesiak – na  ul. Łokietka nie dostaniemy środków unijnych .Inwestycję tą trzeba rozłożyć na 3 lata. Będzie musiała ona być wykonana z budżetu miasta.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad. 12

 

         Komunikaty

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady:

- złożyła podziękowanie za reprezentowanie RM na sesji Młodych Ekologów panu Arkadiuszowi

  Słowińskiemu i panu Marianowi Kwolikowi  na sesji RP dotyczącej bezrobocia,

- odnosząc się do wspólnej sesji RM i RP stwierdziła , że przykro jest , że tak niewielu radnych w niej

  uczestniczyło . Poprosiła o  usprawiedliwień nieobecności,

- poinformowała , że:

  w dniu 24.08.2007r. odbędzie się posiedzenie Kapituły Medalu,

  szkolenie radnych planowane jest w miesiącu październiku br,

  w sierpniu br. odbędzie się spotkanie z Zarządem Klubu Łużyce”.

 

Pan Zbigniew Paluch – odniósł się do braku poinformowania radnych o igrzyskach samorządowych.

 

Pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza- przeprosił za zaistniałą sytuacje,  obiecując , że w roku przyszłym to się nie powtórzy.

 

Pan Krzysztof Jaworski – odnosząc się do nikłego uczestnictwa we wspólnej sesji RM i RM  zaproponował , by reprymendę pani Przewodniczącej uznać za wystarczającą .

 

Swoje usprawiedliwienia na wspólnej sesji RM i RP przedstawili pan Jan Baniak i pan Tadeusz Sztaba.

Usprawiedliwienia zostały przyjęte przez Przewodniczącą Rady.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady ogłosiła zakończenie obrad X sesji RM.

 

 

Prot.JMT

 


Informację wytworzył: Joanna Temborowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Joanna Temborowska, Data wprowadzenia: 2007-09-12 13:42:02, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-09-19 09:02:05, Ostatnia zmiana: 2007-09-19 09:02:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3103