Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966112
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2007 r. » Sesja z 29 maja 2007 obrazek Wersja do druku

 

 

Protokół nr IX / 9/ 2007/ 5

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 29 maja 2007 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                              zakończenia: 15.30

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W IX sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności  ( nieobecny pan Mieczysław Iwanow) oraz :

 

-        pan Konrad Rowiński                    - Burmistrz Miasta

-        pan Henryk Rogacki                      - Zastępca Burmistrza

-        pan Wiesław Wydra                      - Zastępca Burmistrza

-        pan Marian Zwierzyński                 - Skarbnika Miasta

-        pan Michał Turkiewicz                   - Prezes ZGiUK Sp. z o.o

-        pan Jan Sajan                                - dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych ZGiUK Sp. z o.o

-        pani Beata Siemaszkiewicz -radca prawny

-        przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Marek Kardela.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady –zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 4w sprawie powołania Komisji Etyki Rady Miasta Lubań .W sprawie tej  niezbędne jest wydanie opinii prawnej z uwagi na zapis z regulaminu pracy Komisji Etyki, do jakich spraw jest ona powoływana.

 

Pan Zbigniew Paluch – w związku z artykułami , jakie ukazały się w dzisiejszym wydaniu Nowin Jeleniogórskich dotyczących sytuacji w Łużyckim Centrum Medycznym , zasadnym jest , by Rada do nich się ustosunkowała.

Propozycje zmian przyjęte zostały jednogłośnie.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad :

1)      Otwarcie obrad.

2)      Przyjęcie protokołu VIII sesji RM.

3)      Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)      Działalność statutowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o

6)      Podjęcie uchwał.

7)      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

8)      Komunikaty.

 

 

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu VIII sesji RM.

 

Protokół VIII sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań , obejmujące okres miesiąca kwietnia i maja  2007 r. przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in.  w zakresie  spraw organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:

 

Pan Ryszard Piekarski – czy w związku z wyścigiem kolarskim ,jaki przejeżdżał  będzie przez Lubań , miasto poniesie z tego tytułu jakieś koszty i jakie z tego powodu będzie miało zyski?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – miasta nie będzie to nic kosztowało , wykonane zostaną tylko prace organizacyjne polegające na wymalowaniu linii lotnej premii.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – na mocy porozumienia z organizatorami ze środków z promocji miasta przeznaczone zostanie na ten cel 2000 zł . Za kwotę tą miasto promowane będzie na całej trasie wyścigu.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – czy do Urzędu dotarło pismo Marszałka dotyczące wytypowania dróg , które mogłyby być remontowane ze środków w związku z organizacją Euro 2012 ?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – pismo to dotarło , miasto jako zadanie wytypowało budowę obwodnicy zachodniej.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił interpelację w sprawie rozwiązania problemu parkowania samochodów na parkingu przy  Pl. Okrzei. Przypomniał , że kilka lat temu ,kiedy powstał zamiar utworzenia w tym miejscu placu rekreacyjnego , mieszkańcy bloku spółdzielczego zrzekli się miejsc parkingowych usytuowanych tuż obok. Mieszkańcy zrobili to w zamian za obietnicę , że dla nich wyznaczone zostaną nowe miejsca parkingowe. W rzeczywistości jednak  na parkingu tym samochody stawia każdy , kto chce. Nie ma natomiast miejsca na parkowanie ani dla mieszkańców bloku , ani lekarzy , którzy mają swoje spółki przy Pl. Okrzei.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – temat ten poruszany jest również przez spółki medyczne funkcjonujące przy Pl. Okrzei. Parkowanie wszystkich  samochodów na tym parkingu uniemożliwia parkowanie samochodów lekarzy,  mieszkańców bloku jak również karetkom pogotowia.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – najlepszym rozwiązaniem byłoby zamknięcie tego parkingu, jest tam po prostu za mało miejsca . Każda ze stron , tak lekarze jak i mieszkańcy przedstawiają swoje racje.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – był kiedyś pomysł , by wjazd na ten parking ograniczyć tylko do mieszkańców bloku i lekarzy. Nie wie jednak , czy jest to prawnie możliwe.

 

Pan Zbigniew Paluch – problemem jest parkowanie samochodów właścicieli okoolicznych sklepów , którzy zajmują wszystkie miejsca. Proponuje , by wjazd ograniczyć  tylko do mieszkańców lub ograniczyć czas parkowania do jednej godziny.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – podobny problem występuje również przy targowisku miejskim. Zastanowić się należy nad jego rozwiązaniem. Zgłosił wniosek o zainstalowanie złącza kablowego przystosowanego do opomiarowania na terenie stadionu przy ul. Działkowej.

 

Pan Marian Kwolik – stwierdził , że dobrze byłoby powrócić do dawnych zapisów dotyczących wprowadzenia płatnych parkingów w mieście.

 

Pan Jan Baniak – w miejscu tym można zastosować rozwiązanie z Wrocławia – szlaban otwierany pilotem.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił propozycję , by problemem tym zajęła się Komisja Budżetowo – Gospodarcza , na posiedzenie której zaproszeni zostaliby wszyscy zainteresowani.

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił zapytania w sprawach:

-        czy na ul. Polnej są tereny przeznaczone  do sprzedaży ? Jeżeli tak , to kiedy odbędą się przetargi?

-        mieszkańcy ul. Słonecznej narzekają na burdy organizowane w parku po byłym cmentarzu

-        czy jest możliwość nocnego patrolowania tego terenu ?

 

Pan Stanisław  Bykowski – jakie są dalsze plany likwidacji CPN przy ul. Podwale? Co stało się z urządzeniem do jazdy na deskorolkach , które zamontowane było na stadionie kartingowym?

 

Pan Wiesław Wydra – CPN przy ul. Podwale zostanie zlikwidowany do końca br.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił zapytania i wnioski  dotyczące:

-        jakie jest zadłużenie miasta w stosunku do wspólnot mieszkaniowych i jakie rozwiązanie tego problemu widzi Burmistrz?,

-        czy akcji wyłapywania psów nie można przeprowadzić w godzinach wieczornych?

-        zabezpieczenia odłamanego drzewa przy ul. Stawowej 3.

 

Pan Jan Baniak – zgłoszone wnioski i zapytania dotyczyły:

-        czy Burmistrz podjął działania zmierzające do realizacji programu integracyjnego przedłożonego przez  Gimnazjum n 1, czy program ten został odrzucony – jeśli tak , to dlaczego?,

-        kiedy i jakie działania zostaną podjęte w celu likwidacji przeciekającego  szamba w budynku przy ul. A.Krajowej 25 ?,

-        podjęcia w perspektywie działania zmierzające do zakupu przenośnego fotoradaru dla Straży Miejskiej.

 

Pan Arkadiusz Słowiński  - zgłosił wnioski i zapytania w sprawach:

-        opróżnienia pojemników na makulaturę na Osiedlu Fabryczna,

-        odrestaurowania placu zabaw przy ul. Łącznej,

-        wykoszenie rowu przy ul. Brzozowej,

-        czy wszystkie tereny za ul. Klasztorną zostały sprzedane?,

-        przedłożenia harmonogramu prac związanych ze zbrojeniem terenów pod budownictwo mieszkalne leżących pomiędzy ul. Oficerską a powstającym kościołem Św. Jadwig,

-        zainteresowania się częściowo uschniętym drzewem przy ul. Garbarskiej – Zgorzeleckiej ?,

-        braku odpowiedzi na wnioski zgłoszone i zapytania zgłoszone podczas marcowej sesji RM jak również z dyżuru radnego.

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wnioski w sprawach:

-        uporządkowania drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Piastów II poprzez przycięcie trawy z rowów melioracyjnych,

-        usunięcie chwastów wzdłuż ul. Esperantystów,

-        konieczności napraw wiaty autobusowej przez ZSP im. A.Mickiewicza  przez jej właściciela – Spółkę PKS.

 

W obradach nastąpiła 10 minutowa przerwa ( do godz. 11.00)

 

Ad. 5

           Działalność statutowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała , że zaprosiła pana Michała Turkiewicz na czerwcową sesję RM w celu złożenia informacji z Jego działalności  w Euroregionie „Nysa”.

 

Informację dotyczącą statutowej działalności Spółki przedstawił jej prezes pan Michał Turkiewicz.

Omówił w niej zagadnienia dotyczące:

-        rejestru , kapitału zakładowego i reprezentacji Spółki,

-        przedmiotu działania Spółki,

-        struktury organizacyjnej i zatrudnienia Spółki,

-        odpadów stałych i ich wywozu,

-        składowania odpadów  i ich segregacji,

-        ilości odpadów zebranych selektywnie,

-        odpadów płynnych,

-        pozostałej działalności Spółki – cmentarnictwo, zieleń, akcja zimowa ,oczyszczanie placów i ulic,

-        inwestycji i remontów,

-        sytuacji finansowej Spółki

-        sprzedaży i wyniku finansowego,

-        oceny efektywności gospodarowania i płynności finansowej,

-        zagrożenia, które mogą wystąpić i niekorzystnie wpływać na działalność Spółki,

-        kierunki i zamierzenia na 2007 r.

 

Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował za dobrą współpracę z Burmistrzem, Urzędem , RCEE.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Pani Małgorzata Grzesiak -  Przewodnicząca Rady – również podziękowała za dobrą współpracę, której widać efekty.

 

Pan Witold Chojnacki – po złożonych gratulacjach zgłosił zapytanie , czy istnieje możliwość zróżnicowania opłat za wywóz nieczystości dla mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów.

 

Pan Michał Turkiewicz – taka możliwość istnieje. Stwierdził , że w przyszłości najprawdopodobniej gminy otrzymają możliwość wprowadzenia podatku śmieciowego. Wówczas będzie możliwość , że mieszkańcy , którzy segregować będą odpady biodegradowalne będą mogli otrzymać zniżki.

 

Pan Zbigniew Paluch – Komisja Budżetowo – Gospodarcza na swoim posiedzeniu szczegółowo zajmowała się działalnością Spółki. Pogratulował sukcesów.

 

Pan Ryszard Piekarski – czy Spółka kontroluje zawieranie umów na wywóz nieczystości z nowym podmiotem?

 

Pan Michał Turkiewicz – co miesiąc Burmistrz informowany jest o zawartych umowach , których realizacji pilnuje Straż Miejska. W przypadku nie zawarcia takiej umowy Burmistrz ma prawo zobowiązania takiej osoby do wywozu nieczystości , za który osoba ta będzie obciążana.

 

Pan Marian Kwolik – jak dziś Spółka ocenia wykonanie zamykanych boksów na śmieci?

 

Pan Michał Turkiewicz – zamykane boksy pozwoliły Spółdzielni Mieszkaniowej na zmniejszenie wywożonych odpadów ,z drugiej strony obserwuje się wzrost odpadów podrzucanych do koszy ulicznych, zwłaszcza przez

tych , którzy nie mają podpisanych umów.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jaki jest efekt poczynań mających na celu zobowiązania ogrodów działkowych do posiadania boksów na odpady?

 

Pan Michał Turkiewicz – jest to problem , bo ogrody działkowe musiałyby pobierać opłaty od działkowców. Po części problem ten jest  rozwiązywany za pomocą worków , do których zbierane są odpady.

 

Pan Jan Baniak – kiedy ewentualnie Spółka zamierza naprawić alejki na cmentarzu? Czy przewidziany jest zakup jeszcze jednej windy na cmentarz ?

 

Pan Michał Turkiewicz – właścicielem cmentarza jest miasto , na cmentarz w budżecie jest określona kwota. Alejka przy ostatniej kwaterze będzie robiona z własnych środków Spółki. Zakupiona zostanie druga winda oraz planowany jest zakup sprzętu nagłaśniającego.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1)      przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań działającego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu w jednostkę  budżetową Gminy Miejskiej  Lubań pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i 

   

Rekreacji.

 

Opinie Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywne

Opinia Komisji Budżetowo –Gospodarczej pozytywna przy 7 głosach za i 1 wstrzymującym

 

Uchwałę  podjęto jednogłośnie

 

2)      zmiany uchwały Nr V/28/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie  „Miejskiego Programu

    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Lubaniu  na 2007r”.

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę  podjęto jednogłośnie

 

3)      określenia strefy cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na  terenie miasta Lubania.

 

Opinie Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywne

Komisja Budżetowo – Gospodarcza projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

Komisja zgłosiła zapytanie dotyczące  wysokości cen  obowiązującej w I strefie ?

 

   Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – za wejście do taksówki opłata wynosi 5 zł ., natomiast opłata za  

    każdy kilometr 2 zł.

Uchwałę  podjęto jednogłośnie

 

4)      wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Lubań do projektu pod  nazwą  „Budowa Zintegrowanego

    Systemu Informatycznego dla  Zrównoważonego Rozwoju   Regionu Dolnego Śląska”

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

 

   Pan Zbigniew Paluch – czy kwota 100 tys. zł jest kwotą dodatkową czy ujętą w budżecie?

 

   Pan Marian Zwierzański – jest to kwota przeznaczona na 2 lata , w tym roku jest ujęta w budżecie.

 

Uchwałę  podjęto jednogłośnie

 

5)      zmiany uchwały Nr VII/98/2003 z dnia 25 marca 2003 r. w spr. wysokości  najniższego   wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia zasadniczego  dla pracowników  zatrudnionych w miejskich jednostkach  organizacyjnych  samorządu terytorialnego na terenie gminy miejskiej Lubań.

 

Opinie Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywne

Opinia Komisji Budżetowo –Gospodarczej pozytywna przy 4 głosach za i 4 wstrzymujących

 

Pan Zbigniew Paluch – w uchwale budżetowej zapisany został 3,5% wzrost wynagrodzeń , natomiast  Komisja miała informację , że w UM i MOSiR wzrost ten wyniósł 5 % - z czego to wynika?

Pan Marian Zwierzański – w UM zaplanowany był 3,5 % wzrost wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami pracowników interwencyjnych. Z uwagi na to , że Urząd Pracy w tym roku zrefundował większą niż zakładano kwotę dla pracowników interwencyjnych  powstały oszczędności i dlatego regulacja w Urzędzie wyniosła średnio 4 %. Niektórzy pracownicy , którym przypisane zostały dodatkowe zadania ( obsługę BIP) otrzymali 5% regulację. Jeśli  jest potrzeba , to przedstawione zostaną regulacje dla pracowników UM.

 

Pan Zbigniew Paluch – bulwersuje fakt , że pieniądze poszły na urzędników , a nie dla szkół. Prosi o przedstawienie podwyżek w UM.

 

Pan Marian Zwierzański – cała oświata w tym roku dostanie 5% wzrost podwyżek. Inne jednostki zgodnie z planem finansowym .

 

Pan Stanisław Wisłocki – czy pracownicy Urzędu dostają dodatkowe pieniądze za realizację projektów?

 

Pan Marian Zwierzański – w roku ubiegłym  z pracownicami zawarto umowy na opracowanie wniosku. Są to 

ceny wliczone w koszty ponoszone przez UE i UM.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – osoby , które problem przedstawiony przez radnego Wisłockiego zgłaszają , bulwersuje fakt , że panie te ponoć pobierają pieniądze za pomysł , który nie jest ich autorstwa. Autorem jest bowiem , jak twierdzą , Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc i ono pozostaje głównym organizatorem imprezy.

 

Pan Henryk Rogacki – po zbadaniu sprawy odpowiedź udzielona zostanie na piśmie.

 

Pan Marian Kwolik – tematem tym winien zając się Zarząd Stowarzyszenia , a nie sesja Rady.

 

Uchwałę  podjęto jednogłośnie

 

6)      zmiany budżetu miasta Lubań na 2007 rok.

 

Opinie Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywne

Opinia Komisji Budżetowo –Gospodarczej pozytywna przy 6 głosach za i 2wstrzymujących

 

Pan Arkadiusz Słowiński – dlaczego rozpieszczamy Spółkę, która nie skorzystała z uzupełnienia tej kwoty ze swojego kapitału zapasowego, który wynosi ponad 21 mln. zł?

 

Pan Marian Zwierzański – chodzi o to , że kwota ta jest potrzebna na wywiezienie laguny. Umorzenie Spółce podatku byłoby podwójnie niekorzystne. Kapitał zapasowy w wysokości  21 mln. zł  to kapitał wirtualny , a chodzi o realne środki obrotowe dla Spółki.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – jeśli  laguna nie zostanie wywieziona , to naliczone będą duże kary.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – czy bez tego wirtualnego kapitału Spółka nie posiada innego kapitału , czy nie mogła przeznaczyć tej kwoty z wypracowanego zysku?

 

Pan Marian Zwierzański - Spółka ubiegły rok zamknęła zyskiem 150 tys. zł

 

Pan Zbigniew Paluch – gdyby nie było umorzeń Burmistrza , to budżet miasta byłby trochę bogatszy. Stwierdził , że bulwersuje fakt , że umorzeń tych Burmistrz udzielił osobom zamożnym.

 

Pan Marian Zwierzański – odczytał informację dotyczącą przyznanych dotacji i umorzeń dokonanych w 2006r.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – zaakcentowała ,że jest oburzona faktem , że po raz kolejny

podatek umorzony został panu Czesławowi Piwoniemu. W zamian za umorzenie podatku w roku ubiegłym , według informacji przedstawionej przez Burmistrza , pan Piwoni zobowiązał się do poprawy wizerunku budynku przychodni lekarskiej przy ul. 7-ej Dywizji. Nie stało się to jednak, ani w roku ubiegłym jak i w tym. Poprosiła o wyjaśnienie zapisu „pomoc de minimis”.

 

Pan Marian Zwierzański – wyjaśnił zasady udzielenia umorzenia „ de minimis” . Wszystkie decyzje dotyczące umorzeń są do wzglądu.

 

W obradach nastąpiła 5 – cio minutowa przerwa , w czasie której  spotkał się Klub Radnych OKW 2006.

 

Po przerwie  przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały nr 7.

 

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 16 za i 3 wstrzymujących się.

 

Ad. 7

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez:

 

Pana Witolda Chojnackiego – w sprawach:

-        burd organizowanych w parku po byłym cmentarzu – wystosowane zostanie pismo do Straży Miejskiej i Policji ujęcie tego terenu do częstszego patrolowania.

-        czy na ul. Polnej są tereny przeznaczone  do sprzedaży- są to grunty komunalne , które będą sprzedawane  jako działki budowlane.

 

Jana Baniaka – w sprawie zakupu fotoradaru – do tematu należy powrócić.

 

Pani Małgorzaty Grzesiak  - w sprawie naprawy wiaty autobusowej – sprawa zostanie przekazana Wydziałowi GKM.

Na pozostałe zapytania i wnioski odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad. 8

Komunikaty.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała o:

-        dyżurach radnych w miesiącu czerwcu br.,

-        sesji Młodych Ekologów , która odbędzie się w dniu 14.06.2007 r. o godz. 11.00

-        uroczystej sesji połączonych rad Miasta i Powiatu, która odbędzie się w dniu 15.06.2007r. o godz. 16.00,

-        wytypowaniu pani Haliny Bargiel i pana Andrzeja Gałęskiego do komisji konkursowej do wyboru dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3.

 

Pan Zbigniew Paluch -   w związku z informacjami , , jakie ukazały się w dzisiejszym wydaniu Nowin Jeleniogórskich dotyczących sytuacji w Łużyckim Centrum Medycznym , zasadnym jest , by radni do nich się ustosunkowali i wyrazili swoje niezadowolenie.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – odczytała treść stanowiska zaproponowanego przez pana Zbigniewa Palucha , jakie powinna zająć Rada.

 

Pan Stanisław Wisłocki – stwierdził , że w związku z zaistniałą sytuacją należy  swój stosunek wyrazić na piśmie.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – kością niezgody jest przyjęcie do pracy w ŁCM pani Gutek . Są to rozgrywki personalne i tym nie powinna zajmować się Rada.

 

Pan Jan Baniak -  przed podjęciem decyzji należy wysłuchać obu stron, a nie opierać się ja jednostronnej relacji z gazety. Dziś podejmowanie stanowiska Rady jest pochopne.

 

Pan Zbigniew Paluch wycofał swój wniosek.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – stwierdził , że trzeba przyznać się do tego , że błędem było przekształcenie szpitala z spółkę.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady  ogłosiła - zakończenie obrad IX sesji RM.

 

 

 

Prot.JMT


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-07-05 13:27:04, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-07-05 13:28:12, Ostatnia zmiana: 2007-07-05 13:28:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3089