Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966660
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2007 r. » Sesja 24 kwietnia 2007 obrazek Wersja do druku

Protokół nr VIII / 78/ 2007/ 4

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                                            zakończenia: 14.30

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W VIII sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności  ( nieobecny pan Mieczysław Iwanow) oraz :

 

-        pan Konrad Rowiński                - Burmistrz Miasta

-        pan Henryk Rogacki                  - Zastępca Burmistrza

-        pan Wiesław Wydra                  - Zastępca Burmistrza

-        pan Marian Zwierzański            - Skarbnika Miasta

-        pani Beata Siemaszkiewicz     -radca prawny

-        mieszkańcy Miasta

-        przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Krzysztof Jaworski.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady –odczytała wniosek Burmistrza Miasta Lubań  w sprawie rozszerzenia porządku obrad w punkcie „Podjęcie uchwał”  o rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach w Lubaniu przy ul. Robotniczej 11 a-b oraz przedstawiła propozycję ujęcia w  porządku obrad  dodatkowego punktu tj. opinii Komisji Budżetowo – Gospodarczej dotyczącej wykonania budżetu miasta za 2006 r. i przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zmiany kolejności punktów dotyczących  zgłaszania interpelacji , wniosków i zapytań.

Propozycje zmian zostały przyjęte jednogłośnie.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad :

 

1)     Otwarcie obrad.

2)     Przyjęcie protokołu VII sesji RM.

3)     Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

4)     Sprawozdanie  Burmistrza Miasta Lubań z wykonania budżetu i uchwał za 2006r.

5)     Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej  RM dotycząca wykonania budżetu miasta za 2006r.

6)     Opinia Komisji Rewizyjnej  RM dotycząca wykonania budżetu miasta za 2006r.

7)     Absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubań za rok 2006.

8)     Przedstawienie wyników pracy Komisji Etyki Rady Miasta Lubań.

9)     Podjęcie uchwał.

10)       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , zapytania i wnioski.

11)        Komunikaty.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – zwróciła się do radnych z prośbą o finansowe wsparcie dla dwuletniej dziewczynki ,cierpiącej na cukrzycę. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup pompy insulinowej

 

Ad. 2

           Protokół VII sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3

           Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił wniosek o uporządkowanie terenu znajdującego się pomiędzy siedzibą Straży Pożarnej a ul. Garbarską  oraz wykonanie remontu cząstkowego  znajdującej się tam kładki.

 

Pan Stanisław Bykowski – zgłosił wniosek o  uzupełnienie pokrywy studzienki kanalizacyjnej na ul. Esperantystów.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wniosek w  sprawie  uruchomienia stacji trafo przy ul. Wrzosowej .

 

Pani Małgorzata Grzesiak  zgłosiła wniosek dotyczący wprowadzenia znaku zakazu zatrzymywania się obok bursy przy ul. Bankowej.

Pan Ryszard Piekarski zgłosił zapytanie ,czy jest możliwość wykupu mieszkań TBS przy ul. Słowackiego, którą proponuje prezes?

 

Pan Jan Baniak zgłosił wniosek dotyczący wcześniejszego przekazywania w przyszłości obszernych materiałów takich jak projekt budżetu czy sprawozdanie z jego wykonania.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – zgodnie z ustawą materiały na sesję powinny być dostarczone na 7 dni przed obradami i termin ten został dotrzymany. Wydłużenie terminu przekazywania materiałów na dwa tygodnie nie jest możliwe ze względów organizacyjnych. Rozważyć można przesunięcie terminów posiedzeń komisji.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zwrócił się z prośbą , by w przyszłości ważne materiały , takie jak sprawozdanie z realizacji budżetu czy projekt budżetu przekazywane były w formie pisemnej.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – przyznała rację radnym , że materiały o szczególnym znaczeniu dostarczane były wcześniej i zadeklarowała , że w przyszłości materiały dostarczane będą w weekend.

 

Ad. 4

Sprawozdanie  Burmistrza Miasta Lubań z wykonania budżetu i uchwał za 2006r.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz omówił szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu działalności burmistrza oraz  z wykonania uchwał za rok 2006,

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2006

 

Budżet Miasta Lubań został przyjęty Uchwałą nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w wysokości:

-         po stronie dochodów  38 089 959 

-         po stronie wydatków  39 555 874 

Budżet Miasta uległ zmianom wynikającym z decyzji, uchwał i zarządzeń:

  1. Wojewody Dolnośląskiego
  2. Ministra Finansów
  3. Krajowego Biura Wyborczego
  4. Uchwał Rady Miasta Lubań
  5. Zarządzeń Burmistrza Miasta Lubań

W wyniku zmian dokonanych w całym 2006 roku plan budżetu ukształtował się i ostatecznie wynosił:

-         po stronie dochodów 45 789 777 zł

-         po stronie wydatków 49 275 041 zł

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

 

Lp.

Treść

Plan 2006 rok

Wykonanie 2006 rok

% wykonania

1.

Dochody

45 789 777 zł

43 507 934 zł

95,02

2.

Wydatki

49 275 041 zł

47 034 575 zł

95,45

 

Wynik +/- (1-2)

- 3 485 264 zł

- 3 526 641 zł

 

 

            Źródłem finansowania deficytu budżetowego w 2006 roku były:

PRZYCHODY- 6 349 249 zł

·        Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –pożyczka 5 211 273 zł

·        Bank Gospodarki Żywnościowej w Jeleniej Górze – kredyt na spłatę zobowiązań wobec spółek Miasta przez administracje budynków komunalnych 605 691 zł

·        Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze – 180 539 zł

·        Wolne środki obrotowe z 2005 roku – 351 746 zł

 

ROZCHODY- 2 714 137 zł

·        Spłata kredytów i pożyczek inwestycyjnych 1 614 137 zł

·        Spłata obligacji komunalnych 1 100 000 zł

 

WYLICZENIE WOLNYCH ŚRODKÓW OBROTOWYCH Z 2006 ROKU

·        Przychody 2006 roku                     6 349 249 zł

·        Rozchody  2006 roku                -   2  714 137 zł

                                                                      3 635 112 zł

·        Deficyt wykonany                      -   3 526 641 zł

·        Wolne środki obrotowe z 2006 roku  108 471zł

            Na dzień 31 grudnia 2006 roku miasto posiadało zadłużenie na ogólną kwotę 22 226 895 zł, z tego:

-         obligacje komunalne 5 500 000 zł

-         kredyty i pożyczki inwestycyjne  13 575 936 

-         wymagalne zobowiązania jednostek podległych bez Urzędu Miasta  1 878 378 zł

-         wymagalne zobowiązania Urzędu Miasta Lubań 1 272 581 zł.

 

Zadłużenie w stosunku do dochodów na dzień 31.12.2006 roku stanowiło 51,09%, gdzie możliwość prawna dopuszcza 60%

Zwiększyło się zadłużenie Gminy z 48,29% w 2005 roku do 51,09%   w 2006 roku.

W  2006 roku zgodnie z § 12 i 13 Uchwały Rady Miasta nr XLI/311/2005 Burmistrz był upoważniony do:

-         zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 900 000 zł (spłacony 30.12.2006)

-         dokonania  przesunięć wydatków budżetowych między rozdziałami  i paragrafami

-         zaciągnięcia pożyczki NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4 302 853 zł (w celu realizacji inwestycji pod tytułem „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubania i gminy Siekierczyn”)

Osobom fizycznym i prawnym udzielono umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na ogólną kwotę 61 160 zł, z tego:

-         podatek od nieruchomości osób fizycznych 17 686 zł

-         podatek od środków transportu 8 690 zł

-         podatek od czynności cywilno prawnych 1 087 zł

-         podatek od nieruchomości osób prawnych 24 897 zł

-         podatek rolny osób prawnych 1 762 zł

-         inne podatki  194 zł

-         odsetki od podatków 6 844 zł

 

Zaległości podatkowe i inne opłaty na koniec 2006 roku wynoszą ogółem 2 703 071 tego:

-         należności za usługi w ABK 2,3,4       1 808 267 zł

-         podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych 267 952 zł

-         wieczyste użytkowanie 33 424 zł

-         dzierżawy 6 279 zł

-         spadki i darowizny 15 829 zł

-         sprzedaż ratalna mieszkań i budynków 130 999 zł

-         karta podatkowa 127 820zł

-         usługi oświatowe – Przedszkola Miejskie – 38 750 zł

-         podatek od środków transportowych  osoby prawne 24 757 zł

-         podatek od środków transportowych  osoby fizyczne 49 262 zł

-         podatek leśny 367 zł

-         odsetki   134954 zł

-         podatek rolny 15 207 zł

-         różne opłaty 497 zł

-         opłata targowa  3 707 zł

-         grzywny i mandaty  45 000zł

 

W celu ustalenia wymiarów podatkowych i niepodatkowych w 2006 roku wystawiono 6 702 decyzji wymiarowych, 31  decyzji umorzeniowych, 1 662 upomnienia, 876 tytułów egzekucyjnych. Założono  4 hipoteki. Wydano 8 decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu płatności podatków.

 

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w kwocie 43 507 934 zł, tj. 95,02% planu rocznego.

W 2006 roku nie zrealizowano dochodów:

-         w zakresie zadań własnych na kwotę 2 267 150 zł

-         w zakresie zadań zleconych na kwotę 14 693 zł

Omówił ważniejsze dochody budżetu za 2006 rok w zakresie zadań własnych:

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił ogółem 5 605 511 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 3 777 309 zł, co stanowi 67,39% planu rocznego.

 

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody na 2006 rok stanowią kwotę 238 046 zł,a zrealizowano dochody w kwocie 241 463 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego.

O tak wysokim wykonaniu dochodów za 2006 rok zdecydowały różne opłaty za lata ubiegłe, a wyegzekwowane w 2006 roku.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 19 021 739 zł, wykonano dochody na kwotę 18 632 788 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego.

           

Dział 758 Różne rozliczenia

Zrealizowano dochody w wysokości 8 589 736 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego.

            Źródłem dochodów w tym dziale są:

-         subwencja oświatowa 7 431 449 zł

-         subwencja równoważąca 674 340 zł

-         subwencja wyrównawcza 435 972 zł

-        dotacja celowa na Centrum Utylizacji Odpadów (Gmina Siekierczyn i Olszyna) 47 584 zł

-         odsetki 391 zł

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2006 roku plan dochodów wynosił 611 486 zł i został zrealizowany  w wysokości 661 834 zł, co stanowi 108,23% planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w 2006 roku wpływ miały zaległe wpłaty za 2005 rok

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów na 2006 rok wynosił 838 099zł i został zrealizowany w kwocie 827 476  zł, co stanowi 98,73% planu rocznego.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody na 2006 rok obejmowały:

-         dotacje z Funduszu Phare 3 417 208 zł

-         dotacja z WFOŚiGW w Jeleniej Górze na oczyszczalnię ścieków dla Miasta Lubania i gminy Siekierczyn 1 315 000 zł

-         dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi     98 362 zł

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 4 830 570 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. Wszystkie dochody w tym dziale były związane z realizacją inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubania i gminy Siekierczyn”.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Planowany dochód w tym dziale w kwocie 60 896 zł został niewykonany. Powodem niezrealizowania dochodu jest przeciągające się rozliczenie dotacji celowej z programu INERREG IIIA. Powyższe dochody zostaną zrealizowane w 2007 roku (dotyczy dotacji na Festiwal Folklorystyczny, Plener Plastyczny Frydlant-Lubań).

 

Dochody w zakresie zadań zleconych               

Dochody z zakresu zadań zleconych obejmują środki finansowe  w planowanej wysokości na kwotę 5 690 316zł. Dochody zrealizowano   w wysokości 5 675 623 zł, tj. w 99,74 % planu rocznego.

 

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

           

Plan wydatków w 2006 roku wynosił 49 275 041 zł i został zrealizowany w wysokości 47 034 575zł, tj. w 95,45% planu rocznego. Główną przyczyną nie wykonania wydatków było niezrealizowanie dochodów budżetowych w 100% planu rocznego. omówione zostały ważniejsze wydatki z zakresu zadań własnych według działów klasyfikacji budżetowej.

 

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w 2006 roku wynosił 492 607 zł i został zrealizowany  w wysokości 449 632 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego.

  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 3 886 148 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego. Wszystkie zadania rzeczowe zostały wykonane.

Głównymi wydatkami w tym dziale były:

-         Wydatki administracji budynków komunalnych, ABK 2, 3, 4 na kwotę 3 479 013 zł

-         przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży 95 324 zł

-         środki finansowe dla TBS Lubań (aport finansowy)  200 000 zł

-         zabudowa śródrynkowa „TRET Centrum Łużyckie” 109 005 zł

-         zakup gruntów  1 147 zł

-         usuwanie skutków powodzi (zakup worków i piasku)   1 659 zł

 

Dział 750 Administracja publiczna

W 2006 roku wydatkowano ogółem kwotę 4 830 157 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego. Nie zrealizowano 100 % wydatków na zadania bieżące. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 97,45% i miały wpływ na cały plan roczny.

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2006 roku na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 729 990 zł, co stanowiło 94,92% planu rocznego. Wszystkie odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zostały spłacone zgodnie z terminami umownymi.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę  12 571 041 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego. Wydatki na zadania zostały wykonane w pełnym zakresie.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 Wydatki zrealizowane zostały w 98,17% założonego planu, tj.w wysokości 3.484.017,75 zł. W kwocie tej główną pozycję stanowi wypłata dodatków  mieszkaniowych, bo aż 37,8%. 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2006 rok został ustalony na kwotę 12 260 073 zł, a zrealizowany w wysokości 12 182 765zł, co stanowi 99,37% planu rocznego, w tym:

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w łącznej kwocie  1.379.588,56 zł, co stanowi 94,1%  planu.

 

INWESTYCJE

 

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania. Planowane środki inwestycyjne na 2006 rok stanowiły kwotę 11 651 978 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 11 568 372 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem.

 

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

 

W 2006 roku dochody  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej wyniosły 203.100 zł, stan funduszu na początek roku     2006 – 27.398 zł, a wydatki – 130.774 zł.

Po stronie dochodów największy udział miały opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 157.073 zł, dotacje celowe – 36.500,  opłaty za wycinkę drzew – 9.252 zł,  odsetki  275 zł.

 

WNIOSKI

 

1.      Zrealizowane dochody budżetu Miasta Lubań odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania   dochodów

2.      Główną przyczyną nie realizowania dochodów w 100% to nie realizowane  następujące pozycje  dochodowe budżetu:

-        kwota 766 293 zł (wpływy z usług ABK   2,3,4)

-        kwota 1 046 967 zł (sprzeda mienia komunalnego)

-        kwota 159 330 zł (podatek od nieruchomości – osoby prawne)

-        kwota 375 512 zł (podatek od nieruchomości-osoby fizyczne)

3.      Wydatki budżetowe w zdecydowanej większości zostały zrealizowane w ramach limitów ustalonych w planach finansowych

4.      Wydatki bieżące były celowe powiązane ze strukturą działalności jednostek gminy i zostały wykonane w 94,24% planu rocznego

5.      Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano środki na inwestycje i dotacje oraz kwoty z rezerw  budżetowych

6.      W wyniku podjętej decyzji o przystąpieniu do II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubania i Gminy Siekierczyn  zadłużenie gminy wzrosło z 48,29% w 2005 roku do 51,09% w 2006 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów.

 

Sprawozdanie z działalności w roku 2006

 

W sprawozdaniu z działalności Burmistrza w roku 2006 ujęte zostały zagadnienia z zakresu

   I.      spraw organizacyjno – prawnych Burmistrz :

-        wydał 152 zarządzenia.

-        przedłożył Radzie Miasta Lubań 59  projektów  uchwał Rady .

-        związku z rozpoczęciem nowej kadencji Burmistrz powołał na swoich Zastępców pana Henryka Rogackiego i pana Wiesława Wydrę. 

-        upoważnienia pełnomocnictwa i decyzje Burmistrza:

-        Burmistrz wydał 13 upoważnień ( dla Z-ców Burmistrza i naczelników Wydziałów UM),  14 pełnomocnictw ( dla dyrektorów o kierowników jednostek organizacyjnych ).

-        wydał  łącznie  9706 decyzji administracyjnych .

-         jako Zgromadzenie Wspólników

PEC Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu   -  odbył 3 posiedzenia, w tym 1 zwyczajne ,  podjął 12 uchwał

LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu  - odbył 5 posiedzeń, w tym 1 zwyczajne , podjął 10 uchwał

ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu  - odbył  8 posiedzeń, w tym 1 zwyczajne - podjął 13 uchwał
LTBS Sp. z o.o. w Lubaniu - odbył 2 posiedzenia, w tym 1 zwyczajne, podjął  6 uchwał.

 

 Zatrudnienie :

-        Burmistrz powołał na stanowisko Dyrektora MOSiR panią Małgorzatę Garula – wyłonioną w drodze konkursu;

-        Zatrudnił w  Urzędzie Miasta w ramach   prac interwencyjnych  28  pracowników oraz umożliwił 15 młodym osobom odbycie stażów absolwenckich oraz  przygotowania zawodowego .

Kontrole:

1)     Wewnętrzne :

W 2006 roku Burmistrz za pośrednictwem inspektora ds. kontroli przeprowadził  13 kontroli

2)     Zewnętrzne :

W 2006 roku  Burmistrz jako organ wykonawczy Gminy był 7 kontrolowany przez jednostki z zewnętrzne .

 

 II.      w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

 

 

 

1.      Mieszkalnictwo :

a.)   W 2006 roku pozyskano  i rozdzielono ogółem 27 lokali mieszkalnych i socjalnych z tego :

-       lokali mieszkalnych            -    15

-       lokali socjalnych                 -    12

b.)   Remonty budynków i lokali mieszkalnych komunalnych. Nakłady na remonty w roku 2006 wyniosły łącznie 384.729 złotych 

 

2.      Oświetlenie drogowe 

Na zakończenie roku sieć oświetlenia drogowego na terenie miasta obejmuje 1707 punktów świetlnych podzielonych na 36 obwody oświetleniowe.

Całkowity koszt utrzymania oświetlenia w roku 2006 wyniósł  407.874 zł.

 

3.      Zieleń miejska 

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydatkowano z budżetu miasta  131.068 zł. Usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej wykonywał Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu.

 

4.      Cmentarnictwo

Zadania związane z utrzymanie dwóch cmentarzy komunalnych w 2006 roku  realizowane były przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z .o.o w Lubaniu .Natomiast Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, znajdujący się na Kamiennej Górze utrzymywany był ze  środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na prace związane z utrzymaniem cmentarza wydatkowano 12.000 zł.

 

5.      Komunikacja miejska

W 2006 roku realizowana była przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Spółka z o.o.na podstawie zawartej umowy z Burmistrzem Miasta Lubań  Wydatki z budżetu na całoroczne utrzymanie  komunikacji miejskiej – 59.481 zł.

   

6.      Gospodarka odpadami komunalnymi i oczyszczanie miasta

Na utrzymanie czystości na terenach miejskich wydatkowano z budżetu miasta 315.952 zł./sprzątanie terenów miejskich wywóz śmieci z koszyczków , zakup koszy na śmieci, wywóz zbędnych przedmiotów, zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie szaletu miejskiego/.

 

7.      Odprowadzanie ścieków

W roku 2006 miasto nie prowadziło żadnych robót inwestycyjnych związanych z budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej.  Zgodnie z postanowieniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zakończone zostały prace związane z aktualizacja projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacyjnej na zadaniu pn. „Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy „Kamienna Góra” w Lubaniu – IV etap” obejmującej ulice: Starolubańską, Na Skrapie oraz w części ulic: Zawidowskiej, Karola Miarki, Armii Krajowej, Włókienniczej i Łużyckiej .

 

8.      Oczyszczanie ścieków

W roku 2006 zakończono i przekazano do użytku zadanie inwestycyjne pn. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA LUBAŃ I GMINY SIEKIERCZYN”.

Konieczność podjęcia tej inwestycji, jako niezbędnej dla dalszego rozwoju i funkcjonowania aglomeracji miejskiej i przyległych gmin, zawarto w strategia zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania przyjętej przez Radę Miasta Lubań w 2000 roku.

 

Całkowity koszt inwestycyjny przedsięwzięcia zamknął się kwotą     20.191.044,19 zł.

Zadanie sfinansowane zostało z następujących źródeł:

1)     środki własne miasto                                                              - 2.496.111,08 zł

2)     kredyty i pożyczki                                                                     - 8.699.247,74 zł

       w tym:

a.)         z NFOŚiGW                                                                  - 7.384.247,74 zł

b.)         z WFOŚiGW                                                                 - 1.315.000,00 zł

3)     dotacje                                                                                       - 7.886.637,37 zł

      w tym:

a.)         Phare CBC 2002 Polska Niemcy                               - 6.571.637,37 zł

b.)         z WFOŚiGW                                                                 - 1.315.000,00 zł

4)     środki budżetu państwa                                                          - 1.109.048,00 zł

       w tym:

a)           rezerwa celowa na 2004r.   309.048 zł

b)           rezerwa celowa na 2005r.   800.000 zł.

 

      III.      w zakresie inwestycji i prac remontowych :

 

1)     Remonty  i inwestycje  drogowe

W roku 2006 w ramach przyznanych na ten cel środków w budżecie miasta, prowadzono generalnie roboty bieżącego utrzymania nawierzchni dróg, elementów pasa drogowego oraz utrzymania ich oznakowania, a także drobne roboty inwestycyjne.

·       Zadania Inwestycyjne

1.    Przebudowa nawierzchni ul. Rynek – kostką kamienną (teren wokół zabudowy śródrynkowej „TRET”).

2.     Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza dolnośląsko-saksońskiego poprzez modernizację ul. Łokietka w Lubaniu :

·        Pozostałe zadania związane z drogownictwem i obiektami w pasach

drogowych :

zakupiono kostkę betonową, jako udział miasta w wykonywaniu przez mieszkańców i Wspólnoty  mieszkaniowe robót drogowych

2)     Prace związane z przygotowaniem i realizacją pozostałych inwestycji:

1.      Na bazie opracowanego w roku 2004 projektu budowlanego i zakończeniu w roku  2005 I etapu prac zlecono, opracowano i złożono wniosek pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogranicza Dolnośląsko – Saksońskiego poprzez remont Ratusza w Lubaniu”, w Funduszu INTERREG III na dofinansowanie dalszej części remontu budynku ratusza. Przyznana kwota dofinansowania, przy posiadanych własnych środkach, nie pozwoliła na rozpoczęcie     procedury wyłonienia wykonawcy dalszych niezbędnych prac  Całkowity koszt robót, łącznie z poniesionymi   do końca 2005 roku wydatkami, wynosi 1.077.000 zł. Miasto czynić będzie dalsze starania o pozyskanie   dodatkowych pozabudżetowych  środków na wykonanie  niezbędnych robót remontowych z funduszy   pomocowych na lata 2007 –  2013. 

2.     Wykonano  kompletną dokumentację projektową wielobranżową na wykonanie „Modernizacji basenu   odkrytego na stoku Kamiennej Góry w Lubaniu”.

3.      Wykonano  dokumentację projektową na „Kanalizację sanitarną dla dzielnicy „Kamienna Góra” w Lubaniu – IV etap”. Obejmuje ona ulice:   Starolubańską,  Zawidowską, Włókienniczą, Na Skarpie oraz część ulic Karola  Miarki, Armii Krajowej oraz Łużyckiej.  Powyższe prace przygotowawcze oraz planowane w roku 2007 dalsze prace projektowe związane m.in. z budową kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy „Uniegoszcz”, budowy obwodnicy  południowo – zachodniej miasta, a także odbudowy placów i ulic w obrębie „Starego Miasta” pozwolą na przygotowanie wniosków do aplikowanie przez miasto dofinansowania w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej przyznanych Polsce na lata 2007 – 2013.

 

   IV.w zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa

 

1.      Na mienie komunalne nabyto w 2006 roku na wniosek, z mocy prawa oraz na zasadzie umów cywilno - prawnych:

1)     W zamian za zadłużenia podatkowe od PKP SA z/s w Warszawie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej  budynkiem byłego przedszkola, położonej przy ul. Jeleniogórskiej 11

2)     Z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomość nie zabudowaną przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego miasta na tereny zieleni cmentarnej

3)     Z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomości nie zabudowane przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zieleni i upraw rolnych

4)     Udział wynoszący 40% w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a (siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej).

5)     W zamian za zadłużenia podatkowe od „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Lubaniu własność nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu  ul. Podwale  „Dom Solny”.

 

V.      W zakresie promocji Miasta i kontaktów zagranicznych :  

 

Łączna kwota wydatków na promocję w roku 2006 wyniosła 66.498,66 zł

 

VI.      w zakresie spraw oświatowych

 

1)     Przedszkola

W roku 2006 na terenie Miasta Lubania funkcjonowały 3 przedszkola publiczne oraz 1 przedszkole niepubliczne.

·        W roku  2006  publiczne  przedszkola miejskie zostały dofinansowane z

budżetu Miasta  w wysokości  2 285 120,23 zł, natomiast Przedszkole Niepubliczne otrzymało dotację w wysokości 457 743,46 zł .

 

 

2)     Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne :

·        W roku 2006 na terenie Miasta Lubania funkcjonowały 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja ;

·        Placówki oświatowe jako jednostki budżetowe otrzymały dotację z budżetu Miasta w wysokości 9 420 524,48 zł  w skład, której wchodzą:

subwencja oświatowa  w wysokości: 7 398 801,00 zł, 

środki własne Miasta: 2 021 723,48 zł .

3)     Stołówki  Szkolne

Dochody zakładu to dotacja z budżetu Miasta oraz wpływy za sprzedaż posiłków. Przychody własne wyniosły 444 764,34 zł .

 

Ponadto  w 2006 roku  wydatkowano kwotę 247 020,00 zł na stypendia szkolne.

 

VII.    Ponadto Burmistrz w 2006 roku :

 

·        zorganizował wspólnie ze Starostą Lubańskim spotkanie noworoczne dla dyrektorów , kierowników zakładów pracy funkcjonujących na terenie miasta i powiatu;

·        kontynuował wdrażanie w Urzędzie Miasta Lubań systemu  zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 (  w lutym 2006 roku został przeprowadzony audyt sprawdzający Urząd Miasta) ;

·        uczestniczył w posiedzeniach Związku Gmin „Kwisa” , Związku Miast Polskich, Konwentach Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości ;

·        brał udział w licznych spotkaniach i uroczystościach , jubileuszach organizowanych przez zakłady, organizacje, instytucje i jednostki funkcjonujące na terenie Miasta.

 

Sprawozdanie z wykonania uchwał RM za rok 2006

 

Spośród  94 uchwał podjętych przez RM w roku 2006 większość  została już zrealizowana bądź jest w  bieżącej realizacji.

 

Ad. 5

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej  RM dotycząca wykonania budżetu miasta za 2006r.

Pan Zbigniew Paluch – Przewodniczący Komisji w swoim wystąpieniu odniósł się do zagadnień dotyczących:

-        planowanych i wykonanych dochodach i wydatkach,

-        struktury wydatków i dochodów,

-        wydatków wykonanych w zakresie zadań własnych i zleconych,

-        ilości wydanych decyzji podatkowych,

-        zadłużenia – stwierdził ,że sytuacja zaczyna być niepokojąca.

Wskazał na potrzebę dalszej egzekucji zaległości podatkowych, egzekwowanie wpływów z dochodów od osób prawnych i fizycznych , konieczność uzupełnienia środków w dziale oświata i wychowanie , na niską realizację dotacji dla MDK oraz rozliczenia środków na ostatnie wybory do rad.

 

Zwrócił się z sugestią do Komisji Rewizyjnej , by sprawdziła  celowość wydatkowania środków na wynagrodzenia bezosobowe  ( administracja , Straż Miejska , oświata , wykonywanie projektów) Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził ,że budżet został zrealizowany bardzo dobrze i opinia Komisji w tej sprawie jest pozytywna. Poinformował również o tematyce posiedzenia jaką zajmowała się Komisja a dotyczyła ona sytuacji finansowej ABK. Następnie odczytał uchwałę  nr I-89/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdaniu z  wykonania budżetu Miasta Lubań za 2006 rok . Skład Orzekający RIO  badając pod  względem formalno – prawnym sprawozdania budżetowe stanowiące podstawę analizy wykonania budżetu miasta za rok 2006  oraz badając pod względem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2006  wydał pozytywną opinię o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta za rok 2006.

 

Ad. 6

Opinia Komisji Rewizyjnej  RM dotycząca wykonania budżetu miasta za 2006 r.

 

Pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie realizacji budżetu miasta za rok 2006 przedstawił jej przewodniczący  pan Marek Kardela.

 

Uchwalony dnia 28.12.2005 roku przez Radę Miasta Lubań uchwałą XL1/311/2005 budżet na rok 2006 po stronie dochodów wynosił  38.089.959 zł. Był to budżet niezrównoważony . Istniała przewaga zaplanowanych wydatków nad dochodami wynosząca 1.465.915 zł. Budżet po stronie wydatków wynosił 39.555.874 zł.

 

W ciągu roku budżetowego Rada Miasta 10 krotnie podejmowała uchwały zmieniające budżet miasta. Ulegał on również zmianom , które wynikały z decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego , Ministra Finansów ,

Krajowego Biura Wyborczego , uchwał Rady Miasta Lubań oraz zarządzeń

Burmistrza Miasta .Burmistrz posiadał upoważnienie od Rady w zakresie przesunięć budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.

 

Ostateczny plan budżetu miasta na rok 2006 wyniósł po stronie :

       

DOCHODÓW        45.789.777 zł.

WYDATKÓW        49.275.041 zł.

 

Ostatecznie przewagę wydatków nad dochodami określa kwota  3.485.264 zł

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło kwotę 47.034.575 zł. co stanowi 95,45  %  planowanych wydatków .

Dochody osiągnięte w roku ubiegłym stanowiły kwotę 43.507.934 zł. co stanowi 95,02 % planowanych dochodów.

 

Komisja dokonała oceny następujących elementów budżetu miasta Lubań:

I.         Dochodów budżetu.

II.       Wydatków budżetu

III.      Inwestycji

IV.   Zadłużenia miasta Lubań

V.     Gospodarki pozabudżetowej

 

I . WYKONANIE DOCHODÓW

 

W roku 2006 nie zrealizowano dochodów na ogólną kwotę  2.281.843 zł. z tego :

-         zadania własne na kwotę 2.267.150 zł.

-         zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  na kwotę 14.693 zł.

 

 

Na realizację dochodów budżetowych w 2006 roku miały istotny wpływ następujące czynniki:

 

1. Nie zrealizowano dochodów :

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

      

Plan dochodów w tym dziale wynosił ogółem 5.605.511 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 3.777.309 zł., co stanowi 67,39 % planu rocznego.

Na dochody w tym dziale składają się dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym ( wieczyste użytkowanie gruntów, najmu i dzierżaw, sprzedaży budynków , mieszkań , działek budowlanych oraz odsetek od nieterminowych wpłat , czynszów ABK 2,3,4 ).

 

Zagospodarowanie mienia komunalnego poprzez zbycie, dzierżawę, użyczenie:

-        lokali mieszkalnych                                                                                           65 sztuk

-        lokali użytkowych                                                                                                  4 sztuki

-        budynków użytkowych                                                                                         1 sztuka

-        działek pod budownictwo mieszkalno-użytkowe                                             2 sztuki

-        działek na polepszenie warunków już istniejących nieruchomości          8 sztuk

-        sprzedaż działek zabudowanych stacjami transformatorowymi                   2 sztuki

-        zmianę opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu osobom

      fizycznym i prawnym                                                                                          28 sztuk

-        dzierżawę działek z przeznaczeniem na prowadzenie działalności

      handlowej i handlowo-usługowej                                                                     23 sztuki

-        dzierżawę gruntów na cele rolne i ogrody przydomowe                               18 sztuk

 

Główną przyczyną nie wykonania budżetu w tym dziale było nie wykonanie sprzedaży mieszkań komunalnych i opłat za czynsz ( z 300 oferowanych mieszkań  udało się sprzedać 50 ). Pozostała pula 250 mieszkań została przesunięta do sprzedaży na pierwsze półrocze roku 2007.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej

    

Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 19.021.739 zł., wykonano dochody na kwotę 18.632.788 zł., co stanowi 97,96 % planu rocznego. W  wyniku podjętych działań egzekucyjnych w celu realizacji planu dochodów  ( tytuły egzekucyjne, hipoteki przymusowe, upomnienia i monity ), zrealizowano większość zaległych podatków i opłat lokalnych, co pozwoliło zrealizować dochody budżetu Miasta Lubań w 97,96 % planu rocznego. Nie wykonanie dochodów  w 100% planu rocznego było spowodowane słabą kondycją finansową przedsiębiorców, a co w konsekwencji spowodowało mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania podatkowego oraz opłaty eksploatacyjnej od kopalin ( opłata eksploatacyjna jest uiszczana od wielkości wydobytego surowca), w następujących działach klasyfikacji budżetowej:  Dział 756 Rozdział 75615 §0310, Dział 756 Rozdział 75615 §0320, Dział 756 Rozdział 75616 §0310, Dział 750 Rozdział 75616 §0320, Dział 756 Rozdział 75618 §0460.

 

2. Wykonanie   Ponadplanowych Dochodów

 

Dział 750 Administracja publiczna

 

Planowane dochody na rok 2006 stanowią kwotę 238.046 zł., a  zrealizowano dochody w kwocie 241.463 zł., co stanowi 101,44 % planu rocznego. Źródłem dochodów w tym zakresie są :

-        opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej opłacanych przez rodziny pacjentów

-        opłaty za specyfikacje przetargowe

-        zyski z gospodarstwa pomocniczego pokoje gościnne

-        obciążenia pracowników urzędu za Co, wodę telefony, śmieci

-        obciążenia Starosty Lubańskiego za organizację świąt państwowych

-        odszkodowania z lat ubiegłych : PZU i Compensa

-        mandaty i grzywny

-        różne opłaty i składki z lat ubiegłych

 

O tak wysokim wykonaniu dochodów za 2006 rok zdecydowały różne opłaty za lata ubiegłe, a wyegzekwowane  w 2006 roku.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

 

W 2006 roku plan dochodów wynosił 611.486 zł. I został zrealizowany w wysokości 661.834 zł., co stanowi 108,23 % planu rocznego.

Na realizację dochodów składają się następujące opłaty :

-         opłata wnoszona przez rodziców                              500.000 zł

-         wpływy z usług i reklam                                              34.470 zł

-         odsetki od nieterminowych wpłat                                  5.592 zł

-         zaległe opłaty za 2005 rok                                         46.447 zł

-         dotacje celowe                                                           75.325 zł

 

     Na wykonanie dochodów w 2006 roku wpływ miały zaległe wpłaty za 2005 rok.

 

3. Wykonanie Dochodów w Granicach Założonego Budżetu

 

Dział 758 Różne rozliczenia

 

Zrealizowano dochody w wysokości 8.589.736 zł., co stanowi 99,89% planu rocznego.

 Źródłem dochodów w tym dziale są :

-         subwencja oświatowa                                                7.431.449 zł.

-         subwencja równoważąca                                              674.340 zł.

-         subwencja wyrównawcza                                            435.972 zł.

-         dotacja celowa na Centrum Utylizacji Odpadów

( Gmina Siekierczyn i Olszyna )                                     47.584 zł.

-         odsetki                                                                                 391 zł.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

Ogółem plan dochodów na 2006 rok wynosił  838.099 zł. i został zrealizowany w kwocie 827.476 zł., co stanowi 98,73 % planu rocznego. Wpływy w tym  rozdziale dotyczą dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową MOPS w Lubaniu i są odprowadzane do budżetu miasta oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych takich jak:

-         dotacje celowe na świadczenia rodzinne

-         dochody za realizację zadań zleconych przez administrację rządową

-         dotacje celowe na dożywianie dzieci

-         dotacje celowe na utrzymanie MOPS

-         opłaty za usługi opiekuńcze

-         dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 Zaplanowane dochody na 2006 rok obejmowały :

-         dotacje w Funduszu  Phare 3.417.208 zł

-         dotacja z WFOŚiGW w Jeleniej Górze na oczyszczalnie ścieków dla Miasta Lubania i Gminy Siekierczyn 1.315.000 zł

-         dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi 98.362 zł

 Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 4.830.570 zł,  co stanowi 98,98 % planu rocznego. Wszystkie dochody w tym dziale były związane z realizacją inwestycji „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubania i gminy Siekierczyn.

II .WYDATKI

 

Plan wydatków budżetowych na rok 2006 ostatecznie określa kwota w  wysokości 49.275.041 zł. Faktycznie wykonano ją w 95,45 % , tj. w kwocie 47.034.575 zł . Na niewykonane wydatki w kwocie 2.240.466 zł wpływ miało niezrealizowanie dochodów na ogólną kwotę 2.281.843 zł .

 

Poniżej zostały przeanalizowane ważniejsze  wydatki

 

1. Dział 600 Transport i łączność

 

Plan wydatków w 2006 roku wynosił 492.607 zł i został zrealizowany w wysokości 449.632 zł, co stanowi 91,28 % planu rocznego.

 

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 

Wydatkowano kwotę 3.886.148 zł, co stanowi 84,24 % planu rocznego. Wszystkie zadania rzeczowe zostały wykonane.

Głównymi wydatkami w tym dziale były :

-              wydatki administracji budynków komunalnych , ABK 2,3,4 na kwotę 3.479.013 zł

-              przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży                                95.324 zł

-              środki finansowe dla TBS Lubań ( aport finansowy )                            200.000 zł

-              zabudowa śródrynkowa „ TRET Centrum Łużyckie ”                            109.005 zł

-              zakup gruntów                                                                                           1.147 zł

-              usuwanie skutków powodzi ( zakup worków i piasku )                              1.659 zł

 

3. Dział 750 Administracja publiczna

 

W 2006 roku wydatkowano ogółem kwotę 4.830.157 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego. Nie zrealizowano 100 % wydatków na zadania bieżące . Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 97,45 % i miały wpływ na cały plan roczny.

 

4. Dział 757 Obsługa długu publicznego

 

W 2006 roku na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 729.990 zł, co stanowi 94,92 % planu rocznego. Wszystkie odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji zostały spłacone zgodnie z terminami umownymi.

 

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

Ogółem  wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 12.571.041 zł,co stanowi 95,57 % planu rocznego. Wydatki na zadania zostały wykonane w pełnym zakresie.

 

6. Dział 852 Pomoc społeczna

 

 Wydatki zrealizowane zostały w 98,17 % założonego planu rocznego tj. w wysokości 3.484.017.75 zł . W kwocie tej główną pozycję stanowi wypłata dodatków mieszkaniowych , bo aż 37,8 % . Zasiłki i pomoc w naturze 15,1 % , usługi opiekuńcze i specjalistyczne 2,2 % , pozostała działalność obejmująca także świadczenia społeczne stanowi 10.6 % . Pozostałe to wydatki związane z utrzymaniem miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 27,4 % i będącego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i rencistów  6,9 % .

 

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Plan wydatków na 2006 został ustalony na kwotę 12.260.073 zł, a zrealizowany w wysokości 12.182.765 zł, co stanowi 99,37 % planu rocznego.                                                     

 

III.    INWESTYCJE

 

Planowane środki inwestycyjne na 2006 rok stanowiły kwotę 11.651.978 zł .Wydatkowano środki finansowe w wysokości 11.568.372 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego . Wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem.

Wykaz zadań inwestycyjnych sfinansowanych z budżetu miasta w 2006 roku.

-        TBS Lubań ( zwiększenie udziałów )                                                        200.000 zł

-        nawierzchnia drogi ul. Łokietka                                                                  29.160 zł

-        przebudowa drogi ( Rynek )                                                                       78.878 zł

-        zabudowa śródrynkowa Tret                                                                    109.005 zł

-        nawierzchnia drogi ul. Krótka                                                                       2.440 zł

-        wykup gruntów                                                                                              1.147 zł

-        ochrona dziedzictwa  kulturowego  ( remont Ratusza )                            111.804 zł

-        remont stołówek szkolnych ul. Bankowa                                                    35.575 zł

-        informatyzacja drogą do skutecznej komunikacji ze społeczeństwem      83.094 

-        kanalizacja sanitarna  IV etap ( Kamienna Góra )                                      48.668 zł

-        basen odkryty Kamienna Góra                                                                   50.293 zł

-        zakup sprzętu alarmowego                                                                           9.000 zł

-        zakup sprzętu komputerowego ( wydział oświaty )                                      3.450 zł

-        zakup sprzętu komputerowego ( wydział rozwoju )                                      3.980 zł

-        zakup samochodu ( policja powiatowa )                                                     25.000 zł

-        remont budynku ABK 2                                                                               10.000 zł

-        przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubań i

Gminy Siekierczyn                                                                                        10.939.542 zł

-        zakup samochodu ( Warsztaty Terapii Zajęciowej )                                     4.000 zł

-        zakup szafek do szatni na basenie krytym                                                 23.336 zł

                                                                                                                     --------------

                                                                                               Razem        11.768.372 zł

 

IV . ZADŁUŻENIA  MIASTA  LUBAŃ

 

Na koniec 2006roku miasto Lubań posiadało zadłużenia na ogólną kwotę  22.226.895zł  z tego :

-         kredyty i pożyczki                                                           13.575.936 zł

-         obligacje komunalne                                                         5.500.000 zł

-         zobowiązania wymagalne Urzędu Miasta Lubań             1.272.581 zł

-         wymagalne zobowiązania pozostałych podległych

 jednostek                                                                          1.878.378 zł

 

W roku 2006 nastąpiło zwiększenie zadłużenia miasta w porównaniu do roku 2005 z 48,29 % do 51,09 %.

 

Rok                                  Zadłużenie

2006                               22.226.895  

2005                               17.959.447 

   2005/2006                              4.267.448 

 

Na zwiększenie zadłużenia miasta w roku 2006 wpływ miały następujące okoliczności :

-         spłata kredytów, pożyczek, i obligacji                                2.714.137 zł

-         zaciągnięte  kredyty i pożyczki inwestycyjne                     5.997.503 zł

-         niewykonanie dochodów i wydatków w 100 %                          -

-         zaangażowanie środków  obrotowych z 2005 roku               351.746 zł                


V . GOSPODARKA  POZABUDŻETOWA

Stołówki Szkolne       

                                               2005  rok                       2006  rok

 

          należności                 +  19.204                      +  12.889 

          zobowiązania            -   20.025                      -   32.214 

          środki pieniężne        +    5.968                     +   18.764 

          razem                         +    5.147                     -         561 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

                                                2005  rok                      2006  rok

 

         należności                  +  22.404                      +   18.422 

         zobowiązania             - 101.312                      -  145.500 

         środki pieniężne        +   13.563                      +   16.624 

         razem                         -   65.345                      -   110.454 

 

Hotel Pokoje Gościnne

 

                                               2005  rok                        2006  rok

 

         należności                 +  10.178                       +   10.189 

         zobowiązania            -   21.085                       -    17.007 

         środki  pieniężne      +    6.228                        +     2.621 

         razem                        -    4.679                         -     4.197 

 

Sytuacja finansowa przedstawionych powyżej jednostek nie uległa poprawie. Należy w przyszłości dokonać zwiększenia środków obrotowych .Obecnie przedstawione jednostki posiadają ujemne środki obrotowe.

 

VI. WNIOSKI

 

1.     Zrealizowane dochody  budżetu Miasta Lubań odzwierciedlają realne  możliwości pozyskiwania dochodów.

Główną przyczyną nie realizowania dochodów w 100 % to niezrealizowane następujące pozycje dochodowe budżetu :

-         wpływy z usług ABK 2,3,4                                                               766.293 

-         sprzedaż mienia komunalnego                                                 1.046.967 zł

-         podatek od nieruchomości-osoby prawne                                  159.330 

-         podatek od nieruchomości-osoby fizyczne                                  375.512 

2.     Wydatki budżetowe w zdecydowanej większości zostały zrealizowane w ramach  limitów ustalonych w planach finansowych.

3.     Wydatki bieżące były celowe powiązane ze strukturą działalności jednostek gminy i zostały wykonane w 94,24 % planu rocznego.

4.     Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano środki na inwestycje i dotacje oraz kwoty z rezerw budżetowych.

5.      W wyniku podjętej decyzji o przystąpieniu do  II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubania i Gminy Siekierczyn zadłużenie gminy wzrosło z  48,29 %  w 2005  do  51,09 %  w 2006 , ale miało pozytywny wpływ , ponieważ zostały umorzone wszystkie już naliczone kary za zrzut ścieków w kwocie  3.995.763,60 zł.

 

Mimo trudności budżet miasta Lubań na 2006 rok został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków stopniu zadowalającym. Wykonano dochody w wysokości   95,02% , a wydatki w wysokości 95,45 % .

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna wnosio udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2006

 

Następnie odczytał  Uchwałę nr I- 114/2006 z dnia 10 kwietnia 2007 roku Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Miasta za 2006 rok. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej RM Lubań  Skład Orzekający RIO  stwierdził , że wniosek sformułowany został na podstawie kryteriów związanych z oceną sprawozdania z  wykonania budżetu miasta za rok 2006 i wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2006 rok.

 

Ad. 7

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubań za rok 2006.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca RM przedstawiła opinie komisji w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu. Wszystkie opinie  są pozytywne .

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – poprosił Skarbnika Miasta o podanie powodu zwiększenia zadłużenia miasta

 

Pan Marian Zwierzański – skarbnik – powodem zwiększenia zadłużenia była realizacja inwestycji oczyszczalni ścieków w formie jedno etapowej , a nie jak było zakładane wcześniej w dwu etapowej. Spowodowało to wzrost kosztów realizacji tej inwestycji o 10 mln. zł.

Stanowiska klubów radnych przedstawili:

 

Pan Marian Kwolik – Klub Radnych SLD  głosował będzie za udzieleniem absolutorium.

 

pan Tadeusz Sztaba – Klub Radnych Rodziny Katolickie “Razem”-  Klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Klub Radnych PO SLD  głosował będzie za udzieleniem absolutorium.

 

Pan Arkadiusz Słowiński   – Obywatelski Klub Radnych  Lubań 2002 opinia klubu będzie zgodna z opinią RIO

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu .

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca RM – złożyła Burmistrzowi Miasta gratulacje z jednogłośnie udzielonego absolutorium

 

Pan Konrad Rowiński – BML – w imieniu własnym i najbliższych współpracowników podziękował za wysoką ocenę pracy i  jednogłośnie udzielone absolutorium. Ocena ta będzie zachętą do dalszej dobrej pracy nad wykonaniem tegorocznego budżetu. Podziękował również radnym za współpracę i pomoc  w wykonaniu budżetu.

 

W obradach nastąpiła półgodzinna przerwa.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała ,że przeprowadzona wśród radnych zbiórka na zakup pompy insulinowej dla dziewczynki chorej na cukrzycę , zamknęła się kwotą 660 zł.

 

   Ad. 8

Przedstawienie wyników pracy Komisji Etyki Rady Miasta Lubań.

 

Orzeczenie Komisji Etyki Rady Miasta Lubań [przedstawił jej przewodniczący pan Marek Kardela. Komisja Etyki Rady Miasta Lubań na posiedzeniu odbytym w dniu 14 kwietnia 2007 roku rozpatrzyła skargę pana Bogusława Borowskiego – Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Lubaniu na radnego pana Ryszarda Piekarskiego. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji : pan Marek Kardela ,pani Barbara Jaworowska , pan Stanisław Bykowski , pan Arkadiusz Słowiński ,pan Jerzy Wawrzyniak oraz pan Bogusław Borowski i pan Ryszard Piekarski.

Skarga złożona przez pana Bogusława Borowskiego na radnego pana Ryszarda Piekarskiego dotyczyła przedstawionych w Biuletynie Obywatelskim nr 1/2007 nieprawdziwych – zdaniem skarżącego – informacji dotyczących działalności Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego podczas realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Skalniczej 2 w Lubaniu.

Po szczegółowym zapoznaniu się ze skargą oraz wyjaśnieniami złożonymi przez strony - na podstawie § 4 Regulaminu Komisji Etyki – podczas przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie postanowiła skargę oddalić.

Pan Zbigniew Paluch – czy w świetle wydanego orzeczenia skarga uznana została za zasadną , czy za niezasadną?

 

Pan Arkadiusz Słowiński – regulamin Komisji Etyki przewiduje  trzy możliwości rozpatrzenia skargi. Wybrany został wariant o oddalenie skargi tym samym uznając ją za niezasadną.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

2.     Sprzedaży w trybie bezprzetargowym kościelnej osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku położonego w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej 11

 

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej pozytywna – przy 4 głosach za i 3 przeciwnych

 

Komisja Infrastruktury Społecznej i Komisja Rewizyjna wnioskują o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad sesji przesunięcie  go na czerwcową  sesję RM.

 

Pan Stanisław Wisłocki – zgłosił wniosek o zbycie tej nieruchomości w formie przetargu .Zapytał również , czy znana jest powszechnie informacja o zamiarze sprzedaży tej nieruchomości? Przekazał listę na , której jego zdaniem, ci radni , którzy wyrażą w tej sprawie opinię pozytywną ,zadeklarowali , że do końca kadencji zrzekną się swoich diet i przekażą je na dalsze utrzymanie tego obiektu.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zachowanie pana Stanisława Wisłockiego określił za niestosowne i obraźliwe.

 

Pan Jan Baniak – stwierdził, że przekazana przez pana Stanisława Wisłockiego lista, którą mieliby podpisać radni, mający inne zdanie, jest formą przymuszenia a zachowanie radnego jest niegrzeczne i nieetyczne. Przedłożony projekt uchwały jest sprawą ważką i istotną, należy spokojnie go rozważyć, ale nie w sposób zaproponowany przez pana Wisłockiego.

 

Pan Andrzej Gałęski – podana w uzasadnieniu cena nieruchomości nie jest ceną aktualną.

 

Pan Marian Kwolik – dwie komisje zaproponowały przełożenie projektu uchwały  na czerwcową sesję . Istotą rzeczy jest , by wyznaczyć czas, aby skutecznie projekt tej uchwały rozpatrzyć. Ważnym jest , by każdy radny mógł zredagować pisemne wnioski i zapytania pod adresem  Burmistrza i inicjatorów projektu uchwały, tak aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Z uwagi na wagę sprawy potrzebne są w tej sprawie szerokie konsultacje społeczne.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – wyraził opinię , że projekt uchwały nie wymaga procedowania i powinien być rozpatrzony na dzisiejszej sesji w formie przedstawionej przez Burmistrza. Przypomniał , że o sprawę tą pytał już w grudniu ub. roku.

 

Pan Jan Baniak – poprosił o wypowie wnioskodawcy projektu uchwały.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – projekt uchwały przedstawiony został po długich rozmowach z dziekanem. Faktycznie temat jest trudny. Odniósł się do zapytań dotyczących tego projektu uchwały . Wycena nieruchomości jest starą  wyceną PKP. Cena wyjściowa do przetargu nie może być niższa od wyceny rzeczoznawcy. Nie jest powszechnie znana informacja , że nieruchomość ta przeznaczona jest do sprzedaży. W ostatnim czasie  uzyskał informację , że  proboszcz parafii ks, Jan Tomczak w miesiącu maju odchodzi na emeryturę.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – stwierdził ,że powinien być przedstawiony plan urbanistyczny zagospodarowania tego obiektu i terenu, na którym znajduje się dużo drzewostanu , z którym nie wiadomo , co zrobić. Nie wiadomo , kto miałby zapłacić za ewentualne jego wycięcie. Obiekt byłego przedszkola jest w bardzo złym stanie technicznym i należałoby go wyburzyć.

 

Pan Zbigniew Paluch – wypowiedział się za odłożeniem  rozpatrzenia projektu uchwały i w czasie tym wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

 

Pani Halina Bargiel – zasadnym jest rozpatrzenie informacji przekazanej przez Burmistrza , że ks. Jan Tomczak odchodzi na emeryturę i nie wiadomo kto miałby obiekt ten przejąć.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – sądzi , że nowy gospodarz przejmie to wszystko , co zostanie mu przekazane.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – podsumowując dyskusję przedstawiła wnioski z niej wynikające. Zwróciła się do pani Beaty Siemaszkiewicz – radcy prawnego z prośbą  o przedstawienie kolejności głosowania zgłoszonych wniosków.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – najpierw należy przegłosować wniosek najdalej idący, czyli zdjęcie projektu z porządku obrad , następnie wniosek dotyczący zbycia nieruchomości w formie przetargu a na końcu przegłosować projekt uchwały w przedstawionej formie.

 

W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącą Rady głosowania przy 12 głosach za i  7 przeciwnych projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.

 

Za zgodą Przewodniczącej Rady obrady opuściło dwoje radnych.

 

3.     Kierunków działań w celu realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

4.     Zmiany budżetu miasta Lubań na 2007 rok

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne jednogłośnie

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

5.     Wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach w Lubaniu przy  ul. Robotniczej 11 a-b

 

Opinia Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywna.

Projektu uchwały nie rozpatrywały pozostałe komisje.

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza

 

Uchwałę podjęto przy 10 głosach za , 7 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

 

 Ad. 11

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , zapytania i wnioski.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez :

 

Pana Zbigniewa Palucha – dotyczącego rozliczenia ostatnich wyborów do rady gminy. Przedstawił mechanizm , który towarzyszy ich rozliczaniu.

 

Pana Ryszarda Piekarskiego dotyczącego możliwości wykupu mieszkań TBS przy ul. Słowackiego- TBS nie może sprzedawać mieszkań w budynkach , na które został zaciągnięty kredyt w Banku  Gospodarstwa Krajowego – dotyczy to budynku przy ul. Kolejowej. Natomiast  zgodnie z podstawą prawną z 1995 r. oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mieszkania  w budynku przy ul. Słowackiego mogą być sprzedawane , ponieważ budynek ten nie jest obciążony hipoteką.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez:

pana Arkadiusza Słowińskiego o uporządkowanie terenu znajdującego się pomiędzy siedzibą Straży Pożarnej a ul. Garbarską  oraz wykonanie remontu cząstkowego  znajdującej się tam kładki teren uprzątnięty zostanie przez pracowników interwencyjnych,

 

pana  Franciszka Bogdanowicza  w  sprawie  uruchomienia stacji trafo przy ul. Wrzosowej – Miodowej – wniosek przekazany zostanie do merytorycznego wydziału UM,

 

panią Małgorzatę Grzesiak w sprawie zakazu zatrzymywania się obok bursy przy ul. Bankowej – wniosek jest zasadny , przekazany zostanie do realizacji merytorycznemu wydziałowi UM.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na wniosek pana Stanisława Bykowskiego dotyczący uzupełnienia pokrywy studzienki kanalizacyjnej na ul. Esperantystów – pokrywa jest zamówiona.

 

Ad. 12

Komunikaty

 

Pani Małgorzata Grzesiak poinformowała o:

-        obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych( termin upływa 30 kwietnia 2007 roku.) oraz oświadczeń    lustracyjnych, które  przesłać należy do Wojewody,

-        obchodach świąt majowych,

-        Lubańskiej Wiośnie Ekologicznej – 25.04.2007

-        spotkaniu z okazji Światowego Dnia Inwalidy – 25.04.2007r.

-        zorganizowaniu posiedzenia Komisji Prezydialnej w maju , na którym omówione  zostaną sprawy związane  z medalem „ Za zasługi dla miasta Lubania” oraz sprawy   związane ze szkoleniem dla radnych.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady  ogłosiła zakończenie obrad VIII sesji RM.

 

 

 

Prot.JMT

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-06-05 12:01:36, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-06-05 12:05:08, Ostatnia zmiana: 2007-06-05 12:25:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3603