Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5961847
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Prawo do informacji obrazek Wersja do druku

Prawo do informacji

Prawo dostępu do informacji o środowisku jest prawem konstytucyjnym. Dodatkowo, zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 19 Ustawy Prawo ochrony środowiska każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych tą ustawą.

Udostępnienie informacji

Udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jest to:

- ustne przekazanie informacji,

- wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu,

- umożliwienie sporządzenia kopii,

- przesłanie kopii przez organ.

Generalnie, informacje o środowisku udostępniane są na pisemny wniosek, który należy złożyć (bądź zaadresować) w

Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań,

ul. 7-mej Dywizji 14, 59-800 Lubań

bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: boi.um@luban.pl, lub faksem: 075 646 44 99.

Wniosek jednak nie jest konieczny, o ile informacji nie trzeba wyszukać i może być udzielona w formie ustnej.


Udostępnieniu podlegają dokumenty, wyszczególnione w art. 19 ust. 2 - są to np. wnioski o wydanie różnych decyzji oraz decyzje, raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu środowiska, wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, rejestry poważnych awarii i inne, oraz w art. 19 ust. 3; są to np. informacje w postaci dokumentów lub baz danych dotyczące np. wpływu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra kultury i inne.


Sposoby zgłaszania i terminy realizacji wniosków

 

Sposób złożenia wniosku

Sposób odpowiedzi

Termin udostępnienia informacji

Bez wniosku - gdy nie jest konieczne wyszukanie informacji

osobista wizyta w biurze

forma ustna

niezwłocznie, “od ręki”

telefonicznie

NA WNIOSEK - gdy udostępnienie dotyczy dokumentów, o których informacje znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych

przesłanie wniosku na piśmie*

pisemnie

w dniu złożenia wniosku

pocztą elektroniczną

pocztą elektroniczną, o ile specyfika informacji na to pozwala, w przeciwnym wypadku na piśmie

Na wniosek - gdy udostępnienie dotyczy informacji, które należy wyszukać

przesłanie wniosku na piśmie

pisemnie

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy

pocztą elektroniczną

pocztą elektroniczną, o ile specyfika informacji na to pozwala, w przeciwnym wypadku na piśmie

 

*Wniosek może być złożony pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu. Złożenie podania, a więc także wniosku, regulują przepisy KPA. We wniosku należy wskazać:

- dane wnioskodawcy,

- adres,

- oraz zakres wniosku (w tym wypadku należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca).

 

Odmowa udostępnienie Informacji

Organ administracji może, w drodze decyzji odmówić dostępu do informacji gdy:

- dane są w trakcie opracowywania,

- informacje przeznaczone są do wewnętrznego komunikowania,

- wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania,

- wniosek sformułowany jest zbyt ogólnie.


Odmowa udostępnienia może także dotyczyć informacji stanowiących dane handlowe, zwłaszcza technologiczne podmiotu korzystającego ze środowiska, a ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego pozycję konkurencyjną. Dany podmiot musi jednak zwrócić się do urzędu (organu) z uzasadnionym wnioskiem i zastrzec ich wyłączenie z udostępniania.

Ponadto nie udostępnia się informacji, gdy:

- objęte są przepisami o ochronie informacji niejawnych, a tym samym oznaczone odpowiednią klauzulą,

- naruszone byłyby przepisy o danych jednostkowych w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej (chodzi o dane dające się powiązać z konkretną osoba fizyczną, lub podmiotem gospodarki narodowej, lub inną osoba prawną, lub jednostka organizacyjną nie mającą osobowości prawnej),

- informacja dotyczy spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnych lub karnym, a ich ujawnienie mogłoby zakłócić postępowanie, informacje takie mogą być udostępnione po zakończeniu postępowania),

- skutkiem ich udostępnienia byłoby naruszenie praw autorskich lub patentowych,

- jeżeli dokumenty (informacje) zostały przekazane dobrowolnie i zostało złożone uzasadnione zastrzeżenie o wyłączeniu ich z udostępnienia,

- ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska (chodzi o dane dotyczące np. miejsc lęgowych czy żerowisk rzadkich gatunków zwierząt).

 

Jeżeli jednak wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji, z których fragment, z uwagi na przytoczone wcześniej uwarunkowania nie podlega udostępnieniu lub kwalifikuje się do wydania decyzji odmownej, pozostała część danych podlega udostępnieniu.

 

Opłaty

 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

- przekazanie informacji nastąpiło ustnie,

- informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.


Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

- informacji należało wyszukać,

- sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,

- organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

 

Opłatę, po jej wcześniejszym ustaleniu, należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Lubań, BGŻ Nr 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230. Wysłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu opłacenia stawek za wyszukanie informacji oraz sporządzenie ich kopii. Opłatę za przesyłkę uiszcza się przy jej odbiorze.

 

 

 

 

Stawki opłat

Wyszukiwanie informacji

5 zł za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów

5 zł + 0,5 zł za każdy kolejny dokument, za informację wymagającą wyszukania więcej niż 10 dokumentów

Sporządzanie kopii dokumentów lub danych

Format A4

0,30 zł za stronę kopii czarno-białej;
2,50 zł za stronę kopii kolorowej

Format A3

Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 2

Format A2

Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 4

Format A1

Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 8

Format A0

Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 16

Dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej

Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 0,5

Przesłanie informacji

Drogą pocztową

Wg obowiązującego cennika usług pocztowych Poczty Polskiej za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej:

zwiększoną o 2 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;

zwiększoną o 5 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę


Wysokość opłat została określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 50 poz. 435).

 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2007-05-02 10:41:17, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2007-05-02 10:42:07, Ostatnia zmiana: 2007-05-02 10:42:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2312