Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056844
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2007 r. » Sesja z 27 lutego 2007 obrazek Wersja do druku

Protokół nr VI / 6 / 2007/ 2

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 27 lutego 2007 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                 zakończenia: 15.45

 


Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta
Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W VI sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności oraz :

 

-        pan Konrad Rowiński                            - Burmistrz Miasta

-        pan Henryk Rogacki                              - Zastępca Burmistrza

-        pan Wiesław Wydra                              - Zastępca Burmistrza

-        pan Marian Zwierzyński                        - Skarbnik Miasta

-        pani Małgorzata Chojnacka                 - Inspektor Oświaty

-        pan Eugeniusz Kończyk                       - Prezes LPWiK Sp. z o. o

-        pan Jan Sajan                                       - Z-ca Prezesa ZGiUK Sp. z o. o

-        mieszkańcy Miasta

-        przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Sekretarzem obrad został pan Witold Chojnacki.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – w związku ze złożeniem w dniu 22 lutego 2007r. rezygnacji z mandatu radnego pana Krzysztofa Krawca wniosła o rozszerzenie porządku obrad w punkcie „Podjęcie uchwał”  o rozpatrzenie projektu uchwały nr 7 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań .

Propozycja rozszerzenia porządku obrad przyjęta została jednogłośnie.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad :

1)     Otwarcie obrad.

2)     Przyjęcie protokołu  V  sesji RM.

3)     Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań.

4)     Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

5)     Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6)     Raport oświaty w Gminie Miejskiej Lubań i perspektywy na lata następne.

7)     Podjęcie uchwał.

8)     Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , zapytania i wnioski.

9)     Komunikaty.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – po  uzgodnieniach z wiceprzewodniczącymi Rady , i  burmistrzami zwróciła się z propozycją do przybyłych na sesję mieszkańców miasta ,aby najpierw uczestniczyli oni w spotkaniu, które zorganizowane zostanie w Trecie  w dniu 06.03.2007r. o godz. 17.00 ze wspólnotami mieszkaniowymi .Spotkanie to poświęcone będzie problemom, z którymi mieszkańcy przybyli. Propozycja ta przedstawiona została z uwagi na fakt , że  porządek dzisiejszych obrad jest bardzo napięty a problem ,który  mieszkańcy chcieliby poruszyć został zasygnalizowany dopiero przed rozpoczęciem sesji i nie jest ujęty w jej  porządku .

 

Pani Wioletta Błocka – chcąc przybliżyć problem  dotyczący szkodliwości eternitu  mieszkańcy przybyli na dzisiejszą sesję  ponieważ spotkanie , o którym wspomniała pani Przewodnicząca miało być zorganizowane już w miesiącu grudniu ub. roku i do tej pory, pomimo obietnic,  nie odbyło się.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - jeśli spotkanie w dniu 6.03.2007r.  mieszkańców nie zadowoli  i będą nadal chcieli sprawę przedstawić radnym, to zostanie ujęte to w porządku obrad posiedzeń komisji Rady  lub na sesji .Ponadto problem ten można zgłosić również podczas dyżurów radnych , które odbywają się w środy.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała , że w obradach około godz. 11.00 zaplanowana została godzinna przerwa , w czasie której wraz z panami burmistrzami uczestniczyć będzie we wcześniej zorganizowanym  spotkaniu z okazji 100 rocznicy urodzin najstarszej mieszkanki miasta.

 

Ad. 2

Protokół V sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady  odczytała i wyjaśniła przepis prawny, na podstawie którego pan Krzysztof Krawiec zrzekł się mandatu radnego. Wraz z panem Zbigniewem Paluchem – Przewodniczącym Komisji Budżetowo – Gospodarczej podziękowała za pracę w Radzie.

 

Za wspólną pracę podziękował również pan Krzysztof Krawiec.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań podjęta została przy 19 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się.

 

Ad. 4

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań , obejmujące okres miesiąca lutego  2007 r , przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in.  w zakresie  spraw organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała o ustaleniu podjętym na posiedzeniu Komisji Prezydialnej , aby  wnioski i zapytania radnych zgłaszane były  na posiedzeniach komisji Rady . Przyjęcie tej propozycji pozwoli na sprawniejsze prowadzenie obrad sesji i  da więcej czasu  Burmistrzowi  na udzielenie radnym  stosownych odpowiedzi. Na sesji natomiast należałoby w formie ustnej  zgłaszać wnioski i zapytania o istotnym znaczeniu ,natomiast pozostałe wnioski i zapytania w formie pisemnej.

 

Pan Mieczysław Iwanow  - zgłosił wnioski i zapytania  dotyczące:

-        usunięcia brudnej flagi PZU znajdującej się na budynku Tretu,

-        czy planowany jest remont kaplicy na cmentarzu,

-        czy osoby niezamożne mogą same wybudować grobowiec na cmentarzu ?,

-        naprawy nawierzchni chodnika na ul.  Zgorzeleckiej,

-       wyrażenia zgody na parkowanie samochodów osobowych  na chodniku przy ZEHS .

 

Pan Franciszek Bogdanowicz -  zgłosił zapytania i wnioski w sprawach:

-       dlaczego opieszale usuwane są usterki oświetlenia ulicznego ?

-       w dalszym ciągu brak jest informacji gdzie i komu mieszkańcy mają zgłaszać informacje o braku oświetlenia , szczególnie w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od pracy,

-       czy wyjaśniło się zniknięcie tablicy poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II umieszczonej przy zajezdni PKS?

-       czy firma zajmująca się wykonywaniem usług pogrzebowych ma na to wyłączność i czy rodzina może sama sobie wybrać inną firmę?

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił wniosek i zapytanie dotyczące:

-       naprawy nawierzchni ul. Gazowej poprzez uzupełnienie znajdujących się na niej dziur masą bitumiczną.,

-       czy wykonany został przegląd oświetlenia ulicznego w dzielnicy Księginki i czy na tą okoliczność sporządzony został stosowny protokół?

 

Pan Stanisław Wisłocki – zgłosił wnioski w sprawach:

-       oświetlenia ul. Placu Śląskiego od strony przejścia nad ul. Rybacką do budynku Gimnazjum nr 3,

-        zatkanej kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej .

 

Pan Arkadiusz Słowiński- zgłosił zapytania w sprawach:

-        czy w roku bieżącym planowany jest remont budynku przy ul. Piramowicza 3 ?,

-       kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dojazdu do garaży  położonych na Osiedlu Piastów III?,

-       jakie osoby nabyły drzewo z wiatrołomów – czy były to osoby wskazane przez MOPS?

 

Pan Jan Baniak – zgłosił zapytania o treści:

-        w miesiącu lutym br. do mieszkańców miasta rozesłane zostały powiadomienia o podwyżkach  czynszów na najem garaży , gruntów. Z treści  powiadomień wynika, że podwyżki te obowiązują od 01.01.2007 r.. Dlaczego doszło do takiej sytuacji, kto ponowi odpowiedzialność za opóźnienia w dostarczeniu powiadomień. W jaki sposób rozwiązana zostanie sprawa odsetek za opóźnioną zapłatę należności?,

-       w styczniu  lub lutym br. rozesłano wypowiedzenia  umów najmu gruntów pod garaże położone przy ul. Staszica. Czy w związku z tym przygotowano propozycje alternatywne dla dzierżawców w sprawie nowej lokalizacji garaży ?

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wniosek dotyczący wykonania remontu nawierzchni ul. Dolnej oraz  etapowane naprawy nawierzchni ul. K. Wielkiego i Esperantystów poprzez położenie całościowego dywanika asfaltowego między krawężnikami.

 

W obradach nastąpiła przerwa do godz.  11.45

 

Ad. 6

Raport oświaty w Gminie Miejskiej Lubań i perspektywy na lata następne.

 

Prezentację multimedialną o stanie oświaty w mieście Lubań  przedstawiła pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty. W informacji uwzględnione zostały wszystkie istotne kwestie dotyczące placówek oświatowych zawierające liczbę uczniów i wychowanków  - od roku 1996 i planowaną w latach 2008 – 2016, liczbę uczniów z poza miasta realizujących obowiązek szkolny w placówkach miejskich , strukturę zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, liczbę miejsc w placówkach oświatowych , zagadnienia finansowe dotyczące wydatków bieżących w tym wysokość subwencji w poszczególnych latach – począwszy od roku 1996 oraz  roczny budżet oświaty .

Z danych tych wynika , że na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola miejskie , 1 przedszkole niepubliczne , 4 szkoły podstawowe i 3 gimnazja. Z informacji wynika również , że zmniejszyła się liczba uczniów  uczęszczających do placówek miejskich ,a zwiększyła liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Następnie dokonana została prezentacja poszczególnych placówek oświatowych ,

 w której szczegółowo omówione zostały dane dotyczące liczby wychowanków , zatrudnionych  nauczycieli , liczby oddziałów , średniej uczniów w oddziale , budżetu placówek .

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Ryszard Piekarski – z czego wynika różna liczba zatrudnienia nauczycieli w  stosunku do liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich a przedszkola niepublicznego ?

 

Pani Małgorzata Chojnacka  wynika to z faktu , że nauczyciele w przedszkolu niepublicznym zatrudnieni są na innych zasadach niż w przedszkolach miejskich.

 

Pan Zbigniew Paluch – w przedstawionym raporcie brak jest  informacji o liczbach godzin ponadwymiarowych w placówkach oraz informacji o zajęciach pozalekcyjnych. Przedstawił informację dotyczącą zobowiązań placówek oświatowych na koniec 2006 roku.

 

Pani Małgorzata Chojnacka – brak ujęcia w raporcie danych , o których mówił przedmówca wynika z faktu , że ze strony radnych takiej  sugestii nie było. Jeśli dane te są potrzebne to zostaną przedstawione .

 

Pan Mieczysław Iwanow – odnosząc się do informacji , że w placówkach oświatowych jest więcej miejsc niż uczęszczających do nich uczniów zwrócił się z zapytaniem , w jakim kierunku zmierza oświata , czy planowana jest  jej reorganizacja i kiedy miałaby ona nastąpić?

 

Pan Ryszard Piekarski –Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Gimnazjum nr 1 . Z posiadanych informacji wynika , że kontrola wypadła bardzo dobrze.  Wyraził opinię , że z  tematem dotyczącym reorganizacji oświaty  poczekać należy do czasu ,aż Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrole w pozostałych gimnazjach.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – czy w chwili obecnej jest taka sytuacja , gdy dzieci oczekują na przyjęcie do przedszkola? Jak od strony finansowej szkoły radzą sobie z tym , że nauczyciele przebywają za urlopach zdrowotnych?

 

Pani Małgorzata Chojnacka – na  przyjęcie do przedszkoli oczekuje teraz około 7 dzieci. W chwili obecnej na urlopach zdrowotnych przebywa 6 nauczycieli. Do tej pory planowane środki finansowe wystarczały na wynagrodzenia. Natomiast w sytuacji gdy środków tych brakuje to dyrektor szkoły planuje oszczędności w innych działach i dokonuje przesunięć w budżecie placówki.

 

W obradach nastąpiła 10 minutowa przerwa , podczas której na obrady przybyli pani Joanna Szkudlarek – dyr. SP nr 4 , przedstawiciele rodziców SP nr 4 oraz pan Eugeniusz Kończyk – Prezes LPWiK.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

1)    Uchylenia uchwał

     Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

     Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

2)    Zmiany budżetu miasta Lubań na 2007 rok

     Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

     Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

3)    Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

 

     Opinie Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie

     Pozytywne

     Komisja Budżetowo – Gospodarcza zapoznała się z projektem uchwały Komisja

     wskazuje na niekonsekwentność zapisu § 11 pkt 2 w stosunku do zapisu § 17

     określającego wysokość dodatku funkcyjnego  dla wicedyrektorów szkół i

     przedszkoli.

 

     Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – sugestia Komisji Budżetowo – Gospodarczej jest słuszna .w § 11 w ust. 2 wykreślić należy drugie zdanie.

 

     Uchwałę wraz z poprawką  podjęto jednogłośnie.

 

4)     Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Lubaniu

     Wszystkie komisje projekt uchwały przyjęły do wiadomości.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały szeroko przedstawiła Pani Joanna Szkudlarek – dyrektor SP nr 4.

Po przeprowadzonej reorganizacji  sieci szkół, Szkoła  Podstawowa nr 4  do chwili obecnej funkcjonuje  w środowisku jako szkoła bez imienia.  Aby określić jej charakter i osobowość  trzy lata temu podjęte zostały działania zmierzające do nadania szkole imienia. Opracowany został i wdrożony do realizacji projekt  „Patron Szkoły”  , podczas którego uczniowie poszczególnych klas przedstawiali propozycje nazwy szkoły , z których 9 wyłoniono do dalszego głosowania. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania wśród uczniów , nauczycieli i rodziców największą liczbę głosów uzyskało imię „Kawalerów Orderu Uśmiechu”. W związku z tym realizowano szereg działań , których celem było przybliżenie tej nazwy środowisku szkolnemu i rodzicom poprzez przygotowania szkolnej Galerii Kawalerów Orderu Uśmiechu , zapoznanie z historią Orderu ,wydany został również specjalny numer gazetki szkolnej „Czwórka na piątkę” poświęcony historii Orderu oraz projektowi szkolnemu „Nasz Patron”. Następnie przedstawiła informacje na temat Orderu Uśmiechu , sposób jego przyznawania ,osoby nim wyróżnione,  przykłady działalności dobroczynnej ludzi , dla których , niezależnie od ich życiorysów i światopoglądu, dobro dziecka jest najwyższą wartością. Reasumując swoje wystąpienie podkreśliła , że decyzja o nadaniu szkole tego imienia jest przemyślana i w pełni uzasadniona. Wyraziła przekonanie , że uzyska ona również akceptację Rady Miasta.

 

Pełne uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.

 

Przedstawiciel Rady Rodziców – wszystkie działania zmierzające do wyboru patrona szkoły zostały przeprowadzone profesjonalnie ,a wybór patrona został zaakceptowany przez znaczącą większość, w tym rodziców.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – podczas pierwszego rozpatrywania projektu uchwały w sprawie nadania imienia SP nr 4 był jej przeciwny. Jednak po wizycie w szkole , przeprowadzonych rozmowach z uczniami , nauczycielami i rodzicami oraz widząc ogromne zaangażowanie uważa , że profesjonalizm ten należy docenić.

 

Pan Paweł Płuciennik –  po wizycie w szkole ,które miało miejsce podczas ferii zimowych , przeprowadzonych rozmowach z uczniami , nauczycielami i rodzicami , widząc ogromne zaangażowanie uważa , że pomysł ten należy poprzeć. W swojej wypowiedzi odniósł się do lat wcześniejszych , w których był uczniem tej szkoły.

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził ,że będzie głosował za nadaniem szkole zaproponowanego imienia ponieważ sam również ma przyjaciół , którzy Orderem tym są odznaczeni.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – swoje stanowisko w sprawie negatywnego zaopiniowania uchwały wyraził na poprzedniej sesji jak również na łamach wydawanego Biuletynu . Stanowisko to podtrzymuje i będzie głosował przeciw podjęciu tej uchwały. Uważa , że konsultacje dotyczące wyboru patrona szkoły powinny być szersze i bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców miasta.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto większością głosów

– przy 13 głosach za, 6 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

 

5)    Zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu na okres od dnia 01.04.2007 –   31.03.2008

 

Opinie Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Budżetowo – Gospodarczej pozytywne przy 6 głosach za i 2 wstrzymujących się.

 

Komisja Rewizyjna projekt uchwały przyjęła do wiadomości

 

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił pan Eugeniusz Kończyk – Prezes LPWiK Sp. z o.o.

Do ustalenia taryf na 2007 r. przyjęto jedynie wzrost kosztów niezależnych od spółki , które wynikają zarówno z obowiązujących przepisów jak i założeń gospodarczych na 2007 r. Stąd też wzrost kosztów eksploatacyjnych dotyczy jedynie:

-       wody : podwyżka cen energii elektrycznej, zwiększenia podatku od nieruchomości z tytułu oddania do użytku nowych inwestycji, zwiększenie kosztów amortyzacji z tytułu oddania do użytku inwestycji (sieci wodociągowej), wzrost cen materiałów i usług,

-       ścieki: zwiększenia zużycia energii elektrycznej ,amortyzacji obiektów i urządzeń , podatku od nieruchomości, zwiększenia zużycia środków i odczynników chemicznych niezbędnych dla procesów technologicznych oraz laboratorium , wzrostu kosztów opróżniania piaskowników, wzrost kosztów   zatrudnienia w przeliczeniu na skalę roczną,( technolog, maszynista, operator). Nie uwzględniono w taryfach wzrostu zatrudnienia przewidzianego w projekcie technologicznym ( energetyk , automatyk). Ponadto uchwałą Zgromadzenia Wspólników do roku 2016 stosowane będą obniżone stawki amortyzacyjne dla oczyszczalni ścieków. Wszystkie podejmowane działania mają na celu rozłożenie kosztów w czasie tak , aby skutki wzrostu kosztów nie obciążały nadmiernie odbiorców,

-        opłata abonamentowa – ustalona na bazie rzeczywistych kosztów 2006 r.

Wszystkie inne pozycje kosztów pozostają na poziomie wykonania roku 2006.Przyjmując dla taryf jedynie przyrost kosztów niezależnych od spółki oraz stosując zapis z rozporządzenia rentowność w 2007 r. na wodzie wyniesie 0,14% , na ściekach – 0,03% przy średniej w branży 2,7%.

 

Pan Zbigniew Paluch – jaki jest zysk spółki za rok 2006 i czy prawdą jest , że w latach ubiegłych wypłacane były z niego premie?

 

Pan Eugeniusz Kończyk – w najbliższy czwartek bilans przedstawiony zostanie na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Zysk jest dodatni.

 

Pan Mieczysław Iwanow – dlaczego różne są ceny dla osób indywidualnych i pozostałych?  Zwrócił uwagę na fakt , że z powodu braku kanalizacji burzowej za odpływ wody płaci zwykły mieszkaniec.

 

Pan Eugeniusz Kończyk – faktem jest , że deszczówka nie jest w pełni uporządkowana i na pewno koszty ponoszą mieszkańcy, nie wie natomiast jaka jest to wielkość . Spółka w ubiegłym roku występowała o to , by ceny były jednakowe dla wszystkich. Wniosek ten nie został jednak przyjęty ponieważ byłaby bardzo duża różnica w podwyżce cen dla odbiorców indywidualnych i obniżona u pozostałych.

 

Pan Marek Kardela – jaki jest powód , że wywóz nieczystości płynnych z terenu miasta jest dużo droższy niż w innych okolicznych miejscowościach ?

 

Pan Eugeniusz Kończyk – różnica ta zależy od składu chemicznego ścieków  a w związku z tym jakimi środkami muszą one być oczyszczane.

 

Pan Jan Baniak – jaki udział procentowy ma koszt odprowadzania  ścieków do kanalizacji deszczowej?

 

Pan Eugeniusz Kończyk – nie jest to opomiarowane , może być to około 3 – 5%.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto

 przy 12 głosach za , 5 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

 

Przeciwko podjęciu uchwały głosował cały klub radnych OKW 2006.

 

6)    Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą  Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 

      Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

      Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 7

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – w formie pisemnej złożonych zostało wiele wniosków ,które związane są z kosztami. Ich realizacja musi być etapowana. Z rezerwy budżetowej 22 tys. zł przeznaczone zostało na zakup szafek w szatni żeńskiej na krytej pływalni , 50 tys. zł na remont dwóch dachów,  ponad 30 tys. zł na wspieranie inicjatyw mieszkańców . Z rezerwy pozostało około 100 tys. zł.

 

Udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez :

-       pana Tadeusza Sztabę dot.  zainstalowania świateł przy ul. Warszawskiej na wysokości budynku nr 7 – 12   - wniosek zostanie przekazany do zarządcy drogi,

-       prześwietlenia drzew rosnących przy ul. Warszawskiej  – sprawa zostanie sprawdzona , droga ta nie jest droga miejską,

-       pana Stanisława Bykowskiego dot. ograniczenia szybkości na odcinku ul. Esperantystów – Klasztorna   do skrzyżowania z ul.  Wojska Polskiego– wniosek zostanie  przeanalizowany,

-       pana Andrzeja Gałeskiego dot.  utwardzenia ul. Łokietka na wysokości ZSZ Ponadgimnazjalnych  do czasu rozpoczęcia prac związanych z projektem przebudowy tej ulicy  -  wniosek zostanie przygotowany w najbliższym czasie,

-       pana Jerzego Wawrzyniaka dot. zamontowania lampy przy ul. Górniczej 1a , naprawy murka przy ul Grunwaldzkiej 3, naprawy podwórza przy ul. Wojska .Polskiego, Kopernika, Słowackiego i w przyszłości wykonania tam placu zabaw dla dzieci , naprawy drogi przy ul. Willowej 48 , uzupełnienia kratki ściekowej studzienki przy ul. Esperantystów ,prawidłowego oznakowania skrzyżowania ul. Lwówecka - Szarych Szeregów – wszystkie wnioski zostaną przeanalizowane i rozpatrzone,

-       pana Tadeusza Biłousa dot. naprawy placu zabaw dla dzieci na Księginkach -  postaramy się naprawić,   remontu ul. Rzecznej – wniosek zostanie przeanalizowany,

-       pana Mieczysława Iwanow dot. naprawy nawierzchni chodnika na ul.  Zgorzeleckiej – wniosek zostanie przesłany do Starostwa, usunięcia brudnej flagi PZU znajdującej się na budynku Tretu - sprawą zajmie się Prezes LTBS,  wyrażenia zgody na parkowanie samochodów osobowych  na chodniku przy ZEHS – wydaje się , że nie jest to dobry pomysł , chodniki nie są od tego ,by  na nich parkowały samochody,

-       pana Stanisława Wisłockiego dot. oświetlenia ul. Placu Śląskiego od strony przejścia nad ul. Rybacką do budynku Gimnazjum nr 3 – wniosek zostanie przeanalizowany,

-       pana Arkadiusza Słowińskiego dot. remontu budynku przy ul. Piramowicza – miasto nie planuje remontów , odśnieżania drogi do garaży na O.Piastów III – należy to do właściciela drogi,

-        panią Małgorzatę Grzesiak dot. remontu ul. Dolnej – przeprowadzone były w tej sprawie rozmowy ze Starostą , który obiecał , że zostanie to zrobione,

-        panią Halinę Bargiel dot. objęciem przez Burmistrza patronatu  projektu imprezy kulturalnej „Pierwsze spontaniczne spotkanie ze sztuką” – patronat chętnie  obejmie,

 

pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzieli odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez:

-       pana Ryszarda Piekarskiego dot. - naprawy nawierzchni ul. Gazowej – będzie robiony , ale nie w tej chwili, czy wykonany został przegląd oświetlenia ulicznego w dzielnicy – firma , która wygrała przetarg ma dbać o oświetlenie i jego konserwację . Przeglądu oświetlenia się nie robi , gdyż przetarg na konserwację wygrała firma najtańsza,

-       pana Franciszka Bogdanowicza dot. braku informacji gdzie i komu mieszkańcy mają zgłaszać informacje o braku oświetlenie – informacja o numerach telefonicznych opublikowana zostanie w „Ziemi Lubańskiej”, czy wyjaśniło się zniknięcie tablicy poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II – tablica ta najprawdopodobniej została skradziona. Będzie zgłoszone to na Policję,

-       panią Małgorzatę Grzesiak dot. uzupełnienia braków w nawierzchni ul. Kazimierza. Wielkiego i Esperantystów -  robione są nakładki ,

 

pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez pana Jana Baniaka dot. 

-       terminu powiadomienia mieszkańców o podwyżkach   czynszów na najem garaży, gruntów – sprawa zostanie wyjaśniona z kierownikami ABK,

-       wypowiedzenia  umów najmu gruntów pod garaże położone przy  ul. Staszica- w większości przypadków właściciele ci nie mieli zawartych umów. Zwrócono się do właścicieli garaży , by opuścili ten teren i zaproponowano im zakup gruntów pod garaże przy ul. Fabrycznej i Różanej. Najprostszym rozwiązaniem byłoby przesunięcie tych garaży na plac asfaltowy znajdujący się przy ul. Staszica , ale wówczas musieliby oni otrzymać pozwolenie na budowę a nie dostaną jej od Starostwa, ponieważ jest  to niezgodne z planem zagospodarowania tego terenu.

 

Pan Jan Sajan - Z-ca Prezesa ZGiUK Sp. z o.o – udzielił odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące funkcjonowania cmentarza komunalnego. Koszt pochówku na cmentarzu wynosi w granicach 1100 – 1300  zł. Koszty te mają pokryć funkcjonowanie  całego cmentarza – w tym sprzątanie , przycinanie drzew , budowę nowych kwater i alejek .Na dzień dzisiejszy cmentarz nie przynosi zysków. Wpuszczając inne podmioty – co jest możliwe – Spółka musiałaby albo podnieść ceny albo starać się o dotację z miasta. Ponadto wpuszczając inny podmiot należałoby wprowadzić do cennika wpis o partycypacjach tego podmiotu w utrzymaniu cmentarza. W roku bieżącym planowane jest malowanie kaplicy cmentarnej i wykonanie nowej bramy wjazdowej na cmentarzu w Uniegoszczy.

Ceny pochówku w soboty  nie są wyższe niż w inny dzień .

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie .

 

Ad. 9

Komunikaty.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała o sprawach poruszanych na posiedzeniu Komisji Prezydialnej a dotyczących m.in. propozycji budowy pomnika p. Stanisława Kostki - przedstawionej przez Towarzystwo Miłośników Lubania . Poinformowała również o terminie składania oświadczeń majątkowych radnych.

 

 

 W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady  ogłosiła zakończenie obrad I sesji RM.

 

 

 

Prot.JMT

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-03-30 12:09:48, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-03-30 12:39:36, Ostatnia zmiana: 2007-03-30 12:39:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3427