Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968809
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2007 r. » Sesja z 23 stycznia 2007 obrazek Wersja do druku

Protokół nr V / 5 / 2007/1

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 23 stycznia 2007 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                     zakończenia:15.30                                                                                          

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W V sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz :

 

-        pan Konrad Rowiński                -   Burmistrz Miasta

-        pan Henryk Rogacki                  -   Zastępca Burmistrza

-        pan Wiesław Wydra                   -   Zastępca Burmistrza

-        pan Marian Zwierzyński -   Skarbnika Miasta

-        przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Sekretarzem obrad został pan Stanisław Bykowski.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała, że o godz. 13.45 opuści obrady sesji,  ponieważ zaproszona została na sesję Powiatu Lubańskiego. Sesję o godz. 13.oo z tego samego powodu opuści również pan Zbigniew Paluch.

 

Pani Małgorzata Grzesiak odczytała wniosek Burmistrza Miasta w sprawie rozszerzenia porządku obrad w punkcie „uchwały” o rozpatrzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr V/67/2003 w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

 

Uzasadnienie wniosku przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

W dniu 19 grudnia 2006 roku Rada Miasta Lubań podjęła uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego  transportu zbiorowego. W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził , że została ona podjęta z naruszeniem zasad ogłaszania aktów prawa miejscowego, wobec powyższego nie mogła zostać opublikowana , a tym samym nie weszła w życie.

Wobec powyższego zasadnym jest  ponowne podjęcie uchwały , która w treści § 3 określi poprawny sposób jej opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad.

2)     Przyjęcie protokołu  IV  sesji RM.

3)     Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)     Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)     Uchwalenie budżetu miasta na rok 2007.

6)     Uchwalenie planów pracy stałych komisji RM Lubań na I półrocze 2007r.

7)     Uchwalenie planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2007 r.

8)     Podjęcie uchwał.

9)     Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , zapytania i wnioski.

10) Komunikaty.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu IV sesji RM.

Protokół przyjęty został bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań , obejmujące okres grudnia 2006 i stycznia 2007 r , przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in.  w zakresie  spraw organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Zapytania do przedstawionego sprawozdania zgłosili:

Pan Arkadiusz Słowiński – zapytanie dotyczyło zmian dokonanych w składzie osobowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 

O zmianach w składzie MKRPAiPN  poinformowała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady .

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – w jakim celu i za jaka kwotę miasto nabyło dwie działki i powierzchni5300 m2 ?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – działki  te , znajdujące się przy ul. Głównej nie zostały przez miasto nabyte , a przekazane przez Wojewodę i  skomunalizowane

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Jerzy Wawrzyniak – zgłosił wnioski  i zapytania w sprawach :

-        naprawy drogi wzdłuż muru cmentarza na wysokości ul. Pawia – Miła,

-        naprawy uszkodzonego ogrodzenia przy budynku TBS na ul. Kolejowej ,

-       naprawy wiat przystankowych przy ul. Zawidowskiej , Esperantystów i Papieża Jana Pawła II,

-        zmiany organizacji ruchu ul. Szkolna i pl. Lompy ,

-       jaka kwotę w roku 2006 wydano na odłów psów i czy w 2007 roku planuje się takie odłowy?

-        usunięcia zapadliska na ul. Fabrycznej,

-        umycia pojemników na makulaturę i szkło,

 

Pan Andrzej Gałęski zgłosił zapytanie  dotyczące możliwości wykonania podjazdu lub oznakowania drogi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku MDK przy ul. Kościuszki 4.

 

Pan Krzysztof Krawiec zgłoszone zapytanie dotyczyło procedury w przypadku pojawienia się na terenie miasta dzikich zwierząt , np. lisa czy dzika – czy miasto zajmuje się tego typu działaniami , jeżeli nie ,to kto te zwierzęta  wyłapuje , czy jest opracowany do tego typu działań plan , do kogo w UM w razie takiego wypadku można się zwrócić?

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wnioski dotyczące :

-       zaprogramowania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta , a w szczególności w jego centrum  tak, by utworzyć tzw. zieloną linię wzdłuż głównych ulic aby można było w czasie zmiany świateł  bezkolizyjnie  przejechać,

-       odbudowania punktu świetlnego przy ul. Jana Pawła II w pobliżu zajezdni PKS obok przejścia dla pieszych.

 

Pan Mieczysław Iwanow zgłosił wniosek w sprawie wyrównania zjazdu z drogi Lubań

-        Henryków na ul. Jana Pawła II  w kierunku Pisarzowic, oraz zapytania dotyczące oczyszczalni ścieków :

-       dlaczego na bloku wielofunkcyjnym przyjęto takie rozwiązania techniczne , które powodują skraplanie się wody ściekającej po ścianach zewnętrznych ,

-       dlaczego obok tego obiektu nie ma kanalizacji , która odprowadzałaby nadmiar wody spływającej ze skarp  i ukształtowania terenu,

-       dlaczego brama wjazdowa sterowana elektronicznie nie działa ?

-       czy planowane jest wprowadzenie płatnych postojów w mieście ?

 

Pan Ryszard Piekarski zgłosił wniosek dotyczący nadania nazwy ul. Skalniczej odcinkowi drogi łączącemu koniec obecnej ul. Stawowej i Skalniczej.

 

Pan Stanisław Bykowski zgłosił zapytanie dlaczego zniesiony został zakaz przejazdu samochodów ciężarowych ( wożących kamień) przez centrum miasta  oraz zapytanie czy prawdą jest , że miasto stara się o przejęcie od ogrodów działkowych terenu pod budowę supermarketu ?

 

Pan Eugeniusz Witanowski -  zgłosił wnioski w sprawach:

-        prześwietlenia lub wycięcia drzewa przy ul. Parkowej 9,

-       dokonania przeglądu oświetlenia w dzielnicy Księginki.

 

Pan Jan Baniak zgłosił zapytania w sprawie :

-        budynku położonego przy ul. A.Krajowej i utrzymania porządku na tej posesji. Od pewnego czasu  budynek ten nie jest zasiedlony i systematycznie dewastowany Na tej samej posesji tworzy się nieformalne wysypisko śmieci. Co z tym problemem zamierzają zrobić władze miasta?

-       chodnika przy ul. A. Krajowej na odcinku od nr 20 do skrzyżowania z ul. Łużycką. Chodnik na tym odcinku jest zbyt wąski, często zalewany i ma zniszczoną nawierzchnię , co zmusza pieszych do wchodzenia na jezdnię. Czy podejmowane były ,są lub będą działania mające na celu poprawę tego stanu?

 

Pan Witold Chojnacki zgłosił wniosek i zapytania w sprawach:

-       naprawienia oświetlenia na ul. Łukasiewicza  i usunięcia podczas wichury  powalonych lamp

-       co stało się z drzewami, które zostały połamane przez wiatr w dniach 18 – 19.01.br ?

-       czy pracownicy interwencyjni mogą uporządkować nieporządek na torowisku przy ul. Sikorskiego?

 

Pan Paweł Płuciennik zgłosił zapytanie dotyczące możliwości wykonania w najbliższym czasie utwardzonej nawierzchni przed wejściem do biura Cechu Rzemiosł Różnych ?

 

Pan Zbigniew Paluch zgłosił wniosek w sprawie poprawy nawierzchni  chodnika przy ul. Brackiej ( na wysokości PTTK ) po obu stronach .

 

Pan Arkadiusz Słowiński  zgłosił wnioski i zapytania w sprawach :

-       opróżnienia koszy , do których wrzucana jest makulatura i szkło , przy ul. Fabrycznej i Leśnej,

-        możliwości zawieszenia w centrum miasta tablicy na  ogłoszenia – głównie na klepsydry , informacje o zgonach i pogrzebach,

-       wyegzekwowania wycięcia chorych drzew na posesji p. Pulikowskiego , rosnących wsdłuż ogrodzenia działki należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” przy u. Hutniczej,

-       jakie są plany przeznaczenia terenów przy ul. Staszica , na której obecnie znajdują się garaże?

-        kiedy powołany zostanie delegat Miasta do Euregionu „Nysa „ i kto ewentualnie nim będzie?,

-       przekazania informacji o zyskach osiągniętych przez spółki miejskie za lata 2002 – 2004.

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wnioski w sprawach:

-        sterylizacji kotów zamieszkujących „:dziko” w różnych częściach miasta, np. na Osiedlu Piastów,

-        usunięcia powalonych lamp elektrycznych przy ul. Krzywoustego i Hermana.

 

W obradach nastąpiła 10 minutowa przerwa.

 

Ad. 5

Uchwalenie budżetu miasta na rok 2007.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – pierwsze czytanie projektu budżetu odbyło się na grudniowej sesji. Następnie był on szczegółowo  rozpatrywany przez wszystkie komisje. Opinie  komisji są następujące:

-       Komisja Infrastruktury Społecznej – opinia pozytywna przy 6 głosach za  i 1 głosie wstrzymującym się,

-       Komisja Rewizyjna – opinia jednogłośnie pozytywna,

-       Komisja Budżetowo – Gospodarcza –do projektu uchwały zgłosiła wnioski ,do których chciałby się ustosunkować :

-       wniosek dotyczący wykreślenia z załącznika nr 10 –„Plan zadań inwestycyjnych na 2007 rok”     zadania  nr 1 pn.” Remont dachu na budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 6” i wprowadzenia w to  miejsce zadania pn. „Remont drogi ul. Łącznej „

Chciałby zaproponować inne rozwiązanie niż wskazane przez Komisję. Jeśli będzie robiony remont budynku UM przy ul. 7 Dywizji – to z remontem dachu  budynku przy ul. Mickiewicza 6 można poczekać

Przeznaczenie całej kwoty na remont ul. Łącznej nie jest na razie możliwe- brak jest dokumentacji a remont  tej drogi  powinien obejmować cały jej odcinek – od skrzyżowania z ul. A. Krajowej   do parkingu obok Biedronki. Wówczas na poszerzenie drogi należałoby wykupić grunty , które nie są własnością miasta. Proponowane rozwiązanie dotyczyłoby pozostawienia kwoty 20 tys. zł na wykonanie opaski budynku przy ul. Mickiewicza 6-, wykonania izolacji pionowej i jego odwodnienie oraz kwoty

5 tys. zł na remont dachu w tych miejscach , w których przecieka. Na ul. Łączną przeznaczona zostałaby kwota 5 tys. zł ,za którą to zostanie ona utwardzona , po uprzednim  wyczyszczeniu jej przez pracowników interwencyjnych. Pozostałą kwotę 60 tys zł. proponuje przeznaczyć się na wykonanie nawierzchni ul. Górnej.

-       drugi wniosek aby kwotę 120 .000 zł z odpisu na dokształcanie zawodowe nauczycieli przydzielić    stosownie z odpisem na poszczególne placówki oświatowe z zastrzeżeniem zachowania 10% tej kwoty, tj. 12.000 zł do dyspozycji Inspektora Oświaty,

Proponuje pozostawić taki zapis jaki jest w projekcie , bo w kwocie tej ujęte są również przedszkola i nie wszystkie placówki dostałyby  środki w odpowiednich wysokościach. Burmistrz stwierdził , że chciałby poznać sugestie czy zarzuty , które były powodem podjęcia takiego wniosku, bo do tej pory nie słyszał o tym , by składane wnioski nie były akceptowane pozytywnie i aby ten system podziału środków działał źle. Poza tym placówki mają podpisane już umowy na dokształcanie.

-       trzeci wniosek komisji to aby  przeanalizować i urealnić w placówkach oświatowych wydatki na  wynagrodzenia bezosobowe,      .

Wynagrodzenie bezosobowe są to  wynagrodzenia na umowy zlecenia, np. w SP nr 1000 zł. przeznaczona jest ona na opłacenie części etatu bhp natomiast kwota 14.500 zł w SP nr 4 – to asymilacja Romów . W szkole tej zatrudniony jest asystent romski , który wykonuje czynności dla wszystkich szkół. Inne placówki w wynagrodzeniach bezosobowych księgują np. drobne naprawy  – zależy to od sposobu zarządzania szkołą.

-        kolejny wniosek Komisji dotyczy tego , by ewentualne oszczędności wynikające z zadań – odśnieżanie dróg – przeznaczyć na wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym.

Jest to roczna umowa ryczałtowa zawarta ze ZGiUK i z prawnego punktu widzenia nie jest ona możliwa do zerwania .Ewentualne oszczędności i tak  pozostaną w spółce Nie jest to również możliwe technicznie , ponieważ alejek na cmentarzu nie wykonuje ZGiUK tylko musiałoby zlecić ich wykonanie innemu wykonawcy. W ramach dobrej współpracy  ze spółką uzgodniono , że ewentualne oszczędności przeznaczone zostaną na sprzątanie miasta , wycinkę drzew.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – do projektu budżetu złożona została autopoprawka , która szczegółowo omawiana była na posiedzeniach komisji. Zaproponowane wcześniej przez burmistrza zmiany w wykorzystaniu kwoty 90 tys. zł , jeśli zostaną pozytywnie zaopiniowane przedstawione będą na lutowej sesji , ponieważ ich wprowadzenie do budżetu wymaga zmiany klasyfikacji budżetowej.

 

Pan Zbigniew Paluch – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej – na swoim posiedzeniu Komisja dość dokładnie zapoznała się z projektem budżetu. Oprócz sprecyzowanych wniosków poruszane były również inne zagadnienia , na które członkowie Komisji nie uzyskali odpowiedzi , ponieważ w posiedzeniu nie uczestniczył burmistrz ani jego zastępca , a skarbnik nie znał odpowiedzi na wszystkie zapytania. W roku przyszłym w planowaniu budżetu Komisja będzie opierała się na materiałach źródłowych poszczególnych jednostek  ponieważ w projekcie tegorocznym budżet niektórych  jednostek jest rozpisany szczegółowo , natomiast innych tylko hasłowo.

Zgłosił zapytania dotyczące m.in.: czy jest plan podziału nadwyżki budżetowej, co oznacza  średnioroczna liczba zatrudnionych ,dlaczego  podczas ostatnich wyborów właściciele lokali wyborczych otrzymali kwoty niższe , niż podczas wcześniejszych wyborów. Wyraził opinię , że zbyt małą wydaje się być rezerwa budżetowa, natomiast wątpliwości budzi plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Ustosunkował się również do załącznika nr 10 zawierającego plan zadań inwestycyjnych, który nie jest kompatybilny z WPI. Ustosunkowując się do odpowiedzi udzielonej przez burmistrza na wnioski Komisji  stwierdził ,że :

-       w większości gmin środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli są w dyspozycji dyrektorów placówek a nie inspektora oświaty. Wniosek ten pojawił się ponieważ są sygnały od dyrektorów placówek , że składane wnioski na dokształcanie są różnie traktowane oraz dlatego ,że na ostatniej sesji środki z tego działu zostały przesunięte na zakup laptopa dla inspektora oświaty,

-       Komisji nie udzielono odpowiedzi , że ze ZGiUK podpisana jest umowa ryczałtowa na odśnieżanie i  umowy tej nie można zerwać,

-       nie powinno być tak ,że środki na wynagrodzenie bezosobowe są wykorzystywane np. na jakieś drobne naprawy – powinno to być ujęte w § zakup usług remontowych,

-       remont ul. Łącznej – ulica tą dziennie przejeżdża kilkadziesiąt samochodów , poza tym droga ta nie posiada kanalizacji , zalewane są pomieszczenia w budynkach przy niej się znajdujących. Wydaje się  wątpliwym , że kwota 5 tys. zł  zaproponowana na tą drogę nie jest wystarczające. Chciałby otrzymać deklarację , że  remont tej drogi będzie wykonany w ciągu najbliższych lat.

Zwrócił również uwagę na wzrost wskaźników  na usługi komunalne – pytanie dlaczego jest on tak wysoki?

Następnie  Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej  odczytał uchwałę nr I/278/2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań projekcie budżetu Miasta Lubań na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził , że Komisja projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie – przy 6 głosach za i 2 wstrzymujących się , choć osobiście ma pewne wątpliwości  jak będzie głosował , chyba , że burmistrz złoży deklarację dotyczącą ul. Łącznej.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – w swojej wypowiedzi odniósł się do wzrostu wskaźników za usługi komunalne na przestrzeni czterech lat. Przyjęty wskaźnik jest wysoki , ale uważa , że może on być większy ponieważ ZGiUK mimo deklaracji , że nie będzie podwyższał opłat za wywóz nieczystości podwyższył o 79% opłaty za dzierżawy pojemników. Dzisiaj nikt jeszcze nie wie jaka będzie podwyżka cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Ma wątpliwości czy zaplanowany  8,5 % wzrost  opłat za usługi komunalne będzie wyższy. Obawy dotyczą również 10% podwyżki czynszu za mieszkania , ponieważ nie wszystkie osoby będą go płaciły i nie wiadomo , czy będą z tego tytułu większe środki.  W projekcie budżetu nie ujęte zostały takie zadania jak budowa boksów na śmieci , o które prosił w roku ubiegłym , nie ma w nim również ujętego monitoringu miasta. Wątpliwości budzi również pewna dowolność w  wydatkowaniu środków ujętych w wynagrodzeniach bezosobowych. Mając to na uwadze głosował będzie przeciwko budżetowi , natomiast w  klubie radnych  LKO nie ma dyscypliny głosowania.

 

Pan Ryszard Piekarski – stwierdził , że trudno jest powiedzieć  czy kwoty uzyskane z 10% podwyżki opłat czynszu  będą przeznaczone na remonty , ponieważ kierownicy ABK o każdą kwotę muszą prosić skarbnika. Wypowiedział się na temat potrzeby reorganizacji ABK.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej dotyczącej nieobecności na posiedzeniu Komisji. W dniu tym uczestniczył na spotkaniu  zorganizowanym przez Marszałka Województwa , które poświęcone było pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych . W spotkaniu tym uczestniczyli wszyscy burmistrzowie  i wójtowie z terenu województwa.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył skarbnik  , który udzielał odpowiedzi na pytania . Jeśli były jakieś wątpliwości Komisja mogła poprosić o wszelkie materiały , które na pewno zostałyby jej udostępnione. Wypowiedź  pana Zbigniewa Palucha- jako radnego , a  dotycząca opracowania projektu budżetu  była bardzo krytyczna. Inny pogląd na to ma Regionalna Izba Obrachunkowa , która  go opiniując stwierdziła wyraźnie , że został on opracowany zgodnie z przepisami. Zarzut , że w projekcie budżet niektórych jednostek został wyszczególniony a innych nie wynika z tego , że niektóre jednostki są ujęte w budżecie miasta natomiast takiego wymogu nie ma w stosunku do jednostek kultury , zakładów budżetowych czy gospodarstw pomocniczych. Wyraził zdanie , że budżet jest czytelny , trzeba go jednak umieć czytać . Odnosząc się do zarzucanego braku kompatybilności zadań inwestycyjnych zapisanych w projekcie budżetu z WPI stwierdził ,że plan ten zrobiony jest po to , by można było zaciągać kredyty na zadania , na które nie ma przeznaczonych środków w budżecie i które mogą być realizowane w ciągu kilku lat. Natomiast małe inwestycje , które mogą być realizowane w ciągu jednego roku ujęte są w budżecie. Odnosząc się do wypowiedzi pana Arkadiusza Słowińskiego dotyczącej wzrostu wskaźników opłat za usługi komunalne i czynsz stwierdził ,że wskaźniki te nie są zapisane  w budżecie ale podane zostały  w zarządzeniu z lipca i były sygnałem dla opracowujących budżet. Nie uważa również , że przyjęte wskaźniki automatycznie podwyższą ceny za usługi. Natomiast wzrost opłat czynszowych nie jest wygórowany – czynsze w budynkach komunalnych są dużo niższe niż w SM czy TBS. Osoby mniej zamożne będą mogły skorzystać z dodatków mieszkaniowych. Być może sformułowanie dotyczące przyjęcia wskaźników nie zostało określone precyzyjnie – winno być zapisane w formie dokonanej. Reasumując stwierdził ,że zapisane wskaźniki nie są elementem budżetu a są jedynie wskaźnikami  , na podstawie których budżet został opracowany.

 

Pan Marian Zwierzański – skarbnik –stwierdził , że  wypowiedź Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej odebrał jako wskazówkę do opracowywania budżetu przyszłorocznego. Ustosunkował się również do wypowiedzi dotyczącej różnego opiniowania czy realizowania przez niego wniosków. Stwierdził , że skarbnik jest od realizowania budżetu i przestrzegania prawa i , że nie realizuje wniosków w zależności od tego czy jakiś wniosek  mu  podoba czy nie .

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – propozycja burmistrza dotycząca przyszłego całkowitego  remontu ul. Łącznej jest bardzo poważna. W tej chwili grupa pracowników interwencyjnych drogę wyczyści a kwota 5 tys. zł przeznaczona zostanie położenie masy asfaltowej na tym odcinku , który jest już utwardzony.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – przedstawiła opinie komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok.

Opinie Komisji :

-        Komisja Infrastruktury Społecznej – opinia pozytywna przy 6 głosach za i 1 głosie wstrzymującym

-        Komisja Rewizyjna – opinia jednogłośnie pozytywna,

-        Komisja Budżetowo – Gospodarcza  do projektu uchwały zgłosiła wnioski :

1)    wykreślenia z załącznika nr 10 –„Plan zadań inwestycyjnych na 2007 rok” zadania nr 1 pn.” Remont dachu na budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 6” i wprowadzenia w to miejsce zadania pn. „Remont drogi ul. Łącznej „

2)     kwotę 120 .000 zł z odpisu na dokształcanie zawodowe nauczycieli przydzielić stosownie z odpisem na poszczególne placówki oświatowe z zastrzeżeniem zachowania 10% tej kwoty , tj. 12.000 zł do dyspozycji Inspektora Oświaty,

3)    przeanalizować i urealnić w placówkach oświatowych wydatki na  wynagrodzenia bezosobowe,

4)     ewentualne oszczędności wynikające z zadań – odśnieżanie dróg – przeznaczyć na wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym.

Komisja z takimi wnioskami projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – przy 6 głosach za i 2 wstrzymujących się.

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie propozycję Burmistrza dotyczącą przeznaczenia kwoty 90.000 zł ., tj. pozostawienia kwoty 20 tys. zł na wykonanie opaski budynku przy ul. Mickiewicza 6-, wykonania izolacji pionowej i jego odwodnienie oraz kwoty 5 tys. zł na remont dachu w tych miejscach , w których przecieka. Na ul. Łączną przeznaczona zostałaby kwota 5 tys. zł ,za którą to kwotę zostanie ona utwardzona , po uprzednim  wyczyszczeniu jej przez pracowników interwencyjnych. Pozostałą kwotę 60 tys zł. proponuje przeznaczyć się na wykonanie nawierzchni ul. Górnej.

 

W wyniku głosowania propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2007 wraz z przyjętymi propozycjami.

 

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 11 głosach za , 6 przeciwnych i 4 wstrzymujących się.

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścił 1 radny.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – w związku z tym , że o godz. 13.30 będzie musiał opuścić obrady ,zwrócił się z wnioskiem , aby przed kolejnym punktem porządku obrad rozpatrzony został projekt uchwały w sprawie nadania imienia SP nr 4.

 

Pani Małgorzata Grzesiak poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Arkadiusza Słowińskiego.

Wniosek został przyjęty przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

pan Marian Kwolik – przyjęcie tego wniosku jest równoznaczne ze zmianą porządku obrad- pkt 8 uchwały.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwał

 

Na temat projektu uchwały nr 8 w sprawie. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Lubaniu wypowiedzieli się:

Pan Arkadiusz Słowiński – zapoznał radnych z nazwiskami niektórych osób , które uhonorowane zostały Orderem Kawalerów Uśmiech. Stwierdził , że jeśli niektóre z tych nazwisk budzą odczucia pozytywne , tak niektóre  krytyczne . Przed podjęciem uchwały należy się dobrze zastanowić , ponieważ już  jedna ze szkół otrzymała imię Euroregionu Nysa i jego zdaniem nazwa ta nie jest dobra. Zadał pytanie pod kogo Rada Pedagogiczna tej szkoły chce napisać program wychowawczy i kogo tak naprawdę chce uhonorować. Przez szkołę miała zostać zorganizowana debata na temat wyboru patrona ale spotkanie takie się nie odbyło. Stwierdził , że będzie głosował przeciwko podjęciu tej uchwały.

 

Pan Mieczysław Iwanow – proponowana nazwa szkoły jest nieciekawa i nijaka. Należy nad nią poważnie się zastanowić. Klub radnych RK głosował będzie przeciwko podjęciu tej uchwały.

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścił 1 radny.

 

Pan Krzysztof Krawiec – propozycja patrona szkoły wybrana została przez uczniów , nauczycieli i rodziców. Niektóre nazwiska wskazane przez pana Słowińskiego nie powinny mieć wpływu na nazwiska innych osób , które uhonorowane zostały Orderem Kawalerów Uśmiechu. Podobne wątpliwości mogą być również w stosunku do nazw szkół im. A. Mickiewicza czy też im. Kopernika.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – poparł wypowiedzi przedmówców , by dokładnie zastanowić się nad nazwą szkoły  i jako rada nie ośmieszać się.

 

Pan Krzysztof Jaworski – zgłosił wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku dzisiejszych obrad.

 

Pan Jan Baniak – zgłosił wniosek by w sprawie nadania imienia szkole wysłuchać wszystkich stron.

 

Pani Małgorzata Grzesiak -Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Krzysztofa Jaworskiego.

 

Wniosek podjęty został przy 13 głosach za , 3 przeciwnych i 3 wstrzymujących się

 

Ad. 6

Uchwalenie planów pracy stałych komisji RM Lubań na I półrocze 2007r.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił zapytanie do planu pracy Komisji Rewizyjnej dotyczącej przeprowadzenia kontroli w Gimnazjum nr 1 – dlaczego kontrola ma być przeprowadzona właśnie w tej placówce?

 

Pan Marek Kardela – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – propozycja przeprowadzenia kontroli w Gimnazjum nr 1zapadła jednomyślnie.  Temat ten znalazł się w planie pracy komisji także dlatego , że sprawy związane z oświatą  ujęte są zarówno  w planie pracy Komisji Infrastruktury Społecznej jak i planie pracy Rady.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – w ciągu czterech lat komisja przeprowadzi kontrole również innych placówek.

 

Pan Ryszard Piekarski  stwierdził , że odbiera to jako próbę likwidacji Gimnazjum nr 1.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – stwierdziła , że ingerowanie w pracę innej komisji nie jest wskazane i jest w stosunku do komisji krzywdzące.

 

Pan Marian Kwolik – zgłosił sugestię by  w planie pracy Komisji Rewizyjnej użyć sformułowania na przykładzie GM nr 1. Stwierdził , że nie należy ukrywać i wstydzić się  , że tematem oświaty w mieście należy się zająć.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – odnosząc się do planu pracy Komisji Rewizyjnej stwierdził , że jest to pewne novum w stosunku do pracy takiej samej komisji , która działała w poprzednich kadencjach. Zatwierdzenie planu pracy jest również wyrażeniem zgody na przeprowadzenie przez tą komisję kontroli.

 

W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącą Rady głosowania plan pracy stałych komisji RM Lubań na I półrocze 2007 roku przyjęty został przy 18 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią obrady opuściła Przewodnicząca Rady i przekazała prowadzenie dalszych obrad Wiceprzewodniczącemu Rady panu Marianowi Kwolikowi.

 

Ad. 7

Uchwalenie planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2007 r.

 

Uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2007 r. podjęto jednogłośnie

 

Ad. 8

Podjęcie uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

4)     Zmiany Statutu Miasta Lubań

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

5)    Powołania komisji dyscyplinarnej I instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

 

Opinia Komisji  Rewizyjnej pozytywna  z propozycją powołania komisji w następującym składzie osobowym:  Leszek Mańkowski , Urszula Marzec , Henryk Rogacki ,Elżbieta Sindrewicz , Janusz Włosek , Marian Zwierzański.

 

Pozostałe komisje zapoznały się z projektem uchwały.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie zgodnie z propozycją Komisji Rewizyjnej.

6)    Powołania komisji dyscyplinarnej II instancji orzekającej za naruszenie  obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

 

Komisje zapoznały się z projektem uchwały

Do składu komisji zgłoszeni zostali :

-       pan Stanisław Wisłocki i  pan Paweł Płuciennik  - zgłoszeni z klubu radnych PO przez pana Marka  Kardelę,

-       pan Witold Chojnacki – zgłoszony z klubu radnych RKR  przez pana Mieczysława Iwanow,

-       pan Jan Baniak i pan Andrzej Gałęski – zgłoszeni z klubu radnych LKO przez pana Ryszarda Piekarskiego

-       pan Tadeusz Biłous – zgłoszony z ramienia klubu radnych SLD przez pana Mariana Kwolika

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie zgodnie z przedstawionymi kandydaturami przez kluby radnych

7)    Zmiany uchwały Nr XIX/167/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zmiany    obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu.

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie  pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

8)    „Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii mieście Lubaniu na 2007 rok”

Opinie wszystkich komisji pozytywne

Pan Stanisław Bykowski – czy są wstępne propozycje podziału kwoty 205 tys.zł zapisanych w pkt. 3?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – kwota 150 tys.zł przeznaczona zostanie zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych natomiast pozostała kwota na działalność Komisji RPAiPN. Poinformował , że w harmonogramie pkt.3 dopisana została poprawka zgłoszona przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą  ”zajęć pozalekcyjnych „ oraz poprawek naniesionych przez Komisję Rewizyjną.

 

Pani Halina Bargiel – czy ze środków tych mogą korzystać szkoły ponadgimnazjalne?

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik – nie ma takiej możliwości prawnej.

 

Pan Krzysztof Krawiec – zgłosił sugestię aby przemyśleć wysokość środków dla MKS Łużyce ponieważ w klubie tym trenuje dużo dzieci i młodzieży.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

9)    zmiany uchwały Rady Miasta Nr V/67/2003 w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami   lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Za zgodą prowadzącego obrady sesję opuścili dwaj radni.

 

Ad 9

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-       nadania nazwy ulicy Skalniczej – droga ta spełnia wymogi drogi publicznej i powinna mieć osobną nazwę – wniosek zostanie rozpatrzony,

-       naprawienia oświetlenia na ul. Łukasiewicza  i usunięcia powalonych lamp- będzie to wykonane,

-       co stało się z drzewami, które zostały połamane przez wiatr – zasada jest taka , że drzewo powalone należy do właściciela gruntu. Z posiadanych informacji wie , że ZGiUK daje to drzewo osobom potrzebującym .Sprawa zostanie wyjaśniona,

-       naprawy drogi wzdłuż muru cmentarza na wysokości ul. Pawia – Miła- przyjrzymy się jak to wygląda

-       naprawy uszkodzonego ogrodzenia przy budynku TBS na ul. Kolejowej – wniosek będzie przekazany do TBS

-       jaka kwotę w roku 2006 wydano na odłów psów i czy w 2007 roku planuje się takie odłowy – kwota 11.213 zł zapisana jest w budżecie

-       możliwości wykonania podjazdu lub oznakowania drogi dla osób poruszających się na wózkach  inwalidzkich w budynku MDK przy ul. Kościuszki 4-  zadania takiego nie ma w budżecie , można dojechać z drugiej strony i dojazd ten oznakować,

-       wyrównania zjazdu z drogi Lubań – Henryków na ul. Jana Pawła II  w kierunku Pisarzowic- sprawdzimy jak to wygląda,

-       chodnika przy ul. A. Krajowej – jest to droga wojewódzka i wraz z chodnikiem należy do zarządcy,

-       możliwości wykonania w najbliższym czasie utwardzonej nawierzchni przed wejściem do biura CRzR-najprawdopodobniej zostanie to wykonane , miasto z nadwyżki zakupi kostkę a prace wykona p. Kuncewicz

-       poprawy nawierzchni  chodnika przy ul. Brackiej – nie ma tego ujętego w budżecie .Jeśli zostaną jakieś resztówki to zobaczymy,

-       możliwości zawieszenia w centrum miasta tablicy na  ogłoszenia – głównie na klepsydry – można to  wykonać tylko czy jest to sensowne. Jeśli będzie to tablica ogólnodostępna to i tak będzie zaklejana,

-       wyegzekwowania wycięcia chorych drzew na posesji p. Pulikowskiego – sprawę rozpatrzymy ,  właściciel musi wystąpić z  wnioskiem o ich wycięcie,

-       jakie są plany przeznaczenia terenów przy ul. Staszica- planowany jest tam ciąg zieleni,

-       usunięcia powalonych lamp elektrycznych przy ul. Krzywoustego i Hermana – zostaną usunięte

-       podłączenia szaletu miejskiego do kanalizacji – zostanie sprawdzone.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na zapytanie dotyczące stanu prawnego gruntu pod  budynkami PKP przy ul. Warszawskiej i Dworcowej  – aktualnie trwa postępowanie mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zabudowanych  tymi budynkami w następstwie czego PKP będzie mogło przystąpić do procesu sprzedaży lokali mieszkalnych .

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-       wykonania nawierzchni na łączniku ul. Głównej – Granicznej – samo wysypanie tego odcinka szutrem nic nie da , w planie przestrzennym teren ten planowany jako trakt pieszy,

-       naprawy wiat przystankowych – w miarę posiadanych środków,

-       zaprogramowania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta tak, by utworzyć tzw. zieloną linię – na razie nie jest to możliwe , skorygowano czas świecenia świateł przyciskami ręcznymi,

-       odbudowania punktu świetlnego przy ul. Jana Pawła II – postaramy się to naprawić

-       bloku wielofunkcyjnego- woda skrapla się ponieważ w środku panuje temperatura 70 stopni , a jest ona potrzebna do procesów technologicznych, jedyną wadą jest to , że woda ścieka po budynku,

-       dlaczego obok tego obiektu nie ma kanalizacji – jest tam system odprowadzania kanalizacji

-       dlaczego brama wjazdowa sterowana elektronicznie nie działa – była to chwilowa usterka , którą usunięto,

-       organizacji ruchu ul. Szkolna – Pl. Lompy – plan organizacji ruchu jest już zatwierdzony,

-        budynku przy ul. Krajowej – jest o teren zalewowy , budynek zostanie wyburzony,

-        wąskiego chodnika na odcinku ul. A.Krajowej – nie da się go poszerzyć , można ewentualnie    wybudować kładkę,

-       zakazu przejazdu samochodów ciężarowych przez centrum – nigdy takiego zakazu nie było,

-       czy prawdą jest , że miasto stara się o przejęcie od ogrodów działkowych terenu pod budowę supermarketu – miasto nie kupuje żadnego terenu od ogrodów działkowych pod budowę   supermarketu. Grunt ten jest własnością ogrodów działkowych i sprzedać go może wyłącznie ich właściciel.

 

Na pozostałe zapytania i wnioski odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad. 10

Komunikaty

Pan Marian Kwolik poinformował o planowanym w miesiącu marcu szkoleniu radnych .

Odczytał pismo  przesłane na ręce Przewodniczącej Rady przez komendanta głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” gen. gł. pana Władysława Horzelę.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pan Marian Kwolik -Zastępca Przewodniczącej Rady ogłosił zakończenie obrad V sesji RM.

 

Prot.JMT

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-03-01 08:58:29, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-03-01 09:08:03, Ostatnia zmiana: 2007-03-01 09:08:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3137