Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5959440
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Udostępnianie informacji publicznej obrazek Wersja do druku

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami),

 

Za sprawy publiczne należy rozumieć zagadnienia dotyczące majątku publicznego oraz wszystkie zadania publiczne wykonywane przez gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, nie zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

Zakres informacji publicznej określa art. 6 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami)

 

1.      Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

1)     ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)      wyłożenie lub wywieszenie w siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń Urzędu lub w innych miejscach ogólnie dostępnych, dokumentów zawierających informacje publiczne,

3)      publikację na stronach serwisu informacyjnego Urzędu w Internecie

4)     wymianę informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na konto e mail:

5)     bezpośrednie udostępnienie informacji publicznych wnioskodawcy, tj. w formie ustnej lub pisemnej

 

Informacja publiczna, która wymaga przygotowania lub przetworzenia udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku składanego osobiście lub przekazywanego drogą korespondencyjną

 

Realizacja wniosku powinna trwać nie dłużej niż 14 dni od daty jego wpływu. Jeżeli udostępnienie

informacji publicznej nie jest możliwe w terminie 14 dni, komórka merytorycznie odpowiedzialnaza przygotowanie informacji  powiadamia niezwłocznie wnioskodawcę , o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację. Termin nie może przekraczać 2 miesięcy od daty wpływu wniosku.

Urząd będąc w posiadaniu informacji publicznej, która jest przedmiotem wniosku, może odmówić dostępu do tej informacji ze względu na wyłączenie jej dostępności, wynikającej z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic prawnie chronionych.

Odmowa udostępnienia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Przetworzone i przygotowane do udostępniania informacje publiczne powinny być oznaczone pieczęcią Urzędu oraz danymi określającymi tożsamość pracownika Urzędu, który odpowiada za treść informacji lub który ją wytworzył oraz datą opracowania. Informacje publiczne, za których przygotowanie nie pobiera się opłaty, komórka organizacyjna przekazuje wnioskodawcy, stosując postanowienia instrukcji kancelaryjnej.

Działając na podstawie art. 15 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) Urząd pobiera opłaty za udostępnianie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przetworzonego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych.

 

 

Zarządzenie Nr 67/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 19 czerwca 2006 roku

 

 

W sprawie

ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przetworzonego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Ustala się wysokość opłat za udostępnianie informacji publicznej w sposób następujący:

-         Kserokopia dokumentu - 0,30 zł za każdą stronę,

-         Dokument przetworzony- 5,00 zł za każdą stronę,

-         Dokument na dyskietce - 2,00 zł,

-         Dokument na płycie - 3,50 zł.

 

§2

 

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

 

§3

 

Wpłaty należności ustalonej zgodnie z § 1 dokonuje się na rachunek bieżący Urzędu Miasta Lubań.

 

§4

 

Udostępnienia informacji publicznej w formie kserokopii dokumentów, dokumentu przetworzonego, na dyskietce lub na płycie następuje po dokonaniu opłaty ustalonej w § 1 niniejszego Zarządzenia.

 

§5

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 roku

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć w Biurze Obsługi interesanta (pokój nr 9 , budynek przy ul. 7 Dywizji 14 – I piętro ), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres boi.um@luban.pl

Załączone dokumenty
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (32.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-20 14:05:46, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-20 14:07:58, Ostatnia zmiana: 2007-08-02 08:55:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 10850