Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966600
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa » Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na polepszenie warunków zag obrazek Wersja do druku

            Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

            Właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu może być dosprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej część nieruchomości przyległej , nie mogącej stanowić odrębnej nieruchomości , niezbędnej na poprawę zagospodarowania już  posiadanej nieruchomości.

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

  1. Wniosek zainteresowanego z zaznaczeniem położenia działki, tj. numer działki , obręb, arkusz mapy i powierzchnia.
  2. Mapa ewidencyjna z zaznaczoną nieruchomością.

 

Forma załatwienia sprawy:

  1. Wystąpienie o wydanie opinii w sprawie wnioskowanej dosprzedaży przez merytoryczne Wydziały  Urzędu.
  2. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz wieczysto – księgowej.
  3. Zlecenie opracowania operatu szacunkowego nieruchomości.
  4. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia  oraz opublikowanie wykazu nieruchomości w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.
  5. Przygotowanie protokołu z rokowań.
  6. Zawarcie umowy notarialnej.

 

Termin załatwienia sprawy.

Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w kpa.

Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy notarialnej – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej i wieczysto - księgowej.

 

Opłaty.

            Wnioski oraz załączniki do wniosków są wolne od opłat skarbowych .

Cena zbycia nieruchomości jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

            W przypadku sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lub jej części na cele mieszkaniowe, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobom, które zamierzają tę nieruchomość lub jej część nabyć, udziela się 90 % bonifikaty od ceny zbycia. Warunkiem sprzedaży nieruchomości lub jej części jest złożenie  wniosku łącznie przez właścicieli wszystkich lokali znajdujących się w tym budynku.

            W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji w sprawie zbycia nieruchomości, wnioskodawca zostanie wezwany do uiszczenia zaliczki w kwocie 1.000 zł na poczet pokrycia kosztów opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj.- Dz. U. Nr 261 z  2004 roku, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

- Uchwała Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w   sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność   Gminy Miejskiej Lubań ( Dz.    Urz. Woj. .Doln. Nr 345, poz. 884 z późn. zm.).

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Lubań w Biurze Obsługi Interesanta ( ul.7ej Dywizji 14, pokój numer 9-I piętro).

 

Informacje przygotowała: Agnieszka Granisz


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-16 13:39:09, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-16 13:42:53, Ostatnia zmiana: 2007-02-16 13:42:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2654