Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5965960
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Studium oraz plany zagospodarowania przestrzennego obrazek Wersja do druku

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań

 

Podstawowe założenia gospodarki przestrzennej w mieście określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium określa ogólne kierunki zagospodarowania oraz funkcje terenów w stopniu ogólnym, uszczegółowienie zastępuje w panach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym dokumentem rozwój przestrzenny miasta będzie przebiegał głównie w strefie zachodniej wzdłuż nowej zachodniej obwodnicy (tzn. zachodnia strefa gospodarcza). Wiele terenów będzie jednakże objęta zakazem zabudowy, w tym formami ochrony przyrody (użytki ekologiczne). Stare dzielnice zabytkowe w większości znajdowały się w strefach ochrony konserwatorskich i podlegają szczególnemu nadzorowi konserwatora zabytków.

 

Uchwała Nr XIV/114/99 Rady Miasta w Lubaniu z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubania

- zmiana: Uchwała Nr V/61/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lubania

 

Miasto Lubań podzielone jest na siedem jednostek planistycznych, ok. 70% powierzchni miasta pokrytej jest planami miejscowymi. Polityka przestrzenna miasta zakłada uporządkowanie zabudowy już istniejącej, ekspozycję najbardziej wartościowych obiektów architektonicznych oraz rozwój terenów mieszkaniowych, usługowych oraz nowych terenów aktywności gospodarczych (i również próbę rewitalizacji terenów poprzemysłowych). Z uwagi na duże nasycenie powierzchni miasta obiektami zabytkowymi powstały dwie strefy ochrony zabytkowej (Stefa „A” ścisłej ochrony architektonicznej w obrębie średniowiecznych murów miejskich oraz strefa B” częściowej ochrony konserwatorskiej, obejmująca znaczny fragment miasta w jednostce „Śródmieście” oraz całą jednostkę „Stare Miasto”. W obszarach tych zakłada się utrzymanie funkcji mieszkaniowo – usługowej oraz zachowanie obiektów wartościowych i porządkowanie terenów wokół nich, poprzez likwidację niepotrzebnych zabudowąń gospodarczych, szpecących garaży itp, a także rozwój funkcji centrotwórczych zarówno pod względem gospodarczym, jak i kulturowym. Oprócz opracowanych planów, powstałych w oparciu o aktualne studium istnieją dwie jednostki, dla których nie uchwalono jeszcze nowych planów – Dolina Kwisy oraz Osiedle Willowe.

Planowanie przestrzenne w mieście ma na celu uporządkowanie charakteru zabudowy i stworzenie oddzielnych, nieskonfliktowanych ze sobą stref urbanistycznych – np. tereny mieszkaniowe w połączeniu z usługowymi, tereny usługowe powiązane z przemysłowymi, jednak oddzielone od mieszkaniowych. Np. lokalizacja nowych stref mieszkalnictwa jednorodzinnego koncentruje się  w kilku wyznaczonych obszarach – na Harcerskiej Górze, przy ul. Klasztornej, os. Fabrycznym. Powstawanie nowych terenów aktywności przemysłowych odbywać się będzie w powiązaniu z powstawaniem obwodnicy miejskiej i w koegzystencji z już istniejącymi obszarami przemysłowymi lub przeznaczonymi do rekultywacji. Nowa nić komunikacyjna pozwoli odciążyć centrum miasta od ruchu tranzytowego, przyciągnie ruch samochodowy w pobliże planowanych terenów aktywności gospodarczych, pobudzając do rozwoju gospodarczego.

Tereny południowe miasta przewidywana są nadal na kontynuowanie eksploatacji złoż bazaltu, a po jej zakończeniu na tereny zieleni i wód otwartych. W tej części miasta znajduje się także składowisko odpadów powiatu lubańskiego.

 

Obraz całego Miasta z podziałem na jednostki planistyczne

obrazek
 

1. Uchwała Nr XXXVIII/286/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 243, poz. 3803 z dnia 6 grudnia 2005 roku

 

2. Uchwała Nr XXXVIII/285/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 243, poz. 3802 z dnia 6 grudnia 2005 roku

 

3. Uchwała Nr XXXVIII/284/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 243, poz. 3801 z dnia 6 grudnia 2005 roku

 

4. Uchwała Nr XLVI/351/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 30 maja 2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 151, poz. 2385 z dnia 26 lipca 2006 roku

 

5. Uchwała Nr XLII/369/2002 Rady Miasta Lubania z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego położonego przy ul. Głównej w Lubaniu, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 101 z dnia 23 maja 2002 roku

- zmiana: Uchwała Nr V/60/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku

 

6. Uchwała Nr V/66/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym województwa dolnośląskiego Nr 48, poz. 1114 z dnia 25 kwietnia 2003 roku

 

 

Załączone dokumenty
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań (7.5MB) obrazek pobierz    
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań (22.2MB) obrazek pobierz    
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań (24.2MB) obrazek pobierz    
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań (19.7MB) obrazek pobierz    
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w Lubaniu (12.1MB) obrazek pobierz    
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań (10.3MB) obrazek pobierz    
  Uchwała Nr XIV/114/99 Rady Miasta w Lubaniu z dnia 30 listopada 1999 roku (17.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Załącznik graficzny Nr 2 do Uchwały Nr V/66/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku - ulica Różana (521.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Zobacz także
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubania

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2007-03-06 13:57:28, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2007-03-06 14:18:19, Ostatnia zmiana: 2007-03-07 10:42:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 10428