Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5419219
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Wersja do druku

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 

 

Osoby fizyczne, osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, chcące uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny:

 

Ustalić w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta (pl. Lompy 1, pok. Nr 9, I piętro), czy teren, na którym planowana jest inwestycja objęty jest obowiązującym planem miejscowym (w przypadku, gdy przedmiotowy teren objęty jest obowiązującym planem miejscowym, inwestor jest zwolniony z obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy – występuje do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę)

 

Złożyć podanie o ustalenie warunków zabudowy, które musi zawierać:

  • 3 kopie mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującą teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (obszar obejmujący trzykrotną szerokość frontu działki, na której planowana jest inwestycja /licząc w czterech kierunkach (pn, pd, wsch. i zach)/ w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000    /na jednej z map wymagane jest określenie granic terenu objętego wnioskiem, dwie pozostałe winny zostać czyste/
  • charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a)     określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b)    określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c)     określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

         ·         druk wniosku, który można pobrać na stronie lub bezpośrednio w Wydziale  

     Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, pl. Lompy 1, pok. Nr 9, I piętro

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta Lubań (ul. 7-mej Dywizji 14, I piętro) bądź za pośrednictwem poczty.

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/ opłatę skarbową należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Lubań 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230 - w wysokości 107 zł. Dowód dokonania opłaty składa się wraz z wnioskiem. W przypadku załączonej kopii pełnomocnictwa, nie potwierdzonej przez notariusza, należy uiścić dodatkowo opłatę w wysokości 17 zł.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – 56 zł

 

- Istnieje możliwość zwrotu opłaty skarbowej, w przypadku gdy nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zezwolenia, jedynie na wniosek strony.

 

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

1.    Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2  czynności urzędowe, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

 

Ustalenia warunków zabudowy nie wymagają jedynie roboty budowlane polegające na remoncie lub montażu, przebudowie oraz zmianie przeznaczenia budynku lub jego części, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubań Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przy pl. Lompy 1, pokój nr 9 (I piętro), telefon (0-75) 646 44 35 do 37.

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

]

Informację przygotowała

Jadwiga Skierska

Załączone dokumenty
  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (35.4kB) pobierz pokaż
  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (43kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-11 07:47:31, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-11 07:48:23, Ostatnia zmiana: 2007-02-05 14:49:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4249