Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056891
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2006 r. » Sesja z 6 grudnia 2006 r. obrazek Wersja do druku

Protokół nr III / 3 / 2006

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia  06 grudnia 2006 roku

 

godz. rozpoczęcia: 12.00                                                                zakończenia: 12.45

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W III sesji uczestniczyło 18 radnych w/g załączonej listy obecności ( nieobecny pan Franciszek Bogdanowicz – nieobecność usprawiedliwiona) oraz :

 

-        pan Konrad Rowiński    -  Burmistrz Miasta

-        pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta

-        pani Beata Soczyńska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej

-        przedstawiciel lokalnej prasy.

 

Sekretarzem obrad został pan Tadeusz Biłous.

 

Przyjęto następujący porządek obrad :

1)     Otwarcie obrad.

2)     Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Lubań.

3)     Ślubowanie Burmistrza.

4)     Ślubowanie radnej.

5)     Podjęcie uchwał w sprawach :

-        wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań,

-        wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań,

-        obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 2 w Lubaniu z listy  wyborczej  nr 5 KW Platforma Obywatelska RP utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań,

-        ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubań.

 

Ad. 2

          Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Lubań.

 

Komunikat o wynikach wyborów na burmistrza miasta , które odbyły się w dwóch turach 12 i 26 listopada 2006r. odczytała pani Beata Soczyńska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej.

Komunikat stanowi załącznik do protokołu.

Następnie pani Beata Soczyńska wręczyła panu Konradowi Rowińskiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Lubań.

 

Ad. 3

          Ślubowanie Burmistrza.

Przed objęciem urzędu ,  zgodnie z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym  pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań  złożył ślubowanie o treści :

“ Obejmując urząd  burmistrza miasta, uroczyście ślubuję , że dochowam  wierności prawu ,  a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra  publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta” W swoim wystąpieniu pan Konrad Rowiński – BML – podkreślił , że jest to dla niego moment bardzo ważny .Wyraził nadzieję , że osiągnięcia i zmiany dokonane w okresie ostatnich 4 lat nadal będą kontynuowane. Złożył deklarację bezpartyjności w sprawowaniu mandatu burmistrza oraz przekonanie , że współpraca będzie układała się bardzo dobrze, tak by wspólnie podejmowane działania i decyzje służyły wszystkim mieszkańcom. Przedstawił  najważniejsze zadania , które powinny być kontynuowane i realizowane w  tej kadencji . Zaliczył do nich: przedstawienie programu restrukturyzacji zarządzania zasobami komunalnymi – reorganizację ABK , kanalizację „Zakwisia „ , budowę obwodnicy ul. Łokietka , przebudowę obwodnicy zachodniej Pisarzowice- Zaręba , odbudowę basenu otwartego na Kamiennej Górze, zagospodarowanie starego Miasta oraz wszystkich niezagospodarowanych placów w mieście,remonty nawierzchni dróg.

 

Ad. 4

               Ślubowanie radnej.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – zgodnie z opinią radcy prawnego przez złożeniem ślubowania powinna zostać najpierw zostać podjęta uchwała o obsadzeniu wygasłego mandatu radnego.

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 3  w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 2 w Lubaniu z listy  wyborczej  nr 5 KW Platforma Obywatelska RP  utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań.

 

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała radnych ,że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Lubań Pana Konrada Rowińskiego – wybranego z okręgu wyborczego nr nr  2 z listy wyborczej nr 5 –KW  Platforma Obywatelska RP zgodnie z  art. 194 ust. 1  ustawy  z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z2003 r., Nr 159, poz.1547 z późniejszymi zmianami) –  kandydatką do wstąpienia w skład Rady Miasta Lubań z tej samej listy wyborczej jest pani Halina Bargiel, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

W związku z powyższym – zgodnie  art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnej pani Halina Bargiel  złożyła ślubowanie o treści :

“ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście  obowiązki radnego sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie , mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

 

Ad. 5

              Podjęcie uchwał .

 

Pani Małgorzata Grzesiak poddała pod głosowanie projekty uchwał w sprawach:

1)     wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań

 

     Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

2)     wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań,   

 

     Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

3)     ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubań.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Zbigniew Paluch – wyraził opinię , że jego zdaniem wynagrodzenie burmistrza Miasta powinno być adekwatne do pełnionej funkcji ,zakresu obowiązków i odpowiedzialności . Uważa , że  powinno ono być wyższe niż wynagrodzenia  np. prezesów spółek.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zwróciła się z zapytaniem czy wypowiedź pana Zbigniewa Palucha traktować należy jako wniosek o podwyższenie wynagrodzenia?

 

Pan Arkadiusz Słowiński – wypowiedź pana Zbigniewa Palucha zawiera stwierdzenie , że projekt uchwały popiera i będzie za nim głosował.

 

Pan Zbigniew Paluch – potwierdził ,że będzie głosował za podjęciem uchwały.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubań pod głosowanie.

 

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 12 za , 1 przeciwnym ( pan Stanisław Bykowski) i 5 wstrzymujących się.

 

Pan Stanisław Bykowski – stwierdził ,że jest przykro , że już dzisiaj rozpatrywany jest projekt uchwały o wynagrodzeniu burmistrza. Wyraził zdanie, że proponowane zarobki nie są takie małe jak na Lubań.

Za podjęciem tej uchwały głosował cały klub PO.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz –  podjęcie uchwały o wynagrodzeniu burmistrza nakłada na Radę ustawa o samorządzie . Ponieważ rozpoczęła się nowa kadencja ,Rada musi takie wynagrodzenie ustalić. Ustosunkowując się do wypowiedzi pana Stanisława Bykowskiego dotyczącej wysokości wynagrodzenia poinformował ,że netto jego wynagrodzenie wynosi około 5.600 zł i nie wydaje się ,że za wykonywaną pracę jest ono wygórowane.

 

Pan Marian Zwierzański podjęcie uchwały o wynagrodzeniu burmistrza nakazuje ustawa , na mocy której wynagrodzenie burmistrza ustalane jest na kadencję. Od 18.11.2006 r. burmistrz nie pobierał wynagrodzenia.

 

Pan Krzysztof Krawiec – zwrócił się z prośbą , by dokładnie czytać uzasadnienia do uchwał zanim zabierze się głos w dyskusji.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zwróciła się z prośbą , by o końca tygodnia radni złożyli przekazane im wcześniej dokumenty dotyczące spraw organizacyjnych. Poinformowała o wypełnieniu oświadczeń majątkowych , które powinny uwzględniać stan na 31 grudnia 2005 roku oraz stan posiadania na

30 listopada 2006 roku.

 

Pani Anna Krawiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego UM – poinformowała , że zgodnie z opinią Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenia majątkowe radni składają zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2005 roku wraz z kopią PIT bez uwzględnienia stanu na dzień 30 listopada 200 roku.

 

Pani Małgorzata Grzesiak  cofnęła swoją informację, co do złożenia oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 30.11.2006r.

 

Na zakończenie obrad radnym przekazany został projekt budżetu Miasta na rok 2007

 

Pan Marian Kwolik – zwrócił się do radnych z prośbą o dokładne wypełnienie oświadczeń majątkowych.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego Przewodnicząca Rady ogłosiła zakończenie obrad III sesji RM.

 

 

 

Prot.JMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-03 13:25:35, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-03 13:26:12, Ostatnia zmiana: 2007-01-03 13:26:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3317