Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054272
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2006 r. » Sesja z 29 listopada 2006 r. obrazek Wersja do druku

 

Protokół nr II / 2 / 2006

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia  29 listopada 2006 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                  zakończenia: 10.50

 

Otwarcia sesji , zwołanej na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2006 roku  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W II sesji uczestniczyło 19 radnych w/g załączonej listy obecności ( nieobecny pan Tadeusz Sztaba – nieobecność usprawiedliwiona) oraz :

 

- pan Konrad Rowiński    -  Burmistrz Miasta

- pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta

 

Sekretarzem obrad został pan Jan Baniak.

 

Do zaproponowanego porządku obrad uwagi i wnioski zgłosili:

 

Pani Małgorzata Grzesiak – z uwagi na zbyt krótki okres czasu ,jaki upłynął od pierwszej sesji a tym samym brakiem możliwości zapoznania się radnych z protokołem  jego przyjęcie  nastąpi na następnej sesji RM wraz z protokołem z dzisiejszych obrad.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad w punkcie 3

„ podjęcie uchwał” o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego dotyczącego jego osoby. Na pierwszej sesji  burmistrz nie złożył ślubowania radnego co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu radnego. Z przyczyn formalnych koniecznym jest jednak podjęcie uchwały w tej sprawie.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – w imieniu własnym i klubu radnych OKW Lubań 2006 zgłosił wniosek o wykreślenie z zaproponowanego porządku obrad punktu 2 „ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji” i wpisanie w zamian punktu „ Zapytania i wnioski ”.

 

Pan Marian Kwolik zgłosił wniosek o dopisanie punktu 4 „ Zakończenie obrad sesji ”.

 

W wyniku przeprowadzonego przez panią Małgorzatę Grzesiak – Przewodnicząca Rady” jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad :

 

1)     Otwarcie obrad.

2)     Zapytania i wnioski.

3)     Podjęcie uchwał w sprawach:

-        określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

-        stawek podatku od środków transportowych.

-        wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań

4)     Zakończenie obrad sesji.

 

Ad. 2

             Zapytania i wnioski

 

Pan Jerzy Wawrzyniak zgłosił wniosek by w czasie sesji wszyscy w niej uczestniczący mieli wyłączone telefony komórkowe ,by ich dźwięk nie zakłócał porządku obrad.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz –w imieniu klubu radnych OKW 2006 i własnym zgłosił wniosek o rozważenie możliwości zmiany liczby komisji stałych RM tak aby rozdzielić Komisję Budżetowo – Gospodarczą na dwie odrębne komisje tj. Komisję Budżetu i Komisję Gospodarki Miejskiej  Ostatnia nowelizacja statutu powołała tylko trzy komisje . W poprzedniej kadencji działała Komisja Mieszkaniowa,  która również została zlikwidowana.

 

Pan Marian Kwolik – odnosząc się do wniosku pana Franciszka Bogdanowicza przypomniał genezę nowelizacji statutu i regulaminu Rady. W pracach Komisji Statutowej, która pracowała nad zmianą statutu uczestniczył przedstawiciel klubu radnych OKW Lubań 2006 i mógł taki wniosek zgłosić .

Przy przyjętych  przez Radę poprzedniej kadencji zmian w statucie radni merytorycznie będą pracować w pracy jednej wybranej komisji , w pozostałych będą mogli uczestniczyć. Nie będzie wówczas tak , jak było przy poprzednim rozwiązaniu , że radni uczestniczący w pracach dwóch komisji często  wydawali różne opinie . Odnosząc się do wspomnianej przez przedmówcę likwidacji Komisji Mieszkaniowej stwierdził ,że nie jest to prawdą , ponieważ Zespół Opiniodawczy do spraw przydziału mieszkań powołuje burmistrz. Stwierdził , że jest zwolennikiem , by do czasu ukonstytuowania się  Rady  nie dokonywać żadnych zmian i spróbować popracować w komisjach przyjętych w statucie. Zwrócił się z wnioskiem pod adresem Przewodniczącej Rady o podjęcie prac nad znowelizowaniem uchwały RM w sprawie wysokości diet dla radnych w taki sposób, by wysokość dotychczasowej diety, która przysługiwała radnemu pracującemu w dwóch komisjach w takiej samej wysokości przysługiwała radnemu pracującemu w jednej merytorycznej komisji RM.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – ustosunkowując się do wypowiedzi pana Mariana Kwolika stwierdził , że jako przedstawiciel klubu radnych zgłaszał swoje wątpliwości co do proponowanej przez Komisję Statutową liczby komisji jednak wątpliwości te nie zostały uwzględnione.

Zgłosił wnioski w sprawach:

-        przedstawienia ogólnego harmonogramu prac związanych z kanalizacją tzw. „Zakwisia”. Wspólnota przy ul. Różanej planuje wybudowanie nowego szamba, na które planuje  przeznaczyć kwotę 12 tys. zł. Mając na uwadze fakt , że teren ten w przyszłości ma zostać skanalizowany ,sam próbuje ich od tego odwieść. Podanie takiego przybliżonego harmonogramu prac uspokoi  mieszkańców tego rejonu,

-        próby wyszukania specjalistycznej firmy specjalizującej się w czyszczeniu szamb  oraz podanie ewentualnego kosztu usługi jaki musiałaby ponieść zainteresowana wspólnota,

-        przedstawienia kalkulacji cenowej wywozu 1 m3 szamba ( co powoduje tak wysoką cenę?)

Zwrócił się z zapytaniem kiedy rozpoczną się prace nad nowelizacją uchwały RM o utrzymaniu czystości w gminie. Zgłosił też wniosek by  w pracach nad nowelizacją tej uchwały brali udział kierownicy ABK.

 

Pan Henryk Rogacki – zwrócił się z apelem , by zakończyć dyskusję nad strukturą Rady , bo dziś ona nic nie przyniesie . Dyskusje takie powinny odbywać się w klubach radnych , bo na dzień dzisiejszy nie ma powołanych komisji Rady.

 

Pan Mieczysław Iwanow zgłosił wniosek w sprawie naprawy jezdni na ul. Klasztornej , która zapada się przy płocie ogrodów działkowych oraz naprawy jezdni na ul. Fabrycznej Osiedle , gdzie jest dziura zastawiona tylko barierką , ten stan trwa już zbyt długo.

 

Pan Eugeniusz Wilanowski – zgłosił wniosek o naprawę zdewastowanego planu zabaw przy ul. Skalniczej i ewentualne postawienie na nim jednej lampy.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił wniosek o uruchomienie jednego punktu świetlnego przy ul. Garbarskiej.

 

Pan Jerzy Wawrzyniak – zgłosił wniosek o zlikwidowanie zapadliska na ul. Fabrycznej 1 .

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wniosek o jak najszybsze usunięcie zapadliska kostki brukowej na ul. Brackiej.

 

Pan Krzysztof Krawiec – zwrócił się z zapytaniem , czy w przyszłości punktu zapytania i wnioski nie można przełożyć na koniec porządku obrad tak by najpierw zająć się meritum czyli uchwałami?

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zawsze celowo punkt „zapytania i wnioski” zgłaszane były przez punktem „uchwały” po to by pod koniec sesji burmistrz mógł na niektóre z nich  odpowiedzi.

 

Pan Krzysztof Jaworski – odnosząc się do wniosków zgłoszonych przez pana Arkadiusza Słowińskiego stwierdził ,że pan Słowiński , który jest radnym już czwartą kadencję powinien wiedzieć ,że wnioski  takie jak uruchomienie lampy czy uzupełnienie kostki można składać bezpośrednio do wydziałów Urzędu a nie zajmować nimi czasu całej Radzie.

 

Pan Marek Kardela – zgłosił wniosek , by w ogólnym harmonogramie prac kanalizacyjnych , jakie będą prowadzone na „Zakwisiu” ujęta została również ul. Wyspowa.

 

Pan Stanisław Bykowski – zgłosił wniosek o założenie jednego punktu świetlnego przy ul. Klasztornej od ul. Esperantystów , który został tam zlikwidowany przy kanalizacji ulicy.

 

 

Ad. 3

          Podjęcie uchwał.

 

Uzasadnienie projektów uchwał przedstawił pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta.

 W projekcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości powiększone zostały stawki podatkowe obowiązujące w 2006r. o 0,09% przyjmując jednocześnie maksymalne stawki podatku od nieruchomości ogłoszone przez Ministra Finansów. Przyjęto stawki maksymalne ponieważ większość podmiotów działających na terenie miasta jest podmiotami bogatymi , np. banki. Zgodnie z ordynacją podatkową burmistrz ma możliwość udzielania pomocy w regulowaniu zobowiązań podatnikom będącym w trudnej sytuacji oraz przedsiębiorcom w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty.

W projekcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych zastosowane zostały natomiast stawki minimalne, które są niższe od stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów i uwzględniają interesy głównie małych przedsiębiorców zajmujących się transportem.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz zwrócił się z zapytaniem czy markety funkcjonujące na terenie miasta płacą podatek od nieruchomości , na jaki czas są z  niego zwalniane ,kto płaci opłaty od środków transportowych i  jakie firmy płacą największe podatki ?

 

Pan Marian Zwierzański – skarbnik Miasta – wszystkie markety działające na  terenie Miasta płacą podatek od nieruchomości . Z płacenia podatku do końca roku zwolniony jest zgodnie ,z ordynacją podtkową , niedawno otwarty market „Netto” oraz „Brikomarche”. Najwięcej środków z opłat transportowych dostarcza PKS – około 80%.Podatki od środków transportowych płacą ci , którzy zarejestrują pojazdy w Wydziale Komunikacji Starostwa.

 

Pan Zbigniew Paluch zgłosił uwagę  by z uzasadnienia projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych wykreślił pkt ł , który nie istnieje.

 

W wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącą Rady głosowania :

 

1)     uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podjęta została jednogłośnie,

2)     uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych podjęta została jednogłośnie,

3)     uchwała w sprawie  wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań podjęta została jednogłośnie.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – ustosunkowując się do zgłoszonych konkretnych wniosków dotyczących m.in. zainstalowania punktów świetlnych , naprawy placu zabaw , usunięcia zapadlisk stwierdził , że ich załatwienie w tej chwili nie jest możliwe , ponieważ środki w tegorocznym budżecie są wyczerpane .Sugestie te są bardzo słuszne i ich realizację  należy uwzględnić w budżecie przyszłorocznym.

Odniósł się do wniosków i zapytań dotyczących:

-        usunięcia zapadliska kostki brukowej na ul. Brackiej – jeśli nie będzie to inwestycją to usunięte zostanie do końca tygodnia,

-        usunięcia zapadliska na ul. Klasztornej  - sprawdzimy czy jest to inwestycja,

-        podania harmonogramu prac  skanalizowania „Zakwisia” – myśli , że da się określić mniej więcej termin , kiedy w tym konkretnym przypadku będzie robiona kanalizacja. Określenie tego terminu  może być jednak z dokładnością 1- 1,5 roku,

-        pomocy w wyszukaniu  firmy , która specjalizuje się w oczyszczaniu szamb – wiedzę taką na pewno mają ABK. Poprosi pana Wiesława Wydrę by pomóc mieszkańcom ul. Różanej w oczyszczeniu szamba,

-        uruchomienia punktu świetlnego przy ul. Garbarskiej – sprawdzimy czy w tym przypadku jest to tylko podłączenie kabli czy inwestycja,

-        rozpoczęcia prac nad nowelizacją uchwały RM o utrzymaniu czystości w gminie- nie wie o co w tym wniosku chodzi.

Pan Arkadiusz Słowiński – w uchwale tej są pewne zapisy dotyczące wysokości odpłatności za wywóz nieczystości krzywdzące osoby samotne lub starsze. Odniósł się do wypowiedzi pana Krzysztofa Jaworskiego dotyczącej zgłaszania wniosków bezpośrednio do wydziałów UM – stwierdził ,że zgłoszone przez niego wnioski nie dotyczyły jak to określił pan Jaworski uzupełnienia kostki czy naprawy lampy ale były to wnioski , które wymagają decyzji politycznych.

 

Pan Krzysztof Jaworski – zwrócił się do pana Arkadiusza Słowińskiego z zapytaniem, czy decyzji politycznych wymagało też wyłożenie przed drugą turą wyborów na burmistrza  w Kościele biuletynu?

 

Pani Małgorzata Grzesiak przerwała dyskusję prowadzona przez panów Arkadiusza Słowińskiego i Krzysztofa Jaworskiego.

 

Pan Wiesław Wydra – jako radny ustosunkował się  wniosków dotyczących:

-        usunięcia zapadliska kostki na ul. Brackiej – jest to przykład złej sieci  kanalizacyjnej w całym mieście.

-        Zapadlisko to trzeba rozkopać aby zobaczyć na jakiej długości należy wymienić rurę. Kosztorys przygotuje Wydział TI,

-        zapadlisko na ul. Klasztornej – spowodowane jest wieloletnią awarią rurociągu . Jest to inwestycja,

-        czyszczenia szamb – sprzęt  „wuko”, którym można oczyścić szamba  posiada LPWiK.. Budowa nowego szamba nie ma sensu ponieważ nie zwiększy się jego pojemność,

-        podania harmonogramu prac kanalizacyjnych „Zakwisia”  decyzję może podjąć burmistrz w 2007 r.

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca RM – poinformowała o terminie odbycia grudniowej sesji, która odbędzie się 19 grudnia 2006r. o godz. 9.30 . Sesja poświęcona będzie pierwszemu czytaniu budżetu. Po części merytorycznej sesji odbędzie się spotkanie opłatkowe.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – w miesiącu grudniu będzie musiała odbyć się jeszcze sesja , na której burmistrz złoży ślubowanie.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – nie udzielona została odpowiedź na wniosek zgłoszony przez pana Franciszka Bogdanowicza.

 

Pan Marian Kwolik zgłosił kontrwniosek by wniosku zgłoszonego przez pana Franciszka Bogdanowicza nie rozpatrywać na dzisiejszej sesji.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – wniosek został przyjęty do wiadomości .Ponieważ nie ma powołanych jeszcze komisji Rady  wniosek powinien być przeanalizowany  przez poszczególne kluby radnych. Złożył deklarację uczestnictwa w posiedzeniach wszystkich klubów.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca RM – odnosząc się do wniosku zwróciła się z prośbą , by teraz nie robić czegoś , co zakłóci bieg pracy Rady. Do wniosku można powrócić po dokładnym go przeanalizowaniu i rozpatrzeniu przez wszystkie kluby radnych.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego Przewodnicząca Rady ogłosiła zakończenie obrad II sesji RM.

 

 

 

Prot. JMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-03 13:12:58, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-03 13:13:35, Ostatnia zmiana: 2007-01-03 13:13:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3304