Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964918
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Uchwały Rady Miasta Lubań okołobudżetowe obrazek Wersja do druku

Uchwała Nr II/2/2006

Rada Miasta Lubań

z dnia 29 listopada 2006 roku

 

 

W sprawie

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

Podatek od nieruchomości wynosi odpowiednio

1.    Od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych od1 m2 powierzchni użytkowej 0,57 zł

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 18,60 zł

c)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,66 zł

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

e)      od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,75 zł

f)        pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,23 zł

2.    Od budowli:

a)      2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3.    Od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,69 zł

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,65 zł

c)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,34 zł

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XL/290/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku.

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

 

                                                                                                            

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/2/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

W obwieszczeniu zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm. z 2006 r.) zgodnie, z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5 ust. 1). Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. W roku 2006 w okresie trzech pierwszych kwartałów wskaźnik ten wyniósł 0,09% (Monitor Polski Nr 73, poz.737 z 2006 r.)

 

W projekcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok, powiększono stawki podatkowe obowiązujące w 2006 roku o 0,09% jednocześnie przyjmując maksymalne stawki w podatku od nieruchomości ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 25 października 2006 roku.

Powyższe spowoduje realny wzrost stawek w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2006 w następujący sposób:

- o 1,0179%, tj.: o kwotę 0,01 zł dla budynków mieszkalnych lub ich części,

- o 1,0092%, tj.: o kwotę 0,17 zł dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

- o1,0093%, tj.: o kwotę 0,08 zł dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

- o 1,0108%, tj.: o kwotę 0,04 zł dla budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

- o 1,0097%, tj.: o kwotę 0,06 zł dla budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatne statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

- o 1,0147%, tj.: o kwotę 0,01 zł od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,

- o 1,0111%, tj.: o kwotę 0,04 zł od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,

- o 1,0303%, tj.: o kwotę 0,01 zł od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Proponowany wzrost stawek podatkowych w roku 2007 podatku od nieruchomości umożliwia wzrost dochodów budżetowych o ok. 1,01% w stosunku do roku 2006.

Wzrost podatku od nieruchomości w roku 2007 jest  niższy od wzrostu z roku 2006 i nie będzie stanowił zagrożenia dla  bytu najuboższych mieszkańców miasta oraz dla prowadzących działalność gospodarczą.

W roku 2007, podobnie jak w zeszłych latach istnieje możliwość udzielenia pomocy w regulowaniu zobowiązań podatkowych, przez Burmistrza Miasta – podatnikom będącym w trudnej sytuacji oraz przedsiębiorcą – w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia zobowiązań na raty, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-11-30 10:45:19, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-11-30 10:52:53, Ostatnia zmiana: 2006-11-30 10:52:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3275