Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5961763
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2006 » Sesja L z 24 października obrazek Wersja do druku

Protokół nr L  / 50 / 2006

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia  24 października  2006 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                               zakończenia: 12.00

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik –  Przewodniczący Rady Miasta.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych , przy  którym  może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W L sesji uczestniczyło 21  radnych w/g załączonej listy obecności  oraz :

-        pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-        pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta

-        pan Marian Zwierzyński - Skarbnik Miasta,

                                                                                                                       

Sekretarzem  obrad został  pan Jan Sajan.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 

1)       Otwarcie obrad.

2)       Przyjęcie protokołu  XLIX  sesji RM.

3)       Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)       Informacja z działalności Rady Miasta Lubań IV kadencji  2002 – 2006 r.

6)       Podjęcie uchwał.

7)       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

8)       Komunikaty.

9)       Część uroczysta

 

Ad. 2

           Przyjęcie protokołu  XLIX  sesji RM.

 

Protokół XLIX sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3

              Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań obejmujące okres miesiąca października br. przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in.  w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycjach .

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

               Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wniosek w sprawie ponownego przeanalizowania projektu dotyczącego organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kopernika i Papieża Jana Pawła II w rejonie Motelu Łużyckiego. Wdrażany obecnie projekt polegający na zastosowaniu świateł wzbudzanych na przejściu dla pieszych i wyznaczonych kierunków dla pojazdów spowoduje korki na w/w skrzyżowaniu. Wnioskuje o budowę ronda lub pełnej sygnalizacji świetlnej.

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił zapytania w sprawach :

-        czy stadion kartingowy  przy ul. Działkowej jest przeznaczony do sprzedaży na kolejny market?,

-        czy ogrody działkowe przy tym stadionie idą na sprzedaż pod budownictwo indywidualne?,

-        czy działkowcy z ogrodu nr 4 otrzymają odszkodowanie za skutki powodzi?

 

Pani Maria Skórniak – zgłosiła zapytania w sprawach :

-        dlaczego zdjęto tablicę na cmentarzu w Uniegoszczy? ,

-        czy prawdą jest , że ten cmentarz został sprzedany osobie prywatnej?,

-        czy ustawienie znaku drogowego na parkingu przy ul. Tkackiej jest prawidłowe , czy wyjazd z parkingu ma pierwszeństwo  w stosunku do ul. Tkackiej? Ustawiony tam znak jest zasłonięty budynkiem i widoczny jest w ostatniej chwili,

Ustosunkowała się również do odpowiedzi udzielonej na wniosek dotyczący oznakowania pionowego miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy PUP – przykrym jest fakt , że pomimo wcześniejszych deklaracji odpowiedź jest negatywna ze względu na brak środków finansowych.

 

Pan Stanisław Bąk – zgłosił zapytanie  w sprawie nieprawidłowości funkcjonowania administracji cmentarza komunalnego – dlaczego zarząd ma wyłączność wykonywania usług( budowa grobowców) , dlaczego koszty tych usług są tak wysokie, dlaczego są różnice w cenie usług między cennikiem znajdującym się w administracji a ceną płaconą za usługę?

 

Pan Ryszard Piekarski - zgłosił wniosek o dokonanie zakupu oraz zamontowanie zegarów astronomicznych w celu polepszenia użytkowania oświetlenia ulicznego. Wypowiedział się również , by przyszła Rada zajęła się reorganizacją ABK.

 

Pani Małgorzata Grzesiak –zgłosiła zapytania dotyczące :

-        wizyty orkiestry ze Skjery – czy była ona planowana w tym roku , jaki był program  pobytu i cel  jej zaproszenia, jakie koszty poniósł samorząd za noclegi – gdzie zostali zakwaterowani muzycy?,

-        czy Burmistrz zamierza odnieść się do artykułu zamieszczonego w tygodniku „NIE” , którego treść godzi w dobre imię miasta i rady? Prosi o odpowiedź , czy Rada Muzeum udzieliła dyrektorowi Muzeum  wsparcia w zakupie obrazu autorstwa p. L. Wiertla? Jaki był podział środków przekazanych przez Radę Muzeum na zakup eksponatów ?

 

pan Arkadiusz Słowiński zgłosił zapytania w sprawach:

-        terminu remontu kładki nad rzeką Kwisą przy ul. Robotniczej,

-        przeznaczenia terenu po likwidowanych garażach przy ul. Staszica. Czy właściciele garaży uzyskają od władz miasta nową lokalizacją na garaże?,

-        czy prowadzone są rozmowy na temat dowozu nieczystości stałych z terenu gminy Leśna? Czy jest na to zgoda władz miasta?

Oraz wniosek w sprawie podjęcia kroków w celu zapewnienia mieszkańcom kwartału ulic Tkacka, Bracka , Wąska spokoju nocnego w każdą noc z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę. Podejmowane przez mieszkańców interwencje wywołują agresję młodzieży lub osób starszych, które w w/w miejscu najczęściej spożywają alkohol głośno się przy tym zachowując.

 

Ad. 5

            Informacja z działalności Rady Miasta Lubań IV kadencji  2002 – 2006 r.

 

Informację z działalności Rady Miasta Lubań IV kadencji przedstawił pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady.

W informacji szczegółowo omówione zostały działania podejmowane przez RM i poszczególne jej komisji w okresie od 2002 do 2006 roku, , szkolenia radnych , współpraca zagraniczna oraz zmiany osobowe , jakie nastąpiły w składzie osobowym RM.

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Na obrady przybył pan Jerzy Zieliński – były radny RM.

 

Ad. 6

             Podjęcie uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1)       Zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

2)       Zmiany uchwały Nr XLI/308/2005 Rady Miasta Lubań z dnia  28 grudnia 2005 r. w sprawie  „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii w mieście Lubaniu na 2006 rok”.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

3)       Zmiany budżetu miasta Lubań na 2006 rok.

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały.

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości

Opinie Komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Rekreacji i Komisji Budżetu pozytywne.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – zgłosił zapytanie dotyczące § 2 pkt 4 remontu budynku przy pl. Lompy – co jest jego powodem?

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza – w budynku na II piętrze nastąpiło pęknięcie rurki, co spowodowało zalanie niższych kondygnacji .Są to szkody uznane przez PZU.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – kto teraz ten remont wykonuje?

 

Pan Wiesław Wydra – remont wykonywany jest przez konserwatora zatrudnionego przez dyrektora MOPS.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4)       Zmiany uchwały Nr XLIII/312/2006 RM Lubań z dnia 31.01.2006 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  LPWiK Sp. z o.o  w Lubaniu na lata 2006 – 2008.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 7

           Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski w sprawach:

-        ponownego przeanalizowania projektu dotyczącego organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kopernika i Papieża Jana Pawła II - nie widzi celu zmiany organizacji ruchu w tym rejonie. Było to jedyne możliwe realne wykonanie .Będzie znajdowało się tam dobre zabezpieczenie przejścia dla pieszych a samochody będą jeździły wolniej, Stanowiska tego nie podzielił pan Franciszek Bogdanowicz

-        ustawienia znaku drogowego na parkingu przy ul. Tkackiej- jest to rozwiązanie złe , które należy  uporządkować,

-        remontu kładki nad rzeką Kwisą przy ul. Robotniczej- jest wykonawca , remont będzie robiony.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski w sprawach:

-        ogrodów działkowych przy ul. Działkowej – nie jest to nasza własność tylko ogrodów działkowych. Kilka  lat temu tym terenem zainteresowana była pewna firma , ale miasto nie wyraziło zgody. Na    terenie  tym nie ma planu zagospodarowania.,

-        odszkodowania za powódź – nie jest przewidziana , pomoc przewidziana jest tylko za zniszczone  mienie komunalne,

-        cmentarza w Uniegoszczy – cmentarz nie został sprzedany: Tablica została zdjęta ponieważ była zniszczona. Zamontowana zostanie nowa ,

-        wizyty orkiestry ze Skjery – nie był to pobyt planowany, wszystkie koszty były pokryte przez orkiestrę. Na pobycie tym miasto nic nie straciło. Orkiestra sama dokonała wyboru miejsca , w którym nocowała.

-        przeznaczenia terenu po likwidowanych garażach przy ul. Staszica i czy właściciele garaży uzyskają od władz miasta nową lokalizacją na garaże – nie ma na razie żadnej decyzji o wypowiedzeniu umów na  garaże. W przyszłości teren ten przeznaczony zostanie na park – promenadę,

-        czy prowadzone są rozmowy na temat dowozu nieczystości stałych z terenu gminy Leśna? Czy jest na to zgoda władz Miasta – odbyło się spotkanie , na którym chciano dowiedzieć się , kiedy z niego korzystała będzie Olszyna, która partycypowała w kosztach jego budowy. Na razie nie ma decyzji w sprawie dowozu nieczystości z terenu Leśnej,

-        artykułu zamieszczonego w tygodniku „NIE”- nie ma zamiaru do niego się odnosić.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad. 8

               Komunikaty

Pan Marian Kwolik poinformował o:

-        zaproszeniu radnych na uroczystości związane ze Świętem Niepodległości i uroczystym wręczeniu sztandaru dla OTPS,

-        posiedzeniu Komitetu Ufundowania Sztandaru dla OTPS , które odbędzie się w dniu 6.11.2006 r. o godz. 17.00.

 

Ad. 9

               Część uroczysta.

 

W związku  z zakończeniem pracy w IV kadencji RM radni otrzymali pamiątkowe podziękowania , które wręczyli pan Marian Kwolik i pan Konrad Rowiński.

 

Podziękowania za owocną współpracę złożyli Przewodniczący RM , Burmistrz Miasta ,pan Jerzy Zieliński

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad L  sesji RM Lubań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:45:35, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-29 14:46:19, Ostatnia zmiana: 2006-11-29 14:46:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3255