Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968803
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja VII z 25 marca obrazek Wersja do druku

 

Protokół Nr VII / 7/ 2003/3

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 25  marca 2003 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                           zakończenia: 15.20

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych , przy  którym  może obradować  i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W VII sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności  oraz

-      pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta ,

-      pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-      pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-      pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta,

-      pan Edward Szafraniec - Prokurator Rejonowy,

-      pan Dariusz Kliś - sędzia Sądu Rejonowego,

-      pana podinsp.Tadeusz  Sumara – Komendant Powiatowy Policji,

-      pana płk Jan Toma -Z-ca  Komendanta Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej,

-      pan mł. brygadier  Roman Mroczkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży                                                         Pożarnej

-      pan Marian Tokarczyk  - Komendant Straży Miejskiej

-      przedstawiciele lokalnych masmediów.

 

Sekretarzem obrad została pani Małgorzata Grzesiak.

 

Propozycję  zmiany porządku obrad zgłosił pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM. Dotyczyła ona wprowadzenia dodatkowego punktu porządku obrad  “ Rozpatrzenie skarg” – jako punktu 7 oraz zmiany  kolejności rozpatrzenia  punktu “ Interpelacje , wnioski , zapytania” – jako punktu 8 oraz “Komunikaty” jako punktu 9. Propozycja została zaakceptowana.

 

Porządek obrad :

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie protokołu VI sesji RM.

3.    Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań  w okresie międzysesyjnym.

4.    Informacja na temat bezpieczeństwa w mieście.

5.    Uchwalenie Statutu Miasta Lubań.

6.    Uchwały.

7.    Rozpatrzenie  skarg.

8.    Interpelacje , zapytania i wnioski.

9.    Komunikaty.

 

Ad. 2

            Protokół VI sesji RM  został przyjęty.

Ad. 3

            Sprawozdanie z pracy Burmistrza  Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza obejmuje okres od   25.02. do 24.03. 2003r. W omawianym okresie :

 

w zakresie spraw organizacyjno – prawnych :

Burmistrz podpisał 22 zarządzenia m.in.w sprawach:

-           rozłożenia na raty zaległych czynszów i opłat komunalnych ( 6 zarządzeń),

-           planu kont dla budżetu miasta oraz zakładowego planu  kont jednostki i zasad obiegu

dokumentów księgowych przy użyciu   komputera,

-           ustalenia planu umorzeń środków trwałych oraz wartości  niematerialnych i prawnych ,

-           do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

-           ustalenia od 1 kwietnia br. stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej  lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej ( wzrost o 4 %),

-           zasad i trybu składania informacji o zobowiązaniach Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne GM Lubań,

-           zmiany budżetu miasta Lubań na 2003 rok;

-           kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod  względem legalności, gospodarności i celowości,  

-           wyznaczenia pani Elżbiety Sindrewicz – Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta na Rzecznika Dyscyplinarnego .

 

Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 4 projekty uchwał.

 

w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

1.         przeprowadzono prace pielęgnacyjne :

-           wycinki drzew  - ( ul. Górnicza, Główna, Skłodowskiej, Łużycka, Różana-  przy Młynówce)

-           przeprowadzono przegląd i zakwalifikowano do prac pielęgnacyjnych -podcinki drzew

   ( akacje – 2 szt.) - Park KAMIENNA GÓRA

2.         przeprowadzono prace naprawcze kanałów kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy ul. Rynek 1. oczyszczono 3 studnie  oraz zlokalizowano odcinek uszkodzonego kanału deszczowego 300 na ul. Rynek ( na wysokości tunelu przy Ratuszu) ;

3.         Dokonano przeglądu stanu technicznego opraw typu parkowego. W wyniku aktów wandalizmu uszkodzono i zniszczono – 21 punktów .

4.         W ramach prac konserwacyjnych usunięto szkody na obwodach oświetlenia drogowego wynikające z aktów  wandalizmu: zamontowano klosze na ulicy Brackiej ( 6szt ) – koszt 300 zł; zamontowano płytę ochronną na reflektorze iluminacji Baszty Brackiej ( przy obelisku) – koszt 700 zł; wymieniono słup parkowy na ulicy B.Śmiałego ( ze względu na zły stan techniczny) - koszt 644 zł;

5.         W ramach przeprowadzonych przeglądów stanu technicznego urządzeń dokonano kontroli ilościowej  koszy ulicznych – zinwentaryzowano uszkodzenia oraz braki elementów koszy.

                                                                              

w zakresie promocji miasta :

 

1.         odwołano z dniem 28.02.2003r.pana  Leszka Mącznika ze stanowiska dyrektora Miejskiego Domu Kultury,

2.         powierzono pełnienie obowiązków dyrektora MDK z dniem 1 marca 2003r. Kazimierzowi Kiljanowi – pracownikowi MDK,

3.         otrzymano od Wojewody Dolnośląskiego 83.790 zł na dofinansowanie zadania własnego gminy w formie dożywiania uczniów, co przy dotacji miasta w wysokości 51.000 zł pozwoli na dofinansowanie 245 uczniów ,którzy otrzymają pełne zestawy obiadowe,

4.         od 3.03.2003 zatrudniono 2 stażystów na prowadzenie punktu Informacji Europejskiej, który mieści się przy ul. Brackiej 12,

5.         udostępniono osobom bezrobotnym kawiarenkę internetową , prowadzoną przez  Agencję Rozwoju Miasta, z której mogą korzystać w godzinach rannych ,

 

w zakresie realizacji budżetu miasta :

 

1.         wydano około 6 .000 decyzji dotyczących wymiaru podatków,

2.         prowadzone są  egzekucje podatków i opłat lokalnych,

3.         w celu ograniczenia zobowiązań wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubań  monitoring stanu zadłużenia  jednostek organizacyjnych w celu kontrolowania  i regulowania wysokości zobowiązań oraz dążenie do ograniczenia wielkości zobowiązań wymagalnych.

4.         prowadzone są prace związane z przygotowaniem i sporządzeniem bilansów za rok 2002

 

w zakresie inwestycji i remontów  :

 

1.         zakończono wykonywanie awaryjnych remontowych robót drogowych związanych z usuwaniem zagrożenia dla ruchu niebezpiecznych wyłomów w jezdniach ulic administrowanych przez miasto z użyciem mas asfaltowych na zimno. Remonty objęły takie ulice, jak: Worcella, K. Wielkiego, Esperantystów, Szymanowskiego, Torową, Izerską i Mostową,

2.         dokonano , w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, wyboru wykonawcy prac związanych z utrzymaniem w roku 2003 oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń zabezpieczających ulic na terenie miasta, administrowanych przez Gminę Miejską Lubań. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma pana Ryszarda Młyńczyka z Lwówka Śląskiego ,

3.         trwają prace związane z ogłoszonym przetargiem na wybór Inżyniera Konsultanta (inwestora zastępczego) inwestycji „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy Siekierczyn”,

4.         ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót drogowych związanych z wykonaniem w roku 2003 remontów cząstkowych masą bitumiczną na gorąco nawierzchni jezdni i chodników dróg – ulic administrowanych przez Gminę Miejską Lubań,

5.         wprowadzono oznakowanie zmiany organizacji ruchu na odcinku ulicy Wąskiej w Lubaniu (od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Bracką) z obowiązującego dotychczas  ruchu dwukierunkowego na ruch jednokierunkowy.

6.         wydano decyzję na zajęcia pasów drogowych pod roboty telekomunikacyjne: chodnik na Placu Okrzei (podłączenie linii światłowodowej do budynku przychodni zdrowia)oraz pobocza ulic: Oficerska, Szafirowa i Rubinowa w celu wykonania linii telekomunikacyjnych dla mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych Fabryczna Osiedle – II etap.  Inwestorem robót jest Telekomunikacja Polska S.A.

7.         Wydano opinię do projektów budowlanych pod zajęcie pasów drogowych dla wykonania zasilania energetycznego dla budynków jednorodzinnych wznoszonych  przy ulicy Polnej i Włókienniczej.

 

w zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa :

 

1.         wytypowano do sprzedaży dwie działki pod budownictwo jednorodzinne  położone  na Osiedlu Fabrycznym II etap,

2.         przeprowadzono negocjacje w spr. sprzedaży działki budowlanej przy ul. Polnej i ustalono z oferentem warunki sprzedaży,

3.         zawarto 1 akt notarialny – sprzedano nieruchomość zabudowaną przy ul. Głównej 78 (po byłym   przedszkolu),

4.         wytypowano do dzierżawy działkę nie zabudowaną położoną przy ul. Zgorzeleckiej na prowadzenie działalności usługowo – handlowej oraz ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę tej działki na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia umowy.

5.         wytypowano do dzierżawy na czas określony część działki nie zabudowanej  przy ul. Bracka -Plac Okrzei z przeznaczeniem na prowadzenie letniego ogródka gastronomicznego.

 

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej

 

1.         przedłożono Komisji Gospodarki Miejskiej projekt uchwały w sprawie czystości i porządku w mieście Lubań,

2.         25 marca br. nastąpi  rozstrzygnięcie przetargu na „ Opracowanie ekofizjograficzne miasta Lubań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego ,

3.         złożono wniosek konkursowy „ Lider Polskiej Ekologii”,

 

Ponadto w ramach robót publicznych - na okres 5 miesięcy - zatrudnionych zostanie 20 osób bezrobotnych ( 10 osób od 1 kwietnia oraz następne 10 osób od 1 maja br.) które wykonywały będą prace związane min. z oczyszczaniem cieków wodnych , rowów, naprawą dróg szutrowych.

 

W omawianym okresie Burmistrz uczestniczył:

-           w sesji Rady Powiatu Lubańskiego – poświęconej bezrobociu,

-           posiedzeniu Związku Gmin “Kwisa”,

-           Konwencie wójtów, burmistrzów w Polanicy – poświęconemu sprawom oświatowym.

Skierowany został list intencyjny w sprawie komunalizacji budynku LO i “Fatmy”

 

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrał pan Arkadiusz Słowiński ,który zgłosił zapytanie dotyczące powodów zwolnienia dyrektora MDK , dlaczego nastąpiło ono tak późno oraz kiedy ogłoszony będzie konkurs na stanowisko dyrektora MDK?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – przyczyny zwolnienia dyrektora MDK są złożone –  zawinione i niezawinione. Do niezawinionych należała konieczność  wypłacenia licznych odpraw , które wpłynęły na finanse MDK.  Przyczyny zawinione to brak zbilansowania zorganizowanych imprez masowych, brak wizji funkcjonowania MDK, dokonywanie zbędnych zakupów, które nie powinny mieć miejsca  oraz brak koncepcji organizacji tegorocznych “Dni Lubania” -  z uwagi na brak środków finansowych . W chwili obecnej obowiązki dyrektora powierzone zostały panu Kazimierzowi Kiljanowi, który zatrudniony jest w MDK.. Konkurs na dyrektora przeprowadzony zostanie po Dniach Lubania i okresie wakacyjnym – najlepszym terminem byłby miesiąc wrzesień br.

Pan Arkadiusz Słowiński – zwrócił się z apelem do pana Kazimierza Kiljana , by na merytorycznej komisji RM przedstawił zamierzenia dotyczące organizacji Dni Lubania oraz zwrócił się z zapytaniem czy da radę połączyć pracę na stanowisku sekretarza “Ziemi Lubańskiej” i  po dyrektora MDK?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – w chwili obecnej przygotowywana jest ramówka Dni Lubania .

Z przeprowadzonych rozmów z panem Kazimierzem Kiljanem wynika , że jest on w stanie pogodzić pracę sekretarza gazety i po dyrektora MDK.

 

Ad. 4

Informacja na temat bezpieczeństwa w mieście.

 

pan Edward Szafraniec – Prokurator Rejonowy –  mając na uwadze fakt , że przedstawiane przez  instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, informacje jedynie odzwierciedlają wypełnianie przez nie ustawowych obowiązków , obrazują dane statystyczne oraz ich subiektywne oceny bezpieczeństwa – poddał pod rozwagę możliwość  przeprowadzenia debaty  dotyczącej kompleksowej oceny bezpieczeństwa na terenie miasta oraz działania odpowiedzialnych za nie  służb. Na podstawie własnych doświadczeń twierdzi ,że dane statystyczne zawarte w tych informacjach , które zawarte są w raporcie o stanie miasta , nie odzwierciedlają oceny społeczeństwa na temat bezpieczeństwa , która jest diametralnie różna od tego , co zawierają przedstawiane informacje. Dlatego też zasadnym byłoby przeprowadzenie debaty na temat bezpieczeństwa ,gdyż bardziej chodzi o to jakie są odczucia mieszkańców w tym względzie ,czego oczekują ,  czy instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo dobrze wykonują swoją pracą , co należałoby w niej poprawić. Debata taka  powinna zostać poprzedzona sondażem telewizyjnym a  udział w niej winni wziąć również przedstawiciele społeczeństwa – w tym młodzieży ze względu na zagrożenie przestępczością narkotykową.

 

Pan Marian Kwolik – po stwierdzeniu , że rozsądnym byłoby oceniać  pracę poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo poddał pod rozwagę Rady czy kontynuowany będzie punkt sesji dotyczący bezpieczeństwa czy postulat zgłoszony przez Prokuratora

Rejonowego ?

 

pan Jerzy Zieliński – tematem dzisiejszej sesji jest informacja na temat bezpieczeństwa i taka informacja powinna zostać przedstawiona , gdyż informacje dotyczące działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nie są znane z uwagi na fakt , iż raport o stanie miasta , w którym one są ujęte nie jest jeszcze opublikowany. W odniesieniu do zorganizowania debaty poświęconej bezpieczeństwu , w formie zaproponowanej przez Prokuratora Rejonowego – zgłosi wniosek , by odbyła się ona za 2 miesiące.

 

Informacje na temat bezpieczeństwa złożyli:

 

pan płk Jan Toma - Zastępca Komendanta ŁOSG – w przedstawionej informacji omówione zostały zadania  realizowane przez Straż Graniczną w kontekście bezpieczeństwa. Działania te związane są w szczególności ze zwalczaniem przestępczości granicznej,przemytniczej, celno-dewizowej, ochroną „zielonej granicy” przed nielegalnym jej przekraczaniem. Działania podejmowane przez Straż Graniczną w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane są min. poprzez: współdziałanie z organami Policji w aspekcie aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i nienaruszalności granicy państwowej- ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nielegalnej migracji , dokonywanie powtórnych kontroli na drogach dojazdowych do przejść granicznych oraz

sprawdzanie legalności pobytu cudzoziemców na terytorium kraju , współdziałanie z Policją w zakresie ujawniania sprawców kradzieży samochodów oraz osób poszukiwanych za inne przestępstwa , udział kompanii odwodowej SG we wspólnych patrolach prewencyjno – porządkowych na terenie miasta oraz zabezpieczania imprez masowych .W przypadku zaistnienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej wydzielone siły SG mogą brać udział w działaniach ratowniczych wspomagając profesjonalne służby ratownicze w niesieniu pomocy poszkodowanym i zapobiegać powstawaniu dalszych strat. W strukturach SG funkcjonuje Centrum Koordynacji Działań, które w powyższych przypadkach może nawiązać współpracę z organami prowadzącymi działania ratownicze.

Na zakończenie swojego wystąpienia złożył deklarację dalszej współpracy w zakresie  utrzymania bezpieczeństwa.

 

Pan podinsp. Tadeusz Sumara – Komendant  Powiatowy Policji – z przedstawionej informacji dotyczącej porządku i bezpieczeństwa publicznego wynika ,  że rok 2002 był kolejnym rokiem obniżenia się  o około 17% dynamiki spadku przestępstw w kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych tzw. przestępstw podstawowych , takich jak kradzieże , kradzieże z włamaniem , przestępstwa okołosamochodowe – w tym szczególnie kradzieże samochodów , rozboje , bójki.

Z  przedstawionych danych za 2002 rok wynika , że w powiecie lubańskim wszczętych zostało 1.910 postępowań przygotowawczych – o 103 mniej niż w roku 2001.  Największy spadek wszczęć postępowań przygotowawczych odnotowany został w Lubaniu – o 72 postępowania mniej.

W roku 2002  o 4% wzrosła wykrywalność przestępstw w stosunku do roku 2001. W pierwszym kwartale 2003 roku stan przestępczości utrzymywał się na poziomie podobnym jak w pierwszym kwartale roku ubiegłego. W roku ubiegłym zanotowano spadek przestępstw  popełnionych na szkodę cudzoziemców , z których zdecydowaną większość stanowią tzw. przestępstwa okołosamochodowe. W stosunku do roku 2001 nastąpił   natomiast  wzrost czynów karalnych popełnionych przez nieletnich - osoby w wieku 13 – 14 lat pochodzące najczęściej z rodzin patologicznych . W roku 2002 nieletni dopuścili się 233 czynów karalnych , które stanowią 14,9 % ogółu wykrytych postępowań. Do najczęściej  popełnianych przestępstw przez nieletnich należą kradzieże z włamaniem , kradzieże cudzej rzeczy , rozboje i wymuszenia rozbójnicze. Z analizy wykroczeń i efektów służb prewencyjnych wynika , że w roku ubiegłym funkcjonariusze ujawnili na terenie powiatu  ogółem 14.718 wykroczeń , z których największe liczby stanowią  wykroczenia drogowe , przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu  oraz nie przestrzeganiu ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Sankcje stosowane za wykroczenia to  pouczenia ( 11.000) , mandaty karne , kierowanie  wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

W zakresie utrzymania porządku realizowane są programy prewencyjne min. “bezpieczna szkoła” , “bezpieczna działka” , bezpieczne mienie” , “ bezpieczna droga”. Z wyników przeprowadzonej  wśród mieszkańców ankiety  wynika ,że 71% społeczeństwa miasta czuje się bezpiecznie , dobrze ocenia pracę dzielnicowych i patroli policyjnych. W odniesieniu do 26  komend policji województwa  najwyżej oceniony został Lubań. Stan bezpieczeństwa na terenie miasta można poprawić poprzez tworzenie stref bezpiecznych tj. miejsc , które są pod stałym nadzorem policji , wprowadzenie dodatkowych patroli w soboty , niedziele, święta (brak jest jednak środków finansowych na ten cel) , zaangażowanie grup prewencyjnych z Legnicy , utworzenie dodatkowego etatu dzielnicowego opłacanego z budżetu miasta - tak jak ma to miejsce w Świeradowie i Leśnej. Na znaczną poprawę bezpieczeństwa wpłynęłoby zainstalowanie monitoringu ulic – w sprawie tej przeprowadzone zostały już wstępne rozmowy z władzami miasta. Odnosząc się do propozycji zogranizowania debaty dotyczącej stanu  bezpieczeństwa – stwierdził , że sugestie i wnioski , które zostałyby podczas niej zgłoszone byłyby sygnałami dla policji , co i jak  powinna  robić , by mieszkańcy czuli się bezpiecznie

pan Dariusz Kliś – sędzia Sądu Rejonowego w Lubaniu-  zapoznał radnych ze  strukturą organizacyjną , stanem zatrudnienia i zasięgiem działania  Sądu Rejonowego . W Sądzie mieści się 7 wydziałów , zatrudnionych jest 10 sędziów i 5 kuratorów. W roku 2002 rozpatrzonych zostało 9684 spraw , tj. o 300 więcej niż w roku 2001.W dalszej części swojego wystąpienia  przedstawił analizę pracy Wydziałów: Karnego, Grodzkiego ,Rodzinnego i Nieletnich . Wynika z niej , że  Wydział Karny prowadził sprawy wobec 604 osób , z których 517 uznanych zostało za winne popełnionych czynów  w tym wobec 94 osób zastosowano karę pozbawienia wolności , wobec pozostałych wymierzono kary pieniężne. Najczęściej popełniane wykroczenia to kradzieże , wymuszenia , pobicia. Zwrócił się z apelem o lepszą współpracę w egzekwowaniu wyroków związanych z wykonywaniem prac publicznych na rzecz miasta stwierdzając , że nie jest ona najlepsza. Wydział Grodzki – rozpatrujący min. wykroczenia o charakterze skarbowym, wykroczenia związane z wypadkami drogowymi, prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu-   rozpatrzył 775 wykroczeń , w wyniku których skazanych zostało 621 osób , 45 uniewinniono a wobec pozostałych odstąpiono od wymierzenia kary. W wydziale Rodzinnym i Nieletnich rozpatrzono sprawy wobec 179 nieletnich , z których wobec 169 wszczęto postępowanie. Najczęściej popełniane przez nieletnich wykroczenia to kradzieże , bójki. Zastosowane środki wychowawcze wobec nieletnich to nadzór kuratora i rodziców.

 

Pan Jan Sajan - ustosunkowując się do apelu dotyczącego  egzekwowania wyroków sądowych związanych z wykonywaniem prac na rzecz miasta stwierdził , że pomimo wielokrotnych  wezwań osoby skazane nie stawiają się do pracy .

 

Pan Dariusz Kliś – w takim przypadku należy sprawę przekazać kuratorowi osoby , która uchyla się od pracy lub sędziemu prowadzącemu i wówczas sprawa zostanie rozpatrzona w ciągu 2-3 tygodni.

 

Pan Jan Sajan – ZGiUK systematycznie od kilku już lat informuje sąd o niezgłaszaniu się osób z tego rodzaju wyrokami lecz nie przynosi to żadnego skutku.

 

Pani Grażyna Chromy – wskazała na brak realizacji wyroków sądowych związanych z nie płaceniem przez osoby ukarane nawiązek na rzecz organizacji społecznych . Również i w tym przypadku skutku nie odnosi interwencja w sądzie. Jedynym wyjściem pozostaje skierowanie sprawy do komornika a na to organizacje nie posiadają środków , jakie należy komornikowi wpłacić.

 

Pan Dariusz Kliś -  w przypadku , gdy zastosowana jest wobec osoby skazanej kara zastępcza, a nie uiści ona nawiązki , kara ta zostaje odwieszona, natomiast w przypadku, gdy karą jest sama nawiązka  sąd nie ma możliwości jej wyegzekwowania. . Wyjściem jest jedynie skierowanie sprawy do komornika.

 

pan mł.brygadier Roman Mroczkowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej-

podstawową działalnością jednostki jest zwalczanie pożarów oraz tzw. miejscowych zagrożeń. W roku ubiegłym na terenie miasta odnotowano 346 interwencji – o 118 więcej niż w roku 2001.W ogólnej liczbie interwencji odnotowano 88 pożarów  i 251 tzw. miejscowych zagrożeń. Największa liczba pożarów na terenie miasta spowodowana była podpaleniami oraz grupą przyczyn związanych z nieostrożnością osób przy posługiwaniu się ogniem otwartym. Natomiast największa liczba miejscowych zagrożeń spowodowana była na skutek tzw.” innych przyczyn” ( 101 interwencji) , gwałtownymi opadami atmosferycznymi, huraganami i silnymi wiatrami oraz nietypowymi zachowaniami się zwierząt, owadów ( dotyczyły one głównie likwidacji gniazd szerszeni i os).

W roku ubiegłym na terenie miasta przeprowadzonych zostało również 16 interwencji związanych z likwidacją zagrożeń ekologicznych,które sprowadzają się głównie do likwidacji skutków wypadków drogowych , tj. usunięcia plam, wycieków olejów oraz resztek powypadkowych. W zakresie działalności kontrolno- rozpoznawczej w roku ubiegłym przeprowadzono kontrole zabezpieczenia stanu przeciwpożarowego w pięciu obiektach na terenie miasta  oraz przeprowadzono 8 odbiorów przekazywanych do użytkowania obiektów budowlanych.

 

pan Marian Tokarczyk - Komendant Straży Miejskiej -Straż Miejska realizuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Dotyczą one w głównej mierze zagadnień administracyjno-porządkowych. Przedstawił statystykę działań Straży Miejskiej. W roku 2002  wykonanych zostało 902 patroli ,podjętych 3.381 interwencji , z czego 2.326 w ramach czynności administracyjno-porządkowych. Przeprowadzonych zostało 1.598 kontroli , ukarano 575 osób oraz pobrano 621 opłat za prowadzenie handlu poza targowiskiem miejskim.Z przedstawionej analizy poszczególnych zadań wykonywanych przez Straż Miejską w porównaniu do roku 2001 największy wzrost odnotowany został w zakresie ustawowych zadań straży , a zwłaszcza zadań ujętych w przepisach prawa miejscowego , takich jak min.: zabezpieczanie imprez ( wzrost o 17%) , asystowanie przy czynnościach administracyjnych

(wzrost o 20%), powodowanie usunięcia nieprawidłowości ( wzrost o 18,9%) , zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych ( wzrost o 15%). W okresie tym wzrosła ilość wykonanych patroli o 8,4% , a patroli wspólnie wykonanych z Policją o 21,3%. Natomiast zmniejszenie wskaźnika realizacji nastąpiło min. w ilości podjętych interwencji ( spadek o 2,7%)- szczególnie z zakresu ruchu drogowego, w zakresie konieczności usuwania osób z miejsc publicznych( o 11,9%) wyposażenia nieruchomości w pojemniki na nieczystości (o 35%). Największa ilość interwencji  Straży Miejskiej w układzie terytorialnym miasta przypadła na rejon działania ABK nr3 , w którym skoncentrowane są wszelkiego rodzaju funkcje miejskie – administracyjne , handlowe. Koncentracja instytucji placówek handlowych , punktów usługowych na niewielkim obszarze jest bezpośrednią przyczyną kumulowania się większości negatywnych zjawisk  sprzyjających popełnianiu wykroczeń. W zakresie tematycznym podjętych interwencji najwięcej wykroczeń popełniono przeciwko porządkowi publicznemu i przeciwko zdrowiu. W ramach współpracy z Policją wykonano 214 wspólnych patroli min. w zakresie akcji “ bezpieczny rejon”,” bezpieczna droga do szkoły”, ”bezpieczne ferie , wakacje”, “znicz”, zabezpieczaniu imprez , uroczystości , zabezpieczaniu miejsc wypadków i kolizji drogowych. Straż Miejska współpracuje również ze Strażą Pożarną, Strażą Graniczną , Pogotowiem Ratunkowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem Energetycznym, Gazowniczym , LPWiK.

Zmniejszone nakłady na działalność Straży Miejskiej w roku 2002 o  28,5%  w porównaniu do roku 2001 skutkowały koniecznością pomniejszenia stanu osobowego służby oraz obniżeniem wynagrodzeń osobowych , koniecznością ograniczenia korzystania z samochodu służbowego, co powodowało często niemożliwość natychmiastowej reakcji na zgłoszenia , zmniejszenie penetracji odległych terenów miasta. W związku z koniecznością wymiany części posiadanego sprzętu złożony został wniosek do dofinansowanie zadań Straży na kwotę 55.000 zł min. z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił zapytanie , czy konieczny jest , przy 9 osobowym stanie Straży Miejskiej , etat zastępcy komendanta?

 

Pan Marian Tokarczyk – z uwagi na ścisłą współpracę z Wojewódzką Komendą Policji , obsługą specjalistycznych programów komputerowych, kierowaniem patrolami , przygotowywaniem wniosków do Sądu Grodzkiego , w którym jest oskarżycielem  etat zastępcy komendanta jest niezbędny.

Pan Konrad Rowiński – BML - dziękując wszystkim  uczestnikom za daleko idąca współpracę odniósł się do  propozycji przedstawionej przez pana Edwarda Szafrańca stwierdzając ,że otwarta debata na temat bezpieczeństwa pozwoliłaby na uzyskanie wielu cennych wniosków i uwag mieszkańców dotyczących pracy służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w mieście szczególnie Straży Miejskiej i Policji. Nawiązując do wypowiedzi Komendanta Powiatowego Policji przypomniał ,że podpisane jest porozumienie dotyczące  grup prewencyjnych z Legnicy, które zapewnia tym policjantom noclegi z wyżywieniem ( śniadania). Odnosząc się do monitoringu miasta poinformował ,że realizację tego przedsięwzięcia postanowiło przejąć na siebie miasto deklarując część środków finansowych , pozostałe środki pozyskane zostałyby od sponsorów  Przedstawił również zamysł , by po skomunalizowaniu budynku LO przenieść do niego  siedzibę Straży Miejskiej.                    

 

pan Edward Szafraniec – przedstawione przez poszczególne instytucje sprawozdania i zawarte w nich informacje statystyczne wykazujące wzrost wykrywalności i poprawę bezpieczeństwa nie zawsze tak samo postrzegane są przez mieszkańców, których ocena stanu bezpieczeństwa w mieście bywa odmienna. Dlatego też zasadnym byłoby przeprowadzenie otwartej debaty – z wykorzystaniem lokalnych mediów i wysondowanie opinii mieszkańców na ten temat.

 

Pan Marian Kwolik – podsumowując dyskusję  zobowiązał się do podjęcia skutecznych działań mających na celu odbycie takiej debaty (poza planem sesji) z wykorzystaniem lokalnych mediów , zgłoszonych wniosków i opinii mieszkańców.

 

W obradach sesji ogłoszona została 45 minutowa przerwa , w czasie której radni obejrzeli “Tret” oraz  odbyła posiedzenie Komisja doraźna d/s opracowania Statutu Miasta.

 

Ad. 5

Uchwalenie Statutu Miasta.

 

Pan Zenon Piwoni – Przewodniczący Komisji doraźnej d/s opracowania Statutu Miasta – komisja odbyła 3 posiedzenia , na których przyjęty został zakres poprawek do Statutu . Uwzględnione zostały w nich również niektóre zapisy autopoprawek wniesionych przez BLM.

Przedstawił najważniejsze zmiany porządkujące do Statutu:

 

-           Statut otrzymuje nazwę “Statut Miasta Lubań “ ,

-           użyte w statucie wyrazy “ Zarząd  Miasta “ zastępuje się wyrazami Burmistrz Miasta – użyte we wszystkich przypadkach,

-           w § 8  dopisuje się w ustępie  9  punkt “ j “ o treści: emitowanie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez Burmistrza”,

-           w § 9 ust.10 otrzymuje brzmienie : „ Komisja kieruje projekt wystąpienia pokontrolnego do Rady Miasta. Po zatwierdzeniu przez Radę wystąpienia pokontrolne kierowane są do Burmistrza lub jednostki  kontrolowanej .”,

-           § 13 Statutu otrzymuje brzmienie:

1.    Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2.    Jawność działania organów  obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady  i posiedzenia Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń sesji i posiedzeń komisji po ich formalnym przyjęciu.

3.    Korzystanie z dokumentów, o których mowa w ust. 2, polega w szczególności na zapoznaniu się z treścią, sporządzeniu notatek, odpisów lub uzyskaniu wyciągu, odpisu bądź kopii w tym kopii elektronicznej.

4.    Dokumenty, o których mowa w ust. 2, udostępniane są na  wniosek osoby zainteresowanej. We wniosku osoba zainteresowana określa rodzaj dokumentu lub zakres spraw, które są przedmiotem jej zainteresowania. Wnioski rozpatruje Burmistrz .

5.    Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 2, zawierają informacje, co do których istnieją ustawowe ograniczenia jawności, udostępniane są z wyłączeniem tych informacji, jeżeli zapewni to ich ochronę. Odmowa udostępnienia dokumentów  następuje w formie decyzji.

6.    Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 2, jest nieodpłatne jednakże wydawanie odpisów, wyciągów bądź kopii w tym kopii elektronicznych może być objęte odpłatnością  .

7.    Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 2, następuje niezwłocznie.

-           w Regulaminie Rady Miasta Lubań  dotychczasową nazwę  “ Prezydium” zastępuje się nazwą “Komisja Prezydialna”.,

-           w  § 10 Regulaminu wykreślony zostaje ust. 5 , gdyż ta sama treść została powtórzona w § 13 ust. 2 .

-           w § 20 ust. 1 po wyrazach „ składa się” dodaje się  wyrazy „ na piśmie”

-           dotychczasowa nazwa “Sąd Koleżeński” zostaje zmieniona na “Komisję Etyki “

-           nowe brzmienie otrzymuje ust.1  § 3 : „ Komisja Etyki jest komisją doraźną powoływaną przez Radę, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów “

 

Pan Zenon Piwoni – złożył podziękowania za pracę w Komisji doraźnej d/s opracowania Statutu wszystkim osobom w niej uczestniczącym oraz wniósł o uchwalenie projektu uchwały  nr 7 w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań w przedstawionej wersji i nie rozwiązywanie Komisji doraźnej do czasu opublikowania tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubań. Przedstawił również   wniosek Społecznego Komitetu Obrony Bezrobotnych dotyczący wpisania do Statutu  nowego rozdziału , pod kątem wejścia Polski do Unii , w którym ujęte zostałyby zapisy pomocy dla ludzi pozostających bez pracy i środków do życia. Komisja postanowiła  nie nadawać temu wnioskowi biegu.

 

Pan Jerzy Zieliński -  zgłosił wnioski dotyczące zmiany zapisu  § 4 pkt 1 , który powinien otrzymać brzmienie: “1. Użytą w tym załączniku nazwę “Sąd Koleżeński” w różnych przypadkach zastępuje się nazwą “Komisja Etyki” użytą w odpowiednich przypadkach”,

w załączniku nr 5 do Statutu § 3pkt 1 otrzymuje brzmienie: ”Komisja Etyki jest Komisją doraźną powoływaną przez Radę, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów”.

Kwestię którą należy rozstrzygnąć – a dotyczy ona pktu 16 projektu uchwały ,w którym skreśla się wyrazy “Rozdział IV Zarząd Miasta wraz z paragrafami od 17 do 22 – to to ,czy pozostawić lukę w tekście a za nią  następne paragrafy  – jest skłonny z tym się zgodzić gdyż po opracowaniu tekstu jednolitego w ciągu 1 miesiąca tekst  jednolity będzie od § 16 do § 23 i wówczas będzie zaznaczone , że w Statucie był rozdział poświęcony Zarządowi Miasta. Kolejnym krokiem , po wprowadzeniu zmian do Statutu , będzie opracowanie nowego jego tekstu w oparciu o nowe orzecznictwo odnoszące się do pewnych różnic ustrojowych odnoszących się do gmin , powiatów , województwa.  Klub Radnych OKR będzie głosował za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone do projektu uchwały,które przyjęte zostały jednogłośnie.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 6

Uchwały.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

1.    zmiany Uchwały Nr XXIV/196/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 19 września 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia.

Opinie komisji przedstawił pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM.

Komisja Budżetu wnioskuje o przedstawienie realnych skutków wprowadzenia Rozporządzenia MENiS z 21.02.03r. w spr. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli (...) przy zastosowaniu dotychczasowych zasad przyznawania nauczycielom składników wynagrodzenia. Czy  w takim przypadku nauczyciele będą mieli zagwarantowany przez  MENiS poziom płac?

 

Opinie pozostałych komisji są pozytywne.

 

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując  się do projektów uchwał nr  1 , 2 oraz 4  stwierdził , iż Komisja Oświaty pozytywnie je opiniując nie pokusiła się o zapoznanie się z regulaminem określającym  wysokość oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia.   Przyjęcie tych   dwóch projektów uchwał w zaproponowanej formie powoduje , że nie  zmienia się nic w regulaminie przyznawania dodatków i z tego tytułu płace nauczycieli lubańskich nie wzrosną  nic poza  stawkami wynagrodzenia nauczycieli gwarantowanymi przez państwo . Zmiany w tych  projektach dotyczą jedynie  zamiany wyrazu “Zarząd “ na “Burmistrz” . Natomiast  sensem podjęcia tych uchwał powinno być dostosowanie regulaminu wynagradzania do kwot wymaganych przez MENiS. W odniesieniu do  projektu uchwały nr 4 w sprawie określenia  wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych  stwierdził , że przy przyjęciu  najniższego wynagrodzenia i minimalnej wartości punktu konsekwencją jej podjęcia będzie również to , że  także mniej zarabiać będą pracownicy obsługi i  administracji oświatowej . Mając na uwadze te trzy projekty uchwał jak również i fakt , że z subwencji oświatowej zdejmuje się 100 tys zł i przeznacza na inne cele  stwierdził , że jest to zjawisko nieprzyjazne  dla środowiska oświaty. Ustosunkowując się do odpowiedzi udzielonej przez Inspektora Oświaty  na wnioski Komisji Budżetu dotyczące  przedstawienia  rzeczywistej skali podwyżek dla nauczycieli  oraz wyjaśnienia przyczyn większego zwiększenia wzrostu płac dla nauczycieli w SP nr 2 i GM nr 3 w stosunku do innych placówek stwierdził , że odpowiedź jest bardzo ogólna , niczego nie wyjaśniająca i czuje się zlekceważonym przez Inspektora Oświaty.  Głosował będzie przeciw podjęciu uchwał .

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – ustosunkowując się  do  zarzutu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na wnioski Komisji Budżetu  stwierdził ,że dobrym rozwiązaniem byłoby , gdyby posiedzenie komisji odbywało się w godzinach pracy urzędu. Wówczas odpowiedzi na wszystkie pytania udzielane byłyby na bieżąco przez naczelników poszczególnych wydziałów.

W odniesieniu  do wynagradzania nauczycieli  przedstawił całość wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych  , dyplomowanych i mianowanych , które są zgodne z rozporządzeniem MENiS. Całość wynagrodzenia składa się z wynagrodzenia zasadniczego i  dodatków określonych w rozporządzeniu MENiS  oraz dodatków z miasta określonych w regulaminie  - są to dodatki funkcyjne , motywacyjne , za doradztwo metodyczne. Brak środków finansowych w budżecie miasta  uniemożliwia dokonanie zmian w regulaminie .

 

pan Jerzy Zieliński –  odpowiedź na wniosek Komisji Budżetu dotyczący przedstawienia realnych skutków skutków wprowadzenia rozporządzenia MENiS   przy zastosowaniu dotychczasowych zasad przyznawania   nauczycielom składników wynagrodzenia powinien  zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia nauczycieli przed i po wprowadzeniu rozporządzenia ze szczegółowym uwzględnieniem jego poszczególnych składników. Takie wyliczenie chce otrzymać.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto większością głosów –

19 za , 1 przeciwny , 1 wstrzymujący się.

                                                                      

2.    zmiany Uchwały Nr XXXI/262/2001 z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/196/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 19 września 200r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia.

 

Opinia Komisji Budżetu jak w projekcie nr 1.

Opinie pozostałych komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto większością głosów – 20 za , 1 przeciwny.

 

3.    zmiany uchwały Nr XXIV/192/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 19 września 2000 r. w spr. przyjęcia strategii mieszkaniowej miasta Lubania.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto większością głosów – 20 za , 1 wstrzymujący się.

 

4.    określenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego na terenie gminy miejskiej Lubań.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto większością głosów – 18 za , 3 przeciwne , 1 wstrzymujący się.

 

5.    zmiany budżetu miasta Lubań na 2003 rok.

 

Opinia Komisji Zdrowia , Opieki Społecznej i Socjalnej pozytywna.

Komisja Gospodarki Miejskiej  i Komisja Oświaty, Kultury , Sportu i Rekreacji projekt  uchwały    przyjęły do wiadomości.

Komisja Budżetu wnioskuje o przywrócenie kwoty 128.404 zł , o którą pomniejszona została oświatowa subwencja ogólna , do działu oświaty  i techniczne jej rozdysponowanie przez Burmistrza  (  sugestia umieszczenia tej kwoty  w całości w  budżecie GM nr 3)

 

Pan Marian Kwolik przedstawił wniosek  Burmistrza dotyczący  wprowadzenia zmian do projektu  uchwały.  W wyniku przeanalizowania wniosku Komisji BML złożył wniosek dotyczący wprowadzenia zmian do projektu uchwały dotyczący:

-           zwiększenia wydatków budżetu miasta  w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł ( budynek komunalny  ul. Mickiewicza 1 wymiana instalacji elektrycznej i okien)

-           zmiany w § 2 pkt 2 kwoty z 214.230 zł na kwotę 242.634 zł ,

-           dodania w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.402 zł   (Gimnazjum nr 3 remont schodów.)

 

pan Jerzy Zieliński – stwierdził , że wniosek Burmistrza nie konsumuje wniosku Komisji Budżetu ,

jest to kwestia ustnych zapewnień skarbnika i burmistrza , że 100.000 zł przeznaczone zostanie na oświatę i wcale  niczego nie wyjaśnia , gdyż jest to tylko dopiero przyobiecanie. W przypadku ulokowania całej kwoty w budżecie GM nr 3 nie byłoby problemu , by  pieniądze w tym paragrafie  zablokować  i dysponować nimi w miarę określonych potrzeb ponieważ we wniosku  jest zapis , że burmistrz ma wolną  rękę  i ma te środki w miarę wykorzystać i przeznaczyć na określony cel. Technicznie polegałoby to na kierowaniu remontem LO , z czym zgadzała się Komisja Budżetu . Zapytanie dotyczyło  powodu przypisania kwoty 28.404 zł dla Gimnazjum nr 3,  czy burmistrz Wiesław Wydra określił  już co w ramach tej kwoty będzie realizowane – remont schodów  czy zadanie inwestycyjne ? Czy pomniejszony zostanie budżet miasta o kwotę 128.404 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Odnosząc się  do § 6 projektu uchwały stwierdził , że ma osobistą satysfakcję ,że  już w marcu zwiększają  się dochody miasta o kwotę ponad 800.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości  , co udowadnia stwierdzenie, że  budżet  miasta był zaniżony o około 1,5 mln zł .

Zgłosił wniosek o udostępnienie protokołu kontroli RIO.

 

Za zgodą Przewodniczącego RM z dalszej części obrad zwolnili się dwaj radni.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – ustosunkowując się do wypowiedzi pana Jerzego Zielińskiego stwierdził , iż  poddał on krytyce swój wniosek  z Komisji Budżetu . W przedstawionym wniosku do projektu uchwały uwzględniony został wniosek Komisji Budżetu , chociaż na jej posiedzeniu przedstawiona została  inna  propozycja ,która nie została zaakceptowana.  Proponując  we wniosku kwotę 28.404 zł dla Gimnazjum nr 3 rozpracowywane są dwa warianty – zrobienie podjazdu dla niepełnosprawnych lub remont schodów. Nie znając kosztów tych prac  wpisanie tej kwoty do budżetu pozwoli na złożenie wniosku o pozyskanie dodatkowych środków z PEFRONU na zwalczanie barier. Przypisanie całej kwoty  dla Gimnazjum nr 3 – jak proponowała Komisja -oznaczałoby ,że to Gimnazjum nr 3, a nie samorząd , prowadzi remont budynku LO , sporządza dokumentacje, rozliczenia , nadzoruje i wykonuje remont . Ujęcie w budżecie 100.000 zł i przypisanie jej administracji  nie oznacza  , że środki te zostają zdjęte z działu oświaty. W ramach tej kwoty dokonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej i wymiana okien w budynku LO , a  prace nadzorował będzie Wydział TI. Mając zagwarantowaną  w budżecie kwotę na budynek LO możemy starać się o dodatkowe środki  z MENiS w ramach 1% rezerwy Ministerstwa.

Odnosząc się do  zwiększenia budżetu miasta o kwotę ponad 800.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości stwierdził , że budżet powinien być elastyczny , dostosowany do realiów.

 

Pan Zenon Piwoni –  zgłosił wniosek dotyczący  przyjęcia projektu uchwały wraz z wnioskiem przedstawionym przez BML . Przychylając się do wniosku Komisji BML wyraźnie określił w nim  kwoty jak i cel przeznaczenia  środków  w wysokości 128.404 zł.  Poparł wypowiedź pana Jerzego Zielińskiego odnoszącą się do  odpowiedzi udzielonej przez Inspektora Oświaty  na wnioski Komisji Budżetu dotyczące  przedstawienia  rzeczywistej skali podwyżek dla nauczycieli  oraz wyjaśnienia przyczyn większego zwiększenia wzrostu płac dla nauczycieli w SP nr 2 i GM nr 3 w stosunku do innych placówek stwierdzając , że jest ona  bardzo ogólna i niczego nie wyjaśniająca .

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – wskazał na brak ujęcia w projekcie uchwały  środków finansowych dla SP nr 1 .

 

pan Marian Zwierzański – nie ujęcie w projekcie uchwały SP nr 1  wynika z tego , że placówka ta większe środki otrzymała wcześniej.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – ustosunkowując się do wypowiedzi BML stwierdził , że nie zrozumiał słów pana Jerzego Zielińskiego jako krytyki wniosku przedstawionego przez BML. Wątpliwości dotyczyły punktu 3 projektu uchwały – czy zostanie on utrzymany i  zmniejszone zostaną dochody budżetu o kwotę 128.404 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Nie wiedząc jeszcze czy budynek LO będzie przekazany miastu w roku bieżącym  wpisujemy środki na jego remont  i nie wiemy w jakim czasie zostaną one wydatkowane.

 

Pan Marian Zwierzański – dochody te nie zostaną zmniejszone .

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta –  budynek LO przekazany zostanie , według zapewnień Starostwa, w miesiącu lipcu .  By ubiegać się o dodatkowe środki z MENiS , złożyć należy do końca kwietnia wniosek , w którym trzeba wykazać , że w budżecie zagwarantowane są środki na remont tego budynku. W przypadku otrzymania dodatkowych środków z MENiS będą  musiały one zostać wykorzystane do końca grudnia.

 

Pan Tadeusz Sztaba – zgłosił wniosek , by zastanowić się nad zmianą godziny odbywania posiedzenia Komisji Budżetu tak , by mogła ona odbywać się w godzinach pracy urzędu i by podczas jej trwania mogły być udzielane szczegółowe odpowiedzi na zadawane pytania.

Wszystkie sprawy powinny być omawiane szczegółowo na posiedzeniach komisji a nie na sesji.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto większością głosów –  przy 18 głosach za i 1 wstrzymującym się ( w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych)

 

6.    upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubaniu.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 19 za( w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych)

 

Ad. 7

Skargi .

 

Skargi na działania kierowników jednostek podporządkowanych , rozpatrzone zostały przez Radę Miasta zgodnie z art. 229 pkt 3 kpa. Skargi dotyczyły :

 

1.    pani Beaty Jurak – kierownika MOPS  -

  

Skargę oraz opinię Komisji Zdrowia , Opieki Społecznej i Socjalnej ,która skargę rozpatrywała, przedstawiła pani Grażynę Chromy -  Zastępca Przewodniczącego Komisji .

Skarga dotyczyła działań pani Beaty Jurak – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  w sprawie przyznania pomocy finansowej niezgodnej ze złożonym  podaniem przez mieszkańca ul. Zawidowskiej – w kwocie nieadekwatnej do rzeczywistych kosztów utrzymania .

Po zapoznaniu się z  dokumentami oraz wyjaśnieniami  złożonymi przez kierownika MOPS Komisja Zdrowia , Opieki Społecznej i Socjalnej  mając na uwadze ograniczony ze stan środków finansowych MOPS    przyznanych na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej oraz wzrost liczby wnioskodawców ubiegających się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej ,uwzględnienie przez kierownika MOPS  skargi jako odwołania  w trybie art. 132 kpa i zmianę  decyzji w sprawie wysokości przyznania w lutym br.  zasiłku celowego w kwocie 220 zł na zakup żywności , leków oraz opłacenie rachunków za energię elektryczną -  skargę uznała za bezprzedmiotową.

 

Rada Miasta Lubań w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podtrzymała opinię  Komisji Zdrowia , Opieki Społecznej i Socjalnej .

             

2.    pana Bogusława Borowskiego – Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego .

 

Skargę oraz opinię Komisji Gospodarki Miejskiej , która ją rozpatrzyła , przedstawił  pan Jan Sajan – Przewodniczący Komisji .

Skarga  dotyczyła nie wyrażenia przez Prezesa TBS zgody na rozłożenie należności  czynszu mieszkaniowego  na raty , co  powodowało  niemożność otrzymania dodatku mieszkaniowego przez mieszkankę ul. Kolejowej.

Komisja Gospodarki Miejskiej po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami  Prezesa TBS -   mając na uwadze fakt , iż w dniu 10 lutego br. w biurze TBS   podpisana została zgoda na  spłatę zadłużenia czynszu mieszkaniowego na 4 równe raty przez okres 4 miesięcy – poczynając od 10 marca do 10 czerwca br. oraz podpisany został wniosek o dodatek mieszkaniowy -   uznała skargę za bezprzedmiotową.

Rada Miasta Lubań w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podtrzymała opinię

Komisji Gospodarki Miejskiej .                

3.    panią Jolantę Górską  - kierownika Administracji Budynków Komunalnych  nr 2.

Skargę oraz opinię Komisji Gospodarki Miejskiej , która ją rozpatrzyła , przedstawił  pan Jan Sajan – Przewodniczący Komisji .

Skarga mieszkańca ul. Zgorzeleckiej  dotyczyła  nie wyrażenia przez kierownika ABK nr 2 zgody na wydzierżawienie budynku gospodarczego przy posesji ul. Zgorzeleckiej 37 .

Komisja Gospodarki Miejskiej - po  zapoznaniu się z  dokumentami dotyczącymi sprawy tj. wyjaśnieniem ABK nr 2 , pismem Starostwa Powiatowego z 07.02.03 r. , protokołem zebrania wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Zgorzeleckiej 37  z  07.06.00 r.,

z którego wynika , że na zebraniu tym ustalony został podział budynku gospodarczego dla mieszkańców wspólnoty – zgodnie z procentowym udziałem wszystkich współwłaścicieli  -   uznała skargę za bezprzedmiotową.

Rada Miasta Lubań w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podtrzymała opinię

Komisji Gospodarki Miejskiej .

 

Ad. 8

Interpelacje , wnioski , zapytania .

 

Pan Arkadiusz Słowiński – poruszył sprawę wzrostu opłat czynszowych w TBS , która nie jest zgodna z wcześniejszymi wyliczeniami przedstawionymi przez  Prezesa TBS. Stwierdził , że należy zastanowić się nad dalszą polityką wobec TBS. Zgłosił również wnioski dotyczące przeprowadzania częstszych  kontroli na zapleczu ul. Tkackiej z uwagi na  psy, które są wolno puszczane przez ich właścicieli oraz uciążliwe przejazdy samochodów pomiędzy ul. Tkacką – Rynek. Z upoważnienia pana Ryszarda Piekarskiego odnosząc  się do odpowiedzi udzielonej na zgłoszony  przez niego wniosek na poprzedniej sesji  dotyczący  informowania Komisji Mieszkaniowej o wymeldowaniach i zameldowaniach jakie mają miejsce na terenie miasta ,

zwrócił się z wnioskiem dotyczącym aktualizacji adresów osób znajdujących się na listach przydziału mieszkań.

 

Pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza –   odpowiedź udzielona panu Piekarskiemu zawiera propozycje by Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej przekazywał wykazy osób  Naczelnikowi Wydziału GKM, który w porozumieniu z Naczelnikiem Wydz. SO dokona na nich stosownych sprawdzeń   ,  gdyż  przekazywanie Komisji pisemnych dodatkowych  informacji spowodowałoby wiele niepotrzebnych czynności.

 

Pan Mieczysław Iwanow – ustosunkowując się do wniosku pana Ryszarda Piekarskiego stwierdził , że nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowych pisemnych informacji z Wydz. SO , gdyż Komisja Mieszkaniowa na bieżąco aktualizuje listy przydziału mieszkań w swoim zakresie i takich przypadków jest niewiele.

 

Pani Grażyna Chromy – co było powodem wycięcia drzew na ul. Podwale ?

 

Pan Jan Sajan – wycinki topoli dokonał ZGiUK gdyż  stanowiły one zagrożenie dla ludzi i mienia.

 

Na wnioski pana Arkadiusza Słowińskiego odpowiedzi udzielili:

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza – w celu zlikwidowania  uciążliwych przejazdów samochodów pomiędzy ul. Tkacką – Rynek  ustawiony  zostanie klomb.

 

Pan Krzysztof Jaworski – zaplecze ul. Tkackiej jest kontrolowane przez Straż Miejską.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił wniosek dotyczący wycięcia topoli rosnące przy ul. Warszawskiej -obok “Gaji”.

 

Pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza – topole rosną na terenie “Gaji” , która mając decyzję Wydziału UM o dokonaniu wycinki jej nie wykonuje.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wnioski dotyczące naprawy zapadniętych studzienek ściekowych na ul. Pogodnej  oraz zwrócenia uwagi na niezabezpieczone budowy przy ul. Zielonej – Kwiatowej.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła wniosek pod adresem Przewodniczącego Komisji Budżetu ,by z uwagi na dostępność  materiałów i możliwość udzielania odpowiedzi , które  interesują Komisję Budżetu zmienić godziny jej posiedzeń.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta  – odnosząc się do wniosków dotyczących  zmiany godzin posiedzeń Komisji Budżetu stwierdził , że ograniczenia czasowe nie pozwalają na szybkie i precyzyjne odpowiedzi. Czasem  proste pytania wymagają zasięgnięcia odpowiedzi np. od kierowników placówek, dyrektorów szkół. Precyzyjne odpowiedzi wymagają czasu.

 

Pani Maria Skórniak – zgłosiła wniosek dotyczący utwardzenia głównej i wewnętrznej alejki na cmentarzu w Uniegoszczy oraz zwrócenia uwagi na naklejanie ogłoszeń i afiszy w miejscach do tego nie przeznaczonych.

 

Ad.

Komunikaty.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM poinformował o  terminach :

 

1)        uroczystego  wręczenie nominacji na stopień porucznika i podporucznika , które odbędzie się w dniu 15 kwietnia br, w godz. 13.00-14.00 w Muzeum Regionalnym ,

2)        odbycia VIII sesji RM - w dniu 29 kwietnia br. o godz. 9.30,

3)        posiedzeń komisji RM:

    Komisja Mieszkaniowa -03.04.03r. godz. 14.00

    Komisja Zdrowia , Opieki Społecznej – 22.04.03r. godz. 11.00

    Komisja Gospodarki Miejskiej – 23.04.03 r. godz. 14.00

    Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 24.04.03r. godz. 9.00

    Komisja Budżetu – 24.04.03r. godz. 16.00

 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad VII  sesji Rady Miasta Lubań.

 

Prowadzący obrady

Marian Kwolik

 

prot. Joanna M. Temborowska


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-20 12:22:21, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-20 12:23:13, Ostatnia zmiana: 2006-11-20 12:23:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5024