Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966081
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2004 » Sesja XXVI z 28 września obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XXVI/26/2004/9

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 28 września 2004 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                 zakończenia: 14.45

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXVI  sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

-   pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta ,

-   pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-   pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-   pan Marian Zwierzyński - Skarbnik Miasta,

-   pan Bogusław Borowski - Prezes Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

-   przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad  został pan Krzysztof Jaworski.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

   1      Otwarcie obrad.

   2      Przyjęcie protokołów XXIV i XXV sesji Rady Miasta.

   3      Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

   4       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

   5      Informacja o realizacji budżetu miasta za I półrocze 2004 roku.

   6      Informacja dotycząca realizacji planów gospodarczych Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w roku bieżącym i zamierzenia na rok 2005.

   7      Uchwały.

   8      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

   9      Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokoły XXIV i XXV sesji RM przyjęte zostały bez uwag.

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań obejmujące okres miesiąca lipca, sierpnia i września 2004 roku przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

 

W omawianym okresie Burmistrz:

 

W zakresie spraw organizacyjno – prawnych :

 

-    wydał 28 Zarządzeń;

-    przedłożył Radzie Miasta 9 projektów uchwał;

-   j ako Zgromadzenie Wspólników PEC Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu zlecił przeprowadzenie kontroli w zakresie pobieranych przez Zarząd Spółki wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umowy o pracę oraz innych umów cywilno-prawnych i regulaminów wewnętrznych Spółki;

-    Urząd Miasta przy współpracy MOSiR zorganizował  XII Igrzyska Samorządowe Związku Gmin „Kwisa” , które odbyły się 28 sierpnia br. na stadionie MOSiR w Lubaniu.

 

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego:

W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 44 punkty świetlne .( Osiedle „PIAST”- 8 , „Księginki” – 11, „Kamienna Góra” – 5 , „ Śródmieście” – 12, w innych miejscach – 8 ) .

Inne działania w ramach utrzymania obwodów oświetlenia drogowego.

1.    W ramach bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego :

-     dokonano okresowego przeglądu słupów parkowych w wyniku , którego ustalono , że w wyniku aktów wandalizmu zniszczono 9 kloszy oraz 5 opraw.  Szacunkowy koszt wymiany zniszczonego mienia wyniesie 4.343,75 zł.

-   przeprowadzono okresowe badania stanu technicznego linii zasilających na ulicy Różanej ,Głównej i A.Krajowej . W wyniku podjętych działań ustalono uszkodzenie kabli w 5-ciu miejscach ( A.Krajowej – 1 , Różana –2 , Główna –2), którego sprawcami byli wykonawcy robót telekomunikacyjnych zatrudnieni przez Telefonię „DIALOG”. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Telefonii koszt naprawy sfinansuje ze swojej polisy ubezpieczeniowej. Szacunkowy koszt naprawy to 8.569 złotych.
2   W ramach rozbudowy i modernizacji obwodów oświetlenia drogowego na terenie miasta na potrzeby oświetlenia terenu przy ulicy Spółdzielczej ( teren pomiędzy Restauracja „Tęczowa” a Apteką ułożono linię zasilającą oraz  ustawiono nowy punkt świetlny. Koszt zadania : 3.645,96 złotych

 

W ramach zadania – utrzymanie czystości

1   W miesiącu lipcu wykonano prace pielęgnacyjno-konserwacyjne na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej .Prace sfinansowano w ramach zadań zleconych z budżetu państwa . Koszt 3.100 złotych.

2   Zakupiono 28 koszy na śmieci , które wymieniano w miejscach po uprzednio  zniszczonych w wyniku aktów wandalizmu ( park przy ul. Podwale, w obrębie murów obronnych przy ul. Podwale, na  placach zabaw na ul. Łącznej, Robotniczej, Parkowej ) Koszt zakupu koszy - 4.470 złotych.

3  Dwukrotnie przeprowadzono akcję zamalowywania obraźliwych napisów ( 23 napisy)  w obrębie ulicy Fabrycznej, Zgorzeleckiej, Al. Kombatantów, Łukasiewicza, Staszica, Mikołaja , Al. Metalowców, Wojska Polskiego, Działkowej , Stromej ,Słonecznej.

4   Grupa pracowników zatrudnionych przez miasto w ramach robót publicznych uporządkowała i uprzątnęła przystanki komunikacji miejskiej przy ul. Zawidowskiej, Zgorzeleckiej i Leśnej .

 W ramach zadania – utrzymanie zieleni :

1   Grupa pracowników zatrudnionych przez miasto w ramach robót publicznych prowadziła bieżące wykaszanie traw z terenów przylegających do ulic oraz innych miejsc zarządzanych przez Gminę Miejską Lubań.

2   Ze względu na wystąpienie antraktozy ( plamistość liści roślin) wykonano opryski żywopłotów zlokalizowanych na terenie miasta . Oprysku dokonał Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu ( koszt zadania 2.060 złotych).

 Dokonano oczyszczenia pni drzew z odrostów w rejonie ulicy Górnej,Zamkowej, Łąkowej, Cmentarnej . Zadanie to wykonywała grupa pracowników zatrudnionych przez miasto w ramach robót publicznych.

W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa :

Uzyskano: 5  lokali mieszkalnych ,3 lokale socjalne

z tego rozdzielono:5   lokali mieszkalne2  lokale socjalne

                                               

W ramach zadania : dodatki mieszkaniowe:

-      liczba wydanych decyzji:w lipcu- 152, w sierpniu  - 200

-      kwota przyznanych dodatków:w lipcu  - 18.646,88 zł, w sierpniu- 23.826,41 zł.,

   

W ramach zadania : targowisko miejskie:

W ramach wspólnego porozumienia ( Gminy Miejskiej Lubań i Spółdzielni ”Chromex” przystąpiono do realizacji IV etapu modernizacji targowiska miejskiego , polegającego na utwardzeniu targowiska od strony Zgorzeleckiej kostką  betonową oraz utwardzenia dróg wewnętrznych i wejść na targowisko. Planowany koszt zadania : 55.155,85 złotych Faktyczny koszt zadania : 46.764,88 złotych ( z tego budżet miasta finansuje 60% , pozostałą część zapłaci Spółdzielnia ”CHROMEX”);

W ramach realizacji zadań remontowych w zasobach mieszkaniowych  finansowanych z budżetu miasta  

1   W obrębie Administracji Budynków Komunalnych nr 2 realizowany jest  :

-   wymiana  pokrycia dachowego oraz wymiana obróbek blacharskich na budynku przy  ul.  Armii Krajowej 13 .

-  remont pokrycia dachowego oraz wymiana obróbek blacharskich na budynku przy ul. Armii Krajowej 24 .

-  r emont pokrycia dachowego , wymiana obróbek blacharskich oraz przemurowanie kominów .
2   W obrębie Administracji Budynków Komunalnych nr 3 wykonano remont – wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich budynku  przy ul.
Rynek 7.

3  W obrębie Administracji Budynków Komunalnych nr 4 wykonano remonty :

-   wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich  budynku   przy ul. Stawowej 11;

-  wymianę pokrycia dachowego papowego wraz naprawą podłoża betonowego, przemurowanie kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich budynku przy
ul. Górnej 9 .

 

W zakresie inwestycji i remontów  :

 

Roboty związane z bezpieczeństwem ruchu na drogach – ulicach administrowanych przez

Burmistrza Miasta Lubań:

 

1   Oznakowanie ulic – na bieżąco prowadzone są prace związane z naprawą uszkodzonego i skradzionego oznakowania pionowego oraz urządzeń zabezpieczających. Zakończono prace związane z odnową oznakowania poziomego w zakresie przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych wraz z wyznaczeniem na nich miejsc postojowych dla inwalidów. Dodatkowo odnowiono oznakowanie miejsc parkingowych przy targowisku miejskim (ulica Podwale - droga wojewódzka). Zakończono również malowanie poręczy ochronnych i poręczy mostowych. Prace wykonuje wybrany w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARWITO” Spółka z o.o. z Zielonej Góry – Oddział Jelenia Góra. Dodatkowo, w ramach zaoszczędzonych środków w ramach robót inwestycyjnych związanych z modernizacją odcinka o nawierzchni betonowej drogi gminnej – ulicy Królowej Jadwigi, wykonano wymianę nieczytelnego i niezgodnego z obowiązującymi przepisami oznakowania pionowego.

2   W ramach drobnych robót remontowych innych elementów pasów drogowych ulic wykonano naprawy nawierzchni chodników przy ul. Ratuszowej, Kopernika i Podwale, dojścia do wykonanych nowych przejść dla pieszych przy ul. K. Wielkiego oraz schody z  kostki betonowej w miejscu zniszczonych schodów betonowych w ciągu alejki parku przy ul. Podwale. Łączny koszt tych robót zamknął się kwotą 10.000 złotych. Firma „INTERAT” , w wyniku przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego dokonała napraw zausterkowanych miejsc przekopów nawierzchni pod roboty telekomunikacyjne dla Telefoni DIALOG na drogach administrowanych przez miasto.

     

Przekazano plac budowy i rozpoczęto prace związane z realizacją inwestycji pn.„Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy Siekierczyn” wykonawcy Przedsiębiorstwu Inżynieryjno-Budowlanemu „HYDROBUDOWA9” Spółka z o.o.  z Poznania. Termin realizacji 18 miesięcy (zakończenie listopad 2005 roku). Obecnie trwają następujące prace:

-   roboty rozbiórkowe następujących obiektów: budynek krat, budynek socjalno-administracyjny, I komory osadnika wstępnego,

-  po wypompowaniu ścieków z I komory osadnika wstępnego opracowano ekspertyzę i projekt wykonawczy osadnika wstępnego,

-  roboty ziemne związane z wałem przeciwpowodziowym,

-   roboty ziemne pod komorę osadu czynnego, fundament pod zgarniacz,

-  roboty budowlane związane z komorą zasuw przy istniejącej przepompowni.

Zakończono przygotowanie wniosku do WFOŚiGW we Wrocławiu na dodatkowe dofinansowanie robót modernizacyjnych oczyszczalni ze środków tego funduszu w formie dotacji oraz udzielenie pożyczki na preferencyjnych zasadach.Mimo przygotowania kompletnego dodatkowego wniosku wraz z dokumentacja przetargową na wykorzystanie pozostałej kwoty przyznanego z funduszu PHARE dofinansowania na ten cel, wniosek ten, z uwagi na przeznaczenie wszystkich wolnych środków pomocowych na zadania związane z budową autostrad nie uzyskał akceptacji i zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Mając na uwadze potrzeby dofinansowania robót miasto wystąpiło z wnioskiem dofinansowanie zadania z rezerwy budżetowej Państwa.Wniosek został zaakceptowany pozytywnie, a decyzja dotycząca udzielenia wsparcia finansowego ma nastąpić na początku października br.  

Zabudowa Śródrynkowa „ Tret”

Umowę podpisano 25 maja 2004r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 27 maja 2004r.

Obecnie większość prac jest na ukończeniu. Zrealizowano około 80% robót.   Zrealizowano w 100% dostawy wyposażenia na potrzeby „CENTRUM ŁUŻYCKIEGO”, poprzez zakup: sprzętu komputerowego , sprzętu audiowizualnego , nagłośnienia hali pasażu  i nagłośnienia sali konferencyjnej, zestawu mebli biurowych, zestawu mebli do sali konferencyjnej, gablot i wyposażenie stoisk wystawienniczych.

 

W zakresie dotyczących przygotowania i prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych ujętych w zadaniach budżetu miasta na rok 2004:


1  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Reja i Kochanowskiego Umowę na realizacje robót podpisano 16 sierpnia br. Roboty wykonuje Zakład Budowlany Jana Szatkowskiego z Lubania. Termin zakończenia robót 21 września br. Koszt zadania 95.600 złotych.
2 Przyłączenie budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika do kanalizacji sanitarnej – wykonawca „BUDIMET” Edward Pawlus z Bolesławca. Roboty wykonano do dnia 28 sierpnia 2004 roku. Koszt robót 17.000 zł.

3  Przyłączenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej do sieci kanalizacji sanitarnej obecnie trwają prace, które zakończone zostaną do 5.10.br. Powyższe prace finansowane SA ze środków przyznanej dla miasta nagrody w  ogólnopolskim konkursie „Nasza Gmina w Europie”.
4  Unieważniono pierwszy przetarg na wybór wykonawcy robót związanych z remontem muru oporowego parkingu przy Urzędzie Miasta Lubań. Ponownie ogłoszono w dniu 6 września br. II przetarg, oferty otwarto dnia 21 września 2004 roku. Obecnie trwają prace komisji przetargowej. Termin wykonania robót ustalono do dnia 31.10.br.

5  Po otwarciu ofert w dniu 22 czerwca br. wybrano wykonawcę remontu odcinka ulicy  Królowej Jadwigi o nawierzchni betonowej na nawierzchnie bitumiczną. Umowa została podpisana dnia 02.07.2004 roku. W ramach powstałych po rozstrzygnięciu oszczędności oprócz odcinka o nawierzchni betonowej ul.Królowej Jadwigi podobne prace wykonano na nawierzchni betonowej ul. Esperantystów. Roboty zakończono dnia 17.08.2004 roku. Zakres wykonanych remontów: ul. Królowej Jadwigi odcinek długości 237 mb; ulica Esperantystów odcinek długości 60 mb. Koszt całkowity robót 101.250 zł
6  Rozstrzygnięto przeprowadzony po raz trzeci przetarg na wybór wykonawcy robot     związanych z „Remontem kładki dla pieszych nad ulica Rybacką w Lubaniu”. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Mostowych „MOSTAR” Spółka z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego. Umowę podpisała Dyrekcja Gimnazjum Nr 3 w Lubaniu dnia 12.08.2004 roku. Przekazanie placu budowy – pasa drogowego drogi krajowej nastąpiło z chwilą ustawienia oznakowania dnia 26.08.2004 roku. Aktualnie trwają prace objęte umową. Termin zakończenia przewidziany jest do 30 września 2004 roku. Inwestorem jest Gimnazjum Nr 3 Lubaniu. Wydział udziela pomocy w zakresie wykonania wszystkich prac przygotowawczo – realizacyjnych z wyjątkiem finansowania zadania.
7  Na bazie wykonanego wykonawczego czerwcu br. projektu wykonawczego na   zagospodarowanie placu na zapleczu ulicy Spółdzielczej w Lubaniu, dnia 20.07. br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 03.08.br. Umowa została podpisana w dniu 17 sierpnia br. z wybranym wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy i Remontu Dróg Pana Wacława Marcinkiewicza z Lubania. Całość prac objętych umową wykonano przed na dzień 30 września br. terminem. Odbioru robót dokonano dnia  21 września br. Koszt zadania wyniósł 64.600 złotych.

8  Dnia 03.08.2004 roku ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót konserwacyjnych      kanału „Młynówki” i jej dopływów w ramach środków przyznanych w budżecie miasta     przeznaczonych na ten cel. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 25.08.br. Wybrano ofertę złożoną     przez Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD”     Spółka z o.o. z Nowogrodźca. Umowę podpisano dnia 01.09.br. Termin wykonania robót  do dnia 30 września 2004 roku.  Zakres obejmuje m.in. pogłębienie kanału na długości 2430 mb; oczyszczenie przepustów  na łącznej długości 187 mb oraz uporządkowanie skarp kanału. Koszt robót to kwota  49.800 złotych.

Remont Ratusza

Na bazie opracowanego projektu obejmującego remont dachu oraz projekt remontu elewacji Ratusza, w chwili obecnej prowadzone są sprawy formalne związane z rozpoczęciem inwestycji: wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich oraz wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.  W przygotowaniu są wnioski o dofinansowanie I etapu robót w roku 2005 z puli Ministerstwa Kultury. Inwestycja planowana jest do realizacji w następujący sposób: I etap planowany do realizacji w 2005r. obejmuje wykonanie:  remontu dachu, wykonanie elewacji wieży, prace konserwatorskie obramienia zegara.

II etap planowany do realizacji w 2006r. obejmuje wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej, prace konserwatorskie portali. Całkowity koszt robót określono na kwotę: 903.146 złotych, z czego: I etap – 452.872,40 zł,  II etap – 450.273,60 zł.

Wieża Bracka

W ślad za złożonym w 2003r. wnioskiem o dofinansowania robót budowlano-konserwatorskich na obiekcie Wieży Brackiej w Lubaniu Urząd Miasta Lubań otrzymał z Ministerstwa Kultury dofinansowanie w kwocie 20.000 zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na remont i konserwacja stropów i schodów drewnianych. Roboty planuje się zrealizować w miesiącu październiku i listopadzie br. Jednocześnie ponownie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie pozostałych prac, niezbędnych dla udostępnienia wieży, jako wieży widokowej.

Stołówka szkolna przy ul. Bankowej

W roku bieżącym opracowano dokumentację techniczną na remont dachu, remont elewacji i uporządkowanie kanalizacji deszczowej . Z uwagi na przyznanie niewystarczających do zrealizowania całości zadań objętych projektem, ograniczono zakres robót do realizacji w 2004r.do wymiany stolarki okiennej, wykonania remontu dachu, izolacji ścian zewnętrznych oraz uporządkowania kanalizacji deszczowej.  W roku 2005 planuje się wykonanie elewacji budynku co powinno zakończyć cały etap remontowy stołówek rozpoczęty w roku 2003.

 Zadania związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

Z uwagi na znikome środki finansowe, jakie pozostały w budżecie miasta po wykonaniu niezbędnych robót w poprzednich miesiącach, prowadzone są tylko prace związane z  robotami awaryjnymi. Z uwagi na występujące w ostatnim okresie częste przypadki kradzieży żeliwnych pokryw studni rewizyjnych oraz elementów wpustów ulicznych, których brak  powoduje zagrożenie zwłaszcza dla ruchu pojazdów oficjalnie zgłoszono te fakty na policję, celem podjęcia działań mających na celu ujęcie sprawców.

 

W zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa :

 

1  Zawarto 3 akty notarialne sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami, położonych przy Placu Śląskim, ul. Łąkowej, ul. Robotniczej, na rzecz najemców w formie bezprzetargowej

2  Wytypowano do sprzedaży 3 nieruchomości na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanych działek, położonych przy ul. Dąbrowskiego, na rzecz właścicieli w formie bezprzetargowej

3  Sprzedano działkę przy ul. Lwóweckiej na rzecz EnergiiPro Koncernu Energetycznego S.A. Jelenia Góra zabudowaną stacją transformatorową.

4  Wytypowano do dosprzedaży działkę z przeznaczeniem na polepszenie warunków już posiadanej działki, położoną przy ul. Ratuszowej.

5  Sprzedano 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

6  Wytypowano do sprzedaży  17 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 1 lokal użytkowy, 1 działkę na rzecz wspólnoty na polepszenie warunków zagospodarowania posiadanej działki.

 

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej

1  przyznano ABK nr 4 środki z GFOŚiGW na wykonanie przykanalików sanitarnych do 6  budynków w rejonie Kamiennej Góry;

2  d 3 do 24 sierpnia br. zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty planów zagospodarowania przestrzennego miasta dla 3 jednostek planistycznych ;

3  odbyło się spotkanie ze Starostą Lubańskim na temat zagospodarowania terenu po byłych warsztatach szkolnych przy ul. Spółdzielczej – Urząd podtrzymał stanowisko, iż obiekt winien być wyburzony, a teren przeznaczony pod zieleń miejską;

 

W zakresie spraw oświatowych :

1   W dniach od 28 czerwca do 23 lipca br. w szkołach podstawowych nr 1,2,4 zostały zorganizowane półkolonie dla dzieci. Z tej formy wypoczynku skorzystało 129 uczniów, uczących się w w/w placówkach.

2  Zgodnie z porozumieniem w sprawie programu na rzecz społeczności romskiej w miesiącu sierpniu 19 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymało podręczniki i przybory szkolne na ogólna kwotę 5.000 zł

3  W dniu 1 września br. rozpoczął się kolejny rok szkolny. Do szkół prowadzonych przez naszą gminę uczęszcza ogółem 2540 uczniów uczących się w 95 oddziałach. Do przedszkoli uczęszcza 376 wychowanków. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach zmniejszyła się o 113 uczniów w stosunku do roku poprzedniego.

4  W dniu 23 września br. kolejna nasza placówka tj. Szkoła Podstawowa nr 1 została włączona w poczet szkół wspierających uzdolnienia. Do chwili obecnej na terenie naszego województwa jest 17 placówek oświatowych, które uzyskały certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

 

W zakresie spraw kultury, sportu i promocji :

1  30 czerwca br. złożono do Euroregionu Nysa wniosek „Rękodzieło – sposób na pieniądz...”, który przeszedł ocenę formalną i został przekazany do Władzy Wdraża-jącej Program Współpracy Przygranicznej Phare w Warszawie do dalszej oceny,

2  W dniu 1 lipca 2004. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy UM Lubań a firmą Donner + Partner GmbH Sachsen. Celem tego porozumienia jest współpraca w opracowywaniu projektów z programu Interreg III.

3  2 lipca 2004 r. przekazano do Ministerstwa Kultury aktualizację wniosku o dofinanso-wanie ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa reali-zacji zadania z zakresu kultury dotyczącego renowacji schodów w Wieży Brackiej,

4  W okresie od dnia 9 do 31.08.2004r. dla 22 dzieci z rodzin romskich odbyły się półko-onie w Miejskim Ośrodku  Sportu i Rekreacji

5  W dniu 25.08. 2004r. burmistrz uczestniczył w międzynarodowej konferencji w Bautzen, na której omówiono sprawy związane z rozwojem regionu oraz możliwości korzystania z programów unijnych.

6  Dwa z czterech wniosków złożonych w kwietniu do Euroregionu Nysa otrzymały dofinansowanie: „Lubań wczoraj i dziś” - 11 455,50 EUR ,  „Jak zostać przedsiębiorcą? – warsztaty małej przedsiębiorczości” - 3 784,50 EUR. Pozostałe projekty zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia przez Władzę Wdrażającą w związku z pojawieniem się możliwości uzyskania dodatkowych środków. Ze względu na zajmowane miejsca na liście rankingowej, mogą one liczyć na dofinansowanie.

7   28 sierpnia br. zorganizowano i obsłużono stoisko PIT podczas XII Igrzysk Samorządowych Związku Gmin „Kwisa”,

8   Wydano wyprawki szkolne – plecaki z pełnym wyposażeniem dla 220 dzieci  /MOPS/.

9  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dary w postaci odzieży i 2 sztuki sprzętu rehabilitacyjnego z Holandii przywiezionych przez uczestników rajdu rowerowego w  dniu 6.09.2004r. Sprzęt rehabilitacyjny  przekazano do  Domu Pomocy Społecznej w Zgorzelcu i NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne.

10   Od 6 września  rozpoczęto dożywianie dzieci finansowane ze środków MOPS.  Aktualnie z posiłków  korzysta 178 dzieci.

11   W dniu 16.09.2004r. przebywała delegacja z miasta Hildesheim w Niemczech.   Hildesheim było miastem partnerskim Lubania przed II wojną światową.

12  W dniach 15-18.09.2004r. przebywała delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Skjern w Danii.

13  Przygotowano 13 wniosków na rzecz społeczności romskiej na 2005 rok na ogólną   kwotę z budżetu państwa powyżej 363 tys. zł.

14 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podpisał umowy ze wszystkimi szkołami podstawowymi na zajęcia na basenie oraz z Kompleksem Edukacyjnym i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej  (do końca 2004r.)

 

W zakresie spraw finansowo- podatkowych :

 

1   wydano 126 decyzji podatkowych w tym :

-   63 wymiarowe

-    41 odpisowe

-   21 odroczeniowych , umorzeniowych i rozłożenia na raty

-    3 przypisowe

2   wydano 358 upomnień

3   143 tytułów wykonawczych do komornika

 

Ponadto Burmistrz 

 

-  lipca uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin „ Kwisa”  ślubowaniu  rocznika ŁOSG ;

-  8 lipca w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu powołano członków Rady Nadzorczej;

-  13 lipca przyjmował pana Ryszarda Miklińskiego Generalnego Konserwatora Zabytków , Wiceministra Kultury;

-  22 lipca brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Energie Cites;

-  27 lipca uczestniczył w obchodach 85 rocznicy powstania policji;

-  25 sierpnia uczestniczył w konferencji w Bautzen dot. nawiązania współpracy gospodarczej;

-  1 wrześniach w obchodach związanych w wybuchem II Wojny Światowej oraz rozpoczęciem roku szkolnego – SP nr 2 ;

-  4 września w koncercie Chóru Bukowiskiego – Bratnia Pomoc

-  w obchodach  Dnia Działkowca POD „ Piast”;

-  w Dożynkach w Kościelniku i Siekierczynie;

-  w zawodach wędkarskich

-  8 września uczestniczył w spotkaniu ze społecznością romską;

-  11 września w zawodach pożarniczych Zawodowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Powiatu Lubańskiego;

-  12 września  brał udział w uroczystości z okazji nadania Olszynie praw miejskich;

-  15-16 września przyjmował delegację ze Skjern z Danii;

-  16 września przyjmował Nadburmistrza z Hildesfeim;

-  17 września uczestniczył w obchodach z okazji Dnia Sybiraka;

-  20 września brał udział w Konferencji na temat bezpieczeństwa zorganizowanej przez Euroregion „Nysa”;

-  24-25 września przyjmował delegację z Prienai z Litwy;

-  23 września w spotkaniu z okazji na temat 85 lecia Związku Inwalidów Wojennych;

-  27 września w Walnym Zgromadzeniu Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

   

W dyskusji głos zabrali:

Pan Arkadiusz Słowiński – jakie firmy działają obecnie w strefie ekonomicznej po ZNTK?

Pan Stanisław Jastrzębski – w jakim miejscu  znajduje się działka przeznaczona do sprzedaży?

Pani Małgorzata Grzesiak – zwróciła się z prośbą o podanie więcej informacji  o wynikach  kontroli w PEC.

Pan Mieczysław Iwanow – czy do  adresata  przekazane zostały środki za remont przeprowadzony  w lokalu rodziny Romów?

 

Odpowiedzi udzielił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta

-  w chwili obecnej w strefie ekonomicznej działają firma Tieufbautechnik Constans - zajmująca się produkcją metalową, firma pana Czyrki, która rozszerzyła swoja produkcję na dwie kolejne hale, firma produkująca żakard, sprzedane zostały hale firmie holenderskiej, która zajmowała będzie się galwanizernią, poza tym w strefie działała będzie firma farmaceutyczna i Bricomarche – więcej informacji na ten temat przekazanych zostanie w terminie późniejszym, sprzedana działka znajduje się na terenie byłego ZNTK – są to trzy główne hale,

-  ABK otrzymała  środki za remont przeprowadzony w lokalu  rodziny Romów – część środków przekazana została na remont mieszkania przy ul. Łużyckiej, pozostała część na wymianę okien.

- odnosząc się do kontroli przeprowadzonej w PEC Lubań sp. z o.o. – protokół kontroli oraz zalecenia pokontrolne przekazane zostały do Biura Rady. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wysokości kwot wynagrodzeń i innych świadczeń pobieranych przez Prezesa Spółki oraz podstawy ich wypłat. Wynikiem kontroli jest zwrot Spółce nienależnie wypłaconych kwot w następujących wysokościach: dodatek za wykonywanie czynności kierowcy pojazdu służbowego w kwocie brutto 87 162 zł, nagrody i premie przyznane bez zachowania właściwego trybu, tj. przyznanie bez zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników lub Pełnomocnika Spółki w kwocie brutto 44 647,90 zł, premia przyznana przez główną księgową w kwocie brutto 15 000 zł, nagrody z zysku w kwocie brutto 23 764,90 zł. Były to kwoty przyznawane przez księgową, albo przez zastępcę albo przez prezesa – samemu sobie. Łączna  kwota, którą Prezes musi zwrócić wynosi 170 574,80 zł. Burmistrz stwierdził, że nie wie co z tą sprawą zrobić ponieważ nie ma kompetencji pozwalających na zwolnienie Prezesa - zwolnić może go jedynie Rada Nadzorcza.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wniosek w sprawie powołania i zorganizowania w Lubaniu ośrodka egzaminacyjnego dla przyszłych kierowców. Powołanie takiego ośrodka stworzy nowe miejsca pracy, przyniesie wpływy do budżetu miasta. Wnioskuje o ujęcie w budżecie miasta na rok 2005 środków niezbędnych do realizacji tego wniosku.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła interpelację w sprawie stworzenia uwarunkowań formalno-prawnych celem stworzenia dla uczniów wybitnie uzdolnionych pewnego rodzaju stypendium, które pozwoliłoby  im na kontynuowanie dalszej nauki na studiach, a których trudna sytuacja materialna takich perspektyw im nie daje. Wspierając uzdolnienia na szczeblu szkół podstawowych i gimnazjalnych damy szansę absolwentom, mieszkańcom miasta.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – popierając interpelację pani Małgorzaty Grzesiak zgłosił również zapytania i wnioski dotyczące:

-  czy prawdą jest, że z uwagi na zmniejszenie przez budżet państwa środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej gminy będą musiały środki te rekompensować?,

- jakie środki przeznaczone zostały na remont Baszty Brackiej i jakie prace za nie wykonano?,

-  wskazał na fatalny stan dachu Domu Solnego i konieczność jego zabezpieczenia,

-  jakie będzie przeznaczenie nie użytkowanych pomieszczeń po Banku Spółdzielczym w budynku  przy ul. Bankowej?,

-  do jakiego miejsca będzie czyszczona Siekierka ?,

-  dlaczego Komisja Rewizyjna  do tej pory się nie spotkała?

-  zgłosił wniosek o umieszczenie w planie remontów w roku 2005 remontu lub modernizacji ulicy Dolnej wraz z zabezpieczeniem na ten cel środków finansowych.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłoszone zapytania dotyczyły:

-  czy przekazanie dla ABK pomieszczeń przy ul. Skalniczej nie jest pomysłem do likwidacji Gimnazjum nr 1?,

-  na jakiej podstawie w Przedszkolu Niepublicznym pobierane jest czesne w wysokości 50 zł dla dzieci uczęszczających do klas zerowych?,

-  czy prawdą jest, że sprzęt ppoż. znajdujący się w magazynie przy ul. Kościuszki 15 przeznaczony jest do sprzedaży?

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił wniosek o uporządkowanie pozostałości po ściętym drzewie na chodniku przy ul. Łużyckiej ( za mostem), które utrudnia  przechodniom przejście .

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – mając na uwadze wnioski mieszkańców domków jednorodzinnych zgłosił wniosek dotyczący rozpatrzenia możliwości zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie utrzymania porządku i czystości w punkcie dotyczącym wywozu nieczystości, a mianowicie możliwości stosowania mniejszych pojemników przy  jednoczesnym utrzymaniu jedno tygodniowego terminu ich wywozu. Odnosząc się do ulokowania na terenie byłego ZNTK różnego rodzaju firm, które do swojej produkcji potrzebują dużo energii zgłosił sugestię, by nad tym panować i kontrolować ponieważ energii może tam zabraknąć.

 

Pan Zenon Piwoni – zgłosił zapytania dotyczące:

-  czy jest jakiś szczególny powód, dla którego ul. Izerska jest ulicą jednokierunkową?,

-  czy zdejmowana kostka bazaltowa będzie dalej wykorzystywana?

-  zgłosił wniosek  o podjęcie zdecydowanych działań  mających na celu właściwe ustawienie sygnalizacji świetlnej przy ul. Bankowej.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – dziękując za wykonanie nawierzchni ul. Królowej Jadwigi zgłosiła zapytanie o dalsze plany dotyczące  wykonania  nawierzchni odcinka ul. Łokietka do ZUS , który stanowi dojście do kompleksu edukacyjnego na O.Piastów.

 

W obradach nastąpiła 15 – sto minutowa przerwa.

 

Ad.5

           Informacja o realizacji budżetu miasta za I półrocze 2004 roku.

 

W związku z tym , że radni otrzymali pisemną informację o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze br., pan Konrad  Rowiński – BML -  omówił najistotniejsze zagadnienia w niej zawarte.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2004 roku zatwierdzona została zarządzeniem BML  z dnia 31 sierpnia br. oraz przedłożona  Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania . Opinia RIO jest pozytywna.

Uchwalony przez RM budżet na rok 2004 w dniu 27 stycznia 2004 r.  roku wynosił po stronie:

-  dochodów – 33.375.048 zł.,

-  wydatków – 34.871.281 zł.

W okresie I półrocza budżet ulegał zmianom, które wynikały z  decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego i na wniosek BML. W wyniku zmian ostateczny plan budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniósł :

-  po stronie dochodów – 38.110.615 zł,

-  po stronie wydatków  - 39.660.383 zł.

W okresie do 30.06.2003 r., Burmistrz Miasta  korzystając z uprawnień , zgodnie z uchwałą RM :

-  zaciągnął kredyt inwestycyjny w Nordea Banku 1.202.133 zł,

-  zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 176.126 zł.,

-  dokonywał przesunięć wydatków budżetowych ,

-  ponadto w celu pokrycia wydatków nieprzewidzianych wykorzystał rezerwę celową na kwotę 90.240 zł ( Centrum Łużyckie) oraz rezerwę  ogólną 184.548 zł na:

¨ wydatki Urząd Miasta i oświata – 71.470 zł ( doskonalenie zawodowe nauczycieli 42.000 zł, Urząd Miasta 29.470 zł)

¨ naprawę dróg i chodników – 53.812 zł,

¨ czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej – 13.000 zł.,

¨ usługi notarialne – 3.042 zł,

¨ remont budynków komunalnych 13.224 zł( Agencja Rozwoju Miasta),

¨ Dni Lubania – 30.000 zł.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.549.768 zł przeznaczony został na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zawartych w uchwale budżetowej na 2004r.

W I półroczu br.  dokonano spłaty 940.000 zł kredytów , pożyczek i obligacji komunalnych.

Zobowiązania miasta na  30 czerwca br. Wynosiły 13.011.183 zł , co stanowiło 34,14 % planowanych dochodów , z tego na:

-  obligacje komunalne – 7.700.000 zł.,

-  kredyty i pożyczki - 3.180.259 zł.,

-  wymagalne zobowiązania podległych jednostek bez UM – 1.773.392 zł.,

-  wymagalne zobowiązania UM – 357.532 zł.

Należności wymagalne miasta wynosiły 3.101.319 zł. , z tego:

-  podatków i opłat lokalnych – 2.663.093 zł.,

-  majątku gminy - 311.402 zł.,

-  opłat administracyjnych - 78.468 zł.,

-  innych - 48.356 zł.,

W I półroczu dokonano umorzeń podatkowych na kwotę 424.085 zł., z tego :

-  podatek od nieruchomości - 390.046 zł.,

-  podatek rolny osoby fizyczne - 3.341 zł.,

-  podatek od środków transportowych - 16.259 zł.,

-  podatek  leśny - 79 zł.,

-  dsetki od podatków od osób fizycznych i osób prawnych - 14.360 zł.

 

 

Dochody:

Plan dochodów wykonany został w kwocie 15.491.935 zł. , co stanowi 40,65% planu rocznego z tego zadania własne 13.184.237 zł , tj. 41.03 % planu rocznego oraz zadania zlecone 2.307.698 zł., tj.38,61 % planu rocznego.

Omówione zostało wykonanie dochodów m.in. w działach :

-  z najmu i dzierżawy – 56,02% w kwocie 45.558,96 zł,

-  ze sprzedaży mienia komunalnego – 60,65% w kwocie 554.926,49 zł,

-  za wykup i wieczyste użytkowanie gruntów – 56,73 % w kwocie 154.074,74 zł,

-  różne – 145,69% w kwocie 39.817,02 zł,

-  podatek od nieruchomości – 48,81 % w kwocie 2.685.874,63 zł,

-  podatek rolny – 46,67 % w kwocie 28.665,36 zł,

-  podatek od środków transportowych – 56,45% w kwocie 164.062,52 zł,

-  podatek od spadku i darowizn – 74,4 % w kwocie 56.183 zł,

-  opłata targowa – 45,35 % w kwocie 109.605,62 zł,

-  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)  - 39,73 % w kwocie 2.612.826 zł

-  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 82,23% w kwocie 148.005,71 zł,

-  dział 900 rozdział 90001 § 6260 -plan dotacji  0 % - powodem  takiego stopnia  realizacji tego

   dochodu jest niska realizacja inwestycji Modernizacja Oczyszczalni Ścieków.,

-  dział 900 rozdział 90001 § 6292 – planowany dochód w wysokości 6.280.000 zł został zrealizowany w wysokości 0 %. Jest to dotacja z Funduszu Phare CBS na Oczyszczalnię Ścieków. Brak realizacji dochodów jest spowodowany opóźnieniami w realizacji inwestycji,lecz w II półroczu br. nastąpi przyspieszenie robót.

Zaplanowane dochody w zakresie zadań zleconych zostały zrealizowane w wysokości 2.308.000,47 zł., tj. 38,62 % planu rocznego. Dochody realizowane są prawidłowo i wynikają z cyklu rozliczeniowego. Przewiduje się , że plan roczny wykonany zostanie w 100%.

 

Wydatki.

Plan wydatków za I półrocze br. został zrealizowany na kwotę  14.938.097 zł. tj. 37,66 % planu rocznego , z tego zadania własne w kwocie 13.537.719 zł.,tj.40,19 % planu rocznego oraz zadania zlecone w wysokości 1.400.378 zł. tj. 23,43 % planu rocznego.

Na taki procent wykonania wydatków wpływ miało to , że na dwie duże inwestycje tj. Tret i Oczyszczalnia Ścieków  nie zostały wydatkowane środki .W chwili obecnej większość zadań remontowych i inwestycyjnych jest wykonana , a realny obraz wykonania wydatków  przedstawiony zostanie w informacji z realizacji budżetu za okres 9 miesięcy br.

Informacje dotyczące inwestycji i remontów  oraz stanie mienia komunalnego  omówione zostały we wcześniejszym sprawozdaniu .

Sytuacja finansowa  jednostek miasta :

-  uległa poprawie sytuacja finansowa  MOSiR ,

-  sytuacja finansowa  jednostki Stołówki szkolne jest dobra,

-  sytuacja finansowa Agencji Rozwoju Miasta jest nadal trudna lecz zdołano już zahamować wzrost kosztów działalności. Podpisano szereg umów na dzierżawę pomieszczeń , co spowoduje poprawę sytuacji finansowej,

-   nie ulega natomiast poprawie sytuacja finansowa w Administracjach Budynków Komunalnych. Powodem są niskie czynsze mieszkaniowe , wzrost zobowiązań obligatoryjnych związanych z bezrobociem,

-   w pozostałych jednostkach sytuacja finansowa jest poprawna.

Informacja z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  szczegółowo opisana została w  przedstawionej radnym informacji pisemnej.

Kończąc swoje wystąpienie BML przedstawił wnioski wynikające z realizacji budżetu  za

I półrocze br. :

-  zrealizowane dochody budżetu miasta odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów,

-  główną przyczyną nie zrealizowania dochodów zgodnie z planem jest brak realizacji dotacji z Funduszu Phare CBS z powodu opóźnień w realizacji inwestycji  “Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Lubania i Gminy Siekierczyn” oraz niezrealizowane dochody  od osób fizycznych (PIT) przez Ministra Finansów ( duże bezrobocie ok. 30%),

-  wydatki budżetowe w zdecydowanej większości zrealizowane zostały w ramach limitów ustalonych w planach finansowych,

-  wydatki bieżące były celowo powiązane ze strukturą działalności jednostek gminy,

-  zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano środki na inwestycje i dotacje oraz kwoty z rezerw budżetowych.

 

Pan Zenon Piwoni  odczytał  uchwałę  nr I – 230/2004  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 września 2004 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubań informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2004 roku. Skład Orzekający RIO  badając  pod  względem formalno – prawnym dokumenty będące podstawą analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku   oraz badając pod względem merytorycznym informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2004 roku- wydał pozytywną opinię o  informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubań za I półrocze 2004 roku.

 

Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2004 roku przyjęta została bez głosu sprzeciwu.

 

Ad. 6

Informacja dotycząca realizacji planów gospodarczych Lubańskiego  Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o  w roku bieżącym i  zamierzenia na rok 2005.

 

Informację o bieżącej działalności jak i planach na rok 2005 Zarządu LTBS Sp. z o.o przedstawił jego Prezes pan Bogusław Borowski.

Podstawową działalnością statutową TBS po oddaniu pierwszego własnego budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 30 jest jego bieżące zarządzanie i administrowanie. Oprócz zarządzania tym budynkiem TBS zarządza również Wspólnotą Mieszkaniową przy

ul. Pl. 3-go Maja 4. Głównym zadaniem statutowym, dla którego powstał TBS jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych poprzez prowadzenie inwestycji mieszkaniowych.

Potencjalne możliwości prowadzenia takich inwestycji są powiązane z możliwościami i przekazywaniem TBS budynków nadających się do adaptacji, przebudowy na budynki mieszkalne wielorodzinne. Taka inwestycja związana jest z wydatkowaniem dużo mniejszych środków finansowych, a po zakończeniu powstaje pełnowartościowy budynek mieszkalny. Jesienią 2003 roku TBS otrzymał budynek byłej SP nr 4 przy ul. Słowackiego 16 jako aport do Spółki od GM Lubań. W związku z tym Zarząd Spółki zaplanował na rok 2004 rozpoczęcie kolejnej inwestycji mieszkaniowej. W ciągu 5 miesięcy Zarządowi udało się załatwić i otrzymać wszystkie decyzje administracyjne umożliwiające ogłoszenie przetargu dla wyłonienia wykonawcy. Wykonawcą tym została firma “INTERBAUPOL” z Bolesławca, która od 8 września przejęła plac budowy. Realizacja tego zadania inwestycyjnego będzie trwała 9 miesięcy, tj., do czerwca 2005 r. W budynku tym będzie oddanych 18 mieszkań o łącznej kubaturze 1000m2 powierzchni użytkowej: 5 mieszkań jedno pokojowych,9 mieszkań dwu pokojowych, 4 mieszkania trzy pokojowe. Zakres głównych prac budowlanych obejmuje wyminę całego pokrycia dachowego, nowe przyłącza wszystkich mediów do budynku, wymiana stolarki okiennej na PCV , budowa nowych instalacji wewnętrznych , pomalowanie elewacji zewnętrznej , mała architektura wnętrz , budowa nowego ogrodzenia wokół budynku , mała zielona architektura.

 

W dyskusji głos zabrali:

pan Franciszek Bogdanowicz – czy musi być wykonywana elewacja zewnętrzna budynku skoro zbudowany jest on z cegły klinkierowej?

 

Pan Bogusław Borowski – jest to zalecenie konserwatora zabytków. Kolorystyka będzie zharmonizowana z zabudową koszarową.

 

Pan Marian Kwolik – co , oprócz zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową ,składa się na przychody TBS  i jak wygląda mobilność w zasiedleniu nowego budynku?

 

Pan Bogusław Borowski – podstawowymi przychodami TBS są budynek przy ul. Kolejowej 30 oraz budynek w Trecie. Z mieszkań w budynku przy ul. Kolejowej 30 zrezygnowało pięć osób , jednak na dzień dzisiejszy 4 mieszkania są już zasiedlone.

Nabór osób chętnych na mieszkania w budynku przy ul. Słowackiego 16 jest problemem. Większość z 12 osób, które do marca złożyły wnioski o mieszkania, zrezygnowało.

Na dzień dzisiejszy umowy podpisały 2 osoby.Jest to inwestycja prowadzona z ryzykiem .

 

Pan Arkadiusz Słowiński – przyjmując wariant negatywny, że nie będzie osób chętnych na mieszkania przy ul. Słowackiego - jakie jest zabezpieczenie finansowe tej inwestycji?

 

Pan Bogusław Borowski – koszt budynku przy ul. Słowackiego 16 oszacowany jest na kwotę 1 mln. zł. Niedoszacowanie środków finansowych w czerwcu br. wynosiło 400.000 zł., na dzień dzisiejszy jest to kwota 200.000 zł. Przyjmując, że przyszły najemca otrzyma lokal w pełni wyposażony za kwotę 1300 zł za m2, niebezpieczeństwo niweluje się.

 

Pan Tadeusz Sztaba – czy w związku z występującymi na ul. Kolejowej awariami kanalizacji sanitarnej TBS w roku 2005 zaplanuje środki na jej udrożnienie?

 

Pan Bogusław Borowski – droga w której uszkodzona jest rura kanalizacyjna przy ul. Kolejowej należy do Gminy Miejskiej Lubań a nie TBS.

 

W obradach nastąpiła pół godzinna przerwa , w czasie której radni  zapoznali się z pracami w Trecie.

 

Ad. 7

           Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach::

 

1. Zmian w statucie Muzeum Regionalnego w Lubaniu.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2. Przystąpienia Gminy Miejskiej Lubań do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we

    Wrocławiu.

 

Opinie Komisji Gospodarki Miejskiej i Komisji Oświaty , Kultury,Sportu i Rekreacji pozytywne.

Komisja Zdrowia , Opieki Społecznej i Socjalnej i Komisja Budżetu zapoznały się z projektem uchwały.

 

Informację na temat działalności Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej przedstawił pan Wojciech Kudera – skarbnik DOT.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem regionalnym powołanym w roku 2000, którego głównym zadaniem jest promocja turystyczna Dolnego Śląska w kraju i za granicą. Stowarzyszenie to, skupiające 62 członków, oparte jest na zasadach partnerstwa prawno – fizycznego. DOT współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną.

Działania DOT są niestandartowe – przykładem może być Zamek “Grodziec”, który był

scenerią reality show telewizji szwedzkiej , co pozwoli  na promocję tego zamku w Skandynawii. W przypadku Lubania należy znaleźć taki produkt turystyczny, który będzie dla miasta charakterystyczny. Takim symbolem turystycznym Lubania może być Tret.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłoszone zapytania dotyczyły:

- czy jeżeli uchwała w sprawie przystąpienia miasta do DOT nie zostania podjęta , to nie będzie ono promowało miasta ?,

- co w zamian za składkę członkowską do DOT miasto może uzyskać?,

- czy  DOT finansowany jest przez POT i w jakiej wysokości?

 

Pan Wojciech Kudera – nie podjęcie uchwały nic nie zmieni. Region jest jeden i będzie promowany. Problemem może być tylko to , że Lubań nie będąc członkiem DOT nie będzie mógł przedstawiać swoich problemów. W zamian za składkę członkowską, oprócz praw i przywilejów , jakie mają członkowie tej organizacji , mogą być to wymierne korzyści finansowe , jakie ma np. Świeradów, który jest chętnie odwiedzany przez gości zagranicznych . Lubań, który ma wiele ciekawych zabytków, również może stać się miejscem chętnie przez nich odwiedzanym. DOT nie jest agendą POT i nie jest przez nią finansowany.

 

Uchwałę podjęto przy 18 głosach za i 3 wstrzymujących się.

 

Za zgodą Przewodniczącego RM obrady opuścił jeden radny.

 

3.Wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego

w Wałbrzychu.

Opinie wszystkich komisji negatywne.

Uchwałę podjęto przy 17 głosach za i 3 wstrzymujących się

 

4. Wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A.Falkiewicza we Wrocławiu.

 

Opinie wszystkich komisji negatywne.

Uchwałę podjęto przy 17 głosach za i 3 wstrzymujących się

 

5.Wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

 w Stroniu Śląskim.

Opinie wszystkich komisji negatywne.

Uchwałę podjęto przy 17 głosach za i 3 wstrzymujących się

 

6.Wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

   w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

 

Opinie wszystkich komisji negatywne.

Uchwałę podjęto przy 13 głosach za , 3 przeciwnych i 4  wstrzymujących się

 

7. Zmiany budżetu miasta Lubań na 2004 r.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Do projektu uchwały wniesiona została autopoprawka Burmistrza dotycząca dodania w § 1 w punkcie 7 - kwoty  5.000 zł ( z kwoty 50.000 zł do 55.000 zł ) w § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz o dodanie w § 2 punktu 16 dotyczącego udzielenia dotacji dla szkoły Muzycznej w Lubaniu w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu fortepianu.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta - koszt zakupu fortepianu wynosi 40.000 zł . Starostwo na ten cel otrzymało 30.000 zł z Ministerstwa Kultury , Szkoła ma środki w wysokości 3.000 zł , miasto przeznaczy na ten cel 5.000 zł . , reszta pochodziła będzie od sponsorów.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – z czego wynika konieczność dofinansowania przez miasto zakupu fortepianu, na jakich zasadach strony doszły do tego porozumienia, że brakująca kwotę ma dać miasto a nie inni?

 

Pan Marian Zwierzański – z wnioskiem o dofinansowanie zwrócił się Starosta Lubański , ponieważ nie ma więcej środków finansowych. Jeśli nie pomożemy to Starosta będzie musiał zwróci 30.000 zł do Skarbu Państwa , a Szkoła nie będzie miała fortepianu . Ponieważ Szkoła promuje miasto, dotację należy przyznać.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – stwierdził, że takie przedstawienie sprawy i stwierdzenie , że miasto ma dać dotację jest irytujące. Zwrócił się z zapytaniami:

- na jakiej podstawie prowadzony jest remont kładki nad ul. Rybacką , skoro uchylona została uchwała RM z lipca br. , a dopiero dziś do budżetu wprowadzane są środki na ten cel?,

- na co przeznaczona została kwota 15.000 zł z przeciwdziałania alkoholizmowi i dlaczego jej przeznaczenie nie było najpierw zaopiniowane przez MKRPA ?

 

Pan Marian Zwierzański – środki na remont kładki nad ul. Rybacką nie były wprowadzone do budżetu ale były zdeponowane na koncie depozytowym. Pomimo, że uchwała z lipca została uchylona przez RIO, to najważniejszym jest to , że Rada wiedziała , że taka inwestycja będzie prowadzona. Chodziło o to, by nikt nie mógł zarzucić, że odbywało się to będzie bez zgody Rady. Ponieważ za mało jest środków na remont kładki, na następnej sesji zaproponowany zostanie projekt uchwały, by druga rata płatności była w kwietniu 2005r.

Odnosząc się do drugiego zapytania odpowiedział, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych tylko burmistrz jest władny do składania wniosków o zmianę budżetu, a opinia komisji nie jest wiążąca. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie półkolonii.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – odnosząc się do dofinansowania zakupu fortepianu stwierdziła, że zastanawiające jest to , dlaczego właśnie miasto ma to zrobić , skoro Szkoła nie jest miejska , a Starostwo nie wyraziło żadnej pozytywnej opinii , by dofinansować Warsztaty Terapii Zajęciowej, chociaż jest to zadanie Powiatu. Poza tym Starostwo ma swoje środki na promocję i z tych środków powinno dofinansować zakup fortepianu.

 

Autopoprawka została przyjęta przy 14 głosach za , 2 przeciwnych i 4 wstrzymujących się.

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto przy 15 głosach za i 5 wstrzymujących się.

 

8.Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

9.Zmiany uchwały nr VI/81/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zapytanie zgłoszone pod adresem Burmistrza dotyczyło podania przybliżonego terminu organizowania przetargów np. na wypoczynek letni?

Pan Konrad Rowiński – ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie oraz o finansach publicznych przewróciła system dotowania, który u nas funkcjonował dobrze – najczęściej środki na dotację pochodziły z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. Teraz należy pewną pulę środków ująć w budżecie np. w formie rezerwy budżetowej a dopiero potem je rozdysponować. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie określa zapisy dotyczące organizacji, przeprowadzania konkursów i przetargów, dwumiesięczny termin rozpatrzenia wniosków, które można już składać. Teraz organizowany jest konkurs na badania mammograficzne i badanie poziomu cukru. Inaczej ma się to np. organizacją z wypoczynku letniego,  rajdu “ 3 Dni, 3 Wędrówki , 3 kraje” czy  Klubem Łużyce . Jest dużo spraw niewyjaśnionych. Wystosowane zostało zapytanie do  ministerstwa , w jaki sposób można dotować np. klub sportowy. Najprawdopodobniej pewne rozwiązania będą przedstawione za miesiąc.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 8

             Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące :

-  utworzenia Ośrodka Egzaminacyjnego dla Kierowców – w sprawie tej przeprowadzone zostały rozmowy , złożony został wniosek do Zarządu Województwa , na który nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Ośrodek taki to wojewódzka osobą prawna, która musi mieć ośrodek, wyposażenie. Nie ma ośrodków powiatowych, są tylko wojewódzkie. Taki ośrodek tworzy Zarząd Województwa, po uzgodnieniu z ministrem d/a transportu. Środki finansowe w budżecie na 2005 nie mogą być ujęte. Reasumując utworzenie takiego ośrodka w Lubaniu jest mało prawdopodobne,

-  utworzenia stypendium dla uczniów wybitnie uzdolnionych – jest to możliwe,

-  partycypacji w kosztach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – jest to zadanie Powiatu, sprawa zostanie sprawdzona.

-  Wyjaśnień udzieliła również pani Małgorzata Grzesiak . Warsztaty Terapii Zajęciowej otrzymały pismo informujące , że ich budżet na rok 2005 będzie zmniejszony o 10% zaś  w roku 2006 o 20%  Pismo zawiera sugestię , by zwrócić się do gmin , z terenu których pochodzą osoby objęte opieką w WTZ o proporcjonalne zrekompensowanie tych środków

-  zabezpieczenia dachu Domu Solnego – pomimo , że obiekt ten jest własnością PSS , należy objąć go renowacją,

-  przeznaczenia nie użytkowanych pomieszczeń w budynku po Banku Spółdzielczym przy ul. Bankowej i mieszkania socjalne – wstępna propozycja zakładała by przenieść do nich Sanepid, natomiast część budynku starego szpitala ,w którym mieści się Sanepid przeznaczyć na budynek socjalny. Wystąpiono do Starosty z pismem o określenie sposobu przejęcia tego obiektu. Jednak w miesiącu sierpniu br. obiekt ten przekazany został Łużyckiemu Centrum Medycznemu. Tak więc pomieszczenia w budynku przy ul. Bankowej są wolne. Można przeznaczyć je np.  na gabinet okulistyczny pod warunkiem , że okulista podpisze kontrakt z NFZ . Odnosząc się do budownictwa socjalnego – potrzeby w tym zakresie są duże. Pomimo całej sympatii dla  koncepcji budowy  4 budynku socjalnego, która jest tematem bardzo ważnym, dotyczącym jednak zaledwie kilkunastu osób , a przy tym zadaniem bardzo kosztownym ( koszty wyniosłyby około 1 mln. zł .), wyraził opinię, że najpierw remontować należy starą substancję mieszkaniową czy dach Domu Solnego. Być może będzie trzeba stanąć przed zadaniem likwidacji TBS , jeśli nie będzie osób chętnych by w nim mieszkać.

-  przekazanie dla ABK pomieszczeń przy ul. Skalniczej nie jest pomysłem do likwidacji Gimnazjum nr 1,

- pobieranie w Przedszkolu Niepublicznym  opłat w wysokości 50 zł dla dzieci uczęszczających do klas zerowych - “ zerówka “ jest nieodpłatna , zorientuje się w tej sprawie,

- stosowania mniejszych pojemników na śmieci – uchwałę o utrzymaniu porządku i czystości w mieście podjęła Rada , trudno z nią więc polemizować. Wniosek przekazany zostanie do ZG iUK , który go rozpatrzy

- energia w ZNTK – wystarczy jej dla wszystkich , każdy inwestor najpierw orientuje się w możliwościach zlokalizowania tam swojego zakładu i nie kupuje gruntu  bez pewności , że nie będzie miał zapewnionych mediów,

- nawierzchni odcinka ul. Łokietka do ZUS – będzie robiona.

Pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza – odnosząc się do zapytania dotyczącego sprzedaży sprzętu ppoż. - wygospodarowane zostało pomieszczenie w budynku byłego  Liceum Ekonomicznego, do którego przeniesiony został magazyn obrony cywilnej wraz z tymi artykułami , które są potrzebne . Pozostałe rzeczy, które są niepotrzebne zostaną sprzedane.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące:

- remontu Wieży Brackiej – przyznane środki z Ministerstwa Kultury wystarczą na impregnowanie schodów drewnianych,

- do jakiego miejsca będzie czyszczona Siekierka – koniec prac nastąpi przy moście na ul. Zawidowskiej ( obok Spółdzielni Inwalidów),

- remont ul. Dolnej – jest to droga powiatowa , możemy wystąpić z takim pismem do Starostwa,

- chodnik przy ul. Łużyckiej – wystąpimy z pismem do Starostwa o jego  uporządkowanie,

- dlaczego ul. Izerska jest ulicą jednokierunkową – PKP będzie przebudowywało trzy przejazdy aby w przyszłości jeździły tamtędy samochody ciężarowe z kamieniem

 

pan Marian Kwolik – patrząc z punktu widzenia kierowcy jest to dobre rozwiązanie .

- czy zdejmowana kostka bazaltowa będzie dalej wykorzystywana –  będzie w całości wbudowana na plac w Rynku,

- właściwe ustawienie sygnalizacji świetlnej przy ul. Bankowej – jest to droga wojewódzka, ponownie wystąpimy z pismem o regulację sygnalizacji,

- nawierzchni odcinka ul. Łokietka do ZUS – zawarte zostało porozumienie ze Starostwem i Spółdzielnią Mieszkaniową , na mocy którego  miasto na tą inwestycję przeznaczy 400.000 zł., Starostwo – 112.000 zł ,a Spółdzielnia Mieszkaniowa 98.000 zł. Wykonanie projektu zlecone zostanie projektantowi. Musi znaleźć się to w budżecie na rok 2005.

-  murów obronnych – stan techniczny się pogarsza . Zaproponuję ujęcie  niezbędnych środków finansowych ( około 20.000 zł.) w budżecie na rok 2005 w dziale remonty dróg, ponieważ mury znajdują  się w pasie drogi.

 

Pan Henryk Sławiński – Komisja Rewizyjna też miała przerwę wakacyjną. Jej posiedzenie odbędzie się w najbliższy wtorek.

 

Ad. 8

            Komunikaty.

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady :

-  odczytał pismo Fundacji Trzeźwy Umysł informujący o  rozstrzygnięciu konkursu dla dzieci  w ramach kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł” , w którym nagrodzone zostały dzieci z Lubania ,

- przedstawił , przesłaną przez Naczelną Izbę Kontroli ,  skargę Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 31 w sprawie występujących nieprawidłowości w sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną przez Administrację Budynków Komunalnych nr 4 w Lubaniu .

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania , przy 1 głosie wstrzymującym się ,

Komisja Rewizyjna upoważniona została do zbadania zarzutów podnoszonych w skardze.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zaprosiła do udziału w uroczystości związanej z obchodami 85 – rocznicy powstania TPD połączonej z dorocznym Festynem “ Miasto Osobom Niepełnosprawnych”. Uroczystości odbędą się w dniu 7. 10.2004 o godz. 11.00 w Miejskim Domu Kultury .

 

 

W  związku  z  wyczerpaniem  wszystkich  zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący RM ogłosił zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miasta  Lubań.

 

 

Sekretarz obrad

Krzysztof Jaworski

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-20 10:48:43, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-20 10:50:10, Ostatnia zmiana: 2007-01-08 12:18:27, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4000