Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056851
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja VI z 25 lutego obrazek Wersja do druku

 

Protokół Nr VI/6/2003/2

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 25 lutego 2003 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                      zakończenia: 17.30

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych , przy  którym  może obradować  i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W VI sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności  oraz

-        pan Konrad Rowiński -          Burmistrz Miasta ,

-        pan Henryk Rogacki -  Zastępca Burmistrza Miasta,

-        pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-        pan Marian Zwierzyński - Skarbnik Miasta,

-        pan Dariusz Cichoń – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego,

-        pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty,

-        pani Beata Jurak – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-        pan Eugeniusz Kończyk – Prezes Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

-        pan Marek Proskura -Prezes Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej,

-        pani Beata Siemaszkiewicz – radca  prawny UM,

-        dyrektorzy  i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych,

-        przedstawiciele lokalnych masmediów.

 

VI sesja Rady Miasta rozpoczęła się od  uroczystego wręczenia  pani Janinie Pazdan i panu Czesławowi Mirosław  Patentu Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny – przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aktu wręczenia patentów dokonał pan Konrad Rowiński – BML .

 

Sekretarzem obrad został pan Zygmunt Duziak.

 

Do porządku obrad  sesji  zgłoszone zostały wnioski przez :

 

-        Burmistrza Miasta Lubań dotyczący rozszerzenia porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dopłat do czesnego dla nauczycieli dokształcających się zatrudnionych w placówkach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań

-        pana Gerarda Kempińskiego – w imieniu Komisji Oświaty , Kultury , Sportu i Rekreacji-dotyczący zdjęcia z porządku obrad sesji projektu uchwały nr 17 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu ,

-        pana Jerzego Zielińskiego -  dotyczący zdjęcia z porządku obrad sesji projektu uchwały nr 18 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu . Wniosek ten jest konsekwencją wniosku zgłoszonego przez KOKSiR.

-        pana Mariana Kwolika – dotyczący  zmiany kolejności rozpatrzenia punktu dotyczącego działalności statutowej LPWiK Sp. z o.o jako pktu 6 - po rozpatrzeniu

raportu o stanie oświaty w Lubaniu oraz sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych .

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – ustosunkowując się do wniosków dotyczących zdjęcia z porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4 stwierdził ,że  powinne one zostać rozpatrzone po  dyskusji dotyczącej rozpatrzenia propozycji ustalenia  sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z uwagi na fakt , że zdjęcie projektów uchwał przed dyskusją uczyni ją bezzasadną.

 

Porządek obrad przyjęto w następującej kolejności:

 

1)     Otwarcie obrad.

2)     Przyjęcie protokołu V sesji RM.

3)     Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań  w okresie międzysesyjnym.

4)     Raport o stanie oświaty w Lubaniu.

5)     Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Lubaniu.

6)     Działalność statutowa Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

w Lubaniu.

7)     Uchwały.

8)     Interpelacje , zapytania i wnioski,

9)      Komunikaty.

 

Ad. 2

           Przyjęcie protokołu V sesji RM.

 

Protokół V sesji Rady Miasta został przyjęty wraz w wnioskiem zgłoszonym przez

pana Jerzego  Zielińskiego  w sprawie sprostowania protokołu nr V/5/2003/ 1

z dnia 28 stycznia 2003r. w kwestiach dotyczących :

 

1)     dodania na 2 stronie protokołu po zdaniu:” Pan Marian Kwolik zaproponował by  wniosek OKR rozpatrzyć na następnej sesji po przeprowadzeniu konsultacji “ zdania: “Radny Jerzy  Zieliński zwrócił się z prośbą , by konsultacje odbyły się po 5 lutego, bowiem w dniach 03- 05.02.2003 ze względu na obowiązki służbowe będzie przebywał poza Lubaniem , a deklaruje chęć uczestnictwa w tych konsultacjach”.

2)     zamieszczania na oficjalnych stronach internetowych miasta Lubania – sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Lubań  zgodnie ze zdaniem w protokole sesji “Pisemne sprawozdanie  stanowi załącznik do protokołu” ,

3)     sprostowania zapisu nr stronie 6 “ CROSSBORDER”,

4)     nie podawania w zapisach dotyczących wyników głosowania  nazwisk radnych głosujących “przeciw” w przypadku gdy radni nie wnoszą o votum separatum ( strona 6,16 i 22 protokołu),

5)     uzupełnienia opublikowanych na stronach internetowych protokołów sesji o sprostowania do nich wniesione,

6)     uzupełnienia na str. 9 protokołu zapisu dotyczącego składu komisji dyscyplinarnej II instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników   samorządowych o nazwisko pana Stanisława Jastrzębskiego .

7)     wymienienia nazwiska  pracownika Zakładu Karnego – pana  Mirosława Kazana    zaproponowanego przez pana Mieczysława Iwanow do pracy  w Zespole Opiniodawczym  ds. przydziału mieszkań.

    

Pan Jerzy Zieliński ustosunkował się również do zapisu protokołu w kwestii dotyczącej ustalenia terminu posiedzenia Komisji doraźnej d/s opracowania Statutu stwierdzając , że przyczyną nieobecności na jej posiedzeniu był  brak pisemnego powiadomienia , który jest podstawą do zwolnienia z obowiązków służbowych.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza obejmuje okres od  28.01. do 24.02. 2003r.

W omawianym okresie burmistrz

w zakresie spraw organizacyjno-prawnych:

-        przedłożył 18 projektów uchwał RM,

-        podpisał 10 zarządzeń m.in. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego  budżetu miasta na 2003r.,  harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu  miasta Lubań na 2003 rok, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży; umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych( Komenda Hufca ZHP) ,rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych , odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego; zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów księgowych ,podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego  nieograniczonego;

 

zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

-        przeprowadzono prace pielęgnacyjne wycinki drzew i kwalifikacje drzew do prac pielęgnacyjnych,

-        przeprowadzono prace naprawcze kanałów kanalizacji deszczowej w obrębie ulic :Szkolnej Tkackiej , Mikołaja ,Piramowicza  ,Brackiej-Wąskiej ,Granicznej oraz zakwalifikowano do remontu ul. Rynek,

-        zlecono demontaż słupa ogłoszeniowego przy ul. Mickiewicza ( obok wiaduktu) ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów,

-        usunięto awarię obwodu oświetlenia drogowego na ulicy  Działkowej,

-        dokonano przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i zakwalifikowano do naprawy wiaty przy ulicach Zawidowskiej i Zgorzeleckiej,

-        rozpoczęto wzmacnianie konstrukcji budynku przy ul. Górnej,   

 

w zakresie promocji miasta :

-        przygotowano  wiele propozycji spędzenia czasu podczas ferii  zimowych dla  uczniów,

-        miasto wspólnie ze Związkiem Sześciu Miast uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Turystycznych  w Hamburgu, w dniach od 5-8.02.2003r.,

-        ze środków pozabudżetowych  wydano miejskie  kalendarzyki kieszonkowe na 2003r., w formie ulotek wydano opis szlaków turystycznych i historię miasta Lubania w języku  angielskim,

-        przeprowadzono kontrolę w Miejskim Domu Kultury, obejmującą rok 2002.

 

w zakresie realizacji budżetu miasta :

Gmina Miejska Lubań otrzymała dotację celową na dodatki mieszkaniowe w wysokości  211.000 zł ;w m-cu styczniu wymierzony został podatek od nieruchomości , podatek rolny i leśny od osób prawnych ; dobiega końca wymiar podatku od nieruchomości , rolny, leśny i od środków transportowych od osób fizycznych.

 

w zakresie inwestycji i remontów  :

-             z chwilą powstania niebezpiecznych wyłomów w jezdniach na bieżąco prowadzi się ich remonty z użyciem mas asfaltowych na zimno. Remonty objęły takie ulice, jak: K. Wielkiego, Esperantystów, Grunwaldzką, Szkolną, Rynek, Wojska Polskiego, Fabryczna Osiedle, Robotniczą,  Hutniczą, Kolejową i Różaną. ,

-             ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy prac związanych z utrzymaniem w roku 2003 oznakowania pionowego poziomego i urządzeń zabezpieczających ulic na terenie miasta, administrowanych przez Gminę Miejską Lubań.

-             ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Konsultanta (inwestora zastępczego) inwestycji „Modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania  i Gminy Siekierczyn”.

-             trwają prace nad przygotowaniem materiałów do przetargu na wybór wykonawcy robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem w roku 2003 – remontami  cząstkowymi masą bitumiczną nawierzchni jezdni i chodników dróg – ulic  administrowanych przez Gminę Miejską Lubań.

 

w zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa :

-              przeprowadzono przetarg na sprzedaż działki pod budowę jednorodzinną przy ul. Polnej,.

-              zawarto akty notarialne dot, dosprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej , sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, sprzedaży lokalu użytkowego ,

-              przeprowadzono negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Głównej 78 i ustalono z oferentami warunki sprzedaży.,

-              wytypowano do sprzedaży jeden lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ul. Sikorskiego 2,

-              zawarto akt notarialny w przedmiocie wniesienia aportu w postaci własności gruntów dla Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu Spółka Z o.o.

-              przeprowadzono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż trzech działek nie zabudowanych położonych w Lubaniu przy ul. Polnej przeznaczonych pod budowę garaży (przetarg nieskuteczny).

 

Ustosunkowując się do  wniosku pana Jerzego Zielińskiego dotyczącego publikowania na stronach internetowych  załączników do protokołu sesji  stwierdził , iż sprawozdania z pracy Burmistrza nie stanową załącznika do protokołu i taki zapis w protokole nie może być ujęty.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza  jest materiałem pomocniczym, konstruowanym  w taki sposób , by przekazane zostały  sprawy najważniejsze. W odniesieniu natomiast do nie uczestniczenia pana Jerzego Zielińskiego w pracy komisji doraźnej stwierdził , że po podaniu na poprzedniej sesji terminu posiedzenia komisji doraźnej  wydawało się , że został on zaakceptowany przez wszystkich natomiast w   przypadku wątpliwości są również inne sposoby kontaktowania się.

 

Pan Jerzy Zieliński –  na ostatniej sesji ustalony został tylko termin odbycia posiedzenia komisji doraźnej , brak było natomiast pisemnego powiadomienia , które stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązków służbowych.

 

 

Ad. 4

            Raport o stanie oświaty w mieście.

 

Dodatkowe istotne kwestie dotyczące placówek oświatowych w mieście, będące uzupełnieniem raportu o stanie oświaty, przedstawiła pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty .Do utworzonej w  roku 1999   sieci  szkół  składającej  się z 4 szkół podstawowych i   3  gimnazjalnych uczęszcza łącznie 2.702 uczniów , z czego 1639 do szkół podstawowych i 1063 do gimnazjów. Uczniowie w szkołach podstawowych uczą się w 63 oddziałach- w tym 54 oddziały rozpoczynają naukę na pierwszą zmianę. Średnia uczniów w oddziale wynosi 26 osób. Uczniowie szkół gimnazjalnych uczą się  w 37 oddziałach . Wszyscy uczniowie chodzą na pierwszą zmianę, a w oddziale uczy się średnio  średnio 28,7  ucznia. W placówkach szkolnych zatrudnionych jest 202 nauczycieli  pracujących na 186 etatach. W roku szkolnym 2001/2002 w trzech placówkach szkolnych GM nr 2, SP nr 4 i SP nr 2  dokonano zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. Wskazane zostały w nim mocne strony  ich działalności jak  i  kwestie wymagające uregulowania bądź poprawy. Do mocnych stron działalności placówek zaliczone zostały min.:wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, dobra atmosfera pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej, liczące się wyniki w nauce ,różnorodność form pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizacja programów profilaktycznych. Do kwestii wymagających poprawy  zaliczono min.: doposażenie placówek w sprzęt i pomoce naukowe,  bazę lokalową – wymagającą remontów  zabezpieczających . Jednym z bardzo ważnych mierników jakości pracy szkoły jest egzamin czy sprawdzian zewnętrzny przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.W ubiegłym roku szkolnym egzaminy te zostały przeprowadzone w zreformowanym systemie edukacji po raz pierwszy. Omówione zostały wyniki egzaminów  w części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej przeprowadzonych w poszczególnych gimnazjach oraz  sprawdzianu interdyscyplinarnego w szkołach podstawowych.

Placówki oświatowe są jednostkami budżetowymi finansowanymi poprzez subwencję oświatową, która uzależniona jest od ilości uczących się uczniów w tych placówkach. Ponadto samorząd co roku przeznacza określoną pulę środków finansowych na oświatę. Ponieważ zmniejsza się liczba uczniów w szkołach  więc subwencja w przeliczeniu na jednego ucznia nie będzie rosła - a wręcz odwrotnie z roku na rok będzie mniejsza. Miasto występuje również o dodatkowe środki z 1% rezerwy MENiS .Sytuacja finansowa placówek jest trudna. W roku 2002 placówki oświatowe miały zobowiązania wymagalne w wysokości 552 552,69zł. Natomiast w tym roku zobowiązania wymagalne kształtują się na poziomie 223 229,60. Jedynie przedszkola swoje budżety zbilansowały. Mimo takiej sytuacji finansowej w placówkach oświatowych odbywają się nie tylko obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, ale i zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli płatnie i bezpłatnie.

W obecnym roku szkolnym 5 szkół przystąpiło do akcji „Szkoła z klasą”. Każda ze szkół wybrała 6 zadań do realizacji, które na bieżąco realizuje, a sprawozdania z ich realizacji przesyłane są do kapituły akcji. Po wykonaniu sześciu zadań szkoła otrzymuje tytuł „ szkoła z klasą”, który przyznawany jest przez Prezydenta RP.

Ponadto placówki przystąpiły już do wdrażania Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów. Pierwszą szkołą w naszym mieście, która otrzymała w dniu 20lutego br. przyznawany przez Dolnośląską Kapitułę Rady Wspierania Uzdolnień certyfikat jest Gimnazjum Nr 3, które  należy do grona 12 placówek Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

 

Po 10-cio minutowej przerwie obrady  zostały wznowione rozpatrzeniem  kolejnego punktu porządku obrad -  nowej sieci szkół w Lubaniu.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta - mając na uwadze świadomość zmniejszającej się liczby uczniów oraz fakt ,że najprawdopodobniej w czerwcu br. roku -  Liceum Ogólnokształcące przeniesione zostanie  do nowego Kompleksu  Edukacyjnego ,w związku z czym zwolniona zostanie dotychczasowa siedziba szkoły stanowiąca własność komunalną , zachodzi konieczność  zagospodarowania tego obiektu poprzez przeniesienie do niego innej szkoły.

Do przedstawionych w  raporcie organizacji  szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego czterech konkretnych   propozycji rozwiązań zgłoszone zostały przez radnych , dyrektorów szkół kolejne wnioski – łącznie jest ich 8. Propozycja reorganizacji placówek szkolnych przeprowadzona została na podstawie wszystkich zgłoszonych wniosków , przeprowadzonej debacie oświatowej , spotkaniu z dyrektorami szkół oraz w Kuratorium Oświaty. Wniosek jaki z nich wynika – to wniosek mówiący o tym , że na ma jednej idealnej koncepcji , która wszystkich pogodzi i nie pociągnie za sobą pewnych konsekwencji. Po tych spotkaniach ,analizie i  długich wahaniach przedstawione zostały projekty uchwał w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4. Do projektów tych napisane zostało uzasadnienie , które proponuje pewne przyszłościowe rozwiązania. Najprostszym i najtańszym do przeprowadzenia jest przeniesienie SP nr 4 do budynku LO , choć niesie za sobą negatywne skutki finansowe ze względu na dwukrotnie droższe utrzymanie budynku LO od SP nr 4. Po przeniesieniu w jednym budynku, choć jako dwie szkoły, będzie mogło uczyć się około 1000- 1200 uczniów. W kolejnym rozwiązaniu polegającym na przeniesieniu do budynku LO GM nr 2 plusem będzie równomierne rozmieszczenie gimnazjów i ustalona zostanie docelowa sieć tych szkół. W tym przypadku na swoim miejscu pozostaje GM nr 3. Dociążenie GM nr 2 i GM nr 3 spowodowałoby wygaśnięcie GM nr 1. Powstaje tu jednak problem mniejszych szkół podstawowych  nr 2 i nr 3 ,które w bliskim czasie staną się szkołami jednoklasowymi i stan zatrudnienia nauczycieli w tych szkołach odbywał się będzie w jednym ciągu. Nauczyciele przedmiotowi nie będą mieli pensum i może się zdarzyć , że będą pracowali w  kilku  szkołach. Ostatni z wariantów  wypracowany wspólnie z dyrektorami szkól -  przeniesienie GM nr 3 do budynku LO - nie jest idealny ale jest  wariantem przyszłościowym  , zapewniającym równomierne rozmieszczenie szkół . Zmianie ulegną wówczas obwody szkolne. Z sytuacji tej nie jest zadowolone GM nr 3, które posiada najlepszą bazę sportową – halę sportową i basen. Z

obserwacji jednak wynika , że z basenu chętniej korzystają dzieci ze szkół podstawowych niż gimnazjalnych. Wadą tego wariantu jest natomiast brak boiska przyszkolnego, z którego mogłyby korzystać dzieci szkoły podstawowej. Jednak problem ten można rozwiązać poprzez wykupienie terenu znajdującego się w pobliżu GM nr 3 i  przeznaczenia go na boisko szkolne. Wariant ten jest najtrudniejszy do przeprowadzenia lecz jednocześnie perspektywiczny , ekonomiczny , zapewniający prawidłową pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz  pracę dla nauczycieli.

 

W dyskusji głos zabrali min.:

 

pan Ryszard Piekarski – w przedstawionych informacjach podkreśla się same osiągnięcia szkół, natomiast nic nie mówi się o minusach – a takim jest zagrożenie narkomanią. Z opracowanego na ten temat raportu “Debata” wynika , że problem narkomanii jest największy w GM nr 3. W imieniu mieszkańców Księginek przekazał na ręce burmistrza pismo dotyczące pozostawienia GM nr 1.

 

pan Franciszek Bogdanowicz – wypowiedział się za przyjęciem wariantu reorganizacji polegającego na przeniesieniu  GM nr 2  do budynku LO  oraz SP nr 4 do budynku GM nr 2. Takie rozwiązanie uzasadnione jest  tym , że najmłodsze dzieci będą miały bliżej do szkoły oraz da ono szansę dla GM nr 1 i GM nr 3 , które będą musiały starać się o pozyskanie uczniów z zewnątrz.

 

Pan Zygmunt Duziak – wypowiedział się za wyborem wariantu drugiego polegającego  na przeniesieniu  GM nr 2  do budynku LO  oraz SP nr 4 do budynku GM nr 2  i pozostawieniu GM nr 3 , które po przeprowadzonym audycie otrzymało certyfikat  Dolnośląskiej  Sieci Szkół  Wspierających Uzdolnienia .  Ze względu na  zaplecze sportowe  w GM nr 3 istnieje szansa utworzenia klas sportowych , do których uczęszczać będą mogli uczniowie uzdolnieni z gmin ościennych , w ślad za którymi będą szły środki finansowe. Poprzez sport młodzież  odciągana będzie od  rożnych zagrożeń , np. narkotyków. Nie jest natomiast zasadnym umiejscowienie w budynku GM nr 3 szkoły podstawowej z uwagi na brak boiska szkolnego . Propozycja wykupu terenu od osoby  prywatnej i przeznaczenia go na boisko nie jest zasadna z uwagi na to ,że teren ten jest zbyt oddalony od budynku szkolnego i w czasie przerw dzieci nie mogłyby z niego korzystać.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - wypowiedziała się za wyborem wariantu drugiego polegającego  na przeniesieniu  GM nr 2  do budynku LO  oraz SP nr 4 do budynku GM nr 2 . Przeniesienie SP nr 4 i nr 2 do budynku  GM nr 3 jest decyzją błędną ze względu min. na odległość jaką do szkoły musiałyby pokonywać małe dzieci z terenu Osiedla Piastów. Przy podejmowaniu decyzji o sieci szkół najważniejsze jest dobro dziecka. Reforma placówek oświatowych nie musi być tak intensywna a zmniejszająca  się liczba dzieci spowoduje , że mniejsze szkoły po wygaśnięciu cyklu nauczania same ulegną likwidacji. Przy podejmowaniu decyzji uwagę zwrócić należy, by GM nr 3 i SP nr 4 przyjęły do realizacji zadania szkól zintegrowanych i stworzyły warunki do nauczania dzieci niepełnosprawnych.

 

Pan Jerzy Zieliński -  w pełni zgadza się z wypowiedzią pani Małgorzaty Grzesiak Bardzo dobrym pomysłem jest przywrócenie dawnej siedziby SP nr 4 czyli obecnego GM nr 2.  Połączenie  SP nr 4 i SP nr 2 spowoduje dwuzmianowość. Przedstawione projekty uchwał należy zdjąć z porządku obrad sesji i zapomnieć o likwidacji przed  31.08.2003 r. Rok szkolny 2003/2004 powinien wyglądać tak w dniu dzisiejszym – istnieje SP nr 2 , SP nr 3  , które istnieją do wygaśnięcia, SP nr 4 przeniesiona zostaje do budynku GM nr 2 – powracając w ten  sposób do swojej pierwotnej siedziby a GM nr 2 zostaje przeniesione do budynku LO. Pozostaje GM nr 1 , które potrafi osiągać rzeczy , na których mogą uczyć się pozostali, nie ma więc pewności , że wygaśnie ono w ciągu najbliższych lat. Trzyletnia restrukturyzacja nie może polegać na czystym rachunku ekonomicznym. Nie do przyjęcia jest również fakt , by 25 -cio tysięczne miasto miało tylko 2 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. Reasumując zgłosił wniosek o odrzucenie projektów uchwał nr 17 i nr 18 w spr. zamiaru likwidacji SP nr 3 i SP nr 4 i  realizację przez Inspektora Oświaty  drugiego uzasadnienia do projektów uchwał wraz ze wszystkimi zgłoszonymi wnioskami.

 

Pan Tadeusz Sztaba – w imieniu Klubu Radnych “Razem”  wypowiedział się za wyborem wariantu drugiego polegającego na przeniesieniu SP nr 4 do budynku GM nr 2  i GM nr 2 do budynku LO oraz pozostawieniu GM nr 3 . Zastanowić się należy jakie konsekwencje  formalne i prawne spowoduje odłożenie projektów uchwał nr 17 i 18 . Przy podejmowaniu decyzji  czynnik ekonomiczny nie może rzutować na dobro dzieci.

 

Pani Grażyna Chromy -  mając na uwadze fakt , że w szkołach będzie dwuzmianowość zwróciła się do Inspektora Oświaty o przeanalizowanie projektu reorganizacji sporządzonego przez pana Marka Kachniarza , w którym zawartych jest kilka elementów rozwiązań , z których po niewielkich zmianach można skorzystać. Wypowiedziała się za wyborem wariantu drugiego , tj. przeniesienia SP nr 4 do budynku GM nr 2 i GM nr 2 do budynku LO.

 

Przyjęto propozycję pana Konrada Rowińskiego – Burmistrza Miasta – dotyczącą ogłoszenia przerwy w obradach , po której  przedstawione zostałyby  informacje dotyczące funkcjonowania  strefy ekonomicznej i MOPS

Po 10-cio minutowej przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady Miasta , który udzielił głosu gościom przybyłym na sesję – panu Markowi Proskura  i pani Beacie Jurak .

 

Pan Marek Proskura – Prezes Kamiennogórskiej  Strefy  Ekonomicznej- wypowiedział się na temat możliwości zagospodarowania terenów  miejskich wchodzących w skład  strefy ekonomicznej . Atutem miasta jest jego bliskość do granicy wadą natomiast wygląd terenów po byłym ZNTK , który budzi niechęć inwestorów . Zagospodarowanie tego terenu może odbyć się tylko w częściach . W tym celu należy wyburzyć część znajdujących się tam hal. Koszty wyburzenia to około 1 mln zł.,których nie ma.  Potrzebny jest  pierwszy element , który przyniesie zyski i pozwoli na wykonanie tego zadania. Może nim być wykupienie 1 ha terenu   koło PKS przez “BRICOMARSCHE” , który tereny te chce wykupić i przeznaczyć na działalność “Dom i ogród” . Gdyby wyrażona została na to zgoda ,to wówczas uzyskane środki mogłyby zostać przeznaczone na wyburzenie hal na terenie ZNTK, a to dałoby  duże szanse na sukcesywne zagospodarowywanie tego terenu.

 

Zgodnie z wnioskiem zgłoszonym  pana Henryka Sławińskiego  dotyczącym  przedstawienia wszystkim radnym  nowego kierownika MOSP głos zabrała pani Beata Jurak . Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest od 1 stycznia 2003 roku. Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki pracy socjalnej , posiada również specjalizację z  zakresu organizacji pomocy społecznej . W opiece społecznej pracuje od 16 lat a przed objęciem  tego stanowiska przez 6 lat była kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

W dalszej części swojego wystąpienia zapoznała radnych z aktualną problematyką pomocy społecznej oraz kierunkami działania MOPS w roku 2003. Omówiła w nim  zagadnienia dotyczące  realizacji :

1)     zadań własnych i własnych o charakterze obowiązkowym , na które w w roku bieżącym przeznaczone zostały środki finansowe  w następujących wysokościach :

-        świadczenia społeczne  - 300.000 zł,

-        pogrzeby - 15.000 zł,

-        usługi opiekuńcze  - 105.341 zł,

-        obiady dla uczniów -  51.000 zł,

-        dodatki mieszkaniowe  - 1.578.659 z

W zakresie świadczeń społecznych nastąpił 7% wzrost przyznanej dotacji.

2)     zadań zleconych – środki finansowe  zabezpieczają jedynie grupę świadczeń społecznych tzw. zasiłki obligatoryjne, do których zalicza się głównie renty socjalne , zasiłki stałe, stałe wyrównawcze. Brak jest natomiast funduszy na zasiłki okresowe. Aktualna  dotacja w zakresie świadczeń społecznych stanowi 95,6% środków z roku 2002. Wysokość dotacji celowej zaplanowanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych wygląda następująco:

-        składki na ubezpieczenia społeczne   - 51.000 zł

-        świadczenia społeczne - 1.537.000 zł

-        zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne - 112.000 zł

-        specjalistyczne usługi opiekuńcze -  42.000 zł.

W dalszej części wystąpienia omówione zostały również sprawy:

1)     wydawania posiłków  tzw. zup z wkładką osobom biednym – nastąpił znaczny  wzrost osób z nich korzystających ,

2)     kierunków działań i sposób realizacji zadań MOPS w roku 2003 min. poprzez:

-        podjęcie działań w celu pozyskania środków pozabudżetowych np. w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz pozyskaniu dodatkowych funduszy poprzez przystępowanie MOPS wraz z organizacjami pozarządowymi do realizacji projektów socjalnych,

-        podjęcie nowych form działania  na rzecz seniorów  uczęszczających  do Domu Dziennego Pobytu,

-        nawiązanie ścisłej współpracy ze szkołami , placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Miejską Komisją Rozwiązywania problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi oraz organizacjami pozarządowymi,

-        pozyskania wolontariuszy  do realizacji niektórych przedsięwzięć takich jak np. pomoc w nauce , w podstawowych czynnościach życia codziennego, w terapiach specjalistycznych lub pomoc w ich dostępie,organizacji imprez okolicznościowych

 

W dyskusji głos zabrał pan Jerzy Zieliński pytając o zakres działania MOPS  dla ludzi bezdomnych.

 

Pani Beata Jurak – w budżecie MOPS nie ma wydzielonego paragrafu , który przeznaczony byłby na pomoc dla osób bezdomnych , ponieważ ustawa tego nie przewiduje. Pomoc  osobom bezdomnym udzielana jest w ramach zasiłków – szczególnie w formie wydawania bezpłatnych posiłków.

 

Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęto dalszą część debaty poświęconej reorganizacji placówek oświatowych.

 

W dyskusji głos zabrali :

 

pani Małgorzata Nir – dyrektor SP nr 2 – ustosunkowując się do głosów w dyskusji nad reformą oświaty mówiących o dobru dziecka stwierdziła , iż poruszane w niej były jedynie takie sprawy jak  dwuzmianowość , która i tak pozostanie we wszystkich szkołach jak i odległość do szkoły , która nie jest większa niż 3,5 km. Nie wskazano jednak na inne aspekty ważne dla dobra dziecka, jakimi są  nieodpowiednie warunki bazowe w niektórych szkołach ,nieodpowiednie ich wyposażenie np. w ławki , brak pomocy dydaktycznych. Z dalszej części wypowiedzi wynika , że dyrektorzy szkół również nie są zwolennikami tworzenia molochów szkolnych , jednak zmusza do tego sytuacja ekonomiczna. Podsumowując swoją wypowiedź stwierdziła ,że na reorganizację nie można patrzeć wyrywkowo , że  stopniowe wygasanie szkół jest błędne a rozwiązanie choć bolesne winno być radykalne i długofalowe.

 

Pani Beata  Myśliwiec – dyrektor SP nr 1 -zwróciła się do radnych a apelem , by przychylili  się do wspólnej  propozycji dyrektorów placówek oświatowych  polegającej na przeniesieniu GM nr 3 do budynku LO , SP nr 3 do SP nr 1 oraz SP nr 2 i SP nr 4 do budynku GM nr 3 . Koncepcja ta zapewni pracę wszystkim nauczycielom oraz dobre warunki nauki dzieciom. Z uwagi na trudne warunki ekonomiczne , brak środków finansowych z jakimi borykają się wszystkie szkoły przeprowadzenie reorganizacji jest konieczne. Podejmując decyzję radni powinni kierować się dobrem ogólnym  a nie własnymi chęciami i interesami.

 

Pani Elżbieta Soja – dyrektor GM nr 1 – do szkoły  uczęszcza 203 uczniów , z których 1/3 to uczniowie z zewnątrz . Szkoła nadal chce pozostać gimnazjum i dalej  uczyć dzieci jak najlepiej.

 

Pan Mieczysław Iwanow – rozumiejąc racje dyrektorów , znając możliwości finansowe miasta i zmniejszającą się liczbę dzieci należy zastanowić się nad  konsekwencjami finansowymi w aspekcie poszczególnych wariantów   zadając pytanie, czy  wybrać wariant wygodny czy drastyczny.

 

Pani Henryka Smyczek – dyrektor SP nr 4 – z uwagi na odległość ,jaką dzieci uczęszczające obecnie do SP nr 4, musiałyby pokonać do GM nr 3 , brak bezpiecznego do niego przejścia większość  rodziców  dzieci wypowiada się za przeniesieniem SP nr 4 do budynku GM nr 2 .

W przypadku przeniesienia SP nr 4 do budynku GM nr 3 rodzice deklarują przepisanie dzieci do SP nr 1.

 

pan Franciszek Bogdanowicz – czy w  przypadku połączenia szkół ogłoszony będzie konkurs na stanowiska dyrektorów placówek .

 

Pani Małgorzata Nir – dyrektor SP nr 2 – sprawa ta nie jest teraz na czasie , gdyż dyrektorzy swoją funkcję sprawowali będą jeszcze przez rok.

 

Pani Iwona Fudala – dyrektor GM nr 2 – przy przeniesieniu SP nr 3 do SP nr 1 -  GM nr 2 nie zmieści się w budynku LO. Stwierdziła , że przy utrzymaniu takiej samej liczby szkół lub wyborze wariantu łagodnego  szkoły nie będą w stanie się utrzymać w kategoriach ekonomicznych . Dyrektorzy szkół przedstawiając swoją koncepcję reformy oświaty brali pod uwagę wszystkie aspekty  w tym  dobro dziecka . Bez  środków finansowych nie będzie można mówić o dobru dziecka ,dla którego niezbędne są środki finansowe min. na zakup odpowiednich ławek , pomocy  dydaktycznych.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca BML – poinformował o możliwości zorganizowania dowozu dzieci do szkół , którym zajęłoby  się PKS . Transport 200 dzieci kosztowałby miesięcznie w granicach 2,5 – 3 tys zł. Możliwa  jest również zmiana umowy  na prowadzenie komunikacji miejskiej,

 

pan Jerzy Zieliński – stwierdził , że zorganizowanie dowozu dzieci to nie tylko transport ale również konieczność zapewnienia dzieciom opieki.

 

Ad. 6

Działalność statutowa Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji   Sp. z o.o w Lubaniu.

 

Informację dotyczącą działalności statutowej LPWiK Sp. z o.o przedstawił pan Eugeniusz Kończyk – prezes Spółki.

 

Omówione w niej zostały  sprawy z zakresu :

-        produkcji, dystrybucji i sprzedaży wody pitnej,

-        eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnych,

-        działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej,

-        kształtowania się cen za wodę i czynników na nią wpływających ,

-        zadań  wykonanych w roku 2002 ,do których zaliczone zostały min. wyłączenie z eksploatacji hydroforni na Os. Piastów, remont osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków, wymiana przyłączy do budynków.

 

Szczegółowo omówiony został plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych LPWiK Sp. z o.o w Lubaniu na lata 2003-2005 w zakresie :

-        planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

-        przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych,

-        przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody  oraz wprowadzania ścieków,

-        nakładów inwestycyjnych w latach 2003-2005,

-        finansowania planowanych inwestycji.

 

Do najpilniejszych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno -ściekowej w 2003 roku zaliczone zostały :

-        modernizacja oczyszczalni ścieków,

-        modernizacja stacji uzdatniania wody,

-        budowa   rurociągu tranzytowego z Pisarzowic do Lubania ,

-        wymiana pomp głębinowych,

-        wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zielonej,Pogodnej,Sikorskiego.

 

W dyskusji głos zabrali :

pan Jerzy Zieliński – z czego wynika , że  na uzbrojenie  osiedla Fabryczna II etap w latach

2004-2005 przeznaczone zostały mniejsze kwoty ( 200 tys. zł) niż na  wymianę sieci na ul. Pogodnej , na którą zaplanowano kwotę 250 tys.zł? Czy w chwili obecnej przygotowywane są jakiekolwiek wnioski do funduszy strukturalnych?

 

Pan Eugeniusz Kończyk – środki przeznaczone na uzbrojenie osiedla Fabryczna II pochodzą z budżetu gminy i w takiej wysokości są ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Koszty  wykonania wymiany sieci na ul. Pogodnej  są zależne od  rodzaju nawierzchni ulicy , ilości zasuw ,odtworzenia nawierzchni.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza-  w chwili obecnej do funduszy strukturalnych wysłana została dokumentacja terenu Zakwisia i regulacja rzeki Siekierki.

 

Przewodniczący Rady ogłosił  półgodzinną przerwę w obradach.   

 

Ad. 7

           Uchwały.

 

Rozpatrzone zostały  projekty uchwał  w sprawach :

 

1.     Powołania komisji dyscyplinarnej I instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

 

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do projektu uchwały wypowiedział się na temat sprzeczności pomiędzy byciem w składzie komisji a byciem rzecznikiem dyscyplinarnym. Rozporządzenie o komisjach dyscyplinarnych w § 15 mówi ,że rzecznik jest związany poleceniem z osobą ,która go wyznacza, a więc z burmistrzem . Zaproponował powołanie komisji w składzie 6-cio osobowym  i jeśli burmistrz podtrzymuję swój wniosek o powołaniu na rzecznika pana Janusza Włoska -  wyłączenie go składu komisji .

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta  – stwierdził , iż w stosunku do wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego ma inne plany i nie  zgłaszał wniosku , by był  nim pan Janusz Włosek .

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – z interpretacji ustawy o pracownikach samorządowych , która reguluje funkcjonowanie komisji dyscyplinarnych  wynika , że rzecznika dyscyplinarnego wyznacza burmistrz spośród  całego składu komisji dyscyplinarnej wybranej przez radę.

 

Pan Jerzy Zieliński – kontrowersja polega na tym , że jego zdaniem burmistrz wyznacza rzecznika spoza składu komisji natomiast radczyni , że rzecznik wyznaczany jest z całego składu komisji.

    Uchwałę podjęto większością głosów – 18 za , 3 wstrzymujące się.

 

2.     Zmiany uchwały nr LIII/296/93 z 29.06.1993r Rady Miejskiej w Lubaniu w sprawie ustalenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3.     Dostosowania uchwał Rady Miasta Lubań do obowiązujących przepisów prawa.

 

     Uchwałę podjęto większością głosów – 20 za, 1 wstrzymujący się.

 

4.     Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5.     Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej w Lubaniu.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6.     Zmiany uchwały nr XL/343/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 27.11.2001r. w spr. ustalenia opłat administracyjnych.

 Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

7.     Procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta.

 Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

8.     Trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Lubań, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

9.     Ustalenia zasad i procedury ustalania stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

Uchwałę podjęto większością głosów – 20 za , 1 wstrzymujący się.

 

10.       Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

11.       Zmiany uchwały Nr XXII/186/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 27 czerwca 2000r. w spr. założeń do planu energetycznego dla Gminy Miejskiej Lubań.

     Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

12.       Określenia miejsc i sposobu prowadzenia handlu poza targowiskiem miejskim.

     Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

13.       Zmiany uchwały Nr XLI/358/2001 z dnia 21.12.2001r. w spr. wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.                                           Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

14.       Zmiany uchwały nr XXXII/219/96 RM w Lubaniu z dnia 2 lipca 1996r. w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta “Lubań 2000 plus” oraz uchwały nr XVII/148/2000 RM w Lubaniu z dnia 25 stycznia 2000 r. w spr. przyjęcia “Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubań na lata 2000-2012”.

    Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

15.       Przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych LPWiK Sp. z o.o w Lubaniu na lata 2003-2005.

     Uchwałę podjęto większością głosów – 20 za , 1 wstrzymujący się.

 

16.       Zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady – przedstawił wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej dotyczący ustalenia cen za wodę i odprowadzanie ścieków w następujących wysokościach :

1)           gospodarstwa domowe - 1,84 zł za 1 m3 dostarczanej wody ,

2)           pozostali odbiorcy -  3,10 zł za 1 m3 dostarczanej wody ,

3)           miesięczna opłata abonamentowa –  5,30 zł za wodomierz

4)           gospodarstwa domowe - 1,90 zł  za 1 m3  odprowadzanych ścieków

5)           pozostali odbiorcy -  3,15 zł  za 1 m3  odprowadzanych ścieków

Do projektu uchwały ustosunkowali się min.:

pan Arkadiusz Słowiński – podane kwoty budzą wątpliwości, gdyż jest to wzrost opłaty za wodę o 9,5% a za ścieki o 58%., niemniej opracowane one zostały  zgodnie z ustawą i tak należy je przyjąć. Wątpliwości budzi zbyt duża wysokość opłaty abonamentowej , która powinna być zróżnicowana. Jak prawnie wygląda możliwość umorzenia LPWiK kwoty 300 tys. zł z tytułu 2 % podatku od środków trwałych , która miałaby wpływ na  obniżenie zaproponowanych stawek?

Pan Eugeniusz Kończyk – Prezes LPWiK – opłata abonamentowa jest kosztem stałym , w skład którego wchodzą min. zakup wodomierza , jego konserwacja , legalizacja. Wysokość opłaty abonamentowej wyliczona została jednakowo dla wszystkich wodomierzy , można ją jednak zróżnicować w zależności od przekroju np.

A 15 ¸ 20 - opłata 4,40 zł

A 25 ¸32  - opłata 7,68 zł

A 40  - opłata 11,21 zł

powyżej A 40  - opłata 36,13 zł

sprzężone       - opłata 69,90 zł

pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza – 9,5% wzrost cen za wodę i 58% za odprowadzanie ścieków jest skutkiem poprzednio stosowanych cen , które były liberalne. W tej chwili taryfy opracowane zostały zgodnie z  przepisami  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków a ich wysokość   wynika z rachunku ekonomicznego LPWiK . W odniesieniu do możliwości udzielenia  LPWiK dotacji 300 tys. zł z tytułu 2 % podatku od środków trwałych i obniżenia tym sposobem ceny za wodę , która wówczas wynosiłaby 1,55 zł skierowane zostało zapytanie do Ministerstwa Finansów i RIO . Jednak przyznanie takiej dotacji może zostać uznane za świadomą rezygnację z dochodów w związku z czym obniżona zostanie subwencja wyrównawcza.

Pan Jerzy Zieliński – wskazał na rozpiętość cen dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych, która jest znacząca. Zgłosił zapytanie czy podjęcie uchwały o taryfach nie wymaga opinii związków zawodowych , czy uchwała ta będzie publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz przy obliczeniu jakiego zysku zastosowane zostały  te ceny.

Pan Eugeniusz Kończyk – Prezes LPWiK- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków nie przewiduje konsultacji ze związkami zawodowymi natomiast  wysokość cen przyniesie Spółce  5% zysk .

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – uchwała ta nie wymaga  opublikowania w DUWD . W odniesieniu do konsultacji ze związkami zawodowymi – nie zostało to sprawdzone . Zapis taki  w ustawie o związkach zawodowych  kiedyś obowiązywał ale od 1995r. interpretacja tego przepisu się zmieniła i na poziomie jednostek samorządu terytorialnego ten wymóg nie jest stosowany. 

Pan Jerzy Zieliński – opinia związków zawodowych nie musi być zgodna z wolą rady ale powinna być zasięgnięta.

Pan Stanisław Jastrzębski  zgłosił wniosek  w spr. zróżnicowania wysokości opłaty abonamentowej w zależności od wielkości wodomierza ,która przedstawiona została przez pana Eugeniusza Kończyka  tj.:

A 15 ¸ 20 - opłata 4,40 zł

A 25 ¸32  - opłata 7,68 zł

A 40  - opłata 11,21 zł

powyżej A 40  - opłata 36,13 zł

sprzężone       - opłata 69,90 zł

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek przyjęto większością głosów – 14 za,  4 przeciwne , 3 wstrzymujące się .

Przyjęte zostały również propozycje zgłoszone przez :

Pana  Jana  Sajana – w spr. dopisania w § 1 pkt 2  ceny “netto”.

Pana Wiesława Wydry – Z-ca urmistrza – w spr. dopisania w § 3  wejścia uchwały w życie z mocą obowiązującą od 01.04.2003 roku oraz podania jej do publicznej wiadomości również w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała wraz ze zmianami podjęta została większością głosów - 14 za , 7 wstrzymujących się.

17.       Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – przedstawił wniosek Komisji Oświaty , Kultury,Sportu i Rekreacji dotyczący  zdjęcia projektu uchwały z porządku obrad.

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłoszone zostały wnioski dotyczące zdjęcia z porządku obrad projektów uchwał nr 17 i nr 18.

Pan Jerzy Zieliński – konsekwencją wniosku Komisji  KOSiR jest równoczesne zdjęcie z porządku obrad projektu nr 18- nie ma bowiem  jakiejkolwiek logiki , efektem której jest zdjęcie z porządku obrad projektu nr 17 a przyjęcie  uchwały nr 18. Działanie takie nie ma  racjonalnego uzasadnienia, gdyż jest to rozwiązanie połowiczne. Jak od strony technicznej  w przypadku przyjęcia projektu nr 18  przeprowadzona zostałaby reforma oświaty?

Pan Konrad Rowiński – BML – technicznie możliwe jest  do zrealizowania odrzucenie projektu uchwały nr 17 w spr. zamiaru likwidacji SP nr 3 . Przyjęcie natomiast projektu nr 18 – spowoduje , że jedynym problemem będzie zagospodarowanie obiektu LO , gdyż  jest on za duży, by umieścić w nim tylko GM nr 3 . W przyszłości natomiast  możliwym byłoby połączenie GM nr 1 z GM nr 3.

pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – mając na uwadze wystąpienia  dyrektorów szkół , kierownika MOPS oraz Prezesa Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej zasadnym jest pozytywne rozpatrzenie projektów uchwał nr 17 i nr 18.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty , Kultury,Sportu i Rekreacji dotyczący  zdjęcia projektu uchwały nr 17 z porządku obrad.

Wniosek przyjęty został jednogłośnie.

18.       Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Jerzego Zielińskiego dotyczący zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały nr 18.

Wniosek został podjęty większością głosów – 12 za , 7 przeciwnych, 2 wstrzymujące się .

19.       Zasad udzielania dopłat do czesnego dla nauczycieli dokształcających się zatrudnionych w placówkach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań.

Pan Jerzy Zieliński – czy  i w jakiej wysokości  dopłaty do czesnego  będą miały wpływ na porozumienie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym , jakie jest to przełożenie na 1% odpis na organizację systemu doradztwa zawodowego?

Pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty – na prowadzenie doradztwa metodycznego wyodrębniona jest w budżecie kwota 50 tys. zł , z której 6.700 zł  przeznaczone jest na porozumienie z PCE – do 31.08.2003 r. , 32 tys. zł na dofinansowanie czesnego, 4,5 tys. zł na szkolenie rad pedagogicznych i  pozostaje rezerwa - z założeniem , że z PCE podpisane zostanie dalsze porozumienie .

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 8

             Interpelacje , wnioski , zapytania.

Interpelacje nie zostały zgłoszone.

Zgodnie z ustaleniem podjętym na ostatniej sesji dotyczącym rozpatrzenia wniosku zgłoszonego przez pana Jerzego Zielińskiego w sprawie  rozpatrzenia  projektu uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr VI/38/99 RM z dnia 23.02.1999r.w sprawie  zmiany nazwy ulicy Leśniczówka  oraz nadania nowej nazwy na ulicę Sybiraków   - pan Marian Kwolik Przewodniczący RM - przedstawił wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej o odrzucenie  w/w wniosku . Wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej uzasadniony jest  wynikiem konsultacji jakie odbyły się  pomiędzy zainteresowanymi stronami dniu 05 lutego br.

 

Pan Jerzy Zieliński – wyraził oburzenie na temat przeprowadzenia konsultacji , w których chciał uczestniczyć ale uniemożliwiły to obowiązki służbowe. Konsultacje te nie  miały żadnego waloru , gdyż  przedstawiony wniosek jest propozycją ugodową , w której uszanowane zostają racje obu stron a rada nie ma prawa odrzucać opinii i woli mieszkańców. Stwierdził , że korzystając z uprawnień radnego będzie ten  wniosek zgłaszał  ponownie.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – wyraziła opinię , że temat tego wniosku powinien ponownie wrócić pod obrady  rady  gdyż oczekiwania mieszkańców ul. Sybiraków mają logiczne - zwyczajowe uzasadnienie. Podejmując wniosek  pogodzone  zostaną oba środowiska ,  gdyż nazwa ulicy Sybiraków pozostaje jako symbol natomiast przywrócenie części ulicy nazwy Leśniczówka będzie zachowaniem tradycji mieszkających tam osób.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – ponowił wniosek dotyczący oświetlenia  odcinka ulicy  pomiędzy  postojem taksówek bagażowych a lecznicą  dla  zwierząt.

 

Pan Jerzy Zieliński – zgłosił wniosek pod  adresem Przewodniczącego RM dotyczący  publicznego przedstawienia społeczeństwu pozycji strażników miejskich w radzie  i wyjaśnienia , że nie ma kolizji prawnej między byciem radnym i strażnikiem miejskim.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – w jaki sposób zrealizowany zostanie wniosek dotyczący powołania w skład Zespołu Opiniodawczego d/s przydziału mieszkań jednej osoby bezrobotnej?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta  – wniosek ten jest zasadny i raczej zostanie zrealizowany.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłoszone wnioski dotyczyły:

-              przekazywania Komisji Mieszkaniowej pism do niej kierowanych , a nie rozpatrywania ich  i podpisywania przez Z-cę Burmistrza

-              zobowiązania kierowników ABK do przekazywania Komisji Mieszkaniowej bieżących informacji dot. sprzedaży lokali mieszkalnych oraz Wydziału Meldunkowego UM do przekazywania informacji o wszystkich wymeldowaniach  i zameldowaniach,

-              zmiany miejsca zawracania autobusu PKS, który w chwili obecnej zabierając pasażerów z przystanku na ul. Leśnej zawraca na ul. Groblowej.

 

pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – wspomniane pismo zostało prawidłowo podpisane  przez Z-cę Burmistrza pana Wiesława Wydrę , gdyż dotyczyło ono prośby o wydzierżawienie magazynu przeciwpowodziowego a nie lokalu mieszkalnego, nie było więc ono kompetencji załatwienia przez  Komisję Mieszkaniową.

 

Pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza – w odniesieniu do przekazywania Komisji Mieszkaniowej  informacji dotyczących wszelkich wymeldowań i zameldowań na terenie miasta oraz sprzedaży lokali mieszkalnych –przekazywanie takich informacji spowodowałoby  wiele niepotrzebnych czynności. Rozwiązaniem  prostszym jest propozycja by Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej zwracał się bezpośrednio do Naczelnika Wydziału SO o sprawdzenie adresów zamieszkania osób umieszczonych na wykazach osób ubiegających się o lokal mieszkalny lub  przekazał wykazy tych osób Naczelnikowi Wydziału GKM , który w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału SO dokona stosownych sprawdzeń.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – czy wytypowany został wykonawca  ustawienia znaków drogowych na ul. Włókienniczej.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza –  ogłoszony został konkurs natomiast wykonawca nie został jeszcze wytypowany.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił zapytanie dotyczące składów osobowych rad nadzorczych spółek miejskich – kto wchodzi w ich skład , czy osoby te mają odpowiednie kwalifikacje – wykształcenie , kursy ?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – odpowiedź udzielona  zostanie po sprawdzeniu.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – poddał pod głosowanie wniosek

Komisji Gospodarki Miejskiej  o odrzucenie wniosku pana Jerzego Zielińskiego w sprawie rozpatrzenia  projektu uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr VI/38/99 RM z dnia 23.02.1999r.w sprawie  zmiany nazwy ulicy Leśniczówka   oraz nadania nowej nazwy na ulicę Sybiraków .

 

Wniosek został przyjęty  większością głosów – przy 10 za, 7 przeciwnych i 4 wstrzymujące się.

 

Ad. 9

           Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – poinformował o terminach odbycia :

1.     spotkania radnych RM z dzielnicowymi policji, które dobędzie się w dniu  26 lutego 2003 r.o godz. 15. 00 w Sali Rajców Miejskich

2.     VII sesji RM , która odbędzie się w dniu 25 marca br. o godz. 9.30

3.      posiedzeń komisji :

      Komisji Mieszkaniowej -06.03.03r.o  godz. 14.00

      Komisji Zdrowia , Opieki Społecznej – 18.03.03r. o godz. 11.00

      Komisji Gospodarki Miejskiej – 19.03.03 r. o  godz. 14.00

      Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 20.03.03r. o godz. 9.00

      Komisji Budżetu – 20.03.03r. o  godz. 16.00

      Komisji Rewizyjnej – po zakończeniu obrad sesji.

 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad VI  sesji Rady Miasta Lubań.

 

Prowadzący obrady

Marian Kwolik

 

 

 

prot. Joanna M. Temborowska

 

  

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-08 12:29:27, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-08 12:30:31, Ostatnia zmiana: 2006-11-08 12:30:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3387