Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968742
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2004 » Sesja XXVII z 26 października obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XXVII/27/2004/10

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 26 października 2004 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                         zakończenia: 15:45

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXVII sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

§         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta ,

§         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

§         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

§         pan Marian Zwierzyński - Skarbnik Miasta,

§         pani Małgorzata Chojnicka - Inspektor Oświaty,

§         przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Gerard Kempiński.

 

Do przedstawionego porządku obrad propozycje zmian zgłosili:

§         pan Marian Kwolik – rozpatrzenia w punkcie 10 “Uchwały” wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2004 oraz rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy Siekierczyn,

§         pan Konrad Rowiński – zmiany kolejności rozpatrzenia punktów obrad sesji dotyczących Informacji o stanie oświaty w Gminie Miejskiej Lubań – jako punktu 4 oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta jako punktu 5.

 

Propozycje zostały przyjęte

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miasta.

3.      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4.      Informacja o stanie oświaty w Gminie Miejskiej Lubań.

5.      Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta

6.      Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w zakresie prawidłowości przeprowadzonych procedur przetargowych i zasadności wzrostu kosztów  remontu  kładki nad ulicą Rybacką.

7.      Rozpatrzenie skarg.

8.      Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lubań dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Lubań za rok 2003.

9.      Informacja Burmistrza Miasta Lubań dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za rok 2003.

10.  Uchwały.

11.  Interpelacje, zapytania i wnioski.

12.  Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokół XXVI sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie znajduję w załączonym pliku

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Ryszard Piekarski – czy w porze nocnej koszt posiłku, z którego korzystały będą osoby bezdomne w restauracji „Alibi”, będzie wyższy czy niższy?

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłoszone zapytania dotyczyły:

§         planowanej budowie stacji paliw w rejonie ulic Torowej – Lwóweckiej i Rybackiej - czy wydana już została decyzja, jeżeli tak, to jaka?,

§         czy nowo budowane budynki przy ul. Wrocławskiej i Ratuszowej budowane są zgodnie z linią zabudowy?,

§         czy opracowywany jest projekt uchwały w sprawie dotowania wypoczynku dzieci i młodzieży?,

§         jakie kroki podjęte zostały w stosunku do prezesa PEC?

 

Pani Maria Skórniak – czy oczyszczalnia ścieków po modernizacji uwzględniała będzie korzystanie z niej przez całe miasto?

 

Pani Małgorzata Grzesiak – poinformowała o fakcie wręczenia, podczas uroczystości obchodów 85 lecia TPD, panu Konradowi Rowińskiemu statuetki “Serce na dłoni” przyznaną samorządowi za pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Złożyła również podziękowania panu Janowi Sajanowi za pomoc w przetransportowaniu na ta uroczystość osoby niepełnosprawnej.

 

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania udzielili:

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań:

§         stacja paliw trwa postępowanie, decyzja będzie wydana w ciągu 2-3 tygodni, jest bardzo prawdopodobne, że decyzja będzie negatywna

§         dotowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - uchwała w tej sprawie generalnie nie jest potrzebna ponieważ można korzystać z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w której ujęte są wszystkie dziedziny, na które mogą być przyznane środki finansowe. Jest to jednak błędne rozwiązanie ,które wyklucza dotowanie, ponieważ trzeba przeprowadzać konkursy. Nie ma więc możliwości prostego dania nawet niewielkiej kwoty. W sprawie tej jest wiele wątpliwości, trwają szkolenia, konsultacje, w których uczestniczy osoba zajmująca się organizowaniem konkursów. Jeżeli ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie nie zostanie poprawiona, to wybrane zostaną dziedziny, na które, po wcześniejszym zagwarantowaniu w budżecie środków finansowych będą ogłaszane konkursy. Na wnioski, które można już składać, odpowiedź musi zostać udzielona w terminie 2 miesięcy.

§         w stosunku do prezesa PEC Sp.z o.o -złożone zostało doniesienie do prokuratury, która wszczęła postępowanie. Rada Nadzorcza prowadzi dalsze sprawdzenia w PEC dotyczące wynagrodzeń głównej księgowej i zastępców prezesa, ponieważ okazało się, że nie jest przestrzegana ustawa kominowa. Są rachunki i umowy, które będą analizowane np. na utworzenie nowej spółki, która działała częściowo na mieniu PEC, korzystała z jego telefonów komórkowych. Generalnie – prezes został powiadomiony oficjalnie o wynikach kontroli i w ciągu 7 dni miał się do nich ustosunkować. Minął też termin zastosowania się do zaleceń pokontrolnych, czyli zwrotu kwoty 170 000 zł – kwota ta nie została zwrócona.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań - udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące:

§         linii zabudowy budynków budowanych przy ul. Wrocławskiej i Ratuszowej – jest ona zgodna w planem zagospodarowania,

§         modernizacja oczyszczalni ścieków – przedstawił przebieg prac dotyczących opracowania dokumentacji a następnie jej uaktualnienia zgodnie z normami unijnymi Reasumując stwierdził, że po modernizacji oczyszczalnia będzie obsługiwała całe miasto wraz z Zakwisiem ,jak i gminy ościenne.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zwrócił się z zapytaniem, co robiła Rada Nadzorcza PEC, która nie zareagowała wcześniej na nieprawidłowości i co by było gdyby Burmistrz nie spostrzegł tych nieprawidłowości?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – obecnie jest inna rada nadzorcza, nie zmieniła się tylko jej przewodnicząca, między innymi, dzięki której nieprawidłowości te zostały zauważone. Była to kulisowa działalność, skrzętnie ukrywana. W sprawozdaniach nie wykazywano samego wynagrodzenia prezesa, było ono zestawiane łącznie z innymi pracownikami. Nieprawidłowości spostrzeżone zostały dopiero po analizie rocznego oświadczenia majątkowego prezesa. Być może rada nadzorcza nie była zbyt dociekliwa.

 

Ad. 4 Informacja o stanie oświaty w Gminie Miejskiej Lubań.

 

Informację o stanie oświaty w mieście Lubań, przy użyciu rzutnika multimedialnego, przedstawiła pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty. W informacji uwzględnione zostały wszystkie istotne kwestie dotyczące placówek oświatowych w mieście, zawierające dane demograficzne, strukturę zatrudnienia, liczbę uczniów i wychowanków, zagadnienia finansowe, roczny budżet oświaty, zakres przeprowadzonych remontów i inwestycji, wyniki sprawdzianów w klasach VI i w gimnazjach. Z danych tych wynika, że na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola miejskie, 1 przedszkole niepubliczne, 4 szkoły podstawowe i 3 gimnazja.

 

§         Przedszkola miejskie – liczba wychowanków 386, liczba oddziałów – 16, średnia liczba uczniów w oddziale – 24,1, liczba zatrudnionych nauczycieli – 27, liczba etatów – 26,18, koszt utrzymania jednego wychowanka – 447,33 zł.

§         Przedszkole Niepubliczne – liczba wychowanków – 125, liczba oddziałów – 25, średnia liczba uczniów w oddziale – 25, liczba nauczycieli – 7, liczba etatów – 7, koszt utrzymania jednego wychowanka – 480,59 zł.

§         Szkoły podstawowe – liczba uczniów – 1531, liczba oddziałów – 58, średnia liczba uczniów w oddziale – 26,4, liczba zatrudnionych nauczycieli – 115, liczba etatów – 107,64, koszt utrzymania jednego ucznia – 279,79 zł.

§         Gimnazja– liczba uczniów – 1013, liczba oddziałów – 37, średnia liczba uczniów w oddziale – 27,4, liczba zatrudnionych nauczycieli – 86, liczba etatów – 76,3, koszt utrzymania jednego ucznia – 304,57 zł.

 

Budżet placówek oświatowych wynosi ogółem 11.550.894,00 zł, z czego:

§         subwencja oświatowa - 7.679.443 00 zł,

§         środki z 1% rezerwy oświatowej – 111.575.00 zł,

§         środki z budżetu miasta 3.865.087.00 zł.

Budżet szkół podstawowych wynosi 5.407.655,00 zł, gimnazjów – 4.200.559,00 zł, przedszkoli miejskich – 2.047.891,00 zł, Przedszkola Niepublicznego – 466.812,50 zł.

Następnie dokonana została prezentacja poszczególnych placówek oświatowych, w której szczegółowo przedstawione zostały dane dotyczące liczby wychowanków, zatrudnionych nauczycieli, liczby oddziałów, średniej uczniów w oddziale, budżetu placówek, miesięcznego kosztu utrzymania 1 ucznia.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Ryszard Piekarski – zwrócił się z zapytaniem, czy na dzień dzisiejszy inspektor oświaty widzi konieczność reorganizacji szkół czy też nie?

 

Pani Małgorzata Chojnacka – odpowiedzią na to pytanie było przytoczenie danych statystycznych, z których wynika, że na dzień dzisiejszy jest o 113 uczniów mniej oraz, że gdyby nie fakt, że do miejskich szkół uczęszcza obecnie 246 uczniów spoza Lubania to niejedna placówka borykałaby się z problemami. Kwestia reorganizacji szkół nie leży w jej kompetencji, ale kompetencji Rady.

 

Pan Marian Kwolik – zwracając uwagę na stale rosnące koszty utrzymania oświaty i faktycznych potrzeb w tym zakresie zaapelował o podjęcie szerokiej debaty, w kategoriach gospodarczych i ekonomicznych, na temat ewentualnej reorganizacji placówek szkolnych.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań - przytaczając dane statystyczne wskazujące na zmniejszającą się liczbę urodzonych dzieci wypowiedział się na temat nieskutecznej próby przeprowadzenia reformy oświatowej. Do tego tematu spróbujemy powrócić po zmianie rządu i kuratora. Na razie nie ma zagrożeń w utrzymaniu placówek oświatowych. Stwierdził, iż nie podejrzewa, aby na dwa lata przed wyborami miało dojść do reorganizacji. Temat ten powróci np. na początku nowej kadencji.

 

Pan Ryszard Piekarski - mając na uwadze negatywną opinię kuratora dotyczącą połączenia SP Nr 3 i GM Nr 1 w zespół szkół zwrócił się z zapytaniem do kuratora o jej przyczynę. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że powód się nie zmienił jednak od opinii tej Burmistrz mógł się odwołać, czego jednak nie uczynił i było to błędem. Stwierdził, że w dalszym ciągu jest zwolennikiem powołania zespołu szkół, ponieważ jest to jedynym ratunkiem dla utrzymania SP Nr 3 i GM Nr 1.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – stwierdził, że najsłuszniejszym byłoby odwołanie się od decyzji kuratora, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to w niedługim czasie zniknie tak GM Nr 1 jak i SP Nr 3.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – stwierdził, że w roku 1999, kiedy ustalana była sieć szkół osobiście był przeciwny utworzeniu 7 placówek w mieście. W roku 2002 nie podjęto decyzji o docelowej reorganizacja placówek oświatowych np. do roku 2006. Odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza stwierdził, że chciałby, aby Burmistrz dotrzymał obietnicy, że do końca bieżącej kadencji nie będzie reorganizacji i aby placówki pracowały spokojnie.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań - stwierdził, że w roku 1999 sami przyjęliśmy obecną sieć szkół. Proponowana reorganizacja szkół proponowała pewną ewolucję, która zakładała docelową sieć szkół, ale niestety nie została ona zaakceptowana. Pewna szansa została stracona. Wybrany został wariant, że problem sam się rozwiąże.

 

Pan Zenon Piwoni - stwierdził, że mając na uwadze kategorie ekonomiczne i gospodarcze do tematu reorganizacji placówek oświatowych należy powrócić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, bo w lutym 2005 roku będzie już na to za późno. Uważa, że nie rozstrzygając tematu placówek oświatowych spowoduje w najbliższych latach samoistne rozwiązanie problemu SP nr 3 i GM nr 1.

 

Pan Marian Kwolik - zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy propozycja przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Miasta, pana Zenona Piwoni, była ponownie przedstawiona na najbliższej sesji Rady Miasta?

 

Propozycja przyjęta została bez głosu sprzeciwu.

 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że oczekuje od Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Burmistrza, że problem ten przedstawiony zostanie na następnej sesji i zaproponowane zostaną pewne rozwiązania.

 

W obradach nastąpiła 15 – sto minutowa przerwa.

 

Ad. 5 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta

 

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta za rok 2003 i w roku 2004 przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

W sprawozdaniu omówiony został sposób realizacji działań ujętych w następujących celach:

§         środowisko naturalne odnowione i skutecznie chronione,

§         aktywizacja przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy,

§         wzmocnienie podstaw rozwoju turystyki w mieście,

§         usługi społeczne w podstawowym zakresie zbieżne z oczekiwaniami większości mieszkańców,

§         powszechne przestrzeganie zasad porządku publicznego,

§         wysoka świadomość , zaufanie do władz i poczucie wspólnoty mieszkańców,

§         rewitalizacja i rozwój zabudowy miejskiej i poprawa infrastruktury miejskiej,

§         miasto czyste , estetyczne a mienie komunalne bardziej zadbane.

 

Sprawozdanie pisemne stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w zakresie prawidłowości przeprowadzonych procedur przetargowych i zasadności wzrostu kosztów remontu kładki nad ulicą Rybacką.

 

Wyniki kontroli przedstawił pan Henryk Sławiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Kontrola została przeprowadzona na wniosek Rady Miasta podjęty na XXV sesji w dniu 27 lipca 2004 roku. Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miasta udostępnił Komisji komplet dokumentów związanych z remontem kładki.

Na pytania i wątpliwości Komisji odpowiedzi udzielali pan Wiesław Wydra – Zastępca BML oraz pan Ignacy Kidoń – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM.

Kontrolą objęto dokumenty od maja 2003 roku, tj. od momentu sporządzenia wniosku o przyznanie dotacji z MEN na remont kładki do dnia 12 sierpnia 2004 roku, tj. daty podpisania umowy na wykonanie robót.

Gimnazjum nr 3 w Lubaniu w dniu 28 lipca 2003 roku otrzymało dotację celową z rezerwy oświatowej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, tj. na remont schodów w budynku szkoły oraz remont kładki.

Chronologicznie przestawił czynności przeprowadzone w badanym okresie przez Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miasta oraz Gimnazjum nr 3

Zdaniem Komisji na tak dużą rozbieżność, pomiędzy odszkodowaniem ubezpieczyciela za uszkodzenie kładki i szacunkowym kosztorysem inwestorskim, a kosztem zleconego remontu wpłynęło:

§         niedoszacowanie uszkodzenia kładki ze strony PZU

§         wykonano bardzo oszczędny szacunek kosztorysowy przez Wydział Techniczno – Inwestycyjny nie potwierdzony później przez firmę wykonującą na zlecenia Gimnazjum nr 3 pełną dokumentację techniczną i kosztorysową,

§         zmiana przepisów o sposobie przeprowadzania przetargów,

§         zmiana przepisów o wysokości VAT w budownictwie ,

§         długi okres wyłaniania wykonawcy remontu ( trzy przetargi),

§         wprowadzenie do obrotu nowocześniejszych , ale droższych materiałów budowlanych , gwarantujących większą trwałość wykonawstwa,

§         znaczny wzrost cen wyrobów hutniczych.

 

Wniosek:

Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w przeprowadzanych przetargach.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przyjęte zostało przy 18 głosach za i 3 wstrzymujących się.

 

Ad. 7 Rozpatrzenie skarg.

 

Rozpatrzone zostały skargi:

 

1.        Skarga p. Zofii Czaplińskiej na panią Jolantę Górską – Kierownika ABK nr 2

Wszystkie komisje skargę uznały za niezasadną.

Skargę uznano za niezasadną - przy 19 głosach za i 2 wstrzymujących się.

2.                                                                      Skarga p. Janiny i Alfreda Chojnackich na panią Teresę Chamier – Gliszczyńską – Kierownika ABK nr 3

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej skargę uznała za niezasadną.

Komisje Gospodarki Miejskiej i Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji skargę uznały za zasadną.

Komisja Gospodarki Miejskiej zgłosiła wniosek, aby kierownikom Administracji Budynków Komunalnych wydane zostało zalecenie, by w administracjach przez nich kierowanych, żadnych prac nie wykonywały osoby z nimi spokrewnione.

Komisja Budżetu zapoznała się ze skargą.

Skargę uznano za zasadną – przy 13 głosach za, 4 przeciwnych i 4 wstrzymujących się.

3.                                                                      Skarga p. Andrzeja Lepianki na panią Bogusławę Wiśniewską – Kierownika ABK nr 4

Wszystkie komisje skargę uznały za niezasadną.

Skargę uznano za niezasadną – jednogłośnie – 21 za.

 

Ad. 8 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lubań dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych RM Lubań za rok 2003.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Lubań za rok 2003.

Oświadczenia złożyły 22 osoby, wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie. W jednym oświadczeniu brak było dołączonego zeznania podatkowego za rok 2003.

Analiza oświadczeń stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 9 Informacja Burmistrza Miasta Lubań dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za rok 2003.

 

Analizę oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta. Analizą objęto 33 oświadczenia majątkowe, które zostały złożone w terminie. Drobne uchybienia dotyczyły wpisania przychodu zamiast dochodu, braku określenia nieruchomości i tytułu prawnego.

 

Wnioski:

Stwierdzono wzrost wynagrodzenia w przypadku pana Kazimierza Kiljana , które wynikało z objęcia funkcji po dyrektora MDK, zmiany wynagrodzenia oraz wypłaty nagrody jubileuszowej. W przypadku analizy oświadczenia majątkowego złożonego przez pana Zdzisława Kuchmistrza stwierdzono znaczny wzrost osiągniętego dochodu za 2003 rok. W związku z tym na podstawie art. 212 KSH przeprowadzono czynności kontrolne w zakresie wynagrodzeń pobieranych przez Prezesa Zarządu Spółki i innych świadczeń z tytułu umowy o pracę oraz innych umów cywilno-prawnych i regulaminów wewnętrznych Spółki. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ustalania i wypłacania wynagrodzeń Prezesowi Zarządu Spółki. W związku z zaistniałą sytuacją wydane zostały zalecenia pokontrolne oraz złożone zostało w Prokuraturze zawiadomienie o popełnionym przestępstwie.

 

Analiza oświadczeń stanowi załącznik do protokołu.

 

W obradach nastąpiła 45–cio minutowa przerwa, w czasie której posiedzenie odbyła Komisja Budżetu celem zaopiniowania autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2004  oraz rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy Siekierczyn.

 

Stanowisko Komisji Budżetu przedstawił jej przewodniczący – pan Zenon Piwoni.

Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę dotyczącą zmiany budżetu miasta na rok 2004 przy 3 głosach za, 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się oraz jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy Siekierczyn.

Komisja zgłosiła jednocześnie wniosek, aby na następnej sesji Rady Miasta, w której uczestniczyć winni zainteresowani, wnikliwej ocenie poddać informację o modernizacji oczyszczalni ścieków.

 

Ad. 10 Uchwały.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

1. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne z wnioskami:

1)                                         Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej o dopisanie w § 2 okresu obowiązywania uchwały do dnia 31.12.2005 roku.

2)                                         Komisji Budżetu o przedstawienie na sesji informacji o prawnych możliwościach podjęcia podobnej uchwały w stosunku do innych zainteresowanych, np. wspólnot mieszkaniowych.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – projekt uchwały proponuje udzielenie 90% bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi. Oznacza to, że opłata wynosiła będzie 10% ceny gruntu wycenionej przez rzeczoznawcę. Odnosząc się do wniosku Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej stwierdził, że osobiście uważa, że nie jest wskazanym ograniczenie terminu obowiązywania uchwały, ponieważ przepisy prawne, dotyczące podatku VAT, nie są precyzyjne. W stosunku do prawnych możliwości podjęcia podobnej uchwały w stosunku do innych zainteresowanych, np. wspólnot mieszkaniowych stwierdził, że w sprawie tej prowadzone są konsultacje. Istnieje jednak forma pomocy dla wspólnot mieszkaniowych, które chciałyby powiększyć swoje grunty wychodzące poza obrys budynku. W ramach poprawy warunków zagospodarowania wspólnoty takie wnioski mogą składać i będą one załatwione. Prawdopodobnie na następnej sesji przedstawiony zostanie projekt uchwały dotyczący innych użytkowników niż spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Pan Marian Kwolik – ustosunkowując się do wniosku Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej stwierdził, że na dzień dzisiejszy jest mało prawdopodobne by do końca br. sprawę tę sfinalizować. Jest też mało prawdopodobne, aby kompleksowo ją sfinalizować do końca roku 2005 z uwagi na wysokość podatku VAT. Wycena gruntu dokonana zostanie po podjęciu uchwały i obowiązywała będzie do końca bieżącego roku. Jeśli do końca br. Spółdzielnia gruntu nie wykupi, to w roku następnym burmistrz będzie miał prawo do ponownej wyceny gruntu. Kwota, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa musiałaby wyasygnować na wykup gruntów to około 500.000 – 600.000 zł. Kwota ta musi zostać zebrana wśród spółdzielców. Jeśli uchwała zostanie podjęta, a w roku przyszłym obowiązywał będzie 22% podatek VAT, to w takim przypadku Spółdzielnia Mieszkaniowa płaciła będzie w dalszym ciągu podatek od nieruchomości i w tym czasie zbierała będzie pieniądze.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - konsekwencja podjęcia tej uchwały będzie zmniejszenie w późniejszym okresie wpływów do budżetu miasta o około 40.000 zł rocznie.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – uzasadniając wniosek o ograniczenie czasu obowiązywania uchwały, którego był wnioskodawcą stwierdził, że wysokość proponowanej bonifikaty jest pewnego rodzaju okazją, którą należy wykorzystać i jest to czas, w którym spółdzielcy mają się zmobilizować. Zaproponował, aby wydłużyć czas obowiązywania uchwały do połowy 2006 roku, a jeśli zaistnieje potrzeba, to nic nie stoi na przeszkodzie, by przedłużyć czas jej obowiązywania.

 

Pan Marian Kwolik – stwierdził, że sam nie jest zainteresowany uwłaszczeniem, ale zainteresowani są spółdzielcy, którzy na to nalegają. W przypadku ograniczenia terminu obowiązywania uchwały gmina będzie miała możliwość dokonywania w następnych latach nowej wyceny gruntów.

 

Pan Mieczysław Iwanow – ograniczenie czasowe obowiązywania uchwały nie jest właściwe, ponieważ świadomość spółdzielców zmienia się i z czasem dojrzewa. Kwota bonifikaty będzie zachowana w stosunku do lat następnych, będzie proporcjonalna do cen ,które będą wówczas obowiązywały.

 

Pan Konrad Rowiński – z punktu widzenia interesów miasta szybkie uwłaszczenie Spółdzielni nie jest bardzo korzystne, ponieważ czym dłużej się ona nie uwłaszczy, tym dłużej płaciła będzie do budżetu miasta podatek od nieruchomości.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez:

1.      Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej o ograniczenie czasu obowiązywania uchwały do końca 2004 roku – wniosek został odrzucony przy 5 wstrzymujących się i 16 głosach przeciwnych

2.      Wniosek zgłoszony przez pana Stanisława Jastrzębskiego o ograniczenie czasu obowiązywania uchwały do 30.06.2005 roku – wniosek został odrzucony przy 1 głosie za , 6 wstrzymujących się i 14 przeciwnych.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Za zgodą Przewodniczącego obrady opuścił 1 radny.

 

2. Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 20 za.

 

3. Zmiany budżetu na rok 2004

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Pan Marian Kwolik – w związku w wątpliwościami dyrektor SP nr 1 dotyczącymi zakresu prac przeprowadzonych w budynku tej placówki oraz wnioskiem o pozostawienie w jej budżecie kwoty na wykonanie izolacji pionowej, zwrócił się do pana Wiesława Wydry z prośbą o wyjaśnienie zapisu punktu 12 i 13 § 2.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – być może zapis użyty w uchwale nie jest fortunny. Jednak, aby dojść do wykonania izolacji pionowej w budynku szkolnym przy ul. Mickiewicza 1 najpierw należy uporządkować całą gospodarkę wodną – odwodnienie całego obiektu. Podstawowy, niezbędny zakres prac został wykonany, reszta wykonana zostanie w roku przyszłym.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań - zadanie to rozpisane było na szkoły, ponieważ środki finansowe na ten cel pochodziły z 1% rezerwy oświatowej, nie mniej jednak inwestycja ta prowadzona była przez miasto. Było to jedno zadanie dla całego obiektu szkolnego. Być może dyrektor SP nr 1 nie do końca rozumie mechanizmy przeprowadzania remontu i przesuwania środków w budżecie.

 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2004 dotyczącą brzmienia punktu 13. Autopoprawka została przyjęta przy 17 głosach za, 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się.

Uchwała wraz z autopoprawką podjęta została jednogłośnie – przy 20 głosach za.

 

4. Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy Siekierczyn.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 20 za.

 

Ad. 11 Interpelacje, zapytania i wnioski.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – w związku ze skargami i niezadowoleniem mieszkańców z przeprowadzoną inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Kochanowskiego – Reja zgłosiła interpelację dotyczącą podjęcia interwencji i oceny jakości wykonanych prac.

Zgłosiła również wniosek o wystąpienie do właściciela drogi krajowej, aby na odcinku ul. Zgorzeleckiej, poniżej sklepu Lidl rozważyć możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przekraczającym tam pas ruchu.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłoszone wnioski i zapytania dotyczyły:

§         czy przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnione będzie miejsce na cmentarzysko dla zwierząt?

§         zagwarantowania w budżecie roku 2005 środków finansowych na remonty placów zabaw,

§         oświetlenia ul. Szkolnej i Os. Fabryczna,

§         czy w myśl uchwały napis ( partii ) umieszczony na elewacji budynku jest reklamą i czy należy za to płacić?

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił wniosek by na okres 3 miesięcy wstrzymać się ze sprzedażą pomieszczeń po stołówce przy ul. Skalniczej.

 

Pan Mieczysław Iwanow - zapytanie dotyczyło dalszego zagospodarowania terenu przy ul. Zgorzeleckiej, na którym obecnie zlokalizowane są blaszane garaże

 

Pani Maria Skórniak zgłoszone zapytania dotyczyły:

§       jaka jest przyczyna, że dwie latarnie na ul. Grunwaldzkiej – Tkackiej pozbawione są kloszy?

§       czy przed zimą przeprowadzona będzie inwentaryzacja studzienek ściekowych, czy są drożne?

 

Pan Tadeusz Sztaba – zgłosił wniosek dotyczący wystąpienia do właściciela drogi na obwodnicy o zainstalowanie „wideo policjanta” oraz właściwego zsynchronizowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na obwodnicy (piesi nie mają zielonego światła, podczas gdy samochody mają je kilka razy).

 

Pan Henryk Sławiński – zgłosił wniosek o usunięcie reklamy dojazdu do nieistniejącego już sklepu Spaar.

 

Pan Marian Kwolik – zgłosił wniosek dotyczący rozważania możliwości zorganizowania parkingu dla autobusów wycieczkowych, np. na ul. Torowej lub pl. Strażackim.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – udzielił odpowiedzi na zapytanie dotyczące wysokości odpłatności za posiłki wydawane w porze nocnej osobom bezdomnym w restauracji „Alibi” – stawka będzie taka sama jak stawka dzienna i wynosiła będzie 5 zł.

 

Pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta Lubań – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

§         czy przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnione będzie miejsce na cmentarzysko dla zwierząt - miejsce takie będzie wyznaczone,

§         zagwarantowania w budżecie roku 2005 środków finansowych na remonty placów zabaw – środki takie będą ujęte,

§         oświetlenia ul. Szkolnej i Os. Fabryczna, brak kloszy na lampach przy ul. Grunwaldzkiej – zlecony zostanie kompleksowy przegląd oświetlenia,

§         czy w myśl uchwały napis (partii) umieszczony na elewacji budynku jest reklamą i czy należy za to płacić – nie jest to problem na sesję, powinien być on wyjaśniony między użytkownikami,

§         wstrzymania się ze sprzedażą pomieszczeń po stołówce przy ul. Skalniczej – zorientujemy się jaki byłby sens wstrzymania się ze sprzedażą,

§         czy drożne są studzienki ściekowe - na pewno nie są, odpowiedzialny za to jest właściciel drogi,

§         wystąpienia do właściciela drogi krajowej, aby na odcinku ul. Zgorzeleckiej, poniżej sklepu Lidl rozważyć możliwość zainstalowania sygnalizacji świetlnej – w sprawie tej należy natychmiast wystąpić z wnioskiem do właściciela drogi,

§         zainstalowania „wideo policjanta” na obwodnicy – wniosek jest sensowny, rozeznamy sprawę,

§         właściwego zsynchronizowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na obwodnicy - złożony zostanie w tej sprawie wniosek do zarządcy drogi. Poinformował równocześnie, że wraz z posłem pojadą do Wrocławia aby porozmawiać o drogach wojewódzkich.

 

Pan Wiesław Wydra - Burmistrza Miasta Lubań – udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące:

§         udrożnienia studzienek ściekowych – za kwotę 50.000 zł wyczyszczone są wszystkie studzienki na starym mieście,

§         braku kloszy na lampach przy ul. Grunwaldzkiej – Tkackiej – są one tłuczone przez chuliganów,

§         podjęcia interwencji i oceny jakości wykonanych prac budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Kochanowskiego – Reja - zostanie to sprawdzone.

 

Na pozostałe pisemne wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad. 12 Komunikaty.

 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował o terminach odbycia spotkań radnych z wyborcami w swoich okręgach wyborczych, które odbędą 26.11.2004 oraz od 1 do 3 grudnia 2004 roku.

 

Podziękowania złożyli:

Pan Stanisław Jastrzębski za wyczyszczenie Młynówki.

Pani Maria Skórniak za oświetlenie odcinka drogi od mostu do ul. Głównej.

Pani Małgorzata Grzesiak poinformowała, że podczas uroczystości obchodów 85 rocznicy TPD zebrana została kwota 1700 zł., która przekazana zostania Dorocie Zielińskiej.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta Lubań.

 

 

Prot. JMT.


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-07 13:20:10, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-07 13:20:54, Ostatnia zmiana: 2006-11-07 13:20:54, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3094