Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968733
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja XV z 5 listopada obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XV/15/2003/11

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 5 listopada 2003 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 10.00                                              zakończenia: 14.00

 

 

 

Konferencja poświęcona “Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Lubania” odbyła się dnia 5 listopada 2003 r. i była jednocześnie sesją Rady Miasta Lubań. Otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Kwolik, który przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz stwierdził quorum radnych. Na sekretarza obrad powołana została pani Maria Skórniak.

 

Następnie głos zabrał pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań. Przedstawił krótką historię powstania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania, która jest rozszerzeniem Strategii Rozwoju Miasta Lubań 2000 plus i kontynuacją działań w niej zawartych. Prace nad strategią rozpoczęły się w 1999 r. Twórcą strategii zrównoważonego rozwoju był 35 osobowy zespół, w skład, którego wchodzili także Radni Rady Miasta. Od chwili przyjęcia strategii minęły 4 lata należy, więc dokonać weryfikacji i aktualizacji zadań w niej zawartych.

 

Całość konferencji poprowadził pan dr Marek Obrębalski. Przedstawił cel spotkania. Podkreślił, że każda strategia powinna być weryfikowana i zmieniana, nie może być dokumentem stałym. Bardzo ważnym elementem jest współuczestnictwo społeczeństwa w pracy nad strategią. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania jest realizowana od 2000r., została przygotowana przez Zespół Umbrella Project. Wyznacza osiem celów strategicznych odnoszących się do trzech sfer działania miasta: gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Pomiędzy tymi sferami musi istnieć równowaga. Zbyt duży nacisk na jedną z nich niszczy harmonię.

 

Dr Marek Obrębalski przedstawił następnie stan faktyczny stopnia realizacji strategii w latach 2000-2002 wg przygotowanego wcześniej, przez Zespół ds. koordynacji prac na rzecz realizacji strategii oraz monitoringu przebiegu zadań, sprawozdania. Omówił kolejno cele, zadania i stopień ich realizacji. W podsumowaniu przedstawił wniosek, iż zrównoważony rozwój miasta Lubania został potraktowany w strategii niewłaściwie gdyż zbyt duża jest przewaga zadań o charakterze ekologicznym a miasto jest przede wszystkim strukturą o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i na to należy położyć nacisk.

 

Przerwa od godz. 11:20 do 11:45.

 

W drugiej części konferencji dr Marek Obrębalski przedstawił propozycje zmian i zalecenia do aktualizacji. Zostały one nazwane dekalogiem zaleceń do aktualizacji strategii rozwoju Lubania i przedstawiają się następująco:

1.      Wszelkie działania strategiczne podejmowane w mieście muszą być ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb i wymagań lokalnej społeczności.

2.      Aktualizacja strategii rozwoju miasta nie może być zabiegiem “zerwania” z ustaleniami dotychczas realizowanej strategii; aktualizacja powinna, bowiem:

-        być wartościującym przeglądem efektów trwającego od kilku lat procesu wdrażania strategicznych ustaleń,

-        tworzyć podstawy do weryfikacji dotychczasowych kierunków rozwoju miasta,

-        uwzględniać aktualną hierarchię potrzeb i wymagań lokalnej społeczności,

-        dostosowywać zakres ustaleń (celów i zadań) do współczesnych zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju miasta,

-        weryfikować i określać zakres oraz ilość zasobów rzeczowych, finansowych i środowiskowych niezbędnych do realizacji przyjętych celów rozwoju miasta,

-        weryfikować i wskazywać instrumenty działania oraz aktualne zakresy zachowań decyzyjnych władz lokalnych,

-        tworzyć podstawy dalszego sprawnego, skutecznego i efektywnego zarządzania miastem,

-        integrować lokalną społeczność,

-        umacniać pozytywny wizerunek miasta w konkurencyjnym otoczeniu.

3.      Strategia rozwoju Lubania powinna mieć apolityczny i ponadkadencyjny charakter; zalecenie to winno towarzyszyć strategii zarówno na etapie konstruowania, jak i realizacji, a także w fazach społecznej weryfikacji i aktualizacji.

4.      Strategia rozwoju miasta jako zintegrowanego układu społeczno-gospodarczego i środowiskowego, nie zaś jedynie strategia rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. W układzie tym władze samorządowe powinny być siłą motoryczną rozwoju lokalnego przy optymalnym uwzględnianiu interesów lokalnej społeczności.

5.      Konieczność kompleksowego podejścia strategicznego do rozwoju społeczno-gospodarczego Lubania powinna być odzwierciedlona w układzie zadań (przedsięwzięć) strategicznych. Ich lista powinna składać się z czterech części:

a)     zadania korespondujące z ustawowymi zadaniami własnymi samorządu – to zadania, których realizacja będzie jednocześnie wypełnieniem ustawowych dyspozycji;

b)     zadania fakultatywne, których jedynym realizatorem będzie samorząd miasta – to zadania nie przewidziane w ustawach samorządowych, lecz bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju Lubania jako wielowymiarowego układu społeczno-gospodarczego; w związku z tym władze lokalne, świadome swej roli we wspieraniu rozwoju miasta, podejmą się w optymalnym zakresie ich realizacji i ponosić będą za nią odpowiedzialność;

c)     zadania, których współrealizatorem będzie samorząd miasta – to zadania istotne dla rozwoju Lubania; samorząd miasta powinien być jednak tylko inicjatorem, koordynatorem bądź jednym ze współwykonawców takich zadań;

d)     pozostałe zadania – to zadania, których realizacja sprzyjać będzie rozwojowi miasta, jednak udział władz lokalnych Lubania wtym procesie będzie wysoce ograniczony (np. zadania, które leżą w wyłącznych kompetencjach władz wojewódzkich, organizacji społecznych, właściwych instytucji rządowych i pozarządowych).

6.      Zachowanie pełnej komplementarności ustaleń strategii rozwoju miasta i strategii rozwoju powiatu lubańskiego. Miasto Lubań oraz powiat lubański stanowią wysoce zintegrowany układ funkcjonalno – przestrzenny (przedzielony jedynie granicą administracyjną). Cechą tego układu są: wspólny lokalny rynek pracy, oświaty, ochrony zdrowia, kultury i innych usług, spójny układ komunikacyjny oraz hierarchiczna struktura sieci osadniczej z Lubaniem jako stolicą tego układu funkcjonalnego i przestrzennego. Te dwie jednostki terytorialne i administracyjne (miasto i powiat) powinny być partnerami a nie konkurentami w rywalizacji na jednolitym rynku europejskim o “przyciągnięcie” inwestorów, turystów i nowych mieszkańców.

7.      Zaleceniem realizacyjnym jest także umiejętne i stałe współdziałanie władz lokalnych z partnerami strategicznymi; wiele zadań strategicznych, które zostaną zawarte w strategii rozwoju Lubania będzie realizowanych wespół z innymi samorządami, organizacjami społecznymi, instytucjami rozwoju terytorialnego, partnerami zagranicznymi, instytucjami dystrybuującymi środki pomocowe, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi; itp.; konieczne będzie, zatem ustalenie zasad wzajemnego informowania i współpracy opartych o układ zadań i kompetencji.

8.      Faktyczna samorządność jest pochodną samodzielności w pozyskiwaniu, a przede wszystkim w wydatkowaniu środków oraz pochodną ilości tych środków. Zaktualizowana strategia rozwoju miasta powinna, zatem precyzyjnie określać źródła tzw. montażu finansowego umożliwiającego realizację zadań strategicznych. Niewątpliwą szansą na zwiększenie ilości środków – co winno być wyeksponowane w aktualizowanej strategii - staje się umiejętne korzystanie z funduszy przedakcesyjnych, a w nieodległej przyszłości z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

9.      Systematyczny i kompleksowy monitoring efektów wdrażania strategii rozwoju miasta powinien być podstawą stałej weryfikacji i aktualizacji strategicznych ustaleń; monitoring uwzględniać winien przy tym nie tylko obserwacje i oceny efektów realizacji celów i zadań strategicznych poprzez system wskaźników ilościowych, lecz także wyniki cyklicznych badań lokalnej opinii publicznej tak,aby mierniku były zgodne ze wskaźnikami komisji Unii Europejskiej.

10.  Aktualizacja strategii rozwoju Lubania nie może być doraźną akcją, lecz winna być stałym procesem wspomagającym tworzenie optymalnych warunków podejmowania - przez władze lokalne - bieżących i przyszłych decyzji ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb społeczności miejskiej i rozwój lokalnej gospodarki.

                                          

Przerwa od 12:15 do 12:30

 

Trzecia część konferencji stanowiła dyskusję na temat aktualizacji strategii. Jako pierwszy głos zabrał pan Krzysztof Ałykow. Zwrócił uwagę na to, że skupienie się w strategii na promowaniu turystyki biznesowej jest nieprawidłowe. Należałoby jasno określić zakres turystyki, jaki miasto chciałoby promować. Lubań może stanowić bazę wypadową dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Drugi wniosek dotyczył problemu parkowania w mieście oraz rozważenia możliwości podzielenia targowiska miejskiego na dwie części i wykorzystania do tego celu Placu Solnego.

 

Jako następna głos zabrała pani Agnieszka Wierzbicka – Kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, która zwróciła uwagę na to, że kiedy powstawała strategia zrównoważonego rozwoju Miasta Lubań miasto rozpoczęło realizację Agendy 21, która nakładała obowiązek posiadania takiego dokumentu. Wskazane byłoby oczywiście jego rozbudowanie i uzupełnienie o aktualnie niezbędne zadania.

 

Pani Bożena Adamczyk – Pogorzelec – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu złożyła wnioski:

-        rozważenie docelowej siedziby Muzeum Regionalnego i przyznanie obiektu umożliwiającego w pełni realizację zadań statutowych. Jako siedzibę zaproponowała budynek po Liceum Ekonomicznym, gdzie spełnione byłyby warunki w zakresie magazynowania zbiorów i ich udostępniania, możliwe byłoby prowadzenie działalności naukowo-edukacyjnej w zakresie historii regionu i historii ogólnej oraz w zakresie promocji twórców lokalnych, etnografii, procesów migracyjnych ludności itp.,

-        rozważenie możliwości utworzenia Skansenu Pogranicza Śląsko - Łużyckiego co w dużej mierze stanowiłoby znaczący element w zakresie uatrakcyjnienia miasta i powiatu w sensie turystycznym,

-        utworzenie możliwości w zakresie uaktualnienia działań na rzecz promocji środowiska twórczego Lubania i powiatu działającego jeszcze w latach 80-tych,

-        ujęcie tablic informacyjnych na obiektach zabytkowych Lubania i powiatu a także tablic informacyjnych o obiektach, które nie przetrwały do czasów obecnych, a wnosiły bardzo wiele do historii Lubania i regionu.

 

Pani Małgorzata Piotrowska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaniu zgłosiła wniosek by z racji potrzeb społecznych wziąć pod uwagę dostosowanie budynku Biblioteki Publicznej do potrzeb ludzi niepełnosprawnych oraz osób starszych oraz o wydzielenie pomieszczeń do pracy z dziećmi, obecnie istniejące są za małe. Jest to zadanie przyszłościowe tzn. jego efekty będzie widać po kilku latach, gdyż jest to też inwestycja w społeczeństwo wyedukowane i świadome w związku z tym, że ilość potrzeb czytelniczych i dostępu do informacji wzrasta należy zadbać o tę sferę kultury.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta w nawiązaniu do wypowiedzi pana Ałykow zaproponował poszerzenie problematyki parkingów w mieście o rejon ulic Spółdzielczej, Tkackiej i Grunwaldzkiej.

 

Pan Wiesław Czarko - przedsiębiorca lokalny, członek Izby Przemysłowo- Handlowej w Jeleniej Górze zaproponował zorganizowanie w Lubaniu filii Izby. Podkreślił także, że należałoby wrócić do pomysłu utworzenia Banku Informacji Gospodarczej, który jest cennym źródłem informacji dla przedsiębiorców.

 

Pan Andrzej Juncewicz – przedsiębiorca lokalny zauważył, iż należałoby się zastanowić jak zaktywizować lokalny rynek pracy i obniżyć koszty utrzymania pracowników. Lubań stał się miastem handlowo-administracyjnym, całkowicie upadł przemysł.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Radna Rady Miasta) zaproponowała kontynuację działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych skupionych w Warsztatach Terapii Zajęciowej poprzez utworzenie Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Zapewniłyby one drożność placówki oraz stworzyły perspektywę dla osób niepełnosprawnych w sferze wytwórczej i zarobkowej. Proponowana siedziba ZAZ to pomieszczenia po Warsztatach Zespołu Szkól Zawodowych. Kolejną propozycją było utworzenie punktu konsultacyjnego – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

Pani Helena Bukiewicz – Prezes Klubu Amazonek wniosła postulat o ujęcie w strategii promocji zdrowia, profilaktyki.

 

Pan Krzysztof Ałykow zaproponował, aby promocję zdrowia wpisać w dziedzinę sportu i rekreacji.

 

Pan Witold Chojnacki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprezentował stan obiektów sportowych w szczególności stadion przy ul. Działkowej. Wskazywał na bardzo zły stan tego obiektu. Z tego też względu należałoby ująć w zadaniach strategicznych modernizację boiska na ul. Działkowej. Obiekt byłby miejscem imprez ogólno miejskich, służyłby również wszystkim szkołom. Wnioskował także o ujęcie w strategii poprawy stanu boiska na ul. Ludowej.

 

Pani Anna Przytulska – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta UM Lubań, Radna Powiatu Lubańskiego zwróciła uwagę na to, iż strategia powinna być dokumentem realnym, realizowanym przez budżet, co należy brać pod uwagę przy jej aktualizacji. Najbliższe lata powinny być skoncentrowane na realizacji zadań zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

 

Przerwa 13:10 – 13:30

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań stwierdził, iż należy się zastanowić nad aktualizacją strategii gdyż zmiany ekonomiczno-społeczne wymuszają dostosowanie zadań strategicznych do nowej sytuacji. Słusznie podniesiono sprawę poświęcenia zbyt dużej uwagi w strategii rozwoju miasta Lubania sferze ekologicznej niż gospodarczej. Należy jednak zauważyć, że przez cztery lata realizacji strategii więcej zrealizowano zadań ze sfery gospodarczej niż ekologicznej. Podkreślił, iż przeciwdziałaniu bezrobociu służą działania Powiatowego Urzędu Pracy. Ze strony miasta problemem tym zajmowała się Agencja Rozwoju Miasta, która jednak nie do końca realizowała nałożone na nią zadania. Obecnie trwają prace nad zmianami w Agencji Rozwoju Miasta, rozważane są różne koncepcje reorganizacji. Tworzone jest Lubańskie Centrum Informacji Zawodowej, trwają prace nad ponownym stworzeniem informacji gospodarczej. Planowane jest także spotkanie władz miasta z przedsiębiorcami dotyczące spraw gospodarczych, na którym rozważyć można utworzenie w Lubaniu filii Euroregionalnej Izby Przemysłowo-Gospodarczej, co byłoby bardzo korzystne dla miasta.

 

Pan dr Marek Obrębalski przedstawił stanowisko, w którym zawarta jest linia aktualizacji strategii:

1.      zmiany zapisów celów strategicznych miasta Lubań, uwzględnić w zadaniach strategicznych zadania zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,

-        przeniesienie do celu 1 dwóch zadań z celu 7 (zad. 7.5 i zad. 7.6), nadanie im numerów:

·         zad. 1.17 – budowa, odbudowa i konserwacja urządzeń zabezpieczających przed powodzią (wały, systemy melioracyjne itp.) przy współudziale Starostwa Powiatowego

·         zad. 1.18 – odnowa biologiczna rzeki Siekierki

-        zmiana nazwy celu 2 z “Wyższy udział inwestycji produkcyjno – usługowych” na “Aktywizacja przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy” i dopisanie do tego celu dwóch zadań:

·         zad. 2.12 – wspieranie utworzenia przedstawicielstwa Izby Przemysłowo-Handlowej przy udziale lokalnego biznesu,

·         zad. 2.13 – uruchomienie Punktu Jednej Wizyty w UM Lubań

·         bądź dopisanie celu 9 w brzmieniu: “Aktywizacja przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy”. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano zmianę nazwy celu 2.

-        zmiana nazwy celu 3 z “Sprawna i kompleksowa obsługa tranzytu drogowego i turystyki biznesowej” na “Wzmocnienie podstaw rozwoju turystyki w mieście” oraz włączenie zad. 3.8. – wspomaganie rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i konnej

-        dopisanie zadań do celu 4:

·         zad. 4.14 – poprawa warunków lokalowych Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej,

·         zad. 4.15 – utworzenie placówki dla rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

·         zad. 4.16 – wspieranie promocji zdrowia

·         zad. 4.17 – modernizacja stadionu przy ul. Działkowej

-        w celu 5 do zadania 5.1 dopisać podjęcie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – utworzenie punktu konsultacyjnego,

-        wyeliminować zad. 6.2 i 6.3 gdyż zakres tych zadań mieści się w pełni w zadaniu 6.4

-        zmiana nazwy celu 7 z “Skorygowana struktura funkcjonalna miasta oraz wyższe standardy zamieszkiwania, pracy i odpoczynku” na “Rewitalizacja i rozwój zabudowy miejskiej i poprawa infrastruktury miejskiej”; wyeliminowanie zadań 7.5 i 7.6 (przeniesienie do celu 1) oraz dopisanie zad. 7.10 – urządzenie nowych miejsc parkingowych w centrum miasta i parkingu podziemnego

-        cel 8 pozostawić bez zmian

2.      podzielenie zadań strategicznych na 4 grupy oraz zmiana wskaźnikowego systemu monitorowania, który nie jest odpowiedni do zaleceń Komisji Europejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miasta Marian Kwolik podziękował wszystkim uczestnikom i ogłosił zakończenie obrad Rady Miasta o godz. 14:00.

 

 

prot. M. W.

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-07 12:48:14, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-07 12:49:00, Ostatnia zmiana: 2006-11-07 12:49:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3556