Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5965978
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja XI z 8 lipca obrazek Wersja do druku

           

Protokół Nr X I/11/2003/7

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 08 lipca 2003 roku

 

 

godz.rozpoczęcia:9.30                                                       zakończenia: 17.30

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych , przy  którym  może obradować  i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XI  sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz :

-               pan Konrad Rowiński  – Burmistrz Miasta ,

-               pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-               pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-               pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta,

-               przedstawiciele  lokalnej prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad  został pan Gerard Kempiński.

 

Do porządku obrad  sesji  zgłoszony został wniosek przez :

 

-               Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej o uwzględnienie w porządku obrad XI sesji RM w dniu 08 lipca 2003 roku możliwości przeprowadzenia przez radnych RM wizji lokalnej w budynku oddanego  gminie przez Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza. Mogłoby to się odbyć między  4 a 5 punktem proponowanego porządku obrad.

-               pan Jerzy Zieliński – zwrócił się z zapytaniem czy zdaniem  BML projekty uchwał nr 12,13,14 powinne zostać rozpatrzone zgodnie z KPA przez  Radę Miasta – jeśli nie to proponuje zdjęcie tych projektów z porządku obrad.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – stwierdził ,że jego zdaniem, choć nie jest radcą prawnym , projekty tych uchwał  powinne zostać rozpatrzone przez RM.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – zwrócił się z prośbą o zaprzestanie dyskusji na ten temat a przedstawione  wątpliwości  rozpatrzyć w punkcie uchwały.

 

Pan Marian Kwolik udzielił głosu pani Beacie Myśliwiec – dyr. SP nr 1 , która zwróciła się z prośbą o umożliwienie zabrania jej głosu  przed podjęciem uchwał dot. zmiany siedzib GM nr 2 i SP nr 4.

 

pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – zwrócił się do RM z propozycją udzielenia pani  Beacie Myśliwiec głosu po dokonaniu przez radnych wizji lokalnej w budynku LO , która odbędzie się w godzinach 11.15 -13.oo. Propozycja została zaakceptowana .Przewodniczący RM przedstawił porządek obrad sesji RM.

 

pan Jerzy Zieliński zgłosił wniosek o przegłosowanie porządku  gdyż wniosek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej RM jest istotną jego zmianą .

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania porządek obrad XI sesji RM został przyjęty w następującej kolejności :

1)            Otwarcie obrad.

2)            Przyjęcie protokołu  X sesji RM.

3)            Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)            Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta

5)            Wizja lokalna w budynku oddanego  gminie przez Liceum Ogólnokształcące im.

A. Mickiewicza.

6)            Zatwierdzenie planów pracy komisji i Rady Miasta Lubań na II półrocze 2003r.

7)            Uchwały.

8)            Rozpatrzenie skarg.

9)            Interpelacje , zapytania i wnioski.

10)            Komunikaty.

 

Ad. 2

Protokół X sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie obejmuje okres miesiąca czerwca 2003 roku.

W omawianym okresie Burmistrz przedłożył Radzie Miasta 7 projektów uchwał, wydał 38 zarządzeń min. w sprawach :  

-     powołania członków obwodowych komisji ds. referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,

-     zmiany budżetu miasta Lubań na 2003 rok ,

-     umorzenia i rozłożenia na raty zaległych czynszów i opłat komunalnych,

-     powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o  awans na stopień nauczyciela mianowanego ,

-     powołania Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań,

-     Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań na czas wojny ,

-     podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

-     nformacji pisemnej wykonania i przestrzegania zasad i trybu  umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne  Gminy  Miejskiej Lubań,

-     odmowy umorzenia czynszu i opłat komunalnych ,

-     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury , Miejskiej Biblioteki

    Publicznej , Muzeum Regionalnego w  Lubaniu .

          

Ponadto:

w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

1.   Przeprowadzono prace naprawcze kanałów kanalizacji deszczowej w obrębie ulic :

-          Rybackiej, Parkowej Staszica ,Willowej - przebudowano dwie studnie rewizyjne bez wymiany włazów oraz oczyszczono ciśnieniowo  kanał deszczowy ,przebudowano częściowo dwie studnie rewizyjne wraz z wymianą włazów żeliwnych, wyremontowano wpust uliczny .

-          Esperantystów, Słowackiego, Wojska Polskiego - udrożniono 28 szt. wpustów ulicznych łącznie z  przykanalikami ,

Łączny koszt zadań wyniósł 10.844,40 zł .Trwają prace nad udrożnieniem i przebudową odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Bankowej i Staszica w celu rozwiązania problemu odbioru wód opadowych ( nadmiernego ich gromadzenia) .  

2.   W ramach prac konserwacyjnych na obwodach oświetlenia drogowego :

-          naprawiono słup typu wysokiego na ulicy Głównej , gdzie nieustalony sprawca      uszkodził słup pojazdem samochodowym – koszt zadania 1.188,12 zł ,

-          usunięto awarię kabla zasilającego na ulicy Zgorzeleckiej(na wysokości  LIDL- a)     oraz wymieniono oprawę typu kula na ulicy Grunwaldzkiej ( zniszczonej przez wandala ) – koszt ok. 2.500 zł ;

-          przy garażach na zapleczu budynków przy ulicy Robotniczej dostawiono jeden    punkt świetlny typu parkowego- koszt 1.575,69 zł  ;

-          usunięto awarię kabla zasilającego w parku przy ulicy Lwóweckiej koszt 928,12 zł;      

3.   Po przeprowadzonych przeglądach stanu technicznego  koszy ulicznych od miesiąca maja prowadzony jest sukcesywny montaż zakupionych koszy ulicznych

4.   W ramach działań własnej grupy prowadzone są następujące prace:

-          wykaszanie traw na poboczach i skarpach łącznie z przycinką krzewów : Różanej, Mostowej, Wyspowej, Robotniczej, Przemysłowej, Hutniczej, Warszawskiej, Torowej, Lwóweckiej, Izerskiej ,Leśnej, Kościuszki, Wrocławskiej, Rybackiej, Armii  Krajowej, Staszica, Włókienniczej, Wojska Polskiego, Kopernika, Kazimierza Wielkiego, Łąkowej Polnej, skarpa przy ulicy Słonecznej, teren przy skrzyżowaniu ulic Zawidowskiej i Łużyckiej, tereny przylegające do placu zabaw na ulicy Łącznej, teren wzdłuż ulicy Łukasiewicza ;

-          bieżące oczyszczanie terenów miejskich ,

-          konserwacyjno-pielęgnacyjne na terenie Parku Kamienna Góra .

5.   Zlecono realizację następujących zadań :

-          wykonanie prac zabezpieczających mur przy Placu 3-go Maja metodą betonu natryskowego – Wykonawca robót GK PCC Sp. z o.o w Lubaniu ( koszt. 8.000 zł);

-          przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie Gimnazjum Nr 3 w  Lubaniu Wykonawca robót „BUDIMET” –Bolesławiec ( koszt 8.000 zł);     

6.   W ramach realizacji umowy na utrzymanie terenów zieleni miejskiej w miesiącu   czerwcu br. wykonano m.in. :        

-          wykaszanie traw na terenach zieleni miejskiej ( parki miejskie, place zabaw)  ,

-          konserwację żywopłotów w rejonie ulic miejskich o pow. 2.000 m2 ;

-          konserwację skwerów miejskich ( odchwaszczanie,plewienie , motyczenie) na pow.1.500 m2 ;

-          wykonanie prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych na krzewach ( ałycz ) rosnących

     wzdłuż Młynówki przy ulicy Robotniczej – koszt. 1.000 zł; ( Wykonawca robót ZGiUK

      Sp. z o.o. )

     

w zakresie promocji miasta, kultury, sportu i rekreacji   :

 

-        z dniem 31 maja br. wypowiedziano umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego

okresu wypowiedzenia z kierownikowi Gospodarstwa Pomocniczego Agencji Rozwoju

 Miasta w Lubaniu p. Małgorzacie Potoniec, powierzając z dniem 1 czerwca pełnienie

 obowiązków p. Urszuli Marzec pracownikowi UM Lubań,

-        zorganizowano i obsłużono stoisko Informacji Turystycznej i Europejskiej na amfiteatrze podczas Dni Lubania (30 i 31.05 – 01.06.),

-        rozesłano program Dni Lubania do Punktów IT należących do Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej,

-        5.06. odbyło się w Lubaniu spotkanie grupy roboczej Związku Sześciu Miast; omówiono projekt nowego folderu, działania promocyjne na 2004 r. i uczestnictwo w targach,

-     11.06. uczestnictwo w miejscowości Eiben dot. podpisania porozumienia pomiędzy  7 powiatami (po stronie polskiej zgorzeleckiego i lubańskiego) w zakresie budownictwa łużyckiego przysłupowego,

-     nawiązano kontakt pomiędzy kliniką w Amsterdamie a szpitalem w Lubaniu; planowane jest podpisanie aktu partnerstwa,

-     12.06. w Gimnazjum nr 1 w Lubaniu odbył się festyn „Trzeźwy umysł – twórczy umysł” zorganizowany przez Gimnazjum nr 1 pod patronatem Urzędu Miasta Lubań w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”; festyn był uwieńczeniem działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach w ramach tej akcji; impreza była wyrazem włączenia się w tę kampanię społeczności naszego miasta; w związku z tym ogłoszone zostały trzy konkursy nt uzależnień, nagrody dla najlepszych ufundowane zostały przez: Urząd Miasta Lubań   (z funduszu na przeciwdziałanie alkoholizmowi), Radnych Rady Miejskiej; do akcji włączyła się również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych,

-     Ziemia Lubańska obchodziła 10-lecie powstania z tej okazji odbyło się jubileuszowe spotkanie w dniu 18.06.2003r.

-     w dniach  22 – 29. 06. – 7 osobowa grupa dzieci przebywała w Prienai na plenerze plastycznym,

-     30.06. złożono projekt do biura Euroregionu „Nysa” na plener plastyczny pt. „Spotkania ze sztuką – Partnerzy” w Lubaniu we wrześniu br. (13.06. miasto Kamenz poparło wniosek dot.  organizacji tego pleneru)

-     przygotowano materiał dot. działań w 2004 r. w sprawie integracji europejskiej i infrastruktury społecznej,

-     przekazano materiały promocyjne na targi nieruchomości do Związku Miast Polskich,

-     przekazano do Strefy Ekonomicznej informacje dot. absolwentów w  zawodzie elektryk i elektromechanik,

-     przygotowano miejskie oferty inwestycyjne oraz listy odbiorców do rozesłania drogą elektroniczną,

-     trwają prace związane z  aktualizacją strony  internetowej,

-     przygotowano sprawozdanie z realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju  miasta Lubania” (wraz z Zespołem do tego powołanym),

-     podpisano umowę z Firmą „TENSOFT” z Poznania na zakup oprogramowania do Biuletynu Informacji Publicznej  dla Urzędu Miasta Lubań  - przygotowano niezbędne informacje do umieszczenia na tej stronie,

-     przygotowano charakterystykę Lubania do Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu ,

-     dla laureatów konkursu „Finału Miejskiego Wiedzy o UE” pozyskano sponsorów nagród: JDJ Bachalski Szkoła Języków Obcych w Lubaniu (semestr kursu dowolnie wybranego języka, plecak, breloki i plakietki), Dolnośląski Urząd Wojewódzki (plecak i saszetka na dokumenty), Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Jeleniej Górze (gadżety
o UE: breloki, długopisy, ołówki, kubki, notesy, balony, itp.), oraz Burmistrz Miasta Lubań (książki o Lubaniu); ponadto zorganizowano oficjalne wręczenie nagród z udziałem wszystkich uczestników i opiekunów, komisji konkursowej, prasy i telewizji,

-     ze względu na letni sezon turystyczny wydłużono godziny pracy Punkt Informacji Turystycznej i Europejskiej do godziny 16:00.

 

 

 

w zakresie inwestycji i remontów  :

 

1.   Zakończono I etap remontów cząstkowych nawierzchni ulic na terenie miasta, administrowanych przez Gminę Miejską Lubań, wykonywanych przez Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lubania W  okresie od 18.04. do dnia 31.05.2003 wyremontowano uszkodzenia ulic – dróg gminnych: Spółdzielcza, Rynek, Tkacka, Mikołaja, Grunwaldzka, Graniczna, Wąska, Wrocławska, Żymierskiego, Plac Szarych Szeregów oraz teren parkingu pomiędzy ulicami Żymierskiego – Tkacka, Słowackiego, Wojska Polskiego, Kopernika, Kazimierza Wielkiego, Esperantystów wraz z likwidacją powstałego na tej ulicy przełomu, Pastelowej, Wrzosowej, Działkowej, Spokojnej, Pawiej, Miodowej, Błękitnej, Tęczowej, Polnej, Łąkowej, Parkowej, Gajowej, Łukasiewicza, Skłodowskiej oraz Starolubańskiej. Ogółem wykonano 361,50 m2 remontu z obcinaniem krawędzi oraz wbudowano 26 ton masy w remontowane uszkodzenia nawierzchni bez obcinania krawędzi. II etap remontów planowany jest do wykonania w miarę potrzeb w trybie awaryjnym oraz przed okresem zimowym i zakończony do 20.11.br.

2.   .Podpisano umowę z wybraną w drodze przeprowadzonego przetargu firmą   Pracowniami Badawczo-Projektowymi „EKOSYSTEM” Spółka z o.o. z Zielonej  Góry na wykonywanie funkcji Inżyniera Konsultanta (inwestora zastępczego) inwestycji „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla miasta    Lubania i Gminy Siekierczyn”.  Wartość umowy 286.944,00 złotych brutto.

3.   Na ukończeniu są prace związane z zatwierdzaniem przez Władzę Wdrażającą  Funduszu PHARE i Komisję Europejską materiałów przetargowych na wybór  wykonawcy robót związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków, co pozwoli ogłosić przetarg. W związku ze zmianą przepisów przez Komisję  Europejską dotyczących spraw formalno-prawnych, które należy umieszczać w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia wprowadzane są aktualnie wymagane uzupełnienia. Spowodowało to opóźnienie ukazania się ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy. Ukaże się ono prawdopodobnie pod koniec m-ca lipca, a przetarg zostanie przeprowadzony na początku m-ca października br.

4.    Na ukończeniu są prace związane z odnową oznakowania poziomego wszystkich ulic na terenie miasta, zarządzanych przez Gminę Miejską Lubań. Postęp prac związanych z malowaniem znaków poziomych  hamują niesprzyjające warunki atmosferyczne. W związku z powyższym całkowite zakończenie malowania przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych istniejących parkingów powinny być zakończone do 31 lipca br.

5.   W odpowiedzi na wystąpienie do zarządcy dróg wojewódzkich przebiegających przez teren miasta otrzymano m.in. informację, że odnowa oznakowania  poziomego w centrum miasta w obrębie ulic z sygnalizacją świetlną powinna być wykonana do końca sierpnia br. Na pozostałych drogach dokonano odnowy oznakowania poziomego przejść dla pieszych.

6.   Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne przesunięto termin zakończenia

określonych dokonanym przeglądem gwarancyjnym ponownych napraw nawierzchni ulic, w których w latach poprzednich prowadzono roboty telekomunikacyjne na dzień 30 czerwca 2003 roku. Odbiór robót planowany jest   do dnia 10 lipca br.

7.   Dotychczas  nie otrzymano informacji dotyczącej rozpatrzenia złożonych do Ministra

Edukacji Narodowej wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 1 % rezerwa w roku 2003 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i ich placówek takich, jak: remont kładki nad ulicą Rybacką, schodów na wejściu do Gimnazjum Nr 3 przy ul. Wrocławskiej, remont instalacji elektrycznej w budynku po Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mickiewicza 1 oraz adaptacji pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na kuchnię w stołówce przy ul. Bankowej.

8.   Złożono wniosek na dofinansowanie z funduszy pomocowych zabudowy śródrynkowej „TRET” – pasaż dróg, ciągów pieszych i terenów zieleni wokół Tretu  i ulicy Rynek.

9.   Dokonano przeglądu gwarancyjnego krytej pływalni w Lubaniu w związku z zaistniałymi usterkami elewacji.

10.   Zakończono prace związane z wykonaniem robót instalacyjnych na zadaniu „Kanalizacja sanitarna w ul. Wrocławskiej w Lubaniu – II etap”. W terminie do dnia 20 lipca zakończone zostaną prace związane z odbudową nawierzchni jezdni chodnika po w/w robotach i prowadzonych jednocześnie na tym samym placu budowy robotami przełożenia sieci c.o. oraz dodatkowo, przed wykonaniem robót drogowych, wymiana odcinka zniszczonej kanalizacji deszczowej.

11.   Zakończono prace związane z opracowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2003 – 2006 i dalsze. Sporządzono niezbędne załączniki i informacje pod Uchwałę Rady  Miasta Lubań.

12.   Ogłoszono przetargi na:

-     wykonanie odnowy nawierzchni części ulicy Fabryczna Osiedle w Lubaniu. Otwarcie  ofert nastąpiło 02.07.2003 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca wykona roboty nawierzchniowe do dnia 15 lipca br.

-     wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i roboty malarskie w budynku po były Liceum Ogólnokształcącym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.br. Wymagany termin zakończenia robót ustalono na dzień 23 sierpnia 2003 roku.

13.   Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót  rozbiórkowych komina przy ul. Słowackiego w Lubaniu. Przewidywany termin otwarcia  ofert to 21-23.07.br., a zakończenie robót do 31 sierpnia 2003 roku.

14.   Wydano 5 decyzji na zajęcia pasów drogowych pod roboty związane głównie z wykonaniem przyłączy do budynków.

15.   Wydano 7 szt. opinii pod przyszłe zajęcia pasów drogowych oraz 5 szt. opinii pod projekty  budowlane związane z przyszłym zajęciem pasów drogowych umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym.

16.   W powyższym okresie w pasach drogowych ulic administrowanych przez miasto  wystąpiły 3 awarie sieci, w tym wodociągowej 3 szt. (usunięte przez LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu - ul. Pastelowa i Zielona) oraz 1 awaria sieci gazowej ( ulica Ratuszowa usunięta przez Zakład Gazowniczy

 

w zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa :

 

1.   Przeprowadzono przetargi na zbycie działek przy ul. A. Krajowej, Wrzosowej, Zgorzeleckiej, K. Wielkiego (Obręb II, AM 13)

Przetargi nie doszły do skutki z uwagi na brak chętnych.

2.   Zaproszono do negocjacji warunków sprzedaży działek przy ul.: Wrzosowej, Armii Krajowej.

3.   Wytypowano do sprzedaży na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych położonych w Lubaniu przy ul.: Starolubańskiej, Żołnierskiej, Armii Krajowej, Gajowej, Wojska .Polskiego,

4.   Przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej. Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

 
Ważniejsze spotkania:

 

1.   Zgromadzenie Związku Gmin Kwisa w Lubomierzu – 11.06.2003r.

2.   Konferencja Regionalna współpraca gospodarcza  „Austria i ....”

3.   Zakończenie roku szkolnego L.O.

4.   Sala ślubów 50 lat pożycia małżeńskiego.

5.   10 lat Ziemi Lubańskiej.

6.   Nadanie imienia Gimnazjum Nr 2.

7.   Z wiceprezesem  Strefy Ekonomicznej.

8.   W Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

9.   Ze Starostą

10.   Zebranie członków Spółdzielni Mieszkaniowej

11.   Spotkanie w Lobau z szefem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Burmistrza Lobau.

12.   W wydziałach DUW.

 

w zakresie realizacji budżetu miasta .

 

Wstępne – nieprecyzyjne dane dotyczące wykonania budżetu miasta za I półrocze br.

-     plan dochodów  zaplanowany na 28.716.000 zł wykonany został w kwocie 13.369.000zł,co stanowi 46,56 % wykonania planu rocznego , plan wydatków wykonany został w 46,48% planu rocznego,

-     w okresie tym nastąpiła spłata  rat kredytu oraz pożyczki w wysokości 842 tys zł.,

-     zagrożenia wykonania dochodów to sprzedaż mienia komunalnego , podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych,

-     zagrożenia w wydatkach to administracja samorządowa, zasiłki społeczne, dodatki mieszkaniowe,

-     pozostałe dochody realizowane są zgodnie z planem.

 

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrali:

 

pan Arkadiusz Słowiński – zgłoszone zapytania dotyczyły:

-     podczas minionego referendum - z soboty na niedzielę – nad  bezpieczeństwem lokali wyborczych czuwały dwie osoby – pracownik delegowany przez UM oraz osoba bezrobotna z grupy interwencyjnej -- czy prawdą jest , że  pracownicy  UM za tę pracę otrzymały wynagrodzenie w wysokości 80 zł , natomiast osoba bezrobotna tylko dzień wolny od pracy ?,

-     czy na  wykonanie prac zabezpieczających mur przy Placu 3-go Maja konieczne było wydatkowanie kwoty 8.000 zł.?,

-     czy nadal będzie funkcjonował Punkt Informacji Europejskiej przy UM?,

-     czy są jakieś efekty finansowe  wizyty BML z posłem u Wojewody?,

-     czy zapadły jakieś ustalenia na spotkaniu BML ze Starostą w sprawie szpitala?

 

Pan Jerzy Zieliński – zgłoszone zapytania dotyczyły:

-     czy na stronie internetowej UM zamieszczony został Biuletyn Informacji Publicznej ?,

-     na jaką kwotę – poniżej czy powyżej 30 tys. euro – ogłoszony został przetarg na wykonanie prac w budynku LO?

 

Pani Małgorzata Grzesiak – wskazała na zasadność wydłużenia w okresie wakacyjnym godzin pracy Punktu Informacji Publicznej, który powinien być również czynny w soboty w godzinach dopołudniowych.

 

Odpowiedzi udzielili:

 

pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza :

-     podczas prac organizacyjnych  dotyczących ochrony lokali wyborczych podczas dwudniowego referendum ustalono , że nad ich ochroną czuwały będą dwie osoby – pracownik grupy interwencyjnej oraz pracownik obiektu. Z uwagi na małą  kwotę przeznaczoną na ten cel ( 1500 zł)  uznano, że pracownik obiektu , który przez dwa dni czuwał nad całym obiektem  otrzyma wynagrodzenie w wysokości 72 zł. brutto natomiast pracownik grupy interwencyjnej , pełniący dyżur w nocy z soboty na niedzielę otrzyma dzień wolny od pracy. Na odprawie wszystkich osób chroniących lokale wyborcze taka informacja została przedstawiona i przez wszystkich zaakceptowana.

-     na spotkaniu ze Starostą w sprawie szpitala poruszone zostały dwie kwestie :

-     pierwsza z nich dotyczyła tego , że dyrekcja szpitala zamierza dokonać wymiany okien na jednej ze stron budynku oraz przebudować kotłownię. Zgłoszona została propozycja, by w kosztach tych partycypowały okoliczne gminy,

-     druga kwestia dotyczyła propozycji , zaciągnięcia przez szpital  kredytu w wysokości 12 mln zł na spłatę zobowiązań wymagalnych i by  w jego poręczeniu uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie gmin ościennych,

-     Punkt Informacji Europejskiej – może on funkcjonować nadal ale pod warunkiem , że do końca roku osoba w nim zatrudniona finansowana będzie przez PUP natomiast przez rok następny przez UM . Zatrudniona w nim została pani M. Wąs.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – odnosząc się do poręczenia kredytu dla SP ZOZ stwierdził , iż podejść należy do tego problemu bardzo rozważnie , ponieważ nie ma znaczenia , ilu jest poręczycieli ,ważnym jest natomiast sytuacja finansowa poręczyciela.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta :

-     w odniesieniu do poręczenia kredytu – jest to tylko wstępna propozycja , nie zapadły jeszcze żadne ustalenia , a jakakolwiek  decyzja nie może być podjęta bez zgody Rady,

-     zakupione  zostało oprogramowanie do Biuletynu Informacji Publicznej  dla Urzędu Miasta Lubań , przygotowano niezbędne informacje do umieszczenia na tej stronie. Od 1 sierpnia br. wszystko znajdzie się na nowej stronie internetowej UM,

-     Punkt Informacji Turystycznej – wcześniej eksperymentalnie wydłużony został czas pracy PIT do godz. 17.00 ale brak było zainteresowanych. Uruchomienie go w okresie wakacyjnym w soboty w godzinach dopołudniowych jest pomysłem dobrym i być może zostanie wprowadzony w życie.

-     wyjazdy z posłem do Wojewody przyczyniły się m.in. do zwiększenia środków o około

10-20 tys. zł  dla MOPS na wypłatę zasiłków.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza ;

-     całkowity koszt wykonania prac  zabezpieczających  mur  przy Placu 3-go Maja , który stanowił katastrofę budowlaną, wyniósłby 17.000 zł. Wykonano go sposobem bardzo oszczędnym za kwotę 8. 000 zł , ponieważ suma 9000 zł stanowiła pewnego rodzaju zobowiązania byłego inwestora . 8.000 zł było kwotą niezbędna i minimalną,

-     przetarg na prace w budynku LO dotyczył kwoty poniżej 30 tys. euro.

 

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do przedstawionych odpowiedzi stwierdził , że do

1 lipca br. GM Lubań nie zrealizowała ustawowego  obowiązku umieszczenia BIP na stronach internetowych i nadal go nie realizuje. Zwrócił się z zapytaniem m na ile szacowany jest kosztorys  remontu budynku LO?

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza – kosztorys na prace w budynku LO szacowany jest na 100 tys. zł.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – odnosząc się do zarzutu dotyczącego nie zrealizowania przez GM Lubań obowiązku umieszczenia BIP stwierdził , że zostały opracowane  i przesłane wszelkie niezbędne informacje  dotyczące BIP do Warszawy , jednak nie zostały one jeszcze zamieszczone.

 

Ad. 4

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta .

 

Sprawozdanie dotyczące realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta  przedstawił pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza.

Z uwagi na fakt , iż radni otrzymali w materiałach na sesję obszerne sprawozdanie pisemne , w swojej informacji odniósł się do najważniejszych tematów zawartych w “  Strategii..” , które były realizowane  w latach 2000-2002.

Omówione zostały następujące cele i zadania w nich realizowane:

1)       cel :środowisko naturalne odnowione i skutecznie chronione

-     stałe i systematyczne prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń powietrza ( zmniejszenie m.in. emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotu mierzonych w dwóch punktach miasta – Rynek - Ratusz, ul Zawidowska – obiekt ZOZ) ,

-     zminimalizowanie uciążliwości kotłowni miejskich poprzez stosowanie paliw proekologicznych i odnawialnych ,  w tym słomy ,

-     rozbudowa sieci ciepłowniczej , na bazie miejskich kotłowni w celi likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza,

-     modernizacja indywidualnych , tradycyjnych systemów grzewczych na proekologiczne  ( gaz  olej , energia elektryczna , słoma),

-     ograniczenie zapylenia będącego skutkiem działań kopalń bazaltu,

-     likwidacja pokryć dachowych i ociepleń obiektów zawierających azbest,

-     ograniczenie ruchu kołowego w centrum miasta dla wyeliminowania hałasu ( min. ustalenie i wdrożenia optymalnego przebiegu tras komunikacyjnych  dla ciężkich samochodów , wyłączenie z ruchu pojazdów historycznego centrum miasta, rozbudowa miejsc parkingowych na obrzeżach miasta),

-     całkowite skanalizowania miasta,

-     modernizacja oczyszczalni ścieków i jej dociążenie,

-     poprawa jakości wody pitnej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody , wymianę sieci wodociągowej i budową nowego ujęcia ( lub nowej nitki z ujęcia w Pisarzowicach) dla zasilania awaryjnego,

-     opracowanie i realizacja programu zazieleniania miasta ze szczególnym uwzględnieniem roli Parku na Kamiennej Górze,

-     współpraca ze Starostwem Powiatów : Lubań, Lwówek  i Bolesławiec w celu utworzenia obszaru chronionego krajobrazu oraz parku krajobrazowego doliny rzeki Kwisy,,

-     zakończenie rekultywacji byłego wysypiska przy ul. Zgorzeleckiej,

-     rozwijanie świadomości ekologicznej,

-     spełnienie wymogów programu “Zdrowe Miasto”,

-     termoizolacja gminnych budynków oraz wspomaganie właścicieli i zarządców nieruchomości realizujących program docieplenia.

 

Po tej części wystąpienia pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – ogłosił 1,5 godzinną przerwę w obradach , w czasie której radni dokonali wizji lokalnej budynku oddanego  gminie przez Liceum Ogólnokształcące im  A. Mickiewicza.

 

Obrady zostały wznowione o godz. 13 .00.

 

Dalszą część wystąpienia kontynuował pan Henryk Rogacki – Z-ca BML – który omówił realizację kolejnych celów  i zadań zapisanych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta.

Omówione zostały następujące cele i zadania w nich realizowane:

2)       cel: wyższy udział inwestycji produkcyjno -usługowych :

-     pomoc w przejęciu istniejących terenów i obiektów dla wykorzystania  na cele produkcyjno-usługowe,

-     przygotowanie formalno – prawne i uzbrojenie terenów na cele produkcyjno-usługowe,

-     aktualizacja planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego i planów zabudowy , służącej wprowadzeniu nowych inwestycji,

-     zorganizowanie stałego forum współpracy lokalnego biznesu,

-     utworzenie Banku Informacji Gospodarczej – zadania nie podjęto,

-     stosowanie preferencyjnych warunków w podatkach lokalnych wobec potencjalnych inwestorów produkcyjno – usługowych lokujących kapitał na terenach komunalnych i prywatnych,

-     współdziałanie podmiotów rynku pracy na rzecz przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry produkcyjno – usługowej,

-     przygotowanie kompleksowej oferty gospodarczej dla inwestorów,

-     wprowadzenie mechanizmów skutecznej promocji i obsługi potencjalnych inwestorów,

-     utworzenie funduszu gwarancyjnego dla sektora przedsiębiorczości – zadanie zaplanowane do realizacji od roku 2003,

-     przygotowanie atrakcyjnego profesjonalnego wydawnictwa promującego dokumenty planowania strategicznego,

3)       cel : sprawna i kompleksowa obsługa tranzytu drogowego i turystyki biznesowej :

-     wspomaganie inwestorów i przygotowanie terenów pod budowę obiektów i urządzeń służących kompleksowej obsłudze tranzytu drogowego,

-     wypracowanie atrakcyjnej oferty turystycznej miasta,

-     wspomaganie przystosowania istniejącej bazy dla potrzeb turystyki biznesowej ,

-     budowa nowej bazy hotelowo – gastronomicznej z atrakcyjnym zapleczem,

-     wspieranie inicjatyw w zakresie przygotowania kadry dla obsługi turystyki biznesowej w powiązaniu z odpowiednim profilowaniem szkół średnich,

-     integrowanie środowiska usługodawców w zakresie obsługi tranzytu drogowego i turystyki biznesowej oraz koordynacja ich działań,

-     prowadzenie aktywnej , ukierunkowanej na obsługę tranzytu drogowego i turystyki biznesowej , promocji gospodarczej,

4)       cel: usługi społeczne w podstawowym zakresie zbieżne z oczekiwaniami większości mieszkańców:

-     objęcie terenu Parku na Kamiennej Górze ochroną służb porządkowych celem zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania dewastacji bazy i przyrody,

-     poprawa stanu technicznego , funkcjonalności oraz efektywności z wykorzystania infrastruktury Parku na Kamiennej Górze ( w tym modernizacja basenu kąpielowego remont amfiteatru, szkoły muzycznej, bazy hotelowej )  m.in. Na cele turystyki,

-     urządzanie nowych placów zabaw dla dzieci,

-     opracowanie programu budowy ścieżek rowerowych i jego realizacja we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym,

-     zagospodarowanie terenu b. Poligonu na cele rekreacyjno – sportowe po uwzględnieniu potrzeb na eksploatację kamienia bazaltu i Straży Granicznej,

-     wyznaczenie i zagospodarowanie terenu dla łyżworolkowców,

-     wypracowanie koncepcji atrakcyjnej imprezy regionalnej , np. w drodze konkursu,

-     zorganizowanie festiwalu pn.” Folklor miast partnerskich Lubania” – zadania nie podjęto,

-     współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w zakresie rozwoju usług  pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz rozwiązywania problemów ludzi bezdomnych,

-     likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych,

-     dotarcie do ludzi starszych i niepełnosprawnych z ofertą kulturalną,

-     zabezpieczenie miasta w odpowiednią ilość mieszkań socjalnych,

5)       cel: powszechne przestrzeganie zasad porządku publicznego :

-     rozwiązywanie profilaktyki dla przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży,

-     wywiązywanie się Straży Miejskiej z roli skutecznego “łącznika” między mieszkańcami i właściwymi organami porządku publicznego ( i odwrotnie),

-     współpraca na rzecz aktywniejszej pracy policji poprzez funkcje dzielnicowego i patroli ulicznych,

-     pomoc w intensywnym wdrażaniu wśród społeczeństwa programu “Bezpieczne Miasto”,

6)       cel: wysoka świadomość , zaufanie do władz i poczucie wspólnoty mieszkańców:

-     szeroka i urozmaicona w formach akcja edukacji obywatelskiej,

-     konsekwentne kontynuowanie praktyki stałych konferencji prasowych z prac Zarządu Miasta,

-     doskonalenie współpracy z lokalnymi mediami dla rozwoju komunikacji społecznej,

-     komunikowanie się ze społeczeństwem poprzez badanie jego opinii ( ankiety , stosowanie przez radnych w szerszym zakresie konsultacji społecznych w środowisku swoich wyborców na rzecz uspołecznienia procesu lokalnego zarządzania) – uczestnictwo wyborców w spotkaniach z radnymi jest bardzo niskie,

-     doskonalenie partnerskiej współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, służącej rozwijaniu aktywności społecznej,

-     realizowanie projektu dorocznego “Forum organizacji pozarządowych Miasta Lubania” poświęconego m.in. Wymianie informacji i doświadczeń , wspólnym zadaniom, opiniowaniu inicjatyw samorządowych – zadanie nie zostało podjęte,

-     integrowanie społeczności wspólnoty poprzez np. imprezy  rodzinno – sąsiedzkie , osiedlowe,

-     stworzenie w Lubaniu Ośrodka informacji o Unii Europejskiej,

7)       cel  skorygowana struktura funkcjonalna miasta oraz wyższe standardy zamieszkiwania , pracy i odpoczynku :

-     opracowanie i sukcesywna realizacja programu dostosowania architektury budynków wielkogabarytowych do architektury Starego Miasta i do nowych potrzeb mieszkańców,

-     kontynuowanie rewitalizacji Starego  Miasta na podstawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego zakładającego powrót do historycznego klimatu,

-      likwidacja obiektów utrudniających odnowę centrum miasta,

-     realizacja programu oświetlenia,

-     budowa , odbudowa i konserwacja urządzeń zabezpieczających przez powodzią,

-     odnowa biologiczna rzeki Siekierki,

-     poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach, ulicach , przejściach dla pieszych i przejazdach kolejowych,

-     współdziałanie z właściwymi zarządcami dróg w zakresie modernizacji i rozbudowy miejskiego układu dróg i ulic , w tym m.in: budowy drugiej nitki na trasie Zgorzelec-Jelenia Góra , budowy obejścia zachodniego miasta ( ujęta w WPI),modernizacja drogi Lubań – Miłoszów, budowa obwodnicy w kierunku Zawidowa,

-     budowa i modernizacja chodników oraz remonty mostów i kładek ,

-     urządzenia nowych miejsc parkingowych dla samochodów,

-     wskazanie i przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i pod budowe garaży,

-     podniesienie standardu i rozbudowa sieci usług podstawowych oraz poprawa warunków rekreacji na terenach osiedlowych,

-     współpraca z podmiotami, których celem jest rozwój budownictwa mieszkaniowego,

8)       cel miasto czyste , estetyczne a mienie komunalne bardziej zadbane:

-     opracowanie i realizacja programu gospodarowania komunalnym zasobami mieszkaniowymi,

-     wdrożenie programu kompleksowej gospodarki odpadami, w tym zakończenie budowy centrum utylizacji odpadów,

-     usprawnienie funkcjonowania zakładów obsługi miasta w zakresie estetyki i czystości,

-     systematyczna likwidacja szpecących komórek , kiosków itp. obiektów,

-     oddziaływanie na wyższą jakość szyldów reklam podmiotów gospodarczych,

-     upowszechnianie form sprzyjających podnoszeniu przez  administratorów i właścicieli czystości i estetyki budynków i ich otoczenia.

 

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrali:

 

pan Franciszek Bogdanowicz – jak  zgodnie z przepisami właściciel budynku prywatnego może dokonać  rozbiórki  pokryć eternitowych ?

 

Pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza – odpowiedź na to zapytanie udzielona zostanie na piśmie .

 

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do przedstawionego sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta stwierdził , że jest ono chaotyczne , niepełne, odnoszące  się  jedynie do realizacji zadań operacyjnych zapisanych w dziale 6 “Strategii...”.  Najistotniejszym jest jednak to , że złamana została zasada doroczności składania sprawozdania, ponieważ jest ono pierwszym od czasu przyjęcia  tego dokumentu w roku 2000. Przez  ten okres ani Zarząd Miasta a następnie BML nie wykonali nałożonych  na nich obowiązków: nie został wskazany wydział UM , który miał pełnić funkcję jednostki wiodącej w realizowaniu,  monitorowaniu strategii i wskazywać problemy napotykane podczas jej realizacji, nie przygotowywano okresowych sprawozdań ani dorocznych konferencji  z udziałem liderów lokalnych.Nie prowadzone były również żadne badania sondażowe i ankietowe wśród społeczności  lokalnej . Stwierdził  , że cieszyłby się gdyby  zgodnie  z zapisem  zawartym w “Strategii ..” konferencja taka odbyła się  do  30 września  br. i by uczestniczyli w niej wszyscy jej realizatorzy i wypowiedzieli się na temat realizacji tego dokumentu.  Wskazał na błędy merytoryczne i redakcyjne  zawarte w tym dokumencie , które należałoby poprawić przed  konferencją  i materiał przygotować staranniej. W sprawozdaniu pojawiają się  zapisy szokujące dotyczące m.in. realizacji   zadania 4 pkt 9 – organizacji festiwalu folklorystycznego - skoro się nie odbył , to skąd wiadomo , że nie cieszy się popularnością?.  Występuje w nim również niezborność zapisanych zadań, które ujęte do realizacji w roku 2003 i tak nie będą wykonywane z uwagi na brak środków finansowych. W dokumencie tym brak jest odniesienia  mierników  dla prowadzenia monitoringu i aktualizacji “Strategii...”  . Należy zadać pytanie  czy  mierniki te osiągamy , czy nie i czy nie należy ich  zmienić.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – w sprawozdaniu tym rozpoczęty został pewien proces zawarty na “Strategii...” - tworzenie , monitorowanie i aktualizacja programu. “Rozwój nie jest pojęciem statycznym ale dynamicznym” – właśnie to sprawozdanie skupiło się na wykonaniu pewnych celów. wymienia  zadania , które zostały zrealizowane. W odniesieniu do konferencji poświęconej “ Strategii....” - zostanie zorganizowana , choć nie do 30 września br – termin zależy od radnych. Sprawozdanie dotyczące realizacji “Strategii..  “ jest przedstawione po raz pierwszy. Wskazane w nim błędy merytoryczne i redakcyjne – to kwestia metodologii. Miernikowanie – jak wynika ze sprawozdania to tendencje malejące lub zwiększające się . Są to zapisy, które można tłumaczyć jako pewne skróty myślowe. W odniesieniu do zarzutu braku organizacji festiwalu folklorystycznego  zaobserwowano , że festiwal taki cieszy się  mniejszą popularnością

niż organizacja innych występów np. muzyki pop. Być może to sformułowanie jest niefortunne. Przedstawione sprawozdanie jest materiałem , który powinien być uważany za pierwszy etap w pracy  Rady tej kadencji. Zaproponował by konferencję n/t “Strategii ...” odbyć na przełomie października i listopada br.

                                                              

Pan Ryszard Piekarski – odnosząc się do przedstawionego sprawozdania  stwierdził , iż Łużyckie Kopalnie Bazaltu nie realizują opisanego w nim zadania polegającego  na ograniczaniu zapyleń będących skutkiem ich działalności ( brak zraszania), nie zrealizowane jest również zadanie całkowitego skanalizowania miasta ( Księginki).

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – sprawdzony zostanie zarzut sformułowany w stosunku do ŁKB . W odniesieniu zaś do braku realizacji celu całkowitego skanalizowania miasta – jest to cel , który realizowany jest na bieżąco.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – zwrócił się z apelem do radnych , by osobiście ustosunkowali się do “Strategii....”

 

Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu pani Beacie Myśliwiec – dyr. SP nr 1, która przedstawiając radnym informację dotyczącą  trudnej  sytuacji lokalowej  szkoły zwróciła się z prośbą  , by przy podejmowaniu uchwały w sprawie przeniesienia Gimnazjum nr 2 do budynku po LO uwzględnione zostało oddanie SP nr 1 dwóch sal lekcyjnych , które przekazane zostały przez poprzedniego dyrektora do LO . Z  prośbą taką zwróciła się wcześniej do BML i Inspektora Oświaty  lecz nie została ona uwzględniona W związku z tym , że w nowym roku szkolnym w SP nr 1 będą 23 oddziały uczące się w 16 gabinetach ( 12 klas nauczania zintegrowanego w 7 salach lekcyjnych na dwie zmiany oraz 11 klas IV-VI w 9 salach) dla 7 klas zabraknie  sal lekcyjnych . Rozumiejąc potrzeby Gimnazjum nr 2 wziąć jednak należy pod uwagę również to , że dzieci z klas IV uczyły się będą na drugą zmianę . Zadeklarowała , że SP

nr 1 dysponuje środkami finansowymi na wyremontowanie tych 2 pomieszczeń. Kończąc swoje wystąpienie zwróciła się z prośbą , by przy podejmowaniu uchwał na problem spojrzeć obiektywnie tak , by obie szkoły miały dobre warunki lokalowe.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – ustosunkowując się do wypowiedzi pani Beaty Myśliwiec wyraził pogląd  , że sale lekcyjne oddane LO powinny wrócić do SP nr 1 i być może stanie się to od przyszłego roku . Decyzja w tej sprawie nie jest podjęta – musi zostać poprzedzona analizą rozlokowania GM nr 2 .  Poza tym dokumentacja techniczna na wykonanie remontu budynku LO obejmuje również te dwa pomieszczenia i po prostu  trzeba to zrobić.

Łatwiej jest wprowadzić dwuzmianowość w  SP nr 1 niż w GM nr 2. Przemyśleć należy aspekt  długofalowy  reorganizacji placówek szkolnych, gdyż teraz zmartwieniem jest GM nr 1 , w którym jedno piętro jest puste. Rozważyć trzeba będzie sposób jego zagospodarowania poprzez np. utworzenie w GM nr 1 zespołu szkół ze SP nr 3 albo przeniesienie w całości SP Nr 3 do GM nr 1 a uczniów z GM nr 1 do GM nr 2 i GM nr 3. Te wszystkie argumenty muszą zostać przeanalizowane i dopiero wówczas podjąć decyzję dotycząca oddania  dwóch pomieszczeń SP nr 1.

 

Ad 6.

Zatwierdzenie planów pracy komisji i Rady Miasta Lubań na II półrocze 2003r.

 

pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej stwierdził , że w przeciwieństwie do planu pracy Komisji Budżetu , który nie budzi wątpliwości,  gdyż  wniesione zostały  uwagi i propozycje członków Komisji  - plan pracy Komisji Rewizyjnej jest nie do przyjęcia ,gdyż zawiera wiele  niejasności i błędów.

Propozycja rozpatrzenia w miesiącu wrześniu sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. jest nieprecyzyjna , gdyż nie rozpatruje się sprawozdania ,ale zapoznaje z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze , a poza tym  KR nie jest komisją merytoryczną. Niejasne jest również sformułowanie tematu ,  który KR  zaplanowała na  październik – powinno być to przeprowadzenie kontroli w ABK a nie zapoznanie się z analizą ich sytuacji finansowej, z którą wcześniej zapoznała się już Komisja Budżetu. Zgłosił następujące wnioski do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 r. :

-          wrzesień 2003 r. - Kontrola ABK nr 2 , 3 , 4  w zakresie realizacji planu finansowego  za rok 2002 i I półrocze 2003 r.

-          listopad  2003 - Kontrola Urzędu Miasta w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych RIO.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – mając na uwadze duży okres , który  ma zostać objęty kontrolą w ABK zgłosił propozycję , by temat ten rozpatrzony został w miesiącu październiku 2003r.

 

pan Henryk Sławiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – wyraził zdziwienie , że  zaproponowany plan pracy KR , który nie odbiega od planu pracy KR z Bolesławca wzbudził tyle emocji. Przychylił się do propozycji Przewodniczącego RM , by  ze względu na zakres zaproponowanych kontroli , zostały one przeprowadzone w miesiącu październiku i listopadzie br.

 

Pan Mieczysław Iwanow – Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej – przedstawiając plan pracy Komisji stwierdził , że ma co do niego mieszane uczucia . Czy zasadnym jest umieszczenie w nim zapisu dotyczącego ustalania propozycji list osób spełniających warunki do umieszczenia w wykazie osób zakwalifikowanych z podziałem na typy mieszkań – skoro nie ma mieszkań .

Była nadzieja przystosowania budynku po SP nr 4 na mieszkania socjalne , ale wniosek o jego przekazanie zgłosił ŁOSG.

 

Pan Jerzy Zieliński –  jeśli zapis ten zostanie wykreślony to listę ustalał będzie burmistrz – należy go pozostawić.

 

Pan Mieczysław Iwanow – na wszystkich listach ujętych jest 80 osób – przyznając 1 mieszkanie miesięcznie jest to lista na 8 najbliższych lat. Zastanowić się należy nad przydziałem mieszkań,

które  nie powinny być przydzielane tylko dlatego , że osoby składają podanie. Osobiście wypowiedział się za nie poszerzaniem  list i realizacją  listy już  istniejącej i tylko w odniesieniu do mieszkań socjalnych .

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone do planu pracy Komisji Rewizyjnej dotyczące  :

-          przeprowadzenia kontroli ABK nr 2 , 3 , 4  w zakresie realizacji planu finansowego  za rok 2002 i I półrocze 2003 r.- w październiku 2003 roku,

-          przeprowadzenia  kontroli Urzędu Miasta w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych RIO – w listopadzie 2003 roku.

 

Wnioski podjęte zostały jednogłośnie.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji RM na II półrocze 2003 r.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Zatwierdzenie planu pracy RM Lubań na II półrocze 2003 roku

 

pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił wniosek o ujęcie w planie pracy RM ujęta została “Konferencja n/t  Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania. “

 

pani Grażyna Chromy – zgłosiła propozycję  by “Konferencja n/t  Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania “ była osobnym tematem sesji – tylko jej poświęconym.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – zgłosił propozycje , by “Konferencja .........”odbyła się około 15 października br.- tj w czasie by pewne zadania , które mogą zostać przyjęte uwzględnione zostały w konstruowaniu budżetu na rok 2004.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy RM na II półrocze 2003 roku podjęta została jednogłośnie wraz z wnioskiem dotyczącym odbycia w październiku 2003 r. “Konferencji n/t  Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania. “

 

Ad. 7

Uchwały

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

1.Wskazania banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek  organizacyjnych w okresie od dnia 10 czerwca 2003 do 09 czerwca 2006r.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

4.Zmiany uchwały Nr IV/22/2002 Rady Miasta Lubań z dnia 30.12.2002r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu na 2003 r.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej wnioskuje o wykreślenie z § 1 pktu. 2 odnośnika 2 dotyczącego  przyznania dotacji  w wysokości 1.000 zł na  działania profilaktyczne wśród członków Społecznego Komitetu Obrony Bezrobotnych w Lubaniu i przeznaczenia tej kwoty na zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych przez MOSiR w Lubaniu w okresie wakacji 2003.

 

Opinie pozostałych komisji pozytywne.

Pan Jerzy Zieliński – cel przyznania środków dla MOSiR jest słuszny ale łamane są zasady z jakich korzystamy przy podziale grosza publicznego. Łączna kwota jaką dysponujemy do 53 tys. zł a rozdysponowywane jest tylko 20 tys. zł –  odpowiadając innym podmiotom , że nie ma środków na przyznanie dotacji. Jest to metoda burmistrza :dziel i rządź. Nie po to Rada Miasta ustalała zasady przyznawania dotacji, by nie były one przestrzegane –uwzględnienie wniosku złożonego po terminie przez  SKOB – a negatywnie rozpatrzone wnioski “Interfullu” i “Łużyc”. O tym , że jest więcej środków wiadomo było już wcześniej  i można było je przyznać szkołom na organizację półkolonii.

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta - faktem jest , że  nadwyżka wynosi 53 tys  zł. Naczelnik merytorycznego wydziału zaproponowała,  by rozdysponowane zostało tylko 20 tys zł. ponieważ nie ma pewności , czy wykonany zostanie w całości budżet całoroczny. W odniesieniu do wniosku złożonego przez  SKOB - pierwszy wniosek złożony został w marcu, ale na działalność statutową , został więc zwrócony do poprawki i dostarczony w terminie późniejszym. Pozostałe wnioski “Interfullu” i Łużyc” zostały negatywnie zaopiniowane przez  MKRPA.

Pan Konrad Rowiński – BML – nie zgadza się ze stwierdzeniem pana Jerzego Zielińskiego “ dziel i rządź” – zaproponowane wysokości dotacji dla MOSiR i SKOB oraz przyczyny ,dla których nie wzięta została przy podziale cała kwota 53 tys. zł zostały szczegółowo wyjaśnione na posiedzeniach komisji. Bardzo ważne jest precyzyjne wykonanie planu , a naczelnik  wydziału, do którego ma zaufanie, wyliczyła , że plan całoroczny może nie zostać wykonany.

Pan Jerzy Zieliński -zwrócił uwagę , że nie ma pewności co do celowości przekazania 20 tys. zł dla MOSiR , gdyż samo pójście dziecka na basen nie jest przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 12 za , 3 przeciwnych i 4 wstrzymujących się

( w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych)

5.Zmiany budżetu miasta Lubań na 2003 r.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto większością głosów  - przy 16 za , 2 wstrzymujących się

( w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych)

6.Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2003 – 2007

  Opinie wszystkich komisji pozytywne z z wnioskiem  Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej dotyczącym zagospodarowania terenu Starego Miasta między ul. Spółdzielczą a Podwalem ( Plac Strażacki). Jest to wizytówka naszego miasta , teren bardzo często odwiedzany przez mieszkańców  i gości Lubania , który niezbyt chlubnie świadczy o włodarzach i pracy decydentów Lubania.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta - w WPI ujęte zostały tylko propozycje strategiczne , zrezygnowano z umieszczenia zadań krótkoterminowych , których potrzeba wykonania nie jest kwestionowana – jak np. w przypadku wniosku KZOSiS . Jeśli budżet pozwoli – to wniosek ten może być zrealizowany w roku 2004.

pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza – w WPI ujęte zostały tylko te zadania na które przyznawane są środki unijne.                                       

Pan Arkadiusz Słowiński – czy na modernizację basenu na Kamiennej Górze  przyznane zostaną środki unijne i czy nie lepiej z tego zadania zrezygnować , a środki na nie przewidziane przeznaczyć na uzbrojenie terenów i modernizację dróg?

Pan Franciszek Bogdanowicz – odnosząc się do planowanej budowy  zachodniej obwodnicy  - przedstawił obawy mieszkańców Osiedlu Piastów i ul.Królowej Jadwigi , że droga szybkiego ruchu włączona w drogę osiedlową będzie dla nich uciążliwa, wzrośnie również zagrożenie dla małych dzieci.

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza – w chwili obecnej jest to wersja planistyczna. Droga będzie przebiegała z daleka od budynków i hałas nie będzie uciążliwy, natomiast obwodnica udrożni wszystkie trasy komunikacyjne w centrum miasta.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta  - odnosząc się do zapytania dotyczącego modernizacji basenu na. Kamiennej Górze – na zadanie to można uzyskać środki unijne  Uważa , że w tym przypadku zadanie to jest celowe i  powinien zostać zrobiony krok do przodu . Nie chodzi tu  o pieniądze , gdyż tańszym byłoby wybudowanie  nowego basenu niż jego modernizacja - ale szkoda jest tego miejsca i obiektu.

Pan Jerzy Zieliński – po analizie załącznika “A” przyznaję rację, że źle się stało , iż był on tak szczegółowy, gdyż większość zapisanych w nim zadań nie zostało zrealizowanych. Odnosząc się do modernizacji basenu na Kamiennej Górze – zadanie to jest zasadne ,  ale zasadniczym  w nim jest  to , by  czas do końca 2003 roku wykorzystać na poszukiwanie solidnego partnera do wspólnego zagospodarowania  tego terenu – nie tylko basenu  ale całego terenu do niego przyległego , gdyż funkcję tę należy tam utrzymać. Odnosząc się do budowy  obwodnicy, zachodniej , która jest zasadna stwierdził , że problemem nie jest obwodnica od ul. Królowej Jadwigi ,ale przejście do Zaręby – tam jest problem rozpoczynający się na wysokości ciepłowni, który najpierw należy rozwiązać , etapując wykonanie  poszczególnych prac , aby w konsekwencji  wykorzystać drogę do światła ul. Królowej Jadwigi i wykonać drogę awaryjną. Ustosunkowując się do  “ Zabudowy śródrynkowej Tret..”  - zasadnym byłoby  zaproponować inwestorom , którzy w przyszłości chcieliby nim administrować - partycypację w kosztach wykonania tego zadania.  W WPI brak jest ujęcia takich zadań , jak kompleksowa modernizacja dróg lokalnych oraz zbrojenie terenów pod  budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne.  Mając to na  uwadze  dobrym rozwiązaniem byłoby zawarcie porozumienia komunalnego ze Starostwem by  wygenerować środki na remonty i modernizacje dróg miejskich i powiatowych oraz wykorzystanie uzbrojonego terenu znajdującego się na Osiedlu Piastów pomiędzy Kompleksem Edukacyjnych a Kościołem . Zgłosił wnioski o ujęcie w WPI zadań:

-          jako zadania 8 :” Zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe”,

-          jako zadania 9 : “ Kompleksowa modernizacja dróg lokalnych “.

pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta  – zgłoszone wnioski są zasadne i należy je wpisać do  WPI Odnosząc się do dyskusji  stwierdził ,że cieszy się ze stwierdzenia , że budowa obwodnicy zachodniej jest potrzebna – najważniejszy jest pierwszy odcinek . Jest to grunt 5 – 6 ha częściowo miasta a częściowo Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która wyraziła wstępną zgodę, że grunt ten zostanie miastu sprzedany. W odniesieniu do propozycji zawarcia porozumienia komunalnego ze Starostwem  , choć zadanie to jest słuszne ,stwierdził , iż z uwagi na złą sytuację finansową Starostwo nie jest tym tematem zainteresowane.

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskami zgłoszonymi przez pana Jerzego Zielińskiego dotyczące wpisania do WPI :

-          jako zadania 8 :” Zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe”,

-          jako zadania 9 : “ Kompleksowa modernizacja dróg lokalnych – I etap “.

pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza – jaką kwotę należy wpisać do realizacji zadania 9 ?

pan Jerzy Zieliński – do WPI wpisać  samo zadanie natomiast potrzebną na jego wykonanie kwotę obliczą odpowiednie służby

W wyniku przeprowadzonego głosowania  uchwałę wraz ze zgłoszonymi wnioskami podjęto większością głosów – przy 18 za i 1 wstrzymującym się

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Za zgodą Przewodniczącego  z obrad zwolnił się 1 radny.

7.Zmiany Uchwały Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 23.02.1999r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu.

Komisja Budżetu pozytywnie opiniując  intencję  przeniesienia Gimnazjum Nr 2 do budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 1 – projekt uchwały przyjęła do wiadomości z uwagami dotyczącymi :

-          zmiany  zapisu drugiego zdania § 1 zmienianej uchwały  , który  powinien otrzymać brzmienie “§ 1 uchwały zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: z dniem 01 września 2003 roku przenosi się Gimnazjum Nr 2 o strukturze organizacyjnej klas I – III zwanej dalej Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu ul. Kopernika 15 do budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 1 “

-          zmiany zapisu § 3 , który powinien otrzymać brzmienie: “§ 3 – uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego “

Opinie pozostałych  komisji pozytywne.

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – zmiana zapisu § 3 nie jest konieczna z uwagi na to , że zmieniana uchwała  określała obwód szkolny a ponieważ materia tej uchwały nie zmienia obwodu szkoły – uchwała nie podlega publikacji .W projekcie uchwały dopisać należy imię GM nr 2 – im. Mikołaja Kopernika .

pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta  – zgłosił propozycję , by   podejmowana uchwała dotyczyła zmiany siedziby  Gimnazjum nr 2.

pan Jerzy Zieliński – zgłoszona przez burmistrza  propozycja rozwiązuje problem . Odnosząc się do uzasadnienia wypowiedzi radcy prawnego stwierdził , że jest to spór czysto formalny , gdyż obecnie w obrocie znajdowały się będą dwie uchwały – wcześniejsza  publikowana i dzisiejsza niepublikowana  i niezależnie od wszystkiego jest to stan niepewności prawnej – stąd wątpliwość.

Pani Beata Siemaszkiewicz – dzisiejsza uchwała opublikowana zostanie zostanie w BIP.

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi zmianami, w wyniku którego uchwała w sprawie “Zmiany siedziby Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu” podjęta została większością głosów przy 17 głosach za i 1 wstrzymującym się ( w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych).

8. Zmiany Uchwały  Nr VI/42/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 23.02.1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubaniu.

Komisja Budżetu pozytywnie opiniując  intencję  przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 4 do budynku szkolnego przy ul. Kopernika 15 – projekt uchwały przyjęła do wiadomości z uwagami dotyczącymi :

-          zmiany  zapisu drugiego zdania § 1 zmienianej uchwały  , który  powinien otrzymać brzmienie   “ § 1 uchwały pkt 1 otrzymuje brzmienie: z dniem 01 września 2003 roku przenosi się Szkołę Podstawową Nr 4 o strukturze organizacyjnej klas I – IV  zwanej dalej Szkołą Podstawową Nr 4 w Lubaniu ul. Słowackiego 16 do budynku szkolnego przy ul. Kopernika 15 “

-          zmiany zapisu § 3 , który powinien otrzymać brzmienie: “ § 3 – uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego “

Opinie pozostałych  komisji pozytywne.

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze  zmianą dotyczącą zmiany siedziby SP nr 4 , w wyniku którego uchwała w sprawie :

Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu” podjęta została większością głosów przy 17 głosach za i 1 wstrzymującym się

( w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych).

9.Powołania Komisji Etyki Rady Miasta Lubań.

Komisje zapoznały się z projektem uchwały.

Pan Marian Kwolik – zaproponował , by w skład  Komisji Etyki, która zajmie się  rozpatrzeniem skargi na radnego Rady Miasta Lubań ,weszli przedstawiciele wszystkich klubów radnych.

Do składu Komisji zgłoszeni zostali:

1.       pan Gerard Kempiński   -  Klub SLD - zgłoszony przez pana Mariana Kwolika

2.       pan Stanisław Bąk -  Samoobrona  – zgłoszony przez pana Mariana Kwolika

3.       pani Maria Skórniak - Rodziny Katolickie “Razem” zgłoszona przez pana Tadeusza Sztabę

4.       pan Franciszek Bogdanowicz – OKW “Lubań 2002” zgłoszony przez pana Jerzego Zielińskiego,

5.       pani Małgorzata Grzesiak – PO – zgłoszona przez pana Krzysztofa Cepuchowicza.

 

 

Wszystkie osoby  wyraziły zgodę na pracę w Komisji Etyki.

Na wniosek pana Jerzego Zielińskiego przed podjęciem uchwały - Komisja ukonstytuowała się- dokonując  wyboru  pani Małgorzaty Grzesiak na przewodniczącą Komisji.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie

Ad. 8

               Rozpatrzenie skarg

 

10.Skargi pani Edyty Dobaj-Grzelak na rozstrzygnięcie p.o. Kierownika ARM pani Urszuli Marzec.

Komisja Budżetu wnioskuje o podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Komisja Budżetu uznała , że Rada Miasta nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi .

Pozostałe komisje skargę uznały za bezzasadną.                                               

Pan Marian Kwolik – projekt uchwały w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przedstawiony zostanie na następnej sesji RM.

Pan Jerzy Zieliński -zwrócił się z zapytaniem , czy przedstawione sprawy są rzeczywiście skargami , które powinna rozpatrywać Rada Miasta . Jedna sprawa dotyczy  odpowiedzi na rozstrzygnięcie , druga na MOPS a trzecia na wydanie decyzji .

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – przepisy prawne przekazały do kompetencji rad gmin rozpatrywanie skarg na burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych .

Pan Jerzy Zieliński – stwierdził, iż skargi te nie powinne być rozpatrywane przez RM ,ponieważ skarga pani Dobaj  powinna zostać potraktowana jako odwołanie od  rozstrzygnięcia , skarga pani Majdy  dotyczy MOPS, a nie jego kierownika , a skarga pana Dąbrowskiego na wydanie decyzji. Stwierdził , że zasadniczą kwestią jest dekretacja pisma ,a rozstrzyga o tym jego treść  nie zaś  forma.

Pan Konrad Rowiński – BML – w związku z koniecznością uregulowania procedury rozpatrywania skarg propozycja jej unormowania przedstawiona zostanie na następnej sesji RM.

Odpowiadając na wniosek pana Jerzego Zielińskiego zgłoszony na początku sesji czy zdaniem  BML projekty uchwał nr 10, 11, 12  powinne zostać rozpatrzone zgodnie z KPA przez  Radę Miasta stwierdził , że projektów tych wycofać nie może , ponieważ  ich nie przedkładał. Sprawy te można potraktować jako skargi albo uznać , że nimi nie są i po przegłosowaniu je oddalić. Jedna z przedstawionych spraw  na pewno nie jest skargą.

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – poinformował , że skarga pani Z.Majdy rozpatrywana była przez KZOSiS zaś pozostałe skargi przez  KGM. Komisje uznały je za bezzasadne.

Pan Jerzy Zieliński – stwierdził , że niedopuszczalnym jest z punktu widzenia skarżącego , że uchwała nie  zawiera uzasadnienia  z jakich powodów uznano ją za niezasadną .

Pan Marian Kwolik – sformułowanie użyte w projekcie uchwały jest komunikatywne. W wyniku przeprowadzonego głosowania – większością głosów – przy15 głosach za,1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się Rada Miasta ustaliła , że przedłożone projekty uchwał w sprawach rozpatrzenia skarg zostaną rozpatrzone na dzisiejszej sesji.

Uzasadnienie Komisji Gospodarki Miejskiej przedstawił pan Marian Kwolik.

Komisja GM zapoznała się ze skargą pani Edyty Dobaj – Grzelak na  rozstrzygnięcie p.o. Kierownika Agencji Rozwoju Miasta pani Urszuli Marzec dotyczące niewyrażenia zgody na umorzenie 50% należności z tytułu czynszu dzierżawy lokalu użytkowego i rozłożenia pozostałej należności na 10 rat za lokal dzierżawiony od Agencji Rozwoju Miasta .

Komisja  zapoznała się z pisemnym wyjaśnieniem pani Urszuli Marzec p.o. Kierownika ARM oraz dokumentami dotyczącymi sprawy, z których wynika , że pani Edyta Dobaj - Grzelak wynajmuje od Agencji Rozwoju Miasta lokal użytkowy , który jest wykorzystywany na wypożyczalnię gier telewizyjnych .Mając na uwadze fakt , że  pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty pani Edyta Dobaj – Grzelak nie przejawia jakiejkolwiek chęci do uregulowania należności, czerpiąc przy tym nadal pożytki z użytkowania wynajmowanego lokalu, oraz  bardzo trudną sytuację finansową AGM , gdzie zobowiązania przewyższają o 50 % kwotę nie wyegzekwowanych należności Komisja Gospodarki Miejskiej skargę uznała za bezprzedmiotową

 

Uchwałę podjęto większością głosów 14 za , 1 przeciwny , 3 wstrzymujące się.

( w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych)

                                                            

11.Skargi pani Janiny Majdy na działalność i sposób pracy MOPS w Lubaniu

Komisja Budżetu uznała , że Rada Miasta nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi .

Pozostałe komisje skargę uznały za bezzasadną.

Stanowisko Komisji ZOSiS  przedstawił jej Przewodniczący pan Arkadiusz Słowiński.

Skarga  pani Janiny Majda  na działalność i sposób pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu została rozpatrzona przez KZOSiS. Komisja zapoznała się z pisemnym wyjaśnieniem kierownika MOPS  oraz dokumentami dotyczącymi sprawy ,tj. decyzjami MOPS, wywiadem środowiskowym i decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

Z przedstawionych dokumentów wynika , że u pani J.Majda kilkakrotnie przeprowadzane były wywiady środowiskowe , w trakcie których  ustalono , że w/w  prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem Janem Majda a dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe tej rodziny ,w związku z czym pomoc finansowa nie została jej udzielona. Jednak we wrześniu 2002 roku w związku z tym , że w czasie powodzi jej dom został zalany ,pani Janinie Majda udzielony został specjalny zasiłek celowy w formie 1 tony węgla ( koszt 350 zł.) oraz specjalny zasiłek celowy w kwocie 300 zł na naprawę pralki automatycznej.

Po ponownym złożeniu  wniosku  o udzielenie pomocy finansowej w styczniu 2003r. został przeprowadzony przez pracownika socjalnego MOPS kolejny wywiad środowiskowy, przy  którym  obecny był pan Jan Majda , który  podpisał ,że dane podane w wywiadzie są zgodne z prawdą ,odmówił natomiast przedłożenia odcinka swojej emerytury , co uniemożliwiło ustalenie sytuacji materialnej rodziny . Odmowa złożenia oświadczenia o dochodach była podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia .

Mając powyższe na uwadze KZOSiS  skargę pani Janiny Majda uznała za bezprzedmiotową.

 

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 14 za , 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się.

 

 

 

 

12.Skargi pana Grzegorza Dąbrowskiego na działalność organu I instancji – Burmistrza Miasta Lubań.

Komisja Budżetu nie rozpatrywała skargi.

Pozostałe komisje skargę uznały za bezzasadną.

Pan Jerzy Zieliński – z uwagi na fakt , iż pismo to dotyczy postępowania administracyjnego Rada Miasta nie jest właściwa do jego rozpatrzenia . Skargę należy oddalić .

Projekt uchwały został oddalony przy 12 głosach za , 1 przeciwnym i 4 wstrzymujących się.

( w głosowaniu uczestniczyło 17 radnych)

13.Skargi pani Zofii Czaplińskiej na panią Jolantę Górską – Kierownika ABK Nr 2 w Lubaniu.

Komisja Budżetu nie rozpatrywała skargi

Pozostałe komisje skargę uznały za bezzasadną.

Skarga pani Zofii Czaplińskiej na panią Jolantę Górską – Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 2 w Lubaniu dotyczącej  -  zdaniem skarżącej - nienależytego wykonywania zadań i naruszanie słusznego interesu obywatela  , została rozpatrzona przez Komisję Gospodarki Miejskiej. Jej stanowisko w tej sprawie przedstawił pan Marian Kwolik.

Komisja GM po  zapoznaniu  się z wyjaśnieniem Kierownika ABK nr 2 oraz  wynikiem wizji lokalnej  przeprowadzonej w dniu 08 maja 2003 roku przez pana Mariana Kwolika – Przewodniczącego Rady Miasta , pana Jana Sajana – Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej RM, pana Franciszka Miękosia – Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta , pani Jolanty Górskiej – Kierownika ABK nr 2 i pana Piotra Browarczyka – inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM skargę uznała za bezprzedmiotową i uznała , że wszelkie roszczenia pani Zofii Czaplińskiej winny być rozstrzygnięte na drodze sądowej z powództwa cywilnego .

 

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 13 głosach za , 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się.

(w głosowaniu uczestniczyło 17 radnych)

 

14.Zmiany Uchwały Nr XXX/257/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 27.03.2001r. w spr. wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Lubaniu.

Komisja Budżetu wnioskuje o uchylenie w całości uchwały Nr XXX/257/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 27.03.2001r. w spr. wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Lubaniu.

Opinie wszystkich komisji pozytywne

pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wniosek o uchylenie uchwały w całości.

Pan Jerzy Zieliński – stwierdził , że niewykonywanie do chwili obecnej obowiązującej uchwały RM jest kolejnym przykładem lekceważenia tak prawa lokalnego , jak i łamania dyscypliny budżetowej. Mając na uwadze wyrok NSA uchwałę tę należy uchylić w całości.

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – wraz z  uchyleniem tej uchwały  uchylić również należy uchwały w tej samej sprawie, która podjęte były w poprzednich kadencjach.

W wyniku przeprowadzonego głosowania   wniosek w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XXX/257/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 27.03.2001r. w spr. wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Lubaniu  ( wraz z poprzednimi uchwałami) podjęty został jednogłośnie.

Uchwałę podjęto jednoglośnie.

Ad. 9

              Interpelacje , zapytania i wnioski.

 

pan Jerzy Zieliński – zgłoszone zapytania dotyczyły :

-               zasadności zabiegów “pielęgnacyjnych” na krzewach nasadzonych wzdłuż lewobrzeżnej młynówki – wątpliwości budzi termin i sposób ich wykonania oraz  cel jakimu działanie to miało służyć ?,

-               czy w roku bieżącym i kiedy czyszczona będzie młynówka?,

-               czy przewidywane jest wykonanie boksu na pojemniki na śmieci przy ul. Robotniczej u wjazdu do przepompowni ścieków?

 

Pan Stanisław Bąk – zgłoszony wniosek dotyczył wyjaśnienia , czy użyto prawidłowego materiału do budowy nasypów drogowych na trasie Lubań- Leśna  Z posiadanych informacji wynika , że użyto do tego celu odpadów poprodukcyjnych z byłego kamieniołomu w Grabieszycach .

                                                             

Pani Małgorzata Grzesiak – czy w okresie wakacyjnym funkcjonowały będą Stołówki Szkolne, z których korzystają dzieci i osoby słabo sytuowane?

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłoszone zapytania dotyczyły:

-               czy istnieje możliwość umożliwienia firmie z Lubania  wykonywania prac zbiórki złomu  na terenie byłego ZNTK? .

-               do kogo należą tereny przy ul. Niepodległości?,

-               zalewania piwnic w budynkach na ul. Prusa ,

-               jak zostaną zagospodarowane pomieszczenia po Banku spółdzielczym przy ul. Bankowej?

 

Pan Henryk Sławiński – zgłosił wniosek dotyczący usunięcia uschniętej  korony drzewa przy ul. Kopernika.

 

Odpowiedzi udzielił pan Wiesław Wydra – Z-ca BML :

-               tereny przy ul. Niepodległości są własnością Skarbu Państwa,

-               zapytanie dotyczące zalewania piwnic w budynkach przy ul. Prusa złożyć należy na piśmie,

-               ogławianie krzewów przy ul. Robotniczej  odbyło się na wniosek radnego pana Tadeusza Sztaby,

-               czyszczenie młynówki – z uwagi na brak środków budżetowych  może ono być wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

-               na pozostałe wnioski i zapytania udzielone zostaną odpowiedzi pisemne.

 

 Ad. 10

               Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM zaprosił radnych do wzięcia udziału w otwarciu Stacji Uzdatniania Wody w LPWiK , które odbędzie się około 20 lipca 2003 r.

 

 W  związku  z  wyczerpaniem  wszystkich  zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XI sesji Rady Miasta  Lubań.

 

 

Sekretarz obrad

Krzysztof Jaworski
Przewodniczący Rady
Marian Kwolik

 

 

 

Prot. JMT


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-07 10:33:08, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-07 10:47:26, Ostatnia zmiana: 2006-11-07 10:47:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4423