Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5965964
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2004 » Sesja XIX z 24 lutego obrazek Wersja do druku

                

Protokół Nr XIX/19/2004/2

Sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 24 lutego 2004 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                             zakończenia: 13:40

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XIX sesji uczestniczyło 19 radnych według załączonej listy obecności (usprawiedliwiona nieobecność pana Tadeusza Biłous i pani Małgorzaty Grzesiak) oraz:

-        pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,

-          pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-          pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-          pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

-          pan Eugeniusz Kończyk - Prezes LPWiK Sp. z o.o w Lubaniu,

-           pani Małgorzata Chojnacka - Inspektor Oświaty,

-          mieszkańcy miasta,

-          przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Franciszek Bogdanowicz.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował radnych, że w dniu 13 lutego 2004 roku wpłynęło pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze informujące, że w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnego Rady Miasta Lubań przez Pana Jerzego Zielińskiego – z okręgu wyborczego nr 3 z listy nr 11 KWW OKW Lubań 2002 – zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku –Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw kandydatką do wstąpienia w skład Rady Miasta Lubań z tej samej listy jest pani Maria Ścibiorska. W związku z powyższym wniósł o rozszerzenie porządku obrad sesji o punkt “ Złożenie ślubowania”. Wniosek został przyjęty.

 

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

 

1)       Otwarcie obrad.

2)       Złożenie ślubowania.

3)       Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Miasta.

4)       Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

5)       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6)       Działalność statutowa LPWiK Sp. z o.o w Lubaniu .

7)       Podjęcie uchwał.

8)       Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

9)        Komunikaty.

 

 

 

Ad. 2 Złożenie ślubowania

 

Zgodnie z art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - przed przystąpieniem do wykonywania mandatu kandydatka na radną pani Maria Ścibiorska złożyła ślubowanie.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 3 w Lubaniu z listy wyborczej nr 11 – KWW OKW Lubań 2002 – utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 3 Przyjęcie Protokołu XVIII Sesji Rady Miasta

 

Protokół XVIII Sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 4 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań obejmujące okres miesiąca lutego 2004 roku, przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań.

 

W omawianym okresie Burmistrz Miasta Lubań

                                       

W zakresie spraw organizacyjno – prawnych:

 

przedłożył Radzie Miasta 9 projektów uchwał, wydał 15 zarządzeń min. w sprawach:

-        ustalenia zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem Miasta Lubań a Gospodarstwem Pomocniczym Urzędu Miasta Lubań „ Hotel Pokoje Gościnne”,

-        powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej Oferty,

-        powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez LPWiK Sp. z o.o w Lubaniu,

-        powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

-        podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

-        ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego nr 1 w Lubaniu na 2004 rok,

-        zmiany Zarządzenia Nr 2/2000 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 stycznia 2000 roku w sprawie określenia sposobu rozliczania wykorzystania samochodu służbowego Urzędu Miasta Fiat Cihguencento JEM 4902,

-        powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

-        prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na prace związane z obsługą geodezyjno-kartograficzną,

-        ustalenia składu osobowego Komitetu Organizacyjnego etapu 57 Wyścigu Pokoju w Lubaniu,

-        powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonanie „Usług komunalnych w postaci utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie miasta Lubań”.

 

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

 

1            W ramach prac na obwodach oświetlenia drogowego uzupełniono oprawy oświetleniowe na ulicy Kolejowej zniszczone w wyniku aktów wandalizmu. Wymieniono: klosz ( kula) oraz 1 oprawę ( kula ) oraz źródła światła .

2            W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego:

      W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na

      terenie miasta wskazano i naprawiono następujące punkty świetlne

      ul. Energetyczna – 1 szt., ul. Kazimierza Wielkiego. – 2 szt., ul. Zawidowska – 1

      szt., ul. Rybacka – 2 szt., ul. Jeleniogórska – 4 szt., ul. Łokietka – 1 szt.,

      ul. Słowackiego - 1 szt., ul. Górna  – 2 szt.,  ul. Zielona – 1 szt., ul. Słoneczna – 1

szt., ul. Łużycka  – 1 szt. oraz wymieniono w ramach podjętej reklamacji 2 zegary astronomiczne na obwodzie ulicy Staszica i Rybackiej.

3            Inne działania w ramach utrzymania obwodów oświetlenia drogowego.

     Podjęto działania umożliwiające uruchomienie wyłączonego przez PKS Sp. z o.o.

     w Lubaniu oświetlenia Placu Szarych Szeregów na wysokości postoju Taxi

     (2 lampy).Obowiązki finansowania i bieżącego utrzymania (po zamontowaniu

     podlicznika zużycia energii elektrycznej) przejmuje miasto.

4            W ramach zadania – utrzymanie czystości rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi komunalnej w postaci utrzymania czystości na terenach miejskich oraz wywóz nieczystości z koszy ulicznych na terenach miejskich na lata 2004-2005. Zamówienie udzielono Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu. Łączny koszt realizacji zadania: 123.050 złotych.

5            W ramach zadania – utrzymanie zieleni wszczęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług komunalnych w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej w roku 2004. Termin złożenia ofert upływa w dniu 10.03.2004 r.

6            W ramach realizacji umowy na wycinkę i utrzymanie drzewostanu na terenie miasta przystąpiono do wycinki 24 drzew w rejonie ulicy: Strzeleckiej - 4 szt., Torowej - 1 szt., Robotniczej - 3 szt., Mostowej - 1 szt., Ludowej - 3 szt., Głównej - 2 szt., Al. Kombatantów - 1 szt., Różanej - 8 szt., Rzemieślniczej - 1 szt.

7            W ramach zadania – komunikacja zaopiniowano 8 wniosków dotyczących uruchomienia połączeń komunikacji poza miejskiej.

8            W ramach zadania – zaopatrzenie ludności w wodę dniu 12.02.2004r . zakończył prace powołany przez Burmistrza Miasta zespół opiniodawczy ds. weryfikacji wniosku Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2004 do 31.03.2005 r. Zespół zweryfikował koszty działalności LPWiK Sp. z o.o. za rok 2002 oraz 2003 (do listopada) i uznał, że wniosek o zatwierdzenie taryf został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami a porównanie wielkości zawartych we wniosku w stosunku do dokumentów finansowych Spółki , w tym bilansu za rok 2002 sporządzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, nie wykazało rozbieżności. Zespół wniosek LPWiK Sp. z o.o. zaopiniował pozytywnie.

9            Wydano 223 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 

W zakresie inwestycji i remontów:

 

1            Roboty związane z bezpieczeństwem ruchu na drogach – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

-        ­z uwagi na panujące warunki zimowe prowadzono jedynie awaryjne prace związane z naprawą  uszkodzonego i skradzionego oznakowania pionowego;

-        przygotowano dokumenty i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy w roku 2004 robót związanych z oznakowaniem ulic, otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lutego 2004 roku, a umowa winna obowiązywać od pierwszej dekady marca 2004 roku.

-        również w trybie awaryjnym prowadzi się prace związane z właściwym utrzymaniem nawierzchni jezdni i z chwila ustąpienia warunków zimowych, remontowane są masą na zimno tylko najbardziej niebezpieczne wyrwy w nawierzchniach ulic; Przetarg na generalne naprawy cząstkowe jezdni ulic planowany jest w marcu, tak aby możliwe było wykonanie tych prac masami bitumicznymi na gorąco do końca maja br.

2            W dalszym ciągu oczekuje się na zatwierdzenie przez Komisję Europejską przeprowadzonego na początku stycznia br. postępowania przetargowego i uzyskania decyzji, co do rekomendowanej przez Komisje Przetargową firmy. Powyższe niezbędne jest dla zawarcia kontraktu, przekazania placu budowy i rozpoczęciu prac modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków. Zawarcie kontraktu umożliwi jednocześnie złożenie wniosku do WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie tych prac w formie dotacji oraz udzielenie na preferencyjnych zasadach pożyczki. Przewidujemy, że winno to nastąpić jeszcze w I kwartale 2004 roku. Dodatkowo wystąpiono do Władzy Wdrażającej z wnioskiem o możliwość wykorzystania pełnej kwoty przyznanego dofinansowania na ten cel i wykonanie dodatkowych prac w ramach posiadanego projektu modernizacji oczyszczalni.

3            W zakresie udzielanej pomocy innym Wydziałom oraz oświatowym jednostkom budżetowym dotyczących przygotowania i prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych, w w/w okresie takiej pomocy, udzielono Gimnazjum Nr 3 przy ul. Rybackiej w Lubaniu:

-        ­ponownie, z uwagi na unieważnienie I przetargu, przygotowano dokumenty

      przetargowe niezbędne do ogłoszenia poprzez Biuletyn Zamówień   Publicznych przetargu na wybór wykonawcy robót remontowych kładki dla      pieszych nad drogą krajową nr 30 (ul. Rybacka). Otwarcie ofert nastąpi 20 lutego br. Termin zakończenia prac, w stosunku do poprzedniego nie uległ zmianie, ustalono go na dzień 15 czerwca 2004 roku (gro prac to roboty    antykorozyjne, których realizacja wymaga odpowiednich warunków       atmosferycznych).

-        zamontowano dźwig dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku gimnazjum. Trwają prace związane powinien jego odbiorem przez Dozór Techniczny. Dokonanie odbioru pozwoli na rozpoczęcie jego użytkowania. Prace te opóźniają panujące niesprzyjające warunki zimowe.

4            Rozpoczęto prace związane z wyborem wykonawców projektów budowlanych, na zadania inwestycyjno-remontowe ustalone budżetem miasta do zrealizowania w roku 2004. Opracowane projekty pozwolą na rozpoczęcie procedur przetargowych dla wyłonienia wykonawców robót. W pierwszej kolejności zlecono opracowanie projektów na następujące zadania:

-       budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Reja i Kochanowskiego:

-       przyłączenia budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika i Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej do sieci kanalizacji sanitarnej oraz remontu muru oporowego parkingu przy Urzędzie Miasta.

5            Dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego na wykonania remontu dachu, rynien i rur spustowych wraz z włączeniem ich do kanalizacji deszczowej oraz elewacji budynku Ratusza Miejskiego.Z uwagi na zaistniałe wypadki i poczynione szkody spadającymi dachówkami i „lawinami śnieżnymi” wyłączono część parkingu i chodnika przy budynku ratusza. Ustalono z projektantem harmonogram prac tak, aby w możliwie najkrótszym terminie można byłoby przystąpić do wyboru wykonawcy robót remontowych, na stanowiącej aktualnie największe zagrożenie, części dachu.

6            W związku z otrzymaną dotacją w wysokości 225.000 euro na wykonanie prac budowlanych, zakupy wyposażenia i zagospodarowanie terenu w zabudowie śródrynkowej „TRET” wraz ze zlokalizowaniem tam Centrum Łużyckiego, opracowano projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przesłano ją do akceptacji Władzy Wdrażającej. Zatwierdzenie SIWZ pozwoli na ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy tych prac. Zakończenie robót planowane jest na koniec października br. W ramach prac przygotowawczych aktualnie organizowane SA spotkania z prywatnymi inwestorami w celu wspólnego ustalenia zasad działań umożliwiających zakończenie wspólnie prowadzonych prac w powyższym terminie. Aktualizowane są również posiadane projekty, a także zostanie zlecony do wykonania brakujący projekt zagospodarowania terenu wokół Tretu i ul. Rynek.

7            Z dniem 15 stycznia 2004 roku Wydział TI przejął sprawy związane z kanalizacją deszczową w ulicach miasta. W ramach tych zadań wykonano:

-        ­w związku z awarią sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Izerskiej do ul. Torowej, powodującej zalewanie posesji prywatnych i siedziby ZGiUK trwają prace związane z naprawą uszkodzone sieci oraz jej udrożnienia. Prace wykonywane są mimo panujących warunków zimowych i konieczności usunięcia awarii na czynnej sieci.

-        na bieżąco prowadzi się również bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, zwłaszcza w zakresie poprawy osadzeń włazów i obudów oraz uzupełnień brakujących zabezpieczeń elementów kanalizacji (braki po skradzionych przykryciach wpustów ulicznych).

-        wydano 1 szt. technicznych warunków podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz jedną opinię do projektu na wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej.

8            Wydano 1 opinię pod projekty budowlane związane z przyszłym zajęciem pasów drogowych i umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym (przyłącze gazowe w ul. Polnej) oraz dwie decyzje przedłużające zajęcie pasa drogowego pod reklamy.

9            W powyższym okresie w pasach drogowych ulic administrowanych przez miasto wystąpiła jedna bardzo poważna awaria sieci gazowej w ulicy Ratuszowej, trwają prace związane z jej usunięciem przez Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu. Zakończenie prac nastąpi prawdopodobnie do dnia 21 lutego br.

 

W zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa:

 

1            W wyniku zaproszenia do negocjacji warunków sprzedaży działek nie zabudowanych: ul. Mikołaja, ul. Fabryczna – Osiedle. Wpłynęły dwie oferty (po jednej na każdą działkę). Oferta na działkę przy ul. Mikołaja została przyjęta, akt notarialny zostanie zawarty w m - cu marcu. Oferta na działkę przy ul. Fabrycznej Osiedle nie została jeszcze rozpatrzona.

2            Przeprowadzono przetargi na sprzedaż działek:

­      ul. Piramowicza – Graniczna – Mikołaja

­ ul. Armii Krajowej

­ ul. Zgorzelecka

­ul. Wrzosowa

Przetargi nie doszły do skutki z uwagi na brak chętnych.

3            Przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 9 działek pod budowę garaży przy ul. Różanej, który nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

4            Wydano 3 decyzje zatwierdzające projekt podziału.

5            Sprzedano 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

6            Ogłoszono przetarg na sprzedaż 2 lokali użytkowych w budynkach przy ul. Zgorzeleckiej 77 i Armii Krajowej 2

7            Wytypowano do sprzedaży 11 lokali mieszkalnych.

8            Przejęto od Skarbu Państwa protokołem zdawczo – odbiorczym nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej FATMIE położoną w Lubaniu przy ul. Staszica 1a.

9            Wytypowano do sprzedaży nieruchomość zabudowaną przy ul. Staszica 1 a j. w.

10            Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynku wielomieszkaniowego i w prawie użytkowania wieczystego działki, położonym w Lubaniu przy ul. Rynek 17, Placu Strażackim 5 oraz 7-mej Dywizji 3.

11            Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o nieodpłatne przekazanie w skład mienia komunalnego nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Lubań, przejętych w zamian za zadłużenia podatkowe od Syndyka Lubańskiej Bawełny S.A.

12            W związku z nowym Zarządzeniem Burmistrza w sprawie wysokości stawek miesięcznych za wydzierżawianie w drodze bezprzetargowej gruntów komunalnych pod obiekty czasowe z przeznaczeniem na cele handlowe, usługowe, garażowe, rozrywkowe, itp. przygotowano 23 umowy dzierżawy oraz 10 umów dzierżawy gruntów na cele rolnicze.

13            Ponadto prowadzona jest analiza dokumentacji nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w celu przygotowania wykazu niezbędnego do wydania decyzji w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności tych nieruchomości

 

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej:

 

1            W dniu 20 stycznia – odbyło się spotkanie naczelników wydziałów GKiM, OŚiGP oraz dyr. firmy ZGiUK w sprawie ustalenia wymagań jakościowych w stosunku do firm prowadzących prace pielęgnacyjne zieleni na terenach miejskich oraz zaplanowania nasadzeń.

2            W dniu 23 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Miejskiej Komisji Urbanistycznej, w kład, której wchodzi 6 osób, w tym – Z-ca Burmistrza W. Wydra, 2 urbanistów z Jeleniej Góry, architekt miejski A. Bień, naczelnicy wydziałów – I. Kidoń i L. Mańkowski. Firma Regioplan przedstawiła Komisji wstępne projekty opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów miasta.

3            W dniu 2 lutego miała miejsce audycja radiowa w ogólnopolskim Radiu BIS, w ramach audycji „Krajobrazy” przez godzinę prezentowano miasto Lubań. Z ramienia miasta w audycji brali udział – Burmistrz K. Rowiński, A. Przytulska,

     J. Skowroński, K. Kiljan, T. Bernacki.

4            W dniu 9 lutego w Starostwie Powiatowym w Lubaniu odbyły się już IV warsztaty projektu niemiecko – czesko - polskiego „Krajobraz zabudowy łużyckiej”. W spotkaniu uczestniczył koordynator projektu z ramienia UM – T. Bernacki.

 

W zakresie promocji miasta, kultury, sportu i rekreacji:

 

1.      Nawiązano kontakt pomiędzy Ogniskiem Wychowawczym dla Dziewcząt w Lubaniu prowadzonym przez siostry zakonne a podobnym Stowarzyszeniem w Loeblu. Rozmowy zaplanowano na początek marca br.

2.      Ustalono termin rewizyty pomiędzy Szkołą Muzyczną w Lubaniu a Szkołą Muzyczną Loebau – Zittau.

3.      Przeprowadzono wstępne rozmowy z firmą Donner + Partner GmbH Sachsen z siedzibą w Bautzen dot. przygotowania transgranicznego projektu w sprawie szkoleń dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje i otrzymać certyfikat unijny.

4.      Przeprowadzono rozmowy z przedsiębiorcami, którzy będą brali udział w międzynarodowych targach w Loebau w dniach 8-9 maja 2004.

5.      W dniu 06 lutego br. rozpoczęło działalność Gminne Centrum Informacji Zawodowej.

6.      MOSiR obniżył ceny biletów dla dzieci i młodzieży podczas trwania ferii zimowych do 1 zł za 1 godzinę do godz. 15.00

7.      W dniu 16 lutego 2004 odbyło się szkolenie poprzedzające opracowanie Wieloletniego Programu Wspierania Przedsiębiorczości nt. zasad pobudzania przedsiębiorczości i współpracy ze środowiskiem gospodarczym. W szkoleniu udział wezmą naczelnicy wydziałów, dyrektorzy i kierownicy podległych jednostek, przedsiębiorcy, radni Rady Miasta Lubań.

 

W zakresie spraw oświatowych:

 

  1      Odbyły się egzaminy na nauczyciela mianowanego – 4 osoby przystąpiły do tego egzaminy ze skutkiem pozytywnym, również w Kuratorium Oświaty odbyły się egzaminy na nauczyciela dyplomowanego – 7 nauczycieli uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego.

  2      Postanowieniem z dnia 28 stycznia br. Dolnośląski Wicekurator Oświaty negatywnie zaopiniował przekształcenie SP nr 3 i Gimnazjum nr 1 polegające na utworzeniu Zespołu Szkół nr 1. W uzasadnieniu postanowienia Kurator wskazuje na potrzebę racjonalizację sieci szkół, jednak bez konieczności tworzenia zespołów.

  3      W dniu wczorajszym wpłynęło pismo Ministra Finansów, informujące o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ponad 207 tys. zł.

 

Ponadto Burmistrz:

 

­28 stycznia br. uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników LPWiK

Sp. z o.o w Lubaniu (podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Spółkę w

wysokości 400.000 zł na budowę rurociągu tranzytowego)

30 stycznia br. wspólnie ze Starostą Lubańskim uczestniczył w Spotkaniu

Noworocznym.

05 lutego uczestniczył w otwarciu zakładu budżetowego „ Stołówki Szkolne” przy ul.

Bankowej po kapitalnym remoncie.

06 lutego br. brał udział w oficjalnym otwarciu Gminnego Centrum Informacji

Zawodowych.

16 lutego gościł u siebie Stowarzyszenie Miłośników Lubania oraz uczestniczył w

spotkaniu zorganizowanym w sprawie zakończenia budowy Tretu.

­21 lutego uczestniczył w spotkaniu ze Związkiem Wędkarskim.

 

Ad. 5 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pisemne wnioski złożyli:

Pani Maria Skórniak – w sprawie zamontowania poręczy przy schodach wejściowych do budynku UM przy ul. Mickiewicza 6.

 

Pan Mieczysław Iwanow – w sprawie naprawy schodów przy ul. Podwale.

 

Ustne wnioski i zapytania zgłosili:

Pan Arkadiusz Słowiński – poinformował, że na wczorajszym spotkaniu Obywatelskiego Klubu Radnych Lubań 2002 powierzono Mu przewodnictwo Klubu.

Zgłosił zapytania dotyczące:

-        ­kiedy Burmistrz i Skarbnik Miasta wywiążą się z obietnicy przekazania Muzeum Regionalnemu kwoty 10.000 zł , którą Muzeum miało otrzymać dwa lata temu na zakup eksponatów?,

-        ilości ślubów cywilnych udzielanych rocznie w sali ślubów USC i przemyślenia kwestii poszerzenia Muzeum o tą właśnie salę, uporządkowania terenu przed budynkiem przy ul. Zgorzeleckiej obok Intermarche.

 

Pan Jan Sajan – poruszając kwestię zwrotu kaucji mieszkaniowych przez ABK, zgłosił wniosek, aby wypłacane one były z budżetu miasta a nie budżetów ABK.

 

Pan Zenon Piwoni – przedstawiając artykuł zamieszczony w Gazecie Wrocławskiej dotyczący stanu technicznego budynku przy ul. Tkackiej 29 zwrócił się z zapytaniem, co w tej sprawie zrobiły władze miasta , czy prawdą jest , że mieszkańcy tego budynku płacą czynsz dla dwóch właścicieli , czy prawidłowy jest podział budynku przy ul. Tkackiej 29 i 28a .

 

Pan Ryszard Piekarski – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego w ramach konserwacji lamp ulicznych, którą zajmuje się pan Cybertowicz, nie są wymieniane bezpieczniki, przez co lampy iskrzą. Kolejne zapytanie dotyczyło pobierania opłat przez ABK za garaże – według posiadanych informacji nie wszyscy użytkownicy za nie płacą.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zwrócił się z zapytaniem, czy i jakie kroki podjęte zostały w sprawie utworzenia na terenie miasta ośrodka egzaminacyjnego kierowców?

 

Pan Stanisław Bąk – zwrócił się z wnioskiem dotyczącym dokładnego przedstawienia sprawy dotyczącej budowy nowego, dużego obiektu handlowego na terenie miasta.

 

Ad. 6 Działalność statutowa LPWiK Sp. z o.o w Lubaniu

 

Informację dotyczącą działalności statutowej LPWiK Sp. z o.o przedstawił pan Eugeniusz Kończyk – prezes Spółki.

 

Omówione w niej zostały sprawy z zakresu:

-              produkcji, dystrybucji i sprzedaży wody pitnej,

-              eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnych,

-              działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej,

-              kształtowania się cen za wodę i czynników na nią wpływających.

Ustalona na rok 2003 cena wody nie pokrywa w pełni wszystkich kosztów działalności na skutek wzrostu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska, energii, gazu, paliw, prowadzonej inwestycji SUW itp. Niepokryte sprzedażą koszty działalności z dostawy wody i odbioru ścieków pokryte zostały usługami zewnętrznymi, które w 2003 r. wyniosły 376.270 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem 2002 o około 217%. Najważniejszych zadań wykonanych w roku 2003, do których zaliczone zostały min.: wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody wraz z robotami towarzyszącymi drogi wjazdowej i kanałów zew. ze S.U.W, remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Zielona, remont sieci wodociągowej we. ujęcia wody w Pisarzowicach , remont ogrodzenia ujęcia wody w Pisarzowicach, remont drenażu i odwodnienia rowu ujęcia wody w Pisarzowicach , opracowanie dokumentacji na inwestycją “Budowa rurociągu tranzytowego z ujęcia wody w Pisarzowicach do S.U.W w Lubaniu, opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na ujęcie wody w Pisarzowicach, wywóz osadu z laguny Oczyszczalni Ścieków (zagospodarowanie do celów rolniczych) remont zgarniacza złoża biologicznego na Oczyszczalni Ścieków, remont pokrycia dach stacji trafo wraz z obróbkami blacharskimi, remont dachu i elewacji budynku hydroforni - Osiedle Piastów, wykonywanych usług zewnętrznych, z których najważniejszą była sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie byłego ZNTK w ramach umowy o wykonanie robót budowlanych z Kamiennogórską Strefą Ekonomiczną, wykonanych robót remontowo-eksploatacyjnych m.in. wymiana przyłączy wodociągowych do budynków, wymiana wodomierzy na przyłączach, wymiana zasuw na sieci wodociągowej , montaż hydrantów nadziemnych wraz z zasuwami , czyszczenie zbiorników ścieków, działalności Spółki w okresie jej pięcioletniej działalności. Ważnym problemem jest wyeksploatowany rurociąg tranzytowy z Pisarzowic do Lubania. Istniejący rurociąg wykazuje dużą awaryjność, co w przypadku poważnej awarii może zagrozić brakiem dostawy wody. Orientacyjny koszt budowy nowego rurociągu wynosi 1.250.000 zł. Spółka na to zadanie posiada dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. Planowane jest rozpoczęcie tej inwestycji w roku 2004, a zakończenie w roku 2005-2006. Na wykonanie tego zadania zostanie w części zaciągnięty kredyt na materiały w wysokości 400.000 zł, natomiast inwestycja prowadzona będzie własnym sprzętem i pracownikami.

Poważnym problemem jest ściągalność opłat za dostawę wody i odbiór ścieków od odbiorców sfery budżetowej i części zakładów. Największym dłużnikiem jest SP ZOZ w likwidacji, którego łączna zaległość za trzy lata wynosi 579.604 zł. Pomimo przyjętej rezerwy z tytułu likwidacji SP ZOZ wynik z działalności Spółki za rok 2003 jest dodatni + 16.958 zł. W okresie działalności Spółka nie posiadała żadnych zaległości płatniczych ani innych wymagalnych zobowiązań. W związku z modernizacją S.U.W zaciągnięty został kredyt w wysokości 500.000 zł z WFOŚ ze spłatą rozłożoną na trzy lata i sukcesywnie spłacane są terminowo raty od kredytu.

 

Zapytania do przedstawionej informacji zgłosili:

 

Pan Stanisław Jastrzębski - czy wraz z wejściem od maja br. do UE zmianie ulegnie wysokość ceny wody? W jakim okresie wykonana zostanie sieć wodociągowa w ul. Sikorskiego?

 

Pan Eugeniusz Kończyk – wysokość ceny wody na rok kalendarzowy ustala Rada Miasta i na ten rok, czyli do kwietnia 2005, nic nie powinno się zmienić. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego wykonywana będzie na przełomie maja i czerwca br.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – mając na uwadze brak w roku ubiegłym wody w Olszynie, zgłosił zapytanie, czy podobna sytuacja nie zagrozi miastu, jaki jest poziom wód gruntowych w Pisarzowicach. W jaki sposób LPWiK zamierza ściągnąć od Starostwa dług byłego SP ZOZ?

 

Pan Eugeniusz Kończyk- zasób wód gruntowych w Pisarzowicach wystarczy na najbliższe 50 lat, miastu nie zagraża brak wody. Przejęty przez Starostwo dług SP ZOZ jest zawieszony na trzy lata. Rozważane są różne formy spłaty długu, jedną z propozycji jest jego spłata w obiektach.

 

Pan Zenon Piwoni - jakie będzie w roku bieżącym zaawansowanie prac budowy rurociągu tranzytowego z Pisarzowic?

 

Pan Eugeniusz Kończyk – w roku bieżącym planowana jest budowa rurociągu do granic miasta o długości 2000 m, na planowana całkowitą długość 3600 m.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – czego będzie można się spodziewać LPWiK w związku z nowym projektem ustawy o zaopatrzeniu w wodę?

 

Pan Eugeniusz Kończyk - nie ma jeszcze ostatecznej wersji ustawy przyjętej przez Sejm, a proponowana w chwili obecnej wersja ma szereg wad, które być może zostaną usunięte.

 

Ad. 8 Podjęcie uchwał

 

Opinie komisji dotyczące projektów uchwał przedstawił pan Marian Kwolik.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

1. Zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej i Komisja Budżetu zapoznały się projektem uchwały

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości

Opinia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna z wnioskiem o wykreślenie z obwodu SP nr1 ulic: Alei Kombatantów, Izerskiej, 7-ej Dywizji.

 

2. Zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej i Komisja Budżetu zapoznały się projektem uchwały

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości

Opinia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna z wnioskiem o wykreślenie z obwodu SP nr 2 ulicy Dworcowej.

 

3. Zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej i Komisja Budżetu zapoznały się projektem uchwały

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości

Opinia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna z wnioskiem o dopisanie do obwodu SP nr 3 ulic: Alei Kombatantów, Izerskiej, 7-ej Dywizji, Dworcowej.

 

4. Zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej i Komisja Budżetu zapoznały się projektem uchwały

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości

Opinia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna

 

5. Zmiany obwodu Gimnazjum nr 1 im. St. Wyspiańskiego w Lubaniu

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej i Komisja Budżetu zapoznały się projektem uchwały

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości

Opinia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna z wnioskiem o dopisanie do obwodu GM nr 1 ulic: Alei Kombatantów, Izerskiej, 7-ej Dywizji, Dworcowej.

 

6. Zmiany obwodu Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej i Komisja Budżetu zapoznały się projektem uchwały

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości

Opinia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna z wnioskiem o wykreślenie z obwodu GM nr 2 ulicy Aleja Kombatantów,

 

7. Zmiany obwodu Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej i Komisja Budżetu zapoznały się projektem uchwały

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości

Opinia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna z wnioskiem o wykreślenie z obwodu GM nr 3 ulicy Dworcowej, Izerskiej, 7-ej Dywizji.

 

W odniesieniu do projektów uchwał od nr 1 do nr 7 Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej wnioskuje o przedstawienie na XIX Sesji Rady Miasta informacji dotyczącej dalszych planów w stosunku do SP nr 3 i GM nr 1 i jakie będą skutki (w liczbie uczniów) dla tych placówek przy przyjęciu zaproponowanych obwodów szkolnych.

 

Komisja Gospodarki Miejskiej popierając wniosek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej wnioskuje o uzupełnienie go o prognozy demograficzne uczniów, na obecną i pierwszy rok przyszłej kadencji, którzy będą uczęszczali do SP nr 3 i GM

nr 1.

Na zgłoszone wnioski zainteresowane komisje otrzymały pisemne wyjaśnienia. Do wyjaśnień tych nie wniesiono uwag.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – przedstawił i szczegółowo uzasadnił propozycje dotyczące dokonania zmian w projektach uchwał nr 1, 2, 3, 5, 6, 7. Zmiany te wynikają z sugestii radnych, którzy uważają, że zbyt zawężone zostały obwody SP nr 3 i Gimnazjum nr 1. Propozycje zmian zostały pozytywnie przyjęte przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Ponieważ nie powiodła się próba utworzenia Zespołu Szkół nr 1 – negatywna jest opinia Kuratora Oświaty, z uzasadnienia, której wynika, że w Lubaniu wskazana jest racjonalizacja sieci szkół, jednak bez konieczności tworzenia zespołów - dlatego zmiana obwodów dotyczy faktów, które miały miejsce w roku ubiegłym, tj. przeniesienie Gimnazjum nr 2 do budynku po LO oraz SP nr 4 do budynku przy ul. Kopernika. Generalnie nie było to zadanie łatwe, ponieważ na terenie miasta jest za dużo szkół, a za mało dzieci. W porównaniu do roku 1990 jest o jedną szkołę więcej, przy jednocześnie mniejszej o połowę liczbie dzieci. Mając na uwadze przyzwyczajenia, niewielką liczbę dzieci, odległość do placówek położonych na peryferiach, która w przypadku uczniów klas od 1 do 4 nie może przekraczać 3 km, a w przypadku uczniów gimnazjów 4 km, zaproponowany został podział miasta na poszczególne obwody. Obwody te pozwolą również na utworzenie w SP nr 3 i Gimnazjum nr 1 po jednej klasie pierwszej. W przyszłości SP nr 3 będzie szkołą jedno ciągową. W przypadku Gimnazjum nr 1, w którym w chwili obecnej jedno piętro jest wolne, a aby mogło nadal istnieć potrzebne są przynajmniej dwie klasy, dyrekcja będzie musiała dołożyć starań, by pozyskać jak największą liczbę uczniów z zewnątrz na utworzenie drugiej klasy. Wówczas w Gimnazjum nr 1 byłyby po dwie klasy pierwsze, drugie i trzecie. Przy przyjęciu nowych obwodów dzieci chodzące do SP nr 1 , z górnego Osiedla Piastów, od pierwszej klasy, czyli od nowego roku szkolnego , chodziły będą do SP nr 4 , dzieci z kilku ulic Kamiennej Góry uczęszczały będą do SP nr 1, a nie jak dotychczas do SP nr 3. W odniesieniu do gimnazjów natomiast, uczniowie mieszkający przy Osiedlu Fabryczna oraz Osiedlu Willowym od pierwszej klasy gimnazjalnej uczęszczać będą do Gimnazjum nr 3, a nie jak do tej pory, do Gimnazjum nr 2. Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz poinformował, że decyzją Ministra Finansów zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę ponad 207 tys. zł.

 

Za zgodą Rady pan Marian Kwolik udzielił głosu:

 

Pani Beacie Jaworskiej – dyrektor Gimnazjum nr 1, która odczytała pismo rodziców i grona pedagogicznego Gimnazjum nr 1 wyrażające oburzenie w związku z planowaną zmianą obwodów szkół, co spowoduje znaczne zmniejszenie obwodu Gimnazjum nr 1, zmniejszenie liczby uczniów, zagrozi istnieniu tej placówki, a w konsekwencji powolną jej likwidację. W piśmie wyrażone zostało żądanie pozostawienia dotychczasowego obwodu tej placówki i zagwarantowania uczniom, rodzicom i nauczycielom jej istnienie na następne kilka lat.

 

Pani Dorocie Jabłońskiej – przedstawicielce Rady Rodziców SP nr 3, która stwierdziła, że od trzech lat niepewna jest sytuacja SP nr 3, z której rodzice zabierają dzieci do innych szkół. Inspektor Oświaty zabrania otwarcie drugiej klasy pierwszej. Nie można zasłaniać się niżem demograficznym – przeciwnie powinien on przyczynić się do tego, by klasy były mniejsze, co byłoby korzystniejsze dla uczniów i nauczycieli. Odnosząc się do zaproponowanych obwodów stwierdziła, że jeśli w SP nr 3 będzie mało dzieci, będzie to rzutowało również w przyszłości na liczbę uczniów w Gimnazjum nr 1, które zasilane jest uczniami właśnie ze SP nr 3. Zwróciła się z apelem by do SP nr 3, teraz i w przyszłości, przyjmowane były wszystkie chętne dzieci.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – podziękował za pewien sygnał, że Burmistrz Miasta Lubań nie zamierza likwidować SP nr 3 i Gimnazjum nr 1. Wyraził nadzieję, że wzięty zostanie pod uwagę apel pani Jabłońskiej. Zwrócił się z zapytaniem, czy koniecznym jest w dniu dzisiejszym podjęcie uchwał w sprawie ustalenia obwodów szkół?

 

Pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty – nie podjęcie dziś uchwał w sprawach ustalenia obwodów nie będzie sprzeczne z ustawą, natomiast ich podjęcie jest wskazane w związku z zapisywaniem dzieci do szkół.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – odnosząc się do wypowiedzi pani D. Jabłońskiej stwierdził, że nie ma takiej możliwości, by zabraniać przyjmowania dzieci do szkół spoza obwodu. We wskazanym przypadku nie wyrażono zgody, by w SP nr 3 powstały dwie klasy 18 osobowe. Takie klasy byłyby najlepsze do nauki dla dzieci i nauczycieli, ale brak jest na to środków. Obecna liczba 26 uczniów w klasach szkół podstawowych jest akceptowana przez Kuratora. Jeżeli liczba dzieci jest wystarczająca wyrażana jest zgoda na utworzenie drugiej klasy. W najbliższym czasie nie jest planowana likwidacja ani SP nr 3, ani Gimnazjum nr 1. Przedstawiony projekt obwodów wraz ze zmianami jest optymalny, możliwy do przyjęcia, ponieważ trudno byłoby obwody SP nr 3 i Gimnazjum nr 1 rozszerzyć tak, by uzbierać dzieci na utworzenie drugich klas pierwszych.

 

Pan Ryszard Piekarski – stwierdził, że propozycja utworzenia Zespołu Szkół nie powinna być tematem zamkniętym i należy do niej z czasem powrócić.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – stwierdził, że próba utworzenia Zespołu Szkół była koncepcją bardzo przemyślaną, mającą na celu to, by nauczyciele nie stracili pracy i szkoda, że opinia Kuratora jest negatywna.

 

Pan Marian Kwolik – odnosząc się do pisma rodziców i grona pedagogicznego Gimnazjum nr 1, w którym bardzo wyartykułowana została groźba likwidacji tej placówki, żądanie zagwarantowania dalszego jej istnienia oraz pytanie skierowane pod adresem radnych, czy są oni w stanie przewidzieć następstwa decyzji dotyczącej zatwierdzenia proponowanych obwodów szkół stwierdził, że można przypuszczać, iż zdecyduje o tym ekonomia i demografia. Należy pomyśleć o środkach potrzebnych na remont budynku SP nr 3 i utrzymanie budynku Gimnazjum nr 1. Zwrócił się do Burmistrza Miasta Lubań, by po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, przedstawiona została ekonomiczna informacja dotycząca budynków obu tych placówek. Na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdził, że problem sieci placówek oświatowych w mieście Rada musiała będzie rozwiązać jeszcze w tej kadencji.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zwrócił się z apelem, by dyrektor SP nr 3 i Gimnazjum nr 1 poinformowały na zebraniach z rodzicami o liczbie dzieci, które będą objęte obowiązkiem szkolnym.

 

Pan Zenon Piwoni – stwierdził, że negatywna opinia Kuratora w sprawie połączenia SP Nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Zespół Szkół spowodowała złą sytuację, ponieważ połączenie szkół było przemyślane i korzystne dla wszystkich. Temat ten należy ponownie podjąć od września tak, by go rozwiązać zgodnie z przepisami, ponieważ te dwie placówki długo same się nie utrzymają.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie n projekty uchwał w sprawach:

 

 1. Zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu ze zmianami dotyczącymi wykreślenia z obwodu SP nr1 ulic: Alei Kombatantów, Izerskiej, 7-ej Dywizji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2.Zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu ze zmianami dotyczącymi wykreślenia z obwodu SP nr 2 ulicy Dworcowej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3. Zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu ze zmianami dotyczącymi dopisania do obwodu SP nr 3 ulic: Alei Kombatantów, Izerskiej, 7-ej Dywizji, Dworcowej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4. Zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5. Zmiany obwodu Gimnazjum nr 1 im. St. Wyspiańskiego w Lubaniu ze zmianą dotyczącą dopisania do obwodu GM nr 1 ulic: Alei Kombatantów, Izerskiej, 7-ej Dywizji, Dworcowej.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 18 za i 1 przeciwnym.

 

6. Zmiany obwodu Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu ze zmianą dotyczącą wykreślenia z obwodu GM nr 2 ulicy Aleja Kombatantów.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 18 za i 1 wstrzymującym się.

 

7. Zmiany obwodu Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu ze zmianą dotyczącą wykreślenia z obwodu GM nr 3 ulicy Dworcowej, Izerskiej, 7-ej Dywizji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

8. Skargi pana Józefa Debieś na Burmistrza Miasta Lubań

Wszystkie komisje skargę uznały za niezasadną.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

9. Zmiany Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.

Opinie wszystkich komisji pozytywne

Odpowiedzi na zapytanie pana Zenona Piwoni, co będzie w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych dla tych najemców, którzy nie zrzekną się roszczeń z tytułu wpłaconej kaucji mieszkaniowej oraz jej waloryzacji, udzielił pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań. Prawo to nie dotyczy tych osób, które nabyły lokale przed dzisiejszą uchwałą. Wszystkie warunki sprzedaży lokali zawarte są w protokole uzgodnień, na podstawie, którego sporządzany jest akt notarialny. W przypadku tych osób, które nie zrzekną się roszczeń o wypłatę kaucji mieszkaniowej lokale sprzedane zostaną bez bonifikaty według wyceny rzeczoznawcy, natomiast kaucja zostanie zwrócona. Uchwała ta zmierza do tego, by uchronić budżet miasta od niezależnych od niego zobowiązań.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – Radca Prawny – kwestie prawne dotyczące kaucji pochodzą z lat 60-tych. Do roku 1988 - 90% wartości kaucji mieszkaniowych odprowadzanych było do Skarbu Państwa, pozostałe 10 % lokowane było na nieoprocentowanym koncie bankowym. W roku 1990 gminy przejęły wszelkie zobowiązania wraz z nieoprocentowanymi odpisami za kaucje. W chwili obecnej w sądzie jest około 20 spraw dotyczących zwrotu kaucji. Przy rozstrzyganiu tych spraw sądy przyjęły, że kaucja waloryzowana jest wskaźnikiem do aktualnego wynagrodzenia. Wysokość zrewaloryzowanej kaucji wacha się w granicach 140 zł. - 1600 zł.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – odczytał wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych.

 

Pan Zenon Piwoni – w stosunku, do jakiego okresu można ubiegać się o zwrot kaucji?

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – Radca Prawny – maksymalny okres wynosi 10 lat.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

10. Wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej pozytywna.

Opinie pozostałych komisji negatywne.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej wydała pozytywną opinię dotyczącą tego projektu uchwały sugerując się opinią kierownika NZOZ przedstawioną na posiedzeniu Komisji. Stwierdził równocześnie, że po zasięgnięciu innych opinii zmienił decyzję w tej sprawie.

 

Uchwałę w sprawie wyrażenia opinii negatywnej podjęto jednogłośnie.

 

11. Zmian w składach osobowych stałych komisji RM Lubań.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

12. Zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków LPWiK Sp. z o.o w Lubaniu.

Opinie wszystkich komisji pozytywne, przy czym Komisja Budżetu wnioskuje, aby pkt 3 w § 1 otrzymał brzmienie:

„3.  Miesięczna opłata abonamentowa (eksploatacyjna), zależna od średnicy wodomierza:

a)    średnica zamontowanego wodomierza Ř 15 ÷ 20 - 4,40 zł.

b)    średnica zamontowanego wodomierza Ř 25 ÷ 32 - 7,68 zł.

c)     średnica zamontowanego wodomierza Ř 40 - 11,21 8 68 zł.

d)    średnica zamontowanego wodomierza powyżej Ř 40 - 36,13 6,13 zł.

e)    wodomierze sprzężone - 69,90 zł.”

Uchwałę wraz z wnioskiem podjęto przy 18 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Ad. 8

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – udzielił odpowiedzi na zapytania:

-        Pana Arkadiusza Słowińskiego - w sali ślubów USC rocznie udzielanych jest 160 ślubów korzysta z niej więcej osób niż zwiedzających Muzeum. Siedziba Muzeum jest problemem. Jedną z koncepcji było przeniesienie tej placówki do budynku po Liceum Ekonomicznym. Pojawiają się jednak problemy. Jednym z nich jest budżet Muzeum Regionalnego, który ze względu na utrzymanie tego budynku, ze150.000 zł musiałby zostać zwiększony do 450.000 zł. Drugim problemem jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która w chwili obecnej mieści się na I piętrze budynku przy pl. 3-go Maja. Od 1 maja br. , gminy przejmą od ZUS wypłatę zasiłków, w związku z czym zwiększy się zakres zadań, które może realizować MOPS. Zajdzie wówczas potrzeba zatrudnienia 2-3 osób, które zajmowały się będą wypłatą zasiłków dla około 1000 – 1600 petentów. Do chwili obecnej nie jest wiadomym, czy na zadanie to będą przekazane jakieś środki. Nieuniknionym jest raczej również to, aby MOSP zajmował się wypłatą dodatków mieszkaniowych. W związku z tym, że wykonywanie tych wszystkich zadań nie będzie możliwe w obecnej siedzibie MOPS, konieczna jest jego zmiana. Dlatego też istnieje pilna potrzeba przeniesienia MOPS do budynku po Liceum Ekonomicznym. W budynku tym znalazłby się również pokój dla matki prześladowanej, miejsce do wydawania darów i darmowych posiłków, a jeżeli w budynku wystarczy miejsca, być może przeniesiony zostanie tam Wydział Oświaty. Mając to wszystko na uwadze przeniesienie Muzeum do budynku po Liceum Ekonomicznym nie jest możliwe. Można natomiast rozważyć luźny pomysł przeniesienia Muzeum do budynku po byłej Fatmie. Z uwagi jednak na brak środków budynek ten musiałby poczekać na remont jeszcze około 2 lat. Starać należałyby się też o ośrodki unijne na jego remont, na zapytanie -  kiedy Muzeum otrzyma kwotę 10.000 zł przyznaną na zakup eksponatów – odpowiedź udzielona zostanie na piśmie, odnośnie uporządkowania terenu przed budynkiem przy ul. Zgorzeleckiej obok Intermarche sprawdzone zostanie, do kogo należy ten teren. Generalnym problemem jest utrzymanie porządku wokół posesji zarządzanych przez wspólnoty. Na następną sesję przygotowany zostanie projekt uchwały w sprawie utrzymania porządku.

-        Pana Jana Sajana – odnośnie wypłacania kaucji mieszkaniowych z budżetu miasta. Jest to zjawisko niewielkie, każda sprawa kierowana jest na drogę sądową. Niemniej jest do temat do rozważenia.

-        Pana Ryszarda Piekarskiego – na zapytanie, dlaczego w ramach konserwacji lamp ulicznych, nie wymieniane są bezpieczniki, przez co lampy iskrzą -  konserwacja prowadzona jest na bieżąco, niemniej lampy mają swoją trwałość i  tak naprawdę należałoby wszystkie je wymienić Zwrócił się z apelem, by w przypadku zauważenia jakiejś awarii zgłaszać problem na bieżąco, bezpośrednio do pana Piotra Browarczyka – inspektora Wydziału GKiM Urzędu Miasta.

-        Pana Zenona Piwoni – odnośnie artykułu zamieszczonego w Gazecie Wrocławskiej dotyczącego budynku przy ul. Tkackiej 29 – jest to część artykułu pana J. Pawula, opublikowanego wcześniej w Kurierze . Budynek ten ma 4 właścicieli, z których trzej to właściciele sklepów oraz Gmina Miejska Lubań – ABK Nr 3. Lokatorzy mieszkają w mieszkaniach komunalnych i płacą czynsz do ABK Nr 3. Zarządcą budynku jest pan Piotr Wolniewicz, któremu ABK płaci 69% swoich udziałów. Wszyscy właściciele mają po 1 głosie. Planowany remont dotyczy części wspólnej budynku i musi być wykonany przy współudziale wszystkich właścicieli. Kierownik AK nr 3 został zobowiązany do zorganizowania walnego zgromadzenia wspólników, na którym wystąpi o wykonanie tego remontu. Jeżeli pozostali wspólnicy nie wyrażą na to zgody, to ABK wystąpi do sądu o zmianę zarządcy lub o przymuszenie do remontu. Odnośnie natomiast płacenia czynszu dla dwóch właścicieli, nie jest to prawdą. Pani mieszkająca w budynku nr 29 ma również 1 pokój w budynku nr 28a i płaci czynsz nie dwóm właścicielom tylko na dwie książeczki - na drugą książeczkę tylko za jeden pokój, który znajduje się w budynku nr 28a

-        Pana Franciszka Bogdanowicza – na zapytanie dotyczące czy i jakie kroki zostały podjęte w sprawie utworzenia na terenie miasta ośrodka egzaminacyjnego kierowców – odbyło się w tej sprawie spotkanie z kierownikiem Ośrodka Egzaminacyjnego w Jeleniej Górze. Nie ma przeszkód w utworzeniu takiego ośrodka na terenie miasta, warunkiem jest jednak to, by ośrodek sam się utrzymywał. Ma zostać przedstawiona propozycja samofinansowania się tej placówki. W chwili obecnej ośrodki takie działają w Jeleniej Górze, Legnicy i Kłodzku.

-        Pana Stanisława Bąka – na zapytanie dotyczące przedstawienia sprawy dotyczącej budowy nowego, dużego obiektu handlowego na terenie miasta – do chwili obecnej nic się nie zmieniło, transakcja sprzedaży działki jeszcze nie doszła do skutku, nie jest podpisany akt notarialny.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – odnosząc się do utworzenia ośrodka egzaminacyjnego kierowców na terenie miasta stwierdził, że ośrodek taki ma szanse istnienia, bo swoim zasięgiem objąłby rejon Zgorzelca, Bolesławca, Leśnej. Ustosunkowując się natomiast do wypowiedzi pana Ryszarda Piekarskiego stwierdził, że oświetlenie Lubania jest dobre w porównaniu do innych miejscowości i że dobrze układa się współpraca pomiędzy Zakładem Energetycznym a panem Cybertowiczem.

 

Pan Stanisław Bąk – zgłosił wniosek dotyczący zlikwidowania dziur na ul. A. Krajowej, pomiędzy Prokuraturą, SP nr 1 i Gimnazjum nr 2, które zagrażają bezpieczeństwu.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – ul. A. Krajowej nie jest drogą miejską, w sprawie tej miasto może jedynie monitować i czyni to cały czas.

 

Ad. 9 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował o planowanym, w dniach 2-3 kwiecień 2004 w Piechowicach, szkoleniu radnych. W tematyce szkolenia znajdą się zagadnienia związane z Unią Europejską, absolutorium oraz oświadczeniami majątkowymi, propozycjach zmierzających do podjęcia prac nad zmianą Regulaminu Rady.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – zwrócił się z prośbą o udział radnych w pracach Zespołu Koordynacyjnego d/s opracowania programu wspierania przedsiębiorczości. Zadaniem zespołu będzie weryfikacja pomysłów konsultanta. Pierwsze spotkanie Zespołu odbędzie się 9 marca br. o godz. 10:00.

 

Chęć pracy w Zespole Koordynacyjnym wyrazili panowie Marian Kwolik, Stanisław Jastrzębski i Jan Sajan.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XIX Sesji Rady Miasta Lubań.

 

sekretarz obrad Franciszek Bogdanowicz

 

prot. JMT

 
Przewodniczący Rady
Marian Kwolik                                                                                      

 

                                                              


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-06 09:22:05, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-06 09:23:37, Ostatnia zmiana: 2007-01-05 12:45:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4460