Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966601
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2004 » Sesja XXIV z 29 czerwca obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XXIV/24/2004/7

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                 zakończenia: 14:30

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXIV sesji uczestniczyło 21 radnych wg załączonej listy obecności oraz:

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Marian Zwierzyński - Skarbnik Miasta,

-         pani Małgorzata Chojnacka - Inspektor Oświaty

-         przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Mieczysław Iwanow.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1)       Otwarcie obrad.

2)       Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miasta.

3)       Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4)       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)       Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

6)       Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji i Rady Miasta Lubań na II półrocze 2004.

7)       Uchwały.

8)       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

9)       Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokół XXIII sesji Rady Miasta przyjęty został bez uwag.

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań obejmujące okres miesiąca czerwca 2004r przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań.

 

W omawianym okresie Burmistrz Miasta Lubań

 

W zakresie spraw organizacyjno – prawnych:

Burmistrz przedłożył Radzie Miasta 7 projektów uchwał, wydał 20 zarządzeń min. w sprawach:

-         zmiany budżetu na rok 2004

-         w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

-         sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lubaniu;

-         w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu;

-         w sprawie wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych podczas festynu z okazji 50 rocznicy przyłączenia Księginek do Lubania ;

-         powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

                                                                                                                                                             

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

 

1            W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego:

W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i uzupełniono łącznie 11 punktów świetlnych.

2            Inne działania w ramach utrzymania obwodów oświetlenia drogowego.

-         dokonano wymiany słupa oświetleniowego przy ulicy Wąskiej

-         w ramach usuwania skutków szkód oświetlenia drogowego dokonano lokalizacji uszkodzeń kabli na ulicy Różanej i Armii Krajowej.

-         przeprowadzono okresowe mycie kloszy ulicznych w Parku przy ulicy Lwóweckiej i w Parku na Kamiennej Górze.

3            W ramach zadania – utrzymanie czystości

-        ·Zakupiono 25 sztuk koszy uliczno-parkowych typu PK 50L, które zostaną rozmieszczone w śródmieściu. Dostawcą koszy była firma SSI SCHAFER z Siemianowic Śląskich. Koszt dostawy wyniósł 4 470 złotych.

-        Ponadto zakupiono 4 kosze metalowe typu SIL 018, które zostaną zamontowane w miejsce zniszczonych na Placu Okrzei – koszt 630 złotych. Dostawcą koszy była firma ZPU „ SILESIATECH” z Gromadki.

4            Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. przystąpił do realizacji zlecenia likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz do prac pielęgnacyjnych wzdłuż ulic Dąbrowskiego oraz Parkowej. Koszt zadania 6 000 złotych brutto.

5            Grupa pracowników zatrudnionych przez miasto w ramach robót publicznych na wniosek Miejskiego Domu Kultury dokonała kompleksowego uporządkowania amfiteatru na Kamiennej Górze przygotowując go na imprezy związane z Dniami Lubania.

6            W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa:

Uzyskano 8 mieszkań - aktualnie 4 mieszkania są w trakcie remontu a 4 pozostałe rozdysponowano z listy.

Wydano 172 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

 

W zakresie inwestycji i remontów:

1            Roboty związane z bezpieczeństwem ruchu na drogach – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań

-         oznakowanie ulic – na bieżąco prowadzone są prace związane z naprawą uszkodzonego i skradzionego oznakowania pionowego oraz urządzeń zabezpieczających. Zakończono prace związane z odnową oznakowania poziomego w zakresie przejść dla pieszych na wszystkich ulicach zarządzanych przez miasto. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz utrudnienia związane z parkującymi pojazdami nie wykonano odnowy oznakowania parkingów. Prace te powinny być zakończona nie później niż do połowy lipca br. Przewiduje się również malowanie poręczy ochronnych i poręczy mostowych. Prace wykonuje wybrany w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARWITO” Spółka z o.o. z Zielonej Góry – Oddział Jelenia Góra.

-          Dodatkowo w ramach poprawy bezpieczeństwa zwłaszcza pieszych na ulicy Kazimierza Wielkiego wprowadzono oznakowanie uspokojenia ruchu, wykonano nowe przejścia dla pieszych, jak również na istniejących do tej pory przejściach ułożono nowe nawierzchnie w formie progów zwalniających. Do nowych przejść wykonano utwardzone dojścia oraz zainstalowano oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie pionowe. Prace te były kontynuacją rozpoczętych w roku 2003 robót związanych z poprawą bezpieczeństwa dla pieszych na tej bardzo ruchliwej ulicy.

-         Wybrany w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lubania - w ramach zawartej umowy wykonał remonty cząstkowe najbardziej zniszczonych po okresie zimowym nawierzchni ulic, takich, jak: Spółdzielcza, Tkacka, Bracka, Żymierskiego, Mikołaja, Wrocławska, Plac Strażacki, Esperantystów, Kazimierza Wielkiego, Worcella, Wojska Polskiego, Kopernika i Słowackiego (w częściach stanowiących drogi gminne), Bankowa, Torowa, Izerska, Robotnicza, Główna, Parkowa, Gajowa, Skłodowskiej, Łączna, Polna, Łukasiewicza, oraz terenu parkingu pomiędzy ulicami: Żymierskiego i Graniczną.

-         Dodatkowo na części ulicy Esperantystów (początek na skrzyżowaniu z ulicami Worcella, Wojska Polskiego i K. Wielkiego) wykonano remont nawierzchni na całej szerokości poprzez ułożenie cienkiego dywanika z masy bitumicznej na długości 86 mb i powierzchni 627 m2. Całość objętych umową prac zostanie zakończona do 30 czerwca 2004 roku.

-         Przekazano plac budowy i rozpoczęto prace związane z realizacją inwestycji pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy Siekierczyn” wykonawcy Przedsiębiorstwu Inżynieryjno-Budowlanemu „HYDROBUDOWA 9” Spółka z o.o. z Poznania. Termin realizacji 18 miesięcy (zakończenie listopad 2005 roku).

-         Na ukończeniu jest przygotowanie wniosku do WFOŚiGW we Wrocławiu na dodatkowe dofinansowanie robót modernizacyjnych oczyszczalni ze środków tego funduszu w formie dotacji oraz udzielenie pożyczki na preferencyjnych zasadach.

-         Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku na wykorzystanie pełnej kwoty przyznanego z funduszu PHARE dofinansowania na ten cel i wykonanie dodatkowych prac w ramach posiadanego projektu modernizacji oczyszczalni. Zatwierdzenie wniosku przez Władzę Wdrażającą pozwoli na rozpoczęcie czynności przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót dodatkowych. Prace te powinny zakończyć się w m-cu październiku br.

-         W zakresie dotyczących przygotowania i prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych ujętych w zadaniach budżetu miasta na rok 2004:

-         trwają prace związane projektów przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Reja i Kochanowskiego oraz przyłączenia budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika i Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej do sieci kanalizacji sanitarnej. Przetargi na wybór wykonawców tych robót przeprowadzone zostaną w lipcu br.

-         Trwają prace komisji przetargowych na wyłonienie wykonawców robót: remontu muru oporowego parkingu przy Urzędzie Miasta Lubań, oferty otwarto 18 czerwca 2004 roku; remontu odcinka ulicy Królowej Jadwigi o nawierzchni betonowej na nawierzchnie bitumiczną, oferty otwarto 22 czerwca 2004 roku.

-         Ogłoszono trzeci przetarg na wybór wykonawcy robot związanych z „Remontem kładki dla pieszych nad ulica Rybacką w Lubaniu”. Otwarcie ofert nastąpi 6 lipca br. Wymagany termin zakończenia robót 30 września 2004 roku.

-         Zakończono prace projektowe na wykonania remontu dachu, rynien i rur spustowych wraz z włączeniem ich do kanalizacji deszczowej oraz elewacji budynku Ratusza Miejskiego.

-         Zlecono wykonanie projektu wykonawczego na zagospodarowanie placu na zapleczu ulicy Spółdzielczej w Lubaniu. Termin wykonania 30 czerwca 2004 roku. Przetarg na wybór wykonawcy robót zostanie przeprowadzony w lipcu, a zakończenie robót planowane jest do 30 września br.

   2      Przekazano plac budowy i rozpoczęto prace budowlane w zabudowie śródrynkowej „TRET” pod zlokalizowanie tam Centrum Łużyckiego. Zakończenie robót planowane jest na 30 września 2004 roku.

   3      W ramach zadań związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej – wiele zostało oczyszczonych – szczegóły zawarte są w pisemnym sprawozdaniu.

   4      Wydano 5 opinii pod warunki zabudowy oraz 12 opinii pod projekty budowlane związane z przyszłym zajęciem pasów drogowych i umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym.

   5      Wydano 11 opinii pod wnioski na zajęcie pasów drogowych; 5 decyzji zezwoleń na zajęcie pasów drogowych.

 

W zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa :

 

   1      Wydano 6 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości

   2      Sprzedano 12 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

   3      Ogłoszono negocjacje na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Staszica 1A.

   4      Ogłoszono II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej.

   5      Wytypowano do sprzedaży 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

   6      Zawarto akt notarialny – umowę przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Słowackiego 16 na rzecz Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej

 

   1      15 czerwca br. w sali Rajców Miejskich w Ratuszu odbyła się Sesja Młodych Ekologów pod nazwą „Moja szkoła w ochronie ziemi”.

   2      Podpisana została umowa z firmą Zakład Badawczo Wdrożeniowy Inżynierii Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze na przygotowanie programu ochrony środowiska wraz z programem gospodarki odpadami dla Miasta Lubań.

   3      24 czerwca br. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Najbardziej zadbany teren przy szkole” – wygrała Szkoła Podstawowa Nr 2.

   4      Ogłoszono konkurs „ Mieszkajmy piękniej czyli Lubań w kwiatach” – rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu wrześniu br.

 

 

W zakresie spraw oświatowych:

 

  1      Miasto otrzymało pierwszą transzę dotacji celowej w kwocie 4 551 zł na realizację zadania własnego – wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów – każda ze szkół otrzymała komplet podręczników do klasy I szkoły podstawowej.

  2      23 czerwca br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 1 w Lubaniu. Największą liczbę głosów otrzymały:

·        w Gimnazjum nr 1 pani Beata Jaworska

·        w Szkole Podstawowej nr 4 pani Joanna Szkudlarek

  3      W dniu 28 czerwca br. odbył się egzamin na nauczyciela mianowanego – 7 nauczycieli zadało egzamin.

 

W zakresie spraw kultury, sportu i promocji:

 

   1      Otrzymano środki finansowe na realizację projektu pomocowego dla ludności romskiej w wysokości 45.350 zł z przeznaczeniem na:

1)      zakup podręczników i przyborów szkolnych 5.000 zł

2)      Międzyszkolny Festiwal Kultury Morskiej 4.000 zł

3)      remonty mieszkań 20.000 zł

4)      półkolonie 15.000 zł

5)      wystawę fotograficzną 1.200 zł

6)      biblioteczkę cyganologiczną 150 zł

Do dnia 25 czerwca 2004 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 21.350 zł i podpisano porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Sportu w sprawie realizacji festiwali i zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych.

2            Wykonano materiały promocyjne w formie: odznak z herbem miasta do wpinania w klapę, toreb papierowych z herbem i danymi teleadresowymi Urzędu; pobijaki do bicia okolicznościowych monet. Jeden z wizerunkiem Baszty Brackiej, herbem i napisem Dni Lubania Lawa 2004 rozprowadzanym w czasie Dni Lubania 26-27.06.2004. Drugi z herbem i wizerunkiem Arno Schmidta z podaniem daty urodzenia i śmierci,

3             8 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jednostek podległych Urzędowi w sprawie programu współpracy przygranicznej PHARE Polska – Czechy

4            Dnia 24 czerwca odbyło się szkolenie pracowników socjalnych na temat wyposażenia pracowników w wiedzę ułatwiającą skuteczną interwencję oraz umiejętność radzenia sobie z „trudnymi klientami” – praca nad relacją interpersonalną,

5            Wizyta delegacji w dniach 11-12 czerwca w Kolin w Czechach w corocznym Festiwalu Kmochow Kolin przy Ratuszu.

6             W dniu 25 czerwca odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

7            W dniach 25 i 26 czerwca wystawa rękodzielnictwa, twórczości ludowej i żywności ekologicznej.

 

Ponadto Burmistrz:

-         27 maja odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS Sp. z o.o. w Lubaniu (na którym zatwierdził sprawozdanie finansowe Spółki oraz udzielił Zarządowi Spółki absolutorium);

-         1 czerwca odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEC Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu (na którym zatwierdził sprawozdanie finansowe Spółki oraz udzielił Zarządowi Spółki absolutorium);

-         02 czerwca uczestniczył w spotkaniu z 40 osobową delegacją z Finlandii brał udział w rozdaniu nagród „Najlepszy sprzedawca roku”;

-         07 czerwca Z-ca Burmistrza brał udział w uroczystości z okazji powstania Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

-         08 czerwca Z-ca Burmistrza brał udział w zebraniu przedstawicieli członków Spółdzielni Mieszkaniowej;

-         09 czerwca Z-ca Burmistrza uczestniczył w Sesji Rady Gminy Olszyna ( 750 lecie Olszyny);

-         13 czerwca uczestniczył w wyborach do Parlamentu Europejskiego;

-         15 czerwca brał udział w sesji Młodych Ekologów;

-         16 czerwca uczestniczył w Gali Laureatów najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu lubańskiego;

-         17 czerwca uczestniczył w konferencji Związku Gmin „ Kwisa” w Świeradowie Zdrój poświęconej gospodarce wodno-ściekowej;

-         18 czerwca uczestniczył w zakończeniu i podsumowaniu warsztatów „ Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego”;

-         19 czerwca brał udział w obchodach 15 lecia Spółdzielni „Chromex” oraz obchodach 50 rocznicy przyłączenia Księginek do Lubania;

-         20 czerwca w zakończeniu ligi pływackiej;

-         24 czerwca uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze;

-         25 czerwca w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Lubaniu oraz w Nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników TBS Sp. z o.o. w Lubaniu;

-          26 czerwca dokonał otwarcia „Dni Lubania Lawa 2004”;

-         28 czerwca uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej PEC Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu.

 

Zgodnie z wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Budżetu Rady Miasta, Burmistrz Miasta Lubań przedstawił informacje dotyczące:

-         aktualnego wynagrodzenia prezesów wszystkich spółek miejskich, kto to wynagrodzenie ustala, czy i kiedy były zmiany w tych wynagrodzeniach,

-         imiennego wykazu członków rad nadzorczych spółek miejskich, ich aktualnego wynagrodzenia, przez kogo desygnowani zostali na członków rad nadzorczych i czy wszyscy spełniają wymogi prawne, by zasiadać w radach nadzorczych.

 

Wynagrodzenia Prezesów Spółek Gminy Miejskiej Lubań:

 

Lp.

Nazwa spółki

Podstawa ustalenia wynagrodzenia

Kwota miesięcznie

(brutto)

Organ ustalający wynagrodzenie

1.

PEC Lubań Sp. z o.o.

4,1 *

10 169,92

Zgromadzenie Wspólników (Zarząd Miasta)

2.

LPWiK Sp. z o.o

4,1*

10 169,92

Zgromadzenie Wspólników (Zarząd Miasta)

3.

ZGiUK Sp. z o.o

3,5 *

8 681,64

Zgromadzenie Wspólników ( Zarząd Miasta)

4.

TBS Sp. z o.o

-

3 300

Zgromadzenie Wspólników (Burmistrz Miasta)

 

-         przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w IV kwartale 2003 roku wynosiło 2 480,47).

 

Do roku 2000 wynagrodzenie prezesów spółek LPWiK i PEC wynosiło 4,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia – teraz jest to 4,1. Stwierdził, że nad wysokością wynagrodzeń prezesów spółek należy się zastanowić, a w przyszłości odstąpić należy od takiego sposobu wynagrodzenia.

Bulwersującą sprawą jest to, że Rada Nadzorcza PEC wnioskowała o przyznanie prezesowi nagrody rocznej w wysokości 35 000 zł.

Odnosząc się do wynagrodzenia Prezesa PEC Lubań Burmistrz Miasta Lubań stwierdził, że zażąda od Niego wyjaśnień dotyczących rozbieżności, jakie wystąpiły pomiędzy osiągniętymi zarobkami w roku ubiegłym a wykazanymi w oświadczeniu rocznym. Mając podejrzenia, że mogły wystąpić wypadki pewnych nadużyć przeprowadzona zostanie w tym zakresie kontrola.

 

Składy Rad Nadzorczych:

 

PEC Lubań Sp. z o.o.:

a)       Rada Nadzorcza powołana 1 czerwca 2004 roku:

-          Anna Krawiec

-         Tadeusz Sudoł

-         Janusz Dziaczko

pracownicy spółki:

-         Waldemar Doliński

-         Zygmunt Mielnik

b)       członkowie Rady spełniają wymogi określone w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw – mają zdany pozytywnie egzamin w Ministerstwie Skarbu ;

c)       wynagrodzenie:

            przewodniczący - 150 % najniższego wynagrodzenia tj. około 1 200 zł brutt        

            sekretarz - 90 % najniższego wynagrodzenia

            pozostali członkowie - 70 % najniższego wynagrodzenia

 

LPWIK Sp. z o.o.:

a)       Rada Nadzorcza powołana 22 lipca 2003 roku

-         Grażyna Dębicka

-         Henryk Kadej

-          Marek Kardela

      pracownicy spółki :

-        Małgorzata Dembowski

-        Krzysztof Czuja

b)       członkowie Rady muszą do grudnia br. spełnić wymogi określone w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw;

c)       wynagrodzenie:

      przewodniczący – 100 % najniższego wynagrodzenia pracowników

      pozostali członkowie - 70 % najniższego wynagrodzenia pracowników

 

ZGiUK Sp. z o.o.:

a)       z dniem 2 kwietnia 2004 roku wygasła kadencja Rady Nadzorczej, w której zasiadali:

-          Lidia Żarska

-         Konrad Smolarczyk

-         Krzysztof Lubieński

      pracownicy spółki :

-        Aldona Jegierska

-        Stanisław Pikuła

b)       wynagrodzenie :

       przewodniczący – 150 % najniższego wynagrodzenia pracownikó

       pozostali członkowie - 70 % najniższego wynagrodzenia pracowników

 

TBS Sp. z o.o.:

a)       z dniem 25 kwietnia 2004 roku wygasła kadencja Rady Nadzorczej, w której zasiadali:

-          Anna Krawiec

-         Walenty Krzysiek

-         Piotr Lewkowski

b)       nie pobierają wynagrodzenia jedynie zwrot niezbędnych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem swojej funkcji, tj.

przewodniczący – 100 zł

pozostali członkowie - 50 zł

 

W informacji dotyczącej letniego wypoczynku dzieci i młodzieży:

-         ·pełnej informacji dotyczącej półkolonii organizowanych w mieście - ile będzie grup półkolonijnych, gdzie będą się one znajdowały, jaką opieką zostaną objęci ich uczestnicy,  ilu będzie korzystało z posiłku i jaki będzie to posiłek. Odpowiedzi udzieli pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty.

-          podania informacji czy i jak odnowione zostały place zabaw.

       W roku 2004 na place zabaw przeznaczono 2 000 zł ze środków na realizację programu

       rozwiązywania problemów alkoholowych. Do chwili obecnej wykorzystano 1 015,41 zł, w ramach

       której  wykonano i zamontowano piaskownicę na placu zabaw przy ul. Parkowej, dowieziono

       piasek do piaskownic na place zabaw przy ul. Parkowej, Skalniczej, Kopernika i Łącznej trwają

      prace remontowe na placu przy ul. Łącznej.

 

W dyskusji głos zabrali:

Pan Arkadiusz Słowiński – kto powołuje prezesów spółek miejskich - czy odbywa się to w drodze konkursu, czy powołują ich Rady Nadzorcze, kiedy kończą się ich kadencje?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – do końca 2003 roku prezesów spółek miejskich powoływał ich właściciel, czyli burmistrz. Od 1 stycznia 2004 roku kompetencje te przekazane zostały radom nadzorczym spółek, które powołują i odwołują ich prezesów. Przekazanie tych kompetencji spowodowało pewne ograniczenia właściciela do stosunku do oddziaływania na spółki. Burmistrz zostawił natomiast w swoich kompetencjach ustalanie wynagrodzeń dla prezesów. Odnośnie zapytania dotyczącego czasu trwania kadencji obecnych prezesów – w maju 2005 roku kończy się kadencja prezesa ZGiUK – przechodzi na emeryturę, natomiast w odniesieniu do innych prezesów – w tej chwili nie pamięta, kiedy kończą się ich kadencje.

 

Pan Zenon Piwoni – odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza, że stracił oddziaływanie na spółki stwierdził, że się z nią nie zgadza, gdyż takie oddziaływanie właściciel spółki ma poprzez swoich trzech przedstawicieli w radzie nadzorczej, którzy powinni reprezentować interesy właściciela.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – osoby desygnowane przez właściciela spółki do ich rad nadzorczych są reprezentantami partii politycznych, a nie kolegami w radzie nadzorczej. Można z nimi rozmawiać, ale nie nakazywać. Jest to odczucie subiektywne, że stracił pewne prawa.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – odnosząc się do przeprowadzonej modernizacji ul. K. Wielkiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa stwierdziła, że nie została ona wykonana do końca, ponieważ obok istniejących tak znaków poziomych powinny umieszczone zostać również znaki pionowe informujące kierowców o znajdujących się tam progach zwalniających i innych wprowadzonych ograniczeniach. Brak znaków pionowych jest powodem niezadowolenia kierowców i związanych z tym uwag pod adresem wykonawcy. Zgłosiła zapytanie, czy znaki pionowe będą tam umieszczone?

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – ponowi wniosek dotyczący właściwego ustawienia lustra na skrzyżowaniu ul. Lwóweckiej i 7 Dywizji. Odnosząc się do oznakowania progów zwalniających na ul. K. Wielkiego stwierdził, że powinny one być pomalowane nie kolorem białym a kolorem żółtym - wówczas byłoby to znakiem dla kierowców.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wniosek dotyczące obraźliwych napisów, które pojawiły się na chodnikach pani Maria Skórniak zgłosiła wnioski dotyczące:

-          ponownego uzupełnienia ubytków w poboczach ul. Różanej (zostały one wymyte po ostatnich opadach),

-         uzupełnienia poręczy w moście na ul. Różanej,

-         udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na ul. Różanej.

 

Pani Grażyna Chromy – dziękując za udrożnienie studzienek kanalizacyjnych na ul. Willowej zwróciła się z zapytaniem o los schodków w parku przy ul. Podwale.

 

Pan Ryszard Piekarski zgłoszone zapytania i wnioski dotyczyły:

-         zobowiązania ABK do rozliczania się z lokatorami zgodnie z przepisami, tj. do końca I kwartału,

-         organizowania przez ABK zebrań z mieszkańcami po godzinie 15:00,

-         przyspieszenia zawierania umów przez ABK z najemcami, które w przypadku ul. Tkackiej trwają ponad dwa tygodnie,

-         czy niski poziom nauczania w SP Nr 3 jest wynikiem chwilowego błędu szkoły, czy też fakt ten trwa już od pewnego czasu?

-         jak w Urzędzie Miasta wprowadzane jest ISO?

-         parkujące koło biura rachunkowego przy ul. Dąbrowskiego uniemożliwiają jadącym kierowcom od ul. Mickiewicza obserwację ruchu na ul. Dąbrowskiego, co może być przyczyną kolizji. Wobec tego stosownym jest wystąpienie do Powiatowego zarządu Dróg o ustawienie celowego znaku drogowego przy jednoczesnym nakazie zwiększenia działalności Straży Miejskiej w tym punkcie (uwagę na to winien zwrócić Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, który nie ma za dużo do pracy).

 

Pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił wnioski dotyczące:

-         rozważania możliwości ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się za piekarnią przy ul. Zgorzeleckiej,

-          oświetlenia alejek w parku na Kamiennej Górze.

 

Pan Henryk Sławiński zgłosił wniosek, by w mieście ustalić terminy, w czasie, których trzy razy w roku odbywało się sprzątanie Kwisy i Siekierki.

 

Pan Zenon Piwoni zwrócił się z zapytaniem, co zrobiono z rurami przebiegającymi pod mostem na ul. Bankowej? Zwrócił się z apelem pod adresem lokalnych mediów, aby w swoich informacjach piętnowały akty wandalizmu – przykładem jest przepiłowanie ławki w parku przy ul. Staszica.

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wniosek o uporządkowanie zaplecza za budynkiem na rogu ul. Słowackiego i Łużyckiej.

 

Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 45 minutową przerwę w obradach, w czasie, której radni dokonali wizji w Trecie i budynku po LE.

 

Ad. 5 Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Informację dotyczącą letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, przygotowaną przez organizacje, które otrzymały na ten cel dotacje z budżetu miasta, przedstawiła pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty.

 

Dotacje otrzymały:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Trójcy – 6 000 zł. Zorganizuje wypoczynek dla 25 osób w Borowicach w ośrodku wypoczynkowym z zapleczem sportowym.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Jakuba – 1 000 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 7 000 zł i Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych – 7 000 zł. Oferta wakacyjna „ Lato 2004” oferuje kolonie w Brennie w ośrodku kolonijnym na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego (dla 45 osób), kolonie integracyjne w Grzybowej (dla 15 osób) i turnusy rehabilitacyjne w Darłówku, Sianożętach, Gąskach, Świeradowie i Jarosławcu -dla dzieci niepełnosprawnych, uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej (dla 30 dzieci z opiekunami).

Polski Czerwony Krzyż – 3 000 zł, który zorganizuje kolonię w Kołobrzegu dla 5 dzieci.

Związek Harcerstwa Polskiego– 8 000 zł. Zorganizuje obóz wypoczynkowy w Mrzeżynie, w którym weźmie udział 80 osób w pierwszym turnusie oraz 65 osób w turnusie drugim.

Placówki oświatowe – na organizację półkolonii przeznaczona została kwota 20 000 zł, z czego 15 000 zł w ramach projektu integracje z dziećmi romskimi. Ogółem w zajęciach organizowanych przez placówki oświatowe udział weźmie około 170 uczniów. Półkolonie zorganizowane zostaną w:

-         SP Nr 1, która otrzymała na ten cel dotację w wysokości 6 000 zł. Półkolonie trwały będą od 05.07.- 23.07.2004 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00,

-         SP Nr 2, która otrzymała na ten cel dotacje w wysokości 3 000 zł. Półkolonie, które trwały będą dwa tygodnie, rozpoczną się od 5 lipca br.,

-         SP Nr 4, która otrzymała na ten cel dotację w wysokości 6 000 zł. Półkolonie trwały będą 28.06. do 09.07.2004 roku.

Wszyscy nauczyciele, którzy będą prowadzili półkolonie posiadają odpowiednie do tego celu kwalifikacje pedagogiczne. Wszyscy uczestnicy półkolonii otrzymają posiłek.

W okresie wakacyjnym wiele imprez dla dzieci pozostających w mieście zorganizowanych zostanie przez MOSiR i MDK.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – półkolonii nie organizuje SP Nr 3, czy dyrektor tej placówki nie wyraziła woli ich organizacji dzieci z tej placówki uczęszczały będą w półkoloniach organizowanych przez inne szkoły? Jaka jest liczba dzieci zakwalifikowanych, liczba dzieci żywionych, jakie będą posiłki, gdzie będą je spożywały, jaki jest koszt posiłku i w czy będzie ujęte wynagrodzenie opiekunów półkolonii?

 

Pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty – dyrektor SP Nr 3 nie wyraziła woli zorganizowania półkolonii. Wszystkie dzieci chętne na półkolonie zostały zakwalifikowane, wszystkie będą korzystały z posiłków, tj. drugiego śniadania (napoje, słodkie bułki) i obiadu. Koszt posiłku wynosi 3,80 zł, a  wydawane będą w Stołówkach Szkolnych. Wynagrodzenia nauczycieli ujęte są w kwocie przeznaczonej na organizację półkolonii.

 

Ad. 6 i Ad. 7 Podjęcie uchwał i zatwierdzenie planów pracy stałych komisji i Rady Miasta Lubań na II półrocze 2004.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1. Zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2004 roku.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały.

Komisja Budżetu projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

Opinie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej są pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2. Zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2004 roku.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej starając się o środki unijne  istnieje wymóg  posiadania Planu Rozwoju Lokalnego, który jest połączeniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgłosił propozycję ujęcia w planie pracy Rady Miasta w miesiącu październiku br -  tematu: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta oraz Plan Rozwoju Lokalnego“

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania propozycje przyjęto jednogłośnie.

Uchwałę wraz z poprawką podjęto jednogłośnie.

 

3. Zmiany budżetu miasta Lubań na 2004 roku.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Komisja Gospodarki Miejskiej wnioskuje o przeznaczenie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwoty 23 000 zł dla ABK Nr 4 na usunięcie usterek przyłączy kanalizacyjnych w budynkach osób prywatnych.

 

Pan Jan Sajan - w związku z informacją przekazaną przez ABK Nr 4 o występujących usterkach w przyłączach do określonych budynków zgłosił wniosek, by kwota 23 000 zł przeznaczona została na usunięcie usterek przy ul. Gajowej 11, 12, 13, 30 oraz Mickiewicza nr 12 i 13.

 

Pan Marian Kwolik – zwrócił się z zapytaniem, jakie są to rzeczowe usterki i jakiego zakresu robót będą wymagały?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań - błąd w przyłączeniu budynków polegał nie na jakości wykonanych prac, ale wskutek złego włączenia, gdyż do kanalizacji sanitarnej włączona została cała deszczówka.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił propozycję, by do wniosku zgłoszonego przez pana Jana Sajana dopisać również budynek przy ul. Leśnej 27.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań - przeznaczając kwotę 23 000 zł na usunięcie usterek miano na myśli cała Kamienną Górę. Podawanie konkretnych adresów nie jest wskazane. Generalnie przyjąć należy, że środki te przeznaczone zostaną na Kamienną Górę.

 

Pan Henryk Sławiński – zgłosił wniosek, że celowym jest, by po zakończeniu tego zadania przedstawiona została informacja, w których budynkach usunięto usterki, jaki był to koszt i kto prace te wykonywał.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę wraz z wnioskiem ogólnym Komisji Gospodarki Miejskiej podjęto przy 18 głosach za i 1 wstrzymującym się (w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych)

 

4. Zmiany Uchwały Nr V/39/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubań.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – ustosunkowując się do projektu uchwały stwierdziła, że personalnie nie ma nic przeciwko proponowanej podwyżce, ale emocje budzi to, że projekt ten powinien być najpierw przedyskutowany przez Prezydium Rady Miasta, a nie wnoszony pod obrady sesji przez samego Przewodniczącego Rady Miasta. Krytycznie odnosząc się do uzasadnienie projektu uchwały zwróciła się z zapytaniem, dlaczego w jego uzasadnieniu nie ujawnione zostały pozostałe składniki wynagrodzenia oraz  dlaczego wynagrodzenie wzrasta od 1 stycznia 2004 roku. Skutkiem podjęcia tej Uchwały będzie prawdopodobnie wzrost wynagrodzenia zastępców burmistrza i być może skarbnika. Uważa, że ze względu na oddźwięk społeczny najkorzystniejszym byłoby zdjęcie tego projektu uchwały z obrad sesji i ponowne jego przeanalizowanie.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – stwierdził, że pieniądze zawsze budzą emocje. Burmistrz będąc najwyższą władzą w mieście ma zarobki mniejsze od prezesów spółek miejskich. Mając na uwadze udzielenie Burmistrzowi Miasta udzielenie 100% absolutorium uważa, że podwyżka ta jest uzasadniona i należna, jednak w głosowaniu obowiązywała będzie dyscyplina klubowa.

 

Pan Zygmunt Duziak – stwierdził, że w głosowaniu wstrzyma się od głosu nie dlatego, że podwyżka ta nie jest należna, ale dlatego, że do chwili obecnej zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta, nie wypłacone zostały podwyżki dla pracowników obsługi oświaty w wysokości 12 – 20 zł.

 

Pan Marian Kwolik – ustosunkowując się do wypowiedzi pani Małgorzaty Grzesiak stwierdził, że jedynym organem upoważnionym do wniesienia tego projektu uchwały jest Przewodniczący Rady Miasta, ponieważ zgodnie ze Statutem Komisja Prezydialna nie ma w tej kwestii żadnych właściwości decyzyjnych. Mając na uwadze fakt udzielenia Burmistrz Miasta Lubań 100% absolutorium jak również to, że wynagrodzenie nie ulegało zmianie od 1 stycznia 2001 roku, oraz, że opinie komisji Rady Miasta są pozytywne - Klub Radnych SLD  poprze  ten projekt.

 

Pan Tadeusz Sztaba – w Klubie Radnych Rodziny Katolickie w głosowaniu nie będzie obowiązywała dyscyplina klubowa.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez panią Małgorzatę Grzesiak o zdjęcie projektu Uchwały z obrad sesji.

Za zdjęciem projektu głosowało 6 radnych, przeciwnych było 8, wstrzymało się od głosu 4 radnych. Wniosek został odrzucony.

Uchwałę podjęto większością głosów przy 7 za, 2 przeciwnych i 8 wstrzymujących się (w głosowaniu brało udział 19 radnych).

 

5. Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich w Lubaniu

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

Opinie pozostałych komisji pozytywne.

 

Pani Maria Ścibiorska – ustosunkowując się do projektu uchwały stwierdziła, że przeciwna jest temu, by dyrektor szkoły nie miał żadnych godzin dydaktycznych, ponieważ powinien mieć on styczność z uczniami, a poza tym nie jesteśmy tak bogatym miastem, by takie rzeczy fundować, gdyż obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów poniesie za sobą skutki finansowe. Wymiar godzin dydaktycznych dyrektorów szkół powinien być zgodny z wytycznym MENiS.

 

Pani Małgorzata Grzesiak –podała przykład uczniów klasy 4 ze SP Nr 1, które w II semestrze br. miały z powodu służbowych zajęć dyrektora szkoły mniej zajęć lekcyjnych z przyrody. Mając na uwadze to, że dyrektor powinien mieć styczność z uczniami wypowiedziała się za pozostawieniem dyrektorom szkoły przynajmniej 2 godzin dydaktycznych, tak by nie odbywało się to kosztem nauki dzieci.

 

Pan Gerard Kempiński – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – opinia komisji dotycząca tego projektu uchwały nie była jednogłośna. Całkowite zwolnienie dyrektora z godzin dydaktycznych nie jest wskazane, ponieważ powinien on mieć kontakt z uczniami. Nie powinna mieć miejsca również sytuacja, by przy braku godzin dydaktycznych dyrektorzy mieli możliwość przepracowania godzin ponadwymiarowych.

 

Pan Tadeusz Sztaba – wypowiedział się za pozostawieniem dyrektorom szkół minimalnych godzin dydaktycznych.

 

Pani Maria Ścibiorska zgłosiła wniosek by w punkcie 1 § 1 dokonać zmian polegających na zmianie godzin dydaktycznych i liczby oddziałów, w jakich prowadzone one byłyby przez dyrektorów szkół:

- zamiast:

do 4 oddziałów 9 godzin

5 – 6 oddziałów 7 godzin

7 - 8 oddziałów 5 godzin

9 – 16 oddziałów 2 godziny

17 i więcej oddziałów 0 godzin

- proponuje:

do 4 oddziałów 9 godzin

5 – 6 oddziałów 7 godzin

7 - 10 oddziałów 5 godzin

11 –16 oddziałów 4 godziny

17 i więcej oddziałów 3 godziny

 

Pan Henryk Sławiński – nie mając wiadomości, jaki w tej sprawie jest stan na dzień dzisiejszy, wskazanym byłoby, by wyjaśnień w tej kwestii udzieliła Inspektor Oświaty.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – by nie było żadnych wątpliwości, w dalszej części obrad wyjaśnienia przedstawi Inspektor Oświaty.

 

6. Utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Lubań.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały.

Opinie pozostałych komisji pozytywne.

 

Pan Jan Sajan – odnosząc się do projektu uchwały przedstawił wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej, która wnioskowała o ujęcie w § 26 projektu uchwały zapisu, by do składowania odpadów komunalnych zebranych z terenu miasta Lubań wyznaczyć Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu przy ul. Bazaltowej. Wniosek ten jednak zakwestionowany został przez radcę prawnego Urzędu Miasta. Mając jednak na uwadze fakt, iż w ustawie o odpadach napisane jest, że odpady mają być dostarczane do najbliższego składowiska spełniającego określone wymogi wniosek ten podtrzymuje i ponawia.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – zapis taki narusza unijne zasady ochrony konkurencji a obowiązujące przepisy unijne są wprost stosowane i musimy je realizować. Proponowany zapis sztywno zamyka, że odpady z miasta mają być dostarczane tylko do naszego Centrum, a to jest naruszenie zasad wolnej konkurencji. Przyjmując taki zapis ryzykujemy zapłatą ogromnych odszkodowań.

 

Pan Jan Sajan – zgłosił propozycję by w uchwale zawrzeć zapis zgodny z ustawą, bez wskazania adresu.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – do uchwały nie można przepisać zapisów ustawowych, ponieważ zakwestionuje je Wojewoda.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – zgłosił wniosek by z wniosku Komisji Gospodarki Miejskiej wykreślić adres składowiska a wpisać tylko, że ma być to najbliższe składowisko spełniające określone wymagania.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – zapisów ustawowych nie można zawierać w uchwale, ponieważ to uchwała oparta jest na ustawie a nie odwrotnie i gmina nie ma delegacji do tego by ustalać, które składowisko jest najbliższe.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie wykreślenie z projektu uchwały § 26.

W wyniku głosowania przy 15 głosach za, 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się paragraf 26 został wykreślony.

 

Pani Grażyna Chromy – zgłosiła wniosek o wyznaczenie miejsca pochówku dla zwierząt – niekoniecznie w tej uchwale, może być to zarządzeniem Burmistrza Miasta.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta – miejsce takie wskazane będzie w opracowywanym planie zagospodarowania.

 

Za zgodą Przewodniczącego obrady opuścił 1 radny.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich w Lubaniu udzieliła pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty. Odnosząc się do wniosku zgłoszonego przez panią Marię Ścibiorską stwierdziła, że jeżeli takie zmiany miałyby być ujęte w uchwale, to nie ma potrzeby jej podejmowania, ponieważ taki wymiar godzin dydaktycznych dla dyrektorów szkół zapisany jest w rozporządzeniu MENiS. Przedstawiony projekt uchwały, zawierający sugestie dyrektorów placówek i posiadający pozytywną opinię Kuratora Oświaty we Wrocławiu, proponuje obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych o 3 godziny w odniesieniu do każdego typu placówki szkolnej i przedszkolnej. W chwili podjęcia uchwały godzin dydaktycznych nie mieliby dyrektorzy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 3.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – zadać należy pytanie, czy wolno nam w uchwale ustalić inną liczbę oddziałów, czy tworzymy własną tabelkę, czy przyjmujemy projekt uchwały?

 

Przewodniczący RM ogłosił 15 minutową przerwę w obradach, w czasie, której odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji poświęcone wydaniu opinii dotyczącego projektu uchwały oraz wnioskowi zgłoszonemu prze panią Marię Ścibiorską.

Po przerwie opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawił jej przewodniczący, pan Gerard Kempiński. Komisja uważa, by projekt uchwały odrzucić i aby w dalszym ciągu obowiązywał aktualny wymiar obowiązkowych godzin dydaktycznych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, który jest zgodny z rozporządzeniem MENiS. Do projektu tego Komisja proponuje powrócić w roku przyszłym.

Przewodniczący RM poddał wniosek Komisji pod głosowanie, w wyniku, którego podjęty został on jednogłośnie.

 

7. Przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

8. Wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na

ekonomiczne usamodzielnienie.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

9. Zmiany Uchwały Nr XVII/148/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 21 stycznia 2000 w sprawie

przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania na lata 2000-2012”.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – zgłosił wniosek o zmianę okresu, w jakim wykonana ma być budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Uniegoszcz – zamiast okresu „2004 – 2012” dokonać zmiany na lata „2004-2009”. Prowadzenie inwestycji w tym rejonie jest niezbędne i konieczne.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – najlepiej zadanie to byłoby wykonać w roku 2005, ale jest ono gigantyczne. Finansowo przerasta modernizację oczyszczalni ścieków. Prace należy podzielić na 4 etapy, włączyć do niej również teren Harcerskiej Góry, dla którego trzeba opracować dokumentację techniczną. Miasto będzie starało się o pozyskanie na tą inwestycję środków unijnych. Termin zapisany w projekcie uchwały nie oznacza, nie nic nie będzie się w tym kierunku robić i będzie on wykonany dopiero w 2012 roku. Wypowiedział się za nie zmienianiem okresu realizacji tego zadania.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – wszystkie prace winne odbywać się sukcesywnie, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Przystąpić należy do rozmów z inwestorami prywatnymi, którzy dopiero rozpoczynają tam budowy.

 

Pan Tadeusz Sztaba – stwierdził, że zdaje sobie sprawę z ogromu prac i kwoty tego przedsięwzięcia. Zmiana okresu realizacji zadania może przyspieszyć działania przyszłych inwestorów, którzy wiedząc o tym terminie chętniej będą na nim inwestować. Wypowiedział się również na temat przebiegającym na terenie Uniegoszczy granic administracyjnych miasta. Poparł wniosek pana Stanisława Jastrzębskiego.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań - jeśli będzie to zadanie unijne, to nie można go wykonywać częściowo, ponieważ jeżeli nie będzie efektu ekologicznego nie otrzymamy zwrotu kosztów. Każde zadanie musi spełniać efekt ekologiczny – może być to zakończenie etapu Zakwisia.

 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Stanisława Jastrzębskiego dotyczący zmiany okresu budowy kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Uniegoszcz – czas realizacji 2004 – 2012.

Wniosek został przyjęty przy 12 głosach za, 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się.

Uchwałę wraz z wnioskiem podjęto większością głosów przy 1 wstrzymującym się.

 

10. Skargi pani Janiny Kazan na panią Beatę Jurak – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Komisja Budżetu projekt uchwały przyjęły do wiadomości.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej skargę uznała za zasadną.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji skargę uznała za niezasadną.

 

Wyjaśnienie pani Beaty Jurak – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotyczące skargi złożonej prze panią Janinę Kazan odczytał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta. Wyjaśnienie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - ustosunkowując się do skargi pani Jolanty Kazan stwierdził, że żenujące i niezrozumiałe  jest, by nauczyciel dopuszczał się  czynów opisanych w wyjaśnieniu dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zastanowić się należy, kto powinien być oskarżonym, a kto poszkodowanym.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego :

-          za uznaniem skargi za niezasadną głosowało 10 radnych,

-          za uznaniem skargi jako zasadną głosowało 2 radnych.

Skargę uznano za niezasadną.

 

Ad. 8 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         oznakowania pionowego ul. K. Wielkiego – znajduje się tem tablica mówiąca o różnych ograniczeniach jak i również znaki informujące o ograniczeniu prędkości do 40 km/h,

-         ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Lwóweckiej i 7 Dywizji – ponownie wystąpimy z pismem do WZD,

-         uzupełnienie poręczy w moście na ul. Różanej i udrożnienie studzienek kanalizacyjnych – jest to droga powiatowa , zwrócimy się na piśmie do PZD,

-         remont schodków w parku przy ul. Staszica – około 10 lipca 2004 zbilansowane będą środki finansowe przeznaczone na remonty i wówczas  wraz z częścią środków z rezerwy zostaną zrobione,

-         znak zakazu zatrzymywania się na ul. Zgorzeleckiej – jest zdania, że powinien on pozostać na swoim miejscu,

-         oświetlenie alejek na Kamiennej Górze – założone są tam żarówki energooszczędne, ale nie mają one odbicia. Jest to inwestycja, trzeba ująć ją w planie,

-         czyszczenie trzy razy w roku Kwisy i Siekierki – regularne czyszczenie nie jest możliwe, ponieważ nie są to nasze rzeki tylko Zarządu Melioracji we Lwówku i nie ma na to środków finansowych. Jeśli jednak znajdują się w nich duże przedmioty zostaną usunięte.

-         Uporządkowaniezaplecza budynku przy ul. Słowackiego – Łużyckiej – brak jest środków finansowych,

-         rury pod mostem na ul. Bankowej - wystąpiono do ich właścicieli. Radny otrzyma komplet materiałów,

-         remont ul. Królowej Jadwigi – 2 lipca 2004 roku podpisana zostanie umowa i wykonawca wejdzie z pracami (odpowiedź na zapytanie z ostatniej sesji).

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

-         obraźliwe napisy na chodnikach – zostaną zamalowane przez pracowników interwencyjnych

-         odbywanie zebrań ABK z mieszkańcami po godz. 15:00 – zostanie to przedyskutowane,

-         wdrażanie w Urzędzie Miasta „ISO” kończy się wdrażanie audytów wewnętrznych, jutro odbędzie

      się spotkanie podsumowujące. W miesiącach wrzesień – październik poddamy się ocenie

      audytorskiej,

-         wypłata podwyżek dla pracowników obsługi placówek oświatowych – w dniu wczorajszym otrzymaliśmy od Wojewody dwie skargi do NSA na uchwały Rady Miasta dotyczące wniesienia o stwierdzenie nieważności § 1 uchwały w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miejskiej Lubań oraz wniesienia o stwierdzenie nieważności we fragmentach uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach miasta Lubań. Uchwały te nie zostały uchylone, ponieważ przekroczony został przez Wojewodę termin 30 dni, w jakim mógł to zrobić. Dlatego też skierował skargę do NSA. Ponieważ nie są one uchylone i są w obrocie prawnym dopóki nie rozpatrzy ich NSA, w dniu jutrzejszym wraz z radcą prawnym i skarbnikiem podjęta będzie decyzja o wypłacie należności dla pracowników obsługi placówek oświatowych. Sprawami prawnymi zajmiemy się na spokojnie bez zwoływania specjalnej sesji.

 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący RM ogłosił zakończenie obrad XXIV sesji RM Lubań.

 

Sekretarz obrad Mieczysław Iwanow

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-06 09:12:41, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-06 09:13:38, Ostatnia zmiana: 2007-01-08 08:13:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5568