Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968727
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja XIII z 30 września obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XIII/13/2003/9

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 30 września 2003 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                      zakończenia: 15:45

 

Otwarcia sesji dokonał pan Tadeusz Sztaba – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XIII sesji uczestniczyło 19 radnych w/g załączonej listy obecności (nieobecni usprawiedliwieni pan Marian Kwolik i pani Małgorzata Grzesiak) oraz:

·         pan Konrad Rowiński                - Burmistrz Miasta ,

·         pan Henryk Rogacki                 - Zastępca Burmistrza Miasta,

·         pan Wiesław Wydra                  - Zastępca Burmistrza Miasta,

·         pan Marian Zwierzański            - Skarbnik Miasta,

·         przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Zenon Piwoni.

 

Do porządku obrad  sesji  zgłoszony został wniosek przez Komisję Gospodarki Miejskiej i Komisję Budżetu, o uwzględnienie w porządku obrad XIII sesji Rady Miasta w dniu 30  września 2003 roku możliwości przeprowadzenia przez radnych wizji w budynku Gimnazjum Nr 2 po przeprowadzonym remoncie.

Pan Tadeusz Sztaba – Z-ca Przewodniczącego RM – zaproponował, by wizja w budynku Gimnazjum nr 2 przeprowadzona została w godzinach 12:15 – 13:00.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania porządek obrad XIII sesji RM został przyjęty wraz z wnioskami w  następującej kolejności:

1.            Otwarcie obrad.

2.            Przyjęcie protokołów XI i XII sesji RM.

3.            Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4.            Informacja o realizacji budżetu miasta za I półrocze 2003 roku.

5.            Wizja lokalne w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Mickiewicza.

6.            Przedstawienie wyników pracy Komisji Etyki Rady Miasta Lubań.

7.            Uchwały.

8.            Rozpatrzenie skarg.

9.            Interpelacje, zapytania i wnioski.

10.       Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokoły XI i XII sesji Rady Miasta zostały przyjęte.

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań obejmuje okres miesiąca lipca, sierpnia i września 2003 roku.

 

W omawianym okresie:

 

W zakresie spraw organizacyjno – prawnych:

 

Burmistrz przedłożył RM 7 projektów uchwał i podpisał 35 zarządzeń m.in. w sprawach:

·         powołania zespołu redakcyjnego BIP Urzędu Miasta oraz określenia procedury

·         przygotowywania materiałów do Biuletynu ,

·         zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Lubaniu,

·         zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu,

·         powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Lubań,

·         zmiany budżetu miasta na 2003 rok,

·         podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

·         powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Kościuszki 39 w Lubaniu,

·         przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku,

·         zmiany Zarządzenia nr 38/3 z 19.03.2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,

·         powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Lubań.

 

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

1.     Przeprowadzono prace pielęgnacyjne:

a)w Parku na Kamiennej Górze – wycięto dwa drzewa - akację i klon,

b)    inne tereny :

wycięto 8 drzew (topole - ul. Główna nad Młynówką)

zlikwidowano krzewy głogu (ze względu na wystąpienie zarazy ogniowej) na ul. Robotniczej i Kazimierza Wielkiego.

2.     Zlecono realizację następujących zadań:

·         naprawę odcinka ogrodzenia z siatki stalowej na terenie parku Kamienna Góra (na wysokości Szkoły Muzycznej);

·         prowadzenie przewozu mieszkańców Lubania do zakładów położonych w Strefie Ekonomicznej w Wykrotach;

3.     W dniu 1 września br. Burmistrz Miasta Lubań wraz ze Starostą Lubańskim dokonał uroczystego odsłonięcia nowej tablicy pamiątkowej ku czci  Poległych za Ojczyznę

4.     W miesiącu sierpniu wydane zostały 203 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Ogólna kwota przyznanych dodatków wynosi 26 877,57 zł.

 

W zakresie inwestycji i remontów:

1.     Zakończono roboty drogowe związane z odnowami i ulepszeniami dróg gminnych:

·         wykonano odnowę części nawierzchni ulicy Fabryczna Osiedle na najbardziej zniszczonych jej odcinkach,

·         wykonano przebudowę ulicy Fortowej poprzez wykonanie podbudowy kamiennej i jednowarstwowej nawierzchni bitumicznej,

·         dofinansowano wykonywane przez mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Polnej roboty drogowe związane z wykonaniem drogi wewnętrznej długości 54 mb i powierzchni ok. 374 m2 poprzez zakup kostki i pokrycie kosztów wykonania koryta pod drogę,

·         zakończono na wszystkich drogach gminnych terenu miasta odnowę oznakowania poziomego przejść dla pieszych i parkingów.

2.     Pozytywnie rozpatrzono wniosek taksówkarzy w sprawie utworzenia postoju taksówek przy ul. Spółdzielczej w Lubaniu.

3.     Na ukończeniu są prace związane z zatwierdzaniem przez Władzę Wdrażającą Funduszu PHARE i Komisję Europejską materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków, co pozwoli ogłosić przetarg. W związku ze zmianą przepisów przez Komisję Europejską dotyczących spraw formalno-prawnych, które należy umieszczać w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zakończono wprowadzanie wymaganych uzupełnień i oddano materiały przetargowe do zatwierdzenia. Powyższe, bez winy urzędu, spowodowało opóźnienie ukazania się ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. Ukaże się ono prawdopodobnie na początku m-ca października, a przetarg zostanie przeprowadzony na początku m-ca grudnia br. Rozpoczęcie robót i ich finansowanie nastąpi w I kwartale 2004 roku.

4.    Zakończono roboty instalacyjno – drogowe związane z „Budową kanalizacji sanitarnej na zapleczu ul. Wrocławskiej w Lubaniu – II etap”,

5.    Zakończono również prowadzone w tym rejonie miasta i w tym samym czasie przez PEC Lubań roboty związane z przełożeniem, kolidującej z działkami przeznaczonymi pod zabudowę, sieci, co wraz z podłączeniem nowej sieci do budynków komunalnych przy ul. Wrocławskiej. Koszt tych robót to kwota około 70 000 złotych, z tego partycypacja miasta wyniosła 18 000 złotych.

6.    Po rozpatrzeniu złożonych do Min. Eduk. Narodowej wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 1 % rezerwy w roku 2003 miasto otrzymało środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie tylko remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i ich placówek, otrzymano dofinansowanie, na:

·         remont kładki nad ulicą Rybacką w kwocie 59 000 złotych (obecnie opracowywany jest projekt budowlany i projekt organizacji ruchu na dr. krajowej nr 30 z uwzględnieniem konieczności wyłączania dla ruchu poszczególnych pasów drogi dwu-jezdniowej na czas prowadzonych robót, ogłoszenie przetargu nastąpi na początku października, a rozpoczęcie robót na początku listopada). Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót konserwacyjnych konstrukcji kładki i nawierzchni chodników zakończenie robót nastąpi w czerwcu 2004 roku). Koszt prac przygotowawczych i robót budowlanych to kwota około 120 000 złotych,

·         remont schodów i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych na wejściu do Gimnazjum Nr 3 przy ul. Rybackiej w kwocie 31.080 złotych (do chwili obecnej wykonano projekt i wymieniono bieg schodowy, montaż i uruchomienie dźwigu planowane jest do 31.10 br.). Koszt całkowity robót wyniesie ok.55.700 złotych,

·         adaptację pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na kuchnię w stołówce przy ul. Bankowej w kwocie 77.000 złotych. Wykonano projekt budowlany i ogłoszono w dniu 2.09.2003 roku przetarg na wybór wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi 25.09 br. Planowane zakończenie robót 20.12.2003 roku.

Z pierwszej transzy dotacji nie uzyskano środków na dofinansowanie robót remontowych – wymianę instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Mickiewicza 1. Wnioskowana kwota to 172 000 złotych. Wniosek ponowiono.

7.    Złożony wniosek na dofinansowanie z funduszy pomocowych zabudowy śródrynkowej „TRET” został wstępnie zaakceptowany na dofinansowanie w kwocie 1.000.000 złotych z przeznaczeniem na dokończenie hali pasażu i pozostałych obiektów budowlanych stanowiących własność miasta w istniejącej zabudowie.

8.    Rozpoczęto prace w ramach udzielonej gwarancji związane z usunięciem usterek w elewacji krytej pływalni w Lubaniu.  

9.    Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu na przełomie sierpnia i września wykonała i sfinansowała prace związane z wymianą zniszczonej i powodującej bardzo częste awarie sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Lubaniu z istniejącej z rur stalowych na sieć z rur PVC.

10.                       Wydano 11 decyzji na zajęcia pasów drogowych.

11.                       Wydano 10 szt. opinii pod przyszłe zajęcia pasów drogowych oraz 5 szt. Opinii pod projekty budowlane związane z przyszłym zajęciem pasów drogowych i umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym.

12.                       W powyższym okresie w pasach drogowych ulic administrowanych przez miasto wystąpiło 13 awarii sieci, w tym wodociągowej 11 szt. (usunięte przez LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu) oraz 2 awaria sieci gazowej (ulice: Rynek i Tkacka usunięte przez Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu).

 

W zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa:

1.     Przeprowadzono przetargi na sprzedaż nieruchomości, które nie doszły do skutku z uwagi na brak chętnych:

a.     ul. Armii Krajowej (działka Nr 82/2)

b.     ul. Zgorzelecka (działka Nr 21)

c.      ul. Wrzosowa 1 (działka Numer 119)

2.     Ogłoszono i przeprowadzono II przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

3.     Sprzedano 1 lokal użytkowy, 21 lokali mieszkalnych;

4.     Wytypowano do sprzedaży 24 lokale mieszkalne na rzecz najemców;

5.     Rozwiązano umowę użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową dot. nieruchomości położonych w Lubaniu przy ul. Tkackiej – Grunwaldzkiej, Ratuszowej oraz Mikołaja;

6.     Zawarto umowę dzierżawy z RUCH SA na działki, na których zlokalizowane są kioski położone w Lubaniu przy ul. Tkackiej – Grunwaldzkiej oraz Ratuszowej.

 

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej:

1.     Zakończono postępowanie administracyjne i wydano decyzję o warunkach zabudowy

a.     na stacje paliw (PKN ORLEN) na działce narożnej ul. Rybacka – Wrocławska.

b.     Decyzja ta daje możliwość w niedługim czasie likwidacji stacji przy ul. Podwale (niezgodnej z planem zagospodarowania przestrzennego, w miejscu kolizyjnym z ruchem pieszym i drogowym).

2.     Przeprowadzono następujące prace z udziałem pracowników publicznych:

·         porządkowano z zanieczyszczeń odpadami tereny za ul. K. Jadwigi- Esperantystów, w dolinie rz. Gozdnicy, teren za ul. Warneńczyka, tereny za ul. Działkową w kierunku potoku Łazek;

·         koszono trawy w częściach Parku na Kamiennej Górze, teren tzw. Zielonego Wzgórza, ul. Graniczną (od torów po kościół), skwery zieleni przy ul. Polnej.

3.     Rozstrzygnięto konkurs „Mieszkajmy piękniej, czyli Lubań w kwiatach” - 24 września br. W sumie w br. w IV edycji akcji wzięło udział 44 uczestników (najwięcej ze wszystkich edycji). Uczestnikom zostaną wręczone nagrody pieniężne.

 

W zakresie realizacji budżetu:

1.     podatek od nieruchomości osoby prawne:

a)    wystawiono 53 upomnień

b)    wystawiono 5 decyzji umorzeniowych

c)     wystawiono 24 tytuły egzekucyjne

d)    wystawiono 1 decyzję odmowną w sprawie umorzenia podatku

2.     podatek rolny osoby prawne:

a)    wystawiono 5 upomnień

3.     podatek od nieruchomości osoby fizyczne – wydano 118 decyzji podatkowych w tym:

a)    38 decyzji umorzeniowych

b)    1 decyzję odroczeniową

oraz wydano 305 upomnień, 88 tytułów egzekucyjnych i założono16 hipotek przymusowych.

4.     opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu:

a)    wystawiono 130 upomnień

5.     mandaty karne:

a)    wystawiono 84 tytuły egzekucyjne

6.     podatek od środków transportowych:

a)    wystawiono 4 tytuły egzekucyjne

b)    wystawiono 2 decyzje

 

W zakresie oświaty:

1.     Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lubań z dnia 8 lipca 2003 roku zostały zmienione siedziby szkół:

·         Gimnazjum Nr 2 z ulicy Kopernika 15 zostało przeniesione do budynku po Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mickiewicza - dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się to zadanie zrealizować, pomimo wcześniejszych sceptycznych wypowiedzi.

·         Szkoła Podstawowa nr 4 z ulicy Słowackiego 16 została przeniesiona do budynku po Gimnazjum nr 2 ul. Kopernika 15.

2.     Z dniem 1 września br. powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora Gimnazjum nr 1 pani Beacie Jaworskiej – pedagogowi szkoły.

3.     Od 1 września br. w Gimnazjum nr 3 w Lubaniu została utworzona klasa II Ochotniczego Hufca Pracy.

4.     W związku ze zwiększeniem liczby godzin wychowania fizycznego w klasie IV, z 3 do 4 godzin, uczniowie tych klas będą realizować dodatkową godzinę na krytej pływalni. Koszt dodatkowej godziny pokryją szkoły.

 

W zakresie promocji miasta, kultury, sportu i rekreacji:

·         ze względu na wakacyjny sezon turystyczny Punkt Informacji Turystycznej czynny był również w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 12.00,

·         w dniu 26.07. – przygotowano stoisko Punktu Informacji Turystycznej i Europejskiej podczas Wielkiego Pikniku lipcowego dla mieszkańców Lubania na Stadionie Kartingowym.

·         zaprojektowano ofertę inwestycyjną miasta Lubania, którą rozesłano do przedsiębiorców.

·         zorganizowano rajdy rowerowe w lipcu, sierpniu i wrześniu,

·         pracowano i złożono wnioski:

a.     do Euroregionu NYSA na projekt „Spotkania ze sztuką - Partnerzy” – wniosek został zaopiniowany pozytywnie i przeszedł do dalszej oceny.

b.     do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o uruchomienie rezerwy budżetowej na współfinansowanie wkładu własnego do projektu „Spotkania ze sztuką – Partnerzy” – wniosek został zaopiniowany pozytywnie i znajduje się na liście projektów rezerwowych, ponieważ nie został zaliczony do projektów priorytetowych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie,

c.      do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie grantu na dofinansowanie projektu utworzenia Lubańskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach programu „1 PRACA”. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, przyznano grant w wysokości 47 200 zł, co stanowi pełną wnioskowaną kwotę. Obecnie trwają prace nad realizacją projektuw okresie od 7 do 13 sierpnia zostało przeprowadzone

·         profilaktyczne szkolenie 81 sprzedawców w 70 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Poza tym Burmistrz uczestniczył w:

·         posiedzeniu Związku Gmin „ Kwisa”,

·         konferencji z okazji 10- lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

·         obchodach Dnia Działkowca,

·         capstrzyku z okazji 1 września i obchodach Dnia Sybiraków ,

·         konferencji Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Warszawie.

·         przebywał z dwudniową wizytą roboczą na Litwie w miejscowości Prienai.

 

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrali:

Pan Stanisław Jastrzębski – odnosząc się do remontu kładki nad ul. Rybacką – lepszym rozwiązaniem, które przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa, byłoby przesunięcie kładki o 100 metrów. Czy analizowano, o jaką kwotę zwiększyłyby się wówczas koszty przesunięcia kładki w stosunku do remontu?

 

Pan Konrad Rowiński – BML – według opinii pana Wiesława Wydry – Z-cy BML – w ul. Rybackiej znajdują się liczne media, przekładki których byłyby bardzo drogie. Poza tym przesunięcie kładki byłoby traktowane jako nowa inwestycja, a nie remont. Szacunkowe koszty przesunięcia kładki to 1 – 1,2 mln zł

 

Pan Zenon Piwoni – w sprawozdaniu brak jest informacji dotyczącej działalności Strefy Ekonomicznej w obiekcie po byłej „Lubańskiej Bawełnie”.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – w jednej z hal produkcyjnych przędzalni, kupionej przez firmę, która odłączyła się od „Imakonu”, prowadzona będzie produkcja wyrobów galanterii kosmetycznej służącej do czyszczenia. Pomiędzy syndykiem a przedstawicielami firmy meblarskiej, którzy chcą tam produkować meble tapicerowane, zawarta została umowa przedwstępna na sprzedaż głównych hal. Tam też ulokuje się niewielka firma lubańska, produkująca okna. W obiektach po byłym ZNTK uruchomiona zostanie produkcja tkanin żakardowych. Sprzedany został obiekt, w którym mieściła się dawniej stołówka, prowadzona w nim będzie produkcja metalowa. Poza tym prowadzone są rozmowy z jeszcze jedną firmą. W chwili obecnej obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania inwestorów strefą.

 

Pan Jerzy Zieliński – zgłoszone zapytania dotyczyły:

·         w jakiej wysokości, i czy jednakowo, wzrosły stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych?,

·         czy prace pracowników interwencyjnych lub publicznych finansowane są z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska?,

·         jak prawnie możliwe jest dofinansowanie przewozu mieszkańców miasta do pracy w Wykrotach?,

·         gdzie dokładnie ma być PKN ORLEN ?,

·         dlaczego zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nie są przedstawiane radnym informacje o dokonanych przez BML umorzeniach ?,

·         czy ze strefy ekonomicznej wycofała się firma niemiecka, o której wspominał, podczas sesji RM, prezes Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej?.

 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielił pan Konrad Rowiński – BML:

·         wzrost stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych – wzrosła stawka bazowa , zarządzenie zostanie przekazane,

·         dofinansowanie dowozu mieszkańców miasta do pracy w Wykrotach odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej,

·         PKN ORLEN ma powstać na działce narożnej krzyżówki ulicy Rybackiej i Wrocławskiej,

·         wykaz imiennych umorzeń wywieszany jest na tablicy ogłoszeń UM , jest to informacja jawna, z którą można się zapoznać,

·         pytanie dotyczące inwestora niemieckiego przekazane zostanie prezesowi Strefy,

·         dodatkowi pracownicy interwencyjni finansowani są z rezerwy budżetowej.

 

Pan Jerzy Zieliński - między kim zawarta została umowa cywilno - prawna na przewóz mieszkańców miasta do pracy w Wykrotach?

 

Pan Konrad Rowiński – BML – umowa ta zawarta została pomiędzy Urzędem Miasta a PKS.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - czy w związku z wyznaczeniem miejsc na postój taksówek na ul. Spółdzielczej – taksówkarze wnoszą z tego tytułu jakieś opłaty do kasy miasta, czy jest to traktowane jako zajęcie pasa jezdni? Zlokalizowanie tam postoju taksówek spowodowało, że taksówkarze, parkując równolegle do chodnika, zajmują miejsca parkingowe, z, których nie mogą korzystać mieszkańcy miasta.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłoszone zapytanie dotyczyły:

·         co dzieje się z budynkiem po byłym Banku Spółdzielczym przy ul. Bankowej?

·         kto jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się maszt Ery GSM i czy z tego tytułu miasto pobiera jakieś opłaty?,

·         dlaczego, po podpisaniu umów przez ABK z BGŻ dotyczących zmiany kont, mieszkańcy nie zostali o tym poinformowani?

 

Pan Jerzy Zieliński – stwierdził, że przekazana przez Skarbnika Miasta informacja dotycząca zmiany obsługi banku nie była prawdziwa, a cały proces został przeprowadzony bardzo źle.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – w związku ze zmianą banku obsługującego miasto, zorganizowane zostało spotkanie z wszystkimi głównymi księgowymi podległych jednostek, na którym wszelkie informacje dotyczące zmiany numerów konta zostały przekazane.

 

Pan Jerzy Zieliński – nie chodzi o spotkani z głównymi księgowymi, ale o to czy pozostałe banki poinformowane zostały o zmianie kont?

 

Pani Grażyna Chromy - o zmianie kont poinformowane były inne banki, gdyż na okienkach kasowych znajdowały się tabliczki informujące o zmianie konta UM, również takie informacje znajdowały się w PKO.

 

Pan Ryszard Piekarski – odnosząc się do zmiany konta UM – mieszkańcy rejonu Księginek byli poinformowani o zmianie kont, poprzez informacje umieszczone w budynkach przez ABK.

Zwrócił się z zapytaniem, dlaczego w Strefie Ekonomicznej zatrudniane są firmy spoza Lubania, i czy BML próbował nakłonić prezesa Strefy, by były to firmy lubańskie?

 

Pan Konrad Rowiński – BML – udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:

·         dalszych losów budynku, w którym mieścił się Bank Spółdzielczy – budynkiem zarządza ABK i stara się go wynająć, miasto nie ma w stosunku do tego budynku żadnych planów,

·         zostanie sprawdzone, kto jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się maszt Ery GSM – i udzielona zostanie odpowiedz,

·         zatrudniania firm w strefie – ze względu na szczegółowość, pytania te powinny być skierowane pod adresem prezesa Strefy.

 

Prowadzący obrady ogłosił 10-cio minutową przerwę w obradach

 

Ad. 4 Informacja o realizacji budżetu miasta za I półrocze 2003 roku.

 

W związku z tym, że radni otrzymali pisemną informację o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze br., pan Konrad Rowiński – BML - omówił najistotniejsze zagadnienia w niej zawarte.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku zatwierdzona została zarządzeniem BML z dnia 29 sierpnia br. oraz przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Opinia RIO jest pozytywna.

Uchwalony przez RM budżet na rok 2003 w dniu 30 grudnia 2002 roku wynosił po stronie:

·         dochodów – 26 583 135 zł,

·         wydatków – 25 687 381 zł

W okresie I półrocza budżet ulegał zmianom, które wynikały z uchwał RM, decyzji Ministra Finansów i na wniosek BML. W wyniku zmian ostateczny plan budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2003 roku wyniósł:

·         po stronie dochodów – 28 750 274 zł,

·         po stronie wydatków - 28 138 389 zł

W okresie do 30.06.2003 r., korzystając z uprawnień, zgodnie z uchwałą RM:

·         zaciągnięty został kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 899 840 zł,

·         dokonywane były przesunięcia wydatków budżetowych,

·         wykorzystana została rezerwa celowa na kwotę 600 zł, oraz rezerwa ogólna na kwotę 115 105 zł na:

§         naprawę dróg i chodników                              – 30 000 zł,

§         czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej          – 40 105 zł,

§         remont budynków komunalnych                     – 45 000 zł

W I półroczu br. dokonano spłaty 1,5 mln zł kredytów i pożyczek, na zaplanowaną na rok 2003 ogólną kwotę 2,2 mln zł

Zobowiązania miasta na 30 czerwca br. wynosiły 14 798 479 zł, co stanowiło 51,47% planowanych dochodów, z czego na:

·         obligacje komunalne                                                      - 8 000 000 zł,

·         kredyty i pożyczki                                                         - 4 076 761 zł,

·         wymagalne zobowiązania podległych jednostek bez UM – 2 258 314 zł,

·         wymagalne zobowiązania UM                               – 463 764 zł

Należności wymagalne miasta wynosiły 4 503 513 zł, z tego:

·         podatków i opłat lokalnych       – 3 111 039 zł,

·         majątku gminy               - 485 035 zł,

·         opłat administracyjnych  - 27 256 zł,

·         dostaw towarów i usług  - 728 215 zł,

·         innych                            – 151 968 zł,

W I półroczu dokonano umorzeń podatkowych na kwotę 184 672 zł, z tego:

·         podatek od nieruchomości osoby prawne                       - 138 162 zł,

·         podatek od nieruchomości osoby fizyczne            - 38 388 zł,

·         podatek rolny osoby fizyczne                               - 496 zł,

·         podatek od środków transportowych osoby fizyczne     - 2 262 zł,

·         podatek od posiadania psów                                - 1 615 zł,

·         odsetki od podatków od osób fizycznych                       – 3 749 zł

 

Plan dochodów wykonany został w kwocie 14 153 970 zł, co stanowi 49,23% planu rocznego.

Plan wydatków wykonany został w kwocie 14 118 795 zł, co stanowi 50,17% planu rocznego.

Najważniejsze zagrożenia w wykonaniu dochodów to:

·         sprzedaż mienia komunalnego,

·         podatek dochodowy od osób prawnych,

·         podatek dochodowy od osób prawnych od działalności gospodarczej realizowany przez Urząd Skarbowy,

·         udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) realizowanym przez Ministerstwo Finansów.

Ponadplanowo zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

·         z targowiska miejskiego,

·         opłaty administracyjnej,

·         z tytułu mandatów i grzywien,

·         z opłat eksploatacyjnych,

·         opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Skarbnik Miasta po analizie dochodów za III kwartały przewiduje, że mogą one nie zostać zrealizowane w kwocie 862 508 zł, co będzie stanowiło około 3% planu rocznego.

 

Wydatki

Plan wydatków za I półrocze br. został zrealizowany na kwotę 14 118 795 zł, z tego zadania własne w kwocie 12 976 201 zł oraz zadania zlecone w wysokości 1 142 594 zł

Omówione zostało wykonanie wydatków m.in. w działach:

·         transport i łączność – 47%,

·         gospodarka mieszkaniowa – 87%,

·         administracja publiczna – 60%,

·         oświata i wychowanie – 66,6%,

·         edukacyjna opieka wychowawcza – 66,6%,

·         gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14,27%,

·         kultura i ochrona dziedzictwa – 54,62%,

·         kultura fizyczna i sport – 64,26%.

Zagrożenia w wydatkach stanowią :

·         administracja publiczna – niedoszacowanie wydatków rzeczowych UM,

·         opieka społeczna –w ramach pomocy społecznej świadczenia finansowe otrzymało 1 096 rodzin, głównym powodem przyznawanie pomocy było bezrobocie – na 2 500 osób zarejestrowanych w Rejonowym Urzędzie Pracy tylko 350 pobiera zasiłek, pozostałe osoby korzystają z pomocy opieki społecznej.

Informacje dotyczące inwestycji i remontów oraz stanie mienia komunalnego omówione zostały we wcześniejszym sprawozdaniu.

Sytuacja finansowa jednostek miasta nadal jest trudna, jednak w stosunku do końca roku 2002 ich zobowiązania uległy zmniejszeniu o 155 000 zł.

W Administracji Budynków Komunalnych nr 2 – sytuacja się nie pogarsza, w Agencji Rozwoju Miasta sytuacja finansowa jest nadal trudna, lecz zahamowany został już wzrost zobowiązań poprzez zmniejszenie kosztów działalności, podjęcie działań egzekucyjnych zaległych należności. Na następnej sesji RM przedstawione zostaną radykalne rozwiązania dotyczące funkcjonowania tej jednostki, bo w takiej formie nie może już ona istnieć.

W stosunku do zobowiązań na koniec 2002 roku nieznacznie poprawiła się sytuacja finansowa w:

·         Administracji Budynków Komunalnych nr 3 i 4,

·         Gospodarstwie Pomocniczym UM ”Hotel Pokoje Gościnne”,

·         Stołówkach Szkolnych,

·         Miejskim Domu Kultury – o około 40%, w stosunku do roku 2002, zmalały wymagalne zobowiązania tej jednostki. Spowodowane zostało to m.in. poprzez ograniczenie zatrudnienia, zredukowanie pół pensji pracownika (pełnienie obowiązków dyrektora przez pracownika MDK), podjęcie kroków oszczędnościowych, likwidację niektórych komórek, które generowały straty, wynajmowanie sal za niewielkie odpłatności, które jednak w sumie przynoszą pewne zyski, biletowanie części imprez, organizowanie bardziej przemyślanych imprez – szczególnie od strony organizacyjnej, nie jak było to przy poprzedniej organizacji Dni Lubania i koncercie Golec Orkiestra, które okazały się największymi wpadkami i spowodowały zadłużenie. Prowadzone obecnie działania, są działaniami konsekwentnymi, mającymi na celu ograniczenie i zniwelowanie długów.

·         Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – poprzez lepsze wykorzystanie basenu, z którego korzystają obecnie również inne, niż miejskie jednostki, m.in. uczniowie szkół ponadpodstawowych – na takich samych zasadach jak uczniowie szkół miejskich. Basen jednak na pewno trzeba będzie dofinansować.

Informacja z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szczegółowo opisana została w przedstawionej radnym informacji pisemnej.

Kończąc swoje wystąpienie BML stwierdził, że finanse miasta są stabilne, budżet zaplanowany został dobrze i jego wykonanie za I półrocze br. również jest dobre.

 

Pan Zenon Piwoni odczytał Uchwałę nr I/204/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 września 2003 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubań informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2003 roku. Skład Orzekający RIO badając pod względem formalno – prawnym dokumenty będące podstawą analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku oraz badając pod względem merytorycznym informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku - wydał pozytywną opinię o informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubań za I półrocze 2003 roku.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jaka część (kwota) z części rekompensującej subwencji jest tożsama z ustawową kwotą po zmianach ustawowych w podatku od środków transportowych

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – kwota ta wynika z procentowego udziału akcyzy za paliwo, która jest dzielona przez wskaźnik przyjęty dla gminy. Z uwagi na to, że pytanie jest bardzo szczegółowe i w chwili obecnej nie dysponuje dokumentami, odpowiedź na to pytanie udzielona zostanie pisemnie.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – stwierdził, że wcześniej podjęta została uchwała RM mówiąca o tym, że wszystkie opłaty pobierane od środków transportowych będą przeznaczane na remonty dróg – zapytał gdzie środki te się rozmyły?

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – nie jest prawdą, że środki te się rozmyły.

 

Pan Jerzy Zieliński – w ciągu I półrocza 2003 r. budżet miasta po stronie dochodów wzrósł o ponad 2 mln zł, a wydatki o 2,4 mln zł. Liczby te mówią same przez siebie, że budżet na rok 2003 był zaniżony, na co wskazywał przy jego uchwalaniu – proponując jego zwiększenie o 1,5 mln zł, m.in. w dochodach z opłaty eksploatacyjnej. Celowym było niedoszacowanie strony dochodowej budżetu, by można było w nim dokonywać zmian w/g stylu dziel i rządź.

 

Rada Miasta tylko trzy razy dokonywała zmian w budżecie, reszty zmian dokonywał sam Burmistrz, zgodnie zresztą z danym przez RM upoważnieniem. W informacji brak jest wykazu zarządzeń BML, którymi zmiany te były dokonywane. Z wypowiedzi BML wynika, że poprawiła się sytuacja finansowa zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, np. w „Hotelu Pokoje Gościnne”. Inne zdanie ma natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa, która w swojej opinii wskazuje na złą sytuację finansową tych jednostek i potrzebę podjęcia działań zmierzających do poprawy ich sytuacji finansowej, gdyż poziom zobowiązań wymagalnych wynosi 2 mln zł.

Odnosząc się do informacji z zakresu realizacji wydatków – dlaczego Skarbnik uznał za zasadne wskazanie, że diety radnych stanowią zagrożenie realizacji wydatków w dziale 750 – administracja publiczna, choć z wyliczeń wynika, że wydatki na diety i “rzeczówkę” 21 osobowej Rady Miasta stanowią 0,7 promila budżetu miasta. W sprawozdaniu pominięte zostały natomiast wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej. Odnosząc się do informacji o stanie mienia komunalnego wyraził opinię, że jest ona zbyt ogólna i nie zawiera ważnych informacji o tym, co jest w mieście. Oczekuje, że na następnej sesji BML taką informację przedstawi.

Zwrócił się z pytaniem, jak to się stało, że informacja o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze br, nosząca datę opracowania 28.08.03 r. dotarła do RIO dopiero 15.09.03 r. - czy winna jest poczta? Opinia RIO zawiera informację o nadwyżce budżetowej.

Z opinii tej dowiadujemy się, że na zaplanowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 611 885 zł zrealizowano tylko 35 175 zł. Na skutek dokonanych zmian nadwyżka budżetowa w wysokości 263 869 zł wydatkowana została na cele konsumpcyjne, a nie na inwestycje. Przykładem jest również projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta, w którym zdejmuje się środki z inwestycji i przeznacza na inne cele. Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, że tendencje organu zarządzającego przy realizacji budżetu są bardzo niebezpieczne.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – ustosunkowując się do wypowiedzi pana Jerzego Zielińskiego stwierdził, że nieuważnie słucha, tego, co mówi ktoś inny. Pomimo potwierdzeń innych osób o tym, że przekazane były informacje o zmianie kont, pan Jerzy Zieliński twierdzi, że takich informacji nie było. Regionalna Izba Obrachunkowa wydając pozytywna opinię o informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za i półrocze br. uznała, że opracowana ona została zgodnie z wymogami określonymi uchwałami RM. Odnosząc się do pogarszającej się, zdaniem przedmówcy, sytuacji finansowej jednostek miasta - w swojej wypowiedzi użył stwierdzenia, że sytuacja finansowa tych jednostek nadal jest trudna, ale w porównaniu do zobowiązań na koniec 2002 roku nie pogorszyła się, lub uległa nieznacznej poprawie. Odnosząc się do wzrostu dochodów w I półroczu br. - uchwalając budżet na rok 2003 wiadomym było, że będzie ulegał różnym zmianom, że wzrośnie jego strona dochodowa, ponieważ przekazane będą m.in. środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na zadania zlecone z opieki społecznej. Natomiast pan radny Jerzy Zieliński proponował zwiększenie przychodów własnych minimum o 1,5 mln zł, co byłyby dla budżetu katastrofalne. Ustosunkowując się do stwierdzenia, że diety radnych stanowią zagrożenie w realizacji wydatków w dziale 750 – prosi, by nie wywodzić rzeczy, które nie zostały zapisane i nie próbować skłócić Skarbnika i Burmistrza z Radnymi. Odnosząc się do terminu przesłania informacji o realizacji budżetu za I półrocze do RIO – nie zna terminu jej przesłania, ale jeśli informacja ta dotarła do RIO 15.09 br., a opinia wydana została już 18.09 br. to jest to genialne. Kończąc swoją wypowiedź stwierdził, że rozumie opozycję, która próbuje wywołać wrażenie, że tendencje organu wykonawczego przy realizacji budżetu są bardzo niebezpieczne nie jest prawdziwe.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – odnosząc się do zmian dokonywanych w budżecie – wszystkie zarządzenia BML w tej sprawie przekazywane są Komisji Budżetu i można się z nimi zapoznać. Na zwiększenie strony dochodowej budżetu w I półroczu br. wpływ miały dotacje przekazane z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej i wyemitowane obligacje. Odnosząc się do wydatków – pieniądze nie są wydawane według stylu dziel i rządź.

 

Pan Zenon Piwoni - nie potwierdził wypowiedzi Skarbnika, że zarządzenia BML w sprawie zmiany budżetu miasta są udostępniane Komisji Budżetu.

 

Pan Jerzy Zieliński – w swojej wypowiedzi podkreślił jeszcze raz, że opłata za czynsz przekazana została przez BP PKO na inne konto, ponieważ bank nie posiadał informacji o zmianie konta UM i jego jednostek. Odnosząc się do formy informacji o realizacji budżetu za I półrocze br. stwierdził, że jeśli mówił o tym, że w sprawozdaniu nie ma wszystkich informacji, to opierał się na opinii RIO, poza tym Radni nie mają być obowiązku Skarbnikiem i mają otrzymywać materiał, który jest przejrzysty. Odnosząc się do zwiększenia strony dochodowej budżetu - uległa ona zwiększeniu nie tylko przez przekazanie dotacji z budżetu państwa, ale także poprzez zwiększenie dochodów własnych – opłatę za zarząd i opłatę eksploatacyjną.

W wypowiedziach nikt nie odniósł się do konsumpcji budżetu, zabierania środków z inwestycji i rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej, a jest to żonglowanie budżetem.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – pozostawiając bez komentarza wypowiedź pana Jerzego Zielińskiego, stwierdził, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że budżetem się żongluje, ale, że służy on zaspokajaniu potrzeb ujętych w jego ramach.

 

Rada Miasta przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2003 roku.

 

Ad. 5 Wizja lokalne w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Mickiewicza.

 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad pan Tadeusz Sztaba – Z-ca Przewodniczącego RM – ogłosił godzinną przerwę w obradach, w czasie, której radni dokonali wizji lokalnej budynku Gimnazjum nr 2 po przeprowadzonym remoncie.

 

Obrady zostały wznowione o godz. 13:00

 

Ad. 6 Przedstawienie wyników pracy Komisji Etyki Rady Miasta.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz odczytał sprawozdanie Komisji Etyki RM Lubań, która zajmowała się rozpatrzeniem skargi pani Aleksandry Ociesy na radnego RM pana Ryszarda Piekarskiego.

 

Komisja Etyki na posiedzeniu w dniu 25 września 2003 roku zapoznała się ze skargą Pani Aleksandry Ociesy na radnego Ryszarda Piekarskiego. W trakcie spotkania członkowie Komisji skierowali kilka pytań do radnego w przedmiotowej sprawie.

 

Pytania i zgłaszane kwestie dotyczyły odtworzenia zaistniałego zdarzenia, sposobu komunikowania się ze skarżącą, po ugryzieniu dziecka Pana Piekarskiego przez psa Pani Aleksandry Ociesy.

 

Radny zaprzeczył, jakoby używał wulgarnych słów pod adresem skarżącej, a psa, który zaatakował i ugryzł jego córkę (przedstawiono wynik obdukcji lekarskiej), odepchnął pod wpływem silnych emocji spowodowanych płaczem i krzykiem dziecka.

 

Przyznał ponadto, że nie było to na tyle silne odepchnięcie, konsekwencją, którego mogłyby powstać urazy u psa, jakie podnosi skarżąca Pani Aleksandra Ociesa w piśmie do Rady Miejskiej.

 

W trakcie pracy, w kontekście w/w sprawy, Komisja Etyki zapoznała się z procedurą przyznania decyzji zezwalającej Pani Aleksandrze Ociesa na trzymanie w budynku wielorodzinnym psa rasy niebezpiecznej tj. rottweiler. Odczytano także opinię zaskarżającą decyzję o wyrażeniu zgody na posiadanie psa rasy rottweiler, którą skierowali do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miasta Lubań - sąsiedzi Pani Aleksandry Ociesa, zamieszkujący wspólnie w budynku przy ul. Leśnej 29.

 

W kontekście zaistniałego problemu, Komisja Etyki uznała, że sprawa ma charakter ogólno sąsiedzki, a epizod związany z oskarżeniem radnego Ryszarda Piekarskiego jest jego elementem.

 

Niezadowolenie indagowanej przez sąsiadów Pani Aleksandry Ociesy znalazło „wentyl” w postaci wyładowania osobistych, negatywnych emocji na osobie radnego.

Pan Ryszard Piekarski, był podobnie jak współmieszkańcy, negatywnie nastawiony do obecności psów bez kagańca i smyczy na wspólnym podwórku.

 

W krytycznym momencie badanej sprawy, pies nie miał smyczy ani kagańca, wobec czego należy stwierdzić, iż właścicielka nie dopełniła podstawowych obowiązków wynikających z posiadania psa i jego wyprowadzaniem w miejsca ogólnodostępne.

 

Ponieważ treść listu współmieszkańców oraz wypowiedź radnego mają ten sam aspekt, a mianowicie troskę o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, należy uznać, że Pani Aleksandra Ociesa na wskutek osobistych zaniedbań jako posiadaczki psów, stała się przyczynkiem do zaistniałego zdarzenia, będącego między innymi przedmiotem analizy Komisji Etyki.

 

Komisja uznała, że skarga Pani Aleksandry Ociesy na radnego Ryszarda Piekarskiego jest wynikiem osobistych antypatii.

 

Na zakończenie prac Komisja stwierdziła, że sformułowanie w dokumencie podpisanym przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej z upoważnienia Burmistrza Miasta: „...iż przyznanie decyzji pozytywnej odnośnie posiadania przez Panią Aleksandrę Ociesa psa rasy rottweiler jest swoistym „testem” dla właścicielki i mieszkańców”, jest niefortunne, bo kto weźmie odpowiedzialność w przypadku gdy „test” wypadnie niepomyślnie i człowiek stanie się ofiarą agresji psa

 

Podsumowując wyniki pracy Komisji Etyki, pan Franciszek Bogdanowicz, zwrócił uwagę na to, że pani Aleksandra Ociesa powinna uporządkować wszelkie sprawy związane z trzymaniem psów, a pan Ryszard Piekarski był bardziej opanowany, do czego zobowiązuje Go mandat radnego.

 

Przedstawione sprawozdanie RM przyjęła bez uwag.

 

Ad. 7 Uchwały.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1. Zmiany budżetu miasta Lubań na 2003 rok

Opinie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej i Komisji Budżetu pozytywne. Komisja Gospodarki Miejskiej i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji projekt uchwały przyjęły do wiadomości

Uchwałę podjęto większością głosów – 18 za, 1 wstrzymujący się.

 

2. Powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencje 2004 – 2007.

Wszystkie komisje projekt uchwały przyjęły do wiadomości.

Pan Jerzy Zieliński – zwrócił się z pytaniem do BML – ile wpłynęło wniosków zgłoszeń na ławników?

Pan Konrad Rowiński – BML – w związku z tym, że nie był projektodawcą tego projektu uchwały, nie udzieli odpowiedzi na to pytanie.

Pan Jerzy Zieliński – stwierdzając, że nie jest to odpowiedź, tylko kpina, pytanie tej samej treści skierował pod adresem pana Tadeusza Sztaby, który projekt uchwały podpisał i powinien go uzasadnić.

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – powołanie Zespołu jest rozpoczęciem całej procedury związanej z wyborem ławników do sądów powszechnych, który należy do kompetencji rady. Zadaniem zespołu, który należy powołać, będzie dokonanie analizy złożonych wniosków i przedstawienie opinii z zgłoszonych kandydatach na ławników całej radzie.

Pan Tadeusz Sztaba – na dzień dzisiejszy dokonać należy wybory kreatywnego zespołu, który przedstawi radzie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników. Zgłoszonych zostało 161 kandydatów na ławników.

 

Do składu Zespołu zgłoszeni zostali:

1.     Pan Arkadiusz Słowiński - OKW „Lubań 2002” - zgłoszony przez pana Jerzego Zielińskiego,

2.     Pan Stanisław Bąk - Samoobrona – zgłoszony przez panią Grażynę Chromy,

3.     Pan Krzysztof Jaworski – SLD-UP - zgłoszony przez panią Grażynę Chromy,

4.     Pan Krzysztof Cepuchowicz – PO – zgłoszona przez panią Grażynę Chromy,

5.     Pan Stanisław Jastrzębski - Rodziny Katolickie “Razem” zgłoszony przez pana Tadeusza Sztabę

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na pracę w Zespole.

Na wniosek pana Jerzego Zielińskiego przed podjęciem uchwały - Komisja ukonstytuowała się- dokonując wyboru pana Stanisława Jastrzębskiego na przewodniczącego Zespołu.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

3. Zmiany uchwały nr XXXIII/289/2001 RM Lubań z dnia 19.06.2001 r. w sprawie przekształcenia gospodarstw pomocniczych w Lubaniu i utworzenia zakładu budżetowego.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – czy jest sens podejmowania tej uchwały i tworzenia nowego zakładu budżetowego?

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – uchwała ta dotyczy jedynie zmiany siedziby istniejącego już zakładu budżetowego Stołówki Szkolne, a nie tworzenia nowego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4. Nadania statutów Administracjom Budynków Komunalnych w Lubaniu.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały. Opinie pozostałych komisji pozytywne

Pan Jerzy Zieliński – mając na uwadze wyrok NSA, z którego wynika, że  bezprawne jest administrowanie przez zakład budżetowy nieruchomościami, w przypadku gdy nie stanowią one własności gminy, wątpliwość budzi zapis w § 2 statutu ABK, który mówi o tym, że przedmiotem administrowania przez ABK, są również nieruchomości stanowiące współwłasność gminy. Zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie rozumienia tego zapisu.

Pan Konrad Rowiński – BML – zgadza się z tą wątpliwością, ABK nie powinne zarządzać tym, co nie jest ich własnością. Idąc jednak dalej tym tokiem myślenia, bardziej wskazanym byłoby skreślenie ostatniej części zdania § 2 „budynkami stanowiącymi własność innych osób w systemie zleconym”. Jeżeli są takie budynki, których administrowanie ustanowił sąd, to również ABK musiałyby zrezygnować z ich administrowania. Administrowane są również grunty stanowiące współwłasność osób, które w budynkach mają swoje lokale. Rozumiejąc intencję i zgadzając się z nią, uważa jednak, że zapis ten powinien pozostać.

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – zapis ten jest dopuszczeniem możliwości, a nie koniecznością, jest to de facto to, co ABK robią aktualnie. Statuty te aktualizują podstawę prawną działania ABK, natomiast merytoryczny zakres ich działania nie ulega zmianie.

Pan Jerzy Zieliński – środkowy zapis § 2 statutu odnosi się do zakładu budżetowego, a wyrok NSA rozstrzyga, że nieruchomością stanowiącą współwłasność może administrować spółka. Tak naprawdę zarząd nieruchomościami gminnymi powinien pełnić licencjonowany zarządca. Pytanie brzmi – czy nie przekształcając zakładów budżetowych w spółki nie wystawiamy ich na hazard?

 

Pan Konrad Rowiński – wyroki NSA są znane, ale  dotyczą one konkretnych spraw. Wiemy co robią administracje, nie tylko w Lubaniu. Zaproponował, by pozostawić  zapis § 2 w przedstawionej  formie, i by  spojrzeć na to,  że celem  tej uchwały, jest  uporządkowanie stanu prawnego funkcjonowania ABK. Być może Wojewoda zapis ten zakwestionuje, wtedy wiedzieć będziemy, jak podejść do tego tematu. Przeprowadzona została dokładna  analiza działalności Administracji Budynków Komunalnych - zastanowić się należy nad dalszym ich losem. Jest otwarty na wszelkie propozycje w tej sprawie – łącznie z propozycjami Komisji Budżetu i Komisji Gospodarki Miejskiej.

 

Pan Jerzy Zieliński – takiej analizy miała dokonać we wrześniu Komisja Rewizyjna, która jednak jej nie przeprowadziła. Przy podejmowaniu tej uchwały przedstawiony byłby obraz sytuacji w ABK.

 

Pan Ryszard Piekarski – odniósł się do zapisu pkt. 14 Statutu ABK, który nie jest przez administracje realizowany.

 

Pan Konrad Rowiński – BML -sam sposób zapisania zadań w statucie wynika z innych przepisów prawnych. Nie należy łączyć ram formalno - prawnych funkcjonowania ABK z ich sytuacja ekonomiczną.

 

Uchwałę podjęto większością głosów - 14 za, 4 wstrzymujące się.

 

 

5. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Pan Jerzy Zieliński – projekt tej uchwały  przygotowany  został w takiej samej formie, jak dla peryferii miasta, są w nim same ogólniki, a Lubań posiadał szczegółowy plan zagospodarowania śródmieścia i Starego Miasta. Jeżeli zlecimy opracowanie tego planu, który będzie ograniczony tylko do tych zapisów, to będzie to gumowe interpretowanie przepisów przez wykonawców.W obszarze tym plan musi być szczegółowy, opisać w nim należy to, czego oczekujemy, by nie było dowolności. W jakim stopniu wykorzystany zostanie szczegółowy plan zagospodarowania tego terenu  z roku 1990.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca BML – w Uchwale tej zapisane są ogólne sformułowania ustawowe. Sugestie zgłoszone przez pana Jerzego Zielińskiego mogą wypłynąć przy publicznej debacie, po wyłożeniu planu do ogólnego wglądu. Idea starego planu będzie włączona do nowego.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – pomimo tego, że stary plan  już nie obowiązuje, to nie wyobraża sobie, by nie był realizowany. W nowym planie zagospodarowania  uwzględnione zostaną najważniejsze elementy, które były zapisane w planie poprzednim. Jednak identyczne odtworzenie planu rewitalizacji Starego Miasta nie jest możliwe ze względu na gigantyczne koszty, które wyniosłyby powyżej 1 mln zł.

 

Pan Jerzy Zieliński – zgłosił  propozycję, by  rozszerzyć  § 3 o zapis “oraz planu szczegółowego zagospodarowania Starego Miasta”. Chodzi o to , by przy interpretacji pkt. 6 § 4 posiłkować się konkretnymi zapisami zawartymi w planie rewitalizacji Starego Miasta. Jest to kwestia zabudowy nie tylko wolnych działek, ale też przebudowy obiektów już istniejących.

 

Pan Zenon Piwoni – zwrócił się z zapytaniem, jakiego terenu dotyczy omawiany projekt uchwały?

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca BML -  projekt uchwały dotyczy terenu, oznaczonego na załączniku graficznym jako, nr 3 Stare Miasto i nr 6 śródmieście.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – wydaje się, że najbardziej problematycznym będzie budowa nowych kamienic w obrębie Ratusza. Wyjściowym materiałem jest plan rewitalizacji opracowany dla Starego Miasta.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca BML –w skutek nie zrozumienia pytania  udzielił błędnej odpowiedzi na pytanie pana Zenona Piwoni. Omawiany projekt uchwał dotyczy śródmieścia, a nie Starego Miasta. Przeprowadzone dyskusja była nie na temat.

 

Pan Zenon Piwoni – zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, jakie granice obejmuje teren śródmieścia i co na nim się znajduje. Rozgraniczyć należy, co wchodzi w skład śródmieścia, a co Starego Miasta.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca BML - jeśli zajdzie taka konieczność opracowany zostanie nowy plan.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – z uwagi na to, że na posiedzeniach komisji nikt nie kwestionował tego projektu uchwały, w chwili obecnej mogą być problemy z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytania. Zaproponował , aby  projekt uchwały odłożyć jako ostatni do rozpatrzenia – wówczas wyjaśnień udzieli Naczelnik Wydziału OŚ, lub odłożyć go do  następnej sesji.

 

Pan Zenon Piwoni – zgłosił wniosek by w § 2 projektu uchwały, po wyrazach: planu, dopisać   “zgodnie z załącznikiem graficznym nr 6”.

 

Pan Jan Sajan –  zgłosił wniosek, by w § 2 po wyrazach: granice terenu, dopisać “znaczony liczbą 6”.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – zaproponowała, by w § 2 po wyrazach: granice terenu dopisać “oznaczonego nr 6“.

 

Pan Zenon Piwoni – zwrócił się z pytaniem, czy w § 1 projektu uchwały powinno być ujęte śródmieście?

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca BML – śródmieście jest nazwą używaną we wszystkich materiałach planistycznych i powinna zostać.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę – wraz ze zmianą zapisu w § 2, w którym po wyrazach: granice terenu dopisano “oznaczonego nr 6 “ podjęto większością głosów – 18 za i 1 wstrzymujący się.

 

 

6. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie – wraz ze zmianą zapisu w § 2, w którym po wyrazach: granice terenu dopisano “oznaczonego nr 4”.

 

 

7. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie – wraz ze zmianą zapisu w § 2, w którym po wyrazach: granice terenu dopisano “ oznaczonego nr 5 “

 

 

8. Zmiany Uchwały nr VI/84/2003 RM Lubań z dnia 25.02.2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność GM Lubań.

 

Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej pozytywna. Opinie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej, Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  i Komisji Budżetu negatywne.

 

Komisja Budżetu wnioskuje równocześnie o przyjęcie propozycji Burmistrza Miasta, by zapis § 8 zmienianej uchwały otrzymał zapis: “Wolny lokal mieszkalny w budynkach wielo-mieszkaniowych do siedmiu lokali, gdy jest ostatnim komunalnym lokalem mieszkalnym zbywany jest w drodze przetargu. W budynkach powyżej siedmiu lokali, zbyciu w drodze przetargu podlegają dwa ostatnie komunalne lokale mieszkalne.”

 

Pan Mieczysław Iwanow – pierwotna uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność GM Lubań miała na uwadze chęć prywatyzacji zasobów mieszkaniowych tak. Z upływem lat okazało się, że przy promocyjnych cenach duża liczba lokali została wykupiona, natomiast część osób o najniższych dochodach takich możliwości nie ma. Mając to na uwadze, Komisja Mieszkaniowa, której zadaniem jest rozpatrywanie i opiniowanie wniosków w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych najbiedniejszych mieszkańców, zgłosiła wniosek dotyczący wykreślenia z uchwały § 8. Mając jednak na uwadze fakt, że wniosek ten byłby hamulcem prywatyzacji i tworzenia wspólnot mieszkaniowych, Komisja po rozważeniu propozycji zmiany zaproponowanej przez Burmistrza uważa, że jest ona rozsądna i prosi o ujęcie jej w projekcie uchwały i przegłosowanie.

 

Pan Ryszard Piekarski – stwierdził, że pod obrady sesji powinien być już opracowany projekt uchwały uwzględniający propozycję BML.

 

Pan Jerzy Zieliński – wniosek Komisji Mieszkaniowej wypływał z chęci zwiększenia puli mieszkań, którymi mogłaby ona dysponować. Zapis § 8 zmienianej uchwały pomyślany był jako zachęta dla osób, również z zewnątrz, które chciałyby zamieszkać w Lubaniu. Jeżeli § 8 zostanie zmieniony zgodnie z propozycją BML, to niczego to nie zmieni, ponieważ i tak tych mieszkań nie będzie. Do zadań miasta nie należy rozdawanie mieszkań, tylko zapewnienie minimalnych potrzeb najbardziej potrzebującym, poprzez budowę mieszkań socjalnych. Dlatego miasto powinno być aktywne właśnie poprzez budowę mieszkań socjalnych. Odnosząc się do przystosowania, przez TBS, budynku po SP nr 4 na mieszkania, to czy nie byłoby lepiej przystosować go właśnie na lokale socjalne? Przychylił się do wypowiedzi pana Ryszarda Piekarskiego, by projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność GM Lubań, który uwzględniałby propozycję BML, przegłosować na następnej sesji, chyba, że rada uzna, że można ją przegłosować w tej formie.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – projekt uchwały przygotowany został zgodnie z wnioskiem Komisji Mieszkaniowej. W uzasadnieniu do projektu uchwały zawarł swoje przemyślenia, które zostały pozytywnie przyjęte przez tą Komisję. Jeżeli wniosek ten zostanie przegłosowany, to w przerwie w obradach, opracowany zostanie nowy projekt uchwały, który będzie go uwzględniał. Odnosząc się do budownictwa socjalnego –nie jest jego przeciwnikiem, ale problemem jest brak środków finansowych. Koszt adaptacji budynku po SP nr 4 na mieszkania socjalne wyniósłby w granicach 1.2 – 1.4 mln zł , natomiast w przypadku TBS będzie to kwota w granicach 100 -200 tys. zł

 

Pan Jerzy Zieliński – odnosząc się do budownictwa socjalnego –miasto posiada aktualny projekt na budowę czwartego budynku socjalnego, istota jednak tkwi w rządzie, który po latach dostrzegł, że gminy nie są w stanie finansować tego budownictwa. W lipcu tego roku, w przyjętym programie rząd zakłada, że przy budownictwie socjalnym gminy zostaną dofinansowane w 35% oraz zaktywizowane zostanie bezrobocie, poprzez zatrudnienie przy budowie budynków socjalnych osób bezrobotnych. Program ten obowiązywał będzie od roku 2005, natomiast w roku 2004 rozpocznie się jego pilotaż. Zwrócił się z prośbą do BML, by dotrzeć do tego programu przez posła. Istotną kwestią jest to, czy GM Lubań będzie aktywna w budownictwie socjalnym, czy nie. Jeśli rząd uruchamia taki program, to warto się w nim znaleźć.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – jeśli program, o którym mówił pan Jerzy Zieliński, będzie realny, to miasto do niego przystąpi. Jest to jednak dopiero pilotaż, a jeśli mówimy o pilotażu, to realniejsza jest budowa tego czwartego budynku socjalnego, a nie modernizacja na mieszkania socjalne, budynku po SP nr 4.

 

Pan Tadeusz Sztaba – zwrócił się z zapytaniem, czy rozumiejąc przedstawione racje, Rada wyraża zgodę na zastąpienie § 1 przedstawionego projektu uchwały zapisem zaproponowanym przez BML i przyjętym przez Komisję Mieszkaniową.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – przedstawił brzmienie § 1 uchwały, uwzględniającego zapis: „Wolny lokal mieszkalny w budynkach wielo-mieszkaniowych do siedmiu lokali, gdy jest ostatnim “komunalnym lokalem mieszkalnym zbywany jest w drodze przetargu. W budynkach powyżej siedmiu lokali, zbyciu w drodze przetargu podlegają dwa ostatnie komunalne lokale mieszkalne.”

W wyniku przeprowadzonego glosowania uchwałę – wraz ze zmianą zapisu § 1 -  podjęto większością głosów – 18 za, 1 wstrzymujący się. Za zgodą prowadzącego obrady opuścił jeden radny.

 

 

9. Skargi pana Grzegorza Dąbrowskiego na działalność organu I instancji – Burmistrza Miasta Lubań.           

 

Komisja Gospodarki Miejskiej skargę uznała za niezasadną

Rada Miasta Lubań zapoznała się z wyjaśnieniami pana Janusza Włoska – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotowej skargi, z których wynika, że:

·         Pan Grzegorz Dąbrowski w dniu 16.05.2003 r. złożył skargę nas działalność organu i instancji zarzucając mu nie załatwienie sprawy w formie decyzji.

·         Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 10.04.2001r. panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu nakazano opróżnić, opuścić i wydać Reginie Dąbrowskiej lokal mieszkalny, w którym mieszkał do czasu rozwodu z byłą żoną. Nie doszło do przymusowej eksmisji (komorniczej), gdyż skarżący opuścił lokal dobrowolnie.

·         W późniejszym czasie został wymeldowany z tego lokalu administracyjnie. Od powyższej decyzji odwołał się do Wojewody. W trakcie postępowania odwoławczego wystąpił do Burmistrza Miasta Lubań o administracyjne wymeldowanie z mieszkania swojej byłej żony przy ul. Gajowej.

 

W związku z drugą skargą Zastępca Burmistrza w dniu 25.03.2003r. skierował do pana Grzegorza Dąbrowskiego pismo, w którym poinformował go, że:

·         nie można wszczynać postępowania w tej samej sprawie, jeśli toczy się postępowanie odwoławcze w związku z nią,

·         nie jest stroną w sprawie administracyjnego wymeldowania z mieszkania swojej byłej żony, którego jest ona najemcą.

W miesiącu maju 2003r. wydana została decyzja administracyjna odmawiająca wymeldowania Pani Reginy Dąbrowskiej. Od decyzji tej Pan Grzegorz Dąbrowski odwołał się do Wojewody.

Wojewoda Dolnośląski decyzjami wydanymi w sierpniu 2003r. utrzymał w mocy zaskarżone decyzje administracyjne Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wymeldowania Pani Reginy Dąbrowskiej i administracyjnego wymeldowania skarżącego się.

 

Pan Grzegorz Dąbrowski zakwestionował złe rozstrzygnięcie techniczne a nie merytoryczne skargi, gdyż odpowiedź na nią udzielona została w formie pisma a nie decyzji administracyjnej.

 

Pan Jerzy Zieliński – z przedstawionych wyjaśnień wynika, że Wojewoda zinterpretował skargę w ten sposób, że RM, jako nadzorująca BML ma uznać, że Burmistrz nie wie, w jakiej formie należy skarżącemu należy udzielić odpowiedzi – w formie pisma czy decyzji.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – Wojewoda uznał, że nie jest władny do rozpatrzenia skargi i przekazał ją RM, co jest nieco wątpliwe. Skarga ta nie powinna trafić pod obrady sesji, jednak chcąc wchodzić w spór kompetencyjny z Wojewodą, na rozstrzygnięcie, którego przez NSA potrzeba dużo czasu, oraz biorąc pod uwagę trochę rozsądku skarga skierowana została do rozpatrzenia przez RM.

 

Pan Jerzy Zieliński – z przedstawionych wyjaśnień wynika, że źródło skargi pana Grzegorza Dąbrowskiego jest zasadne, ponieważ odpowiedź otrzymał w niewłaściwej formie.

 

Pani Grażyna Chromy – zwróciła się z zapytaniem, czy zgodnie z KPA odpowiedź panu Dąbrowskiemu mogła zostać udzielona w formie pisma?

 

Pan Janusz Włosek – taka forma mogła być zastosowana.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – nie zapoznał się ze skargą, ponieważ ich nadzorowanie należy do kompetencji pana Henryka Rogackiego – Z-cy BML, natomiast upoważnionym do wydawania decyzji, z upoważnienia Burmistrza, jest pan Janusz Włosek – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. Zapozna się ze skargą.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przy 14 głosach za, 1 wstrzymującym się i 1 przeciwnym Rada Miasta skargę uznała za niezasadną.

 

Ad. 8 Interpelacje wnioski, zapytania.

 

Pan Ryszard Piekarski – zwrócił uwagę na: nie zamieszczenie protokołu 12 sesji RM w internecie, błędu zamieszczonego w ofercie inwestycyjnej miasta, gdyż budynek przy ul. Fortowej nie posiada instalacji gazowej.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca BML – udzielił odpowiedzi na zapytanie pana Franciszka Bogdanowicza dotyczące wydzielenia miejsc postojowych taxi przy ul. Spółdzielczej. Z uwagi na trudną sytuację taksówkarze zwrócili się z prośbą o wydzielenie miejsc parkingowych na terenie całego miasta. W wyniku decyzji, którą sam podjął, takie 4 stanowiska wydzielone zostały tylko przy ul. Spółdzielczej. W celu zwiększenia miejsc parkingowych dla mieszkańców zmieniony został – na równoległy - sposób parkowania samochodów obok PKO. Za miejsca parkingowe przy ul. Spółdzielczej nie są pobierane opłaty.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – odnosząc się do sposobu ogłaszania informacji o dokonanych umorzeniach wyjaśnił, że na podstawie przepisów prawnych BML wydał zarządzenie, które określa wysokość kwoty umorzenia, imię i nazwisko, przedmiot umorzenia oraz miejsce, w którym będzie one wywieszone, czyli tablice ogłoszeń UM.

 

Pan Jerzy Zieliński – w swojej wcześniejszej wypowiedzi mówił o tym, że zgodnie z ustaleniem z Komisji Budżetu, informacje o dokonanych umorzeniach będą składane radnym raz na kwartał.

 

Ad. 9 Komunikaty.

 

Pan Tadeusz Sztaba – Z-ca Przewodniczącego RM – odczytał petycję Społecznego Komitetu Obrony Bezrobotnych w Lubaniu skierowaną pod adresem posła RP, Starosty Lubańskiego, BML, Rady Powiatu i Rady Miasta Lubań. W petycji zawarty został apel, by rozważona została możliwość obniżenia o 10 % diet i dodatków i przekazania tych środków dla najbiedniejszych.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XIII sesji Rady Miasta Lubań.

 

 

Sekretarz obrad

Zenon Piwoni

 

 

Prowadzący obrady

Zastępca Przewodniczącego Rady

Tadeusz Sztaba

 

 

 

 

prot. JMT


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-03 15:20:21, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-03 15:21:26, Ostatnia zmiana: 2006-11-03 15:21:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4178