Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968584
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2004 » Sesja XXX z 28 grudnia obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XXX/30/2004/13

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 28 grudnia 2004 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                zakończenia: 14:00

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXX sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności (nieobecny pan Zygmunt Duziak) oraz:

 • Pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,
 • Pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,
 • Pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,
 • Pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,
 • przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Jan Sajan.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie protokołu XXIX sesji RM.

3.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4.       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5.       Uchwalenie budżetu miasta na rok 2005.

6.       Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2005 roku.

7.       Uchwalenie planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2005 roku.

8.       Uchwały.

9.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

10.    Komunikaty.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miasta

 

Protokół XXIX sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie podzielone zostało na trzy części.

W pierwszej z nich Burmistrz przedstawił sprawozdanie obejmujące miesiąc grudzień. Sprawozdanie znajduję w załączonym pliku

W drugiej części sprawozdania, za pomocą rzutnika multimedialnego, Burmistrz przedstawił informację dotyczącą zagospodarowania Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Lubaniu. Z informacji wynika, że na terenie po byłym ZNTK w chwili obecnej funkcjonuje 5 firm:

 • Zakład Metalowy “Czyrko” ( zajmujący 1 halę),
 • Zakład Metalowy “Konstal” ( zajmujący 2 hale),
 • “Megatex” – firma produkująca tkaniny żakardowe ( zajmująca 2 hale),
 • Tiefbautechnik “Eisteck” – zakład metalowy zabezpieczeń do wykopów ( zajmujący 4 hale),
 • „Polplastik” – zakład zajmujący się galwanizernią ( zajmujący 1 działkę), prowadzone są prace projektowe związane z budową nowej hali o pow. 1800 m2.

Do całkowitego zagospodarowania terenu po byłym ZNTK pozostało jeszcze około 5-6 działek, przy czym prowadzone są rozmowy z inwestorami, którzy najprawdopodobniej w najbliższym czasie zakupią kolejne działki.

Natomiast na terenie znajdującym się za PKS-em jedna jego część została zakupiona przez spółkę deweloperską reprezentowaną przez Bricomarche, natomiast w przypadku drugiej części ( za Lidlem) prowadzone są rozmowy ze spółką Biofaktor Polska z Jeleniej Góry, która na tym terenie w najbliższym czasie ma zamiar wybudować fabrykę farmaceutyczną. Do sfinalizowania zakupu tego terenu ma dojść w m-cu styczniu 2005r.

W trzeciej części sprawozdania pan Wiesław Wydra – również za pomocą rzutnika, dokonał prezentacji kanalizacji Uniegoszczy. Cały obszar podzielony jest na cztery etapy, z których każdy po wykonaniu funkcjonował będzie niezależnie.

Na I etap, obejmujący rejon byłej Lubańskiej Bawełny, TBS, POM, opracowana jest dokumentacja techniczna, a wykonać jeszcze należy studium wykonalności i ocenę oddziaływania na środowisko.

II etap obejmował będzie część ul. Głównej, Różanej do PM nr 3.

III etap to ul. Wyspowa. Etap IV obejmował będzie część ul. Głównej, Różanej, Dolnej.

Do wykonania pozostał również IV etap kanalizacji Kamiennej Góry.

Koszty realizacji poszczególnych etapów, to kwoty: I etapu – 2,5 mln zł, II etapu - ponad 1,5 mln zł, III etapu około 400 tys. zł, IV etapu – 1.7 mln zł, co łącznie daje kwotę 6,3 mln zł, która z związku ze wzrostem cen, może ulec zwiększeniu do 7 mln zł. IV etap Kamiennej Góry, to koszt 1 mln zł. Do kwot tych dodać należy jeszcze pozostały rejon Harcerskiej Góry, co łącznie może wynieść około 9 – 10 mln zł. Następnie przedstawiony został harmonogram realizacji tej inwestycji, który rozpocznie się w marcu – kwietniu 2005 roku, ogłoszeniem i rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji całej inwestycji potrwa nie krócej niż 3 lata. Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji, oraz graficzne koncepcje uporządkowania gospodarki ściekowej w rejonie Uniegoszczy i Kamiennej Góry stanowią załączniki do protokołu.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jak docelowo wyglądała będzie organizacja ruchu kołowego w Rynku ( przy Trecie i Ratuszu)?

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił zapytania dotyczące:

 • czy w planach IV etapu kanalizacji Kamiennej Góry – koniec budowy kanalizacji przewidziany przy zbiegu ul. Starolubańskiej i Zawidowskiej?,
 • czy może planuje się jej przedłużenie w kierunku Zaręby?,
 • ile i czyje oferty wpłynęły na prowadzenie konserwacji oświetlenia miejskiego?

 

Odpowiedzi udzielili:

 

Pan Konrad Rowiński – na zapytanie pana Arkadiusza Słowńskiego dotyczące organizacji ruchu kołowego w Rynku. Szczerze mówiąc zastanawiamy się nad tym, bo jest to sprawa skomplikowana, pojawiają się w niej różne głosy. Początkowo zakładano, że z ruchu wyłączona zostanie część Rynku pomiędzy Tretem i Ratuszem. Po oddaniu Tretu zaczęły pojawiać się głosy, aby z ruchu kołowego wyłączyć cały Rynek. Kolejna koncepcja sugeruje, by ruch odbywał się na odcinku pomiędzy Tretem a Barem Ratuszowym – na przedłużeniu ulic Spółdzielczej i Wrocławskiej. Każda z tych koncepcji ma swoje plusy i minusy. W całej tej sprawie chodzi o zmianę ruchu w całym centrum. Pojawia się również problem odpłatności za parkowanie na ul. Spółdzielczej i w Rynku. Reasumując, decyzja w tej sprawie nie jest podjęta, mamy na to czas 2-3 miesięcy. W miesiącu styczniu 2005 r. odbędzie się w tej sprawie narada, do udziału, w której zaprasza zainteresowanych. Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie sugestii dotyczących tego problemu.

 

Pan Wiesław Wydra – udzielił odpowiedzi na zapytanie pana Ryszarda Piekarskiego dotyczące IV etapu kanalizacji Kamiennej Góry – koniec budowy przewidziany jest do ul. Zawidowskiej. Dla tego etapu należy zrobić nowy projekt, Na zapytanie dotyczące ilości ofert, które wpłynęły na prowadzenie konserwacji oświetlenia miejskiego odpowiedź udzielona zostanie na piśmie.

 

Ad. 5 Uchwalenie budżetu miasta na rok 2005

 

Pan Marian Kwolik przedstawił autopoprawkę Burmistrza Miasta Lubań do projektu budżetu miasta na rok 2005 polegającą na :

 • zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Phare CBC o kwotę 5 891 361 zł.,
 • zwiększeniu wydatków o kwotę 7 206 361 zł ( 5 891 361 zł + 1 315 000 zł. ) na wydatki inwestycyjne “Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lubań i gminy Siekierczyn”.

 

Pan Marian Zwierzański – wprowadzenie autopoprawki wynika z uchwały RIO z dnia 16.12.2004 roku oraz nie uzyskanej pożyczki z WFOŚiGW (przesunięcie z roku 2004 na rok 2005). Przed opracowaniem projektu budżetu RIO wyraziła opinię, że nie mogą być w nim ujęte środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej. Tak też projekt budżetu został opracowany. Już po przesłaniu go do RIO, ta zmieniła swoją opinię i nakazała ujęcie w budżecie środków pochodzących z funduszy UE na realizację zadania “Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lubań i gminy Siekierczyn” w wysokości 5 231 189 zł. Różnica pomiędzy wprowadzaną do budżetu kwotą wynika z ujęcia w niej już zapłaconych i rozliczonych faktur za wykonane zadania po przeliczeniu kursu euro.

 

Pan Zenon Piwoni – odczytał Uchwałę Nr I – 277/2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu miasta Lubań na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 

Pan Marian Zwierzański – przedstawił zmiany dokonane w projekcie budżetu miasta na rok 2005. W konsekwencji wprowadzenia autopoprawki zwiększeniu uległy:

 • Dochody miasta o kwotę 5 891 361 zł. tj. do kwoty 38 670 954 zł.,
 • Dotacja Phare CBC (w/g kursu NBP 4,1244 z dnia 21.12.2004) do kwoty 5 938 160 zł.
 • Wydatki miasta o kwotę 7 206 361 zł, tj. do kwoty 40 757 037 z tego:

·       Wydatki majątkowe do kwoty 11 769 622 zł z tego: inwestycje do kwoty 11 269 622 zł.

Poza tym:

 • łączna kwota długu na koniec 2005 roku w kwocie 13 317 816zł, stanowiła będzie 34,44 % dochodów w roku budżetowym
 • rezerwa ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 210 020 zł, stanowiła będzie 0,52 % wydatków budżetu miasta
 • wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie wynosi 3 993 102 zł.

 

Burmistrza Miasta upoważniono do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, oraz pożyczki do wysokości 3 993 102 zł w celu realizacji inwestycji określonych w załączniku nr 12.

Zmiany wprowadzone zostały również do załączników projektu budżetu.

Zmiany te radni nanieśli w swoich materiałach.

 

Opinie komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2005 rok przedstawił pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta. Opinie wszystkich komisji są pozytywne, przy czym: Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej wyraziła swoją dezaprobatę dotyczącą wniosku Naczelnika Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta w sprawie przeniesienia kwoty 204 000 zł z planowanego na rok 2005 zadania inwestycyjnego “Zakończenie prac nad dokumentacją budowy kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Uniegoszcz wraz ze studium wykonalności” na inne zadania wymienione we wniosku.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej zgłoszone zostały wnioski dotyczące zabezpieczenia budżecie miasta na rok 2005 kwot niezbędnych na zakup ławek i słupów ogłoszeniowych.

W związku ze szczegółowym wyjaśnieniem dotyczącym kanalizacji Uniegoszczy Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej uznała, że jej pierwotna dezaprobata nie jest aktualna.

 

Opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na rok 2005 w imieniu klubów radnych przedstawili:

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – Klub Radnych OKW 2000 uznał, że założenia budżetu są słuszne, w tym realizacja I etapu kanalizacji Uniegoszczy, i będzie głosował za jego przyjęciem.

 

Pan Tadeusz Sztaba – pierwsza faza w Klubie Radnych Rodziny Katolickie “Razem” budziła wątpliwości, jednak po ich wyjaśnieniu i ujęciu w budżecie zadania kanalizacji Uniegoszczy, klub będzie głosował za przyjęciem budżetu.

 

Pan Marian Kwolik – Klub Radnych SLD – UP głosował będzie za przyjęciem budżetu.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na rok 2005 podjęta została jednogłośnie.

 

Pan Konrad Rowiński – w imieniu własnym i współpracowników podziękował za uchwalenie budżetu na rok 2005, deklarując jednocześnie, że dołoży wszelkich starań by go wykonać.

 

W obradach nastąpiła pół godzinna przerwa. Za zgodą Przewodniczącego obrady opuścił 1 radny.

 

Ad. 6 Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna.

Pozostałe komisje zapoznały się z projektem uchwały.

Wniesione zostały autopoprawki do planów pracy:

Komisji Gospodarki Miejskiej – nastąpiła zamiana planowanych tematów, którymi zajmie się Komisja w marcu i kwietniu 2005r.

Komisji Budżetu – z tematyki prac Komisji z miesiąca czerwca wykreślone zostały spółki ZGiUK i LPWiK.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 7 Uchwalenie planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2005 roku

 

Komisje zapoznały się z projektem uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 8 Uchwały

 

W głosowaniu uchwał uczestniczyło 20 radnych.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1. Stawek dotacji przedmiotowych dla jednostek podległych Burmistrzowi Miasta Lubań

Opinie wszystkich komisji pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

2. Przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Miasta Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zgłosiła zapytanie, dotyczące zapisu w § 4 punkcie 5 odnośniku pierwszym, czy wsparcie finansowe “imprez sportowych i rekreacyjnych “ dotyczy też osób dorosłych?

 

Pan Konrad Rowiński – wsparcie finansowe “imprez sportowych i rekreacyjnych“ dotyczy też osób dorosłych. Zgłosił wniosek o wykreślenie w odnośniku pierwszym punktu 5 w § 4 wyrazów: dla dzieci i dorosłych.

Uchwałę wraz z poprawką podjęto jednogłośnie.

 

3. Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Opinie wszystkich komisji pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

4. Sposobu sprawienia pogrzebu

Opinie wszystkich komisji pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

5. Zmiany Uchwały Nr XXIII/196/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

Opinie wszystkich komisji pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

6. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu na 2005 rok.

Opinie wszystkich komisji pozytywne z zapytaniem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, czy w punkcie 3 “Harmonogramu realizacji MPRPA w Lubaniu na 2005 rok” mieści się również wypoczynek letni dzieci i młodzieży?

 

Pan Konrad Rowiński – wypoczynek letni dzieci i młodzieży mieści się w zadaniu 3 w pkt. 3 ppkt ”i” Programu, który mówi o dofinansowaniu profilaktycznych i terapeutycznych obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym oraz zajęć pozalekcyjnych, które mają precyzyjnie opisany program zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych. Burmistrz zgłosił propozycję zmiany zapisu brzmienia zadania 3 w “Harmonogramie realizacji MPRPA w Lubaniu na 2005 rok”, ponieważ w przedstawionej wersji nie byłoby możliwości udzielania dotacji osobom dorosłym. Zapis zadania 3 powinien otrzymać brzmienie: ”Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym informacyjnej i edukacyjnej oraz w szczególności dla dzieci i młodzieży”

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zwrócił się z zapytaniem, kto będzie proponował wysokość dotacji?

 

Pan Konrad Rowiński – generalnie ustawa nakłada ten obowiązek na Burmistrza. Nie chciałby jednak w sprawie tej decyzji podejmować jednoosobowo. Dobrym rozwiązaniem będą konsultacje z radnymi w ramach komisji, klubów radnych, czy Komisji Prezydialnej. Dopiero po takich konsultacjach będą podejmowane decyzje. W sprawie tej otwarty jest na dyskusję.

 

Pan Marian Kwolik – właściwą do zajęcia sie tą sprawą będzie Komisja Prezydialna.

 

Uchwałę wraz z poprawką podjęto jednogłośnie.

 

5. Zmiany Uchwały Nr XVII/155/2003 z 30 grudnia 2003 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla jednostek podległych Burmistrzowi Miasta Lubań.

Opinie wszystkich komisji pozytywne

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 19 za i 1 wstrzymującym się.

 

6. Trybu postępowania o udzielenie z budżetu BM Lubań dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

7. Zmiany budżetu miasta Lubań na 2004 roku.

Opinie komisji ( oprócz opinii Komisji Budżetu) pozytywne.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił jej przewodniczący pan Zenon Piwoni – Komisja Budżetu w całości wstrzymała się od głosu z uwagi na brak wystarczających wyjaśnień dotyczących zapisów pktu 4 i 5 projektu uchwały dotyczących zwiększenia, o kwotę 14 000 zł wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 i zwiększenia, o kwotę 9 000 zł, wydatków na basen kryty .

 

Pan Wiesław Wydra – kwota 9 000 zł będzie przeznaczona na konserwację całego basenu.

 

Pan Zenon Piwoni – wyjaśnienia wymaga, na co przekazana została poprzednia kwota 10 000 zł. - czy na elewację, czy jak mówił Zastępca Burmistrza narynny i obróbki blacharskie? Na co będzie przeznaczona kolejna kwota 9 000 zł, czy też na rynny? Czy jest możliwość wyegzekwowania od firmy w ramach gwarancji rekompensaty i czy kwota 19 000 zł wystarczy na wykonanie elewacji?

 

Pan Wiesław Wydra – stwierdzi, że mówił o tym, że 10.000 zł przeznaczone zostało na zakup materiałów na wykonanie elewacji – siatki i kleju . Wykonawca natomiast prace wykona za darmo, i że zrobi obróbki blacharskie, a nie, że ta kwota była przeznaczona na rynny i obróbki blacharskie. Odnośnie wyegzekwowania od firmy rekompensaty – będzie to trudne. Nastąpiło zniszczenie materiału, a firma “Atlas”, z którą prowadzone były rozmowy, twierdzi, że nie jest to jej wina. Zaczęła łuszczyć się cała struktura elewacji. Decyzja o tym, aby elewację wykonać była naszą decyzją. Materiał jest kupiony. Na konserwację trzeba będzie przeznaczać jakąś kwotę.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – stwierdził, że nie można zgodzić się z Zastępcą Burmistrza, że nie powiedział o tym, że kwota 10 000 przeznaczona była na zakup materiałów (blacharka, rynny) a wykonanie prac nastąpi w ramach robót gwarancyjnych (taki jest zapis w protokole sesji, który został dzisiaj przyjęty). Natomiast na posiedzeniach komisji Skarbnik Miasta mówił o czymś innym, i że będziemy starać się o rekompensatę. Denerwującym jest to, że przedstawiane informacje nie są wiarygodne.

 

Pan Marian Zwierzański – Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego we wniosku napisał, że 10 000 zł potrzebne jest na elewację basenu, a 9 000 zł na blacharkę. Było to przejęzyczenie Zastępcy Burmistrza.

 

Pan Wiesław Wydra – łączna kwota 19 000 zł przeznaczona została na wykonanie elewacji i blacharki obiektu basenu.

 

Pan Marian Kwolik – zwrócił się z zapytaniem, czy będzie to ostatnia kwota przeznaczona na basen, czy środków tych nie zabraknie, i czy do tematu elewacji i blacharki nie będziemy wracać w roku przyszłym?

 

Pan Wiesław Wydra – wyraził nadzieję, że środków nie zabraknie, zakupione są już materiały. Teoretycznie kwota ta powinna wystarczyć. Nie wie jednak, czy coś się nie wydarzy.

 

Pan Marian Kwolik – stwierdził, że życzyłby sobie, by na tych 19 000 zł to się zakończyło. Byłoby natomiast źle, by na jesieni coś się wydarzyło i znowu trzeba by było dokładać.

 

Pan Konrad Rowiński – udzielił wyjaśnień dotyczących pkt 4 projektu Uchwały – przy konstruowaniu budżetu bardzo ważnym jest wzajemne zaufanie każdej ze stron konstruujących budżet i rzetelne przekazanie do niego danych odzwierciedlających niezbędne potrzeby. W odniesieniu do jednostek budżetowych, jakimi są szkoły, potrzeby zgłaszają ich dyrektorzy. Potrzeby te jednak niejednokrotnie przekraczają możliwości finansowe miasta. Budżet tych jednostek ustala burmistrz w porozumieniu z dyrektorami placówek. Umieszczany jest on w budżecie miasta. Z zasad tych wyłamuje się dyrektor SP nr 1. W roku bieżącym SP nr 1 miała wystarczającą ilość środków finansowych, by budżet zamknąć bez zobowiązań. Okazało się jednak, że do końca I kwartału pani dyrektor wydała pieniądze na remonty i w listopadzie zabrakło środków na płace. Dzięki ofiarności innych szkół udało się wygospodarować środki na płace w SP nr 1, co oznacza, że sytuacja finansowa szkół jest dobra. Od stycznia przyszłego roku SP nr 1 objęta zostanie specjalnym nadzorem. Nie da się udowodnić, że dyrektor tej placówki złamała dyscyplinę budżetową – jest to przebiegłość pani dyrektor. Pani dyrektor uważa, że musi dostawać takie same środki jak inne szkoły, co nie jest możliwe, bo wówczas trzeba byłoby zamknąć dwie szkoły. Jeśli szkole tej nie będzie przekazane 14.000 zł , zaproponowane w projekcie uchwały, to dług przejdzie na rok następny. BML stwierdził, że nie chciałby, aby upartość pani dyrektor spowodowałaby utworzony został MZEASz, który obsługiwałby szkoły, a wówczas każda dyrektorka szkoły byłaby “ubezwłasnowolniona”. Na zakończenie stwierdził, że od postawy pani dyrektor zależeć będzie czy nastąpi pojednanie czy będzie trwał konflikt ( np. kara finansowa).

 

Pan Marian Zwierzański – wyjaśnił techniczną procedurę sporządzania budżetu jednostek budżetowych. Przy opracowywaniu nowego budżetu uwzględniany jest wzrost procentowy, który określony został na 4% w stosunku do roku 2004. Dyrektor SP nr 1 przedstawiła natomiast budżet ze wzrostem 26%, a nie 4 %. Przy takiej postawie pani dyrektor, budżet szkoły, uwzględniający 4% wzrost opracowany został przez Inspektora Oświaty. Nie zgadza się z nim pani dyrektor i monituje o jego zwiększenie. Odnosząc się natomiast do wysokości zadłużenia SP nr 1 – skala ta będzie znana w lutym przyszłego roku.

 

Uchwałę podjęto większością głosów przy 15 głosach za i 3 wstrzymujących się.

 

8. Skargi Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 31 na panią Bogusławę Wiśniewską – Kierownika ABK nr 4 w Lubaniu.

Komisje skargę uznały za niezasadną

Uchwałę podjęto większością głosów– przy 15 głosach za i 3 wstrzymujących się.

 

Ad. 9 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania

 

Pan Henryk Rogacki – zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Budżetu, aby wyraził zgodę na udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na wniosek Komisji dotyczący złożenia informacji z działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy na następnej sesji Rady Miasta.

 

Pan Zenon Piwoni w imieniu Komisji wyraził zgodę.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - mając na uwadze kwotę 24 000 zł zapisaną w punkcie 2 Harmonogramu realizacji MPRPA, Komisja złożyła wniosek o przedstawienie wyczerpującej informacji dotyczącej działania Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy - z podaniem ilości, jakości udzielonych porad, działań podjętych na rzecz rodzin, w których występują zjawiska przemocy oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w Punkcie. Kwalifikacje te są o tyle ważne, ponieważ osoby chcące zasięgnąć telefonicznej porady najpierw łączą się z pracownikiem Urzędu Miasta, który ich zdaniem, nie jest upoważniony do rozmowy. To właśnie te osoby zwróciły się z interwencją do radnej. Zwróciła również uwagę na niewłaściwe zachowanie się pracownicy Urzędu Miasta, która po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji, zadzwoniła do radnej z zapytaniem, „czego wy chcecie?“. Takie zachowanie, już po raz kolejny, jest bulwersujące.

 

Pan Konrad Rowiński – zachowanie takie jest naganne, traktuje to jako uzasadnioną skargę na pracownika, w stosunku, do którego wyciągnięte zostaną konsekwencje służbowe.

 

Ad. 10 Komunikaty

 

W tym punkcie pan Marian Kwolik złożył wszystkim życzenia noworoczne.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XXX sesji Rady Miasta Lubań.

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-03 15:15:26, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-03 15:16:12, Ostatnia zmiana: 2006-11-03 15:16:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3252