Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056932
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja XVII z 30 grudnia obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XVII/17/2003/13

Sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                    godz. zakończenia: 15:00

 

Otwarcia sesji dokonał Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XVII sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

-      Pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,

-      Pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-      Pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-      Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta,

-      przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został Pan Arkadiusz Słowiński.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – zwrócił się z prośbą, by rozpatrzona została autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2003, po wcześniejszym zaopiniowaniu jej, w czasie przerwy, przez Komisję Budżetu RM oraz, by punkt porządku obrad dotyczący przedstawienia projektu budżetu miasta na rok 2004 rozpatrzony został po godzinie 10:30, ponieważ wówczas radnym dostarczony zostanie projekt budżetu.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – uznając za zasadną prośbę Burmistrza zaproponował, by po trzecim punkcie porządku obrad ogłosić przerwę, w czasie, której Komisja Budżetu zapozna się z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2003 a Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej wypracuje stanowisko w sprawie apelu do NFZ.

 

Propozycja została przyjęta.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miasta.

3.     Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

- przerwa do godz. 11.00 –

4.       Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Lubań projektu budżetu miasta Lubań na rok 2004.

5.       Podjęcie uchwał.

6.       Interpelacje, zapytania i wnioski.

7.       Komunikaty.

 

Ad 2. Protokół XVI sesji RM przyjęto został bez uwag

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań obejmujące okres miesiąca grudnia 2003r przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań.

                                

W omawianym okresie:

 

W zakresie spraw organizacyjno – prawnych:

 

Burmistrz wydał 17 zarządzeń m.in. w sprawach:                      

-      przekazania w formie aportu na rzecz LTBS Lubań nieruchomości zabudowanej płożonej w Lubaniu przy ul. Słowackiego 16 ;

-      zmiany budżetu miasta Lubań;

-      podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży;

-      przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urząd Miasta;

-      powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika ARM

oraz przedłożył Radzie Miasta Lubań 6 projektów uchwał.

 

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

 

1.  W ramach prac na obwodach oświetlenia drogowego zakończono rozbudowę obwodu oświetleniowego na ulicy Cichej tj. ułożono 80 mb linii kablowej oraz ustawiono dwa punkty świetlne. Wykonawcą robót był Zakład Usług Inwestycyjno - Remontowych i Pomiarów Elektrycznych – Bogdan Cybertowicz, Lubań ulica Zawidowska 4a. Łączny koszt zadania wyniósł zadania – 4 552,84 zł.

2.  W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego naprawiono następujące punkty świetlne: ulica Spółdzielcza – 1 szt., ulica Spokojna – 1 szt., ulica Jasna – 1 szt., ulica Rybacka – 3 szt., ulica Wrocławska – 2 szt., ulica Podwale – 2 szt., targowisko miejskie- 1 szt., ulica Kwiatowa – 3 szt., ulica Polna – 1 szt., ulica Górnicza 1 szt., ulica Kopernika – 2 szt., ulica Zawidowska - 1 szt., ulica Przemysłowa – 2 szt., ulica Jeleniogórska – 1 szt., ulica Wąska – 3 szt.

3.  Inne działania w ramach utrzymania obwodów oświetlenia drogowego.

Ustalono sprawcę zniszczenia oprawy na Placu 3-go Maja (na wysokości sądu). Ustalono, że sprawca usunie i sfinansuje koszty naprawy w drodze zlecenia Zakładowi Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych w Lubaniu. Wystąpiono do Policji o ustalenie sprawcy zniszczenia słupa i oprawy na ulicy Rybackiej (na wysokości sklepu MATEX).

4.  W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej uzupełniono skradzione kratki deszczowe na ulicach: ulica Torowa – 1 szt., ulicy Włókiennicza – 1 szt., ulicy Słowackiego – 1 szt. Na ulicy Polnej, gdzie udrożniono i oczyszczono dwa przykanaliki deszczowe wraz z kratkami deszczowymi, prace te zostały zlecone w ramach umowy na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

5.  W ramach działań własnej grupy:

­          naprawiono tablicę z nazwą ulic (przy dworcu PKS) ;

­          naprawiono znak kierunkowy – Urząd Miasta zlokalizowany na ulicy Rybackiej.

6.  W ramach realizacji zadania – zimowe utrzymanie dróg miejskich wyłoniono Wykonawcę zimowego utrzymania dróg w sezonie 2003-2004. Akcję zima w obrębie miejskich dróg prowadzi Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu. Koszt zadania – 83 460 złotych za okres: 02.12.2003 – 29.02.2004.

7.  W ramach zadania – utrzymanie czystości ogłoszono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług komunalnych w postaci utrzymania czystości na terenach miejskich oraz wywozu nieczystości z koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta na lata 2004 - 2005. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert ustalone zostało na dzień 05 stycznia 2004.

8.  W ramach zadania – utrzymanie zieleni wszczęto postępowanie o wyłonienie wykonawcy w trybie zapytania o cenę na realizację prac pielęgnacyjnych na drzewostanie miejskim. W ramach zadania przewidywana jest: wycinka drzew, ogławianie drzew, prześwietlanie drzewostanu.

9.  W ramach zadania – utrzymanie szaletu miejskiego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia na utrzymanie szaletu miejskiego w roku 2004. Rokowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji zadania prowadzone są ze Spółdzielnią Usługową „PIAST” z Legnicy, która od dwóch lat realizowała powyższe zamówienie.

10.  Wydano 182 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

 

W zakresie inwestycji i remontów:

 

1.  Roboty związane z bezpieczeństwem ruchu na drogach – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

­        uzupełniono oznakowanie pionowe wszystkich przejść dla pieszych na ulicy Kazimierza Wielkiego oraz wprowadzono oznakowanie „Strefa zamieszkania” na drodze gminnej (droga bez przejazdu) – ulica Bolesława Chrobrego. Prace te wykonano w ramach realizacji części prac zwiększających bezpieczeństwo ruchu, zwłaszcza pieszych, na tych ulicach, a zgłoszonych w interpelacji Radnej Rady Miasta Lubań Pani Małgorzaty Grzesiak. Pozostałe wnioskowane elementy bezpieczeństwa, po dokonania wizji z udziałem przedstawiciela zarządzającego ruchem na drogach gminnych i Policji, sporządzeniu projektu zmiany organizacji ruchu i jego zatwierdzeniu, z uwagi na nieodpowiednie do wykonania robót bitumicznych i malarskich warunki atmosferyczne, mogą być wykonane dopiero w okresie wiosennych roku 2004;

­        z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych w okresie grudnia prowadzone były tylko awaryjne prace związane z prawidłowym oznakowaniem ulic (poprawa uszkodzeń i mocowań oznakowania pionowego i uzupełnienie skradzionych tarcz znaków).

2.  Trwają prace przedprzetargowe na wybór wykonawcy robót związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków. Ustalono osoby wchodzące w skład komisji przetargowej ze strony Urzędu Miasta Lubań. Otwarcie ofert nastąpi 13 stycznia 2004 roku. Przetarg wzbudził duże zainteresowanie oferentów, potencjalnych wykonawców. Rozpoczęcie robót i ich finansowanie nastąpi w I kwartale 2004 roku.

3.  Zakończono prace budowlano-instalacyjne związane z adaptacją pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na kuchnię w Stołówce Szkolnej przy ul. Bankowej w Lubaniu. Dokonano również, w ramach wygospodarowanych środków, niezbędnych zakupów sprzętu i wyposażenia stołówki.

4.  Wydział udziela pomocy innym Wydziałom oraz oświatowym jednostkom budżetowym w zakresie przygotowania i prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych dla Gimnazjum Nr 3 przy ul. Rybackiej w Lubaniu trwają prace komisji przetargowej związane z wyborem wykonawcy robót remontowych kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 30 (ul. Rybacka). Otwarcie ofert nastąpiło 18 grudnia br. Wybrany wykonawca zakończy prace remontowe w terminie do dnia 15 czerwca 2004 roku. Nastąpiła dostawa dźwigu dla niepełnosprawnych, który zostanie zamontowany przy wejściu do budynku gimnazjum. Jego montaż powinien być zakończony w połowie stycznia 2004 roku.

5.  Na podstawie otrzymanego projektu budowlanego na prace rozbiórkowe i otrzymanej decyzji pozwolenia na prowadzenie robót rozbiórkowych zakończono roboty rozbiórkowe komina wolnostojącego z cegły o wysokości ok. 36mb zlokalizowanego przy ul. Słowackiego w Lubaniu. Wywieziono gruz z rozbiórki i uporządkowano teren.

6.  Wydano 2 decyzje na zajęcia pasów drogowych pod wykonanie przyłącza gazowego w chodniku przy ul. K. Wielkiego oraz przyłącza wodociągowego w poboczu przy ul. Głównej, 3 opinii pod przyszłe zajęcia pasów drogowych oraz 3 opinie pod projekty budowlane związane z przyszłym zajęciem pasów drogowych i umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym(w tym 1 dotycząca budowy przez LPWiK Sp.z o.o. w Lubaniu rurociągu przesyłowego wody surowej z ujęcia w Pisarzowicach do Lubania).

7.  W powyższym okresie w pasach drogowych ulic administrowanych przez miasto wystąpiły 3 awarie sieci wodociągowej w ulicach: Prusa, Szkolna i Młynarska usunięte przez LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu.

 

W zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa:

 

1.  Przeprowadzono II przetarg na sprzedaż działek:

-      przy ul. Fabrycznej – Osiedle – termin 11.12.2003

-      przy ul. Mikołaja – termin 11.12.2003

-      przy ul. Wrocławskiej – termin 18.12.2003

Przetargi nie doszły do skutku z uwagi na brak osób chętnych.

2.  W wyniku zaproszenia do negocjacji warunków sprzedaży działek położonych w Lubaniu:

-      ul. Piramowicza – Graniczna – Mikołaja

-      ul. Armii Krajowej

-      ul. Zgorzelecka

-      ul. Wrzosowa

nikt nie złożył oferty.

3.  Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 10 działek pod budowę garaży przy ul. Różanej, w wyniku, którego sprzedano 1 działkę.

4.  Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 11 działek pod budowę garaży przy ul. Fabrycznej Osiedle, w wyniku, którego sprzedano 1 działkę.

5.  Sprzedano w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomość zabudowaną garażem położoną w Lubaniu przy ul. Skalniczej

6.  Przeprowadzono kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 działek pod budowę garaży przy ul. Polnej, w wyniku, którego sprzedano 1 działkę.

7.  Przekazano w użyczenie na rzecz Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 1 nieruchomość przy ul. Mickiewicza 1.

8.  Oddano w użytkowanie wieczyste działki z przeznaczeniem na cele publiczne (wydobycie bazaltu) dla Łużyckich Kopalni Bazaltu, położone w Lubaniu przy ul. Sybiraków.

9.  Wydano 9 decyzji zatwierdzających projekt podziału.

10.  Sprzedano 16 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

11.  Sprzedano 2 lokale użytkowe na rzecz najemców.

12.  Wytypowano do sprzedaży 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy.

13.  Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2/4 (termin przetargu 13 stycznia 2004 roku)

14.  Podpisano akt notarialny dot. wniesienia w formie aportu na rzecz LTBS Sp. z o.o. w Lubaniu nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Słowackiego (po byłej SP 4)

 

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej:

 

1.  W ramach współpracy Urzędu Miasta Lubań z Krajową Agencją Poszanowania Energii 12 grudnia 2003 roku w Lubań gościł autobus energetyczny na ulicy Brackiej.

2.  Podpisana została umowa z NFOŚiGW na dotację w wysokości 200 000 zł otrzymana w ramach konkursu „Nasza Gmina w Europie”.

3.  Firma „ Regioplan” przedstawiła wstępną koncepcję miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów planistycznych.

 

W zakresie promocji miasta, kultury, sportu i rekreacji:

 

­     Zakupiono wyposażenie i komputery do Gminnego Centrum Informacji Zawodowej.

­     Nie rozstrzygnięto konkursu na kierownika Agencji Rozwoju Miasta z uwagi na brak

    kandydatów. Obowiązki kierownika w dalszym ciągu pełni pani Urszula Marzec.

-      Nawiązano kontakty partnerskie pomiędzy Szkołą Muzyczną w Lubaniu i Szkołą Muzyczną w Loebau.

-      Zainteresowanym firmom niemieckim przekazano informacje na temat lubańskich firm metalowych.

-      Spotkanie sylwestrowe Burmistrza z mieszkańcami zaplanowano w noc sylwestrową od godz. 23:00 do godz. 1:15. O godz. 24:00 odbędzie się 10 minutowy pokaz sztucznych ogni.

-      Prezentacja Miasta została zamieszczona na łamach Rzeczpospolitej (dodatek 24.12.2003 rok);

-      Zostały zakończone prace nad miejskim folderem, który ukaże się w terminie do 15 stycznia 2004 roku;

 

Ponadto Burmistrz:

 

-      Przygotował projekt budżetu miasta Lubań na 2004 rok.

-      Ukończył wraz z zespołem składającym się z zastępcy burmistrza, skarbnika i trzech naczelników cykl szkoleń w zakresie Nowoczesnego Zarządzania w Administracji Publicznej organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Efektem tego szkolenia jest opracowany projekt „Opracowanie i wdrożenie systemu komunikacji ze społecznością lokalną”.

-      Uczestniczył w spotkaniach opłatkowych organizowanych przez liczne organizacje, instytucje i jednostki, np. u Sióstr Magdalenek, w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

-      7 grudnia uczestniczył w obchodach święta szkoły Gimnazjum Nr 2 oraz spotkał się z załogą ŁKB z okazji ich święta (Barbórka).

-      10 grudnia uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Kwisa”.

-      11 grudnia uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Jeleniej Górze.

-      15 grudnia brał udział w Gali Bożonarodzeniowej przygotowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

-      17 grudnia uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej PEC Lubań Sp. z o.o.

-      19 grudnia uczestniczył w promocji pierwszego rocznika tresury psów służbowych.

-      20 grudnia uczestniczył w Kompleksie Edukacyjnym w uroczystościach z okazji Dnia Patrona Szkoły.

-      Spotkał się z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu w sprawie łączenia placówek oświatowych.

-      Zastępca Burmistrza pan Henryk Rogacki uczestniczył w spotkaniu z okazji Święta Aresztu Śledczego w Lubaniu.

-      Zastępca Burmistrza Wiesław Wydra uczestniczył w wigilii zorganizowanej przez MOPS dla osób samotnych.

 

Do przedstawionego sprawozdania zapytania zgłosili:

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jaka kwota przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg? Odnosząc się do informacji dotyczącej wyburzenia komina na ulicy Słowackiego stwierdził, że nie jest ona prawdziwa, ponieważ komin jeszcze stoi.

 

Pan Ryszard Piekarski – kiedy odbyło się spotkanie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3?

 

Odpowiedzi udzielili:

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – na zimowe utrzymanie dróg, którym będzie zajmował się ZGiUK, przeznaczona została kwota 84 400 zł. Spotkanie z częścią Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3, która jest przeciwna połączeniu Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1, odbyło się w dniu 2 grudnia.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – komin przy ulicy Słowackiego jest praktycznie rozebrany, pozostała tylko jego podstawa z cegły klinkierowej, której praktycznie nie można rozebrać. W chwili obecnej nie stanowi to już zagrożenia. Ze względów technicznych dokończenie rozbiórki nastąpi w terminie późniejszym.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił przerwę w obradach do godz. 11:00

 

Ad. 4 Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Lubań projektu budżetu miasta Lubań na rok 2004

 

Projekt budżetu miasta na rok 2004 przedstawił Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań.

 

Projekt budżetu podzielony został na kilka części, w skład, których wchodzą:

              I.     Wstęp

            II.     Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Lubań na 2004 rok

         III.     Projekt budżetu na 2004 rok wraz z załącznikami od 1 do 14

         IV.     Informacja o stanie mienia komunalnego

            V.     Część opisowa dochodów budżetu na 2004 rok

         VI.     Część opisowa wydatków budżetu na 2004 rok

       VII.     Część opisowa wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

    VIII.     Wnioski

Przygotowany on został na podstawie następujących aktów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta, uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2003-2007, Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miasta Lubań na 2004 rok.

 

Wszystkie jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miasta Lubań przyjmują następujące wskaźniki ekonomiczne:

-      wzrost wynagrodzeń w 2004 roku o 2,2% w stosunku do 2003 roku,

-      wzrost wydatków rzeczowych w 2004 roku o 2,

Do opracowania projektu budżetu przyjęto następujące wskaźniki ekonomiczne:

-      wzrost wynagrodzeń w 2004 roku o 2,2% w stosunku do 2003 roku,

-      wzrost wydatków rzeczowych w 2004 roku o 2,2% w stosunku do 2003 roku,

-      wzrost stawek podatkowych w 2004 roku o 2,2% w stosunku do 2003 roku,

-      wzrost cen usług komunalnych w 2004 roku o 3,2% w stosunku do 2003 roku,

-      wzrost czynszu mieszkaniowego od 1 marca 2004 roku o 8%

-      wydatki inwestycyjne zaplanowane będą zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. oraz wskaźniki o charakterze informacyjnym:

-      wzrost PKB w 2004 roku wynosi 5%,

-      wskaźnik inflacji w 2004 roku nie powinien przekraczać 2,2%.

 

W związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie pod koniec 2003 roku, zmianie uległy dotychczasowe zasady obliczania subwencji, którą gminy otrzymują z budżetu państwa. Jednocześnie wzrósł udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych z 27,6% do 35,72%, ale przy jednoczesnym pozbawieniu dotacji z budżetu Państwa na dodatki mieszkaniowe i oświetlenie ulic. W związku z tym dochody miasta w roku 2004 zmniejszą się o około 1,2 mln zł. Generalnie budżet miasta na rok 2004 – w stosunku do roku 2003 - wzrośnie po stronie dochodów o 3,6 mln zł, tj. o 12%, natomiast po stronie wydatków o kwotę 6,3 mln zł, tj. o 22 %. W porównaniu do budżetu roku 2003 jest to budżet proinwestycyjny, nastawiony na zakończenie dotychczasowych i rozpoczęcie wielu nowych zadań. Przy planowaniu budżetu przyjęta została zasada, że inwestycje nie mogą obciążać bieżącej działalności, dlatego też zaciągnięte zostaną kredyty, aby jednorazowy wysiłek ekonomiczny był rozłożony na kilka lat. Kredyty te nie zachwieją stabilności finansów miasta.

 

Podstawowe dane o budżecie miasta Lubań na 2004 rok:

1.  Planuje się dochody budżetu w wysokości 33 375 048

2.  Planuje się wydatki budżetu w wysokości 34 871 281

3.  Planuje się deficyt budżetu w wysokości 1 496 233

4.  Planuje się zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości  706 500 zł.

5.  Planuje się zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 104 333 zł

6.  Planuje się dotacje na inwestycje w wysokości:

-          Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa kwota 200 000 zł,

-          Phare CBC kwota 6 280 000 zł,

-          Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kwota 700 000 zł.

7.  Planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1 314 600 zł.

8.  Planuje się spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 652 246 zł

9.  Planuje się wydatki na inwestycje w wysokości 9 799 055 zł, tj. 21,8% wydatków

 

O dotację z budżetu miasta na 2004r. wystąpiło 38 podmiotów, składając 40 wniosków na łączną kwotę 660 836 zł. Z ogólnej liczby wniosków:

-      17 ujęto w załączniku 3b do uchwały budżetowej, przewidując na dotację kwotę w wysokości 117 500 zł,

-      1 przewidziano do realizacji w formie porozumienia międzygminnego i umowę. Jest to wniosek SP ZOZ – działalność Poradni Odwykowej,

-      15 nie zostało uwzględnionych z różnych względów dotyczy zarówno braku określenia wysokości dotacji, bądź dofinansowania tylko i wyłącznie działalności statutowej lub też ze względów formalnych i braku zbieżności z zadaniami gminy.

 

Dochody:

Planuje się dochody budżetu miasta w wysokości 33 375 048 zł z tego:

1.  Dochody z podatków i opłat 6 442 087 zł

2.  Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 6 755 684 zł

3.  Dochody z majątku gminy 1 217 915 zł

4.  Pozostałe dochody własne 536 109 zł

5.  Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 1 904 198 zł

6.  Subwencja ogólna z budżetu państwa 9 038 055 zł

7.  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 301 000 zł

8.  Dotacja Phare CBC 6 280 000 zł

9.  Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 200 000 zł

10.  Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 700 000 zł

 

Wydatki:

Planuje się wydatki budżetu miasta w wysokości 34 871 281 zł z tego:

1.  Wydatki majątkowe 9 799 055 zł z tego:

-      inwestycje 9 599 055 zł

-      udziały w spółkach prawa handlowego 200 000 zł

2.  Wydatki bieżące 25 072 226 zł z tego:

-      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 560 282 zł

-      dotacje 2 116 352 zł z tego:

a)  przedmiotowe dla zakładów budżetowych 828 400 zł

b)  dla instytucji kultury 1 170 452 zł

c)  dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania własne gminy                              117 500 zł

-      wydatki na obsługę długu 652 246 zł

-      pozostałe wydatki 6 743 346 zł

 

Deficyt budżetu miasta Lubań w 2004 roku ustala się na kwotę 1 496 233 zł.

Na spłatę przypadających w 2004 roku rat kredytu, wykupu obligacji gminnych w Banku Ochrony Środowiska oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Banku Zachodnim Oddział Lubań przeznaczona będzie kwota 1 314 600 zł. Planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 706 500 zł oraz zaciągnięcie kredytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 2 104 333 zł.

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2004 roku w kwocie 11 938 233 zł, co będzie stanowiło 35,77% dochodów w roku budżetowym.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 200 000 zł, co stanowi 0,57% wydatków budżetu miasta oraz rezerwę celową w kwocie 220 000 zł, z tego:

-      Małe projekty Unii Europejskiej w kwocie 10 000 zł

-      Programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie 10 000 zł

-      Rezerwa na wydatki inwestycyjne w oświacie w wysokości 200 000 zł w celu pozyskania dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Planuje się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 301 000 zł, w tym na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania własne gminy kwotę 117 500 zł. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, które Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta ustalona została do kwoty 900 000 zł. Wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie to kwota 2 810 833 zł.

Szczegółowo omówione zostały:

1.  Planowane dochody własne w następujących działach:

-      gospodarka mieszkaniowa – 1 217 915 zł ,

-      administracja publiczna – 58 760 zł,

-      dochody od osób fizycznych, osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 13 498 771 zł,

-      różne rozliczenia – 9 166 081 zł, na które składają się: subwencja oświatowa 7 886 777 zł (jest większa niż w 2003 o kwotę 160 534 zł), subwencja wyrównawcza – 85 200 zł, subwencja równoważąca – 1 066 078 zł, dochody od Gmin Olszyna i Siekierczyn – 128 026 zł. W wyniku zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego miasto nie otrzyma w roku 2004 subwencji drogowej w wysokości 1 372 710 zł i subwencji podstawowej w wysokości 1 471 703 zł,

-      pomoc społeczna – 14 088 zł,

-      oświata i wychowanie – 335 235 zł,

-      gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 180 000 zł,

2.  Planowane dochody w zakresie zadań zleconych w wysokości 1 904 198 zł

3.  Wydatki w zakresie zadań własnych – wraz z ich przeznaczeniem, w następujących działach:

-      rolnictwo i łowiectwo – 52 000 zł,

-      transport i łączność – 393 200 zł,

-      gospodarka mieszkaniowa – 1 166 700 zł,

-      administracja publiczna – 3 985 000 zł,

-      bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 394 000 zł,

-      obsługa długu publicznego – 652 246 zł,

-      różne rozliczenia – 420000 zł,

-      oświata i wychowanie – 12 464 427 zł - z tego na utrzymanie: szkół podstawowych – 5 497 200 zł, przedszkoli miejskich – 2 516 000 zł, gimnazjów – 4 042 577 zł,

-      ochrona zdrowia – 301 000 zł.,

-      pomoc społeczna – 2 884 038 zł,

-      gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 398 020 zł z tego na oczyszczalnię ścieków 7 209 000 zł

-      kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 170 452 zł, z tego dla: Muzeum Regionalnego – 143 000 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej – 569 452 zł, Miejskiego Domu Kultury – 458 000 zł

-      kultura fizyczna i sport – 590 000 zł,

4.  Wydatków budżetu miasta w zakresie zadań zleconych – 1 904 198 zł,

5.  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przychody – 174 760 zł, wydatki – 174 400 zł.

 

Szczegółowo omówione zostały również załączniki do budżetu miasta określające:

1.  Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów i rozdziałów oraz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego i spłatą zobowiązań długoterminowych na 2004,

2.  Zestawienie dochodów m. Lubań według źródeł ich powstawania,

3.  Zestawienie wydatków według klasyfikacji budżetowej w poszczególnych działach,

4.  Podział środków dla jednostek oświatowych,

5.  Zestawienie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,

6.  Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

7.  Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych,

8.  Plan przychodów i wydatków funduszu celowego,

9.  Plany finansowe ABK nr 2, 3, 4 Gospodarstw Pomocniczych UM, jednostek budżetowych,

10.  Plan remontów ABK,

11.  Plan zadań inwestycyjnych,

12.  Prognozę długu miasta i jego spłata w latach następnych.

 

W końcowej części swojego wystąpienia Burmistrz przedstawił wnioski wynikające z przedstawionego projektu budżetu. W imieniu własnym i współpracowników zarekomendował projekt budżetu do rozpatrzenia i uchwalenia na następnej sesji Rady Miasta.

 

Projekt budżetu miasta na rok 2004 stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Zenon Piwoni – poinformował, że przedstawiony projekt budżetu rozpatrzony zostanie na posiedzeniach Komisji Budżetu, które odbędą się w dniach 15 i 22 stycznia 2004.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zwrócił się z zapytaniem, czy w załączniku nr 3b do projektu uchwały dotyczącego zestawienia dotacji na rok 2004 i przyznanych w roku 2003 uwzględnione zostały ostatnie dotacje przyznane MKS „Łużyce” (10 000 zł), MUKS „Interfull” (3 000 zł) i Gimnazjum nr 1?

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

1. Zmiany Statutu Miasta Lubań. Opinie wszystkich komisji pozytywne, Uchwałę podjęto jednogłośnie.

2. Zmian w Uchwałach Rady Miasta Lubań. Opinie wszystkich komisji pozytywne, Uchwałę podjęto jednogłośnie.

3. Uchylenia Uchwał Rady Miasta Lubań. Opinie wszystkich komisji pozytywne, Uchwałę podjęto jednogłośnie.

4. Stawek dotacji przedmiotowych dla jednostek podległych Burmistrzowi Miasta Lubań. Opinie wszystkich komisji pozytywne, Uchwałę podjęto większością głosów – 20 za, 1 wstrzymujący się

5. Zmiany budżetu miasta Lubań na 2003. Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Pan Zenon Piwoni – Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z wniesioną autopoprawką i wnioskuje o przyjęcie projektu uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

6. Ustalenia opłaty administracyjnej. Opinie wszystkich komisji pozytywne, Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 6 Interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkował się tak do odpowiedzi, jak i ich braku, na dziewięć zgłoszonych na ostatniej sesji interpelacji, wniosków i zapytań. Otrzymał odpowiedź tylko na trzy z nich. Zwrócił się z zapytaniem, czy otrzyma odpowiedzi na pozostałe zapytania i wnioski. Odnosząc się do odpowiedzi na interpelację dotyczącą sposobu i terminu wdrożenia w Lubaniu realizacji rozporządzenia w sprawie gospodarki materiałami zawierającymi azbest, zwrócił się z zapytaniem, czy przed podpisaniem odpowiedzi Burmistrz ją przeczytał, ponieważ Jego zdaniem odpowiedź ta jest bzdurna. Nie otrzymał odpowiedzi na wniosek skierowany pod adresem Rady Miasta i Burmistrza Miasta Lubań, by wystąpić z oficjalnym pismem do Ministra Zdrowia i NFZ wobec zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców Lubania, do czego prowadzi pozostawienie poza kontraktowaniem niemal wszystkich lekarzy rodzinnych i NZOZ prowadzących działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz na wniosek do Rady Miasta, by przesunięty został w porządku obrad sesji Rady Miasta punkt „Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań” do wcześniejszej części, tj. po sprawozdaniu Burmistrza Miasta Lubań. Odnosząc się do pierwszego z wniosków stwierdził, że problemem ratowania podstawowej opieki zdrowotnej powinna zająć się RM, a nieprzygotowanie stanowiska w tej sprawie, ani przez Radę Miasta, ani przez Komisję Zdrowia jest zlekceważeniem tak ważnego problemu.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – wnioski skierowane pod adresem Rady Miasta będą tematem dzisiejszych obrad. Przygotowane jest przez Komisję Zdrowia stanowisko Rady Miasta w sprawie ratowania podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań - ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Jerzego Zielińskiego stwierdził, że na proste wnioski i zapytania odpowiedzi można udzielić na sesji, co miało miejsce podczas ostatniej sesji, lecz zapytujący był nieobecny. Odnosząc się do udzielonej odpowiedzi na interpelacje dotyczącą realizacji rozporządzenia w sprawie gospodarki materiałami zawierającymi azbest odpowiedział, że czytał ją przed podpisaniem i nie uważa, aby była ona bzdurna. Jeśli jednak radny się z nią nie zgadza, ma możliwość ustosunkować się do niej na piśmie. Odnośnie braku pisemnej odpowiedzi na wniosek dotyczący ratowania podstawowej opieki zdrowotnej (odpowiedź udzielona była ustnie na poprzedniej sesji, podczas której wnioskodawca nie był obecny) insynuacje, że Burmistrz nic w tej sprawie nie robi, nie mają pokrycia, ponieważ Burmistrz wystosował pismo do Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym zwrócił się o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do podpisania umów z lekarzami, choćby na dotychczasowych zasadach oraz jako Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Kwisa” wystosował pismo do Prezesa NFZ apelując o podjęcie działań, które umożliwią NZOZ podpisanie umów z NFZ. Stanowisko w tej sprawie wypracowane zostało również na Konwencie Wójtów i Burmistrzów. Kolejne pismo w tej sprawie wysłane zostanie w dniu jutrzejszym. W chwili obecnej rozwiązanie problemu NFZ nie leży już chyba w gestii Prezesa NFOZ i Ministra Zdrowia, ale chyba w gestii Premiera.

 

Pan Jerzy Zieliński – przedstawione przez Burmistrza pisma są właśnie odpowiedzią na złożony wniosek, wystarczyło tylko ich kopie przesłać wnioskodawcy. Proponuje korzystać z tej możliwości.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – odczytał projekt apelu Rady Miasta, przygotowanego przez Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej Rady Miasta:

 

 

Apel Rady Miasta Lubań

do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

we Wrocławiu

podjęty na XVII sesji Rady Miasta Lubań

w dniu 30 grudnia 2003 roku

 

Rada Miasta Lubań apeluje do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu o podjęcie niezwłocznych negocjacji z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na terenie Lubania, które nie złożyły ofert na świadczenia zdrowotne na 2004 rok.

 

Naszym zdaniem nieprzejednane stanowisko NFZ doprowadzi do braku zabezpieczenia mieszkańcom Lubania podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Mając na uwadze troskę o stan zdrowotności mieszkańców naszego miasta - Rada Miasta Lubań odnosi się z dezaprobatą do dotychczasowych działań w zakresie warunków podpisywania umów między Funduszem a zakładami opieki zdrowotnej.

 

 

Pan Jerzy Zieliński – stwierdził, że zgadza się z wypowiedzią Burmistrza, że rozwiązanie problemu NFZ leży w tej chwili już nie w gestii Prezesa NFZ ani Wojewódzkiego Oddziału NFZ, ale w gestii Premiera. Problem w chwili obecnej polega nie w negocjacjach, ale w sposobie ich prowadzenia. W apelu Rady Miasta winien zostać ujęty zapis o natychmiastowym przymuszeniu NFZ do przedłużenia aktualnych umów kontraktowych, tam gdzie nie ma możliwości innego rozwiązania problemu. Istotnym jest również adresat apelu, którym powinien być Premier, Rząd i wszyscy posłowie Dolnego Śląska.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – odczytał stanowisko szefa Klubu PO Pana Jana Rokity w sprawie NFZ. Odnosząc się do adresata apelu Rady Miasta – czym wyżej zostanie on skierowany tym lepiej. Ważna jest natomiast dobra wola rozwiązania problemu.

 

Pan Jerzy Zieliński – adresatem apelu Rady Miasta uczynić należy Zarząd NFZ z powiadomieniem Premiera, Ministra Zdrowia, Dyrektora DOW NFZ  i wszystkich posłów z Dolnego Śląska oraz zawrzeć w nim dwie propozycje: podjęcia natychmiastowych rokowań dotyczących przedłużenia aktualnych umów kontraktowych np. na kolejny kwartał  lub skorzystanie ze stanowiska szefa Klubu PO, przedstawionego przez BML.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – uwzględniając zgłoszone propozycje i wnioski apel RM skierowany zostanie do Zarządu NFZ wraz z powiadomieniem wymienionych wyżej osób. Zwrócił się z zapytaniem, czy przedstawiona forma apelu jest przez radnych akceptowana i czy jest wola, by apel ten przyjąć?

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania apel podjęto jednogłośnie.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – ustosunkowując się do wniosku pana Jerzego Zielińskiego dotyczącego zmiany porządku obrad sesji, tak, aby punkt „Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań” przesunięty został do wcześniejszej części, stwierdził, że wniosek byłby zasadny wówczas, gdyby wnioski składane były tydzień wcześniej. W innym wypadku obrady sesji będą się przedłużały w czasie, gdyż w punkcie tym na zgłoszone zapytania musiałyby być udzielane również odpowiedzi.

 

Pan Jerzy Zieliński – w pierwszej części obrad, po sprawozdaniu Burmistrza, w punkcie „Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań” byłoby tylko ich składanie, natomiast odpowiedzi udzielane byłyby w końcowej części sesji w punkcie „Udzielanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania”, zwłaszcza w sprawach pilnych, co zmniejszy konieczność udzielania odpowiedzi na piśmie.

 

Pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta – uwaga jest słuszna, ujęta zostanie w następnym porządku obrad sesji.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłoszone zapytanie dotyczyło nieaktualizowania Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Lubań. Ostatnia aktualizacja w katalogu „Zarządzenia BML” jest ze stycznia i lutego 2003, i nie zawiera treści o dokonanych przez Burmistrza umorzeniach.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – z uwagi na fakt, iż nowy właściciel terenu położonego na zapleczu ulicy Tkackiej ustalił nowe, wysokie ceny za dzierżawę wykupionego przez siebie gruntu, zmianie uległa lokalizacja koszy na śmieci, które obecnie zlokalizowane zostały w przejściu pod budynkiem przy ul. Tkackiej. W imieniu mieszkańców budynków nr 4a i 4b ulicy Tkackiej zwrócił się z apelem, o wskazanie Spółdzielni Mieszkaniowej miejsca, na które mogłyby zostać przeniesione kosze na śmieci.

 

Pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta – rzeczywiście sytuacja taka ma miejsce, podjęte zostaną działania, by problem ten rozwiązać. Podobna sytuacja może mieć miejsce, gdy pojawi się nowy właściciel działki przy ul. Ratuszowej – Strażackiej. Problemem docelowej lokalizacji koszy na śmieci, szczególnie w centrum miasta, powinna zająć się Komisja Gospodarki Miejskiej. Publicznie przeprosił mieszkańców budynków 4a i 4b przy ulicy Tkackiej za zaistniałą sytuację.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – problem koszy na śmieci, szczególnie w centrum miasta, należy rozwiązać kompleksowo. Odnośnie zapytania dotyczącego aktualizacji Biuletynu –zostanie to sprawdzone a odpowiedź udzielona zostanie na piśmie.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – odniósł się do braku realizacji wniosku dotyczącego likwidacji postoju „Taxi” przy ulicy Spółdzielczej. Jeśli postój ma tam być, to należy zobowiązać taksówkarzy, by ustawiali swoje samochody prostopadle do chodnika.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – odnośnie zapytania Pana Jerzego Zielińskiego dotyczącego nie dokonania analizy oświadczeń majątkowych radnych do końca października br. odpowiedział, że było to swego rodzaju novum, brak było również opinii Urzędu Skarbowego. Wcześniej radni otrzymali informacje dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych. Odczytał analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Lubań sporządzoną przez Urząd Skarbowy oraz opinię radcy prawnego Urzędu Miasta dotyczącą stwierdzonych nieprawidłowości. Analiza oświadczeń i opinia radcy prawnego stanowią załączniki do protokołu. Analizę oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz opinię radcy prawnego Urzędu Miasta przedstawił Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań. Przedstawił również informację ze spotkania wójtów, burmistrzów i prezydentów, w którym uczestniczył naczelnik Urzędu Skarbowego. Z informacji naczelnika Urzędu Skarbowego wynika, że mając na uwadze, iż był to pierwszy rok składania tego typu oświadczeń majątkowych, nieprawidłowości w nich stwierdzone nie będą miały skutków prawnych. Jednocześnie naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, że w roku przyszłym stwierdzone w oświadczeniach majątkowych nieprawidłowości, o cięższym ciężarze gatunkowym, kierowane będą do kontrolera Izby Skarbowej. Burmistrz Miasta Lubań zadeklarował, że w roku następnym przeprowadzone zostanie szkolenie na temat wypełniania oświadczeń majątkowych.

 

Analiza oświadczeń i opinia radcy prawnego stanowią załączniki do protokołu.

 

Pan Jerzy Zieliński – istota dokonania analizy oświadczeń majątkowych radnych leżała w terminie jej złożenia i miała to być analiza Przewodniczącego Rady Miasta, a nie Urzędu Skarbowego, który takiej analizy dokonuje oddzielnie. Zgłosił sugestię, by znając już uwagi Urzędu Skarbowego, radni dokonali korekty swoich oświadczeń majątkowych i złożyli je osobie upoważnionej.

 

Za zgodą Przewodniczącego Rady Miasta obrady opuściło 2 radnych.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – sprawa jest bardziej skomplikowana, niż przedstawił to Pan Jerzy Zieliński. W ustawie nie ma zapisu, że można składać korekty oświadczeń majątkowych oraz, że przyjmujący oświadczenie może domagać się złożenia takiej korekty. Ważny jest termin. W chwili obecnej chodzi o to, by w przyszłości porównać pierwsze i kolejne oświadczenia, zwracając uwagą na to, by nie było w nich nieprawidłowości.

 

Pan Jerzy Zieliński – właśnie chodzi o to, że pierwsze i kolejne oświadczenia będą porównywane i właśnie, dlatego należy dokonać jego korekty i złożyć ją z aktualną datą.

 

Za zgodą Przewodniczącego Rady Miasta obrady opuścił 1 radny.

 

Ad. 7 Komunikaty

 

Pan Arkadiusz Słowiński – przedstawił informację z posiedzenia Komisji Zdrowia Rady Powiatu, które poświęcone było sytuacji w lubańskiej służbie zdrowia. Z informacji tej wynika, że wygaszanie SP ZOZ będzie trwało do 30 kwietnia 2004, a cała likwidacja przez następne trzy lata. Natomiast kontrakt na rok 2004, w wysokości 8,5 mln zł, podpisała spółka Łużyckie Centrum Medyczne. Powstał POZ w liczbie 150 osób. Zwrócił się z zapytaniem jak będzie wyglądała sytuacja w służbie zdrowia przez najbliższe trzy miesiące mając na uwadze fakt, że SP ZOZ już nie ma, a ŁCM jeszcze nie ma?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubania – zwrócił się z prośba do pana Arkadiusza Słowińskiego o sprecyzowanie pytania na piśmie, które przekazane zostanie Staroście na spotkaniu, które odbędzie się w dniu jutrzejszym.

 

Pan Marian Kwolik do problematyki służby zdrowia powrócimy na początku przyszłego roku. Przewodniczący Rady Miasta złożył radnym życzenia noworoczne oraz odczytał życzenia przesłane przez Związek Miast Polskich.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XVII sesji Rady Miasta Lubań.

 

Sekretarz obrad Arkadiusz Słowiński

 

prot. JMT

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-27 07:37:11, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-27 09:12:07, Ostatnia zmiana: 2006-10-27 09:12:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3401