Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966640
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja IX z 29 kwietnia 2003 obrazek Wersja do druku

Protokół Nr IX /9/2003/5

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 29 kwietnia 2003 roku

 

 

godz.rozpoczęcia:9.30                                                   zakończenia: 14.20

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych , przy  którym  może obradować  i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W IX  sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności ( usprawiedliwiona nieobecność pana Zenona Piwoni ) oraz

-          pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta ,

-          pan Henryk Rogacki  -  Zastępca Burmistrza Miasta,

-          pan Wiesław Wydra  -  Zastępca Burmistrza Miasta,

-          pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta,

-          pan Zdzisław Kuchmistrz – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z. o.o,

-          przedstawiciele  lokalnych mass mediów.

 

Sekretarzem obrad  został pan Stanisław Jastrzębski .

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM  informując radnych , iż  pod  obrady dzisiejszej sesji wniesiony zostanie dodatkowy  projekt uchwały w sprawie określenia trybu wyboru banku wykonującego obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych zgłosił propozycję , by radni w punkcie porządku obrad “uchwały”  wyrazili opinię , czy projekt ten zostanie rozpatrzony  na sesji dzisiejszej czy też na sesji nadzwyczajnej.

Propozycja została zaakceptowana.

 

Porządek obrad:

1)       Otwarcie obrad.

2)       Przyjęcie protokołu VII sesji RM.

3)       Działalność statutowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o .

4)       Sprawozdanie z wykonania uchwał i budżetu miasta za rok 2002.

5)       Opinia Komisji Rewizyjnej RM dotycząca wykonania budżetu miasta za rok 2002.

6)       Absolutorium dla Zarządu Miasta  i Burmistrza Miasta Lubań za rok 2002.

7)       Uchwały.

8)       Interpelacje , zapytania i wnioski.

9)       Komunikaty .

 

pan Jerzy Zieliński – podjęcie  uchwały w sprawie określenia trybu wyboru banku wykonującego obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych jest zasadne i nie ma potrzeby zwoływania sesji nadzwyczajnej w  sprawie jej podjęcia .W związku z tym , że uchwała ta zmienia porządek obrad sesji zaproponował przegłosowanie wniosku o rozszerzenie  porządku obrad dzisiejszej sesji o rozpatrzenie dodatkowego projektu uchwały . 

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady - poddając pod głosowanie  wniosek pana Jerzego Zielińskiego wyjaśnił ,że  w związku z tym , iż projekt tej uchwały  dostarczony został radnym w dniu dzisiejszym - nie chcąc naruszyć kwestii proceduralnej zaproponował,  by ustosunkować się do niego w punkcie 'Uchwały” i wówczas wypowiedzieć się , kiedy zostanie on rozpatrzony .

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek pana Jerzego Zielińskiego dotyczący rozszerzenia porządku obrad sesji o rozpatrzenie dodatkowego projektu uchwały podjęty został jednogłośnie.

 

Ad. 2 .

               Przyjęcie protokołu VII sesji RM.

 

Protokół VII sesji Rady Miasta został przyjęty wraz w wnioskiem zgłoszonym przez

pana Jerzego  Zielińskiego  w sprawie sprostowania protokołu nr VII/7/2003/ 3

z dnia 25 marca  2003r. w kwestiach dotyczących :

-     numerowania stron protokołu,

-     sprostowania zapisu ujętego w sprawozdaniu z pracy Burmistrza dotyczącego wystosowania listu intencyjnego w sprawie przejęcia budynku LO ,

-     skrócenia wypowiedzi pana Jerzego Zielińskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Lubań .

-     braku realizacji wniosku pana Jerzego Zielińskiego w sprawie udostępnienia protokołu RIO,

-     rozdzielnej pisowni wyrazu mass media.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta - ustosunkowując się do wniosków zgłoszonych przez pana Jerzego Zielińskiego stwierdził , że protokół nie jest stenogramem przebiegu obrad  a  naturalnym skrótem wypowiedzi .Dobrym zwyczajem byłoby , by  uwagi do niego wnoszone przekazywane były wcześniej tak , aby zostały one uwzględnione przez Przewodniczącego Rady lub Komisję Prezydialną. W odniesieniu do braku realizacji wniosku dotyczącego udostępnienia protokołu RIO – stwierdził , iż jest to dokument urzędowy , skierowany do Burmistrza i nie ma możliwości jego wypożyczenia . Sposób korzystania z dokumentów urzędowych określa Statut Miasta -  możne on zostać udostępniony  jedynie w Urzędzie .

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – zwrócił się z prośbą o zwięzłe formułowanie wypowiedzi , które będą ujęte w protokole.  

 

Ad. 3 .

     Działalność statutowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o .

 

Informację dotyczącą statutowej działalności PEC Lubań Sp. z o.o przedstawił jej Prezes -

pan Zdzisław Kuchmistrz.

W informacji omówione zostały  podstawowe akty prawne, w oparciu o jakie działa Spółka, która zarejestrowana jest w Krajowym Sądzie Rejestrowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej .

W dalszej części informacji omówione zostały zagadnienia związane z

-     kapitałem zakładowym , który na dzień 31.12.2002 r. wynosi 5.133.500 zł ,

-     działalnością  eksploatacyjną: wykorzystaniem źródeł ciepła , systemem ciepłowniczym,

-     remontami – w roku 2002 Spółka wykonała je  w takim zakresie , który zapewnił bezawaryjną pracę wszystkich urządzeń w źródłach ciepła , na sieci ciepłowniczej oraz węzłach cieplnych,

-     inwestycjami – w roku 2002 wykonana została tylko inwestycja na sieciach cieplnych i w węzłach cieplnych, na którą wydatkowano kwotę 530.000 zł,

-     poczynionymi inwestycjami w 2002 r. związanymi z nowymi przyłączeniami oraz inwestycjami odtworzeniowymi,

-     działalnością finansową Spółki w tym:

§      sytuacją majątkową – majątek trwały powiększył się o wartość przekazanych gruntów,

§      sytuacją finansową – źródłem finansowania aktywów Spółki był kapitał własny – w 68% oraz kapitał obcy w 32 %,

§      dla pokrycia bieżących potrzeb działalności statutowej zaciągnięty został kredyt obrotowy w wysokości 1.200.000 zł.  natomiast na potrzeby inwestycyjne nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek,

§      w 2002 roku spłacane były : pożyczka inwestycyjna w kwocie 240.000 zł oraz kredyt inwestycyjny w kwocie 144.000 zł ,

§      w roku 2002 Spółka  wypracowała zysk na sprzedaży w wartości 138.000 zł ,

§      koszty związane z windykacją należności i utrzymaniem płynności finansowej wpłynęły na  zmniejszenie zysku za rok 2002 w kwocie 374.000 zł.

-     sytuacją dochodową Spółki , wielkość której kształtowały: temperatura zewnętrzna , cena  ciepła – przychody ze sprzedaży wyniosły 6.082.000 z ł. oraz usługi zewnętrzne – ze sprzedaży których przychody wyniosły 229 .000 zł., wypracowany został zyski w kwocie 253 .000 zł,

-     kondycją finansową Spółki ,która ulegnie pogorszeniu w II i III kwartale br i spowodowana będzie min. : zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży ciepła, obowiązkiem zapłaty należnego VAT , utratą części należności od  SP ZOZ ,

-     zagrożeniami dla Spółki , do których zaliczone zostały : pogarszająca się sytuacja odbiorców ciepła, zagrożenie , że nie uzyska  odnowienia kredytu  obrotowego w 2003 , brak zapłaty za ciepło przez SP ZOZ w kwocie 339.828 zł.,

-     zamierzeniami Spółki na najbliższy okres ,do których  należą min.: pozyskiwanie nowych odbiorców ciepła , obniżenie kosztów , poprawa jakości świadczonych usług, modernizacja urządzeń i instalacji energetycznych w źródle , terminowa spłata kredytów, utrzymanie płynności finansowej , sukcesywna wymiana sieci tradycyjnej na sieć cieplną z rur preizolowanych .

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – pytania skierowane pod adresem Prezesa PEC to -  na jakiej zasadzie zbierana jest słoma oraz czy nie ma możliwości sprzedania długów SP ZOZ?

 

Pan Zdzisław Kuchmistrz – słoma zbierana jest własnym sprzętem PEC na polach rolników , z którymi podpisane są umowy roczne lub wieloletnie. W przyszłości zamiarem Spółki jest wydzierżawienie pola. W odniesieniu do sprzedaży wierzytelności SP ZOZ – możliwość taka istnieje , ale w jej przypadku Spółka odzyska jedynie 80% wartości długu i 10% z tytułu odsetek. Najlepszym rozwiązaniem byłoby spłacenie długu w pełnej wysokości przez SP ZOZ lub pomoc w jego spłacie przez organ prowadzący . Skierowane zostało w tej sprawie pismo do Starostwa Powiatowego lecz brak jest na nie odpowiedzi.

 

Ad. 4

    Sprawozdanie z wykonania uchwał i budżetu miasta za rok 2002..

   

Sprawozdanie  z pracy Zarządu i Burmistrza  Miasta ,wykonania uchwał i budżetu miasta za rok 2002 przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta .

Sprawozdanie z pracy Zarządu Miasta Lubań  obejmuje okres od  01.01 do 19.11. 2003r.

W omawianym okresie :

 

Zarząd Miasta odbył 43 posiedzenia , podjął 153 uchwały, przyjął 38 projektów uchwał RM.

Najwięcej uchwał podjętych przez ZM  dotyczyło : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , rozłożenia na raty zaległych czynszów i opłat komunalnych , zmian w budżecie miasta , powoływania  komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, komisji   konkursowych do przeprowadzania konkursów na stanowiska np. dyrektora MDK , PM nr 3, PM nr 5, Gimnazjum nr 2, kierownika MOPS .Uchwały dotyczyły również wnoszenia aportów do spółek miasta .

W omawianym okresie ZM ogłosił łącznie 19 przetargów w tym : 3 przetargi inwestycyjne ,

11 przetargów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego , 4 przetargi na sprzedaż lokali , 1 przetarg na określenie stawki czynszu na lokal użytkowy.

 

Do ważniejszych ustaleń Zarządu należały min.:

 

w zakresie spraw budżetowych :

Zarząd:

-     analizował  informację na temat sytuacji finansowej jednostek i zakładów budżetowych,

-     przyjmował informacje podległych jednostek na temat realizacji uchwały w sprawie wykonywania i przestrzegania zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta,

-     przyjął szczegółową informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze  2002r.,

-     przyjął wytyczne do projektu budżetu miasta na rok 2003,

-     przygotował projekt budżetu miasta na rok 2003.

 

w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

-     skorzystał bądź nie skorzystał z  prawa  pierwokupu

-     wytypował do sprzedaży nieruchomości oraz działki,

-     zapoznał się z propozycją Zarządu Starostwa Powiatowego w sprawie nieodpłatnego przekazania budynku przy Pl.Lompy ( po ZSE).

 

w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

-     dokonywał oceny zadań wykonanych przez kierowników ABK 2,3,4 za poszczególne kwartały 2002r. oraz zapoznał się z informacją finansową na temat kondycji administracji, wyraził negatywną opinię dotyczącą wzrostu opłat cen za ciepło zaproponowaną przez PEC,

-     zapoznał się z informacją Wydziału GKM w sprawie sposobu odpracowania zaległości czynszowych przez najemców lokali komunalnych,

-     uznał nauczycielkę Szkoły Muzycznej oraz nauczycielkę języka angielskiego Gimnazjum nr 3 za osoby niezbędne dla miasta i postanowił umieścić je na liście osób oczekujących na mieszkanie,

-     utworzył grupę pracowników , w ramach robót publicznych, do prac porządkowych i remontowych na terenie miasta.

 

w zakresie gospodarki przestrzennej :

-     przyjął propozycje zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta,wydał opinię do “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siekierczyn”.

 

w zakresie oświaty:

-     zatwierdzał aneksy do projektów organizacyjnych placówek oświatowych,

-     ustalił dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli,

-     ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów Gimnazjum nr 2 , PM nr 3, PM nr 5,

 

w zakresie opieki społecznej, kultury , sportu i rekreacji :

-     powołał pana Leszka Mącznika na dyrektora MDK  na 4 letnią kadencję

-     przyjął regulamin postępowania konkursowego i ustalił termin rozstrzygnięcia konkursu na kierownika MOPS .

 

Ponadto Zarząd jako Zgromadzenie Wspólników Spółek :

-     PEC Lubań Sp. z o.o odbył 7  posiedzeń, podjął 15 uchwał,

-     LPWiK Sp. z o.o odbył 5 posiedzeń, podjął 8 uchwał,

-     ZGiUK Sp z o.o odbył 2 posiedzenia , podjął 5 uchwał,

-     LTBS Sp.z o.o odbył 3 posiedzenia , podjął 8 uchwał

 

Zarząd odbył również spotkania min. ze Starostą Lubańskim w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do utworzenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz spotkał się z Zarządem Stowarzyszenia Telewizyjnego “Studio S” , na którym zapoznał się z aktualnymi problemami finansowymi Stowarzyszenia.

 

Sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta  omawiane były szczegółowo na sesjach Rady Miasta .

 

Uchwały ujęte w przedstawionym radnym pisemnym sprawozdaniu zostały już zrealizowane bądź są w  bieżącej realizacji. Tylko dwie z nich  nie zostały zrealizowane : uchwała nr XLIV/370/2002 w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia komunalnego GM Lubań nieruchomości nie zabudowanych , stanowiących własność Skarbu Państwa – odmowna decyzja Wojewody Dolnośląskiego z powodu nie uregulowania stanu prawnego nieruchomości przez Powiat  oraz uchwała nr XLV/377/2002 w spr. ustalenia stawek za wydzierżawianie  gruntów komunalnych pod obiekty czasowe z przeznaczeniem na cele handlowe , usługowe , rozrywkowe itp. na terenie miasta Lubania , gdyż uchwała zaskarżona została przez Wojewodę do NSA.

 

W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lubań za rok 2002  szczegółowo omówione zostały:

-     dochody miasta – planowane 23.364.284 zł i  przyjęte po zmianach 25.815.600 zł ,

-     wydatki – planowane 25.956.239  i po zmianach 28.290.790 zł,

-     wykonanie dochodów – 24.483.687 zł co stanowi 94,84 % planu,

-     wykonanie wydatków – 27.196.120 zł co stanowi 96,13 % planu,

-     planowany deficyt  budżetowy  miasta – 2.475.190  zł.- wynikał z emisji obligacji komunalnych – 4.200.000 zł, wolnych środków obrotowych z 2001r. - 211.135 zł, oraz spłaty kredytów i pożyczek + 1.935.845 zł,

-     osiągnięty deficyt budżetu – 2.712.433 zł. - wynikł z emisji obligacji komunalnych

 – 4.200.000 zł, wolnych środków obrotowych 2001r. - 211.135 zł  oraz spłaty kredytów i pożyczek + 1.414.832 zł.

-     zadłużenie miasta na koniec 2002- na ogólną kwotę 14.619.908 zł.- do którego zaliczone zostały zgodnie z rozporządzeniem z 2001 roku  długi zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych,     

-     zadłużenie w stosunku do dochodów stanowiło 59,71% - a w opinii RIO łączna kwota długu w relacji do dochodów zrealizowanych  w roku budżetowym stanowiło  54,3% przy dopuszczalnej granicy 60%,

-     zadłużenie miasta na dzień 31.03.2003r. wynosi 46,9%,

-     umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych udzielone osobom prawnym i fizycznym na kwotę 4.311.471 zł ,

-     zaległości podatkowe – wynikające z wszystkich typów podatków na kwotę 2.811.755 zł

-     działania podjęte w celu ustalenia zaległości podatkowych w roku 2002 .

 

Dochody :

 

-     dochody, które nie zostały zrealizowane:

-     w zakresie zadań zleconych na kwotę 990 zł.,

-     w zakresie zadań własnych na kwotę 1.330.923 zł.,

z tytułu min.:

§      sprzedaży mienia komunalnego – wykonano w 77% ,

§      podatku od nieruchomości   od osób prawnych , od osób fizycznych  fizycznych, opłat eksploatacyjnych, podatku od  środków transportowych, podatku dochodowego od osób fizycznych  ( realizowanego przez Urząd Skarbowy), opłaty administracyjnej ,

-     dochody, które zostały zrealizowane ponad plan min.:  z tytułu podatku  od czynności cywilno-prawnych ,podatku dochodowego od osób prawnych , podatku od spadku i darowizn ( realizowanego przez Urząd Skarbowy).

 

Wydatki:

 

-     ważniejsze wydatki - takie jak transport, gospodarka  mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,oświata i wychowanie, administracja publiczna, edukacyjna opieka wychowawcza ,opieka społeczna, przedszkola, inwestycje, kultura.

-     gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

-     Wysokość dotacji podmiotowych  przekazanych MDK, MR , MBP , MOSiR.

 

Gospodarka pozabudżetowa GM Lubań:

 

-     Administracje Budynków Komunalnych nr 2,3,4 – nastąpił  wzrost zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2001 z kwoty 27.490 zł do kwoty 1.078.501 zł.- głównym obciążeniem jest nie spłacony udział w remontach na rzecz wspólnot mieszkaniowych ,

-     Stołówki szkolne -  niedobór środków obrotowych  wyniósł 63.531 zł , w roku 2001 niedobór wyniósł 94.491 zł,

-     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  - nastąpił wzrost  zobowiązań w stosunku do roku 2001 z kwoty 21.785 zł do kwoty 110.089 zł.-  pogorszenie sytuacji finansowej spowodowane zostało zamknięciem kąpieliska “Rajsko Bożkowice”,

-     Agencja Rozwoju Miasta – wzrost zobowiązań w stosunku do roku 2001 z kwoty 18.370 zł do kwoty 30.955 zł . W roku bieżącym planowany jest program ożywienia i zmiany profilu działalności placówki ,

-     Gospodarstwo Pomocnicze UM – “ Hotel Pokoje Gościnne “ - jest to pierwszy rok finansowy tego gospodarstwa gdzie wykazano niedobór środków finansowych – wyniósł on 3.302 zł,

-     Miejski Dom Kultury -  sytuacja finansowa uległa pogorszeniu . Nastąpił wzrost zobowiązań w stosunku do roku 2001 z kwoty 75.173 zł do kwoty 121.432 zł. Podjęto szereg kroków w celu uzdrowienia kondycji finansowej poprzez oszczędności materiałowe i płacowe włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę z dyrektorem jednostki.

 

Mimo licznych  trudności w 2002 roku  poprawia się  sytuacja w zakresie zmniejszania się bezrobocia na terenie miasta i jest to tendencja stała. Uruchomione zostaną dwa nowe zakłady pracy , w których zatrudnienie znajdzie docelowo około 115 osób .

Reasumując – w imieniu własnym jak i członków byłego Zarządu Miasta - stwierdził ,że mimo trudności makro i mikroekonomicznych - związanych z recesją gospodarczą w kraju , wysokim bezrobociem  budżet roku 2002 wykonany został dobrze. Dochody budżetowe nie zostały zrealizowane w niespełna 5 % planu rocznego, natomiast  zrealizowane zostały  wszystkie zadania rzeczowe w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych .

Wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2002.

 

Pan Jerzy Zieliński zgłosił wniosek , by przed dyskusją na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2002 – przedstawiona została opinia RIO .

 

Po 10 – cio minutowej przerwie obrady zostały wznowione .

 

Ad. 5

Opinia Komisji Rewizyjnej RM dotycząca wykonania budżetu miasta za rok 2002.

 

Pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie realizacji budżetu miasta za rok 2002 przedstawił jej przewodniczący  pan Henryk Sławiński .

 

Uchwalony przez Radę Miasta Lubań  budżet na rok 2002 po stronie dochodów wynosił 23.364.284 zł.

Był to budżet niezrównoważony. Istniała przewaga zaplanowanych wydatków nad dochodami wynosząca 2.591.955 zł. Budżet po stronie wydatków wynosił 25.956.239 zł

W ciągu roku budżetowego Rada Miasta dziesięciokrotnie  podejmowała uchwały zmieniające budżet miasta. Ulegał on również zmianom, które wynikały z decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów ,Krajowego Biura Wyborczego oraz uchwał Zarządu Miasta, który posiada upoważnienie od Rady dotyczące przesunięć budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.

 

Ostateczny plan budżetu miasta na rok 2002 wyniósł po stronie :

 

Dochodów

25.815.600 zł.

Wydatków

28.290.790 zł.

 

Ostatecznie przewagę wydatków nad dochodami określa kwota 2.475.190 zł.

 

Faktyczne wykonanie budżetu 2002 roku po stronie wydatków wyniosło kwotę 27.196.120 zł., co stanowi 96,13%  planowanych wydatków.

 

 Dochody osiągnięte w roku ubiegłym stanowiły kwotę 24.483.687 zł.,co stanowi 94,84 %  planowanych dochodów.

 

W roku ubiegłym nie zrealizowano dochodów na ogólną kwotę 1.331.913 zł. , z tego :

zadania własne   na kwotę 1.330.923 zł.,

zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom –   990 zł.

                                    

Dochody ogółem  wykonane zostały w  94,84 %

 

Nie zrealizowano m.in. dochodów :

-     dział 700 rozdział 70005 § 84 na kwotę 346.096 zł – dotyczy to dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego .Plan wynosił 1.500.000 zł . Wykonano 1.153.904 zł , co stanowi 77% planowanego ,

-     dział 756 rozdział 75615 § 031 na kwotę  447.847 zł – dotyczy to  podatku od nieruchomości od osób prawnych, który nie został  zrealizowany z powodu trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw państwowych. Zaległość podatkowa wynosi 1.799.997 zł. ,

-     dział 756 rozdział 75621 § 001 na kwotę 312.438 zł – jest to podatek dochodowy od osób fizycznych ( udziały w podatku  28,7%)  realizowany przez Urzędy  Skarbowe w imieniu Ministra  Finansów,

-     dział 756 rozdział 75601 § 35 na kwotę 53.126 zł są to  niezrealizowane dochody  z tytułu karty podatkowej od osób  fizycznych. Dochody w całości realizuje Urząd Skarbowy w  Lubaniu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 121,336 zł. ,

-     dział 756 rozdział 75618 § 046 na kwotę 73.552 zł. Dochody  z opłaty eksploatacyjnej nie zostały  zrealizowane z powodu upadłości zakładu. Zaległość w opłatach na koniec 2002 roku wynosi 200.046 zł.,

-     dział 854 rozdział 85404 § 083 na kwotę 82.235 zł . Dochody nie zostały zrealizowane z powodu mniejszej ilości dzieci w  przedszkolach – opłaty wnoszą rodzice jako stałą stawkę od jednego dziecka.

 

 Wpływ na dochody miały również dochody wykonane ponad plan :

 

-     dział 756 rozdział 75616 § 50 na kwotę 63.490 zł – są to dochody  z tytułu podatku od

czynności cywilno – prawnych od osób  fizycznych. Dochody wykonano w wyniku egzekucji zaległości za  rok 2001 ,

-     dział 756 rozdział 75621 § 002 na kwotę 79.799 zł – jest to podatek dochodowy od osób prawnych i realizowany jest w całości  przez Urzędy Skarbowe,

-     dział 756 rozdział 75616 § 36 na kwotę 20.731 zł – jest to podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urzędy  Skarbowe.

 

Na niższe wykonanie dochodów budżetu miały również wpływ  umorzenia :

 

w roku 2002  Burmistrz Miasta udzielili osobom  fizycznym i prawnym umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na ogólną   kwotę  4.311.471 zł . W kwocie tej  znaczącą część stanowią umorzone podatki od nieruchomości od osób prawnych  tj. 4.175.255 zł., co stanowi  96,84 % ogólnej  kwoty umorzeń. Nieco ponad 3% umorzeń  dotyczyło należności od osób  fizycznych i od osób nie posiadających osobowości  prawnej z  tytułu podatków i opłat.

Zaległości podatkowe za rok 2002 wynoszą 2.811.755 zł. Nastąpił spadek tych kwot o 59,6% w odniesieniu do roku 2001 (4.717.682 zł). Zaległości te stanowią należności podatkowe od przedsiębiorstw państwowych i osób fizycznych , których  sytuacje finansowe są bardzo trudne.

 

Zadłużenia  miasta  lubań

 

Na koniec roku 2002 miasto Lubań posiadało zadłużenia na ogólną kwotę  14.619.908  zł. z czego :

1)       4.101.154  to kredyty i pożyczki ( kanalizacja Księginek,  Centrum  Utylizacji Odpadów Komunalnych, kanalizacja  Kamiennej Góry,  budynek socjalny na Os. Fabryczna, basen  kryty, Karta Nauczyciela, kotłownia gazowa ,

2)       8.000.000 zł. - to obligacje komunalne ,

3)       104.388 zł. - zobowiązania wymagalne Urzędu Miasta Lubań.

4)       2.414.366 zł – wymagalne zobowiązania podległych jednostek

 

W roku 2002 nastąpił wzrost zadłużenia miasta w porównaniu do roku  2001:

 

Rok

Zadłużenie

2002

14.619.908 zł

2001

13.236.294 zł

2002 / 2001

     + 1.383.614 zł

 

Na wzrost zadłużenia miasta w roku 2002 wpływ miały następujące okoliczności :

 

-          wyemitowanie obligacji komunalnych na kwotę 4.200.000 zł ,

-          spłata kredytów i pożyczek na kwotę 1.414.832 zł,- gdzie planowano spłacić kwotę 1.935.845 zł,

-          nie wykonanie planowanych dochodów w wysokości 5,16% planu rocznego,

-          wzrost zobowiązań wymagalnych Administracji Budynków Komunalnych z kwoty 27.490 zł na kwotę 1.078.501 zł

 

Wydatki

 

Plan wydatków budżetowych na rok 2002 ostatecznie określa kwota w wysokości  28.290.790 zł.  Faktycznie wykonano ją w 96,13 %  tj. w kwocie 27.196.120 zł. z czego :

 

24.954.064 zł – to suma na realizację zadań  własnych gminy

2.242.056 zł – to suma na realizację zadań  zleconych i została wykonana niemal w 100%.

 

Ważniejsze wydatki

 

 Oświata i Wychowanie

 

Plan wydatków na oświatę w budżecie na rok 2002 wynosił 11.312.926 zł

Wykonano go w  kwocie 11.312.222 zł.,co stanowi 99,9 %

Wydatki na oświatę w roku 2002 stanowiły 41,59 % wszystkich wydatków miasta. Realizacja zadań w oświacie powoduje wiele napięć z zakresie płynności finansowej miasta. Mimo nie wykonania dochodów za 2002 rok zrealizowano wszystkie zamierzone wydatki na oświatę i odbyło się to kosztem innych wydatków budżetowych – głównie wydatków inwestycyjnych.

 

 Opieka  Społeczna

 

W roku 2002 nie wykonano wydatków zgodnie z planem w zakresie opieki społecznej – dodatki mieszkaniowe. Nie zrealizowano zadań na ogólną kwotę  215.615 zł,która obciąży budżet roku 2003.

Powodem było nie otrzymanie dotacji celowej od Wojewody w kwocie 347.534 zł.

 

  Inwestycje

 

Plan budżetowy przewidywał wykonanie inwestycji o ogólnej wartości 2.382.495 zł . Ostatecznie koszt realizacji ubiegłorocznych inwestycji wyniósł 1.682.026 zł. i był niższy o 700.469 zł od planowanego.

Z danych zawartych w załączniku nr 3 sprawozdania z wykonania budżetu miasta wynika, że planowane inwestycje w mieście zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym. W zakresie finansowym  kwotę 700.469 zł  zapłacono w pierwszym kwartale 2003 r.

Mimo trudności budżet miasta Lubań na rok 2002 został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków w stopniu zadowalającym. Należy stwierdzić , że trudności makro i mikroekonomiczne związane z recesja gospodarczą regionu , a przede wszystkim miasta , nie przeszkodziły w realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium

Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2002.

 

pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM - odczytał :

1)      Uchwałę nr I/140/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2002 rok wraz z odrębnym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej , przekazanych ustawowo. Skład Orzekający RIO  badając  pod  względem formalno – prawnym sprawozdania budżetowe stanowiące podstawę analizy wykonania budżetu miasta za rok 2002  oraz badając pod względem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2002  - w których  wskazał na nieliczne błędy klasyfikacyjne i kwotowe ujęte w sprawozdaniu z realizacji budżetu- wydał pozytywną opinię o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta za rok 2002.

2)       Uchwałę nr I/141/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2002 rok.Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej RM Lubań  Skład Orzekający RIO stwierdził , że wniosek sformułowany został na podstawie kryteriów związanych z oceną sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2002 i wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2002 rok.

 

 

 

W dyskusji głos zabrali :

 

pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się  do przedstawionych opinii Komisji Rewizyjnej RM

i Składu Orzekającego RIO stwierdził , że ocena wykonania budżetu przez  Komisję Rewizyjną powinna opierać się na analizie sprawozdań statystycznych, materiałów opisowych, wyników całorocznych kontroli Komisji Rewizyjnej – a ta odbyła tylko jedno posiedzenie , by pozytywnie zaopiniować sprawozdanie, wyników kontroli wyspecjalizowanych organów kontroli i organów. Powinna ona w sposób syntetyczny wskazać co i w jakim zakresie zbadano, w jakim stopniu realizowane były dyspozycje Rady. Ocena ta powinna mieć na uwadze wypełnienie kryteriów gospodarności , rzetelności, celowości  oraz odnosić się do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Przedstawiona opinia Komisji Rewizyjnej nie zawiera tych elementów i dlatego jest jej przeciwny. W odniesieniu natomiast do opinii RIO stwierdził , że jest ona kiepska. Wskazuje jedynie nieliczne błędy klasyfikacyjne i kwotowe , trudną sytuację finansową w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych oraz wysoki stan zadłużenia miasta.  Stopień przestrzegania klasyfikacji budżetowej nie może być przyczyną wydania opinii negatywnej. Ocena wydatkowanych środków budżetowych pod  kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady.

Ustosunkowując się do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2002 stwierdził , że pominięto w nim  opłatę targową , nie ma ani słowa o zapłacie inkasa Spółdzielni “Chromex” – a było to ewidentnym złamaniem prawa .Lawinowy wzrost zobowiązań wymagalnych daje podstawę do sformułowania stwierdzenia, że tak były Zarząd Miasta jak i burmistrz utracili kontrolę nad podległymi jednostkami – szczególnie ABK, w których przy malejących należnościach  ich zadłużenie wzrosło z 27.490 zł do 1.078.501 zł. W fatalnej  sytuacji finansowej znajdują się również MDK, MOSiR, ARM. Ogólne zadłużenie miasta wyniosło 14.619.908 zł. Reasumując stwierdził , iż głosował będzie przeciw udzieleniu absolutorium za rok 2002 , gdyż stan finansów  miasta  jest zawiniony przez ludzi, którzy nim kierowali.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – odczytał fragment protokołu kontroli RIO w kwestii dotyczącej wypłacenia  kwoty wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla Spółdzielni “Chromex” : “ Stwierdzono ustalenie przez Zarząd Miasta i wypłacenie kwoty wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla Spółdzielni “Chromex”, w kwocie o 2.861,64 zł wyższej od określonej przez Radę Miasta. Zarząd Miasta w dniu 9 lipca 2001 roku zawarł aneks do porozumienia w sprawie współpracy ze Spółdzielnią “Chromex” , którym wprowadzono z dniem 1 lipca 2001 roku podwyżkę wynagrodzenia za inkaso, do wysokości pokrywającej należny VAT płacony przez Spółdzielnię tj. do wysokości 61% pobranej opłaty targowej , czym naruszył postanowienia art. 19 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych , w myśl którego określenie wynagrodzenia za inkaso należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy”.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – ustosunkowując się do wypowiedzi pana Jerzego Zielińskiego stwierdził , że przedstawiona przez Niego opinia dotycząca wykonania budżetu miasta jest stronnicza i nie uzasadniona merytorycznie. Już same zarzuty pod adresem Komisji Rewizyjnej są bezzasadne. Przedmiotem oceny absolutorium jest ocena wykonania budżetu. Jeśli chodzi o ocenę  RIO – to ona sprawuje kontrolę finansową nad samorządem a Komisja Rewizyjna takiej kontroli nie może przeprowadzić , gdyż nikt nie ma tyle wiedzy z zakresu finansów co RIO. Przeprowadzona kompleksowa  kontrola RIO nie odkryła niczego poza drobiazgami, które są  mało istotne  wobec wykonania budżetu. Gdyby w tym protokole było coś , co wskazywałoby na nadużycia, to w opinii RIO mogłoby być wykorzystane. W UM nie ma nadużyć, które  mogłyby być przyczyną do  nie udzielenia absolutorium.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2002 nie znalazł się zapis dotyczący  inkasa opłaty targowej, z uwagi na fakt , iż miało to miejsce w roku 2001. Niepoważnym jest kwestionowanie opinii Komisji Rewizyjnej jak i opinii RIO. Odnosząc się do utraty  kontroli nad  finansami miasta – wyraził opinię , że są one najlepiej uporządkowane od lat.  W odniesieniu do wzrostu zobowiązań podległych jednostek – szczególnie ABK – nie są to zadłużenia , które powstały w roku 2002 – istnieją one od  lat 90-tych . Wzrost zadłużenia MDK był przyczyną zwolnienia jego dyrektora , który nie potrafił zrealizować programu naprawczego – a to wskazuje na to , że prowadzony był i jest nadzór nad jednostkami podległymi . Nieprawdą jest  zarzut dotyczący braku kontroli nad podległymi jednostkami -prowadzony  monitoring i kontrole przyczyniły się do tego , że placówki oświatowe mają  minimalne zadłużenia , trochę większe MOSiR i MDK. Spowodowane one zostały różnego rodzaju okolicznościami , które będą eliminowane.

Ustosunkowując się do wypowiedzi pana Jerzego Zielińskiego dotyczącej stwierdzenia , że będzie głosował  o nie udzielenie absolutorium stwierdził , że będzie to głosowanie pod względem politycznym a nie merytorycznym , gdyż po pozytywnych opiniach , tak Komisji Rewizyjnej jak i RIO nie ma podstaw do nie udzielenia absolutorium

 

Pan Jerzy Zieliński – pozytywna opinia RIO  dotyczy sprawozdania z wykonania budżetu miasta natomiast ocena celowości i gospodarności  wydatkowanych środków budżetowych należy do wyłącznej właściwości Rady. W odniesieniu do inkasa opłaty targowej stwierdził , iż powinno ono zostać ujęte w sprawozdaniu , gdyż decyzja Zarządu Miasta w tej sprawie podjęta została w roku 2001, ale skutkowała w całym roku 2002.. Czy w przypadku  naruszenia  zasad gospodarki finansowej przez kierowników podległych jednostek skierowane były wnioski do RIO?  Dlaczego nie został udostępniony protokół kontroli RIO?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta –  protokół kontroli RIO nie został utajniony, jest dostępny do wglądu w UM .W protokole tym  RIO nie zaleciła  występowania do Spółdzielni “Chromex”

o zwrot inkasa opłaty targowej. W odniesieniu do naruszenia dyscypliny budżetowej przez kierowników jednostek podległych – nie były kierowane wnioski do RIO  bo nie była  to działalność  zawiniona przez kierowników jednostek . Uwarunkowana była wieloma obiektywnymi zdarzeniami . Po przeprowadzonej kontroli RIO nie uznała tego za przekroczenie kompetencji.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – stwierdził , iż  najłatwiej ocenić byłoby działania BML tylko za dwa miesiące ub. roku  a nie mając wszystkich wiadomości dotyczących działalności Zarządu Miasta w głosowaniu nad absolutorium wstrzyma się od głosu .

 

Pan Arkadiusz Słowiński – nie zgadza się ze stwierdzeniem BML , że wykonanie budżetu za rok 2002 jest dobre. Jeśli jest ono dobre to dlaczego tak dużo wzrosły zadłużenia jednostek podległych – MOSiR  , ARM, MDK , Hotel “Pokoje Gościnne”. Długo odwlekana decyzja o zwolnieniu dyrektora MDK  wskazuje na zbyt duże do niego zaufania burmistrza a to z kolei na brak kontroli nad  kierownikami podległych jednostek.

 

Po zakończeniu dyskusji pan Marian Kwolik- Przewodniczący RM – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu.-

 

Uchwałę podjęto większością głosów – 16 za , 2 przeciwne , 2 wstrzymujące się

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – w imieniu własnym i członków byłego Zarządu Miasta podziękował za udzielenie absolutorium.

 

Ad. 7

             Uchwały.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

1.      Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w  Lubaniu.

      Opinie wszystkich komisji pozytywne.

      Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2.       Powołania Rady Muzeum Regionalnego w Lubaniu.

      Opinie wszystkich komisji pozytywne – z wnioskami:

1)       Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej , Gospodarki Miejskiej i Budżetu – powołania Rady Muzeum w składzie 6- cio osobowym i powołania do jej składu radnego Rady Miasta Lubań pana Arkadiusza Słowińskiego.

Informację dotyczącą działalności Rady Muzeum poprzedniej kadencji złożył jej   Przewodniczący pan Grzegorz Grabarczyk.

W skład powołanej w roku 1998 Rady Muzeum  wchodzili: pan Tadeusz Duma , pan Ryszard Figurski, pan Grzegorz Grabarczyk , pan Adam Kaszta , pan Konrad Smolarczyk.  Do zadań Rady Muzeum należy sprawowanie nadzoru nad Muzeum Regionalnym , zatwierdzanie planu pracy Rady Muzeum , delegowanie jej przedstawiciela do komisji konkursowej, dokonywanie merytorycznej i finansowej oceny Muzeum Regionalnego za kolejne lata. Na podstawie tych ocen Rada Muzeum stwierdziła bardzo duże zaangażowanie pracowników Muzeum w zakresie pozyskiwania nowych eksponatów.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wniosek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej , Gospodarki Miejskiej i Budżetu – powołania Rady Muzeum w składzie 6- cio osobowym i powołania do jej składu radnego Rady Miasta Lubań pana Arkadiusza Słowińskiego.

Wniosek podjęty został jednogłośnie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

W skład Rady Muzeum powołani zostali:

pan Grzegorz Grabarczyk , pan Tadeusz Duma , pan dr Roman Stelmach , pan Krzysztof Strażnik , pan Bogdan Stempkowski , pan Arkadiusz Słowiński.

3.      określenia trybu wyboru banku wykonującego obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.
 

Ad. 8

            Interpelacje , zapytania i wnioski.

 

pan Franciszek Bogdanowicz –  zapytanie dotyczyło  wykorzystania budynku LO – czy zostanie przeniesiona do niego inna szkoła i  Straż Miejska ?

Pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza  – budynek LO jest budynkiem typowo szkolnym i Rada będzie musiała zająć stanowisko dotyczące sposobu jego zagospodarowania poprzez przeniesienie do tego budynku  placówki oświatowej.   W chwili obecnej prowadzone są rozmowy ze Starostwem Powiatowym dotyczące przejęcia  w zamian za Szkołę Muzyczną budynku po ZSE oraz części budynku przy ul. Bankowej ( po byłej Fatmie). Do budynku ZSE  przeniesione zostałyby wszystkie organizacje społeczne oraz MOPS i być może Straż Miejska.

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła wnioski dotyczące:

1.   ujednolicenia słupków  ograniczających chodnik przy ul. Bankowej

2.   aktualizacji strony internetowej UM o  uchwały RM .

pan Henryk Rogacki – Z-ca urmistrza – aktualizacją strony internetowej zajmie się nowy informatyk.

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza -  ulica Bankowa nie jest drogą miejską i nie  jest jeszcze oddana.

Pan Arkadiusz Słowiński -zgłoszone zapytania i wnioski  dotyczyły :

1.   lokalizacji boksu na śmieci przy ul. Tkackiej-Grunwaldzkiej,

2.   czy możliwe jest zamontowanie tablicy ogłoszeniowej na ul. Mickiewicza – Dąbrowskiego w miejsce zdemontowanego słupa ogłoszeniowego?

3.   czy na Pl. Okrzei powstanie , podobnie jak w roku ubiegłym, ogródek  gastronomiczny ?

4.   oznakowania  ważniejszych obiektów znajdujących się w mieście ( strzałki wskazujące położenie)

5.   w związku z obniżką opłat ekologicznych za zrzut ścieków – rozważyć możliwość  obniżenia cen wody.

Pan Ryszard Piekarski – zapytanie dotyczyło możliwości wykupienia  mieszkań w budynku przy ul. Skalniczej przez dotychczasowych najemców.

Pan Franciszek Bogdanowicz – czy będą prowadzone prace remontowe ul. Fabrycznej?

Pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza – w odniesieniu do zapytania dotyczącego ogródka gastronomicznego na Placu Okrzei – również w roku bieżącym na tym terenie będzie zlokalizowany ogródek gastronomiczny. Będzie nim zarządzał jeden właściciel , który zobowiązał się do ustawienia namiotu firmowego. Ogródek będzie czynny do godz. 22.00. W odniesieniu do możliwości wykupu mieszkań przy ul. Skalniczej przez obecnych najemców-rozważyć należy możliwość przekazania budynku dla TBS i rozstrzygnąć prawnie , czy  jednym budynkiem mogą zarządzać wspólnie właściciele prywatni i TBS .

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące:

1.   obniżenia cen wody – obniżka opłat za zrzut ścieków może być wzięta pod  uwagę przy ustalaniu cen wody w roku przyszłym,

2.   oznakowanie ważniejszych obiektów w mieście – uwzględnić należy w budżecie miasta na rok 2004,

3.   ustawienie tablicy ogłoszeniowej na ul. Mickiewicza-Dąbrowskiego – nie ma potrzeby umieszczania w tym miejscu tablicy ogłoszeniowej , gdyż taka tablica znajduje się przy ul. Dąbrowskiego,

4.   remont ul. Fabrycznej – brak jest w budżecie środków finansowych na ten cel . Jedyną możliwością jest przesunięcie w ramach budżetu 30.000 zł na wykonanie dwóch niezbędnych odcinków tej ulicy.

Pan Marian Kwolik – w bieżącym kwartale przedstawiona zostanie propozycja uporządkowania terenów w rejonie ulic Tkackiej – Grunwaldzkiej. Wszystko wskazuje na to, że wydzielona zostanie tam działka pod zabudowę – w związku z tym nie jest przewidziana na tym terenie budowa boksu na śmieci.

Ad. 8

           Komunikaty

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM poinformował o :       

1.   terminie składania oświadczeń majątkowych , który upływa z dniem 30.04.2003 r. 

2.   terminie następnej  Sesji RM , która odbędzie się w dniu 27 maja 2003 r.

3.   terminach posiedzeń komisji RM w tygodniu poprzedzającym sesję RM.

4.   posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej – 08 maja 2003 r. godz. 14.oo

5.   spotkaniu okolicznościowym z okazji Dnia Samorządowca – 23 maja 2003 r.- 

 

Pan Arkadiusz Słowiński – przedstawił informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia , Opieki Społecznej i Socjalnej z Komisją Zdrowia Rady Powiatu.

 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad  IX  sesji Rady Miasta Lubań.

 

Prowadzący obrady                                                                   Marian Kwolik

prot. Joanna M. Temborowska

 

                                                                                                        

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-17 10:42:21, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-17 10:44:52, Ostatnia zmiana: 2006-10-17 10:44:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3471