Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966599
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja V z 28 stycznia 2003 obrazek Wersja do druku

Protokół Nr V/ 5/ 2003/1

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 28 stycznia 2003 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30 zakończenia: 17.30

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych , przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

W V sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz

-        pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta ,

-        Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-        Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-        Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta

-        Beata Siemaszkiewicz – radca prawny UM

-        pan Maciej Gałęski – z-ca dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ”Nysa”

-        pan Tomasz Bernacki – Naczelnik Wydziału OŚiGP UM

-        przedstawiciele lokalnych mediów .

Sekretarzem obrad została pani Grażyna Chromy.

Pan Jerzy Zieliński – w imieniu Obywatelskiego Klubu Radnych – zgłosił wnioski dotyczące:

1)     rozszerzenia porządku obrad V sesji RM o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/99 RM z dnia 23.02.1999r.w sprawie zmiany nazwy ulicy Leśniczówka oraz nadania nowej nazwy na ulicę Sybiraków ,

2)     zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały nr 4 w spr. zmiany Statutu Miasta Lubań – zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu w tej sprawie.

Pan Marian Kwolik zaproponował aby przed rozpatrzeniem wniosku dotyczącego zmiany nazwy ulicy doprowadzić do spotkania Zarządu Związku Sybiraków i inicjatora uchwały wraz z Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej. Proponowany termin spotkania – 05.02.2003r. godz.12.00 pan Jerzy Zieliński stwierdził, że Rada Miasta powinna zdecydować o zmianie nazwy ulicy samodzielnie, gdyż nazwa ulicy Sybiraków pozostaje jako symbol natomiast przywrócenie części ulicy nazwy Leśniczówka będzie zachowaniem tradycji mieszkających tam osób.

Pan Marian Kwolik zaproponował by wniosek OKR rozpatrzyć na następnej sesji po przeprowadzeniu konsultacji.

Pan Zenon Piwoni w imieniu Komisji Budżetu złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań oraz powołanie doraźnej komisji Rady Miasta, która zajmie się opracowaniem projektu Statutu Miasta.

Pan Marian Kwolik wyjaśnił, że wniosek ten zostanie rozpatrzony w punkcie “uchwały”

Porządek obrad przyjęto w następującej kolejności:

1)     Otwarcie obrad.

2)     Przyjęcie protokołu IV sesji RM.

3)     Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubania w okresie międzysesyjnym.

4)     Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miasta.

5)     Zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta.

6)     Uchwały.

7)     Interpelacje , zapytania i wnioski.

8)     Komunikaty.

 

Ad.2

 

Przyjęcie protokołu IV sesji RM.

Protokół IV sesji Rady Miasta został przyjęty.

Pan Jerzy Zieliński złożył wniosek w sprawie sprostowania protokołu nr III/3/2002

z dnia 10 grudnia 2002r. w kwestii dotyczącej usprawiedliwienia nieobecności na sesji.

 

Ad. 3.

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza obejmuje okres od 01.01. do 28.01.2003r.

W omawianym okresie burmistrz w zakresie spraw organizacyjno-prawnych:

O      podpisał 10 zarządzeń m.in. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, powołania Gminnego Zespołu Reagowania, ustalenia wysokości dotacji na 1 dziecko uczęszczające do Przedszkola  Niepublicznego nr 1 w Lubaniu na 2003 rok,

O      rozpoczęły się prace nad Raportem o stanie miasta Lubania za 2002r.,

O      trwają prace budowy nowej strony internetowej Urzędu Miasta Lubań,

O      zlecona została kompleksowa kontrola MDK ,

O      rozpoczynają się konsultacje dotyczące ustalenia nowych sieci szkół – debata w tej sprawie odbędzie się w dniu 12 lutego br. o godz. 11 w budynku Szkoły Muzycznej. Dopiero po debacie , wysłuchaniu wszystkich opinii i wniosków nastąpi zebranie i rozpatrzenie zgłoszonych propozycji i pomysłów . Ewentualnie wybrana koncepcja przedstawiona zostanie w formie projektu uchwały , który musi uzyskać pozytywną opinię Kuratora Oświaty. W przypadku uzyskania opinii pozytywnej ewentualną uchwałę o reorganizacji sieci szkół należałoby podjąć na pół roku przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego – a więc najpóźniej 28 lutego br. . Ważną kwestią są w tej sprawie są ograniczenia czasowe oraz termin zwolnienia obiektu budynku szkolnego przez Liceum Ogólnokształcące.

 

Zostały także szczegółowo omówione sprawy z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, promocji miasta, realizacji budżetu miasta, inwestycji i remontów, gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrali:

pan Arkadiusz Słowiński – poruszył sprawę dostępności do wglądu w sprawozdania z działalności BM – czy sporządzane one są na wzór protokołów posiedzeń Zarządu Miasta?

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – z uwagi na fakt , iż w chwili obecnej nie ma już Zarządu Miasta inaczej wyglądają sprawy organizacyjne. Codziennie odbywają się spotkania z zastępcami oraz skarbnikiem ale nie są sporządzane z nich protokoły. Porównywalnym do protokołów posiedzeń Zarządu jest sprawozdanie z pracy Burmistrza przedstawiane na sesjach. Do wglądu są Zarządzenia Burmistrza dotyczące konkretnych spraw.

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do przedstawionej informacji dotyczącej prowadzonych konsultacji nad raportem o organizacji szkolnictwa w mieście stwierdził ,że raport ten opracowany jest niezdarnie , nie zawiera żadnego waloru analizy ekonomicznej ani dydaktyczno – pedagogicznej , jest to swoistego rodzaju “przesuwanie szaf”. W prowadzonej dyskusji podstawowym pytaniem jest znalezienie odpowiedzi , czy po opuszczeniu budynku przez LO – mając na uwadze jego zły stan techniczny - możliwe będzie natychmiastowe wprowadzenie do niego dzieci. Pośpiech w tej sprawie jest najgorszym doradcą. Odpowiedzieć należy również na pytanie jaki standard edukacyjny dzieciom i mieszkańcom zaoferują władze miasta , kiedy dzieci chodziły będą do klas 24 osobowych. W ciągu najbliższych 4 lat należy skonstruować taką sieć placówek szkolnych , by mogła ona przyjąć większą liczbę dzieci i by odbyło się to bez zwolnień nauczycieli. Stwierdził , że mając na uwadze ograniczenia czasowe, o podjęciu uchwały zadecyduje arytmetyczna większość . Zaapelował do burmistrza , by spośród wszystkich propozycji wskazane zostały dwie , które będą konkretnie uzasadnione pod względem ekonomicznym i edukacyjnym lub o odłożenie projektu , za czym się opowiada . Debatę należy w dalszym ciągu prowadzić ale procesu reorganizacji nie przyspieszać .

Pan Franciszek Bogdanowicz – złożył wniosek w sprawie skierowania pisma do Starosty Lubańskiego w sprawie określenia terminu opuszczenia przez LO budynku przy ul. Mickiewicza. Brak określenia terminu stwarza sytuację patową w zakresie nowej organizacji szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w mieście oraz jest powodem niepokojów wśród rodziców i nauczycieli.

pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – ustosunkowując się do przedmówcy stwierdził , iż w chwili obecnej jesteśmy na etapie debaty i stanu tego nie należy zmieniać. Raport zawierający podstawowe dane dotyczące szkolnictwa uzupełniony zostanie o analizy ekonomiczne zawartych w nim propozycji. Na temat raportu wypowiadają się już dyrektorzy placówek szkolnych wraz z radami pedagogicznymi . Z dyskusji nad raportem, jaka odbyła się na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych wynika , że reorganizacja sieci placówek szkolnych nie może odbyć się kosztem dzieci. W odniesieniu do zagospodarowania budynku po LO – musi on zostać najpierw wyremontowany. Nikt nie kwestionuje również standardów edukacyjnych – zwiększenie liczby uczniów w klasach nastąpiło dwa lata temu ze względów ekonomicznych. Jeśli Kuratorium zaakceptuje pewien model reorganizacyjny uwzględniający aspekt pedagogiczny będzie to wiążące. Wypracowana koncepcja i decyzja musi być zaakceptowana przez większość . Realizacja zmiany sieci szkół może być rozłożona w czasie.

pan Jerzy Zieliński – jak w strukturze Urzędu usytuowany jest Zespół Reagowania ?

Pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza - Gminny Zespół Reagowania będzie działał w momentach klęsk żywiołowych. W okresie spokoju pracowały będą dwa zespoły natomiast w momencie zagrożenia 3 zespoły. Zespół opracuje określone wytyczne , które realizował będzie Burmistrz.

Zespół powołany jest na okres trzech lat. Kwestia jego usytuowania w strukturze Urzędu uwzględniona zostanie przy opracowaniu regulaminu organizacyjnego . Pracami GZR kierował będzie pan Janusz Grodowski – zajmujący się prowadzeniem spraw z zakresu obrony cywilnej.

 

Ad. 4

 

Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miasta na I półrocze 2003 roku.

 

Pozytywne opinie komisji dotyczące projektu uchwały w w/w sprawie przedstawił

pan Marian Kwolik

pan Jerzy Zieliński – stwierdził , iż zaproponowany plan pracy Komisji Mieszkaniowej RM jest zbyt ogólny i nie uwzględnia wspólnej propozycji pracy z Zespołem Opiniodawczym, który będzie powołany przez Burmistrza.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 5

 

Zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2003 roku.

 

Pan Marian Kwolik przedstawił opinie komisji dotyczące tego projektu uchwały wraz z wnioskiem Komisji Gospodarki Miejskiej dotyczącym rozpatrzenia w miesiącu lutym br. tematyki dotyczącej “Działalności statutowej LPWiK Sp. z o.o”

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – poinformował , że LPWiK złożyło wniosek o zatwierdzenie nowych taryf dla zaopatrzenia zbiorowego w wodę i odprowadzania ścieków, które mają obowiązywać od o1 kwietnia 2003 roku. W związku z tym na następnej sesji RM przedstawiony zostanie projekt uchwały w tej sprawie.

Pan Jerzy Zieliński – zgłosił wniosek dotyczący uzupełnienia planu pracy RM w miesiącu lutym o uchwalenie Statutu Miasta.

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – w odniesieniu do wniosku zgłoszonego przez pana Jerzego Zielińskiego – przedstawił propozycję , by temat uchwalenia Statutu Miasta ujęty został w miesiącu marcu br. z uwagi na bardzo napięty plan pracy w lutym br.

Propozycja została zaakceptowana.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski dotyczące ujęcia w planie pracy RM :

1)     w miesiącu lutym br. - informacji n/t statutowej działalności LPWiK Sp. z o.o

2)     w miesiącu marcu br. - uchwalenia Statutu Miasta.

Wnioski przyjęte zostały jednogłośnie.

Uchwałę – wraz z podjętymi wnioskami – podjęto jednogłośnie.

Pan Marian Kwolik – zgłosił propozycję rozpatrzenia projektu uchwały nr 6 dotyczącego wyboru pełnomocnika reprezentującego Gminę Miejską Lubań w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu “Nysa” w związku z przybyciem na sesję pana Macieja Gałęskiego – z-cę dyrektora Biura Euroregionu “Nysa” , który w imieniu dotychczasowego pełnomocnika – pana Michała Turkiewicza – złoży informację z pracy w Euroregionie.

Pan Maciej Gałęski – zapoznał radnych ze strukturą organizacyjną , zakresem działalności oraz współpracą transgraniczną Euregionu “Nysa”.

Przedstawił korzyści jakie odniosło miasto z racji przynależności do Euroregionu w zakresie :

O      pomocy finansowej z Phare CBC “ małe projekty “ - na łączną kwotę 37,800 euro,

O      tzw. dużych projektów” , z których do miasta i okolic trafiło dużo środków inwestycyjnych – w sumie na teren miasta 3.539.000 euro,

O      wspierania projektów “ młodzieżowych “ - w sumie 39.629 zł.

Łącznie bezpośrednie korzyści finansowe w latach 1998-2002 sięgają ponad 14,3 miliona złotych przy składce do Stowarzyszenia w kwocie kilkunastu tysięcy rocznie.

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji głos zabrali :

pan Franciszek Bogdanowicz – czy w ramach przekraczania granicy Euroregion protestował przeciwko nierównemu traktowaniu obywateli w zależności od miejsca zamieszkania ?

Pan Maciej Gałęski – problematyka ta podlegała wystąpieniom i zaskarżeniom do Rzecznika Praw Obywatelskich , Ministra Finansów lecz bez skutku.

Pan Jerzy Zieliński-z czego będzie utrzymywał się będzie – oprócz składek - Euroregion po zakończeniu programu Phare i CBC – czy od 2004 roku istnienie Euregionu nie straci racji bytu?

Pan Maciej Gałęski – projekty w ramach programu “Phare” realizowane będą do roku 2006 – na podstawie budżetu uchwalonego w roku 2002 a projekty w ramach “Crosborden” realizowane będą jeszcze przez trzy lata .W chwili obecnej najważniejszym zadaniem jest opracowanie takich programów finansowych by zainteresowane nimi gminy zdołały im podołać. Przeszkodą są bowiem zbyt duże wkłady własne gmin – około 2 mln zł.

Pan Henryk Sławiński – złożył panu Maciejowi Gałęskiemu podziękowanie za popieranie i promowanie lubańskich wniosków o dofinansowanie składanych do Euroregionu “Nysa”

pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady – odczytał oświadczenia pana Michała Turkiewicza o wyrażeniu zgody na dalsze reprezentowanie GM Lubań w Stowarzyszeniu Euroregionu “Nysa”.

pan Arkadiusz Słowiński – zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady o zobligowanie pana Michała Turkiewicza do częstszego przedstawiania informacji dotyczącej Euroregionu “Nysa”.

pan Marian Kwolik – propozycja zgłoszona przez pana Arkadiusza Słowińskiego ujęta zostanie w planie pracy Rady na II kwartał 2003 roku.

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się projektu uchwały w spr. wyboru pełnomocnika GM Lubań do SGPE “Nysa” stwierdził , iż fakt , że Burmistrz Miasta jest reprezentantem ZG”Kwisa” predysponuje Go do reprezentowania miasta w SGPE “Nysa” a rezygnacja Burmistrza z reprezentowania miasta w Euroregionie “Nysa” nie jest dobrym pomysłem natomiast posłowi większego splendoru i tak nie przyniesie.

W wyniku głosowania uchwałę podjęto większością głosów-

16 za, 2 przeciwne (p. J.Zieliński, p. R.Piekarski) i 3 wstrzymujące się .

 

Ad. 6

 

Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

1.     Zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2.     Zmiany Statutu Miasta Lubań.

 

    Pan Jerzy Zieliński – stwierdził , iż w związku z podjętym wnioskiem dotyczącym

    uchwalenia Statutu Miasta na marcowej sesji RM rozpatrywanie tego projektu

    uchwały jest bezprzedmiotowe.

    Pan Marian Kwolik przedstawił wniosek Komisji Budżetu o nie rozpatrywanie

    projektu uchwały i powołanie komisji doraźnej Rady Miasta ,która wykorzystując

    ten projekt zajmie się opracowaniem projektu Statutu Miasta.

 

    W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek dotyczący nie rozpatrywania

    projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta został przyjęty przy 8 głosach

    za , 6 przeciwnych i 3 wstrzymujących się

 

    pan Marian Kwolik zgłosił propozycję powołania Komisji doraźnej d/s opracowania

    Statutu Miasta w składzie 5 osobowym – wraz z propozycją , by w jej pracach

    uczestniczyła pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny i pani Anna Krawiec –

    Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego UM.

    W wyniku przeprowadzonego głosowania propozycja przyjęta została większością

    głosów – 17 za , 2 wstrzymujące się .

    Do pracy w komisji doraźnej zgłoszeni zostali radni:

    w imieniu OKR przez pana Ryszarda Piekarskiego

1)     pan Jerzy Zieliński

przez pana Mariana Kwolika

2)     pan Stanisław Bąk

3)     pan Krzysztof Cepuchowicz

4)     pan Henryk Sławiński

5)      pan Zenon Piwoni

  Kandydaci wyrazili zgodę na prace w komisji doraźnej.

  W wyniku przeprowadzonego glosowania Komisję doraźną d/s opracowania Statutu

  powołano jednogłośnie.

3.     Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubań.

 

  Pan Marian Kwolik – przedstawił autopoprawkę Burmistrza Miasta dotyczącą

  dodania w § 1 ust 3 o brzmieniu: “3. Przyznaje się dodatek za wieloletnią pracę w

  wysokości 16% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten będzie wzrastał o 1% w

  każdym następnym roku pracy począwszy od dnia 1 kwietnia 2003 r. do 20% po 20

  latach pracy” .

  Pan Konrad Rowiński- Burmistrz- wniesienie tej autopoprawki wynikło z Sygnalizacji

  Wojewody Dolnośląskiego do uchwały RM nr II/8/2002 z dnia 28.11.2002 r. w

  sprawie ustalenia wynagrodzenia dla BML, która podjęta została z nieistotnym

  naruszeniem prawa , nie skutkującym jej nieważnością. Interpretacja przepisów

  prawnych skłania się ku temu by to Rada dokonała sprawdzenia dokumentów

  dotyczących przysługującej BML procentowej wysokości wynagrodzenia za

  wieloletnią pracę.

Pan Jerzy Zieliński – stwierdził , iż sprawa ustalenia procentowej wysokości dodatku za wieloletnia pracę nie wymaga kolegialnego sprawdzenia. Wyjaśnienia natomiast wymaga zmieniona sytuacja pracownicza burmistrza – czy i w jakim stosunku pracy od roku 1990 tj. od czasu wyboru na Zastępcę Burmistrza - pozostaje z Urzędem Skarbowym , którego był pracownikiem - do chwili obecnej. Nie można bowiem łączyć stanowiska burmistrza z zatrudnieniem w administracji rządowej.

Pan Konrad Rowiński – BML – stwierdził , że do chwili obecnej przebywał na urlopie bezpłatnym natomiast po bezpośrednim wyborze na Burmistrza złożył podanie o rozwiązanie stosunku pracy z Urzędem Skarbowym.

W wyniku głosowania uchwałę z autopoprawką podjęto jednogłośnie.

 

4.     Zmiany uchwały nr XXIV/194/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 19.09.2000r. w spr. ustalenia wysokości diet radnych RM Lubania.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5.     Powołania komisji dyscyplinarnej I instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

 

Pan Marian Kwolik zapoznał radnych z wnioskami zgłoszonymi do projektu uchwały przez:

 

Komisję Budżetu , która ze względów technicznych wnioskuje o zawarcie w jednej uchwale projektów uchwał nr 8 i 9 gdyż regulują je te same przepisy prawne ,

Pana Jerzego Zielińskiego dotyczącego nie powoływania w skład komisji

dyscyplinarnej I instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez  mianowanych pracowników samorządowych pana Franciszka Miękosia . W Jego miejsce proponuje powołać innego pracownika powołanego .

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do projektu uchwały stwierdził , że zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi powoływania komisji dyscyplinarnych w ich skład wchodzić mogą również pracownicy powoływani- np. kierownik USC ,skarbnik miasta. W uchwale nie rozważono również kwestii wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego , który musi być pracownikiem mianowanym. Stwierdził , że nie ma zasadności szybkiego podejmowania tej uchwały , gdyż poprzednia komisja I instancji działa do czasu powołania nowej . Pośpiech przy podejmowaniu tej uchwały nie jest wskazany - zastanowić się należy tak nad składem komisji I instancji jak i wyznaczeniem rzecznika dyscyplinarnego.

Pan Konrad Rowiński – BML – wniosek dotyczący nie powoływania pana Miękosia do składu komisji dyscyplinarnej I instancji był rozpatrywany- nie ma jednak w stosunku do tego pracownika żadnego wyroku skazującego. W odniesieniu do kwestii powołania do składu komisji kierownika USC istnieje pewna sprzeczność , gdyż kierownik USC ma umowę o pracę i jest powołana na to stanowisko uchwałą RM. Wątpliwości te zostaną wyjaśnione. W odniesieniu do wniosku dotyczącego zawarcia w jednej uchwale projektów uchwał nr 8 i 9 – podjęcie dwóch uchwał będzie czytelniejsze a jedna podstawa prawna nie przesądza o tym , że powołanie dwóch odrębnych komisji zawarte musi być w jednej uchwale. Z uwagi na fakt , iż w chwili obecnej nie toczy się żadne postępowanie dyscyplinarne nie ma konieczności powołania tej komisji.

Pan Jerzy Zieliński – z uwagi na fakt , że istnieje możliwość powołania wspólnej komisji dyscyplinarnej I instancji dla Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Lubań wypowiedział się nad jej rozważeniem i przeprowadzeniem w tej sprawie rozmowy z Wójtem Gminy Lubań.

Pan Marian Kwolik – zgłosił wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I instancji .

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został podjęty przy 15 głosach za,  1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się.

 

6.     Powołania komisji dyscyplinarnej II instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Do składu komisji dyscyplinarnej II instancji zgłoszeni zostali radni:

w imieniu OKR przez pana Jerzego Zielińskiego

1)     pan Franciszek Bogdanowicz

przez pana Mariana Kwolika

2)     pan Stanisław Bąk

3)     pan Krzysztof Cepuchowicz

4)     pani Grażyna Chromy

5)     pan Gerard Kempiński

pan Marian Kwolik – poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zawarcia w jednej uchwale projektów uchwał nr 8 i 9 .

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony przy 14 głosach przeciwnych , 3 za i 2 wstrzymujących się.

Uchwałę podjęto większością głosów – 16 za , 3 wstrzymujące się.

 

7.     Zmiany uchwały nr L/367/97 RM w Lubaniu z dnia 16.12.1997r. w spr. utworzenia jednostki budżetowej Straż Miejska i innych uchwał Rady Miasta Lubań.

Pan Jerzy Zieliński -zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego z czego wyciągane są wnioski , że klauzula zawarta w art. 99 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta , burmistrza , prezydenta nakazuje prostowanie wszystkich uchwał rady?

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – obowiązująca ustawa o dostępie do informacji publicznej nakazuje umieszczanie na stronie internetowej wszelkich informacji dotyczących spraw publicznych w tym także uchwał rady. W przypadku nie dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawnych uchwały te byłyby zamieszczone na stronie internetowej w brzmieniu nieaktualnym , gdyż nie we wszystkich uchwałach jest to tylko zastąpienie wyrazów Zarząd Miasta na Burmistrz Miasta.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz - w chwili obecnej trwa porządkowanie aktów prawnych stanowiących prawo miejscowe , wybierane są uchwały istotne oraz te , które są podjęte a nie realizowane – takim przykładem jest uchwała w sprawie wydawania Biuletynu Biura Rady.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 17 za , 1 wstrzymującym się

 

 

8.     Zmiany uchwały nr X/66/95 RM w Lubaniu z dnia 22 stycznia 1995r. w spr. utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego.

Uchwałę podjęto większością głosów – 17 za , 2 wstrzymujące się.

9.     Zmiany Uchwały nr XIV/115/99 RM w Lubaniu z dnia 30.11.1999r. w spr. utworzenia jednostki budżetowej – Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu oraz niektórych innych uchwał Rady Miasta Lubań.

Uchwałę podjęto większością głosów – 18 za ,1 wstrzymujący się.

 

10.       Zmiany uchwały nr XXIV/196/2000 RM w Lubaniu z dnia 19.09.2000r. w spr. przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania nauczycielom składników wynagrodzenia.

Pan Marian Kwolik – przedstawił wniosek Komisji Budżetu dotyczący odłożenia projektu uchwały do czasu opracowania jednolitego projektu uchwały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w spr. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego .....,które weszło w życie z mocą obowiązującą od m-ca stycznia 2003 roku .

pan Jerzy Zieliński – wnioskuje o odłożenie projektów uchwał nr 13 i 14 do czasu opublikowania rozporządzenia MENiS . Ostatecznym terminem dla gmin w sprawie podjęcia tych uchwał jest 31.03.03r. ,który to termin obliguje gminy do wyrównania wynagrodzeń nauczycielom.

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie wniosek dotyczący odłożenia projektów uchwał nr 13 i 14 do czasu opublikowania rozporządzenia MENiS.

Wniosek został podjęty przy 18 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

11.       Zmiany uchwały nr XXXI/262/2001 RM w Lubaniu z dnia 18.04.2001r. w spr. zmiany uchwały nr XXIV/196/2000 RM w Lubaniu z dnia 19.09.2000r. w spr. przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania nauczycielom składników wynagrodzenia.

Projekt uchwały został odłożony zgodnie z podjętym wnioskiem.

 

12.       Zmiany uchwały nr XXX/256/2001 RM Lubania z dnia 27 marca 2001r. w spr. szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

13.       Zmiany uchwały nr XL/347/2001 RM Lubania z dnia 27.11.2001r. w spr. zmiany uchwały nr XXX/256/2001 w spr. szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

14.       Stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta Lubań przy zatrudnianiu dyrektorów miejskich instytucji kultury i sportu.

Pan Marian Kwolik przedstawił wniosek Komisji Budżetu o dokonanie poprawek w projekcie uchwały dotyczących :

-        rozdzielenia w nim sfery kultury i sportu – zgodnie ze zmienioną ustawą o działalności kulturalnej , która nie dopuszcza możliwości zawierania umowy o pracę z dyrektorami jednostek kultury ( Miejski Dom Kultury)

-        wykreślenia z § 1 pkt 1 wyrazu “ powinno “ poprzedzać postępowanie konkursowe

pan Konrad Rowiński- Burmistrz- ustosunkowując się do wniosku Komisji Budżetu stwierdził, że zaproponowana treść projektu uchwały przystaje do obowiązującego prawa i nie ma tu wewnętrznej sprzeczności. Celem było określenie czy konkurs na stanowisko dyrektora ma się odbyć czy też nie. Natomiast w § 1 pkt 1 powinien pozostać wyraz “powinno” .

pan Jerzy Zieliński – mając na uwadze fakt , że to rada określa kierunki działania burmistrza przy zatrudnianiu dyrektorów miejskich instytucji kultury i sportu zasadnym jest by zostały one w uchwale określone jasno i konkretnie a nie pozostawiały alternatywy wyboru – dlatego a uchwały należy wykreślić wyraz “powinno”. W odniesieniu do sprecyzowania sposobu zatrudnienia dyrektora placówki kulturalnej w uchwale można zawrzeć zapis dotyczący zatrudnienia dyrektora placówki kulturalnej na czas określony.

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny-po zmianach kodeksu pracy o sposobie zatrudnienia rozstrzyga ustawa.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – zgłosił wniosek dotyczący zmiany zapisu § 1 ust.2, który określi ,że dyrektor wyłoniony w drodze konkursu zatrudniony będzie na okres 4 lat.

Pan Jerzy Zieliński – przyjmując wniosek dotyczący zmiany zapisu ust. 2 § 1 rozstrzygnąć należy zapis ust. 1 § 1 dotyczący wykreślenia z niego wyrazu “powinno”.

Pan Marian Kwolik – poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wykreślenia z § 1 pkt 1 wyrazu “ powinno “ .

Wniosek został podjęty większością głosów – 13 za , 2 przeciwne , 4 wstrzymujące się.

Uchwałę wraz z poprawkami dotyczącymi zmiany zapisu ust. 1 i 2 § 1 podjęto większością głosów – 18 za , 1 wstrzymujący się.

 

15.       Zmiany uchwały nr XXXVIII/265/96 RM w Lubaniu z dnia 30.12.1996r. w spr. wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu świadczeń na ekonomiczne usamodzielnienie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

16.       Zmiany uchwały nr XLIV/372/2002 RM Lubania z dnia 26.03.2002r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjów na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

Uchwałę podjęto większością głosów – 17 za , 2 wstrzymujące się.

 

17.       Zmiany uchwały nr XXIV/202/2000 RM w Lubaniu z dnia 19.09.2000 roku w spr. nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu.

Pan Marian Kwolik przedstawił autopoprawkę BML dotyczącą brzmienia § 2 ust. 3 , który otrzyma brzmienie :

“3. Jeżeli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązań pieniężnych dla jej skuteczności konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego”

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto większością głosów 18 za , 1 wstrzymujący się.

 

18.       Zmiany uchwały nr XXIV/201/2000 RM w Lubaniu z dnia 19.09.2000 roku w spr nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

Pan Marian Kwolik przedstawił autopoprawkę BML dotyczącą brzmienia § 2 ust. 7 , który otrzyma brzmienie :

“3. Jeżeli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązań pieniężnych dla jej skuteczności konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego”

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie.

 

19.       Upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Do wniosku Komisji Budżetu dotyczącego sprawdzenia i podanie właściwej podstawy prawnej zawartej w § 1 pkt 1 dotyczącej ustawy o pomocy społecznej gdyż są one rozbieżne w Uchwale RM Nr LVI/417/98 ( z 17.12.1990r.) i w proponowanym projekcie uchwały ( 27.11.1990) ustosunkowała się pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny. Mylnie podana podstawa prawna ustawy o pomocy społecznej zawarta była w uchwale, która jest uchylana.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

20.       Określenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Jednogłośnie przyjęty został wniosek Komisji Budżetu dotyczący wprowadzenia prawidłowej numeracji w § 2 punkcie 1 podpunkty od nr 1 do 9 oraz dokonanie zmiany numeru podpunktu z “8” na “9” w punkcie 2 § 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

21.       w sprawie dostosowania uchwał RM Lubań do obowiązującego prawa.

Zapytanie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej i Komisji Budżetu dotyczące przyczyny nie zawarcia w projekcie uchwały również zmiany uchwały w sprawie nawiązania współpracy z miastem Skjern w Danii przedstawił pan Marian Kwolik.

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – być może jest to uchwała podjęta w I kadencji Rady, do której przy porządkowaniu aktów prawnych jeszcze nie dotarliśmy.

Pan Jerzy Zieliński – stwierdził , iż podjęcie tej uchwały nie ma sensu i niczemu nie służy –  w dalszym ciągu uchwały w niej wymienione są ważne i będą funkcjonować bez potrzeby ich zmieniania ponieważ są to uchwały wewnętrzne. Inaczej jest w przypadku uchwał wychodzących na zewnątrz - w tym przypadku głosował za ich podjęciem. W podjętych uchwałach porządkowych należało dopisać paragraf zobowiązujący BML do opracowania jednolitych tekstów uchwał.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto większością głosów -

16 za , 1 przeciw (p. J. Zieliński) 2 wstrzymujące się

 

22.       zmiany uchwały nr XXXI/266/2001 RM Lubania z dnia 18.04.2001 r. w spr. Nabycia na rzecz GM Lubań nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu od Polskich Kolei Państwowych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

23.       Zmiany uchwały nr XXXII/278/2001 RM Lubania z dnia 29.05.2001r. w spr. nabycia na rzecz GM Lubań nieruchomości nie zabudowanych położonych w Lubaniu od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o w Lubaniu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

24.       Zmiany uchwały nr XLIV/370/2002 RM Lubania z dnia 26.03.2002 r. w spr. nieodpłatnego przejęcia w skład mienia komunalnego GM Lubań nieruchomości nie zabudowanych , stanowiących własność Skarbu Państwa.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

25.       Zmiany uchwały nr XXIII/188/2000 RM w Lubaniu z dnia 14.07.2000 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo-mieszkaniowego położonego w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

26.       Zmiany uchwały nr XLIII/369/2002 RM Lubania z dnia 26.02.2002r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego położonego przy ul. Głównej w Lubaniu.

Uchwałę podjęto większością głosów – 18 za , 1 wstrzymujący się.

 

27.       Zmiany uchwały nr XIV/114/99 RM w Lubaniu z dnia 30.11.1999r. w spr. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubania.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

28.       Zmiany uchwały nr XLV/328/97 RM w Lubaniu z dnia 30.06.1997 r. w spr. uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

29.       Zmiany uchwały nr XXXV/198/92 RM w Lubaniu z dnia 02.07.1992 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Starego Miasta Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

30.       Zmiany uchwały nr VI/41/94 RM w Lubaniu z dnia 29.11.1994 r. w spr. uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

31.       Zmiany uchwały nr V/14/88 Miejskiej Rady Narodowej w Lubaniu z dnia 15.12.1988r. w spr. zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

32.       Uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wątpliwości co do zagospodarowania terenu przy ul. Różanej – Wyspowej . Z analizy wynika , że w związku z planowaną na tym terenie budową garaży należy podnieść teren co może spowodować zagrożenie powodziowe dla terenu znajdującego się po prawej stronie rzeki Kwisy. Zgłosił zapytanie, kto poniesie koszty podniesienia terenu.

Pan Tomasz Bernacki – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu z wykonanej ekspertyzy wodnoprawnej w zakresie możliwości i warunków zabudowy działki położonej nad Kwisą , która zatwierdzona została przez administratora rzeki wynika , że najkorzystniejszym wariantem zabezpieczenia terenu przed wodami powodziowymi , na którym powstaną garaże jest podwyższenie istniejącego terenu z częściowym obniżeniem lewego brzegu rzeki Kwisy. Wpływ na poprawę stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kwisy miałaby przebudowa mostu na rzece Kwisie w ciągu ul. Różanej.

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza – ustosunkowując się do zapytania dotyczącego poniesienia kosztów podniesienia terenu stwierdził , że po określeniu rzędnych posadowienia garaży zapisane one zostaną w warunkach zabudowy.

Pan Jerzy Zieliński – ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wynika , że teren przeznaczony na budowę garaży znajduje się w 3% obszarze miasta, które zagrożone jest powodzią. Istota rzeczy polega na budowie 50 garaży na terenie zalewowym a w związku z tym zwiększeniem się obciążenia terenu. Nacisk ten powodował będzie podniesienie się wód gruntowych. Wypowiedział się przeciwko budowie garaży na tym terenie. Wystąpił z zapytaniem , czy przy zagospodarowywaniu tego terenu uwzględniona została droga konieczna od strony rzeki Kwisy?.

Pan Tomasz Bernacki Naczelnik Wydziału OŚiGP – od strony południowej wydzielona jest droga konieczna , która na odcinku od ul. Różanej do Wyspowej ma być drogą ogólnodostępną.

Uchwałę podjęto większością głosów – 16 za , 2 przeciwne (p. J. Zieliński , p. R. Piekarski) i 1 wstrzymujący się.

 

 

33.       Opłaty za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Wnioski dotyczące projektu uchwały , które zgłoszone zostały przez komisje RM , przedstawił pan Marian Kwolik.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej uznała za zasadne wnioski zgłoszone przez pana Henryka Sławińskiego dotyczące :

§ 5 pkt 2 ppkt b – w przypadku posiadania przez rodziców lub opiekunów dziecka do lat 4 nowego dowodu osobistego , w którym dzieci nie są wpisane – opierać się na ustnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów . Oświadczenie może być sprawdzone w Wydziale Spraw Obywatelskich UM

dopisania w § 6 pkt 1 ppkt “c” - “ osoby utrzymujące się z renty socjalnej “

Komisja Budżetu wnioskuje o wykreślenie z § 6 pkt 2 ppkt “d” pierwszej części zdania : “ dowód osobisty z dokonanym wpisem o posiadaniu uprawnień przysługujących  kombatantom” .

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił propozycję rozważenia możliwości wykreślenia z § 6 pkt 2 ustępu “a” dotyczącego obowiązku posiadania przez uczniów szkół legitymacji szkolnej , która uprawnia do ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Pan Henryk Rogacki – Z-ca BML – zgłosił autopoprawkę BML dotyczącą wykreślenia z § 6 pkt 2 ustępu “b” wyrazów “ rodziców , opiekunów”. Ustosunkowując się do propozycji wykreślenia z § 6 pkt 2 ustępu “a” dotyczącego obowiązku posiadania przez uczniów szkół legitymacji szkolnej , która uprawnia do ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej stwierdził iż zapis ten powinien pozostać.

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – poddał pod głosowanie wnioski dotyczące:

wykreślenie z § 6 pkt 2 ppkt “d” pierwszej części zdania :“ dowód osobisty z dokonanym wpisem o posiadaniu uprawnień przysługujących kombatantom”

wykreślenia z § 6pkt 2 ustępu “b” wyrazów “ rodziców , opiekunów”.

Wnioski przyjęte zostały jednogłośnie.

Uchwałę wraz z wnioskami podjęto większością głosów – 18 za, 1 wstrzymujący się.

 

34.       Ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

Uchwałę podjęto większością głosów – 18 za , 1 wstrzymujący się.

 

35.       Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do projektu uchwały wskazał na brak korelacji między działaniem Komisji Mieszkaniowej i Zespołu Opiniodawczego, który ma stanowić element kontroli społecznej. Zgłosił zapytania dotyczące sformułowania zapisów:

§ 3 pkt 3 – co oznacza oddalenie o 50 km od Lubania pobliskiej miejscowości,

§ 4 pkt 2 -okres zamieszkania na terenie miasta przez 5 lat,

§ 5 pkt 3 – czy jego przyjęcie spowoduje zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

§ 9 – brak jest wzoru wniosku stanowiącego załącznik do uchwały,

§ 10 – proponowany zapis może uznany zostać jako praca komisji Rady , w pracach której uczestniczyć będą członkowie spoza rady. Czy nie lepiej jest metodą faktów doprowadzić do tego by Komisja Mieszkaniowa i Zespól Opiniodawczy ze sobą pracowały.

§ 13 pkt 2 – zdefiniowania typów mieszkań,ile prowadzonych jest rejestrów,

§ 14 pkt 1 – wykreślenia wyrazu “ pozytywnej” – powinna to być tylko opinia,

§ 14 pkt 3 – należy go wykreślić gdyż jest on powtórzeniem pkt 1,

§ 16 pkt 4 ust. 1 i 2 – czy rozstrzyganie sporów ma również zastosowanie do lokali innych niż komunalne,

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – ustosunkowując się do zgłoszonych zapytań i sugestii stwierdził , że brak kompatybilności pomiędzy Komisją Mieszkaniową a Zespołem Opiniodawczym , który pełnił będzie kontrolę czynnika społecznego jest celowe , gdyż Zespół ten opiniował będzie określone sprawy natomiast Komisja Mieszkaniowa działała będzie na zupełnie innych zasadach – jako komisja Rady. W odniesieniu do zapytań dotyczących określenia pobliskiej miejscowości oraz okresu zamieszkania na terenie miasta – określenia te mają na celu utrudnienie w staraniu się o mieszkania osobom z zewnątrz z uwagi na znikomą liczbę mieszkań. Rozstrzyganie sporów zawartych w § 16 ust. 3 dotyczą wyłącznie mieszkań komunalnych. Sensem zapisu § 14 ust. 1 dotyczącego wydania pozytywnej opinii przez Zespół Opiniodawczy jest to , by była ona wiążąca dla Burmistrza .

pan Mieczysław Iwanow – stwierdził ,iż przy braku lokali mieszkalnych w mieście , konieczności weryfikacji list osób oczekujących na mieszkania , powołanie Zespołu Opiniodawczego , który pełnił będzie rolę czynnika kontroli społecznej jest potrzebne i wskazane.

Pan Franciszek Bogdanowicz – czy osobom powołanym przez Burmistrza w skład Zespołu Opiniodawczego przysługują diety ?

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Opiniodawczego osób nie będących radnymi są płatne.

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił propozycję powołania w skład tego zespołu osoby bezrobotnej.

Pan Mieczysław Iwanow- do składu Zespołu Opiniodawczego zaproponowane zostały już osoby , które uczestniczyły w pracach poprzedniej Komisji Mieszkaniowej i posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie spraw mieszkaniowych – pani Bogusława Żybort , pan Tadeusz Wilbik oraz pracownik Zakładu Karnego.

Pan Ryszard Piekarski – zapytanie dotyczyło zapisu § 5 ust. 2- na jakiej podstawie określany jest okres zawarcia umowy na najem lokalu socjalnego na 2 lata i czy okres ten jest przestrzegany ?

Pan Henryk Rogacki – Z-ca BML – okres zawierania umów na lokal socjalny określa ustawa . W przypadku zaistnienia konieczności umowa ta jest jednak przedłużana ze względu na brak mieszkań.

pan Jerzy Zieliński – stwierdził , iż nie jest zadowolony z odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania ,gdyż nie uzyskał odpowiedzi na pytania dotyczące typów prowadzonych rejestrów oraz określenia typów mieszkań. Stwierdził , że problematycznym wydaje się to , by paragrafy zawarte w projekcie uchwały mówiące o współgłosowaniu członków Komisji Mieszkaniowej i Zespołu Opiniodawczego zostały przyjęte przez Wojewodę , gdyż nie dopuszcza tego ustawodawca. Opinia wydana przez Zespół Opiniodawczy nie powinna być dla Burmistrza wiążąca , gdyż to Burmistrz wydaje decyzje administracyjne.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – stwierdził , iż prawo ma swoje zawiłości i bronić należy swoich tez. W odniesieniu do udziału w pracach Komisji Mieszkaniowej osób nie będących radnymi nie ma sprzeczności , gdyż nie są one powoływane w skład Zespołu Opiniodawczego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym lecz na podstawie innej ustawy.

Pan Mieczysław Iwanow – prowadzone są rejestry listy podstawowej, listy z przekwaterowań i listy lokali socjalnych .

Pan Tadeusz Sztaba – stwierdził ,że nie ma potrzeby przedłużania dyskusji , gdyż opinie wszystkich komisji dotyczące tego projektu uchwały były pozytywne. Zgłosił wniosek dotyczący wprowadzenia w obradach sesji godzinnej przerwy – poczynając od dnia dzisiejszego.

Wniosek poddany został głosowaniu , w wyniku którego został odrzucony większością głosów.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – przedstawił propozycję pana Jerzego Zielińskiego dotyczącą zmiany zapisu § 10 polegającą na odwróceniu sytuacji - czyli powołaniu przez BML Zespołu Opiniodawczego , w skład którego wejdą osoby z Komisji Mieszkaniowej RM – zapis § 10 otrzymałby brzmienie: “ 1. W celu zapewnienia kontroli społecznej załatwiania wniosków o najem lokali w mieście działa Zespół Opiniodawczy ds. przydziału mieszkań powoływany przez Burmistrza. W skład Zespołu Opiniodawczego powołanego przez Burmistrza nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami samorządowymi”.

Ponadto z projektu uchwały wykreślić należy ust. 1 i 2 w § 12, drugą część zdania zapisaną w ust. 3 § 5 - “ oraz prowadza ich ewidencję” oraz pkt 2 z § 11 – dotyczący zadań Komisji Mieszkaniowej . W odniesieniu do zapisu § 9 -dotyczącego wzoru wniosku – wykreślić “załącznik nr 1 do uchwały “ a w to miejsce wpisać “ określi BML”

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę wraz z przyjętymi poprawkami

podjęto jednogłośnie

 

36.       Zmiany uchwały nr X/77/99 z dnia 22 czerwca 1999r. w spr. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Uchwałę podjęto większością głosów – 17 za , 1 wstrzymujący się.

 

37.       Zasad i trybu umarzania wierzytelności GM Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań.

Pan Marian Kwolik przedstawił wnioski Komisji Budżetu , które dotyczyły:

1)     dookreślenia odnośnika pierwszego w § 6 - “ wywiad środowiskowy “, przez kogo będzie on przeprowadzany,

2)     dopisania w § 8 punktu 2 o treści: “ 2. Informacje o wielkości i strukturze umorzeń Burmistrz Miasta Lubań będzie przedstawiał kwartalnie Radzie Miasta “.

pan Konrad Rowiński – BML – wywiad środowiskowy jest zbyt bardzo kojarzony z pomocą społeczną. W tym przypadku jest to zespół czynności, który prowadzi jednostka chcąca umorzyć zobowiązanie. Informacji może również udzielić MOPS w przypadku gdy zainteresowana jednostka z takim wnioskiem się zwróci.

Pan Grażyna Chromy – wywiad środowiskowy jest pewną metodą badawczą , która dotyczy określonej sfery jak np. wywiad pedagogiczny.

Pan Jerzy Zieliński – zgłosił wniosek dotyczący zmniejszenia w § 4 pkt “c” umorzenia wierzytelności do kwoty nie przekraczającej 2.500 zł.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz - z poprzednich doświadczeń wynika , że Zarząd Miasta miał bardziej liberalne podejście do umorzeń niż ABK. Taka wysokość kwoty umorzeń spowoduje, że Administracje Budynków Komunalnych będą z niej korzystały w sytuacjach wyjątkowych.

Pan Zenon Piwoni – popierając wniosek dotyczący zmniejszenia w § 4 pkt “c” kwoty umorzenia wierzytelności do wysokości 2.500 zł wniósł o jego przegłosowanie.

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta - zgłosił wniosek dotyczący zmniejszenia do wysokości 2.500 zł kwoty zapisanej w § 7.

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie wnioski dotyczące :

1)     dopisania w § 8 punktu 2 o treści:“ 2. Informacje o wielkości i strukturze umorzeń Burmistrz Miasta Lubań będzie przedstawiał kwartalnie Radzie Miasta”

2)     zmniejszenia w § 4 pkt “c” umorzenia wierzytelności do kwoty nie przekraczającej 2.500 zł.,

3)     zmniejszenia do wysokości 2.500 zł kwoty zapisanej w § 7 .

Wnioski podjęte zostały jednogłośnie.

Uchwała wraz z przyjętymi wnioskami podjęta została jednogłośnie.

 

38.       Zmiany uchwały nr LIII/384/98 RM w Lubaniu z dnia 24.02.1998r. w spr. określenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

39.       Zmiany uchwały nr XXXI/263/2001 RM w Lubaniu z dnia 18.04.2001 r. w spr. regulaminu targowiska miejskiego oraz zmiany uchwały Nr XL/348/2001 RM Lubania z dnia 27.11.2001 r. w spr. zmiany uchwały nr XXXI/263/2001 z dnia 18 kwietnia 2001r w spr. regulaminu targowiska miejskiego.

Pan Marian Kwolik przedstawił wniosek Komisji Budżetu dotyczący dodania w § 4 – po wyrazach : ” wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań oraz tablicach na targowisku miejskim”.

Uchwałę wraz z wnioskiem podjęto jednogłośnie.

 

40.       Zmiany uchwały nr XL/342/2001 z dnia 27.11.2001r. w spr. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do projektu uchwały stwierdził , że sytuacja wraca do punktu wyjścia, gdyż uchylona została uchwała podjęta w tej sprawie w dniu 30 grudnia 2002r. Obciążenia miasta podatkiem VAT jest złym przykładem gospodarowania przez BML. Nie ma powodu , by miasto przyjmowało na siebie obciążenie ,które dotyczy Spółdzielni “Chromex”. Spółdzielnia może prowadzić negocjacje w tej sprawie z BML.

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – stwierdził , że podatek VAT nie jest wynagrodzeniem dla inkasenta ale podatkiem odprowadzanym do budżetu państwa.

Pan Jerzy Zieliński – podatek VAT na tego rodzaju czynności funkcjonuje od roku  1992 i jest to spór Spółdzielni a nie miasta. Umowa jest ścisła i “Chromex” nie ma prawa żądać od miasta zwrotu podatku VAT.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto większością głosów –

15 za , 3 przeciwne ( p. J. Zieliński , p. R. Piekarski , p. F. Bogdanowicz)

Ad. 7  

 

Interpelacje , wnioski, zapytania.

Interpelacji nie zgłoszono.

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie wniosek pana Jerzego Zielińskiego – zgłoszony na IV sesji RM w dniu 30.12.02r. - dotyczący zbadania przez Komisję Rewizyjną legalności działania Zarządu Miasta, Burmistrza i Skarbnika Miasta w sprawie podpisania aneksu do umowy ze Spółdzielnią “Chromex” w zakresie prowadzenia targowiska miejskiego i dokonania przelewu środków z tytułu VAT od inkasa.

Wniosek został odrzucony przy 3 głosach za, 6 przeciwnych i 9 wstrzymujących się.

Pan Jerzy Zieliński –dziękując za realizację zgłoszonych wniosków zwrócił się z wnioskiem dotyczącym wypożyczenia ekspertyzy wodnoprawnej w zakresie możliwości i warunków zabudowy działki położonej nad rzeką Kwisą . Zwrócił się również z wnioskiem , by po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spowodować ,by przeprowadzone została w tej sprawie przez Urząd Miasta szeroka akcja propagandowa.

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił wniosek dotyczący naprawy dachu komórek przy ul. Zgorzeleckiej 17.

pani Grażyna Chromy – głosiła wniosek w sprawie naprawy wiaty autobusowej przy ul. Zgorzeleckiej obok zajezdni PKS

 

Ad. 8

 

Komunikaty

 

pan Konrad Rowiński – Burmistrz – poinformował o terminie odbycia debaty dotyczącej reorganizacji szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w mieście , która odbędzie się w dniu 12 lutego 2003 r. o godz. 11. w Sali Szkoły Muzycznej.

Zwrócił się z prośbą o pisemne składanie wniosków w tej sprawie.

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – poinformował o:

ukonstytuowaniu się Komisji Doraźnej RM d/s opracowania Statutu Miasta. Przewodniczącym Komisji został pan Zenon Piwoni.

tematyce i terminie odbycia VI sesji RM – 25 lutego 2003 r. ,

spotkaniu radnych z dzielnicowymi Policji , które odbędzie się w dniu 26 lutego 2003 r. o godz. 15.00 w sali Rajców Miejskich .

pan Zenon Piwoni poinformował , że pierwsze posiedzenie Komisji Doraźnej d/s opracowania Statutu Miasta odbędzie się w dniu 06 lutego 2003 roku o godz. 16.00.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad V sesji Rady Miasta Lubań.

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-11 13:04:59, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-11 13:06:25, Ostatnia zmiana: 2006-10-11 13:06:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3306