Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966586
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2006 » Sesja XLVIII z 27 czerwca obrazek Wersja do druku

Protokół nr XLVIII  / 48 / 2005/ 30

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia  27 czerwca  2006 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                             zakończenia: 12.50

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik –  Przewodniczący Rady Miasta.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych , przy  którym  może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XLVIII sesji uczestniczyło 20  radnych w/g załączonej listy obecności ( nieobecny pan Jan Sajan) oraz :
pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,
pan Henryk Rogacki  -  Zastępca Burmistrza Miasta
pan Marian Zwierzański   -  Skarbnik Miasta,
przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

                                                                                                                        

Sekretarzem  obrad został  pan  Ryszard Piekarski.

 

 

Pan Marian Kwolik odczytał wniosek Burmistrza  o rozszerzenie porządku obrad sesji o rozpatrzenie w punkcie 7projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym  wymiarze godzin..

 

Wniosek został przyjęty.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie protokołów  XLVI i XLVII  sesji RM.

3.       Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4.       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5.       Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

6.       Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji i Rady Miasta Lubań na II półrocze 2006 roku

7.       Podjęcie uchwał.

8.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , zapytania i wnioski.

9.       Komunikaty.

 

Ad. 2

            Protokoły  XLVI i XLVII  sesji RM zostały przyjęte bez uwag.

 

Ad. 3

           Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań obejmujące okres miesiąca czerwca br. przedstawił pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in.  w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycjach .

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 4

              Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Ryszard Janiak – zgłosił zapytanie , czy współudziałowcy w Trecie partycypują w kosztach jego utrzymania ? Jeśli tego nie czynią , to czy sprawa skierowana została na drogę sądową?

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wniosek , by w celu usprawnienia ruchu kołowego uporządkować ulicę Cmentarną.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła wnioski i zapytania w sprawach:

-        bieżącego utrzymania czystości drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza,

-        planów estetycznego zabezpieczenia wjazdu do Tretu od strony ul. Spółdzielczej i Wrocławskiej oraz zadbania o   czystość wokół tego obiektu.

 

Pani Grażyna Chromy zgłosiła wnioski dotyczące:

-        aktualizacji strony internetowej miasta , na której znajdują się nieaktualne dane dotyczące m.in. strefy ekonomicznej,

-        uporządkowania tych terenów na Os. Fabryczna, na których ustawione są kosze na makulaturę .

 

Pan Mieczysław Iwanow zgłosił wnioski w sprawach:

-        uporządkowania kamieni leżących wokół Tretu,

-        sprzątnięcia obciętych gałęzi  z drzewa przy ul. Zgorzeleckiej,

-        skutecznego  usunięcia z jezdni napisów o treści faszystowskiej.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – wypowiedział się na temat braku odpowiedzi na zgłoszone zapytanie dotyczące sprzedaży działek w strefie ekonomicznej.

 

Pani Maria Skórniak – zgłosiła wniosek o umieszczenie skrzynki pocztowej w rejonie ulic Tkacka, Szkolna , Grunwaldzka, Rynek. Zgłosiła również zapytanie w jaki sposób Urząd Miasta stara się wyegzekwować utrzymanie porządku wokół domu handlowego przy ul. Tkackiej , przy którym należy wyrównać nawierzchnię chodników i jezdni.

 

Pan Tadeusz Sztaba – zgłoszone zapytania i wnioski dotyczyły:

-        podania informacji na jakim etapie jest realizacja możliwości korzystania z drogi wzdłuż rzeki Kwisy  do nieruchomości położonych przy ul. Wyspowej 21 - 29,

-        częstszego patrolowania parku przy CPN , w którym osoby spożywają alkohol,

-        zainstalowania fotoradarów przy ul. Papieża Jana Pawła II  .

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłoszone wnioski i zapytania dotyczyły:

-        podjęcia działań  kroków eliminujących  występowanie plagi szczurów  w mieście,

-        przeanalizowania możliwości poszerzenia Muzeum Regionalnego o pomieszczenia USC.

-        dlaczego pan Jan Brzozowski nie otrzymał zaproszenia na uroczystą sesję RM?

 

Ad. 5

         

         Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Informację przedstawił pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Lubań na podstawie umów o dofinansowanie poszczególnych zadań publicznych wspiera realizację wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta.

Wypoczynek letni organizują, przy wsparciu z budżetu gminy,  następujące organizacje pozarządowe:

 

1)       Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii p.w. Św.Trójcy

 

Organizacja profilaktycznej kolonii letniej w mikroklimacie sprzyjającym leczeniu dróg oddechowych w Borowicach dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Kolonia zostanie zorganizowana w miesiącu sierpniu dla 37dzieci. Przewidywany, całkowity koszt kolonii wynosi 23.644 zł, w tym dotacja z budżetu 11.000 zł.

 

2)       Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu

 

Organizacja wypoczynku letniego w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Wypoczynek odbędzie się w ośrodku TPD w Brennie oraz w ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych w Sianożętach, Jarosławcu i Jantarze. Udział w kolonii jest bezpłatny dla 30 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 20 dzieci niepełnosprawnych. Turnusy zaczynają się od 24 czerwca do 18 września 2006 r.

Całkowity koszt wypoczynku dla tych dzieci szacowany jest na 64.500 zł, w tym dotacja z budżetu 14.000 zł.

 

3)       Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej

 

Organizacja obozu terapeutyczno-wypoczynkowego dla wychowanek Ogniska czyli dla 19 osób. Całkowity koszt 13.784 zł., w tym dotacja z budżetu – 2.000 zł.

Obóz odbędzie się w dniach od 21 sierpnia br. do 30 sierpnia br. w Rąpinie w woj. Wielkopolskim nad jeziorami.

 

4)       Klub Małego Dziecka przy Parafii Świętej Trójcy w Lubaniu

 

Organizacja kolonii zdrowotnej z leczeniem i rehabilitacją w Dusznikach Zdrój.

Kolonia jest organizowana dla 45 dzieci z rodzin bardzo biednych i patologicznych.

Całkowity koszt kolonii wynosi 38.250 zł., w tym dotacja z budżetu 14.000 zł.

Kolonia odbędzie się w dniach od 14 sierpnia br. do 27 sierpnia br.

 

5)       ZHP Lubań

 

Zorganizowanie wypoczynku pod namiotami. W obozie weźmie udział 150 dzieci. Odbędą się dwa turnusy w okresie od 9 lipca do 12 sierpnia br. w Mrzeżynie. Całkowity koszt organizacji obozu wynosi 109.500 zł, w tym dotacja 14.000 zł.

 

6)       Ognisko TKKF „Osiedle”

 

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych pod hasłem „Lato w mieście”.

Przewidywana liczba uczestników imprezy wynosi ok. 200 osób.

Całkowity koszt realizacji zadania 1.300 zł, dotacja – 800 zł.

Planowane rozpoczęcie imprez 1 sierpnia br., zakończenie 31 sierpnia br.

 

Organizowany jest również wyjazd 15 osobowej grupy dzieci do Badriburg w Niemczech w dniach  22.07 do 05.08 br. Program wypoczynku dzieci organizowany jest przez stronę niemiecką.

Ponadto w okresie wakacji w miesiącu lipcu dzieci będą mogły spędzać wolny czas  na basenie w miesiącu lipcu i sierpniu (odpłatność za wejście na basen będzie wynosiła 2 zł).

 

 

Również w MDK będą organizowane stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży w godzinach od 10.00 do 13.00 w dniach od 10-22 lipca br .

 

Miejska Biblioteka Publiczna w miesiącach wakacyjnych będzie dostępna dla czytelników w godz. od 9.00 do 16.00, a w godz. od 13.00 do 14.00 będą odbywały się zajęcia plastyczno-rysunkowe, gry stolikowe oraz zabawy integracyjne i edukacyjne oraz głośne czytanie bajek.

 

Również Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przygotowało ofertę wakacyjną.

Od czerwca do września w siedzibie RCEE można korzystać z bogatego zbioru pozycji literatury, czasopism, filmów i materiałów promujących tematykę krajoznawczo-przyrodniczą. Natomiast w terenie RCEE proponuje spacery ścieżką pieszo-rowerową „Śladami wulkanów”, wędrówki po starym Lubaniu z przyroda i historią, spacer ścieżką przyrodniczą „Goście z za gór i oceanów”, spacer ścieżką przyrodniczą „Co można zobaczyć na i z Kamiennej Góry w Lubaniu?”, spacer ścieżką przyrodniczą pomników przyrody w powiecie lubańskim (dla zmotoryzowanych).

 

Ponadto Punkt Informacji Turystycznej proponuje:

04.07.06-11.07.06 Plener Artystyczny „Lubań - Frydlant”– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Impreza polsko-czeska.

05.08 Euroregionalny Festiwal Folklorystyczny- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W imprezie wezmą udział zespoły z Polski, Niemiec i Czech.

18.07.06 i 20. 07.06  w godz. 12.00-13.00 Spacer po Lubaniu (zwiedzanie zabytków Miasta),

18.08.06 o godz. 17.00 – Rajd rowerowy dla amatorów .

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zwróciła się z zapytaniem , czy w czasie wakacji dzieci , które korzystają z dożywiania  będą miały zapewnione posiłki?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – dzieci , które korzystały z dożywiania również w okresie wakacyjnym będą z niego korzystały.

 

Ad. 6

       Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji i Rady Miasta Lubań na II półrocze 2006 roku

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie projekty uchwał w sprawach:

 

1)       Zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2006 r.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

2)       Zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2006 roku

    

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Za zgodą Przewodniczącego obrady opuścił jedne radny.

 

Ad. 7

             Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

3)       Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

4)       Zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

5)       Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

6)       Zmiany budżetu miasta Lubań na 2006 r.

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały.

Opinie pozostałych komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

7)       Zmiany Statutu Miasta Lubań

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Pan Arkadiusz Słowiński -  wyraził opinię, że w Radzie powinny funkcjonować cztery , a nie trzy komisje  oraz ,by przyznawaniem medalu „Za zasługi dla Miasta Lubania” zajmowała się nie Komisja Prezydialna ale inne ciało i aby przemyśleć  regulamin ich przyznawania .Zgłosił sugestię , by ten projekt uchwały zdjąć z porządku obrad , dopracować go bardziej szczegółowo  i rozpatrzyć po okresie wakacyjnym.

 

Pan Zenon Piwoni – Przewodniczący Komisji Statutowej – ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził  ,że Komisja Statutowa pracowała rzetelnie i jednogłośnie przyjęła propozycje zmian w statucie .Możliwość zgłoszenia swoich uwag pan Arkadiusz Słowiński miał podczas prac  Komisji Statutowej jednak  kilkakrotnie w nich nie uczestniczył . Zgłosił wniosek by głosowaniu poddany został przedstawiony przez Komisję projekt uchwały.

 

Pan Marian Kwolik – o tym ,by medale „Za zasługi dla Miasta Lubania” opiniowane były przez Komisję Prezydialną zdecydowała wcześniej Rada wprowadzając taką poprawkę do statutu. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie , by w przyszłości opracowany został nowy regulamin przyznawania medalu.

 

Uchwałę podjęto przy 17 głosach za i 2 wstrzymujących się.

 

8)       Przyjęcia Statutu Urzędu Miasta Lubań

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

9)       Zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

10)   Zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

11)   Zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

12)   Skargi Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Słowackiego 11 w Lubaniu na panią Mirosławę  Markiewicz – kierownika ABK nr 2 w Lubaniu

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się ze skargą.

 

Pozostałe komisja skargę uznały za niezasadną

Skargę uznano za niezasadną przy 16 głosach za i 3 wstrzymujących się

 

Za zgodą przewodniczącego obrady opuścił jeden radny.

 

13)   Skargi pani Henryki Pieciukiewicz na panią Bogusławę Wiśniewska – kierownika  ABK nr 4 w Lubaniu

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się ze skargą.

 

Pozostałe komisje skargę uznały za niezasadną

Pan Arkadiusz Słowiński – przedstawił sprawę pani Twardowskiej  przedstawionej w skardze. Stwierdził ,że pani ta pomimo wyroku eksmisyjnego ma wszelkie prawa natomiast  skarżąca się takich praw nie ma.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – wyraził zdziwienie , że sprawa pani Pieciukiewicz powiązana została z panią Twardowską . Szczegółowo ustosunkował  się do sprawy przedstawionej przez pana Słowińskiego.

 

Pan Ryszard Piekarski – poinformował ,że pani Twardowska jest na liście przydziału lokalu socjalnego. Stwierdził, że prawdą jest to ,że burmistrz niektóre eksmisje przyspiesza a niektóre wstrzymuje.

 

Pan Henryk Rogacki – stwierdzenie  pana Piekarskiego mija się z prawdą.

 

Skargę uznano za niezasadną przy 11 głosach za i 7 przeciwnych

 

14)   Skargi pana Zbigniewa Szczepańskiego na panią Bogusławę Wiśniewską – kierownika ABK nr 4 w Lubaniu

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się ze skargą.

 

Komisja Gospodarki Miejskiej skargę uznała za  niezasadną

 

Komisja Oświaty , Kultury , Sportu i Rekreacji i Komisja Budżetu skargę uznały za zasadną

 

Pan Ryszard Janiak – po przeprowadzonej wizji lokalnej uważa , że skarga jest zasadna. Uważa również ,że pewne rzeczy powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego i zostać naprawione.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady – odczytał wyjaśnienie kierownika ABK nr 4 dotyczące tej skargi.

 

Skargę uznano za zasadną przy 17 głosach za i 1 przeciwnym.

 

15)   Zmiany Uchwały Nr VII/98/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wysokości 

      najniższego  wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla    

      pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych  samorządu terytorialnego na  terenie

      gminy miejskiej Lubań.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne

Uchwałę podjęto przy 17 głosach za i 1 wstrzymującym się

 

16)   Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących  w ramach

      stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 

Opinia Komisji Oświaty  , Kultury , Sportu i Rekreacji i Komisji  Budżetu pozytywna.

 

Projektu uchwały nie rozpatrywały Komisja Zdrowia , Opieki Społecznej i Socjalnej

I Komisja Gospodarki Miejskiej.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

 

Ad. 8

           Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , zapytania i wnioski

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-        zainstalowania fotoradarów – z przepisów prawnych wynika , że Straż Miejska nie może ich stosować,

-        możliwości korzystania z drogi wzdłuż rzeki Kwisy  do  nieruchomości położonych przy ul. Wyspowej 21- 29 – miasto nie jest w tej sprawie stroną,

-        aktualizacji strony internetowej miasta- zostanie zaktualizowana,

-        patrolowania parku przy CPN , w którym osoby spożywają alkohol, - problem ten jest dostrzegany,

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-        uporządkowania ulicy Cmentarnej – wniosek jest zasadny , jednak z uwagi na brak środków finansowych na razie nie może być zrealizowany,

-        utrzymania czystości drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza –  droga ta jest własnością   powiatu w związku z czym utrzymanie na niej porządku leży w gestii właściciela terenu,

-        planów estetycznego zabezpieczenia wjazdu do Tretu od strony ul. Spółdzielczej i Wrocławskiej – ustawione zostaną ozdobne donice z kwiatami,

-        o czystość wokół  Tretu – teren należący do miasta zostanie objęty umową o utrzymanie czystości ze ZGiUK Sp. z .o.o

-        podjęcia działań  kroków eliminujących  występowanie plagi szczurów  w mieście – w mieście prowadzone są prace deratyzacyjne,

-        terminu wdrożenia do realizacji planu rewitalizacji ( zapytanie zgłoszone na posiedzeniach komisji przez pana Zenona Piwoni) - do planu należy wprowadzić zmiany w związku z określonym czasem ubiegania się o środki unijne. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy plan ten nie jest już aktualny.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad. 9

               Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady poinformował o terminie odbycia Igrzysk Samorządowych , które odbędą się w Gościszowie.

 

 

W  związku  z  wyczerpaniem  wszystkich  zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XLVIIII sesji Rady Miasta  Lubań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-11 12:55:09, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-11 13:06:34, Ostatnia zmiana: 2006-10-11 13:06:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3229