Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968641
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2004 » Sesja XXVIII z 16 listopada obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XXVIII/28/2004/11

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 16 listopada 2004 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 14.00                                                                                              zakończenia: 15.00

 

 

Otwarcia sesji, zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 listopada 2004 roku, dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXVIII sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności( nieobecny pan Jerzy Wawrzyniak) oraz:

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

-         pani Anna Krawiec - Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego Urzędu Miasta

-         przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Ryszard Piekarski.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wniosek o rozszerzenie zaproponowanego porządku obrad o drugi punkt Zapytania i wnioski.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 

1.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Lubań do projektu „Informatyzacja Urzędu Miasta Lubań” z programu pomocowego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

2.     Wnioski i zapytania.

 

Ad. 1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Lubań do projektu „Informatyzacja Urzędu Miasta Lubań” z programu pomocowego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

 

Pan Konrad Rowiński - dzisiejsza sesja zwołana została w trybie przyspieszonym, ponieważ pilnym stało się podjęcie przedstawionej uchwały. Chcąc realizować to przedsięwzięcie musimy do 29 listopada 2004 roku złożyć w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o sfinansowanie tego zadania w ramach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), działanie 1.5 „ Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. W ramach tego działania możliwe jest uzyskanie dofinansowania z środków pomocowych do 75 % całego projektu, natomiast 25 % to udział własny Gminy. Jednym z załączników projektu jest oświadczenie beneficjenta, tj. Rady Gminy o przystąpieniu do tego projektu, a także oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego.

W projekcie przygotowywanym przez Urząd planuje się między innymi zakup nowego sprzętu komputerowego, założenie sieci we wszystkich budynkach Urzędu i spięcie ich w jedną sieć komputerową, wdrożenie systemu elektronicznego obiegu spraw i dokumentów, przygotowanie Urzędu do stosowania podpisu elektronicznego, a także budowę publicznych punktów dostępu do Internetu, np. w punkcie obsługi interesanta, w Trecie. Realizację projektu planuje się na lata 2005- 2006. Wartość inwestycji, na etapie opracowywania projektu szacuje się na kwotę około 500.000 zł , z czego wkład własny wynosił będzie około 100.000 zł.

 

Pan Ryszard Piekarski - zwrócił się zapytaniem, czy program ten nie może być realizowany w porozumieniu z powiatem?

 

Pani Anna Krawiec - czynione były takie starania, jednak na dzień dzisiejszy nie ma takiej woli ze strony Urzędu Marszałkowskiego, dlatego też do programu przystępuje tylko miasto. Jednym z czynników motywujących do rozpoczęcia prac nad tym projektem jest wymóg ustawy o dostępie do informacji publicznej związany z wdrożeniem elektronicznego systemu obiegu spraw i dokumentów oraz stosowania podpisu elektronicznego. W ramach tego zadania planowany jest zakup nowych zestawów komputerowych, oprogramowania, założenie sieci we wszystkich budynkach Urzędu i spięcie ich w jedną sieć komputerową, wdrożenie systemu elektronicznego obiegu spraw i dokumentów a także budowę publicznych punktów dostępu do Internetu, np. w punkcie obsługi interesanta .

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - zgłoszone zapytania dotyczyły:

-         dlaczego tak długi jest okres wdrażania tego programu,

-         czy z chwilą złożenia wniosku otrzymamy środki czy też najpierw musimy je sami wyasygnować?

 

Pan Konrad Rowiński - zaplanowana realizacja tego programu na dwa lata obejmuje wszystkie prace – przygotowanie projektu, ogłoszenie i przeprowadzenie przetargów na zakupu sprzętu, spięcie sieci we wszystkich budynkach, szkolenia na nowym sprzęcie. Są to terminy realne.

Generalną zasadą jest, że przy korzystaniu ze środków pomocowych przekazywanie ich następuje dopiero po wykorzystaniu środków własnych.

 

Pan Henryk Sławiński - czy brane były pod uwagę, prowadzone w niektórych miastach programy pilotażowe, by każdy mieszkaniec miasta miał bezpłatny dostęp do Internetu.

 

Pan Konrad Rowiński - ani nie czytał, ani nie słyszał o tym, by miasto fundowało mieszkańcom bezpłatny dostęp do Internetu. Nie sądzi również by była dowolność w korzystaniu ze stron internetowych, raczej dotyczy to stron miejskich tzw. kiosków.

 

Pan Zenon Piwoni - zgłosił zapytania dotyczące:

-         czy Uchwała ta nie mogła być rozpatrzona na ostatniej sesji Rady Miasta?

-         ile będzie zakupionych komputerów i co stanie się ze starym sprzętem?

-         jakie wydziały Urzędu Miasta planowane są do przeniesienia do budynku przy pl. Lompy, czy przeniesiony zostanie też Wydział Oświaty?

 

Pan Konrad Rowiński - projekt tej Uchwały nie mógł być rozpatrzony na ostatniej sesji, ponieważ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest dopiero teraz wdrażany. Konkursy na to ogłasza Urząd Marszałkowski i nikt nie wie, kiedy to nastąpi. Poza tym najpierw analizowane są możliwości przystąpienia do takiego programu, prowadzane rozmowy z firmą konsultingową, obliczane możliwości, a dopiero potem proponowany jest projekt Uchwały. Odnosząc się do przeniesienia wydziałów Urzędu Miasta do budynku przy pl. Lompy – przeniesione tam zostaną: Wydział Techniczno – Inwestycyjny, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska, w ten sposób poprawią się ich warunki lokalowe i w jednym miejscu znajdą się wydziały zajmujące się procesami inwestycyjnymi.

Nie ma natomiast decyzji dotyczącej przeniesienia Wydziału Oświaty, choć była rozważana koncepcja przeniesienia go do pomieszczeń, które będą zwolnione przez Wydział Ochrony Środowiska i ewentualne sprywatyzowanie budynku, w którym znajduje się obecnie Wydział Oświaty. Jeśli pojawi się konkretna propozycja to zostanie ona przedstawiona.

 

Pani Anna Krawiec - odpowiedziała na zapytanie dotyczące zakupu komputerów i wykorzystania obecnego sprzętu – planowane jest zakupienie 40 pełnych zestawów komputerowych wraz z drukarkami, pełnym oprogramowaniem, jednego laptopa, anten radiowych, za pośrednictwem, których utrzymywane będą łącza pomiędzy wszystkimi budynkami Urzędu. Natomiast dotychczas posiadany sprzęt komputerowy, który jest dobry, przekazany będzie pracownikom, którzy nie mają komputerów oraz do jednostek podległych.

 

Pani Maria Skórniak - jak przedstawiała się będzie sprawa serwisu nowego sprzętu?

 

Pani Anna Krawiec - na usługi serwisowe wraz z oprogramowaniem i ich uaktualnianiem podpisywane są umowy z firmami, które sprzęt sprzedają.

 

Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Lubań do projektu “ Informatyzacja Urzędu Miasta Lubań “ z programu pomocowego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego podjęto większością głosów przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Ad. 2 Wnioski i zapytania

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłosił wniosek w sprawie nadania traktowi stanowiącemu dojście od ul. Górniczej do szpitala Al. dr Lucjana Kopcia.

Zgłosił również zapytania dotyczące:

-         jaka jest koncepcja zagospodarowania budynku przy ul. Bankowej, z którego w najbliższym czasie wyprowadzi się Bank PKO SA i czy można do niego przenieść Straż Miejską?,

-         co będzie dalej wobec uznania za zasadną skargi na kierownika ABK Nr 3?,

-         czy Gmina Miejska Lubań przystąpiła do programu Ministra Infrastruktury dotyczącego budownictwa socjalnego?,

-         czy nadana zostanie nazwa ulicy na powstałym osiedlu domków w pobliżu Harcerskiej Góry?

 

Pan Marian Kwolik - kiedy planowane jest spotkanie z projektantem ul. Łokietka?

 

Pan Konrad Rowiński - udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące:

-         koncepcji zagospodarowania budynku przy ul. Bankowej i ewentualnego przeniesienia tam Straży Miejskiej – jest to sprawa do rozpatrzenia,

-         dalszego postępowania wobec kierownika ABK 3 – wystosowane zostało pismo o wyeliminowanie nieprawidłowości stwierdzonych podczas postępowania skargowego Jednocześnie mając na uwadze dotychczasową nienaganną pracę kierownika ABK 3 odstąpił od wymierzenia kary,

-         miasto nie przystąpiło do programu budownictwa socjalnego . Pomimo całej sympatii dla koncepcji budowy 4 budynku socjalnego, która jest tematem bardzo ważnym, dotyczącym jednak zaledwie kilkunastu osób jest zadaniem bardzo kosztownym. Przy założeniu, że koszty jego budowy wyniosłyby około 1 mln zł, to wkład własny gminy wyniósłby 750 000 zł, co byłoby to dużym obciążeniem dla budżetu miasta,

-         nazwa ulicy na osiedlu mieszkaniowym koło Harcerskiej Góry – nie ma tam jeszcze nazwy ulicy. Przeprowadził rozmowę z wójtem Gminy Wiejskiej, by w przypadku, gdy będą nadawane nazwy ulic na terenie gminy były one uzgadniane z miastem tak, aby nie zaistniała sytuacja, że nazwy ulic są jednakowe w mieście i w gminie, np. ul. Graniczna.

 

Na zakończenie obrad pan Konrad Rowiński przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miasta pana Mariana Kwolika projekt budżetu miasta na rok 2005.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miasta Lubań.

 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-08-28 13:05:05, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-08-28 13:05:29, Ostatnia zmiana: 2006-08-28 13:05:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3222