Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964897
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2004 » Sesja XX z 30 marca obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XX/20/2004/3

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 30 marca 2004 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                   zakończenia: 14:10

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne Uchwały Rada Miasta.

 

W XX sesji uczestniczyli radni w/g załączonej listy obecności oraz:

-         pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,

-         pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta,

-         pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty,

-         przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Krzysztof Cepuchowicz.

 

Pan Konrad Rowiński - wniósł o rozszerzenie punktu 6 porządku obrad „Uchwały” o rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miasta.

3.     Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4.     Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5.     Raport o stanie oświaty w Lubaniu.

6.     Podjęcie Uchwał.

7.     Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

8.     Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokół XIX sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie obejmujące okres miesiąca marca 2004 przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta Lubań
Przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Interpelacje pisemne nie wpłynęły.

 

Zapytania i wnioski zgłosili:

 

Pani Małgorzata Grzesiak - zgłosiła wnioski dotyczące:

-         uporządkowania terenów, po byłych ogródkach działkowych, przy ul. Staszica w kierunku Imakonu. Proponuje stworzenie tam pasa zieleni, drobnych aranżacji parkowych jako przedłużenie parku mającego początek przy CPN,

-         częstszego porządkowania traktu pieszego przy ul. Włókienniczej, stanowiącego dojście do Gimnazjum nr 2 .

 

Pan Ryszard Piekarski - zgłoszone zapytania i wnioski dotyczyły:

-         braku aktualizowania BIP – brak jest tekstów Zarządzeń Burmistrza Miasta Lubań, zmian w składzie Rady Miasta,

-         nie przestrzegania przez ABK terminu rozliczania się z mieszkańcami, które powinne odbyć się do końca marca,

-         wyjaśnienia nazwy Centrum Łużyckie,

-         propozycji wykorzystania pomieszczeń po banku przy ul. Bankowej,

-         uniemożliwienia parkowania samochodów pomiędzy ul. Spółdzielczą a totolotkiem.

 

Pani Grażyna Chromy - zgłosiła wnioski w sprawach:

-         naprawy chodnika na ul. Ratuszowej – na odcinku od kiosku Ruch w kierunku stacji CPN,

-         zobowiązania właściciela sklepu (hurtowni) prowadzącego sprzedaż okien plastikowych przy ul. Zgorzeleckiej do umożliwienia swobodnego przejścia przez znajdujący się przy tym sklepie chodnik, na którym oprócz wystawionych reklam, cały czas parkują samochody.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłoszone zapytania i wnioski dotyczyły:

-         przedstawienia możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów znajdujących się pod budynkami spółdzielczymi,

-         rozważenia możliwości opróżniania pojemników na śmieci, znajdujących się w przejściu pod budynkiem przy ul. Tkackiej oraz w centrum miasta, w soboty.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - zgłosił wniosek wykonania, w roku bieżącym lub w roku 2005, elewacji budynku ARM przy ul. Armii Krajowej, w którym mieści się GCIZ

 

Pani Maria Skórniak - zgłosiła wniosek dotyczący uzupełnienia dużych ubytków nawierzchni na poboczu ul. Różanej, na wysokości posesji nr 40/42.

 

Pan Mieczysław Iwanow - zgłosił wnioski dotyczące:

-         uporządkowania ul. Zgorzeleckiej z piachu ,który wraz ze spływającą wodą, powoduje zatykanie się studzienek odpływowych,

-         zwrócenia szczególnej uwagi na konieczność sprzątania nieczystości po psach.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - zwróciła się z zapytaniem, jaki będzie udział miasta w remoncie drogi stanowiącej przedłużenie ul. Łokietka w kierunku Kompleksu Edukacyjnego.

 

Pan Ryszard Piekarski - zgłosił wnioski dotyczące:

-         rozważenia możliwości podłączenia, wyłączonych w chwili obecnej, lamp przy ul. Gazowej,

-         spowodowania, by zebrania, organizowane przez ABK Nr 4 z właścicielami, odbywały się po godzinie 15:00.

 

Pan Stanisław Bąk - wskazując na fatalny stan nawierzchni ul. Armii Krajowej, zwrócił się z zapytaniem, do kogo należy utrzymanie chodników przy tej ulicy? Kolejne zapytanie dotyczyło stopnia zaawansowania prac przy budowie kolejnego marketu, oprócz Brikomarche.

 

Pan Zenon Piwoni - zgłosił wniosek dotyczący przycięcia żywopłotu pomiędzy ul. Podwale i Zgorzelecką, który zasłania kierowcom widoczność.

 

Ad. 5 Raport o stanie oświaty

 

Raport o stanie oświaty w mieście Lubań, przy użyciu rzutnika multimedialnego, przedstawiła pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty. W raporcie uwzględnione zostały wszystkie istotne kwestie dotyczące placówek oświatowych w mieście, zawierające dane demograficzne, strukturę zatrudnienia, liczbę uczniów i wychowanków, osiągnięcia dydaktyczne oraz potrzeby w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych. Z danych tych wynika, że na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola miejskie, 4 szkoły podstawowe i 3 gimnazja. Do przedszkoli uczęszcza 385 wychowanków, do szkół podstawowych – 1579 uczniów, a do gimnazjów – 1076. W przedszkolach zatrudnionych jest 28 nauczycieli, w szkołach podstawowych – 115, natomiast w gimnazjach 85. Budżet placówek oświatowych wynosi ogółem 11 380 334 zł, z tego na szkoły podstawowe przypada 5 377 750 zł, na gimnazja 3 954 693 zł, a na przedszkola 2 047 891 zł. Następnie dokonana została prezentacja wszystkich placówek oświatowych, w której, oprócz mocnych ich stron, problemów do rozwiązania oraz najważniejszych wydarzeń, jakie odbyły się w roku szkolnym 2003/2004, przedstawione zostały dane dotyczące liczby wychowanków, zatrudnionych nauczycieli, liczby oddziałów, średniej uczniów w oddziale, budżetu placówek, miesięcznego kosztu utrzymania 1 ucznia.

Przedszkole Miejskie nr 1 - w placówce, do której w 4 oddziałach uczęszcza 97 wychowanków, zatrudnionych jest 7 nauczycieli, budżet placówki wynosi - 537 664 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka to kwota 432,66 zł.

Przedszkole Miejskie nr 3 – do placówki, która posiada 6 oddziałów uczęszcza 138 wychowanków, zatrudnionych jest 11 nauczycieli, budżet placówki wynosi 702 547 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka to kwota 404,14 zł.

Przedszkole Miejskie nr 5 – do 6 oddziałów uczęszcza 151 wychowanków, którymi opiekuje się 9 nauczycieli. Budżet placówki wynosi 808 280 000 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka to 445,51 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 - w 23 oddziałach uczy się 602 uczniów, średnia w oddziale to 26,17 uczniów, zatrudnionych jest 39 nauczycieli, 12 pracowników administracji i obsługi. Budżet placówki wynosi 1 856 174 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia to 254,86 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 - do 10 oddziałów uczęszcza 271 uczniów, średnia w oddziale to 27,1 uczniów, zatrudnionych jest 22 nauczycieli. Budżet placówki wynosi 975 820 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia to 329,79 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 - posiada 9 oddziałów, do których uczęszcza 224 uczniów, średnia w oddziale wynosi 24,9 uczniów, zatrudnionych jest 18 nauczycieli. Budżet placówki wynosi 747 110 zł, natomiast miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia – 293,26 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4 - to placówka o 18 oddziałach, do których uczęszcza 479 uczniów, średnia w oddziale to 26,61 ucznia, zatrudnionych jest 36 nauczycieli. Budżet placówki to kwota 1 798 650 zł., a miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 281,87 zł

Gimnazjum nr 1 – do placówki, posiadającej 6 oddziałów, uczęszcza 168 uczniów, średnia w oddziale wynosi 28 uczniów. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli. Budżet placówki to kwota 817 350 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 353,07 zł.

Gimnazjum nr 2 – w 16 oddziałach uczy się 453 uczniów, średnia w oddziale to 28,31 uczniów. W placówce zatrudnionych jest 36 nauczycieli. Budżet wynosi 1 711 200 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia to kwota 304,02 zł.

Gimnazjum nr 3 – posiada 16 oddziałów, do których uczęszcza 449 uczniów, średnia w oddziale wynosi 28,06 uczniów. W placówce zatrudnionych jest 32 nauczycieli. Budżet szkoły wynosi 1 426 143 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia to 275,31 zł.

 

Z przedstawionych danych wynika, że średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka przedszkola wynosi 427,44 zł, ucznia szkoły podstawowej 289,95 zł, a ucznia gimnazjum 310,80 zł. Z danych demograficznych wynika, że w roku szkolnym 1999/2000 do szkół podstawowych uczęszczało 2198 uczniów, w roku szkolnym 2003/2004 liczba ta wynosi 1584, natomiast w roku 2008/2009 zmniejszy się do 1308. W gimnazjach w roku szkolnym 1999/2000 było 399 uczniów, w roku 2002/2003 - 1135, w obecnym roku szkolnym 2003/2004 liczba gimnazjalistów wynosi1076, a w roku 2008/2009 zmniejszy się do 905 uczniów.

 

Pan Konrad Rowiński - uzupełniając przedstawione w raporcie dane odniósł się do kwestii dotyczących dwóch problemów: danych demograficznych, które wskazują, że z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów oraz zmniejszenia przez MENiS środków przeznaczonych na oświatę. W roku bieżącym obniżona została subwencja oświatowa, w stosunku do roku 2003 o 207 tys. zł. W piśmie przesłanym przez minister Łybacką napisane jest , co jest oczywistą nieprawdą, że subwencja wzrasta nominalnie o 3,1% i ujęte są w niej zadania , których do tej pory nie było , m.in. wzrost wydatków wynikających z planowanej waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli. Do subwencji oświatowej, która dotąd ujmowane były odrębnie, przesunięte zostały również środki przeznaczone na ZFŚS dla rencistów i emerytów nauczycieli oraz na finansowanie, od 1 września br., kolejnej czwartej godziny WF w klasach V i VI, a także kontynuowanie tego typu zajęć wprowadzanych we wrześniu 2003r. w innych klasach. Wszystko to powoduje, że wraz z mniejszą kwotę pieniędzy, przybywa zadań. Na następnej sesji przedstawiony zostanie Radzie Miasta protest do pani minister w sprawie zmiany tzw. wagi. Związane jest to z tym, że środki przyznawane są na ucznia. Ale jest pewna pula środków, która jest zależna od tych wag. I właśnie tutaj zmniejszone zostało finansowanie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w gminach, które legitymują ja się relatywnie niższym wskaźnikiem dochodów własnych, o dużym strukturalnym bezrobociu, czyli takim jak Lubań. Równocześnie zwiększone zostało finansowanie samorządów bogatych. Wprowadzone zostały również nowe wagi dla gmin wiejskich, które otrzymały o 30% więcej środków finansowych.

W dalszej części swojej wypowiedzi Burmistrz odniósł się do przedstawionych w raporcie danych, z których wynika, że roczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi odpowiednio: w Szkole Podstawowej nr 1 - 3000 zł, Szkole Podstawowej nr 2 - 3900 zł, szkole Podstawowej nr 3 - 3500 zł ,a w szkole Podstawowej nr 4 - 3300 zł. W odniesieniu natomiast do gimnazjów koszt ten wynosi w Gimnazjum nr 1 - 4200 zł, w Gimnazjum nr 2 - 3600 zł, a w Gimnazjum nr 3 - 3300 zł. Z porównania tych kosztów rocznego utrzymania 1 ucznia do najwyższych i najniższych w kraju, które opublikowane zostały we „Wspólnocie”, wynika, że Lubań oceniony został nr 4 z plusem.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zwrócił się z zapytaniem o prognozę liczby dzieci, które uczęszczały będą do przedszkoli w latach 2008/2009, oraz czy przewidywane jest zwiększenie liczby dzieci spoza Lubania, które uczęszczały będą do przedszkoli miejskich.

 

Pani Małgorzata Chojnacka - mając na uwadze dane demograficzne, z których wynika, że maleje liczba urodzonych dzieci, trudno jest przewidzieć ile z nich będzie uczęszczało w następnych latach do przedszkoli. Jest to zależne również od sytuacji finansowej rodziców. W odniesieniu natomiast do przyjmowania dzieci spoza miasta do przedszkoli miejskich – jest to praktykowane. Do miejskich przedszkoli w chwili obecnej uczęszczają dzieci z Leśnej, Zgorzelca, Olszyny, gminy Lubań. Problemem jest natomiast to, że żadna gmin nie zwraca miastu kosztów związanych z utrzymaniem tych dzieci w przedszkolach miejskich.

 

Pan Konrad Rowiński - łączne zobowiązania gmin, z terenów których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli wynosi ponad 100 000 zł , z czego zobowiązania gminy Lubań wynoszą 86 000 zł. W związku z tym, że żadna z tych gmin nie udzieliła pozytywnej odpowiedzi na pisma dotyczące zwrotu tych kosztów, wysłane zostanie zapytanie prawne, w jaki sposób środki te odzyskać – czy jest to domena prawa finansowego, czy prawnego?

 

Pan Ryszard Piekarski - wyraził nadzieję, że Kurator zmieni swoją negatywną opinię w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1. Ponownie powrócić należy do tego problemu i zastanowić się, czy likwidować Gimnazjum nr 1, czy dokonać połączenia tej placówki ze Szkołą Podstawową nr 3, poprzez przeniesienie jej wraz z całą administracją do budynku Gimnazjum nr 1.

 

Pan Marian Kwolik - temat oświaty jest problemem, do którego powrócimy w miesiącu wrześniu lub październiku br.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 6 Podjęcie Uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty Uchwał w sprawach:

 

1). Wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

 

Opinie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej oraz Komisji Gospodarki Miejskiej pozytywne.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - negatywna.

Komisja Budżetu zapoznała się z projektem uchwały.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej wynika z arytmetyki głosowania – 1 osoba była za a 4 osoby wstrzymały się od głosu.

 

Uchwałę podjęto większością głosów – 20 za, 1 wstrzymujący się.

 

2). Skargi pana Kazimierza Kisielewicz na Zastępcę Burmistrza Miasta Lubań i kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 2 w Lubaniu.

 

Wszystkie Komisje skargę uznały za niezasadną.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłosił wniosek, aby w przyszłości referowaniem skarg nie zajmowała się osoba, której skarga dotyczy.

 

Pan Konrad Rowiński - zasadnym jest zastanowienie się nad trybem rozpatrywania skarg wewnątrz Rady, należałoby przyjąć zasadę, by Przewodniczący Rady kierował skargę do merytorycznej komisji Rady Miasta, na której składane byłyby wszelkie wyjaśnienia, a przewodniczący tej komisji skargę referował na sesji.

 

Pan Marian Kwolik - były sugestie, by powołać komisję, która zajmowałaby się wyłącznie rozpatrywaniem skarg, jednak istnieje w tej kwestii różnica zdań. Zasadnym jest, by skarga rozpatrywana była przez komisję Radę Miasta, której zakresu działania ona dotyczy.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3). Zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004.

Opinie wszystkich komisji są pozytywne.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - odnosząc się do § 2 pkt 6 projektu Uchwały, ponieważ budynek sprzedany został wraz z lokatorami, zwrócił się z zapytaniem, czy na terenie miasta są jeszcze takie przypadki?

 

Pan Konrad Rowiński - nie ma takich spraw, w których w akcie notarialnym Gminy Miejskiej Lubań w przypadku sprzedaży budynku zobowiązuje się do zapewnienia lokalu. W tym określonym przypadku do wysiedlenia były 4 rodziny i wszystkie zostały wykwaterowane, choć przeciągnęło się to w czasie. Budynek zostanie odkupiony za cenę, za jaką został sprzedany i zostanie ponownie przeznaczony do sprzedaży.

 

Pan Mieczysław Iwanow - Komisja Mieszkaniowa starała się maksymalnie szybko dokonywać przekwaterowań lokatorów z tego budynku, jednak nie wszystkie osoby wyrażały zgodę na proponowane lokale.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4). Ustalenia opłat administracyjnych

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5). Utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

Projektu uchwały nie rozpatrywała Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej.

Opinie pozostałych komisji pozytywne.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłosił wniosek, by zmienić nazwę siedziby obwodu nr 14 z SP ZOZ na Łużyckie Centrum Medyczne.

 

Wniosek podjęto jednogłośnie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie- wraz z poprawką.

 

Ad. 7 Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania

 

Pan Konrad Rowiński - udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania zgłoszone przez:

-         panią Małgorzatę Grzesiak – teren wzdłuż rzeki Siekierki będzie porządkowany w ramach robót publicznych , natomiast trakt pieszy przy ul. Włókienniczej jest i będzie sprzątany przez ZGiUK.

-         pana Ryszarda Piekarskiego:

-         Centrum Łużyckie znajdowało będzie się w Trecie a związane będzie z infrastrukturą okołobiznesową. W piwnicach powstanie nowoczesne centrum konferencyjne, natomiast w górnej części domek – lokal, w którym zatrudniona zostanie osoba znająca język niemiecki i zajmowała będzie udzielaniem informacji,

-         aktualizacji BIP - przy aktualizacji BIP obowiązuje pewna procedura, która przy małej obsadzie kadrowej powoduje, że trwa to w czasie. Sytuacja ulegnie poprawie po zakupie nowych komputerów i jednolitego oprogramowania,

-         wykorzystania pomieszczeń po banku przy ul. Bankowej – w chwili obecnej, dwa z opuszczonych pomieszczeń, wynajmowane są przez PKO , pozostałe są niewykorzystane. Po opuszczeniu budynku przez PKO , który ma zamiar zmienić siedzibę , budynek będzie wolny. Początkowo rozważana była propozycja ,by w pomieszczeniach tych umieścić osoby , które zajmowały się będą wypłatami zasiłków , ale po zmianie przepisów , z których wynika , że zajmował się tym będzie MOPS, propozycja ta jest nieaktualna. W chwili obecnej nie ma konkretnych planów w stosunku do tego obiektu – zastanowić się należy nad jego sprzedażą lub wynajęciem,

-         zakazu parkowania pomiędzy ul. Spółdzielczą a totolotkiem – jest to wniosek słuszny .

-         panią Grażynę Chromy - ul. Zgorzelecka - pismo w sprawie ustawienia znaku zakazu parkowania samochodów po prawej stronie od góry ul. Zgorzeleckiej skierowane zostanie do Starosty

-          pana Arkadiusz Słowińskiego – możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów znajdujących się pod budynkami spółdzielczymi - grunty te można sprzedać , stanowią one jednak znaczny dochód miasta z opłat za użytkowanie wieczyste, i jeśli Spółdzielnia Mieszkaniowa się uwłaszczy, to dochody te stracimy. Będzie to niekorzystne dla miasta również, dlatego, że istniały będą naciski, by grunty te uwłaszczyć za 2% ich wartości. Przy uwłaszczeniu inaczej należałoby liczyć wartość gruntów zielonych, pod ulicami, znajdującymi się pod budynkami i tych, które nie są zabudowane.

 

Pan Marian Kwolik – sprawa uwłaszczenia spółdzielców znana jest Spółdzielni Mieszkaniowej przynajmniej od 1,5 roku. Niemniej jednak na żadnym z dotychczasowych zebrań z udziałem spółdzielców sprawa ta nie była publicznie podnoszona. Dopiero w ostatnim czasie wpłynęły trzy wnioski z prośbą o uwłaszczenie. W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej nie jest to jednak prosta sprawa, ponieważ Spółdzielnia funkcjonuje na gruntach będących własnością miasta. Najpierw, więc należałoby przeprowadzić proces uwłaszczenia samej Spółdzielni, a dopiero później myśleć o uwłaszczeniach lokatorskich. Zwrócić jednak należy uwagę na to, że są to procedury dość kosztowne i na dzień dzisiejszy nie bardzo wiadomo, kto by miał za to wszystko zapłacić. O kosztach tych spółdzielcy zostana poinformowani – byłoby to zagrożenie podniesienia lokatorom czynszu o około 0,60zł za metr.

 

-         częstszego opróżniania pojemników na śmieci w przejściu pod budynkiem przy ul. Tkackiej - sprawa zostanie rozwiązana w najbliższym czasie. W chwili obecnej podjęte zostały czynności zmierzające do opracowania projektu technicznego nowej lokalizacji boksu na śmieci który musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez TESE .

-         pana Franciszka Bogdanowicza – w chwili obecnej, z uwagi na zadłużenie ARM , ujęcie w jej budżecie wykonania elewacji budynku nie jest możliwe, jednak p.o kierownika ARM prowadzi rozmowy z właścicielem siłowni , mieszczącej się w budynku ARM , by elewację budynku wykonać wspólnie systemem gospodarczym .

-         panią Marię Skórniak – prośba, by wniosek złożony został na piśmie. Przekazany zostanie Staroście.

-         pana Mieczysława Iwanow – piasek z ul. Zgorzeleckiej usunięty zostanie w ramach prac interwencyjnych. W odniesieniu do wniosku dotyczącego sprzątania nieczystości po psach – na następną sesje przygotowany zostanie projekt uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku, który regulował będzie m.in. tą sprawę .

-         panią Małgorzatę Grzesiak - remont ul. Łokietka - w budżecie miasta na ten cel zaplanowana jest kwota 10.000 zł ., w br. powinien zostać opracowany projekt techniczny i ustalone udziały.

-         pana Ryszarda Piekarskiego – podłączenia lamp przy ul. Gazowej - sprawa zostanie wyjaśniona,

-         natomiast w odniesieniu do organizowania przez ABK zebrań z mieszkańcami ,po godz. 15.oo oraz przestrzegania terminu ich odbywania do końca m-ca marca, zostanie w tej sprawie wystosowane pismo do ABK.

-         pana Stanisława Bąka - sprzątanie chodników należy do właściciela drogi. W odniesieniu natomiast do stopnia zaawansowania prac przy budowie kolejnego marketu - nie jest to teren miejski tylko PKS , który wydzielił część gruntu przyległego do „Lidla”. W chwili obecnej nikt nie głosił wniosku o wydanie warunków zabudowy i nie ma żadnej decyzji w tej sprawie.

-         pana Zenona Piwoni - przycięcia żywopłotu zasłaniającego kierowcom widoczność – zostanie na to zwrócona uwaga.

 

Ad. 8 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik - przekazał prośbę pani Zielińskiej o wsparcie finansowe radnych na zakup lekarstwa betaferon dla Jej chorej córki. Koszt roczny kuracji wynosi około 52 000 zł. Zgłosił propozycję, by pomoc finansowa była indywidualną decyzją radnych.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - sprawa ta przedstawiona została na posiedzeniu klubu radnych OKW Lubań 2002 i została przyjęta. Pomysł pomocy jest bardzo dobry i należy go zrealizować. Najbardziej wskazanym byłoby przekazanie zebranej kwoty bezpośrednio chorej, bez nagłaśniania tego w mediach, ponieważ jest to wewnętrzna sprawa radnych.

 

Pan Tadeusz Sztaba - sprawa ta była również przedstawiona, i pozytywnie przyjęta, na posiedzeniu klubu radnych RK. Osobiście zainteresował się problemem zakupu leku i przeprowadził rozmowy z dystrybutorem leku, który skłonny jest obniżyć jego cenę o 30 % pod warunkiem, że sprawą zakupu zajmie się organizacja charytatywna. Zakup lekarstwa jest sprawą bardzo pilną. Radni powinni postąpić według swojego sumienia.

 

Pan Mieczysław Iwanow - mając na uwadze wysokość kwoty potrzebnej na zakup lekarstwa, stwierdził, że poza środkami zebranymi przez radnych, dobrym pomysłem byłoby zbieranie jej również wśród mieszkańców miasta. W sprawę tą powinni zaangażować się radni, uwrażliwiając na ten problem inne osoby w swoich środowiskach.

 

Pan Stanisław Jastrzębski - zgłosił wniosek, by przegłosowana została forma zbiórki pieniędzy – czy ma być to zbiórka wśród radnych, czy dobrowolne wpłaty radnych

 

Pani Małgorzata Grzesiak - sprawą pomocy dla Doroty Zielińskiej, oprócz TPD, zainteresowała się również, podczas występów w Lubaniu, pani Izabela Trojanowska. Wyraziła nadzieję, że jakiś ślad po tym zainteresowaniu zostanie. W sprawę pomocy potrzebującej dziewczynce powinna zaangażować się silna grupa radnych, która potrafiła będzie dotrzeć do innych osób.

 

Pan Marian Kwolik - poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Stanisława Jastrzębskiego, w wyniku, którego, większością głosów, ustalono, że odbędzie się zbiórka wśród radnych. Jednocześnie do jej przeprowadzenia upoważniono panią Grażynę Chromy, panią Marię Skórniak i pana Stanisława Jastrzębskiego.

 

Pan Marian Kwolik - poinformował o terminie i tematyce szkolenia radnych, które odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia br. w Złotnikach Lubańskich.

 

W związku z wyczerpaniem zaplanowanego porządku dziennego, Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XX sesji Rady Miasta Lubań.

 

Zobacz także
  Sprawozdanie za m-c marzec

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-08-28 10:20:19, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-08-28 10:21:46, Ostatnia zmiana: 2007-01-05 13:04:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3439